Socialøkonomi en af fremtidens muligheder Udarbejdelse og implementering af en socialøkonomisk strategi i Haderslev Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialøkonomi en af fremtidens muligheder Udarbejdelse og implementering af en socialøkonomisk strategi i Haderslev Kommune"

Transkript

1 Det nationale viden om socialøkonomi Tilbud Socialøkonomi en af fremtidens muligheder Udarbejdelse og implementering af en socialøkonomisk strategi i Haderslev Kommune September 2012 Indhold 1. Indledning Tilbuddet Fase Fase Socialøkonomi Socialøkonomiske virksomheder Center for Socialøkonomi Baggrund Målsætning og forudsætninger De kommunale forudsætninger Demografi Kommunens udvalgte indsatsområder Beskæftigelsessituationen Projektets målsætning Forudsætninger Metodiske overvejelser Projektforløb, 1. fase Kontraktindgåelse Etablering af rammer for projektet Kortlægning Forslag til Socialøkonomiske Strategi- og handleplan Projektforløb, 2. fase Lancering af den Socialøkonomiske Strategi og Handleplan Implementering i den kommunale forvaltning Udvikling af samspillet mellem kommunen og de eksisterende socialøkonomiske virksomheder Etablering af nye socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske netværk Støtte til de socialøkonomiske virksomheder Økonomi Fase Fase

2 1. Indledning Center for Socialøkonomi takker for muligheden for at fremsende et tilbud om at forestå udarbejdelsen og implementeringen af en socialøkonomisk strategi i Haderslev Kommune. Nedenstående tilbud bygger på de erfaringer, som Centret har med at gennemføre tilsvarende aktiviteter. Tilbuddet er opbygget således, at der indledningsvis gives et resume, hvor hovedelementer og pris kort beskrives. Efterfølgende beskrives dels forudsætninger, dels mere præcist det foreslåede forløb. 2. Tilbuddet Som aftalt er tilbuddet opdelt i to faser, hvorom der kan indgås aftale uafhængigt af hinanden. 2.1 Fase 1 Fase 1 indeholder følgende elementer: - Projektetablering - Afdækning af eksisterende socialøkonomiske aktiviteter samt det potentiale der er blandt virksomheder, foreninger, organisationer samt iværksættere, - Bearbejdning af de indsamlede data, - Udarbejdelse af delrapport med beskrivelser af det socialøkonomiske potentiale, - Udarbejdelse af forslag til Strategi- og Handleplan. Det er vores bud at der skal anvendes 290 konsulenttimer til løsning af opgaverne. Dette vil indebære et omkostningsniveau på kr ,00 (ekskl. moms). Den nævnte pris er inklusiv omkostninger til transport og ophold til medarbejderne fra Center for Socialøkonomi. Fase 1 vil kunne iværksættes umiddelbart efter beslutning herom og vil have en udstrækning på 5 6 måneder. 2.2 Fase 2 Fase 2 kunne indeholde følgende elementer: - Udvikling af samspillet mellem kommunen og de eksisterende socialøkonomiske virksomheder - Etablering af nye socialøkonomiske virksomheder - Socialøkonomiske netværk - Støtte til de socialøkonomiske virksomheder - Samspil med private virksomheder - Socialøkonomiske virksomheder som underleverandører - Skoler og social innovation Med et aktivitetsniveau som det angivne er det vores skøn af der skal anvendes 380 timer svarende til en omkostning på kr ,00 (ekskl. moms). Efter afvikling af fase 1 kan der med inddragelse af de aktiviteter der anbefales gennemført i Strategi og Handleplanen kunne udarbejdes et revideret tilbud. Fase 2 vil kunne iværksættes umiddelbart efter beslutning herom og vil have en udstrækning på måneder. -2-

3 3. Socialøkonomi 3.1 Socialøkonomiske virksomheder Anvendelsen af begrebet socialøkonomiske virksomheder er i Danmark er forholdsvis nyt. De aktiviteter, som begrebet dækker over, er ikke nye. F.eks. har almennyttige aktiviteter, hvor civilsamfundet organiserede sig for at løse nærværende udfordringer, været medvirkende til at forme og udvikle det danske samfund. I den nuværende form er socialøkonomiske virksomheder blevet beskrevet bl.a. i regeringens Civilsamfundsstrategi. De socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved: - at de har et almennyttigt formål på sociale, sundheds- og eller miljømæssigt områder, - at de har virksomhedsdrift, hvor der foregår salg af produkter, ydelser, og/eller services, - at de er en not-for-profit virksomhed, der geninvesterer sit overskud i virksomheden eller formålet, - at de er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor - at de har et CVR - nummer Endvidere er det karakteristisk for socialøkonomiske virksomheder: - at de er innovative forstået således, at de tilbyder nye ydelser, laver nye produkter eller tænker i nye måder at involvere medarbejdere og samarbejdspartnere - at de er forankret lokalt - at de etablerer partnerskaber på tværs af sektorer 3.2 Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi er det nationale videnscenter for socialøkonomi. Centret er etableret af Fonden Socialøkonomi.dk i Fonden er uafhængig af politiske og økonomiske interesser og har som formål at fremme den socialøkonomiske virksomhedsform og socialøkonomiske aktiviteter i Danmark. Center for Socialøkonomi indsamler, bearbejder og formidler viden om socialøkonomi på såvel nationalt som internationalt niveau. Centret samarbejder med en række andre aktører om at fremme anvendelse af de socialøkonomiske principper. Centret gennemfører iværksætterrådgivning, rådgivning af socialøkonomiske virksomheder, netværksarrangementer og lignende aktiviteter med aktørerne i den socialøkonomiske sektor. Derudover har vi en oplysningsvirksomhed på bl.a. uddannelsesområdet til kommende iværksættere. Centret udarbejder analyser og undersøgelser bl.a. for Social- og Integrationsministeriet, hvor de samfundsmæssige perspektiver ved sektoren beskrives, og hvor udviklingsbehov og udfordringer klarlægges. Endvidere gennemfører Centret opgaver for kommuner og virksomheder i tilknytning til den socialøkonomiske sektor. Centret er finansieret dels gennem bevillinger fra Folketinget, dels gennem opgaveløsninger for ministerier / styrelser samt gennem løsning af konsulentopgaver. -3-

4 4. Baggrund Byrådet i Haderslev Kommune besluttede på sit møde den 6. juni 2012 at godkende en indstilling fra Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv om: At Haderslev Kommune understøtter etablering og udvikling af Socialøkonomiske virksomheder ved at: - Aftage virksomhedernes produkter, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt - Levere arbejdskraft til virksomhederne gennem jobcentret og underbygge beskæftigelsesplanen, hvor det er muligt - Kommunen har fokus på den socialøkonomiske forretningsmodel i sin rådgivning På baggrund heraf har forvaltningen, Erhverv og Borgerservice, haft dialog med Center for Socialøkonomi, idet det er ønsket at skabe forudsætninger for, at byrådets beslutning bliver realiseret. I forlængelse heraf er Centret blevet bedt om at komme med et oplæg til, hvordan processen kan forløbe samt med et tilbud om at forestå denne proces. 5. Målsætning og forudsætninger. 5.1 De kommunale forudsætninger Demografi Haderslev Kommune har indbyggere. Det er en kommune med en demografi, der spænder fra land over by til ø-samfund, hvilket kan give udfordringer i forhold til udviklingen af landdistrikterne, samtidig med at Haderslev som by har en tiltrækningskraft for studerende med videre. Som i de fleste andre kommuner bliver befolkningen ældre, og der er behov for at fastholde voksne i den arbejdsdygtige alder Kommunens udvalgte indsatsområder I 2011 valgte byrådet at nedsætte en række 17, stk. 4 udvalg, der skulle sætte fokus på udvalgte og presserende indsatsområder med udløb ved udgangen af Det handler om energirigtigt byggeri, velfærd og frivillighed og endelig bosætning og markedsføring, der handler om at tiltrække aldersgrupper, hvor der ses en stagnation. Her beskrives en række fokusområder, som værende kommunens store natur- og kulturværdier, en bred vifte af uddannelsestilbud, et stort og varieret bosætningstilbud og ikke mindst en god beliggenhed og tilgængelighed. Derudover er der en tradition i området for en række selvejende institutioner i form af opholdssteder, botilbud med videre Beskæftigelsessituationen I januar 2012 var ledighedstallet på 6,9 % af den samlede arbejdsstyrke, hvor især unge, mænd og ikkefaglærte blev ramt. Ultimo 2011 var 120 personer i matchgruppe 3, og dermed ikke arbejdsmarkedsparate. Næsten 73 % af de unge kontanthjælpsmodtagere i Haderslev er f.eks. matchet som ikke arbejdsmarkedsparate, og det er i sær disse kontanthjælpsmodtagere, der er kommet flere af de sidste år. Der er ca. 600 på flexjob. -4-

5 5.2 Projektets målsætning Centret har i sit forslag taget udgangspunkt i, at der er et politisk ønske om at fremme den socialøkonomiske virksomhedsform i kommunen. Målsætningen for forslaget er på den baggrund: At der gennem vedtagelse af en samlet strategi udvikles rammer og gennemføres aktiviteter, som sikrer den socialøkonomiske sektor i Haderslev kommune. Gennem rammer og aktiviteter skal der skabes vækst, beskæftigelse samt rum for løsning af samfundsvigtige opgaver. 5.3 Forudsætninger Forudsætningerne for de stillede forslag er: - at skabe opmærksomhed om eksisterende socialøkonomiske virksomheder og initiativer i kommunen - at fremme eksistensen af socialøkonomiske iværksættere i alle dele af kommunen - at etablere støttestruktur, der sandsynliggør virksomhedens overlevelse efter 3 år - at der er tale om et tværorganisatorisk projekt i Haderslev kommune, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende strukturer og identifikation af nøglepersoner - at strategien skal kunne rumme kommunens demografiske udfordringer og muligheder - at de tilgange og metoder, der anvendes og udvikles, skal kunne forankres i kommunen til brug i andre sammenhænge Forløbet er bygget op i to faser, hvoraf den første rummer 2 elementer. Fase 1 vil kunne iværksættes umiddelbart efter beslutning herom og vil kunne afsluttes medio 2013, med en indstilling til byrådet om en strategi- og handlingsplan. Fase 2 vil kunne iværksættes umiddelbart efter en eventuel beslutning herom medio Det foreslåede forløb: - Fase 1 afdækning og udvikling - afdækning af strukturer og potentialer i kommunen samt dialog med de eksisterende strukturer og potentialer - udarbejdelse af forslag til strategi- og handlingsplan - Fase 2 implementering og udvikling - støtte til implementeringen af den vedtagne strategi 6. Metodiske overvejelser Velfærdssamfundet består af tre overordnede sfærer; den private, den offentlige og civilsamfundet. Velfærdssamfundet kan dermed illustreres med en trekant, hvor hvert hjørne af trekanten repræsenterer en af de tre forskellige sfærer. I midten af trekanten møder de tre sektorer hinanden, og det er her socialøkonomien udspiller sig med en dagsorden, hvor de traditionelle skel nedbrydes, og andre dagsordener og muligheder opstår. Socialøkonomiske virksomheder har mulighed for at samkøre de forskellige mekanismer, der styrer hver sfære og skabe hybrider af sfærerne, hvor de bedste elementer pilles ud for at etablere en virksomhed, der er skræddersyet til dens formål, kundegrundlag og organisering. -5-

6 Det har betydning for kommunerne, der i dag prøver at inddrage de frivillige i opgaveløsningen og få erhvervslivet til at bidrage til det rummelige arbejdsmarked, samtidig med at kommunen på grund af de trængte budgetter er nødt til at finde nye veje eller trække sig tilbage fra ydelser, de hidtil har leveret. Socialøkonomiske virksomheder bevæger sig fra en traditionel tænkning i forhold til ansvars- og opgavefordeling mellem sfærerne til, hvad skal der til for at lykkes med en given opgave af betydning for samfundet. Det være sig beskæftigelse, integration, sundhed, miljø eller lignende. De socialøkonomiske virksomheder kalder dermed på en ny referenceramme for kommunikation og samarbejde, hvor det handler om at løfte opgaven sammen med andre aktører på et område og indenfor alle tre sfærer. Det frirum, virksomheden har, åbner for nye måder at løse udfordringer på og udvikling af nye tilgange til samarbejdsformer og fordelinger i opgaveløsning. Den socialøkonomiske tilgang afspejler sig i den metode, som Center for Socialøkonomi anvender i vores opgaver, hvor sektorerne mødes for at skabe fælles dagsordener. Det betyder, at interessenterne i processen lærer metoden at kende gennem projektforløbet. Med afsæt i den socialøkonomiske referenceramme inviterer vi til samspil på samme bane den socialøkonomiske, hvor alle har noget at bidrage med. Elementer i centrets metode: - at identificere og involvere interessenter og forandringsagenter inden for alle sektorer, - at anerkende og tage udgangspunkt i de eksisterende strukturer i kommunen, så der skabes sammenhæng i indsatserne, - at bringe alle sektorer sammen og fremme dialog, nytænkning og partnerskaber på tværs, så den fælles kage bliver større, og der udvikles nye tilgange og produkter, - at udvikle samarbejdsflader mellem socialøkonomiske virksomheder og andre sektorer, - at opbygge ejerskab og lokal forankring til de socialøkonomiske virksomheder og initiativer, - at understøtte udviklingen af virksomheden fra vækstlaget til iværksætter, til socialøkonomisk virksomhed og evt. til vækst virksomhed, der skaber arbejdspladser, - at bygge på socialøkonomiske virksomhedscases både fra kommunen og fra andre steder i landet, - at arbejde med generaliserede metoder, som kan anvendes i andre sammenhænge i kommunen f.eks. i forhold til samarbejde med private aktører. Med et fokus på involvering sættes en dagsorden om: - inklusion mellem sektorerne, som åbner for f.eks. øget kendskab til socialøkonomien, - en erhvervspolitik som inkluderer socialøkonomi, - muligheder for nye partnerskaber, - muligheder for samarbejde omkring udvikling af nye produkter og løsninger herunder velfærdsløsninger. Med et fokus på udvikling af samarbejdsflader sættes en dagsorden om inddragelse af alternative ressourcer, en anden tilgang til grupper på kanten af arbejdsmarkedet, nytænkning og nye innovative løsninger. -6-

7 Med afsæt i lokale konkrete udfordringer på social, sundheds- og miljøområdet kan løsningerne og erfaringerne, som opnås i samarbejderne også tilbydes og sælges udenfor kommunens grænse efterfølgende. I de socialøkonomiske virksomheder vil kravet om geninvestering af overskuddet betyde videreudvikling af indsatser i forhold til formålet. Og for virksomheder i de klassiske sektorer er partnerskaberne vejen til innovation og nytænkning. Afsættet er, hvad parterne hver især kan bidrage med. Med et fokus på opbygningen af ejerskab og lokalforankring sættes en dagsorden om at tage udgangspunkt i eksisterende strukturer, indsatser og ankerpunkter i kommunen. Inddragelsen af allerede i opstartsfasen lægger op til, at socialøkonomi skal blive en integreret del af byens liv. Vejen fra vækstlag til virksomhed og det at der eksisterer en vej skal tydeliggøres og dermed bane vejen for etablering af stadig flere socialøkonomiske virksomheder og initiativer. Arbejdet vil tage afsæt i de enkelte virksomheder og deres historie deres behov, potentialer og udfordringer. Vi arbejder med cases og effekterne af deres forandringsteori. De stærke cases kan anvendes som rollemodeller i det fremadrettede arbejde. 7. Projektforløb, 1. fase Projektets Fase 1 omfatter følgende: 7.1 Kontraktindgåelse På baggrund af dette tilbud, de lokale beslutninger samt eventuel forhandling herom indgås der en kontrakt mellem Haderslev Kommune og Center for Socialøkonomi. 7.2 Etablering af rammer for projektet Der nedsættes en styregruppe, som følger forløbet samt sikrer den ledelsesmæssige og politiske involvering. Styregruppen fastlægger sin arbejdsplan, samt forholder sig til projektplanen. Haderslev Kommune sikrer en fast projektleder til projektet. 7.3 Kortlægning Dette element omfatter følgende: - kortlægning af nuværende socialøkonomiske virksomheder og aktiviteter i kommunen, - kortlægning af potentielle socialøkonomiske iværksættere, virksomheder og aktiviteter i kommunen, - kortlægning af kommunens interne og eksterne strukturer samspil ex. Frivilligråd, Ungdomsråd, Ældreråd, Handikapråd, Faglige organisationer, LBR - interessentanalyse, der tager udgangspunkt i et bredt perspektiv. Der indgår følgende aktiviteter: - Informationsmøder - Indsamling af lokale cases beskrivelse af effekter, metoder og innovation - Bud på samspil med den kommunale opgaveløsning - Proces- og dialogmøder med relevante grupperinger -7-

8 Kortlægningen afsluttes med en delrapport, der dels beskriver det kortlagte, dels opsamler tilkendegivelser fra interessenterne i forhold til opgaven med at udarbejde forslag til en strategi- og handleplan. Delrapporten bearbejdes i styregruppen, men henblik på at give vejledning i forhold til de efterfølgende aktiviteter. 7.4 Forslag til Socialøkonomiske Strategi- og handleplan På baggrund af kortlægningen og den gennemførte dialogprocessen udarbejdes et udkast til Socialøkonomisk Strategi- og Handleplan, som efter bearbejdning i styregruppe m.v. fremsendes til politisk behandling i Byrådet. 8. Projektforløb, 2. fase Der gives her et første bud på projektets Fase 2. Dette forløb forventes at blive tilrette til indholdet i Strategi- og Handleplanen, hvorfor der er tale om et skøn byggende på erfaringer. 8.1 Lancering af den Socialøkonomiske Strategi og Handleplan Der vil blive gennemført en række informations- og oplysningsaktiviteter om strategien, der retter sig mod alle relevante aktører. 8.2 Implementering i den kommunale forvaltning Der vil blive etableret de fornødne støttestrukturer i relevante dele af den kommunale forvaltning. Der skal arbejdes med incitamenter i kommunen, som sikrer opbakning og interesse for projektet og giver markedsadgang. Som et element heri gennemføres der uddannelsesaktiviteter og sparring for de relevante kommunale medarbejdere. 8.3 Udvikling af samspillet mellem kommunen og de eksisterende socialøkonomiske virksomheder Den nuværende ramme for kommunens samarbejde med socialøkonomiske virksomheder undersøges. Det sker med henblik på afdækning af indgange til fælles udvikling af nye løsninger og køb af ydelser og produkter. 8.4 Etablering af nye socialøkonomiske virksomheder Med henblik på at skabe nye socialøkonomiske iværksættere og virksomheder etableres en kuvøse med særlig håndholdt sparring. 8.5 Socialøkonomiske netværk Med henblik på at udvikle interaktion, gensidig inspiration samt fælles udviklingsinitiativer etableres der et lokalt socialøkonomisk netværk. 8.6 Støtte til de socialøkonomiske virksomheder Der etableres en støtteordning for de socialøkonomiske virksomheder, således at virksomhederne kan søge konkrete råd og vejledning. -8-

9 8.7 Samspil med private virksomheder Der etableres en platform, hvor privatøkonomiske virksomheder kan etablere indkøb hos socialøkonomiske virksomheder som en CSR indgang 8.8. Socialøkonomiske virksomheder som underleverandører Der etableres en platform, hvor privatøkonomiske virksomheder kan tydeliggøre opgaver i direkte sammenhæng med deres produktion, som kan leveres af socialøkonomiske virksomheder. Der kan være som ekstra ressource og dermed som buffer. 8.9 Skoler og social innovation Der etableres samarbejde med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner for at fremme social entreprenørskab og innovation. 9. Økonomi De økonomiske omkostninger ved projektet er udarbejdet på baggrund af en timepris på 825,00 kr. (ekskl. moms) for de medarbejder fra centret som vil løse opgaven. Timeprisen er inklusiv de omkostninger centret måtte have til transport og ophold i forbindelse med løsningen af opgaven. Omkostningsniveauet på Fase 1 er baseret på en gennemgang af de i projektforløbet beskrevne aktiviteter og kan på denne baggrund danne baggrund for indgåelse af en kontrakt. Da Fase 2 skal tilpasses de elementer der indgår i den i Fase 1 udarbejdet Strategi- og Handleplan og derfor vil blive revideret bygger omkostningsniveauet på et skøn udøvet på baggrund af tidligere løste opgaver. I forbindelse de afsluttende indstillinger om Strategi- og Handleplan udarbejder Center for Socialøkonomi et konkret tilbud på Fase Fase 1 Aktivitet Projektetablering - der etableres og afvikles møder i styregruppen, - der etableres kontakt med og afvikles møder kommunal tovholder, - der foretages de ønskede ændringer / præciseringer af projektplanen (aktivitets- og tidsplan). Timeantal Omkostning 30 timer ,00 Kortlægning. - der foretages en kortlægning af eksisterende socialøkonomiske aktiviteter, - der foretages en kortlægning af de aktiver som foreninger, organisationer m.v. gennemfører med frivillige, - der foretages en kortlægning af de potentialer der findes blandt virksomheder, foreninger, organisationer og iværksættere, - der gennemføres møder med relevante virksomheder, foreninger, organi- 125 timer ,00-9-

10 sationer og aktører Opsamling - der sker en bearbejdning af de indsamlede data, - der udarbejdes en delrapport, der belyser de eksisterende ressourcer / aktiviteter, der gengiver deres behov og forventninger, der beskriver de fundne potentialer - præsentation af delrapport for styregruppen Strategi- og Handleplan - der afvikles dialogmøder med relevante virksomheder, foreninger, organisationer og aktører - der afvikles møde med styregruppen - der udarbejdes forslag til strategi- og Handleplan 50 timer ,00 70 timer ,00 Samlet bud på 1. fase 290 timer , Fase 2 Aktivitet Lancering af den Socialøkonomiske Strategi og Handleplan - informationsaktiviteter, møder m.v. Implementering i den kommunale forvaltning - Udvikling af støttestruktur - Uddannelsesaktiviteter - Sparring Udvikling af samspillet mellem kommunen og de eksisterende socialøkonomiske virksomheder - Afdækning og ideudvikling - Dialogmøder Etablering af nye socialøkonomiske virksomheder - Det beskrevne potentiale hjælpes til virksomhedsetablering - Der gives håndholdtsparring Socialøkonomiske netværk - Der etableres et socialøkonomiske netværk - Netværket understøttes Timeantal Omkostning 30 timer ,00 50 timer ,00 30 timer , timer ,00 30 timer ,00-10-

11 Støtte til de socialøkonomiske virksomheder - Der etableres en støtteordning for de socialøkonomiske virksomheder 100 timer ,00 Samspil med private virksomheder - Der etableres en platform, hvor socialøkonomiske og privatøkonomiske virksomheder kan etablere relationer Skoler og social innovation - Der etableres samarbejde med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner for at fremme social entreprenørskab og innovation. 20 timer ,00 20 timer ,00 Samlet skøn på fase timer ,00-11-

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25. februar 2015 Styrket socialøkonomisk indsats 1. Resume Som en del af

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME

Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Udbud vedrørende projektadministration for Foreningen Smagen af Danmark i projektet: EU-InterReg 5B NSR-projekt REFRAME Beskrivelse af opgaven. Der ønskes et bud på opgaven som projektadministrator og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordinger Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk. PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber

Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Styrk de lokale folkeoplysende foreningers mulighed for at indgå i lokale partnerskaber Rapport over udviklingsprojektets forløb og resultater September 2013 AOF, LOF og NETOP Indhold Resumé:... 2 Projektets

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde 1 Kontrakter Børn og Unge 2015+16 Læring og Samarbejde Daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup I Skrivende stund, d. 25.marts 2015 har vi 110 børn, 4 småbørnsgruppebørn og 106 børnehavebørn. Ansatte: 20 personer

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15.

Indstilling. Borgersamarbejde version 2.0. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. rgmesterens Afdeling Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten rgmesterens Afdeling Den 15. marts 2013 1. Resume På byrådskonferencen april 2012 drøftede Byrådet styrket innovation. Der var bred opbakning til at arbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1 Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: Implementering af ny folkeskolereform Ansvarlige for projektet Projektejer Annie Noes Projektleder Hanne Holstein Ipsen Projektidé Regeringen har med reformudspillet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune.

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune. Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. februar 2015 Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Notat Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Innovation og udvikling

Innovation og udvikling Temadag Partnerskaber som fælles ramme for Innovation og udvikling Innovation og udvikling Indhold Formål..............................................Side 3 Faglige oplæg........................................side

Læs mere

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 11.11.2015 Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ved OK13 og OK15 aftalt at iværksætte en særlig indsats for at styrke

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til projekter under den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 33

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE)

STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) GODT VIDERE I LIVET STRATEGI FOR BYENS VETERANER (MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE) FORORD De danske soldater yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter for at fremme lokalt demokrati og fred. Vores

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 28 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål B Af regeringens finanslovsforslag for 2013 fremgår

Læs mere