GATE 21 STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GATE 21 STRATEGI 2015-2018"

Transkript

1 GATE 21 STRATEGI

2 STRATEGISK AFSÆT Gate 21 s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energiog ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet. Region Hovedstaden og en række kommuner i Greater Copenhagen har vedtaget ambitiøse mål for omstillingen til et fossilfrit samfund. Det, sammen med et allerede stærkt grønt brand og vores evne til at samarbejde på tværs af offentlige institutioner, virksomheder og vidensinstitutioner om nye løsninger, er grundlaget for, at Greater Copenhagen kan blive den førende region i verden inden for grøn omstilling og vækst. Den grønne omstilling står højt på den internationale dagsorden. Løsningerne efterspørges globalt. Det er en fælles chance, og vi kan med de ambitiøse politiske mål i regionen styrke danske virksomheders forspring og tiltrække flere udenlandske investeringer i de grønne løsninger. Gate 21 har gennem sine første seks år skabt stærke resultater og med dem vist nye, konkrete veje for den grønne omstilling. Vi kan derfor tilbyde en velafprøvet og solid platform for offentlig-privat innovation og samarbejde og dermed gøre vores til at løfte de ambitiøse målsætninger for Greater Copenhagen. I de kommende fire år vil Gate 21 sammen med sin voksende partnerkreds og de centrale erhvervsfremmeaktører arbejde målrettet for at virkeliggøre vores vision. Gate 21 vil bidrage med videndeling, konkrete samarbejdsprojekter og etablering af Living Labs, hvor kommuner og regioner stiller sig til rådighed som testbeds og showrooms for udvikling og demonstration af virksomheders nye grønne løsninger. 2

3 VISION Gate 21 vil bidrage til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. MISSION Gate 21 samler kommuner, regioner, virksomheder og videns institutioner om at udvikle og udbrede energiog ressourceeffektive løsninger, der fremmer grøn omstilling og vækst. 3

4 PROGRAMUDVIKLING Gate 21 s fem programmer tager udgangspunkt i regionernes og kommunernes udfordringer på klima- og energiområdet og er afspejlet i indsatsområderne Transport; Byg & By; Energi & Ressourcer; Smart City og Grøn Vækst. I indsatsområderne udvikler vi nye teknologier, services, platforme, værktøjer, processer eller kompetencer, der understøtter kommunernes indsats for grøn omstilling og erhvervslivets muligheder for grøn vækst. Gennem projekterne og på tværs af programmerne arbejder Gate 21 for at: styrke samarbejde mellem universiteter, virksomheder, kommuner og regioner i Greater Copenhagen sikre grøn jobskabelse styrke kompetent grøn arbejdskraft styrke den bæredygtige planlægning på tværs af sektorer vise veje til omstillingen af energi- og transportsystemet realisere energibesparelser reducere CO2-udledning TRANSPORT BYG & BY ENERGI & RESSOURCER SMART CITY GRØN VÆKST 4

5 PROJEKTER UDVIKLING Under hvert program udvikler Gate 21 løbende nye demonstrations- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med vores partnerkreds. Gennem vores nyhedsbreve og hjemmeside kan man holde sig opdateret med projektudviklingen. Vi opfordrer vores partnere og andre aktører til at byde ind med projektideer eller kontakte os for at høre, hvordan I kan komme med i nye projekter. Det er Gate 21 s mål, at alle partnere deltager i mindst to projekter. IMPLEMENTERING I Gate 21 s demonstrations- og udviklingsprojekter samler vi regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Projekterne giver kommuner og regioner adgang til en mere energi og ressourceeffektiv klimaindsats. De giver virksomhederne adgang til at udvikle morgendagens grønne løsninger, og vidensintitutionerne får adgang til at generere ny viden, der bliver brugt i netop disse løsninger. På den vis bidrager Gate 21 s projekter til udviklingen af fremtidens bæredygtige byer og Danmarks grønne vækst. 5

6 LIVING LABS FOR GRØN OMSTILLING OG VÆKST Gate 21 har skabt markante resultater og international opsigt med DOLL Living Lab. Her testes og demonstreres de nyeste løsninger inden for udendørsbelysning med LED-teknologi, intelligent styring og integration af Smart City-teknologi, sensorer og wifi, der giver nye muligheder for at forbedre og effektivisere kommunernes service over for borgere og virksomheder. Gate 21 undersøger løbende mulighederne for at etablere andre Living Labs i tæt dialog med partnerkredsen. Målet er at etablere en række Living Labs, der tilsammen kan bidrage til at profilere Greater Copenhagen som en førende region i verden inden for udvikling, test og demonstration af grønne teknologier og løsninger. Gate 21 Living Labs skal således placere sig på højt internationalt niveau. De enkelte Living Labs vil være forskellige i opbygning, men deler en række fælles træk, idet et væsentligt udsnit af de bedste løsninger på markedet inden for et givet fagligt område samles inden for et afgrænset geografisk område og indeholder: Storskala showroom og besøgstjeneste Innovation og matchmaking Test og validering Beslutningsstøtte og kompetenceudvikling Profilering og internationalisering Gate 21 vil bidrage med at etablere, koordinere og profilere Living Lab-aktiviteterne og samarbejde med centrale aktører og partnere samt eksisterende initiativer. I et tæt samarbejde med partnerkredsen vil Gate 21 arbejde målrettet for at skabe resultater med Living Labs inden for rammerne af den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) for Region Hovedstaden og andre væsentlige strategier i Greater Copenhagen. For at sikre en stærk forankring tilstræbes det, at Living Labs placeres bredt inden for Greater Copenhagen-geografien og kobles sammen på tværs, sådan at der bliver én indgang til mange Living Labs. Dermed understøttes det, at regionen samlet kan markedsføre sig som førende inden for grøn omstilling på en række felter. 6

7 Gate 21 afsøger sammen med sin partnerkreds løbende mulighederne for udviklingen af nye Living Labs i Greater Copenhagen. Kortet her viser eksempler på nuværende, kommende og mulige Living Labs for grøn omstilling og vækst. 7

8 ENERGI & RESSOURCER AFSÆT Energi- og transportsystemet står for en stor del af CO2-udledningen. Den nationale målsætning er at gennemføre en grøn omstilling af energi- og transportsystemet til at være fossilfrit i Region Hovedstaden har sammen med kommunerne i regionen vedtaget en målsætning om et fossilfrit energisystem i 2035 og et fossilfrit transportsystem i Omstillingen rummer en stor satsning på at indfase vedvarende energikilder og energieffektivisering. Det er en omstilling, som rummer mange udfordringer såsom forsyningssikkerhed, uafhængighed af importerede brændsler, lokale energiressoucer, miljøpåvirkninger og energipriser. Samtidigt skal der investeres målrettet for at nedbringe CO2-udslippet på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Grundlæggende skal vores ressourcer anvendes mere effektivt, og spildet skal nedbringes. UDVIKLING Det forventes, at fremtidens energi- og transportsystem består af en kombination af mange løsninger: Energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse, indpasning af vedvarende energi, intelligente energisystemer, ressourceeffektivitet og betragtninger om, at affald håndteres som en ressource. Løsningerne skal understøttes af nye samarbejdsformer og forretningsmodeller, som er driverne for, at omstillingen lykkes. Gate 21 ønsker på den baggrund at skabe værdi gennem samarbejder mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle Greater Copenhagen som foregangsregion inden for den grønne omstilling. Der arbejdes i strategiperioden primært med udvikling af projekter inden for Smart Energy og ressourceeffektivitet samt mulighederne for, at der kan udvikles Living Labs inden for disse områder til at udbrede innovative teknologier, adfærdsmodeller, forretningsmodeller og samarbejdsformer. 8

9 UDVIKLING Gate 21 arbejder med projekter inden for flere af disse områder og har oparbejdet konkret viden om; iværksætteri og innovation, understøttelse af grønne forretningsmodeller i virksomheder, energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder, fremme af efterspørgslen for energirenoveringer, kompetenceopbygning i virksomheder og etablering af Living Labs. Gate 21 vil arbejde målrettet med alle disse områder i samarbejde med andre centrale erhvervsfremmeaktører i Greater Copenhagen. Gate 21 vil udvikle projekter inden for energi- og ressourceeffektive virksomheder og grøn kommunal efterspørgsel, grønne forretningsmodeller og Living Labs og sikre integration af grøn vækst på tværs af Gate 21 s øvrige indsatsområder. GRØN VÆKST AFSÆT Vækst er en central driver i den grønne omstilling og en integreret og central del af Gate 21 s vision og mission. Danske kommuner og regioner er afhængige af at sikre arbejdspladser og vækst, hvis de skal fastholde serviceniveauet over for borgerne. Samtidigt er kommuner og regioner aktive spillere på flere områder, der kan understøtte grøn vækst og innovation i erhvervslivet. Det gælder erhvervsplanlægning og -udvikling, innovative indkøb, kompetenceopbygning, iværksætteri og etablering af demonstrations projekter, erhvervsråd og Living Labs. 9

10 TRANSPORT AFSÆT God mobilitet er afgørende for borgerne, byernes udvikling og arbejdsmarkedet. Tilgængelighed såvel som trængsel er en udfordring for at skabe vækst i Greater Copenhagen. Samtidig dækkes energiforbruget i transportsektoren i dag hovedsagligt med fossilt brændstof, og transporten udgør en stadigt større og stigende andel af den samlede CO2-udledning både i Danmark og globalt. Det er en udfordring, da den nationale målsætning i Danmark er, at fossilt brændsel helt skal udfases. Følgevirkningerne af en grøn omstilling for transportsektoren er positiv for vores klima, miljø og natur og vil bidrage til vores sundhed, vores velfærd og vil ændre på vores kørsels- og forbrugsvaner. Transportsektoren er traditionelt en sektor, der fremskriver behov for transport og leverer infrastrukturen frem for at påvirke efterspørgslen og understøtte behovet for mobilitet. Kommuner, regioner og stat mangler værktøjer og metoder til i højere 10 grad at fremme grøn mobilitet. Endeligt skal markedet for og udbuddet af bedre grønne mobilitetsservices fremmes. UDVIKLING Grønt Mobilitetskontor er Gate 21 s viden- og udviklingscenter inden for indsatsområdet Transport, som skaber værdi ved at understøtte samarbejdet mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om effektiv transport, der nedbringer CO2-udledning og trængsel og øger kvaliteten i den enkeltes mobilitet. På baggrund af og via erfaringerne fra projekter som Formel M, ENDURANCE, Test en Elcykel, Kør Smart Kør Sammen og Smart Mobilitet i Loop City udvikles nye værtøjer og metoder til at fremme grøn mobilitet og koordinere by- og trafikplanlægning bedre. Der skal udvikles Test- og Living Labs for transporttiltag også med henblik på at fremme markedet for bedre grønne mobilitetsservices.

11 Særligt kommuner har taget Smart Citydagsordenen til sig og ser sig selv som omdrejningspunkt i udviklingen af den smarte by i forbindelse med planlægning, udvikling og offentlig service i dialog med borgerne og de erhvervsdrivende. Kommuner kan særligt spille en rolle ved demonstrationsprojekter og etablering af Living Labs, hvor offentlige og private aktører, forskning og virksomheder kan udvikle viden og teste innovative produkter og løsninger, som kan konkurrere på det globale marked. UDVIKLING Mange af de udfordringer, som digitale løsninger kan hjælpe med at løse går på tværs af regioner og kommuner og kræver fælles tværkommunal og regional udvikling og investeringer. Greater Copenhagen har alle muligheder for at gøre sig til en global leder for Smart City-løsninger. Det forudsætter, at der skabes en fælles platform for udvikling af fælles løsninger, vidensdeling og kompetencebygning på tværs af regioner og kommuner, som de forskellige aktører på en enkel måde kan koble sig på. Gate 21 er allerede i front i udviklingen og har flere initiativer på området med fokus på vidensdeling, kompetenceopbygning, demonstrationsprojekter og Living Labs. Fremadrettet sætter Gate 21 i samarbejde med de centrale aktører på området yderligere fokus på disse aktiviteter. Målet er at udvikle et samarbejdsforum i form af et udviklings- og kompetencecenter for en sådan tværgående Smart City-indsats i Greater Copenhagen. SMART CITY AFSÆT Digitale løsninger bliver i stigende grad set som svaret på byers udfordringer inden for alle sektorer og særligt i forbindelse med grøn omstilling og vækst. Digitale løsninger indeholder et hav af muligheder for intelligent organisering og styring af byen. Det gælder trafikstyring, intelligent lys, intelligente affaldsbeholdere, intelligent energiforsyning med videre. Smart City som begreb vokser i omfang og indskriver sig i dag på visionsniveau for mange byer på linje med bæredygtighed. 11

12 BYG & BY AFSÆT Indsatsområdet Byg & By tager afsæt i den regionale målsætning om et 100 procent fossilfrit energi- og transportsystem i henholdsvis 2035 og Skal visionen om det fossilfrie energisystem realiseres, kræves dels massive energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse og dels en større integration mellem bygningernes drift og forsyningssystemerne, herunder også anvendelsen af vedvarende energi i bygningsmassen. Byg og By har som hovedformål at udvikle, demonstrere og forankre projekter, der viser, hvordan den eksisterende bygningsmasse kan fremtidssikres med henblik på at realisere visionen om fossilfrihed i Presset på vores byer øges som følge af den markante bevægelse fra land til by. Samtidig skaber urbaniseringen et øget fokus på byerne som motorer for vækst og hermed som centrum for det gode bolig- og arbejdsliv. At fremtidssikre og tilpasse vores bygninger tager derfor ofte afsæt i mere bevidste strategier for by-, bolig- og erhvervsudviklingen med baggrund i den 12 kommunale planlægning og lovgivning. Bygningerne danner hermed også nye rammer for, hvordan vi bor, arbejder, går i skole, dyrker vores fritid og så videre. Derfor skal en energimæssig fremtidssikring også tage afsæt i, hvordan vi fremover ønsker at leve i og bruge vores bygninger. Særligt vil der være fokus på, hvordan der sikres et godt indeklima i vores bygninger, uden at vi afviger fra målsætningerne om et fossilfrit energisystem. UDVIKLING Gate 21 ønsker på den baggrund at udvikle indsatsområdet, så det både imødekommer de regionale og kommunale udviklingsønsker for byerne og behovet for at fremtidssikre bygningerne. Projekterne tager form af demonstrationsprojekter, der udvikles for at afprøve nye systemløsninger, modeller, værktøjer og standarder. For indsatsområdet vil der løbende ske en afklaring af mulighederne for at anvende Living Labs til at demonstrere innovative teknologier, adfærdsmodeller, forretningsmodeller og samarbejdsformer.

13 GATE 21 S BESTYRELSE 2015 Steen Christiansen Martin Manthorpe Formand Næstformand Borgmester Direktør for strategi og Albertslund Kommune forretningsudvikling NCC Construction Danmark A/S Ulf Christensen Administrerende direktør Kuben Management Willy R. Eliasen Borgmester Egedal Kommune Lars Gullev Direktør Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Morten Kabell Teknik- og Miljøborgmester Københavns Kommune Özkan Kocak Regionsrådsmedlem Region Hovedstaden (VEKS) Niels Axel Nielsen Koncerndirektør Erhverv og Myndigheder Danmarks Tekniske Universitet Thomas Lykke Pedersen Borgmester Fredensborg Kommune Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Thorkild Ærø Direktør Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet i København Niels Carsten Bluhme Teknisk rådgiver for betyrelsen, uden stemmeret Direktør, Miljø- og teknikforvaltningen, Albertslund Kommune 13

14 PARTNER I GATE 21 Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der vil den grønne omstilling. Vores afsæt er regionernes og kommunernes efterspørgsel på nye og smarte løsninger på klima- og energiområdet. Vi udvikler og demonstrerer energi- og ressourceeffektive løsninger i en række projekter og Living Labs sammen med og på tværs af vores stærke partnerkreds. Det er partnerskabets ambitioner og konkrete resultater skabt i innovative projekter, der har gjort Gate 21 til en ledende organisation i den grønne omstilling. Gate 21 skaber værdi for sine partnere og medlemmer gennem: NETVÆRK & VIDENDELING PROJEKTER LIVING LABS FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD FOTO: GATE 21 FOTO: KASPER L. B. JENSEN Førstehåndsviden om kommunernes og regionernes klima- og energiløsninger i Greater Copenhagen Mulighed for at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere Adgang til at udvikle, afprøve og demonstrere nye teknologier og koncepter i samarbejde med ambitiøse virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner Enkel adgang til indsigt i partnerkommunernes behov og i et kommunalt marked for klima- og energiløsninger i milliardklassen Muligheden for at gå foran på et grønt vækstområde med globalt perspektiv Aktiv adgang til den større samfundsdagsorden om grøn omstilling og vækst 14

15 1 14 For hver krone vores partnere investerer i os, skaber vi projekter for 14 kroner Vi har skabt mere end 30 grønne projekter til en samlet værdi af mere end 300 millioner kroner 15

16 UDGAVE JANUAR 2016 DET NÆSTE SKRIDT TAGER VI SAMMEN Udgiver Oplag Fotos Layout Gate stk Forside, side 2, 7 (grafik) og 14 ( Netværk & Videndeling ): Kasper Lavlund Bornø Jensen / side 4, 5, 6, 11, 14 ( Living Labs ) og bagside: Gate 21 / side 8, 9, 10 og 12: Søren Osgood / side 14 ( projekter ): Mikkel Østergaard Kasper Lavlund Bornø Jensen For yderligere oplysninger kontakt: Gate 21 Vognporten 2 DK-2620 Albertslund Telefon:

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 214 GATE 21 Årsberetning I de kommende fire år vil Gate 21 sammen med sin stærke partnerkreds bidrage målrettet til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. FORMANDENS

Læs mere

GATE 21 - om udbytte og værdi af medlemskab og partnerskab

GATE 21 - om udbytte og værdi af medlemskab og partnerskab Marts 2016 GATE 21 - om udbytte og værdi af medlemskab og partnerskab Om Gate 21 Gate 21 er et partnerskab mellem offentlige myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder for det fælles

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

PROJEKTER I GATE 21 STRATEGISK FORUM

PROJEKTER I GATE 21 STRATEGISK FORUM PROJEKTER I GATE 21 STRATEGISK FORUM 2016 SÅDAN SKABER VI PROJEKTER OG LIVING LABS I GATE 21 TRANSPORT Anna Thormann, anna.thormann@ Gate 21 s fem programmer tager udgangspunkt i regionernes og kommunernes

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2015 GATE 21 Årsberetning I Gate 21 har partner kredsen været i arbejdstøjet længe, men vi er klar til løbe endnu hurtigere for at finde løsningerne og inspirere verden. FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN

Læs mere

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm.

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm. Smart Cities Nye veje til vækst og bæredygtighed Business Region Aarhus den 18. december 2015 Søren Sørensen Adm. direktør, NRGi Intro til Smart Cities og smarte fællesskaber inkl. cases 1. Introduktion

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Regionale møder 2015 Dansk Fjernvarme

Regionale møder 2015 Dansk Fjernvarme Regionale møder 2015 Dansk Fjernvarme Strategisk Energiplanlægning Hvad sker der i din Region? v. Martin Dam Wied Roskilde d.5/3-2015 Baggrund for Energi på Tværs Behov for omstilling af energisystemet

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Nye løsninger for fremtidens byer

Nye løsninger for fremtidens byer Nye løsninger for fremtidens byer ved Kent Martinussen, adm. direktør i DAC Dansk Arkitektur Center ? Klimakomissionen anbefaler i 2010 hvordan Danmark kan: 1. Reducere udledninger af drivhusgasser 2.

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning Bo Rasmussen Kommunaldirektør i Albertslund Kommune Realdania Debat Debatmøde i Ejerboligforum d. 4. maj Profit og projekter i fremtidens forstad Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus

Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus Den københavnske madbranche har været igennem en stor udvikling de sidste 10 år. Med forfatningen for Ny Nordisk Mad og åbningen af Noma er København

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

TESTBEDS OG LIVING LABS

TESTBEDS OG LIVING LABS TESTBEDS OG LIVING LABS Workshop Living Lab Introduktion Ramme-oplæg Gruppe diskussion 1 Case-oplæg Gruppe diskussion 2 Testbed og Living Lab Løsninger etableres i skala 1:1 Løsninger etableres i et levende

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

INSIGHT 21 DET NÆSTE SKRIDT TAGER VI SAMMEN. Innovation, klima og vækst. August 2015. Indhold

INSIGHT 21 DET NÆSTE SKRIDT TAGER VI SAMMEN. Innovation, klima og vækst. August 2015. Indhold INSIGHT 21 August 2015 Innovation, klima og vækst Gate 21 samler de stærkeste kræfter for at skabe nye innovative løsninger på klimaets udfordringer i Danmark. Løsninger til gavn for den grønne vækst og

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Viden og teknologi forandrer verden

Viden og teknologi forandrer verden Viden og teknologi forandrer verden Velkommen! Velkommen til Engineer the future Engineer the future er en alliance mellem virksomheder, uddannelsessteder og organisationer. Vi tror på, at viden og teknologi

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

DeIC status Oktober 2015

DeIC status Oktober 2015 DeIC status Oktober 2015 Steen Pedersen Oversigt DeIC fra starten DeICs strategi og mål De seks strategiske mål DeICs organisering som et netværk DeICs internationale relationer Géant project, Dante og

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte 12. november 2015 Copenhagen EU Office Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office er et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Entreprenørskab på erhvervsakademierne

Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 237 Offentligt Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale på konference "Fra Talentmasse

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr.

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik og Miljøudvalget KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen CO 2 -neutral i 2025 København har som mål at blive verdens

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere