UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST."

Transkript

1

2

3

4

5 UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

6

7 r^-^fa AM. 1-%.

8

9

10 MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915

11 UDGIVNBafJULIXJS CLAUSEMocBFR^IST.

12 TRYKT I 900 EKSEMPLARER LANGKJÆRS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

13 TIENTSIN, PEKING, NANKING, CANTON, FORMOSA NU begyndte vore Agenter Chna at kalde paa mg. Jeg maatte derfor afvkle mne Husaffarer, pakke sammen, hvorpaa jeg ndskbede mg den 20. September paa Om Maru" for Shangha. V anløb Kobe underves, hvorfra jeg besøgte det nær derved lggende Osaka, som er Japans største Fabrksby. Der fandtes her et Arsenal, som bestyredes af en talensk Major Gllot, hvor man tlvrkede baade Haandvaaben, Ammunton og Kanoner, de sdste mest efter talensk Tegnng, men man fk ogsaa Materaler fra Armstrongs, med hvlke man fabrkerede deres Kanoner. Arsenalet laa paa den Grund, som havde tlhørt Shogunens nedbrændte Slot, som ansaas for at have været den pragtfuldeste Bygnng Japan. Kampestensmurene, som vare tlbage, havde mponerende Dmensoner. V foretog derefter den delge Fart gennem det ndlandske Hav og stoppede Nagasak. Underves havde jeg den Glæde endelg engang at tale Dansk. V havde nemlg en Styrmand Sørensen fra Rngkjøbng ombord. Jeg opdagede derved, at der kke var saa faa Landsmænd denne Tjeneste. I Nagasak fandt jeg endel af mne amerkanske kvndelge Venner. De vare Mellemtden fulgte med Eskadren tl Korea, hvor de havde besøgt Hovedstaden Seoul ved at blve bugserede fra Chemulpo paa en Tømmerflaade under Ledsagelse af Eskadrens Muskkorps. Den kongelge 1 II

14 Famle skldredes med glødende Farver. Det er overhovedet mærkelgt, hvor blødt Republkanerne altd tage paa kongelge Personer. Jeg fandt her en tdlgere Skolekammerat ved Navn Duus, hvs Fader havde været dansk Konsul Hongkong, og som selv var det japanske Dampskbsselskabs Tjeneste. Chna-Søen var denne Gang venlg mod os. V passerede Pallas-Klpperne, to eller tre smaa lodrette Klppespdser, der se ud som Selere. Man havde forsøgt at bygge et Fyrtaarn paa dem, men maatte opgve det, ford de rystede formeget. Dette maa vel forklares saaledes, at da de rese sg fra en Dybde af 100 Favne, have de kke tlstrækkelg Bass tl at være stable. Selskabet ombord bestod kun af en Mssonær-Famle og en amerkansk Konsul fra Chna, General Kennedy, en ualmndelg smuk Mand, som havde været Godseer Syden og var bleven runeret under Secessonskrgen. Den 27. September vare v Shangha, hvor jeg etablerede mg den komfortable engelske Klub. Her blev jeg kun nogle Dage, som vare optagne af Forhandlnger med vor tyske Agent Hr. Buchhester, som nylg var ankommen, og jeg gav mg derefter afsted tl Tensn og Pekng. Man havde Kystdampere, som gk omtrent daglg paa Ruten Shangha Tensn, va Chefoo, hvor man havde det ret godt ombord; men da der kun var ldt Vand paa Barren udenfor Peho- Floden, maatte de bygges derefter og vare derfor lave og brede, hvlket betød, at de vare meget urolge Søen. Resen tl Tensn tog omtrent 3 Døgn, forudsat at man kke blev stoppet af lav Vandstand paa Barren udenfor Peho-Floden. Efter Englændernes og Franskmændenes Angreb paa Taku-Forterne ansaa Chneserne denne Barre for et Led Forsvaret af Pekng og lod sg kke bevæge tl at foretage en Uddybnng. Efterat have forladt Yangtze-Flodens Delta gaar Seladsen gennem Chna Søen tl the North East Promontory",

15 og den kan tl Tder være ubehagelg nok. Herfra styrer man vestlg Kurs nd Petchell-Bugten og naaer snart Chefoo efter 2 Dages Selads. Det er en llle Plads, men da det er en Traktat-Havn, har den Interesse for Europæerne. Beboerne af Shangha benytte den som Badested om Sommeren paa Grund af det kølgere Klma og den lange beskyttede Strandbred. Mssonærerne have gavnet Stedet ved at ndføre Slkeavlen. Ormen fodres her med Egeblade, og Produktet blver, hvad v kalde raa eller Pongee-Slke. Ogsaa have de oplært de Indfødte Vdefletnng, som gver Beskæftgelse for mange. V kom der tlankers en Morgenstund og fandt et Par fremmede Orlogsmænd og en chnessk Krgsjunke, som kke mponerede. Det fremmede Settlement" laa paa en Hø ved Stranden og bestod kun af faa Huse, men der vaede 4 Konsulatflag, af hvlke det danske var det ene. V lettede efter et Par Tmers Ophold, passerede en Øgruppe og vare da det Gule Hav. Et knapt Døgns Fart bragte os derefter tl Mundngen af Peho-Floden. Barren lgger saa langt tlsøs, at man kke ser meget tl det lave Land, naar man maa ankre udenfor den. Pramme fra et Lægterkompan kom paa Sden og udtog endel af Lasten, som de befordrede tl Tensn for en Fragt, omtrent lgesaa hø pr. Ton, som den v betale fra Kjøbenhavn tl Newcastle; men Folk derude vlle tjene Penge hurtgere end v herhjemme. Da Floden satte nd, lettede Damperen og gk nd det krogede Løb. Man passerede Taku-Forterne. En Ingeneur-Offcer vlde nødgt have havt Ansvaret for deres Bygnng. Der fndes en Masse af Lervolde, byggede Kareer og forsynede med Skydeskaar, ud af hvlke pegede Mundngerne af flere Hundrede Kanoner, alle af ulge, forældede Konstruktoner. Dog saa man enkelte Kavalerer«, paa hvs Top fandtes tlsyneladende brugelgt Skyts. Man kommer derefter forb den llle Lodsby Taku, dernæst er der et Orlogsværft med en Kran og en Dok, hvs Vægge ere af Ler

16 og Port af Mudder. Forresten ser man ntet andet end Mudder, gennemskaaret af en Masse smaa Vandløb. Der gaar et Par Tmer, nden Landskabet forandres. Saa kommer nogle smaa Landsbyer frem og nogle beplantede Agre. Floden slaar et utrolgt Antal Krumnnger, ofte under skarpe Vnkler, som forlænge Veen, og efter en 6 Tmers Selads lgger man ved Kaen det fremmede Settlement" af Tensn. Dette var en god halv Ml nedenfor den store Chneserby og havde det sædvanlge Bund", det vl sge Ka langs Flodbreden. Men Forholdene vare mere prmtve her. Varerne laa under aaben Hmmel, da ngen Pakhuse fandtes. Forresten vare Husene byggede paa lav sumpg Grund og uden Prætenson. Af offentlge Bygnnger fandtes kun et Raadhus, men ngen Klub, og man maatte slaa sg ned et anden Klasses tysk Hotel med Accompagnement af den fede, løgfyldte Mad, som denne Naton elsker. Jeg havde taget Stevnemøde her med en af Cheferne for Jardnes, Mr. Wllam Keswck^ men fandt, at han samme Morgen var gaaet tl Pekng og havde overladt tl en Skbsekspedtør at tage Vare paa mg. Jeg skulde nu først og fremmest forestlles for den store" Vcekonge L hun chang, som dengang var den setydelgste Mand Chna. Grundene hertl vare mange. Som Vcekonge Provnsen Chl havde han den vgtge Opgave at forsvare Hovedstaden, som lgger der. Dernæst var han Formand Forsvarskommssonen for at benytte en hos os kendt Betegnelse, og som saadan vare Rgets Arsenaler Tensn, Shangha og andre Steder, samt Skbsværftet Foochow ham underlagte, og alle Bestllnger paa Krgsmaterel fra Udlandet skulde gaa gennem ham. Tlsdst, og dette var maaske Hovedgrunden, var han den almægtge Enkekeserndes Yndlng. Forholdet mellem Centralregerngen Pekng og Vcekongerne, navnlg de paa Kysten, var altd underkastet Svngnnger. I Pekng søgte man at faa Overtaget, men dette strandede som

17 VICEKONGE LI-HUN-CHANG.

18

19 oftest, ford Vcekongerne, som skulde tlveebrnge Pengemdlerne, reste en passv Modstand, som den svage Centralregerng kke kunde besere. Centralregerngen havde netop da faaet en Støtte gennem Marks Tseng' s Ansættelse som Mnster; han hørte tl en anset Slægt og var nys hjemkommen fra sn Gesandtskabspost Pars; men denne Statsmand besad kke L hun changs Kraft, og en tdlg Død Qemede ham kort efter fra Arenaen. Men nden man nærmede sg Vcekongen, maatte man studere Terranet, og dette var vanskelgt. En større Rede for Intrger end det daværende Tensn kan neppe tænkes. Det var navnlg Krgsmaterel, som dengang var paa Dagsordenen. Englænderne havde hdtl holdt sg tlbage fra denne Forretnngsbranche, som krævede Opgvelse af endel Selvrespekt. I Vcekongens Forværelse maatte alle Underordnede honoreres, og naar man var hans Nærværelse, hvor der gerne fandtes et Par af de saakaldte ppe bearers", som stoppede hans Tobakspbe og bød Vnen omkrng, kunde man være skker paa, at dsse vare betalte af Konkurrenter tl at meddele dem Indholdet af den førte Samtale. Da jeg senere blev nøere kendt med Vcekongen, har jeg flere Gange, naar jeg havde en fortrolg Meddelelse at gøre, anmodet ham om først at sende dsse Fyre ud af Værelset. Den ledende Mand paa Pladsen var Hr. Detrng, en Tysker, som var Commssoner of Customs", det vl sge Tolddrecteur. Denne Mand var en Art Raadgver for Vcekongen, som besad stor Tlld tl ham, og Detrng havde derfor faaet fast Ansættelse Tensn af sn Chef, den bekendte Sr Robert Hart, medens hans Kolleger, de øvrge Commssoners, stadgt bleve forflyttede. Detrng var en veltænkende og retlnet Mand, men naar jeg skal yttre mg om ham, troer jeg, at han savnede noget af det Overblk og af den Verdenserfarng, som udkræves en saadan Stllng.

20 6 Detrng havde været Chnas Generalkommssarus ved Verdensudstllngen Wen 1873 og havde derfra hjemført en charmante Wenernde som Hustru. De førte et gæstfrt Hus, hvor man mødte de Fremmede, som søgte Vcekongen, og de som vare paa Gennemrese tl Pekng. En anden Mand, som ogsaa fortjener at nævnes, var Skotten, M.r. Mche. Denne var en ltterart dannet Mand, som var Redaktør for det Jardnes tlhørende Blad the Chnese Tmes". Bladet udkom kun een Gang ugentlgt, men ndeholdt ofte ntellgent skrevne Artkler. For at sprede dets Indhold blandt Chneserne fandtes der tllge et chnessk Blad Sh pao" under samme Ledelse, som oversatte Artkler fra Chnese Tmes". Det var dengang det eneste chnesske Blad foruden den mange hundrede Aar gamle offcelle Tdende. I Forbndelse med dsse Blade stod ogsaa en Mr. Dunn^ en mærkelg Mand. Han var begyndt sn Lvsbane som Skbsconstructeur, og var derefter kommen tl Chna Telegrafaffarer. Dernæst gk han særlg Sendelse fra det keserlge Hof tl Paven Rom. Dermed forholdt det sg saaledes: Katolkkerne Pekng havde ved sdste Fredstraktat erholdt Tlladelse tl at opføre en Kathedral, men denne var saaledes belggende, at den faldt Beboerne af den forbudne Stad det vl sge Keserhoffet stærkt Ønene. Enkekesernden, som nteresserede sg for at faa den flyttet, gav Sagen Hænderne paa L Hun Chang, som dertl benyttede M.r. Dunn. Denne var heldg sne Forhandlnger Rom, men Chneserne maatte betale en betydelg Affndelsessum. Manden gk under Navnet mysterous Mr. Dunn". Blandt Vaabenagenterne fandtes en Østerger, Hr. MandZ, som en kortere Td var Jardnes Tjeneste for senere at etablere sn egen Forretnng. Det var en Mand med en umaadelg Smdghed, som kendte Chneserne bedre end nogen anden. Under det muhamedanske Oprør chnessk Turkestan var han fulgt med den chnesske

21 Hær, som under Befalng af Tseng kwo fang undertrykkede det. Felttoget varede saa længe, at da Provantforsynngen udeblev, fk Hæren Td tl at saa og høste de Afgrøder, som den selv behøvede, og Hr. Mandl fk derved ogsaa Td tl at lære Sproget grundgt. Denne Mand blev senere mn farlgste Modstander Chna. Endnu en Personlghed bør nævnes her. En ung tysk Offcer Hr. von Hanneken, Søn af en anseet preusssk General, havde maattet forlade Tjenesten paa Grund af et llle ungdommelgt Uheld og var kommen herud, hvor han af Detrng blev ndført hos Vcekongen. Hanneken var baade en flttg og en dygtg Mand, som studerede Fortfkaton og Artller og endte med at blve Vcekongens Fortfkatonschef. Det var saaledes ham, som udførte det første Anlæg tl Port Arthurs Befæstnng. Den for mg betydelgste Chneser Vcekongens Omgvelse var hans Søstersøn Chang, en Mand, som var stærkt under Opummets Indflydelse, og som man sjeldent traf ubedærvet Tlstand. Da han desuden var meget raa, bleve Forhandlngerne med ham alt andet end behagelge. Mr. Mche, som var knyttet tl Jardnes, ndførte mg tl denne Neveu, som derefter arrangerede en Audens for mg. Vcekongen var dengang en Mand paa 64 Aar. Hertl maa bemærkes, at Chneserne beregne en Mands Alder saaledes, at han ved Fødslen sges at være eet Aar gammel, og ved næste Nytaarsdag blver han to Aar. Hvs han altsaa er født paa Aarets sdste Dag, blver han den næste Dag to Aar gammel. Japanerne følge samme Beregnngsmaade. Han havde en hø Skkkelse og et meget klogt Blk. En saadan chnessk Embedsmand har kke slet saa magelge Dage, som en af vore. L begyndte st Kontorarbede Kl. 6 om Morgenen, holdt det gaaende hele Dagen, og naar Klokken blev seks om Aftenen, har jeg adskllge Gange oplevet, at hans Hustru Nummer to

22 8 sendte de pyntede Børnebørn nd tl ham for at erndre ham om, at det var Td tl at ophøre med Arbedet; men det hjalp kke, han tog dermod Børnene paa st Skød og benyttede dem som Tolk Børnene kunde Engelsk, han selv kke og nden jeg slap bort, var Klokken syv det allermndste. Dette gver 13 Tmers Arbedsdag Avs tl de Herrer Socalstførere med deres otte Tmers Arbejds-Dag. Lgefra St. Petersborg og østerover er det Skk, at høe Embedsmænd gve al mulg Offenlghed tl deres Audenser. Jeg har oplevet nævnte Stad, at en Mnster, som kendte mg personlgt, ved en saadan Modtagelse har spurgt mg, om jeg kke talte Russsk, saa at de nærmest staaende kunde forstaa, hvad jeg havde at foredrage. Mandarnerne for at anvende dette portugsske, af Chneserne ukendte Ord følge det samme Prncp og modtage Besøgende for aabne Døre, saa at selv den rngeste af Tjenerne kan høre, hvad der blver sagt. Den eneste Undtagelse herfra, som jeg har mødt, var L Hun Chang. Hos ham fandtes to europæsk monterede Modtagelsesværelser, hvs Døre kun aabnedes for de Besøgende med deres Tolke og for de førnævnte ppe bearers". Dsse Værelser vare kke luksurøst udstyrede. Der fandtes et grønt Vadmelstæppe paa Bordet det ene af dem, saaledes at man kunde benytte Udtrykket Forhandlngerne ved det grønne Bord". Paa hver Sde af Døren mellem Værelserne stod to fuldkommen ens Bronceuhre, som altd gk fuldkommen forskellgt. Paa Væggen over den Plads, hvor den Besøgende sad, hang et Olemaler af den salgt hensovede Hr. Alfred Krupp fra Essen Westphalen, og over Vcekongens Plads et stort Fotograf af den afdøde General Gordon af Khartum-Berømmelse. Endelg fandtes foran Kamnen en Broncestatuette af samme Hr. Krupp J agtkostume, uden kunstnersk Værd. Man kunde maaske forundre sg over at fnde et Bllede af Gordon her. Under Tapng-Oprøret, hvor

23 9 L førte Kommandoen paa keserlg Sde, var Gordon som ung Offcer kommen tl Chna med st Regment. Som bekendt havde Eventyrere, navnlg af amerkansk Ekstrakton, dannet et Hjælpekorps for den keserlge Armee. Efter dets første Chef, Barlngham's Bortgang tog Gordon Kommandoen over dette. Men Enden paa Oprøret var nær. De Keserlge ndesluttede Suchow, hvor de sdste Rester af Tapngerne vare samlede, under Befalng af deres 5 Høvdnger, de saakaldte 5 Konger. De Belerede vare bragte tl det yderste, og da de en Dag erfarede, at L var fraværende paa en Rese, sendte de Parlamentarer tl Gordon med Tlbud om Overgvelse paa Vlkaar, at deres Lv skulde spares. Gordon ndgk herpaa og førte dem som Fanger tl sn Ler. Da L ved sn Tlbagekomst hørte dette, bemægtgede han sg straks Fangerne og gjorde dem et Hoved kortere. Saasnart den store Idealst, Gordon, erfarede, at L havde gjort hans Ord tl Skamme, greb han en Revolver og gk paa Jagt efter L. Da denne saa ham komme, tog han Benene paa Nakken, og der opstod en Jagt gennem Leren med L som Vldtet og Gordon som Jægeren. Fælles Venner stoppede Forfølgelsen og tlveebragte en Forsonng. Gordon blev ogsaa mange Aar derefter kaldet engang tl Chna som Raadgver nogle mltare Spørgsmaal. L Hun Chang førte Samtalen paa en egen Maade, som jeg vl kalde drllende", og naar jeg senere Aar sad dette Modtagelsesværelse og havde været under hans Behandlng en Tme eller to og var nær ved at tabe Taalmodgheden, var mn bedste Trøst at se paa Gordon's Fotograf og genkalde mg den nu beskrevne Scene Leren foran Suchow. Mn første Audens hos ham gk mdlertd meget glat og behagelgt. Som sædvanlgt Chna aabnedes Konversatonen med yderste Detal at begære Oplysnng om mn Alder, om hvorlænge jeg havde været Søcadet, hvad jeg havde bestlt senere, hvorfor jeg var

24 10 kommen derud, og hvormeget jeg havde Løn. Armstrongs havde dengang to Krydsere Bygnng for ham, og han sagde mg, at Rapporterne om dsse vare gunstge. Dernæst kom naturlgvs Sønnen London paa Tale, og de af mg medbragte Gaver fra ham. Om egentlge Forretnnger ytrede han sg kke. Dermod satte han Prs paa at lægge st Kendskab tl de forskellge Kanonsorter for Dagen. Han sluttede med at sge mg, at naar jeg fremtdgt ønskede at tale med ham, behøvede jeg kun derom at henvende mg tl hans Secretar. Det næste, jeg nu havde at gøre, var at rese tl Pekng for at gøre mg bekendt med Forholdene der. Hertl kunde man enten benytte Landeveen om dette Ord overhovedet kan bruges Chna eller Flodveen. Herved maatte Hensyn tages tl at Portene Pekng lukkedes ved Solnedgang, og tllge skyldte man sg selv at benytte chnesske Kroer saa ldt som mulgt. Unge Mennesker og Kavallerster brugte at rde hele Veen, og at sende Bagagen med Muldyrskærre. De havde da Relas af Rdeheste flere Steder underves og gjorde Turen 2 Dage, saaledes at de slap med een Nat chnessk Kro. Med mn Ggt var denne Befordrngsmaade udelukket. Tlbage stod Floden. Man maatte lee en Baad, som blev trukket tl Tungchow, Pekngs Havn ved Peho- Floden, som lgger 2-3 Ml fra Hovedstaden, og gøre dsse sdste Mle paa Hesteeller Æselryg. Der fandtes et uendelgt Antal af Baade paa Floden, udstyrede med et Tag af Bastmatte paa Mdten, hvor man kke havde megen Beskyttelse. En Besætnng paa 4 Mand slæbte dem hele Veen, saafremt Vnden kke var fuldt gunstg, og man brugte da mndst 3 Dage for at naa Tungchow. Men der fandtes et bedre Befordrngsmddel, og dette var en større Baad med 1 1 Mands Besætnng, tlhørende Toldvæsenet. Det lykkedes mg at faa denne; en Kok blev engageret. Provant og Vn anskaffede, og jeg var klar. For at

25 11 spare de Resende den langsommelge Fart gennem Broerne Byen forhales Baaden Dagen før Afresen tl en Plads ovenfor Staden, hvortl man da begver sg pr. Jnrdsha. Farten gennem den store By er alt andet end behagelg om Morgenen. Den mandlge Del af Befolknngen besørger sn Nødtørft paa aaben Gade. Man passerer bogstavelgt mellem to Rækker sddende Mandfolk, som kke vende Forsden mod os. Svneret paa den lange Ve var ubeskrvelgt. Mdt Byen kom man tl Keserkanalens Udløb Pehofloden. Her paa dette Centralpunkt Nord Chna laa den 1870 under en krsten Massacre nedbrændte katolske Kathedral. Det er en underlg Man, de Herrer Mssonærer have for altd at lægge deres monumentale Bygnnger paa saadanne ønefaldende Steder, skøndt det stadgt straffer sg. V kom gennem den store Trængsel paa Baadebroerne og fandt mn Baad. Farten begyndte, 5 Mand spændtes for en Slæbelne, fastgjort Toppen af den høe Mast og trællede langs Sten paa Flodbreden. Naar der var ldt gunstg Vnd, hestes Selet, og saaledes kom v jevnt fremad. Henpaa Formddagen mødte v Mr. Spence fra Jardnes for Modgaaende. Det var en kold Dag med en raa Taage over det sumpede Land, og skøndt Mr. Spence var klædt Sknd, maa han dog have havt det ganske drøt under Bastmaatten paa sn chnesske Baad. V satte Stevnemøde Canton og drog hver sn Ve. Landet var unteressant, næsten ngen Træer, store Oversvømmelser bevrkede af Brud paa Floddæmnngerne, smudsge Landsbyer med Huse af Ler, og af Grønt kun nogle Køkkenurter her og der. Der var meget ldt Vanddybde Floden, og dette forværredes efterhaanden, som v kom høere op. Men Tden gk dog, takket være, at jeg kunde baade læse og skrve. Dermod fk jeg kke noget Skud tl alt det Fuglevldt, som efter Sgende skulde fndes. Om Aftenen gk jeg tlkøs en god Seng, som dog først maatte befres for Legoner af Kæmpekakke-

26 12 laker. Jeg laasede mn Dør forsvarlgt og lagde Revolveren under Hovedpuden, th Røverer hørte tl Nattens almndelge Begvenheder paa Floden. Der var ogsaa omtrent hver Nat Skydnng, men det antoges, at Røverne som Regel lode Europæerne Fred, ford de vdste, at dsse vare bevæbnede. Om Aftenen paa den trede Dag naaede v Tungchow, hvorfra jeg først den næste Morgen kunde begve mg afsted tl Pekng, hvor jeg var ndbudt tl at bo hos den russske Mnster, M. de Koumanyy som tllge repræsenterede Danmark. Jeg havde faaet et Muldyr uden Saddel tl mg selv og en Kærre tl Tjener og Bagage. I dette Optog drog v udenom Tungchows gamle Mure ud paa Landet. Dette havde her en hyggelgere Karakter med store Trægrupper og med Sukkerrørsmarker. Naturlgvs var der ogsaa det Chna sædvanlge Utal af frtlggende Grave. Efter et Par Tmer naaede v Palkaobroen, som henlaa samme Tlstand, som da Englændere og Franskmænd beskød den 25 Aar tdlgere. Herfra gk en flse- Ve tl Pekng; men da denne var fuldkommen belagt ufarbar for en Kærre, valgte vor Fører en Sdeve, som hvert vel nok havde lgesaa mange Huller, men som Fald var blødere. Ved 12-Tden naaede v Pekngs Ydermure med deres vældge Porttaarne. Adgangen var vanskelg. V maatte nu op paa den stenbelagte Ve gennem Porte, hvs Smuds kke kan beskrves, og vente paa Køretøer, som vare kørte fast. Pekng bestaaer af tre Dele: den sydlge, Chneserbyen, som er Handelskvarteret, og er omgven af en rektangulær Mur; den nordlge, som er Legatonernes, den offcelle Verdens og Bannermændenes" By, med en kvadratsk Mur, som støtter sg tl Chneserbyens Nordmur; samt Keserbyen, nden Tartarbyen, ogsaa med en kvadratsk Mur, støttende sg tl denne sdstes Nordmur. Alle dsse Mure ere af kolossale Dmensoner og meget forfaldne. Chneserbyens Mur er alt 20 engelske Mle lang, og Tartarbyens 15. Mn Ve

27

28

29 13 førte gennem Chneserbyen, langs dennes Nordmur, gennem en af de mange Porte nd Tartarbyen, og ved Et-Tden naaede jeg den russske Legaton udaset Tlstand, hvor jeg blev yderst vel modtaget af den russske Mnster og hans Frue. Jeg tlbragte en 14 Dages Td hos dsse elskværdge Mennesker, under hvlke jeg havde god Lelghed tl at blve bekendt med de mest fremstaaende Personlgheder og med Stedets Herlgheder. M. de Koumany selv var en Mand, som havde set sg meget omkrng Verden. Oprndelg Søoffcer, havde han været Chef for den russske statonnare" Konstantnopel og havde da ledsaget Mentschkoff ved dennes berømte Audens hos Sultanen, hvor hans graa Paletot spllede en saadan Rolle, at den bagefter fk Skyld for at være Aarsag tl Krmkrgen. Koumany forklarede mdlertd, at dette beroede paa en Msforstaaelse. Mentschkoff havde kke vdst, at Sultanen opholdt sg det Værelse, hvor han kom nd med Overtøet paa, og havde straks aftaget det berømte Klædnngsstykke. Senere havde Koumany deltaget som Gortschakoffs Secretar Berlner-Kongressen, og derefter levet tldels orentalske Lande. Den russske Legaton var smukt anlagt. Der var en stor Grund, som næsten kunde kaldes en Park, hvor Mnsterens Hotel dannede Centrum. Detacherede Bygnnger vare opførte for det betydelge Personale, som ndbefattede flere Secretarer, Tolke, Præst og Postmester. Der var en Krke, en Pavllon tl Gæster, ogsaa en Kosak-Kaserne. Den russske Gesandt var vstnok den af Dplomaterne, som havde størst Betydnng for Chneserne, og dette var kke alene paa Grund af den meget lange Grænse mellem Staterne, som altd maatte gve Anlednng tl Dfferencer, men ogsaa ford han var den eneste, hvs Naton havde ntmere Forbndelse med det chnesske Folk. Østsbren beboes af en Folke-

30 14 stamme, Buraterne, der lgesom Thbetanerne ere Lamadyrkere. Dsse sdstes Indflydelse Pekng er stor, og da den næsthøeste af Lamaerne hører hjemme Sbren, have Russerne dergennem Lethed for at faa Indblk Chnas Forhold. Det var kke uforstandgt af Russerne, at Postmesteren deres Legaton Pekng var Broder tl denne Lama Nummer to. Da Russerne havde etableret en rdende Post fra Tensn gennem Ørkenen Gob tl Grænsestaden Kakta mellem Mongolet og Sbren, som afgk jeg troer hver 14. Dag og brugte 12 Dage om Veen, og da denne Post maatte eskorteres, laa der altd et Skfte af Kosaker tl Afløsnng Legatonen, og dette benyttedes som Eskorte for os, naar v red omkrng Pekng. Af Gæster var der dengang ogsaa Hr. Hennngsen fra Store Nordske", som havde Forretnnger paa Stedet; men tllge var der en russsk Mltar-Attaché, Oberst Putata, som tl daglg levede Tensn. Denne Offcer havde altd tjenstgjort Asen og kendte kke tl de Vanskelgheder, som v andre følte, naar v skulde rese Landet eller leve blandt Folket. Han var kommen tl Pekng for at overvære Bannermændenes", det vl sge Tartarhærens, Efteraars-Manøvrer, og red en Morgen ud af Legatonen med sn Mafu" Staldkarl uden at medføre andet end sne personlge Effekter. Han kom tlbage efter 8 Dages Forløb og kunde fortælle os om deres Bevæbnng med Buer og Ple, eller høst Luntebøsser, og om Kanonerne af Læder forstærkede med Jernbaand, som Gustav Adolphs Td, af hvlke Mærkelgheder v øvrgt ogsaa saa endel Pekng selv. Senere foretog han en Marsche gennem Manschuret paa 3 Maaneders Varghed med samme Bagage. Han syntes at uddanne sg tl at være Chef for Avantgarden, naar Russerne engang vlde rykke nd Chna. Endnu en Gæst kom tl Legatonen. Det var Baron Gabrel Gunzburg af det bekendte Banquer-Frma, som

31

32

33 15 førte en vagabonderende Tlværelse Chna, naar han kke var oppe ved Lenafloden for at tlsee sn Famles Guldvadskerer. Det var en behagelg Mand, som jeg ofte har mødt senere. Dette Selskab red meget omkrng med Eskorten for at se Pekngs Mærkværdgheder, og de fortjente at blve sete. Naar man først er bleven vant tl Byens urmelge Smudsghed, vl det snart staa klart for en, at Grundlæggerne af Pekng have været stort anlagte. Ydermurene alene med deres Porttaarne ere jo enestaaende Verden, lgesom hele Planen for Byen. Gaderne have større Dmensoner end noget andet Sted. Det samme gælder om Keserens Resdens eller den forbudne Stad, som den ogsaa kaldes. Naar man bevæger sg paa Gaderne og møder dsse Optog af mongolske Prnser eller andre Storheder, tlhest eller paa Muldyr, større end Heste, klædte flagrende Gevandter, efterlade de, trods deres Følges Pjalter, Indtrykket af Stor- falden. hed, men en Storhed, som er Man maa kke gaa Detaller Pekng. Gaderne have denne uhyre Brede; men den nærsomme Chneser har kke kunnet taale at se en saadan Ødselhed. Der er derfor bygget en uafbrudt dobbelt Række af Boder, som ndsnevre Kørebanen, efterladende den tlbageblevne Halvdel af denne en saadan Tlstand, at det var næsten blevet tl en Troesartkel, at efter et Regnver var et Muldyr druknet et Hul en af Gaderne. Jeg har kke været ndenfor Døren af noget af Templerne. Det bzarre Lamatempel var utlgængelgt paa Grund af Munkenes Fremmedhad, og Hmlens Tempel, hvor Keseren engang aarlgt selv udførte Ofrngen, havde med sne enorme Dmensoner ntet tltrækkende. Men naar man var kommen op paa den 40 Fod høe Stadsmur og vandrede paa dens brede Krone, havde

34 16 man et stort Syn for sg. Først Staden selv med sne tre Afdelnger, af hvlke den forbudte Stad var kendelg paa sne gule Tage gult er Keserens Farve. De mange Haver og Parkanlæg, som ofte næsten skjulte Husene, havde en god Effekt. I det Fjerne mod Nord saa man den Bjergkæde, som skller Chna fra Mongolet, man saa flere Templer, der benyttedes som Sommerresdens for endel af Legatonerne. Paa den østlge Sde af Muren laa det saakaldte Observatorum. Paa Ludvg den Fjortendes Td var det lykkedes nogle Jesutter at skaffe sg Adgang tl Keserhoffet som Lærere. Da de dyrkede Astronomen, sendte deres Konge som Gave tl Keseren en superb Hmmelkugle af Guldbronce, og denne sdste lod flere andre Instrumenter forfærdge. Denne Samlng, som anses for at være omtrent den skønneste Broncesamlng Verden, havde sden da staaet her under aaben Hmmel. Efter Undertrykkelsen af Bokseropstanden delte de ndrykkede fremmede Armeer Pekng Kvarterer, et for hver Naton. Amerkanerne havde besat det, hvor Observatoret laa, men dette forhndrede kke Tyskerne at bemægtge sg dsse unque Kunstværker, og at sende dem som Serstrofæ tl Berln. Imdlertd maa der være opstaaet nogen Skamfølelse over dette lgefremme Rov, th ved et senere Høflghedsbesøg af en chnessk Prns Berln, tlbød man ham at sende dem tlbage, hvlket han havde den gode Smag at afslaa. Der var en Adgang tl den forbudne By, som var ret besynderlg. En Bygnng, som laa der, maatte være tlgængelg for de Fremmede. Englænderne sge om Chneserne, at de gøre meget to save face", og dette opnaaede de her ved at slaa Hul paa Muren ved Sden af en lukket og bevogtet Port og at tllade Passage gennem Hullet. V rede gennem dette, og saa da Marmorbroen, som regnes for at være noget af det skønneste Pekng, samt Templet paa Toppen af Kul-

35 17 høen, hvor den sdste Keser af Mng-Dynastet hængte sg, efterat Tartarhæren allerede var trængt nd Pekng. Udenfor Staden, støttet tl den nordre Mur, lgger den mongolske Ler, som var Hovedkvarter for dette Folk. Der er en vældg Karavanetrafk med Kameler, som strømmer ned gennem Passerne fra Mongolet tl Pekng-Sletten og fortsætter tl Tensn, hvor Varerne ndskbes. Dsse ere væsenlgt Kamelhaar, Trækul og Kalk, samt Faareuld. Leren tjener som Hvleplads for dsse Karavaner, men de mongolske Fyrster holde ogsaa tl her. Dette Lands Forhold tl Chna er neppe meget kendt. Landet var delt mellem 16 Fyrster, der vare saa godt som uafhængge. Chna holdt en Generalgouverneur der, hvs Opgave egentlg kun bestod at nddrve den aarlge Trbut. Prnserne, som ved Gftermaal vare allerede med den keserlge Famle, skulle tl alle Tder have havt megen Indflydelse Pekng og vare nogle af de fornemste Chna. Chneserne ere et stærkt demokratsk anlagt Folkefærd. Man ser jo tl Eksempel, at den smpleste Mand kan naa at blve Vcekonge eller Censor. Det er Eksamen, som er det ene afgørende, og ved denne er der sørget for, at Persons Anseelse er udelukket. Det er ogsaa et forsvndende Antal Famler, som have faaet nogen Særstllng, eller hvad v kalder Adel. Blandt dsse er der naturlgvs den keserlge Famle med sne talrge Forgrennger, som er fordelt paa kke mndre end 32 Klasser; dernæst kommer nogle Manchu- Fyrsteslægter, som hjalp med tl Erobrngen af Chna, og de ovennævnte mongolske Prnser. Af Chnesere er Tallet meget rnge. Slægterne efter de to gamle Vsmænd Confucus og Mencus ekssterer man maa kke glemme, at hvor Adopton fndes, er det kke svært at vedlgeholde en Famle Aartusnder og have en arvelg Ttel, som svarer tl Hertug hos os. Hertug 2 u

36 18 Confuctts har en Besddelse Shantung Provnsen, hvs Indkomster øvrgt væsenlgt anvendes tl relgøse Formaal. Foruden dsse er der vstnok kun tre chnesske Famler, som besdde Arveadel, og denne er af relatv moderne Dato. Dsse ere Famlen Tseng, paa Grund af Tseng kwo fangs Undertrykkelse af Oprøret Turkestan ; dernæst L hun chang paa Grund af hans Fortjenester under Tapng Oprøret; og endelg Lu mn chuan af samme Aarsag som L. Lu var nu Gouverneur paa Formosa, hvor jeg havde meget med ham at gøre, saaledes som senere vl blve fortalt. Endelg var det Skk, at naar en særlg fortjenstfuld Mand døde, fk hans Famle Adelsttel for et vst Antal Generatoner. Man førte en behagelg Tlværelse blandt de Fremmede Pekng. Det var kke tlladt andre end Legatonernes Medlemmer at bo der, saaledes at Kredsen kke var stor, og man var dengang frtaget for noget forstyrrende Element, som saa let kan ødelægge Tonen et llle Samfund. Den daværende socale Leder var Lady Walsham, den engelske Mnsters Frue, en høst elskværdg Dame med stor Verdenskundskab, hentet fra hendes Ophold Udlandet lgefra Barnealderen. Hun førte et smukt Hus den statelge engelske Legaton, som var et ombygget chnessk Prnsepalæ. De fremmede Huse laa næsten alle een Gade, parallel med Sydmuren af Tartarstaden, som daglg Tale kaldtes Legatonsgaden. Nær ved Englænderne laa den tyske Legaton. Dens daværende Chef, Hr. von Brandt, var en fremstaaende Mand, der havde begyndt sn Carrere som Konsul Japan; han havde forfattet forskellge ltterare Arbeder om Chna, og havde ogsaa gjort sg fortjent ved at hjelpe Kunstndustrmusæet Berln tl dets udmærkede Samlng fra Chna. Da jeg kom dertl, led han af den Sygdom, som kaldes Høfeber, der har den besynderlge Vrknng, at Patenten kke kan taale Lugten af Heste. Naar han skulde forlade Pekng, maatte

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ # ->-V mm* UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ ^Xf» 11! MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENogPFrJIIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

fmmm %m ^rr /^^tvc4 :// t:-^ '''"'-*&'

fmmm %m ^rr /^^tvc4 :// t:-^ ''''-*&' ' ' fmmm '''"'-*&' t:-^ s Wk %m ^rr :// /^^tvc4 *r # ^ Ur, # 1 MEMOIRER OC BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPRlRIST. XVI OBERST JAC. THODE RÆDERS BARNDOMS- OG UNGDOMS- ERINDRINGER GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

UDGIVNEafJUIi.CLAUSEN-o c E FR.RIST.

UDGIVNEafJUIi.CLAUSEN-o c E FR.RIST. B>9é /.. 'r ««.* UDGIVNEafJUI.CLAUSEN-o c E FR.RIST. uv>* r,, lut* MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFkBIST. XXVIII EN ISLANDSK EVENTYRER ARNI MAGNUSSONS OPTEGNELSER OVERSAT FRA ISLANDSK

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen.

Kilden er fra Christian Tortzens Gilleleje, oktober 1943, 1970 Christian Tortzen. I tyskernes lænker Forfatter, Christian Søndergaard beretter om et besøg i Gilleleje midt i november 1943, hvor han har en samtale med en kvinde, som havde været skjult på kirkeloftet. Teksten er et uddrag

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

GBINDERi. K A (. K N w^ ^in-' ^-'^

GBINDERi. K A (. K N w^ ^in-' ^-'^ ^JH GBINDER K A (. K N w^ ^n-' C ^-'^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPPkJ^IST. XIV PASTOR LAURIDS PRIP: UNGDOMS- ERINDRINGER GYLDEN DALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1911 XJJ3CTVNE)

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere