Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge"

Transkript

1 Ankestyrelsens undersøgelser Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge April 2008

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, april 2008 ISBN nr Opsætning Ankestyrelsen Tryk Schultz Bestilling Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside

3 INDHOLD 3 Indhold Side 4 Forord 5 Kapitel 1 Sammenfatning 8 Kapitel 2 Resultaterne 28 Bilag 1 Metoden 30 Bilag 2 Det retlige grundlag 35 Bilag 3 Måleskema

4 4 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Forord Med anbringelsesreformen fra den 1. januar 2006 blev der taget et initiativ til en forstærket indsats for udsatte børn og unge. Der er i den forbindelse skabt en bedre sikring af, at kommunerne tidligt får øje på og hjælper de børn, som har problemer, f.eks. ved at kommunen hurtigt reagerer på underretninger. Kommunerne blev ved anbringelsesreformen forpligtet til at bekræfte modtagelsen af underretninger (servicelovens 155), og der blev indført en tidsfrist, således at en undersøgelse af barnets forhold skal være afsluttet inden 4 måneder ( 50 undersøgelse). Der har været tvivl om, hvorvidt kommunerne reagerer hurtigt på underretninger og henvendelser om særlig støtte til børn og unge. Der er således behov for en afdækning af, hvad der sker i den første tid, efter kommunen har modtaget en underretning eller henvendelse om særlig støtte til børn og unge. I denne stikprøveundersøgelse har de udvalgte kommuner indberettet, hvad der er foretaget i løbet af den første måned efter en underretning/henvendelse. Med denne tidsgrænse er der fokus på afklaring til brug for beslutning om iværksættelse af en 50 undersøgelse og ikke på afslutning af undersøgelse, hvor tidsfristen er på 4 måneder. Stikprøveundersøgelsen skal blandt andet afdække, hvor hurtigt kommunen (inden for observationsperioden) træffer beslutning om henholdsvis at igangsætte eller undlade at igangsætte en 50 undersøgelse, hvilke årsager kommunen angiver for en beslutning om at undlade en 50 undersøgelse og baggrunden for de vurderinger, der har ført til, at kommunen endnu ikke er truffet beslutning om at igangsætte en 50 undersøgelse. Det skal understreges, at stikprøveundersøgelsen hviler på kommunernes egne indberetninger af, hvad der er foretaget i løbet af den første måned efter henvendelsen eller underretningen. Ankestyrelsen har således ikke haft sagerne inde til gennemsyn og vurdering, som det er tilfældet i Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Ankestyrelsen takker kommunerne for deres medvirken i undersøgelsen.

5 KAPITEL 1 SAMMENFATNING 5 1 Sammenfatning Velfærdsministeriet har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en stikprøveundersøgelse, der gennem indberetning fra kommunerne skal belyse, hvilke sagsbehandlingsskridt kommunerne tager inden for den første måned efter at have modtaget en underretning / henvendelse. Stikprøveundersøgelsen vedrører underretninger, der kan komme fra personer med generel eller særlig underretningspligt, og henvendelser. Den generelle underretningspligt retter sig mod alle personer, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Den særlige underretningspligt retter sig mod personer, der under udøvelse af deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. En henvendelse (ansøgning) om særlig støtte kan komme fra såvel barnet / den unge som fra forældremyndighedsindehavere. Bilag 2 indeholder en nærmere beskrivelse af det retlige grundlag. I stikprøveundersøgelsen indgår 1895 indberetninger fra 12 kommuner om underretninger og henvendelser til kommunerne. Med en observationsperiode på en måned er der sat grænser for, hvilke initiativer kommunen har kunnet nå at tage som følge af kontakten til kommunen. Kommunen skal afveje to væsentlige hensyn, som indgår i anbringelsesreformen, nemlig hensynet til en hurtig indsats og hensynet til en grundig undersøgelse inden der træffes beslutning om indsats. Stikprøveundersøgelsen kan alene give en pejling af, hvorledes kommunernes praksis er med hensyn til, hvordan underretninger og henvendelser om særlig støtte behandles inden for den første måned efter underretningen / henvendelsen. Det kan ikke herudfra afvises, at nogle kommuner kan have en tilrettelæggelse af arbejdet, der klart afviger fra det hovedindtryk, indberetningerne fra kommunerne giver.

6 6 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Stikprøveundersøgelsen vedrører 3 måneders perioden fra og med den 1. august 2007 til og med den 31. oktober Resultaterne giver således ikke et billede der omfatter et helt kalenderår, og omfanget og karakteren af henvendelser og underretninger kan variere over året. Undersøgelsen giver følgende hovedindtryk: Kontakten til kommunen kommer i 74 procent af tilfældene fra en person med særlig underretningspligt I 74 procent af tilfældene sker kontakten i form af en underretning fra en person med særlig pligt til at underrette kommunen. I 13 procent af tilfældene er der tale om en underretning fra en person uden særlig underretningspligt, og i andre 13 procent en henvendelse, fra forældremyndighedsindehaver eller barnet/den unge selv, hvoraf langt hovedparten er fra forældremyndighedsindehaver. Hyppighed af kontakt til kommunen viser stor spredning mellem kommuner Der er væsensforskelle med hensyn til, hvilken hyppighed den enkelte kommune kontaktes i form af henvendelser eller underretninger. Det ligger uden for denne stikprøveundersøgelses rammer at give en nærmere forklaring på dette forhold. Den særlige underretningspligt indtræder kun, hvis det ikke er muligt selv at afhjælpe problemerne i tide gennem dialog med forældrene og barnet eller den unge. Det kan ikke afvises, at den enkelte kommune har fastsat en særlig procedure med hensyn til en sådan dialog set i forhold til at underrette kommunen. Ud fra stikprøven på henvendelser/underretninger fra 12 kommuner skønnes, at der i alt er ca henvendelser og underretninger for hele landet og på årsbasis. Det skal understreges, at dette skøn er forbundet med betydelig usikkerhed. Bekræftelse på modtagelse af underretning sker i 69 procent af tilfældene inden for en uge. I 69 procent af de indberettede underretninger har kommunen inden for 6 hverdage bekræftet modtagelse af underretning. Yderligere 9 procent er det sket efterfølgende inden for en måned. I 22 procent er det uoplyst, om der er afsendt bekræftelse. Det fremgår af kommunernes bemærkninger til indberetningerne, at kommunerne bl.a. ikke altid giver bekræftelse, når underretningen er modtaget telefonisk. Hurtig afklaring i 61 procent af sagerne Kommunen indberetter i 61 procent af sagerne, at den inden for den første måned har truffet beslutning om enten at iværksætte en 50 undersøgelse eller om ikke at iværksætte en undersøgelse. I 36 procent, hvor kommunen endnu efter en måned ikke har en mere endelig afklaring om behovet for en 50 undersøgelse, har kommunen ofte kontakt til barnet. 3 procent tilfælde er uoplyst.

7 KAPITEL 1 SAMMENFATNING 7 50 undersøgelse besluttes i 26 procent af tilfældene I 26 procent af kontakterne vurderer kommunen, at der kan være et mere akut behov for særlig støtte. Kommunen træffer på baggrund af den aktuelle henvendelse eller underretning inden for observationsperiodens ene måned beslutning om at iværksætte en 50 undersøgelse. Ikke 50 undersøgelse besluttes i 35 procent af tilfældene I 35 procent af kontakterne træffer kommunen inden for observationsperiodens ene måned beslutning om, at der ikke skal iværksættes en 50 undersøgelse på baggrund af den konkrete kontakt. Baggrunden kan efter kommunernes oplysninger fx være, at kommunen kender til barnets problemstillinger, at en 50 undersøgelse allerede kan være sat i gang eller netop være afsluttet. Endnu ikke beslutning om 50 undersøgelse i 36 procent af tilfældene. I 36 procent af kontakterne har kommunen endnu ikke inden for observationsperiodens ene måned truffet beslutning om at iværksætte en undersøgelse. Baggrunden kan efter kommunernes indberetninger være, at kommunen har løbende kontakt med barnets situation. For kommunen fremstår der ikke et akut problem. Den aktuelle kontakt giver ikke kommunen anledning til at iværksætte en undersøgelse, men barnet er i kontakt med personer med særlig underretningspligt, der kan være behjælpelige, hvis barnet får behov for (yderligere) særlig støtte.

8 8 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE 2 Resultaterne Stikprøveundersøgelsen omfatter 12 kommuners egne indberetninger om de underretninger og henvendelser om særlig støtte, kommunen har modtaget i perioden 1. august 2007 til og med 31. oktober 2007, og hvilke initiativer kommunen inden for den første måned efter kontakten har taget i forhold til den konkrete kontakt. Den generelle underretningspligt retter sig mod alle personer, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Den særlige underretningspligt retter sig mod personer, der under udøvelse af deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. En henvendelse (ansøgning) om særlig støtte kan komme fra såvel barnet / den unge som fra forældremyndighedsindehavere. 3.1 Hvem henvender sig eller underretter Stikprøven indeholder 1895 indberetninger fra 12 kommuner, som indgår i denne undersøgelse. I 13 procent af disse får kommunen en henvendelse fra barnet/ den unge eller forældremyndighedsindehaver, heraf er langt hovedparten henvendelser fra forældremyndighedsindehaver, jf. tabel 3.1.

9 KAPITEL 2 RESULTATERNE 9 Tabel 3.1 Hvem henvender sig eller underretter. Antal Procent Henvendelser Barnet/ den unge 28 1 Forældremyndighedens indehaver I alt Underretninger fra personer uden særlig underretningspligt Anonym 98 5 Familie, netværk, bekendtskabskreds 93 5 Andre uden særlig underretningspligt 57 3 I alt Underretninger fra personer med særlig underretningspligt Skole Dagtilbud (dagpleje, daginstitution eller fritidshjem) Sundhedsplejerske 66 3 Sundhedsvæsen i øvrigt Politi Domstol 23 1 Anden kommune 80 4 Andre med særlig underretningspligt I alt I alt Fra 1. august 2007 til 31. oktober 2007 har de 12 deltagende kommuner indberettet 1895 underretninger/henvendelser. I 13 procent af tilfældene er der tale om, at kommunen får underretning fra personer uden særlig underretningspligt. I 5 procentpoint ud af disse tilfælde får kommunen en anonym underretning. I 74 procent får kommunerne en underretning fra en person med særlig underretningspligt. Heraf er 25 procentpoint fra skole eller dagtilbud, 14 procentpoint fra sundhedsplejerske eller sundhedsvæsen i øvrigt og i 9 procentpoint kommer underretningen fra politi eller domstol. Kommunerne får i 21 procent af tilfældene en underretning fra andre med særlig pligt til at give underretning. Kommunerne har oplyst flere typer af andre med særlig underretningspligt : Fra børneområdet : En social døgnvagt/ børn og unge vagt. Gademedarbejdere, SSP - medarbejdere (Social Skole - Politi). PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Familiebehandlere. Døgntilbud på børn og ungeområdet (døgninstitution, aflastningsfamilie, plejefamilie)

10 10 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Fra voksenområdet : Døgntilbud på voksenområdet (behandlingscenter, misbrugscenter, alkoholbehandler, forsorgshjem, krisecenter,). Øvrige tilbud på voksenområdet (jobcenter, sagsbehandler i voksenteam, fogedretten, anden kommune, anden forvaltningsenhed) En række personer, der er indberettet som andre personer med særlig underretningspligt burde have været indberettet i de øvrige felter, herunder bl.a. egen læge, tandplejen, børnepsykiatrisk afdeling, hjemmesygeplejerske, hospital, der alle hører under rubriceringen sundhedsvæsen i øvrigt Andelen af tilfældene, hvor der er tale om en henvendelse og en underretning, med eller uden særlig pligt, fremgår af figur 3.1. Figur 3.1 Henvendelser og underretninger. Procentfordelt. 13% 13% Henvendelser Underretning uden særlig pligt Underretning med særlig pligt 74%

11 KAPITEL 2 RESULTATERNE 11 Underretninger og henvendelser i de enkelte kommuner Andelen af tilfælde med henvendelser og underretninger i perioden 1. august 2007 til 31. oktober 2007 er højest i Holstebro kommune med 12 ud af årige. Gennemsnittet for de 12 kommuner er 6 ud af årige, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2 Underretninger og henvendelser i de enkelte kommuner. Antal underretninger/ Antal 0-17 årige i henvendelser kommunen Antal underretninger /henvendelser i forhold til 0-17 årige (promille) Aalborg Brøndby Faaborg-Midtfyn Gentofte Holstebro Ikast-Brande Kalundborg København Nyborg Odense Ringsted Århus I alt Kilder: Antal 0-17 årige i kommunen jf. Danmarks statistik, statistikbank, 1. januar Jf. tabel 3.1 Hvis de i alt underretninger og henvendelser, der er sket til de 12 kommuner i løbet af de tre måneder, stikprøveundersøgelsen vedrører, benyttes som udgangspunkt, skønnes antallet af underretninger og henvendelser på landsplan at være ca på årsbasis. Det bemærkes, at der heri ikke er taget højde for, om kommunerne med hensyn til antal underretninger og henvendelser udgør et repræsentativt udsnit og om den betragtede periode, månederne august til og med oktober svarer til gennemsnittet for en tremåneders periode. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed. Der er en betydelig spredning mellem kommunerne med hensyn til hyppigheden af henvendelser / underretninger i den enkelte aldersklasse i kommunen. For nogle kommuner er hyppigheden stigende med alderen og for andre kommuner er hyppigheden faldende med alderen jf. tabel 3.3.

12 12 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Tabel 3.3 Alder og hyppighed (i promille) i antal henvendelser/underretninger. Kommunefordelt 0-3 år 4-6 år 7-11 år år år I alt hyppighed hyppighed hyppighed hyppighed hyppighed Hyppighed Aalborg 2,7 3,5 5,8 8,0 7,2 5 Brøndby 5,7 6,5 4,4 5,1 5,2 5 Faaborg-Midtfyn 4,0 4,5 5,6 5,3 4,6 5 Gentofte 1,8 4,1 2,1 4,5 7,7 4 Holstebro 8,3 6,6 8,1 14,3 23,5 12 Ikast-Brande 2,5 3,1 1,8 6,0 5,5 4 Kalundborg 3,1 4,0 3,8 9,0 11,0 6 København 2,6 4,7 5,1 9,9 11,9 6 Nyborg 2,2 0,9 2,9 2,4 3,4 2 Odense 4,3 4,4 4,9 5,6 6,6 5 Ringsted 6,7 2,4 11,3 13,4 9,3 9 Århus 7,3 7,6 7,7 9,9 7,3 8 Kilder: Hyppighed beregnet ud fra Danmarks Statistik. Hyppigheden er beregnet ud fra eksakte tal og angivet i promille. Antal henvendelser/underretninger følger af tabel 3.1. Antal uoplyste er 4. For de øvrige kommuner bemærkes følgende yderpunkter i hyppigheder i de enkelte aldersklasser, jf. skema 3.1. Skema 3.1 Yderpunkter i hyppigheder i de enkelte aldersklasser Aldersklasse Relativ stor hyppighed Relativ lille hyppighed 0 3 årige Holstebro, Århus, Ringsted Gentofte, Ikast-Brande, København, Aalborg 4 6 årige Århus, Holstebro, Brøndby Ringsted 7 11 årige Ringsted, Holstebro, Århus Gentofte årige Holstebro, Århus, København Gentofte årige Holstebro, København, Kalundborg Faaborg-Midtfyn, Ikast-Brande 3.2 Bekræftelse på modtagelse af underretning Kommunen har pligt til at bekræfte modtagelsen af en underretning inden 6 hverdage, jf. serviceloven 155. Kommunen skal ikke bekræfte en henvendelse der kommer fra forældremyndighedsindehaveren/ene eller barnet selv. Disse henvendelser er derfor frasorteret i tabellen. I 22 procent af de underretninger og henvendelser har kommunerne ikke angivet, hvornår de har bekræftet modtagelsen af underretningen. I 69 procent hvor kommunerne

13 KAPITEL 2 RESULTATERNE 13 har givet oplysning om dato for bekræftelse på modtagelse af en underretning, er det sket inden for 6 hverdage, således som det er foreskrevet i serviceloven, jf. tabel 3.4, Tabel 3.4 Bekræftelse på modtagelse af underretning. Underretter og tid. < 7 dage 7-13 dage dage dage Uoplyst I alt Anden i familie Andre uden pligt Skole Dagtilbud Sundhedsplejerske Sundhedsvæsen Politi Domstol Anden kommune Andre med særlig pligt I alt Procentandel Tabellen summer ikke til men til 1.541, da det i 354 tilfælde er barnet/ den unge, forældremyndighedsindehaveren eller en anonym der har henvendt sig til kommunen, jf. tabel 3.1. Andelen af uoplyste er specielt lav i forhold til underretninger fra skole, dagtilbud, sundhedsvæsen og anden kommune. Der er hermed tale om underretninger, der antages typisk at være i skriftlig form. Fordelingsmæssigt giver kommunen oftest andre med skærpet pligt, herunder anden kommune, bekræftelse på modtagelse af underretning inden for 6 hverdagen, som foreskrevet i loven, jf. figur 3.2.

14 14 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Figur 3.2 Bekræftelse på modtagelse af underretning. Underretter og tid. Andre med skærpet pligt, herunder anden kommune (472) Politi/domstol (182) Sundhedsplejerske/sundhedsvæsen (275) Under 7 dage 7-30 dage Uoplyst Skole/dagtilbud (462) Anden i familie/andre uden pligt (150) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Af de noterede supplerende oplysninger angiver kommunerne oftest, at der ikke er foretaget en bekræftelse, da underretningen er modtaget af den sociale døgnvagt, via telefonisk henvendelse eller fra politiet. 3.3 Kontakt til forældremyndighedsindehaver eller til barnet/ den unge I forbindelse med anbringelsesreformen er der fokus på inddragelse af barnet, familien og netværket, således at der sikres et godt udgangspunkt for samarbejdet mellem kommunen og barnets familie og netværk. Det er i denne forbindelse væsentligt at se nærmere på, hvor hurtigt kommunen tager kontakt til forældremyndighedsindehaveren eller barnet/ den unge efter modtagelse af en henvendelse eller underretning. Kontakt til forældremyndighedsindehaver Det er i 26 procent af de 1667 tilfælde, hvor forældrene ikke selv har henvendt sig til kommunen, uoplyst, om der har været kontakt til forældremyndighedsindehaveren. Det bør her bemærkes, at der kan være tale om et antal tilfælde, hvor der (endnu) ikke er taget kontakt i anledning af den konkrete henvendelse/ underretning, men dette kan være sket umiddelbart efter observationsperioden, jf. tabel 3.5. I 30 procent af tilfældene har kommunen taget kontakt til forældremyndighedsindehaverne under en uge efter modtagelsen af henvendelsen eller underretningen.

15 KAPITEL 2 RESULTATERNE 15 Tabel 3.5 Kontakt til forældremyndighedsindehaver. Alder og Tid. < 7 dage 7-13 dage dage dage Uoplyst I alt 0-3 år år år år år Uoplyst I alt Procentandel Tabellen summer ikke til 1895 men til 1667, da det i 228 tilfælde er forældremyndighedsindehaveren der selv har henvendt sig til kommunen, jf. tabel 3.1. Når der er tale om en ung i alderen år, er der i 40 procent tilfælde kontakt til forældremyndighedsindehaveren under en uge efter, at kommunen har modtaget en henvendelse eller underretning, jf. figur 3.3. Figur 3.3 Kontakt til forældremyndighedsindehaver. Alder og tid år (366) år (377) 7-11 år (412) under 7 dage 7-30 dage Uoplyst 4-6 år (223) 0-3 år (285) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kommunerne er specifikt blevet spurgt, om der i tilknytning til den aktuelle underretning tages kontakt til forældremyndighedsindehaveren. Hertil har kommunerne indberettet, at der i 18 procent af tilfældene ikke tages kontakt til forældremyndighedsindehaveren i anledning af den konkrete underretning. En forklaring herpå kan være, at der netop har været kontakt til forældremyndighedsindehaveren om samme problem, fx på grundlag af en tidligere underretning. Det bemærkes, at det er god foranstaltningsskik at forældremyndighedsindehaver orienteres om underretning til kommunen. Kontakt til barnet/ den unge

16 16 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Det er i 71 procent af de 1867 tilfælde, hvor barnet ikke selv har henvendt sig til kommunen, uoplyst, om der har været kontakt til barnet/ den unge. Heri kan der, ligesom ved kontakt til forældremyndighedsindehaverne, være et antal tilfælde, hvor der (endnu) ikke er taget kontakt i anledning af den konkrete henvendelse/ underretning, men dette kan være sket umiddelbart efter observationsperioden, jf. tabel 3.6. Tabel 3.6 Kontakt til barnet den unge. Alder og tid. < 7 dage 7-13 dage dage dage Uoplyst I alt 0-3 år år år år år Uoplyst I alt Procentandel Tabellen summer ikke til men til 1.867, da det i 28 tilfælde er barnet/ den unge selv der har henvendt sig til kommunen, jf. tabel 3.1. I 12 procent af tilfældene har kommunen taget kontakt til barnet/ den unge under en uge efter modtagelsen af henvendelsen eller underretningen. Når der er tale om en ung i alderen år, er der i 24 procent kontakt til barnet/ den unge under en uge efter, at kommunen har modtaget en henvendelse eller underretning, jf. figur 3.4.

17 KAPITEL 2 RESULTATERNE 17 Figur 3.4 Kontakt til barnet den unge. Alder og tid år (399) år (428) 7-11 år (478) under 7 dage 7-30 dage Uoplyst 4-6 år (257) 0-3 år (309) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kommunerne er specifikt blevet spurgt, om der i tilknytning til den aktuelle underretning tages kontakt til barnet/den unge. Hertil har kommunerne indberettet, at der i 52 procent ikke tages kontakt til barnet/ den unge undersøgelse I forbindelse med anbringelsesreformen er behovet for såvel en tidlig indsats som gennemførelse af 50 undersøgelser blevet fremhævet. En kvalificeret og grundig afdækning af barnets situation fra starten styrker mulighederne for at tilrettelægge indsatsen, træffe de rigtige beslutninger og vælge de rigtige foranstaltninger. Det er derfor væsentligt at belyse kommunernes praksis med hensyn til beslutning henholdsvis om iværksættelse af en 50 undersøgelse på baggrund af den konkrete henvendelse /underretning og om ikke at iværksætte en 50 undersøgelse. Der er her baggrund for især at belyse begrundelse(r) for beslutning om ikke at foretage en 50 undersøgelse. Kommunen kan hurtigt foretage en afklaring/ verifikation af sagens karakter. I nogle tilfælde står det klart, at der er grundlag for at træffe beslutning om at iværksætte en 50 undersøgelse, da det antages, at barnet trænger til særlig støtte, og der ikke er igangsat eller foreligger en nyere 50 undersøgelse. I andre tilfælde kan det stå klart for kommunen, at der

18 18 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE ikke er grundlag for at iværksætte en 50 undersøgelse. Endelig er der tilfælde, hvor kommunen ikke hurtigt finder at kunne træffe beslutning. I 26 procent har kommunen besluttet at igangsætte en 50 undersøgelse inden for observationsperioden på en måned. I 35 procent er det besluttet, at kommunen ikke igangsætter en 50 undersøgelse og i 36 procent er det endnu ikke besluttet, hvorvidt en 50 undersøgelse skal igangsættes, jf. tabel 3.7. Tabel 3.7 Beslutning vedr. 50 undersøgelse. Kommunefordelt. Ny undersøgelse Ikke ny undersøgelse Endnu ikke besluttet Uoplyst I alt Aalborg Brøndby Faaborg-Midtfyn Gentofte Holstebro Ikast-Brande Kalundborg København Nyborg Odense Ringsted Århus I alt Procentandel Af tabellen fremgår 47 tilfælde, hvor kommunerne ikke har registreret om der er taget beslutning vedr. 50 undersøgelse. Der er forskelle mellem kommunerne med hensyn til andel af beslutninger i forhold til at igangsætte en 50 undersøgelse inden for den første måned efter modtagelsen af underretningen/henvendelsen, jf. figur 3.5.

19 KAPITEL 2 RESULTATERNE 19 Figur 3.5 Beslutning vedr. 50 undersøgelse. Procentandel og kommuner. I alt (1895) Gentofte (58) Nyborg (17) Brøndby (40) Odense (197) København (504) Kalundborg (66) Aalborg (212) Holstebro (155) Ny undersøgelse Ikke ny undersøgelse Endnu ikke besluttet Uoplyst Faaborg-Midtfyn (58) Århus (486) Ikast-Brande (35) Ringsted (30) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Af figuren ses en spredning kommunerne imellem fra 7 til 53 procent i forhold til beslutningen om at iværksætte en 50 undersøgelse. Spredningen kommunerne imellem i forhold til beslutningen om ikke at iværksætte 50 undersøgelse ligger fra 17 til 51 procent og fra 14 til 53 procent, når der er tale om at kommunerne endnu ikke har besluttet at igangsætte en undersøgelse. Kommunen har truffet afgørelse om en 50 undersøgelse Som tidligere nævnt er det et centralt punkt i anbringelsesreformen, at kommunen generelt skal reagere hurtigt på henvendelser og underretninger. Der er derfor fokuseret på, hvor lang tid der går, før kommunen, inden for observationsperioden på en måned, træffer afgørelse om gennemførelse af en 50 undersøgelse. I 39 procent af de 499 tilfælde hvor der er truffet beslutning om igangsættelse af en 50 undersøgelse, er denne truffet inden for en uge, jf. figur 3.6. Spredningen kommunerne imellem i forhold til at træffe beslutning om at igangsætte en 50 undersøgelse inden for en uge svinger fra 20 til 61 procent.

20 20 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Figur 3.6 Beslutning om 50 undersøgelse. Sagsbehandlingstid og kommune. I alt (1895) Gentofte (58) Ringsted (67) Faaborg-Midtfyn (58) Holstebro (120) Kalundborg (66) Odense (197) København (504) Under 7 dage 7-30 dage Uoplyst Aalborg (212) Brøndby (40) Århus (486) Nyborg (17) Ikast-Brande (35) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Samtykke fra barnet Der er i undersøgelsen spurgt til, om barnet eller den unge har givet samtykke til gennemførelsen af 50 undersøgelse i de 499 tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om gennemførelse af 50 undersøgelse. Det fremgår heraf, at kommunerne i 26 procent af tilfældene ikke har indhentet samtykke fra barnet, jf. tabel 3.8. Tabel 3.8 Samtykke fra barnet til 50 undersøgelsen Antal Procent Skriftligt samtykke 40 8 Samtykke, men ikke skriftligt Intet samtykke Samtykke ej relevant Uoplyst 21 4 I alt I 8 procent af tilfældene er der indhentet skriftligt samtykke fra barnet, og i 32 procent er der indhentet samtykke, men ikke skriftligt. I 30 procent af tilfældene er samtykke ikke relevant. Ses der bort fra de ikke relevante tilfælde, betyder det, at der gives samtykke i 57 procent af de tilfælde, hvor samtykke er relevant. Med hensyn til manglende relevans bemærkes, at der ikke er forpligtelse til at indhente samtykke fra et barn, der ikke er fyldt 15 år, jf. 50, stk. 9.

21 KAPITEL 2 RESULTATERNE 21 I Ankestyrelsens praksisundersøgelse Anbringelse af børn og unge, januar 2008, var procentandelen med samtykke for unge over 15 år til at gennemføre en 50 undersøgelse lavere, 42 procent. Andelen af uoplyste var her 39 procent. Det bemærkes i den forbindelse, at de to undersøgelser bygger på forskelligt datagrundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelse (1) er baseret på Ankestyrelsens vurderinger, (2) indeholder et mindre antal tilfælde (i 31 af de 89 sager, hvor der er udarbejdet en undersøgelse, er den unge fyldt 15 år) og (3) er målrettet anbringelser uden for hjemmet. Stikprøveundersøgelsen (1) er baseret på kommunens egne vurderinger, (2) indeholder et væsentligt større antal tilfælde, ca. 350, og (3) 50 undersøgelsen sker ikke alene med henblik på en anbringelse uden for hjemmet. Fælles er målepunktet i form af overholdelse af den særlige sagsbehandlingsregel om samtykke. Samtykke fra forældremyndighedshaver(e) Der er i undersøgelsen også spurgt til, om forældremyndighedsindehaveren/ene har givet samtykke til gennemførelsen af undersøgelsen i de 499 tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om gennemførelse af en 50 undersøgelse. Det fremgår, at kommunerne i 14 procent af tilfældene ikke har indhentet samtykke fra forældrene, og 5 procent af tilfældene er uoplyste. I mindst 80 procent af tilfældene er der således tale om mindst et samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e), jf. tabel 3.9. Tabel 3.9 Samtykke fra forældre til 50 undersøgelsen (tab 9) Antal Procent Skriftligt samtykke fra begge forældre Samtykke fra begge forældre, men kun skriftligt samtykke fra den ene forælder 10 2 Samtykke fra begge forældre, men ikke skriftligt Skriftligt samtykke fra den ene forælder 4 1 Samtykke fra den ene forælder, men ikke skriftligt 12 2 Intet samtykke Uoplyst 27 5 I alt Summen af procentangivelser summer ikke til 100 pga. afrunding I Ankestyrelsens praksisundersøgelse Anbringelse af børn og unge, januar 2008, var procentandelen lavere. Her var der i mindst 69 procent af tilfældene tale om et samtykke fra mindst en forældremyndighedsindehaver. Procentandelen med intet samtykke var her 6 procent og med uoplyste 25 procent. Der henvises til bemærkningerne ovenfor om forskelle i datagrundlaget for de to undersøgelser.

22 22 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Kommunen har truffet afgørelse om IKKE at igangsætte en 50 undersøgelse I 44 procent af de 666 tilfælde, hvor kommunerne har indberettet, at de har truffet beslutning om ikke at iværksætte en 50 undersøgelse, er det sket inden 7 dage efter at have modtaget henvendelse eller underretning, jf. figur 3.7. Figur 3.7 Beslutning om IKKE at iværksætte 50 undersøgelse. Sagsbehandlingstid. Kommune. I alt (666) Ringsted (32) Odense (56) Holstebro (48) Brøndby (7) Aalborg (81) Ikast-Brande (18) Kalundborg (22) Under 7 dage 7-30 dage Uoplyst Faaborg-Midtfyn (18) Århus (162) København (198) Gentofte (19) Nyborg (5) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Spredningen kommunerne imellem i forhold til at tage beslutning om ikke at iværksætte en 50 undersøgelse inden for 7 dage ligger fra 20 til 78 procent. Da kommunen, som nævnt, har en forpligtelse til hurtigt at følge op på henvendelser med henblik på, om der i forhold til det enkelte barn er behov for særlig støtte, er der er særlig grund til at følge op på begrundelsen for, at kommunen i de 666 tilfælde har besluttet, at der IKKE skal iværksættes en undersøgelse.

23 KAPITEL 2 RESULTATERNE 23 Tabel 3.10 nedenfor indeholder en oversigt over de indberettede begrundelser. Tabel 3.10 Begrundelse(r) for beslutning om IKKE at iværksætte 50 undersøgelse (tab 16) Antal Procentandel af 649 tilfælde med oplyst(e) begrundelse(r) Barnet den unges forhold er blevet belyst via en 50 undersøgelse, som er afsluttet kort forinden Barnets/ den unges forhold er ved at blive belyst Kommunen har netop vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage en undersøgelse, og den nye underretning/henvendelse indeholder ikke nye oplysninger Underretningen /henvendelsen opfattes som udtryk for ren chikane 30 5 Underretningen er åbenbar grundløs 45 7 Iværksættelse af støtte efter 52, 58 eller anden særlig støtte efter serviceloven Rådgivning efter servicelovens Henvisning til PPR 19 3 Henvisning til egen læge, psykiatrisk udredning mv Særlig støtte under ophold i dagtilbud 11 2 Specialundervisning 11 2 Andet I denne tabel indgår de 666 tilfælde, hvor kommunen har truffet beslutning om IKKE at iværksætte en undersøgelse, jf. tabel 3.7. I 17 tilfælde har kommunen ikke oplyst begrundelse for at undlade en undersøgelse. I de resterende 649 tilfælde har kommunen angivet en eller flere begrundelser for beslutningen. Summen af antal begrundelser overstiger derfor 649. Procenterne summer dermed heller ikke til 100, da der har været mulighed for afkrydsning i flere felter. (Kommunerne har i gennemsnit angivet 1,6 begrundelser for ikke at iværksætte 50 undersøgelse.) Barnets forhold er i 25 procent af tilfældene netop blevet belyst, og barnets forhold er ved at blive belyst i 21 procent af tilfældene. Kommunerne har haft mulighed for samtidig at indberette disse to svarmuligheder, men de burde gensidigt udelukke hinanden, så man kan tillade sig addere disse procentandele. Det lægges således til grund, at der i næsten halvdelen af tilfældene er tale om, at kommunen netop har gennemført eller er ved at gennemføre en 50 undersøgelse. Kommunerne har i 25 procent af tilfældene netop vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage en 50 undersøgelse, og at den nye underretning / henvendelse ikke indeholder nye oplysninger. Iværksættelse af særlig støtte er i 21 procent af tilfældene angivet som begrundelse, og iværksættelse af rådgivning efter servicelovens 11 er angivet i 21 procent. I sidstnævnte situation er der ikke pligt til at foretage en undersøgelse efter 50.

24 24 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Det kan virke påfaldende, at der som begrundelse for ikke at iværksætte en 50 undersøgelse er angivet iværksættelse af særlig støtte, der forudsætter en undersøgelse. Denne kan imidlertid netop være foretaget, således at den aktuelle henvendelse / underretning alene udløser en evt. supplerende foranstaltning, uden at det er fundet påkrævet med en undersøgelse. Underretning findes åbenbar grundløs, er indberettet i 7 procent tilfælde, og i 5 procent er angivet begrundelse om, at den er udtryk for ren chikane. Kommunen har endnu ikke truffet afgørelse om en 50 undersøgelse I over en tredjedel af tilfældene, 36 procent, har kommunen på observationstidspunktet, en måned efter kontakten, endnu ikke truffet afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en undersøgelse. Den store andel gør det påkrævet at gengive nogle af de uddybende kommentarer, kommunen i denne situation er blevet bedt om at angive. Blandt de hyppige kommentarer er: Afventer, evt. fornyet, møde med forældremyndighedsindehaver. Forældre eller den unge nægter fremmøde eller ønsker ikke at give samtykke (og der er ikke grundlag for tvang). Afventer udtalelse fra fagfolk, fx skole, dagtilbud, politi (resultat af efterforskning: var det den unge, der udførte den kriminelle adfærd? ), netværksmøde. Ikke aktuelt grundlag, men sagen følges af fagfolk, hvortil der er henvist, PPR, familiebehandling, støtte i skolen, løbende rådgivning og vejledning. Der foreligger tidligere undersøgelse, herunder i tilslutning til tidligere afgørelse om foranstaltning, der er truffet beslutning om undersøgelse, eller en sådan er i gang., der er ikke grundlag for beslutning om undersøgelse [Bemærkning: disse situationer burde have indgået i Beslutning om ikke at iværksætte undersøgelse]. Der er tale om særlig støtte dog ikke anbringelse [Bemærkning: Iværksættelse af særlig støtte efter 52, herunder til efterskole efter 52, stk. 4, forudsætter undersøgelse.] Det burde være sket. Det er forældrene, der har behov for støtte.

25 KAPITEL 2 RESULTATERNE Inddragelse af fagfolk Som led i undersøgelsen af de 499 tilfælde, hvor kommunen har besluttet at gennemføre en 50 undersøgelse, skal kommunen inddrage de fagfolk, som allerede har kendskab til barnet/ den unge, jf. 50 stk. 4. I 31 procent af tilfældene er det uoplyst, om kommunerne har inddraget fagfolk. I 23 procent, har kommunen indberettet, at den har inddraget fagfolk inden for 7 dage, jf. figur 3.8. Der er stor spredning kommunerne imellem med hensyn til inddragelsen af fagfolk og tidspunkt for inddragelse. Denne ligger fra o til 44 procent. Figur 3.8 Inddragelse af fagfolk. Tidspunkt og kommune. I alt (499) Faaborg-Midtfyn (9) Holstebro (35) Brøndby (16) Kalundborg (21) København (167) Århus (70) Ringsted (5) Under 7 dage 7-30 dage Uoplyst Aalborg (65) Nyborg (7) Gentofte (31) Odense (68) Ikast-Brande (5) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3.6 Særlig foranstaltning Kommunen skal træffe afgørelse om at iværksætte særlig foranstaltning for barnet/ den unge, jf. 52. Kommunerne har indberettet, at kommunen i 32 procent af tilfældene, har afgjort, at der skal iværksættes en særlig foranstaltning for barnet/ den unge. I 3 procent af tilfældene har kommunen besluttet, at der ikke skal iværksættes særlig foranstaltning for barnet/ den unge, og i 64 procent af tilfældene har kommunen endnu ikke afgjort, om der skal iværksættes særlig foranstaltning for barnet/ den unge, jf. figur 3.9.

26 26 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Figur 3.9 Afgørelse om særlig foranstaltning. 1% 64% 32% 3% Iværksætter særlig foranstaltning Iværksætter ikke særlig foranstaltning Endnu ikke afgørelse om særlig foranstaltning Uoplyst Kommunerne er bedt om oplysninger om baggrunden for, at der endnu ikke er truffet afgørelse herom. Det hører til undtagelsen, 5 procent, at kommunen har indberettet, at der er ventetid på psykiatrisk afdeling eller anden specialist. En meget stor andel venter på andet, 88 procent, eller er uoplyst, 7 procent, jf. figur Figur 3.10 Endnu ikke afgørelse om særlig foranstaltning. 7% 5% Ventetid på psykiatrisk afdeling eller anden specialist Ventetid på andet Uoplyst 88% Kommunernes er bedt om at uddybe, hvad der ligger i andet. Kommunerne nævner altovervejende, at kommunen afventer resultatet af undersøgelsen. Det bemærkes i den forbindelse, at stikprøveundersøgelsens observationsperiode alene er på en måned.

27 KAPITEL 2 RESULTATERNE 27 Kommunerne har i 159 tilfælde truffet første afgørelse om særlig foranstaltning inden for den første måned efter kontakten. I 24 procent ligger beslutningen om særlig støtte inden for den første uge, jf. figur Figur 3.11 Første afgørelse om iværksættelse af særlig støtte. 12% 24% 44% 11% 9% Under 7 dage 7-13 dage dage dage Uoplyst

28 28 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Bilag 1 Metoden Udvælgelsen af kommuner I udvælgelsen af kommuner til undersøgelsen, der blev gennemført i 2007, indgik i alt 15 kommuner, herunder de 5 største kommuner og 10 øvrige kommuner. De 10 øvrige kommuner repræsenterer forskellige regioner og kommunestørrelser (antal indbyggere) inden for den enkelte region. Samtidig var det for at undgå for stor administrativ belastning af den enkelte kommune fastsat, at kommunen ikke i 2007 skulle være omfattet af Ankestyrelsens praksisundersøgelser. De 5 største kommuner: København Århus Ålborg Odense Esbjerg Øvrige 10 kommuner: Brøndby Gentofte Kalundborg Faaborg Nyborg Ringsted Ikast-Brande Holstebro Jammerbugt Hjørring Indberetningerne Indberetningerne i undersøgelsen omfatter underretninger og henvendelser i perioden 1. august 2007 til og med 31. oktober 2007, som kommunerne får om særlig støtte til børn og unge. Kommunerne har efterfølgende fået meddelt en frist for sidste indmelding af indberetninger, hvorefter denne er afsluttet med henblik på tabelkørsler. Ved valideringen er udtaget indberetninger, hvor alderen er angivet til 18 år eller derover. Der kan i disse tilfælde fejlagtigt være angivet forældres alder. Med denne udtagelse indgår

29 BILAG 1 METODEN 29 ikke underretning om vordende forældre, jf. servicelovens 50, stk. 4. Underretningerne / henvendelserne vedrører fødte børn. Indhentning af data Kommunerne er ved brev af 10. juli 2007 blevet orienteret om undersøgelsen af underretninger og henvendelser, som kommunen modtager i perioden fra og med 1. august 2007 til og med 31. oktober Kommunen skal foretage indberetning 1 måned efter henvendelsen / underretningen. I december 2007 har der været kontakt til de kommuner, der på det tidspunkt havde få eller ingen indberetninger. 19. december 2007 sendte Ankestyrelsen en generel rykker ud. Der blev her angivet en sidste frist for indberetninger til den 10. januar ud af de 15 kommuner, der var udtaget til at indgå i stikprøven, har foretaget indberetninger. Herudover har to kommuner indberettet så påfaldende få tilfælde, at indberetninger fra disse to kommuner er udtaget af resultaterne. Resultaterne omfatter således indberetninger fra 12 kommuner. Elektronisk indberetningssystem Ankestyrelsen har udarbejdet et elektronisk indberetningsskema, som har været optaget på Ankestyrelsens hjemmeside Kommunen skulle anvende det elektroniske skema ved indberetning af data. Kopi af det anvendte spørgeskema følger som bilag 3.

30 30 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Bilag 2 Det retlige grundlag I dette bilag fremtrækkes de mest væsentlige elementer i retlige grundlag, der har betydning i forbindelse med underretninger og henvendelser og hurtig opfølgning. Det er reglerne om den generelle og særlige underretningspligt samt bekræftelse på modtagelse af underretning, henvendelser fra parterne (barnet / den unge og forældremyndighedens indehaver) samt om undersøgelser og foranstaltninger. Underretningspligten Den generelle underretningspligt Den generelle underretningspligt følger af servicelovens Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Den særlige underretningspligt Den særlige underretningspligt følger af servicelovens Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.

31 BILAG 2 DET RETLIGE GRUNDLAG 31 Stk. 2. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelse af deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Stk. 3. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af deres tjeneste eller hverv får kendskab til vordende forældre med problemer, der giver formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte tilsvarende regler for andre grupper, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til sådanne forhold. Stk. 4. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter 1) praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan videregive oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til John F. Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik, for at klinikken kan varetage sine behandlingsmæssige og administrative aktiviteter, og 2) John F. Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik kan videregive de oplysninger, der er nævnt i nr. 1, til social-, sundheds- og undervisningsmyndigheder for at sikre, at nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af nedsat synsfunktion kan iværksættes. Bekræftelse på modtagelse af underretning. Kommunen skal bekræfte modtagelsen af en underretning, jf. 155, senest 6 hverdage efter modtagelsen Hvis kommunen modtager underretning om, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sende en bekræftelse af modtagelsen. Det gælder også underretninger om vordende forældre, hvor der kan opstå et behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. Fra bemærkningerne til lovforslaget om indførelse af bl.a. denne bestemmelse (Anbringelsesreformen) Det foreslås, at kommunen får pligt til at sende en bekræftelse for modtagelsen af en underretning til den eller dem, der har givet underretningen til kommunen efter 35, 36 eller i øvrigt. På den måde vil personer, der underretter kommunen få en bekræftelse på, at kommunen er opmærksom på det pågældende barn eller den unge. Forslaget til 36 a skal ses i sammenhæng med, at myndighederne efter god forvaltningsskik skal svare på en henvendelse.

32 32 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE Henvendelser om særlig støtte (foranstaltninger) til børn og unge Henvendelse (ansøgning) om særlig støtte kan komme fra såvel barnet / den unge som fra forældremyndighedsindehavere. Særlig støtte (foranstaltninger) på børn og ungeområdet ydes efter servicelovens 52. Undersøgelser Inden kommunen træffer afgørelser om foranstaltninger, skal kommunen gennemføre en undersøgelse. Undersøgelser kan gennemføres såvel med som uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. servicelovens 50 og Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog stk. 9 og 51. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der skal omfatte barnets eller den unges 1) udvikling og adfærd, 2) familieforhold, 3) skoleforhold, 4) sundhedsforhold, 5) fritidsforhold og venskaber og 6) andre relevante forhold. Stk. 3. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. 52 og 76. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre, jf. 49. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. Stk. 5. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader. Stk. 6. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Der

33 BILAG 2 DET RETLIGE GRUNDLAG 33 skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne. Stk. 7. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. Stk. 8. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelle andre børn i familien. Stk. 9. Hvis forældremyndighedens indehaver eller den unge, der er fyldt 15 år, ikke giver samtykke, jf. stk. 1, kan undersøgelsen gennemføres uden samtykke ved at indhente de nødvendige eksisterende oplysninger, jf. 11 c, stk. 1, nr. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 10. Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen, skal kommunen undersøge de vordende forældres forhold nærmere. Afgørelse herom træffes med samtykke fra forældrene. Stk. 3-9 finder anvendelse ved afgørelsen. 51. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn og unge-udvalgets afgørelse. Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i 75, når betingelserne herfor er opfyldt. Foranstaltninger Når det det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, kan kommunen træffe afgørelse om foranstaltninger efter 55. Afgørelser træffes som udgangspunkt med samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Afgørelser om anbringelse uden for hjemmet kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år, medmindre der er grundlag for at træffe afgørelse uden samtykke. Foranstaltninger 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf.

34 34 KOMMUNERNES REAKTIONER VED UNDERRETNINGER M.V. OM BØRN OG UNGE dog 56. En afgørelse efter stk. 3, nr. 8, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan støtte kun iværksættes efter gennemførelse af en undersøgelse, jf. 50 eller 51. Kommunalbestyrelsen skal altid vælge den eller de mindst indgribende formålstjenlige foranstaltninger, som kan løse de problemer, der er afdækket gennem undersøgelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 1) Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende. 2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 4) Døgnophold, jf. 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. 66, nr. 1, 4 og 5, eller i et botilbud, jf. 107 eller ) Aflastningsordning, jf. 55, i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. 66, nr. 1, 2, 4 og 5. 6) Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge. 7) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. 8) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf ) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. 10) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 3 og yde økonomisk støtte, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3. Støtten kan ydes, når forældremyndighedens indehaver ikke selv har midler dertil. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal under en graviditet træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, nr. 2, 3, 4, 7 eller 10, og stk. 4 og 5, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældrene. Stk. 2 finder anvendelse ved afgørelsen.

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 Det Sociale Nævns praksisundersøgelse december 2007 Indhold 1. Resumé, konklusion samt overordnet anbefaling...1 2.

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov Sagsbehandlingspraksis Sagsbehandlingspraksis Familieafsnittets Familie- og Handicapteam Børn og unge med særlige behov ns indhold Henvendelse og vurdering af henvendelse I Ballerup Kommune varetages sagsbehandlingen

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Underretningsstatistik

Underretningsstatistik Ankestyrelsens statistikker Underretningsstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Hovedresultater 2 2.1 Flest underretninger i efteråret 2 3 Hvem handler underretningerne om? 3

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige

Anbringelsesstatistik 2011. Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Opdateret 11. juli 2011 Anbringelsesstatistik 2011 Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Ny registrering Kommunen skal udfylde og indberette et statistikskema med grundoplysninger for hvert

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelse af børn og unge Januar 2008 Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, februar 2008 ISBN nr. ISBN 978-87-7811-054-1

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015

Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015 Bilag 1 Statistik på underretningsområdet pr. 30. juni 2015 Side 1 af 9 Følgende statistikker er udarbejdet på underretningsområdet: 1. Antal underretninger i perioden 2011-30. juni 2015 2. Tidsforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Begreber i sygedagpengeloven om opfølgning 2 1 Resumé og anbefalinger 4

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 2 1.1 Hovedresultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr 1284 af 17/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere