GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012"

Transkript

1 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som er baseret på krav i bygningsreglementet og standarder, samt bedst praksis. - beskrive metoder og principløsninger. - give vejledning til bygherrer og rådgivere. Korrekt valg af glas og øvrige materialer, ligesom rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af glastaget. 2. Anvendelse Vejledningen gælder for alle skråtstillede glassystemer i traditionelle bygninger, hvor der kan færdes personer under glasset. glastaget skal udføres med to-trins - tætning: En udvendig fugttætning med kanaler til dræning af lækagevand og kondens, samt en indvendig til luft og damptætning. glastaget skal have tilstrækkelig hældning. Ved lavere hældning end 27 grader (1:2) kan der være risiko for problemer med vandafledning, smudsansamling og kondensafdryp på indersiden. udvendige klemlister/dækprofiler skal udformes så vand og sne ikke kan samles. glastaget skal have en tilstrækkelig karmhøjde, så sne ikke blokerer for åbninger til drænkanalerne i profilsystemet (se figur 1), eller at vandet ledes ind i konstruktionen. Højden bør være min. 150 mm. Ved anvendelse til brandventilation skal højden dog være min. 300 mm. 3. Konstruktioner Følgende underafsnit beskriver vigtige konstruktionsmæssige aspekter. 3.1 Dræn og ventilation glasset skal monteres i egnede profilsystemer efter producentens anvisning. det skal sikres, at vand bortledes fra false, dræn og den udvendige tagflade. Figur 1. Generelle konstruktive krav til udformning af glastag.

2 GLASTAG SIDE 2 Alu-dækliste Butylstrimmel Tætningsliste Hærdet glas eller floatglas Figur 2: Snelast kan reducere lysgennemgangen Tagfod og tagpartier nedenfor glastaget bør ikke være bedre isoleret end glastaget for bl.a. at undgå sneophobninger og dermed frostsprængninger. Ved glastage med små hældninger og god isoleringsevne vil sne bliver liggende og dermed reducere lysgennemgangen. Lamineret glas Tætningsliste Alu-sprosser Figur 4: I tagkonstruktioner af træ skal termoruder monteres i godkendt profil. Figur 3: Undgå at ruden opnår forskellige temperaturzoner. For at undgå termisk brud må glaspartier med uhærdet glas ikke føres udover ramme/ydervæg så samme glas er i to forskellige klimazoner. konstruktionen. Den inderste del skal være luft- og damptæt. Den udvendige tætning bliver aldrig helt tæt, hvorfor profilsystemet skal have indbyggede drænkanaler. Der er særlige krav for systemer med udvendige tætninger baseret på silikone. 3.2 Dækning af termorudens kanter Dækninger udføres, så den beskytter kantforseglingen mod UV-stråling, se Glasindustriens Monteringsanvisning. 3.3 Profilsystemer og tilslutninger Der skal anvendes rammesystemer, som er udviklet til glastagskonstruktioner, hvor tætningen er optimeret, og kuldebroer er minimeret for at undgå utætheder og kondens. Glas monteret på træ bør monteres som beskrevet i Glarmesterarbejde - bygningsglas og montering. Glarmesterlauget i Danmark. Profilsystemer i tage skal have totrins tætninger og have mulighed for trykudligning. To-trinstætningen indebærer, at den yderste del skal være så regntæt som muligt og give mulighed for trykudligning, så vand ikke suges ind i 3.4 Glas Glas i glastage er oftest termoruder, der skal være produceret i henhold til DS/EN 1279, samt i øvrigt opfylde de krav som stilles til bæreevne (styrke), varmeisolering, dagslys, solafskærmning, sikkerhed og/eller støjdæmpning. Udvalget af glas er blevet større med flere nye funktionsglas, hvilket beskrives i afsnit 5. Termorudestørrelserne kan pga. vægten være afgørende for håndteringen, idet glas vejer 2,5 kg/m 2 pr mm glastykkelse. Vedr. håndtering og opbevaring henvises til Glasindustriens Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen.

3 GLASTAG SIDE Arbejdsmiljø Ved anvendelse af glas i tage skal der ved håndtering altid anvendes tekniske hjælpemidler. Dette sikres bedst ved, at det indarbejdes i de nødvendige forudsætninger i projekteringsog planlægningsfasen. BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg giver relevant information om arbejdsmiljø inden for bygge og anlæg på Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet bl.a. sikre, at: arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse der er den fornødne plads og mulighed for at kunne anvende tekniske hjælpemidler. Det betyder blandt andet, at: tidsplaner nøje skal planlægges, beskrives og indarbejdes i hele projektet adgangs-, transport- og monteringsarealer etableres og dimensioneres til opgaven glas placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til indbygningssteder samt adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler. Leverandøren Glasleverandøren skal altid udarbejde anvisninger, som indeholder: vægtangivelser. evt. specielle løfteanvisninger. mærkater som angiver fx glasdimension, glasnummer, tykkelse, mv., sa ledes at identifikation pa byggepladsen er entydig. Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt, herunder udarbejdes en APV for det konkrete arbejde. 4. Glasdimensionering Der skal i henhold til gældende retningslinier foretages en dimensionering af glas, herunder udarbejdelse af en styrkeeftervisning, samt en vurdering af maksimal udbøjning af glasset og den samlede konstruktion. Derudover skal det nødvendige sikkerhedsniveau med hensyn til risiko for personskade ved lastpåvirkning og personsikkerhed ved nedfald af glas defineres. 4.1 Belastning og projekterings - grundlag Laster og projekteringsgrundlag fastlægges i henhold til Eurocode 0, DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner og Eurocode 1, DS/EN 1991, Generelle laster med tilhørende nationale anneks dvs. specifikke retningslinier for Danmark. Vurdering af tilknyttede bygningskonstruktioner og deres indflydelse og påvirkning på glastagskonstruktionen skal vurderes ved projekteringen. Tagglas er ikke til persontrafik. Med hensyn til persontrafik i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring henvises til afsnit herom. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen aktuel dansk eller europæisk standard for dimensionering af glas.

4 GLASTAG SIDE 4 Retningslinier for dimensionering af 2-lag ruder findes i SBi-anvisning 215 Dimensionering af glas i klimaskærmen (SBi 215). SBi 215 dækker ikke dimensionering af glaskonstruktioner for personlast herunder gennemtrædning på glastage. Endvidere behandler anvisningen ikke situationen efter brud i glas. SBi 215 angiver klimabelastning for 2-lag ruder, samt øvrige belastninger på glastage. Der findes ingen retningslinjer for dimensionering af 3-lag ruder i Danmark. SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 (SBi 230) angiver, at tyske retningslinier kan anvendes orienterende for dimensionering af ruder. 4.2 Styrkeeftervisning Glassets styrkeegenskaber afhænger af glastype, lastvarighed, kantbearbejdning og overfladebehandling. Der henvises til SBi 215 for anbefalede glasstyrker for forskellige situationer. For lamineret glas skal glasset regnes med en reduceret tykkelse for klimalast, snelast og nyttelast/personlast. Den reducerede tykkelse bestemmes på baggrund af en samhørighedsfaktor, som afhænger af lastens varighed. Faktoren er fastlagt i SBi 215. Ved anvendelse af udenlandske retningslinier vil grundlag og forudsætninger være anderledes. Det er vigtigt, at den bagvedliggende bærende konstruktion for tagglasset har den nødvendige stivhed, så udbøjningskrav kan opfyldes, samt at evt. bevægelser ikke påvirker glasset uhensigtsmæssigt. Der henvises til SBi 215 for beregningsmæssige retningslinier og maksimal udbøjning midt på glasset. 4.4 Personlast Glastage er ikke egnet til persontrafik. Der kan dog forekomme kortvarigt og mindre personlast på glastagene i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse afhængig af glastagets størrelse og udformning. For personsikkerhed ved glaskonstruktioner, herunder glastage, henviser BR10 og SBi 230 til publikationen DS/INF 119 Bygningsglas Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas personsikkerhed (DS/INF 119). DS/INF 119 omfatter ikke en styrkemæssig dimensionering for laster på konstruktioner, dvs. uanset de anbefalede glastykkelser m.v., skal der foretages en dimensionering af glasset for den aktuelle belastningssituation. DS/INF 119 angiver, at der skal dimensioneres efter konstruktionsnormerne rengøring og vedligeholdelse af glastaget skal kunne ske uden risiko for personer eller materialer. 4.3 Udbøjning Termoruder må ikke have større tilladelig udbøjning af glaskanten end 1/200 af sidelængden, dog max. 12 mm jf. DS/EN anneks B.

5 GLASTAG SIDE 5 BR10 angiver, at tage skal udføres, så der opnås tilfredsstillende sikkerhed for gennemtrædning. I SBi 230 uddybes dette yderligere med, at det gælder ved periodevis last fra personer på tage for at hindre personskade ved arbejde på taget. Der angives endvidere, at glas i tage, tagvinduer og andre glaskonstruktioner normalt ikke er trædefaste. Det anbefales, at den aktuelle situation for glastaget vurderes nøje. Det anbefales, at for tage i kategori H (se tabel 1), hvor det er nødvendigt at betræde glasset i taget for at kunne foretage en rengøring og vedligeholdelse, skal glasset dimensioneres for den normfastlagte belastning og sikkerhed. Det Danske Nationale Anneks 2007 angiver, at tage skal dimensioneres for en karakteristisk punktlast på 150 kg svarende til en design (regningsmæssig) last på 225 kg. Eurocode DS/EN fastlægger belastninger på tage afhængig af brugen. Kategori af belastet areal for tage H I K Konkret brug Tage, der kun er tilgængelige for almindelig vedligeholdelse og reparation Tage, der er tilgængelige for ophold i henhold til kategori A til D Tage, der er tilgængelige med særlige faciliteter, som fx helikopterdæk Tabel 1: Kategorisering af tage. I henhold til Eurocode DS/EN : 2007 Den projekterende anbefales derfor at vurdere den aktuelle glastagskonstruktion og fastlægge dimensioneringskrav for glasopbygningen. Der findes i øjeblikket i Danmark ingen gyldige retningslinier for dimensionering af glas for personlast. Dimensionering bør derfor foretages på baggrund af anerkendte og internationale metoder samt erfaringer, indtil standarder og anbefalinger foreligger. 4.5 Drivhuse og havecentre BR10 giver mulighed for at opvarmede væksthuse ved gartnerier må lempe kravene til snelast. Det betyder ikke, at der gælder samme mulighed for publikums overdækninger i feks diverse storcentres havecentre eller gartneriers blomstersalgslokaler. SBi 230 angiver: Hvis der er publikumsadgang til et væksthus, skal kravene i kapitel 4.3, Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner, overholdes. I væksthuse til produktionsformål kan anvendes ikke-lamineret glas i taget. Det betyder at der i publikumsarealer med glastag skal anvendes lamineret glas.

6 GLASTAG SIDE 6 5. Funktionsglas Valg af glas til tag er afhængig af hvilke funktioner, det skal opfylde. De vigtigste er: 5.1 Personsikkerhed 5.2 Energiforbrug 5.3 Varmeisolering 5.4 Solenergi/solafskærmning 5.5 Termisk brud 5.6 Støjdæmpning 5.7 Nedfaldende genstande 5.1 Personsikkerhed I BR10s vejledning og i SBi 230, henvises til DS/INF 119, hvor det angives: Styrkemæssig dimensionering skal foretages for det konkrete glastag efter konstruktionsnormerne. Glasvalget bør ud fra en sikkerhedsbetragtning baseres på samlet bedømmelse af: den normale aktivitet under glas taget skal kunne finde sted uden risiko for, at der falder glas ned. i tilfælde af brand skal evakuering og slukningsarbejde kunne finde sted med tilstrækkelig sikkerhed. rengøring og vedligeholdelse af glastaget skal kunne ske uden risiko for personer eller materialer. enkel og sikker montage med tilstrækkelig sikkerhed mod glasbrækage. nedfaldshøjde og rudestørrelse DS/INF119 gælder også for skråt stillede glas, hvor der kan færdes personer under glasset, herunder lofter og udhæng. Som hovedregel for valg af glas til termoruder med hensyn til sikkerhed og styrke anbefales følgende: yderste glas bør være hærdet sikkerhedsglas ved risiko for termisk brud. inderste glas skal være lamineret glas. Som enkeltglas skal anvendes lamineret (float+float), eventuelt lamineret (hærdet+hærdet). Figur 5: Termoruder i tage jf. DS/INF119. Figur 6: Enkelt glas i tag jf. DS/INF 119. I DS/INF 119 er der en undtagelse: Der kan anvendes almindeligt glas i sædvanlige ovenlysvinduer i skråvægge til boliger, kontorer o.l. på betingelse af, at der er ringe risiko for personskade, f.eks. som følge af lille nedfaldshøjde (maks. nedfaldshøjde 2,5 m) og en rudestørrelse mindre end ca. 1,5 m Energiforbrug For at opnå hensigtsmæssige temperaturforhold og for at undgå gener ved direkte solstråling, anvendes der solafskærmende glas. Der kan supplerende anvendes ventilation og andre fysiske solafskærmninger som markiser, persienner og gardiner. Hvor der anvendes fysiske solafskærmninger til regulering af temperatur, solindfald og evt. skygge- og mørklægning, skal der tages højde for risikoen for termisk brud. Trådglas må ikke anvendes i glastag.

7 GLASTAG SIDE 7 BR10 foreskriver brug af DS 418 Beregning af bygningers varmetab (DS 418) mht. beregning af U-værdier. Energimærkningsdata U/LT/g: U-værdi i W/m²K (varmeisolering) som centerværdi for glasset (Ug)* LT-værdi (τν, lystransmittans) i % g-værdi (solenergitransmittans) i % (af hensyn til energirammeberegning og termisk indeklima) * Bemærk, at der i BR10 er krav til at den samlede U-værdi for vinduer skal medregnes den energimæssige virkning af kuldebroer, fx for afstandsprofil, ramme og karm iht. DS 418. Energitilskud Eref: BR10 foreskriver i afsnit 7.4.2, stk. 4 8 kravene til vinduer og ovenlys. Energitilskuddet beregnes som angivet i bilag 6. Eref kan bestemmes ud fra følgende formler: Facadevinduer: Eref = 196,4 x gw 90,36 x Uw [kwh/m 2 pr år] Ovenlysvinduer: Eref = 345 gw - 90,36 Uw [kwh/m 2 pr år] hvor gw er den totale solenergitransmittans for vinduet. Uw er varmetransmissionskoefficienten for vinduet (og ikke kun rudens Ug). Kravet til Eref gælder for et referencevindue på 1,23 m x 1,48 m forsynet med producentens standardrude. Overholdes kravet for Eref, så er det efterfølgende tilladt at skifte ruden til en anden type, eksempelvis med solafskærmende glas. BR10 gælder også for udskiftning af vinduer i boliger og i erhvervsbygninger. I erhvervsbygninger eller andre bygninger med stort solindfald bør udskiftning af vinduer kombineres med en beregning eller vurdering af indeklimaet, således at overophedning undgås. Vinduesudskiftningen kan så kombineres med etablering af f.eks. udvendig solafskærmning eller solafskærmende glas. Tabellen nedenfor viser de gældende og forventede krav til Eref. BR klasse Vinduer Glasareal min 15% af gulvareal ved LT større end 75% Ovenlysvinduer og Umax = 1,2 Yderdøre m glas +0 eller Umax = 0,8 Tabel 2: Krav til vinduers energitilskud i opvarmningssæsonen i kwh/m² pr. år 5.3 Varmeisolering Moderne 2- og 3-lag termoruder har solafskærmende og varmeisolerende egenskaber. Varmeisoleringen afhænger af belægningens egenskaber samt gasfyldning og glasafstand. En god energirude reflekterer varmestrålingen tilbage i rummet og tillader samtidig en stor del af solens stråler at passere gennem ruden. En solafskærmende energirude er både varmeisolerende og afskærmer en stor del af solstråling fra at komme gennem ruden.

8 GLASTAG SIDE 8 Gassen i hulrummet mellem glassene skaber et isolerende lag. Normalt anvendes der ædelgasser, primært argon og krypton. Generelt gælder, at jo tungere gas desto bedre isoleringsevne. Da gassen skaber et isolerende lag har også glasafstanden betydning for den samlede isolans. Øget afstand er ikke ensbetydende med bedre isolans idet der kan skabes en cirkulerende luftstrøm (konvektion) rundt i hulrummet, som gør ruden mindre isolerende end med et tyndere stillestående luftlag. U-værdier er normalt oplyst for lodret monterede termoruder. I skråtstillede ruder medfører konvektionen en større energiafgivelse, og dermed en forringet isoleringsevne. DS 418 angiver nogle kurver for forventede Ug-værdier afhængig af lodret, 45 grader og vandret monterede ruder, men disse baserer sig på forældede belægningstyper (normal emissivitet på 0,20). Nedenstående grafer for 2- og 3-lag argonfyldte ruder baserer sig på dagens standard belægninger med normal emissivitet på 0,03. Af graferne ses at Ug-værdien kan forringes med over 60% når hældningen skifter fra lodret til vandret. Ug (W/m 2 K 2,5 2 1,5 1 0,5 Ug-værdi afhængigt af rudens hældning - 2-lag ruder H=0 H=45 H= Glasafstand (mm) Ug (W/m 2 K Ug-værdi afhængigt af rudens hældning - 3-lag ruder 1,2 1,1 1 0,9 0,8 H=0 H=45 H=90 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Glasafstand (mm) Figur 7: Ug-værdier for hældende 2- og 3-lag ruder. H = hældning i forhold til vandret. 5.4 Solenergi/solafskærmning BR10 foreskriver krav til at minimere energiforbruget til belysning, ventilation og køling. Total solenergitransmittansen (g-værdi) reduceres ved hjælp af solafskærmende glas. Lys- og solenergi-transmittansen varierer med glassets tykkelse, farve og eventuel belægning. Lystransmittansen angives med en LT-værdi og solenergitransmittansen med en g-værdi. Ønskes en høj solenergitilførsel skal g-værdien være høj som i energiruder (g ~ 60% - 65%). Solafskærmende energiruder reducerer solenergitilførslen mere og variationen i g-værdi er her stor, men ligger typisk omkring g ~ 20% - 40%. Der henvises til Glasindustriens Kort og godt om termoruder side 11.

9 GLASTAG SIDE Termisk brud Slagskygger ved glastag forøger risikoen for termisk brud. Termisk brud undgås ved anvendelse af hærdet sikkerhedsglas. Se BYG-ERFA (31) : Termisk brud i glas. Glasopbygningen skal vurderes nøje i samråd med glasleverandøren. 5.6 Støjdæmpning Ved krav om støjdæmpning Rw (C;Ctr) lydreduktionstallet og korrektionsværdier) anvendes støjdæmpende termoruder. Støjdæmpning opnås ved at kombinere forskellige tykkelser for de enkelte glaslag samt hulrum og specielt støjdæmpende lamineret glas. 5.7 Nedfaldne genstande Det anbefales iht. DS/INF 119, at der anvendes hærdet glas som yderste glas - lag, såfremt der er risiko for nedfaldne genstande på glasset. 6 Glasbeskrivelse Termorudebeskrivelse og beskrivelse af glas i byggeri kan ske iht. bips B1.280 Beskrivelsesanvisning glas generelt. Publikationen er en del af bips Beskrivelsesværktøj, og er en anvisning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse for glas i byggeriet. Denne beskrivelsesanvisning dækker almindeligt anvendt fastmonteret glas i byggeriet. Beskrivelsen af termoruder i glastag skal indeholde: Format (Bredde x Højde), herunder eventuelt facon (fx henvisning til tegning), konstruktion, opbygning (angives udefra og ind), fx , Eksempler Eksempel på beskrivelse af glas til glastage: 800 x 1500 mm. 2-lag termorude ,4: udv. 6 mm solafskærmende energiglas, 15 mm argon, indv. 8,4 mm lamineret glas, energimærkning U/LT/g; 1,1/66/34. Indv. lamineret sikkerhedsglas 2(B)2. Rw (C;Ctr): 36 (-1; -3) db. 800 x 1500 mm. 3-lag termorude ,4 udv. 6 mm solafskærmende energiglas, 15 mm argon, indv. 8,4 mm lamineret glas, energimærkning U/LT/g; 1,1/57/32. Indv. lamineret sikkerhedsglas 2(B)2. Rw (C;Ctr): 36 (-2; -4) db. 7. Brand For glastage som skal opfylde kravene til brandmodstandsevne gælder særlige krav. Hele konstruktionen, inkl. glas skal være afprøvet og godkendt. Udførelse af brandventilations åbninger skal være CE mærket og udføres iht. DS/EN Det bemærkes, at tagelementer med kort kollapstid ikke er tilladt siden år 2006 at benytte som termisk (naturlig) brandventilationsåbninger. Der henvises til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 fra Energistyrelsen. Vedr. brandbeskyttende glas se: Brandteknisk vejledning 37: Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele 2009 fra DBI: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Glasindustrien. Besøgsadresse: Nørre Voldgade København K Postadresse: Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tel: mail: For omfattende informationer om glas besøg:

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastag - forhistorie GS GF GS April 2006 + Dimensionering?? 1999 (rev.07) Dec.06

Læs mere

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2)

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2) Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas VEJLEDNING Denne beskrivelsesvejledning dækker almindeligt anvendte termoruder og enkeltglas til vinduer/facader og glastage i byggeriet. Anvisningen

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg

Læs mere

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhedsglas - forhistorie TI DS/INSTA 154 GF DS/INF 119 1986 1987 1995

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vinduer og yderdøre 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vinduer og yderdøre 0 1 BYGNINGSDELE VINDUER OG YDERDØRE Registrering Ved at opgøre antallet af vinduer for hver facade for sig kan der tages hensyn til solindfald

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø Att.: Lars Max Nielsen d. 16.9.2011 RAPPORT PC Nordsjælland Helsingør - Ny Lukket Afdeling Fløj 3 Afdeling 2713,

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Glasindustrien Poul Sabroe, redaktør, Kommunikationschef gs@glasindustrien.dk Generelle bemærkninger:

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge Sapa Glasparti 3074 3074 Glaspartier består af isolerede, 74-138 mm dybe aluminiumprofiler. Glassene monteres fra indersiden med glaslister. Det ydre

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer med ét lag glas med begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning kan, såfremt de oprindelige

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning

Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer. Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Energi - U-værdier - Eref - Valg af glas - Energimærkningsordningen - Solbelastning Bygningsreglementerne - Krav (BR10, BR15 og BR20) - Energirammer Valg af vinduer Vinduesvalg på stille villavej i Århus

Læs mere

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens Nogle årsager, nogle råd VEJLEDNING Indledning De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder. De nye velisolerede ruder har ændret

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN

EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN EUROCODE OG BRAND - STATUS ANNEMARIE POULSEN DAGENS EMNER S-1900-2 Eurocodes branddimensionering Hvem er vi og hvad laver vi Eksempler på publikationer udvalget har bidraget til: Forkortet udgave af EN

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation. dpc ovenlyssystemer. first choice. dpc

Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation. dpc ovenlyssystemer. first choice. dpc R AT I O N A L B U I L D I N G CO M P O N E N TS Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation dpc ovenlyssystemer first choice dpc O V E N LYS dpc ovenlyssystemer DPCByggesystemerlevererkompletteovenlyssystemerfornybyggeriogrenovering,

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008:

Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Udgaven ændres fra: VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 6. Udgave, maj 2005 VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 7. Udgave, januar 2008 Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden. Hvis de eksisterende vinduesrammer og -karme

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Fremtidens Intelligente glasfacader

Fremtidens Intelligente glasfacader Fremtidens Intelligente glasfacader 26. Maj 2010 Ballerup 1. Juni 2010 Aarhus 27. Maj 2010 Aalborg 3. Juni 2010 Middelfart Lars Gert Husum Jørgensen ingeniør m.ida Vigtige faktorer omkring glas! Densitet

Læs mere

Når kvalitet bliver til stil

Når kvalitet bliver til stil Vores komposit vinduer og døre Gulner og krakelere ikke Er UV bestandige Har en længere levetid Er 100% fri for svamp og råd Når kvalitet bliver til stil www.svendborgvinduer.dk 1 SyV gode grunde til at

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer

Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Strategiudviklingsmøde i LavEByg-netværk om integrerede lavenergiløsninger 21. April 2006 Ruder og ramme/karmprofil til lavenergivinduer Baggrund - Globalt Kyotoaftalens reduktionsmål for drivhusgasser

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Supertæt med illmod 600 fugebånd

Supertæt med illmod 600 fugebånd Supertæt med illmod 600 fugebånd Nr. 1 båret af stærke kompetencer 31.876.652 meter illmod 600 forpligter 31.876.652 meter, 31.876.653 meter, 31.876.654 meter, 31.876.655 meter... Fugebånd i lange baner

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

(4.1, stk. 1) Stk. 1. 4. Konstruktioner. 4.1 Generelt. 4. Konstruktioner. 4.1 Generelt. 4.2 Dimensionering af konstruktioner

(4.1, stk. 1) Stk. 1. 4. Konstruktioner. 4.1 Generelt. 4. Konstruktioner. 4.1 Generelt. 4.2 Dimensionering af konstruktioner Page 1 of 14 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 4. Konstruktioner (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id67/0/42) 4. Konstruktioner 4.1 Generelt

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem

HSHansens a/s Bredgade 4 DK-6940 Lem Group 24 Skjult opluk Eksempler på Eref/E W værdier, begge med Ug = 1,28, Argon, Gg = 73 % og varm kant: Opluk (U f efter TI) iht. BR10: Eref -22,2 kwh/m² C - Nord -79,7 kwh/m² - Syd 124,7 kwh/m² - Øst/vest

Læs mere

Varmeinstallationer. Varmebehov

Varmeinstallationer. Varmebehov Varmeinstallationer Nedenstående retningslinjer er vejledende og ikke fuldstændige. Når arbejdet projekteres og udføres, skal det altid sikres, at arbejdet udføres i henhold til gældende love, standarder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Dagslys i energioptimerede bygninger

Dagslys i energioptimerede bygninger Dagslys i energioptimerede bygninger Thomas Nørgaard arkitekt maa CHRISTENSEN & CO ARKITEKTER . Fornemmelse for lys Formen og rummet Dagslys i energioptimerede bygninger . Fornemmelse for lys Materialitet

Læs mere

Santex Vinterhaver - Star

Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver Star Vil du gerne have et rum, du kan nyde året rundt, så skal du vælge en vinterhave. Hvis du derudover gerne vil have samme nydelse år efter år, så vælger

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG.

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. Denne rapport er lavet på foranledning af Hørsholm Kommune på grund af skolens ønsker om begrænsning af varmetabet og mindskelse

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere