Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april Af Kristine Vasiljeva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva"

Transkript

1 Analyse 4. april 2016 Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? Af Kristine Vasiljeva Den 17. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter en trepartsaftale. Målet med aftalen er at forbedre integration af flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet. Blandt andet skal flygtninge erklæres jobparate uafhængigt af deres danskkundskaber. Der indføres også et integrations-grunduddannelsesforløb for årige, med mål at flygtninge kommer i elevansættelse hos danske virksomheder. Ordinær beskæftigelse af nyankomne bliver ligeledes støttet og omfattet af en bonusordning (statstilskud). Vi beregner i notatet, hvor mange virksomhedspladser der skal skabes til nyankomne jobparate flygtninge i aldersgruppen år. Der forventes flygtninge og familiesammenførte i Baseret på den demografiske sammensætning fra tidligere år vil ca være i aldersgruppen år. Roskilde og Københavns kommuner har den største andel af personer erklæret jobparate i integrationsprogrammet. Hvis andre kommuner følger disse to kommuners eksempel, vil ca. 47 pct. af nyankomne årige flygtninge og familiesammenførte erklæres jobparate fire uger efter bosættelse årige forventes at udgøre mere end fire femtedele af alle flygtninge og familiesammenførte i den erhvervsaktive alder. Det er således realistisk, at næsten hver anden flygtning eller familiesammenført står til rådighed på arbejdsmarkedet efter ankomst, men det er kritisk, at der findes ansættelsesmuligheder. Der skal skabes flere end virksomhedspladser til elev- og ordinære ansættelser af nyankomne årige flygtninge og familiesammenførte i De omfatter alene årige nytilkomne og familiesammenførte i De flygtninge og familiesammenførte, der kom før 2016, bør også have muligheden, og muligvis kan nogle af årige også komme i beskæftigelse. Det samlede behov i 2016 vil derfor være langt større end I modsatte retning trækker dog, at en mindre del af flygtningene finder beskæftigelse på ordinære vilkår det er dog meget få. Hvis flygtningestrømmen er uændret i 2017, vil der, da IGU-forløbet er toårigt, i 2017 være behov for mere end pladser alene til årige flygtninge og familiesammenførte fra 2016 og 2017.

2 Anbefaling: Det er af afgørende betydning, at flygtningene kommer i arbejde. Det er nu op til arbejdsmarkedets parter at vise, at den foreslåede IGU-model er effektiv. Det første skridt er at sikre, at de nødvendige IGU-pladser rent faktisk oprettes. Kontakt Økonom Kristine Vasiljeva Tlf Klik her for at angive tekst. 2

3 1. Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration For få flygtninge i arbejde Forhindringer til flygtninges beskæftigelse Ny integrationsaftale Jobparathed + flere virksomhedsrettede indsatser Næsten hver anden kunne stå til rådighed Behov for flere end 7000 arbejdspladser Arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og ikke-vestlige indvandrere har været hjørnestenen i flygtningedebatten i flere år. For eksempel var 41,5 pct. af årige flygtninge, der fik asyl i 2008, i arbejde i Andelen af beskæftigede danskere i tilsvarende aldersgruppe var 78,3 pct. i Ifølge Danmarks Statistik var ikke-vestlige indvandrere også væsentligt overpræsenteret blandt modtagere af offentlig støtte. Mens ikke-vestlige indvandrere udgjorde 7 pct. af befolkningen i aldersgruppen årige i 2013, svarede deres andel blandt kontanthjælpsmodtagere til 22 pct. 2 Mange forhold kan stå i vejen for flygtninges integration på arbejdsmarkedet. Nogle nyankomne er hårdt ramte af helbreds- og sociale problemer. Og de flygtninge, der kan og vil arbejde, vil tit stå i en situation, hvor deres kvalifikationer ikke er nok til at komme i ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, da deres produktivitet ikke dækker lønomkostningerne. Derudover kan administrative procedurer og mangel på danskkundskaber forhindre, at flygtninge finder et job. Fra slutningen af 2011 har borgerkrigen i Syrien ført til en stor tilstrømning af flygtninge til EU, inklusiv Danmark. Det har forstærket behovet for arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og familiesammenførte, således at en større andel kommer i beskæftigelse, og belastningen på velfærdssystemet bliver mindre. Derfor blev der lavet en aftale om nye rammer for den fremtidige integrationsindsats af flygtninge og familiesammenførte mellem regeringen og arbejdsmarkedsparter i en trepartsaftale den 17. marts. Aftalen indeholder 32 forskellige initiativer. Fokus er på en bedre og hurtigere anderkendelse af flygtninges kompetencer, jobparathed og flere virksomhedsrettede indsatser for flygtninge. Ifølge aftalen er regeringens mål at hver anden flygtning og familiesammenført skal i arbejde. I notatet er fokus sat på de årige flygtninge og familiesammenførte. Det er beregnet, at næsten hver anden nyankommet flygtning og familiesammenført på kontanthjælp 3 i denne aldersgruppe kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis andre kommuner erklærede nyankomne jobparate med samme hyppighed som Roskilde og København gør. I analysen er der taget højde for forskelle på fx flygtningenes køn, alder og oprindelsesland på tværs af kommuner. Det betyder, at der vil være behov for IGU og ordinære arbejdspladser til ny-tilflyttede årige flygtninge og familiesammenførte i Selve beregningen af potentialet for erklæring af jobparathed er baseret på de seneste registerdata fra 2013 og 2014 på nyankomne fra de syv lande, som er de største kilder til flygtninge. 2. Jobparathed og danskkundskaber Forskel mellem kommunerne i hvem der er jobparate Hidtil har kommunerne haft meget forskellig praksis, angående hvorvidt flygtninge kunne erklæres jobparate. Det skyldtes fx, at flygtninge ikke kunne udfylde deres CV og bruge itsystemet Jobnet uden at kende sproget, mens det var jobcentrenes krav at bruge disse redskaber i jobsøgning. Regulær hjælp til flygtninge med disse online redskaber er ressourcekrævende. Kun få kommuner bruger ressourcer på at løse dette problem, til trods for at en væsentligt større del af derboende flygtninge kunne erklæres jobparate. 1 Egne beregninger på Danmark Statistik register data for dem, der ankom i 2008 som årige og var stadig i Danmark i side Nu erstattet af integrationsydelse. 3

4 Roskilde 66 pct. jobparate, 81 kommuner 0 pct. Danskkundskaber skal ikke forhindre fremover Roskilde har været det bedste eksempel med 66 pct. jobparate blandt omfattede af integrationsprogrammet i begyndelsen af 2016, efterfulgt af København med 39 pct., jf. Figur 1. 4 I de 15 andre kommuner var andelen af jobparate væsentligt lavere 5, og 81 kommuner havde ingen flygtninge eller familiesammenførte erklæret jobparate i januar Den nye aftale indeholder muligheden for midlertidigt at fratage flygtninge og familiesammenførte pligten til at søge job digitalt. Flygtninge skal møde i kommunerne som jobparate uanset deres danskkundskaber, med mindre de har væsentlige helbredsmæssige eller sociale problemer. Figur 1 Andel jobparate blandt omfattede af integrationsprogrammet i januar 2016 Andel jobparate 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Anm.: Kilde: De øvrige kommuner har ikke flygtninge eller familiesammenførte, som er erklæret jobparate blandt dem, som er omfattet af integrationsprogrammet. Høje-Tåstrup, Glostrup og Ballerup kommune har dog jobparate omfattet af integrationsprogrammet, men det oprindelige tal af personer i integrationsprogrammet i disse kommuner er dog for lavt til at kunne rapportere andel af jobparate. Egne beregninger på baggrund af statistik fra 3. Integrations-grunduddannelse og støtte til virksomheder der ansætter flygtninge og familiesammenførte IGU og bonusordninger Det andet centrale tiltag i trepartsaftalen er indførelsen af en toårig integrations-grunduddannelse (IGU). IGU er en kombination af elevansættelse på de danske virksomheder til elevløn sammen med muligheder for opkvalificering og uddannelse. Målgruppen for IGU bliver årige flygtninge og familiesammenførte. Derudover vil virksomheder, der ansætter flygtninge i et IGU-forløb i mindst 6 måneder, modtage en bonus på kr. 7 Virksomheder, der ansætter nyankomne flygtninge eller familiesammenførte i ordinær ustøttet beskæftigelse, er ligeledes omfattet af bonusordningen. 8 Flere detaljer om IGU og andre initiativer er opsummerede i Boks 1. 4 Vi har været i telefonisk kontakt med leder af integration fra Roskildes kommune. Hun har bekræftet, at kommunen også tidligere har fulgt praksis for at erklære flygtninge jobparate uanset deres danskkundskaber. Svaret fra Københavns kommune angående hvorfor flere flygtninge bliver erklæret jobparate i København sammenlignet med fleste andre kommuner er pendlende. 5 Undtaget Høje-Taastrup og Glostrup, men de har oprindeligt haft få omfattede af integrationsprogrammet, hhv. 17 og 8 personer, blandt hvilke 9 og 4 blev erklæret jobparate. Kilde: Egne beregninger på baggrund af statistik fra 6 Derudover havde 2 kommuner ikke nogle personer, der var omfattede af integrationsprogrammet. Kilde: 7 Der er yderlige bonus på kr. ved forløbets fuldførelse. 8 Ansættelser indenfor de første 2 år efter opholdstilladelse. Bonus forventes at blive udbetalt efter 6 og 12 måneders ansættelse. 4

5 Boks 1 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Trepartsaftalen har angivet rammerne for den fremtidige integrationsindsats af flygtninge og familiesammenførte. Fokus blev sat på, at integrationsindsatsen foregår i virksomhederne, hvorvidt muligt, og påbegyndes tidligere end i dag. Denne boks indeholder en kort opsummering af planlagte indsatser for flygtninge og familiesammenførte fra trepartsaftalen. Det første skridt tages allerede på asylcentre Flygtninges kompetencer skal vurderes, allerede mens de venter på at blive placeret i kommunerne. Derudover skal jobmulighederne overvejes, når det besluttes, i hvilke kommune flygtninge bliver boligplaceret. Screening af flygtninges kompetencer forventes at blive mere uddybet. Flygtninge skal mødes som jobparate Tilrettelæggelsen af kommunernes integrationsindsats skal tage udgangspunkt i, at flygtninge kan og skal arbejde, når de kommer til Danmark, uanset om den enkelte flygtning kan dansk. Derfor kan kommunerne midlertidigt fritage dem fra disse forpligtelser. Det betyder, at flygtninge og familiesammenførte fremover skal erklæres jobparate, hvis den eneste forudsætning de mangler for at komme ud på arbejdsmarkedet er danskkundskaber. Undtagelsen er kun tilfælde, hvor flygtninge og familiesammenførte helt åbenbart ikke er klare til at kunne arbejde grundet sociale eller helbredsmæssige problemer. Ny 2-årig integrationsgrunduddannelse (IGU). Målet med IGU er, at forbedre arbejdsmarkedskompetencerne for de flygtninge og familiesammenførte, som ikke kan komme på arbejdsmarkedet på de almindelige vilkår. IGU er tisbegrænset (op til 2 år) og er elevansættelse i virksomheder til EGU/elevlønsatser i kombination med uddannelsen. Uddannelsen kan bestå af skoleundervisning, AMU- og sprogkurser mv. i op til 20 uger. Kommunen skal betale udgifterne til uddannelsen, og virksomheder modtager bonus for flygtninge, der har været i forløbet i mindst 6 måneder. IGU forventes at skabe adgang for flygtninge til en erhvervsrettet uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Målgruppen bliver personer mellem 18 og 40 år. IGU kan være igangsat allerede fra juli Bonusordning Der indføres som forsøg en bonusordning til private virksomheder, som ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinær ustøttet beskæftigelse, de første to år efter de har fået opholdstilladelse i Danmark. Danskundervisning Danskundervisning forventes at blive mere erhvervsrettet. Kommunerne er forpligtet til, i op til 5 år, at tilbyde gratis og relevant danskundervisning, uanset om flygtninge eller familiesammenførte er i beskæftigelse eller deltager i virksomhedsrettede tilbud. AMU som opkvalificering Kommunerne skal være bedre informeret om mulighederne for at sende flygtninge og familiesammenførte i arbejdsmarkedsuddannelse. Den vil også sætte fokus på at arbejdsmarkedsuddannelser, hvis nødvendigt, kan gennemføres på andre sprog end dansk og suppleres med danskundervisning. Desuden har unge under 25 år, ligesom i dag, ret til uddannelsespålæg eller så kaldt uddannelseshjælp. Kilde: 5

6 4. Hvor mange nyankomne jobparate flygtninge og familiesammenførte kan forventes at stå til rådighed i 2016? Flere arbejdspladser til flygtninge 46,9 pct. kunne stå til rådighed på arbejdsmarked Indførelse af IGU, og forsøget på at få flere nyankomne i ordinær beskæftigelse, samtidig med at flere erklæres jobparate, betyder behov for flere arbejdspladser til nyankomne flygtninge, især i aldersgruppen år. Men hvor mange? Beregningerne viser, at hvis andre kommuner anerkendte nyankomne som jobparate på lignende måde som Roskilde eller København, ville 46,9 pct. af årige nyankomne fra de nuværende syv lande, som er de største kilder til flygtninge, stå til rådighed for arbejdsmarkedet fire uger efter bosættelse, jf. Tabel 1. Beregningerne er baseret på indvandrere, der ankom til Danmark i , og der tages hensyn til fordeling af flygtninge af forskellig nationalitet, alder og civilstatus mellem kommunerne. Tabel 1 indeholder også videre beregninger baseret på evaluering af nyankomnes jobparathed i en række uger siden bosættelse i kommunen. Se gerne Boks 2 for detaljeret beskrivelse af data og metoden og diskussion af følsomhedsanalysen. Tabel 1 Estimeret andel af potentielle jobparate, der kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet 2. uge 3. uge 4. uge 5. uge 6. uge pct Andel jobparate der står til rådighed for arbejdsmarkedet i Roskilde og Københavns kommuner 36,3 37,1 42,0 42,0 39,7 Andel jobparate der står til rådighed for arbejdsmarkedet uden for Roskilde og Københavns kommuner 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 Hvor stor andel ville stå til rådighed for arbejdsmarkedet, efter matching på de etniske og demografiske karakteristika, blandt dem, der blev bosat uden for Roskilde og Københavns kommuner 47,0 49,0 46,3 45,3 38,8 Potentielle samlede andel jobparate til rådighed 47,4 49,5 46,9 46,0 39,6 Anm.: Kilde: Antal uger siden bosættelse i kommunen. Nyankomne årige indvandrere fra de syv lande, som er de største kilder til flygtninge: Syrien, Eritrea, Statsløse (Palæstinenserne), Irak, Iran, Afghanistan, og Somalia i 2013 og 2014, observeret i DREAM register senest i november Se Boks 2 for nærmere beskrivelsen af metoden. Egne estimater på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 6

7 Boks 2 Datagrundlag og metodologi I beregninger anvendes information om nyankomne årige indvandrere fra de syv lande, som er de største kilder til flygtninge: Syrien, Eritrea, Statsløse (Palæstinenserne), Irak, Iran, Afghanistan og Somalia. Flygtninge fra disse lande udgjorde 89 pct. af det samlede antal flygtninge modtaget i Analysen er baseret på nyankomne fra disse lande i , da det er de to seneste år, for hvilke information om offentlige ydelser og jobparathed er tilgængelig i registre. Oplysninger om statsborgerskab, civilstatus, indvandringsdato, bopælskommune og alder er tilgængelige i folkeregistret. Derudover er information fra DREAM-databasen (indtil november 2014) om jobparathed og modtagelse af kontanthjælp 9 tilføjet de personlige oplysninger. Til at estimere hvor mange flygtninge der direkte kunne træde ind i et job, bruges definitionen på jobparate kontanthjælpsmodtagere der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hovedestimaterne er baseret på kontanthjælpsmodtagerens 10 status fire uger efter bosættelse i kommunen. Det blev estimeret, hvor mange nyankomne modtagere af kontanthjælp der kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis andre kommuner erklærede nyankomne fra flygtningelande som jobparate med samme hyppighed som Roskilde og København. Til at kontrollere for forskelle i henhold til etnisk og demografisk sammensætning mellem Roskilde og København samt andre danske kommuner anvendes Propensity Score Matching (PSM) metoden. Den korrigerer for statistiske forskelle i mellem sammensætning af den del af befolkningen, der har været under treatment, og resten af befolkning, til at estimere en unbiased effekt af treatment. Treatment i dette tilfælde er bosættelse i en kommune, hvor en højere andel erklæres jobparate. Det er dog en forudsætning for at estimatet er unbiased, at alle faktorer, der påvirker, at personen kommer i treatment, og samtidig påvirker selve effekten af treatment, bliver inkluderet i modellen. I denne analyse tages højde for nyankomnes alder, køn, civilstatus og nationalitet. Roskilde og København har modtaget disproportionalt færre statsløse og flere irakere, iranere, afghanere og eritreere i forhold til syrere, når der sammenlignes med andre kommuner, jf. Tabel 2 i Appendiks. Tabel 3 viser, at når PSM anvendes, bliver der korrigeret for størstedelen af disse forskelle. Nogle personer blandt nyankomne bliver ikke registreret som stående til rådighed for arbejdsmarkedet til trods for, at de er jobparate. Det kan for eksempel ske, hvis de har en kortvarig sygdom eller er på barsel. Oplysninger i DREAM registeret giver dog ikke information nok til at identificere deres antal, men nogle af dem kan hurtigt skifte status og komme til rådighed. Derfor blev der udført en følsomhedsanalyse, hvor estimaterne er baseret på oplysninger i perioden fra anden til sjette uge siden bosættelse i kommunen. Estimaterne ligger i intervallet 39,6-49,5 pct., hvilket svarer til arbejds-/praktikpladser til årige nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Man skal dog være opmærksom på, at population også ændrer sig fra uge til uge pga. af fraflygtning og ansættelser/fyringer. Mindst 7040 virksomhedspladser til nyankomne Og behov for mange flere Ifølge seneste oplysninger fra udlændinge-, integrations- og boligministeriet forventes det, at personer vil få opholdstilladelse som flygtninge eller familiesammenførte i Det forventes således, at hvis den demografiske sammensætning af flygtninge er uændret, vil der være ca nyankomne flygtninge og familiesammenførte i aldersgruppen år. Givet estimatet på, at 46,9 pct. kan være erklæret jobparate og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, svarer det til behov for flere virksomhedspladser bare til dem der kom i Detaljer bag beregningerne er beskrevet i Boks 3. Der er dog behov for mange flere virksomhedspladser, da de som kom tidligere også skal på arbejdsmarkedet. 12 Fra juli 2014 til slutning af 2015 kom der flygtninge og familiesammenførte til Danmark, og dette tal er næsten lige så stort som forventningerne til Derover er der behov for endnu flere pladser, hvis årige også skal komme i 9 Fra september 2015 blev kontanthjælp erstattet af integrationsydelse for dem, der har ophold sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år. 10 Indeholder kontanthjælpsmodtagere inklusiv modtagere af uddannelseshjælp Desuden bliver dem, som kom to år før juli 2016, omfattet af IGU og bonusordning til virksomheder. 7

8 job, dog forventes de at udgøre mindre end en femtedel af nyankomne flygtninge og familiesammenførte i den erhvervsaktive alder i Nogle af dem der blev anset som ikke job-parate da de ankom, kan også blive kvalificeret til at træde ind på arbejdsmarkedet i løbet af de første måneder i Danmark. 14 Samtidig kan nogle unge sendes i erhvervskompetencegivende uddannelse i stedet for job, men det bliver sandsynligvis meget få. Der var kun 0,4 pct. af uddannelseshjælpsmodtagere blandt nyankomne fra de syv lande, som er de største kilder til flygtninge i den fjerde uge siden bosættelse. Boks 3 Detaljer bag beregningerne Andelen af personer i aldersgruppen årige er 61 pct. blandt flygtninge fra de syv lande, som er de største kilder til flygtninge, og 56 pct. blandt familiesammenførte baseret på oplysningerne fra ,16 Antallet af forventede nyankomne flygtninge er ca i 2016 iflg. estimaterne anvendt i Finansloven, det giver ca personer i alderen år. For familiesammenførte er det forventede antal personer i aldersgruppen årige således Hvis det antages, at andelen af jobparate vil være den samme for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte, som for personer fra de syv lande, der er de største kilder til flygtninge, giver det 0,474*15.020=7.040 nyankomne i aldersgruppen år, der kunne gå i job eller elevansættelse i Appendiks Tabel 2 Forskel mellem kommunerne i etnisk og demografisk sammensætning af nyankomne indvandrere Afhængige variabel: T r(1)atment kommune Nyankomne bosat i Roskilde og Københavns kommuner Gift -0,0019 (0,0051) Alder -0,0003 (0,0004) Køn 0,0095* (0,0051) Statsløs -0,0110** (0,0053) Eritrea 0,0295** 13 De udgjorde 13 pct. blandt flygtninge og 16 pct. af familiesammenførte i 2013, hvilket svarer til personer i denne aldersgruppe, der kan forventes at komme til Danmark i Dog mindre end 1 pct. af nyankomne blev erklæret jobparate i vores dataset i løbet af et år, efter de var erklæret ikke jobparate i den 4. uge siden ankomst. 15 Egne beregninger på Danmark Statistik register for Det kan forventes, at den demografiske sammensætning af flygtninge er nogenlunde konstant i en kortere periode. For eksempel udgjorde årige 80 pct. af alle flygtninge, der modtog asyl i den første behandling, i både 2014 og 2015, jf. Eurostat\ migr_asydcfsta. 8

9 (0,0141) Somalia -0,0018 (0,0060) Afghanistan 0,0333*** (0,0117) Irak 0,2150*** (0,0549) Iran 0,0357*** (0,0112) Konstant 0,0135 (0,0140) Observationer 4,988 R-squared 0,03 Anm.: Kilde: Estimater fra den lineære sandsynlighedsmodel (LPM) årige, der ankom i Danmark i , fra Syrien, Eritrea, Irak, Iran, Afghanistan, Somalia, og statsløse. Individer på kontanthjælp fire uger efter bosættelse. Egne estimater på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Tabel 3 PSM korrektion for den etniske og demografiske sammensætning af nyankomne Oprindelige populationer Treatment gruppe Kontrol gruppe Pct. bias (Roskilde og Københavns kommuner) pct Gift 0,481 0,504-4,7 Statsløs 0,015 0,063-24,7 Køn 0,450 0,342 22,3 Eritrea 0,084 0,046 15,5 Somalia 0,092 0,138-14,6 Afghanistan 0,153 0,075 24,8 Irak 0,107 0,009 42,4 Iran 0,176 0,083 27,7 Syrien 0,374 0,586-43, år Alder 28,183 28,626-7,6 Populationer efter PSM er anvendt Treatment gruppe Kontrol gruppe Pct. bias (Roskilde og Københavns kommuner) pct Gift 0,481 0,489-1,5 Statsløs 0,015 0,015 0,0 Køn 0,450 0,450 0,0 Eritrea 0,084 0,076 3,1 Somalia 0,092 0,092 0,0 Afghanistan 0,153 0,153 0,0 Irak 0,107 0,107 0,0 Iran 0,176 0,183-2,3 Syrien 0,374 0,374 0, år Alder 28,183 28,229-0,8 9

10 Anm.: Kilde: årige, der ankom i Danmark i , fra Syrien, Eritrea, Irak, Iran, Afghanistan, Somalia, og statsløse. Individer på kontanthjælp fire uger efter bosættelse. Egne estimater på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 10

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

KOMMUNEFORDELING AF NYE FLYGTNINGE KOSTER BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

KOMMUNEFORDELING AF NYE FLYGTNINGE KOSTER BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 2 92 84 4 9. februar 216 KOMMUNEFORDELING AF NYE FLYGTNINGE KOSTER BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Flygtninge, der får asyl i Danmark, bliver visiteret til

Læs mere

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Trepartsforhandlinger 2016 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Analyse. Kommunal variation i andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere. 1.marts 2017

Analyse. Kommunal variation i andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere. 1.marts 2017 Analyse 1.marts 2017 Kommunal variation i andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere Af Isabelle Mairey, Kristine Vasiljeva og Sebastian Skovgaard Naur I analysen undersøges, hvor stor en del den kommunale

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen INTEGRATION 28. okt. 16 Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen Chefkonsulent Marie-Louise Lindeløv Baggrunden for en ny integrationsindsats 2 Firedobling

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Indvandring og integrering danske erfaringer

Indvandring og integrering danske erfaringer Indvandring og integrering danske erfaringer Torben M Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Perspektivmeldingseminar om innvandring og integrering Oslo 7. juni 2016 Indvandring og velfærdssamfund

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Forsikrede

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Orientering: Lovændringer integrationsområdet

Orientering: Lovændringer integrationsområdet Punkt 4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet 2015-036697 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering redegørelse for lovændringer på integrationsområdet

Læs mere

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016 Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 11.01.2016 Bemærkninger til Lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016

Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016 Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016 Social- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister

Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Indvandrere overrepræsenteret blandt fattige pensionister Gennem de senere år er fattigdommen i Danmark steget markant, men der er stor variation i andelen af fattige i de forskellige aldersgrupper. Pensionister

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Integrationspolitik Furesø Kommune

Integrationspolitik Furesø Kommune uresø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune August 2014 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN - FX BORGMESTERENS FORORD... 3 1. FORORD... 4 3. VÆRDIGRUNDLAG... 5 Indsatser for Børn og Unge... 6 Målsætning...

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE

DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE Hotel Nyborg Strand den 27. september 2016 Specialkonsulent Sara Glahder Lindberg, KL Temaer jeg vil komme ind på Aktuelle tal på flygtningeområdet Politiske aftaler og ny

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Opholdstilladelser på individniveau

Opholdstilladelser på individniveau 21. november 2014 Opholdstilladelser på individniveau 1. Opholdstilladelser på individniveau fra 1997 Danmarks Statistik har fra Udlændingestyrelsens sagsregister modtaget udlændingesager om førstegangstilladelser

Læs mere

Analyse. Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? 20. september 2016

Analyse. Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? 20. september 2016 Analyse 20. september 2016 Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? Af Kristine Vasiljeva, Nicolai Kaarsen, Laurids Leo Münier og Kathrine Bonde I marts 2016 har Regeringen, DF, LA og K indgået

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Her er svar på de nogle de oftest stillede spørgsmål om flygtninge i Gentofte Kommune. Har du mere generelle spørgsmål til flygtninge, kan du gå ind på

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser D.1. Indledning og sammenfatning I rapporten analyseres mulighederne for at indføre optjeningsprincipper for EU/EØS-borgere, borgere fra 3.

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltning Initialer: RØI NOTATARK 26. april 2017 STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI 1.0. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 9. maj 2016

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Notat 28. oktober 2015 Sagsbeh.:FRGI02 J.nr.: 15.40.00-P22-1-15 Plan og Projektstab Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Integrationspolitikkens ambitioner er, at alle borgere har

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Tryghed er nøglen. Enhedslisten om flygtninge i job:

Tryghed er nøglen. Enhedslisten om flygtninge i job: Flygtninge i Job Enhedslisten om flygtninge i job: Tryghed er nøglen»hvis integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet skal lykkes, så skal folkene på gulvet have indflydelse på, hvordan det skal foregå.

Læs mere

Asylansøgere på arbejdsmarkedet

Asylansøgere på arbejdsmarkedet 1 Asylansøgere på arbejdsmarkedet Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne,

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge

Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge 15. november 2015 ANALYSE Af Berit Toft Fihl Beskæftigelsen er raslet ned for de helt nyankomne flygtninge Af de flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark i 2010, var godt 4 pct. i job seks måneder

Læs mere

Analyse. Hvordan påvirker lavere overførsler flygtningebørns præstation i uddannelsessystemet? 9. juni Af Nicolai Kaarsen og Kristine Vasiljeva

Analyse. Hvordan påvirker lavere overførsler flygtningebørns præstation i uddannelsessystemet? 9. juni Af Nicolai Kaarsen og Kristine Vasiljeva Analyse 9. juni 2016 Hvordan påvirker lavere overførsler flygtningebørns præstation i uddannelsessystemet? Af Nicolai Kaarsen og Kristine Vasiljeva I september 2015 indførte regeringen integrationsydelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til Udkast 5. april 2016 Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge,

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund

Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund Syrien, Eritrea, Afghanistan og Iran Indholdsoversigt Side 2: Side 3: Side 5: Fakta/tal 6 centrale uddybninger Kontaktoplysninger 1 Lidt fakta/tal

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere