Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 4 10 Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladser Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for ikke-bærbare batterier og bilbatterier Ordning for haveaffald Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk husholdningsaffald Ordning for storskrald Ordning for andet affald 36

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Lolland Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Herudover bruges følgende definitioner. Side 1

4 Affaldsøer: Beholdere til indsamling af rent og tørt papir og gråpap (emballager) og til tomme rengjorte drikkeemballager og emballageglas, som skal genanvendes. Enfamilieboliger: Parcelhuse, rækkehuse, villaer og lignende. Etageejendomme: Etageejendomme med vandrette lejlighedsskel. Feriecentre: Ferielejligheder indenfor lokalplanlagte feriecenterområder, hvor ferielejlighederne fortrinsvis udlejes på ugebasis, betragtes som erhvervsvirksomhed. Feriecentre som udlejer ferielejligheder eller hytter for en periode på mere end 5 nætter ad gangen, og som har en udlejningstilladelse til dette, reguleres som erhvervsvirksomhed. Feriecentre reguleres efter lov om sommerhuse og camping m.v.. Kolonihavehuse: Ved kolonihavehuse forstås en havelod i et udlagt kolonihaveområde, med bebyggelse, der ikke må anvendes til helårsbeboelse. Ordensregler på genbrugspladserne: Lokale regler for den enkelte genbrugsplads, der skal sikre praktiske og driftsmæssige hensyn på pladsen, herunder ro og orden, færdsel, affaldssortering og affaldsmodtagelse. Reglerne håndhæves af genbrugspladsens personale. Sommerhuse: Sommerhuse i udlagte sommerhusområder, hvor ejeren ikke har fået en personlig tilladelse til helårsbeboelse. Sommerhuse med helårstilladelse: Sommerhuse i udlagte sommerhusområder, hvor ejeren har fået en personlig tilladelse til at benytte sommerhuset som helårsbeboelse. Sommerhuse udenfor udlagte sommerhusområder: F.eks. helårsboliger med sommerhusstatus. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Lolland Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. Side 2

5 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik og Miljømyndigheden til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har overdraget kompetencen vedrørende drift og administration af genbrugspladser, indsamlingsordninger for dagrenovation, storskrald og andre affaldsfraktioner, herunder opkrævning af gebyrer, til REFA i henhold til 60 i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at godkende ændringer i dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald i Lolland kommune af den 1. november Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Side 3

6 Borgmester Stig Vestergaard Kommunaldirektør Thomas Knudsen 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 14 i affaldsbekendtgørelsen. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation, herunder dagrenovation fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lovgivningen ikke hindrer dette, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning (henteordning). Der foretages husstandsindsamling af dagrenovation i fast opsamlingsmateriel fra alle private husstande, sommerhuse og kolonihaver. Ordningen omfatter også beboelse med tilknyttet erhverv, herunder landbrug. Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk husholdningsaffald fremgår af regulativets 24. Side 4

7 Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Det påhviler borgeren og grundejeren kun at anvende det opsamlingsmateriel, der er stillet til rådighed af REFA. Alternativt kan der anvendes andet tilsvarende materiel, der skal være godkendt af REFA. Opsamlingsmateriellet må kun anvendes til de fraktioner, som det er beregnet til. Beholdere leveres af og tilhører REFA. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. I enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og etageejendomme med mindre end 6 boliger samt sommerhuse, skal dagrenovation opsamles i enten et stativ med en 110 liter plastsæk eller en 140, 180, 240 eller 400 og 660 liter beholder/container. Der skal minimum være tilmeldt 1 tømningsenhed pr. bolig/sommerhus. I ejendomme med 6 boliger og opefter kan dagrenovation opsamles i 400 eller 660 liter containere, eller i storcontainere. Såfremt borgeren og grundejeren ønsker det, kan der efter behov ske ændring af opsamlingsmateriellet og tømningsfrekvens mod betaling af et godkendt gebyr herfor, se regulativets 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene om samlingsmateriel, såfremt de stedlige forhold umuliggør anvendelse af det forskrevne materiel. Side 5

8 Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 9.5 Kapacitet for beholdere Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Ved ejendomme med mere end 6 boliger, skal der minimum være 55 liter volumen pr. husstand pr. uge. Ved beregning af volumen rundes der opad (3 værelser svarer til 1 bolig). Borgere/grundejere skal betale det af kommunalbestyrelsen godkendte gebyr herfor, iht. gebyrbladet. Såfremt der på den enkelte ejendom forekommer perioder med ekstraordinært meget affald, kan borgere og grundejere købe særlige sække med påstemplet "EKSTRA", der dækker udgiften til indsamling og behandling af affaldet. REFA oplyser hvor ekstrasække kan købes. 9.6 Anbringelse af beholdere Affaldsbeholdere og sækkestativer Affaldsbeholdere og sækkestativer skal stå på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren, og på et fast underlag (fliser, asfalt eller lignende). Der skal være mindst 25 cm afstand til andre affaldsbeholdere, huse, træer eller andet. Beholdere skal anbringes så håndtagene er fri og vender ud mod renovatørens adgangsvej. Sækkestativer skal anbringes så de frit kan åbnes og sækken udskiftes. Side 6

9 Boxrum/skaktrum skal være udformet, så affaldsbeholderen er let tilgængelig. Ved sække skal rummet være forsynet med svingstativ eller stativ på skinner. Hunde må ikke være til gene for renovatøren. Adgangsvejen Adgangsvejen er vejen fra affaldsbeholder/-stativ til skel mod offentlig vej. Adgangsvejen må max. være 25 meter lang, målt fra affaldsbeholder/-stativ til skel mod offentlig vej eller til farbar vej med vendemulighed. Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og for 4-hjulede containere 1,2 meter. Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling. Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen. Adgangsvejen skal være belyst og ryddet for genstande. Om vinteren skal der være ryddet for sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse. For at sikre en hensigtsmæssig og effektiv affaldshåndtering ved stigninger på adgangsveje, større end 1:10, gælder følgende bestemmelser: Er stigningen større end 1:10 svarende til 1 cm stigning pr. 10 cm vandret, skal der anlægges trappetrin og skrå køreramper til hjulene på begge sider af trappen. Bredden på trinene skal være 40 cm, længden min. 40 cm og trinhøjden må højst være 10 cm. Køreramperne skal være så brede, at hjulene ikke afspores. Ved lige forløb skal bredden være mindst 20 cm. Stigningen skal for hver 5 meter være forsynet med vandret repos, der er så lang, at der er plads til affaldsbeholdere, eventuelt kærre samt en person. Hvis stigningen er mindre end 1:7, svarende til 1 cm stigning pr. 7 cm vandret, kan trappetrin udelades under forudsætning af, at længden af stigningen er under 5 meter. Hvis stigningen, herunder trappeforløb, er større end 1:4 svarende til 1 cm stignig pr. 4 cm vandret, skal affaldsbeholdere løftes eller hejses op med et teknisk hjælpemiddel, f.eks. en lift eller hejseudstyr. Teknisk hjælpemidler skal anskaffes og vedligeholdes af grundejeren, og skal efterleve Arbejdstilsynets krav. Grundejeren vil blive opkrævet ekstragebyr, såfremt renovatøren skal betjene disse hjælpemidler. I de situationer, hvor kravene til adgangsvejene ikke kan opfyldes, skal affaldsbeholderen/-sækken bringes til skel mod farbar vej på afhentningsdagen. Side 7

10 Tilkørselsvejen Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen. Tilkørselsvejen skal være mindst 2,9 meter bred og frihøjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,0 meter. Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være vendemulighed for renovationsbilen. Såfremt tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes den som adgangsvej. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Sække skal være ophængt i et sækkestativ, og må kun fyldes til stregen og veje max. 20 kg. EKSTRA sække må kun fyldes til stregen, vægt max. 20 kg, og lukkes (bindes) inden afhentning. Borgere og grundejeres opbevaring af affald, herunder hjemmekompostering, må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendommen eller forårsage tilhold af skadedyr. 9.8 Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at renholde og sikre vedligeholdelse af opsamlingsmateriel, så det altid er i funktionsduelig og forsvarlig hygiejnisk stand. 9.9 Afhentning af dagrenovation Enfamilieboliger, etageejendomme og sommerhuse med helårsstatus: Dagrenovation afhentes hver uge eller hver 14. dag, på en fast ugedag. Side 8

11 Sommerhuse og kolonihavehuse: Dagrenovation afhentes hver uge på en fast ugedag eller ved en særordning, hvor der kan vælges afhentning i enten 26 eller 34 fastlagte uger pr. år. I udlagte sommerhusområder kan der, i perioden fra den 1. april til den 30. september, også tilkøbes ekstraordinære lørdagstømninger. Etageboliger og sommerhuse beliggende i lokalplanlagte feriehusområder ved feriecentre: Disse boligformer har mulighed for at tilkøbe flere ugentlige afhentninger af dagrenovation. Tømningsfrekvensen aftales med REFA. Afhentning af dagrenovation sker i tidsrummet mellem kl og kl , inden for hvilket tidsrum der skal være fri adgang for tømning. I forbindelse med helligdage kan der dog ske midlertidig forskydning af afhentningstidspunktet. Stilles sækken ud til vej på tømningsdagen, skal der bindes for den. Såfremt en beholder/sæk indeholder andet affald end dagrenovation, eller at sækken er perforeret eller ødelagt af vådt affald eller på anden måde beskadiget, er renovationsmandskabet ikke pligtige til at medtage/tømme sækken/beholderen. I sådanne tilfælde kontaktes REFA for nærmere instruks for bortskaffelse Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Til- og afmelding til ordningen sker ved henvendelse til REFA. Det er ikke muligt at blive tilmeldt ordningen for en kortere periode end 1 måned. Dog kan der i særlige tilfælde etableres sæsontømning eller tømning i forbindelse med særlige begivenheder som f.eks. byfester. Borgere og grundejere skal selv sørge for, at der altid er tilmeldt tilstrækkeligt med beholdere/sække, således at der ikke sker overfyldning. Side 9

12 Afmelding fra ordningen kan ske, såfremt en ejendom har stået tom i mindst 6 måneder, og kun såfremt ejendommen i følge Lolland kommunes folkeregister har været registreret som værende ubeboet. For sommerhuse kan der ikke ske afmelding. Afmelding kan kun omfatte tømning af beholdere/sække (forbrugsgebyr), hvorimod der fortsat skal betales grundgebyr. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Ved papiraffald til genanvendelse forstås eksempelvis: aviser og ugeblade reklamer og tryksager skrive- og tegnepapir edb-papir rent emballagekarton fra eksempelvis cornflakes- og havregrynspakninger m.v. (ikke mælkekartoner og andet der er beklædt med f.eks. plastik eller forurenet med væsker, fødevarer og lignende) 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle enfamiliehuse m.m. i kommunen. Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. Ordningen omfatter også sommerhuse beliggende udenfor udlagte sommerhusområder. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lovgivningen ikke hindrer dette, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. Side 10

13 10.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning (henteordning), hvor papiraffald i fast opsamlingsmateriel bliver hentet ved husstanden. Ordningen gælder ikke for sommerhuse, beliggende i udlagte sommerhusområder, som henvises til at aflevere papiraffaldet i affaldsøerne, se regulativets 3 og på genbrugspladserne på Lolland- Falster, se regulativets Beholdere Ved énfamiliehuse anvendes 140 eller 240 liters beholdere efter eget valg. Ved etageboliger og lignende kan indsamling ske i 660 liters containere. Ved sammenbyggede ejendomme, hvor der efter REFA's vurdering er vanskeligt at håndtere en beholder, kan der benyttes et sækkestativ med en 110 liter klar plastsæk. Ejere af boliger skal selv sørge for, at deres ejendom er tilmeldt ordningen i korrekt omfang. Beholdere og containere leveres af og tilhører REFA. Grundejeren/affaldsproducenten har ansvaret for opsamlingsmateriellet, og er erstatningspligtig på det lånte materiel, såfremt det bortkommer eller beskadiges af andre årsager end ved almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug Anbringelse af beholdere Papirbeholdere og sækkestativer Papirbeholdere og sækkestativer skal stå på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren, og på et fast underlag (fliser, asfalt eller lignende). Der skal være mindst 25 cm afstand til andre papirbeholdere, huse, træer eller andet. Beholdere skal anbringes så håndtagene er fri og vender ud mod renovatørens adgangsvej. Side 11

14 Sækkestativer skal anbringes så de frit kan åbnes og sækken udskiftes. Boxrum/skaktrum skal være udformet, så papirbeholderen er let tilgængelig. Ved sække skal rummet være forsynet med svingstativ eller stativ på skinner. Hunde må ikke være til gene for renovatøren. Adgangsvejen Adgangsvejen er vejen fra papirbeholder/-sæk til skel mod offentlig vej eller til farbar vej med vendemulighed. Adgangsvejen må max. være 25 meter lang, målt fra papirbeholder/-stativ til skel mod offentlig vej eller til farbar vej med vendemulighed. Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og for 4-hjulede containere 1,2 meter. Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling. Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen. Adgangsvejen skal være belyst og ryddet for genstande. Om vinteren skal der være ryddet for sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse. For at sikre en hensigtsmæssig og effektiv affaldshåndtering ved stigninger på adgangsveje, større end 1:10, gælder følgende bestemmelser: Er stigningen større end 1:10 svarende til 1 cm stigning pr. 10 cm vandret, skal der anlægges trappetrin og skrå køreramper til hjulene på begge sider af trappen. Bredden på trinene skal være 40 cm, længden min. 40 cm og trinhøjden må højst være 10 cm. Side 12

15 Køreramperne skal være så brede, at hjulene ikke afspores. Ved lige forløb skal bredden være mindst 20 cm. Stigningen skal for hver 5 meter være forsynet med vandret repos, der er så lang, at der er plads til papirbeholdere, eventuelt kærre samt en person. Hvis stigningen er mindre end 1:7, svarende til 1 cm stigning pr. 7 cm vandret, kan trappetrin udelades under forudsætning af, at længden af stigningen er under 5 meter. Hvis stigningen, herunder trappeforløb, er større end 1:4 svarende til 1 cm stignig pr. 4 cm vandret, skal papirbeholdere løftes eller hejses op med et teknisk hjælpemiddel, f.eks. en lift eller hejseudstyr. Teknisk hjælpemidler skal anskaffes og vedligeholdes af grundejeren, og skal efterleve Arbejdstilsynets krav. Grundejeren vil blive opkrævet ekstragebyr, såfremt renovatøren skal betjene disse hjælpemidler. I de situationer, hvor kravene til adgangsvejene ikke kan opfyldes, skal papirbeholderen/-sækken bringes til skel mod farbar vej på afhentningsdagen. Tilkørselsvejen Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen. Tilkørselsvejen skal være mindst 2,9 meter bred og frihæjde under grene og lignende hindringer skal være mindst 4,0 meter. Ved blinde veje og enligt beliggende ejendomme skal der være vendemulighed for renovationsbilen. Såfremt tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes den som adgangsvej. Side 13

16 10.6 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes tæt og papiret ikke klemmes fast, og i øvrigt ikke mere end de er beregnet til. Klare plastsække må fyldes med max. 20 kg papiraffald op til fyldningsstregen og skal kunne lukkes Renholdelse af beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at renholde og sikre vedligeholdelse af det af REFA udleverede opsamlingsmateriel, så det altid er i funktionsduelig og forsvarlig hygiejnisk stand Afhentning af papiraffald Afhentning af papiraffald sker hver 4. uge. Beholdere og containere, der hentes på standpladsen, stilles tilbage efter tøming. Klare plastsække skal stilles frem til skel mod vej eller hvor renovationsbilen kan holde på afhentningsdagen og der skal bindes for dem. Ved afhentning af klare plastsække med papiraffald må vægten max. være 20 kg Øvrige ordninger Genanvendeligt papir kan også afleveres i affaldsøerne, se regulativets 3, og på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15. Side 14

17 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Ved pap til genanvendelse forstås: rent pap rent gråpap (rene emballageæsker fra f.eks. morgenmadsprodukter, pulversauce) rent bølgepap 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning (bringeordning). Rent pap skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15, eller det kan blive afhentet i bundter som storskrald, se regulativets Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Ved glas til genanvendelse forstås eksempelvis: tomme vin- og spiritusflasker Side 15

18 rengjorte konservesglas (syltetøjsglas og lignende) rengjorte dressing og ketchupflasker skår herfra Planglas, hærdet glas som ildfaste fade, glasfigurer, porcelæn og keramik er ikke omfattet. men afleveres på genbrugspladserne, se regulativets 15, eller kan afleveres til storskrald, se regulativets Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning (bringeordning). Flasker og rengjorte emballager af glas skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15, eller affaldsøerne, se regulativets Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendeligt emballageaffald af metal forstås eksempelvis: tomme aluminiums-, blik- og stålemballager i form af bl.a. øl- og sodavandsdåser uden pant rengjorte foliebakker Side 16

19 rengjorte konservesdåser 13.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning (bringeordning). Rengjorte emballager og drikkevareemballager af metal skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15, eller affaldsøerne, se regulativets Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendeligt emballageaffald af plast forstås eksempelvis: rengjorte plastdunke og -flasker f.eks. fra eddike, rengørings-, vakse-, skylle- og opvaskemidler samt drikkevarer 14.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Side 17

20 Ordningen er en indsamlingsordning (bringeordning). Rengjorte emballager og drikkevareemballager af plast skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15, eller affaldsøerne, se regulativets Ordning for genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Guldborgsund og Lolland kommuner Adgang til genbrugspladser Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Lolland Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne. På nogle genbrugspladser kan det af ordensreglementet fremgå, at adgangen er begrænset til bestemte trailerstørrelser Sortering på genbrugspladser På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Side 18

21 Dagrenovation, eksplosivt affald, radioaktivt affald og klinisk risikoaffald kan ikke afleveres på genbrugspladserne. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Affaldet skal håndaflæsses. Der kan afleveres max. 1m3 lettere forurenet jord pr. projekt. Tagplader betragtes som asbestholdigt affald og håndteres som sådan, medmindre man tydeligt kan dokumentere at de er af anden type. Der kan afleveres max. 15 stk. asbestholdige tagplader pr. besøg. Farligt affald afleveres i emballager, der max. må have et volumen på 25 ilter og max. må indeholde 10 liter. De enkelte typer af farligt affald, skal afleveres hver for sig og må ikke blandes sammen. På nogle genbrugspladser er der mulighed for, at aflevere intakte effekter til direkte genbrug (dog ikke cykler, elektronik og farligt affald). Nærmer anvisninger vedrørende sortering i de forskellige affaldstyper fremgår af opslag på genbrugspladserne og kan også fås Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 16 Ordning for PVC-affald Side 19

22 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-affald opdeles i hård genanvendelig PVC og ikke-genanvendelig PVC. Ved hård genanvendelig PVC forstås eksempelvis: tagplader (trapez), kloak-, nedløbs- og vandrør, persienner plastvinduer og døre, brønde, fittings, profiler, lister m.m. Ved ikke-genanvendelig PVC forstås eksempelvis: havebassiner, folier, presenninger, badedyr, kunststoflæder, vinylgulve, haveslanger m.m. PVC-produkter er mærket med et 3 tal i et trekantet genbrugstegn Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning (bringeordning). Hård genanvendelig PVC fra private husstande skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland- Falster, se regulativets Øvrige ordninger Ikke-genanvendelig PVC kan også afleveres til storskraldsordningen, se regulativets 25. Side 20

23 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Ved imprægneret træ forstås eksempelvis: Tryk- og vakuumimprægneret træ, såsom hegnspæle, havemøbler, legeredskaber og andre udendørs konstruktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er en indsamlingsordning (bringeordning). Imprægneret træ fra private husstande skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15. Imprægneret træ må ALDRIG brændes Øvrige ordninger Imprægneret træ kan desude afleveres på REFA's Miljøcenter Hasselø eller Gerringe mod betaling. 18 Ordning for farligt affald Side 21

24 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Ved farligt affald forstås eksempelvis: spraydåser malingsrester plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler olie- og benzinprodukter fotovæsker kviksølvstermometre visse rengøringsmidler acetone afløbsrens afkalkningsmidler syrerester ovnrens terpentin og lignende medicin og emballager med medicinrester fyrværkeri (konsumfyrværkeri) købt i detailhandel Side 22

25 Desuden visse typer af byggeaffald som f.eks. asbestholdige materialer, imprægneret træ og PCB-holdige materialer. Fyrværkeri kan afleveres på genbrugspladser, der er godkendt til at modtage dette Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er indsamlingsordning (bringeordning). Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Miljøfarligt affald, bortset fra medicin og kanyler, skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland- Falster, regulativets 15. Aflevering skal ske personligt til pladsens personale. Medicin og emballage med medicinrester, samt kanyler skal afleveres på apoteket. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at klinisk risikoaffald kan afhentes ved husstanden. Kasseret ammunition, krysanthemumbomber og andet eksplosivt affald, bortskaffes efter politiets anvisninger. Emballage Flydende miljøfarligt affald bør opbevares i originalemballagen. Side 23

26 Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. Såfremt emballage, med indhold af farligt affald, yderligere er emballeret i en plastikpose eller lignende, så skal posen være klar og der må kun være 1 emballage med farligt affald i posen. For farligt affald gælder, at den enkelte emballage max. må have et volumen på 25 liter og max. indeholde 10 liter. De enkelte typer af farligt affald skal afleveres hver for sig. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf. 3, nr. 41. Ved WEEE, affald fra elektronik og elektronisk udstyr, forstås eksempelvis: Store husholdningsapparater f.eks. køleskabe, frysere, elkomfurer, ovne, støvsugere, vaskemaskiner, tørretumbler, opvaskemaskiner, el-radiatorer, ventilatorer, klimanlæg Små husholdningsapparater, el-værktøj, legetøj, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter Småhusholdningsapparater f.eks. støvsugere, strikkemaskiner, strygejern, el-tandbørster, barbermaskiner, ure, vægte m.v. El-værktøj f.eks. boremaskiner, save, symaskiner, fræse- og slibemaskiner, sømpistoler, til haveaktiviteter Side 24

27 Legetøj og fritids- og sportsudstyr f.eks. elektriske tog og racerbaner, game-boy, videospil, cykelcomputere, el-sportsudstyr Medicinsk udstyr f.eks. blodtryksmåleapparater Overvågnings- og reguleringsinstrumenter f.eks. røgdetektorer, tyverialarmer, termostater IT- og teleudstyr f.eks. computere, printere, pc'er herunder CPU, mus, skærm og tastatur, scannere, skrivemaskiner, telefoner Forbrugsudstyr f.eks. radioer, TV, videokameraer, Hi-Fi og videobåndoptagere, forstærkere, elmusikinstrumenter Belysningsudstyr f.eks. lysstofrør, lavenergi- og halogenpærer, lamper og anden belysning eller udstyr til spredning eller regulering af lys Dele af sådanne apparater som indeholder elektriske/elektroniske elementer er også omfattet Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Side 25

28 WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder WEEE skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15, med mindre forhandleren tilbyder at tilbagetage udtjente produkter ved køb af nyt. Kasseret affald skal håndteres forsigtigt, så den videre behandling og udtagning af farlige eller genbrugelige dele lettes mest muligt Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens 3, nr Hvem gælder ordningen for Side 26

29 Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Poseordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i poser ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation. Ordningen for bærbare batterier er en indsamlingsordning (henteordning) Øvrige ordninger Bærbare batterier og akkumulatorer kan endvidere afleveres på genbrugspladserne på Lolland- Falster, se regulativets Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen. Ordningen er delt op i uforurenet og forurenet bygge- og anlægsaffald. Uforurenet bygge- og anlægsaffald Uforurenet bygge- og anlægsaffald er affald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås eksempelvis: Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Side 27

30 Beton Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton Jern og metal Gips Stenuld Jord (ren) Asfalt Blandinger af beton og asfalt Ubehandlede træbjælker, brædder og lignende Hvid sanitet Ved forurenet bygge- og anlægsaffald forstås eksempelvis: glaserede tegl imprægneret træ PCB-holdig fugemasse og andet affald materialer forurenet med tjære, sod eller olie rester af maling og lak asbestholdigt affald Termoruder udsorteres og genanvendes om muligt. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal destrueres eller deponeres. Genanvendeligt PVC- affald skal så vidt muligt kildesorteres og genanvendes. Side 28

31 21.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning (bringeordning). Sortering Bygge- og anlægsaffald skal kildesorteres på stedet. Sortering på stedet kan dog udelades, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. Bortskaffelse Kildesorteret bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15. Øvrige ordninger Følgende bygge- og anlægsaffald kan desuden afleveres på REFA s Miljøcenter Hasselø eller Gerringe mod betaling: Uforurenet bygge- og anlægsaffald, bortset fra gips til genanvendelse Forurenet bygge- og anlægsaffald, herunder glaserede tegl, imprægneret træ, materialer forurenet med tjære, sod eller olie, samt asbestholdigt affald Farligt affald som f.eks. maling, lak og PCB-holdig fugemasse, kan desuden bortskaffes via ALFA Specialaffald A/S mod betaling. Anmeldelse Senest 2 uger før anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer, skal brugeren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. Bekendtgørelsen om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. Side 29

32 Skema til anmeldelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald, kan udskrives fra kommunens hjemmeside. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald Følgende affaldsfraktioner, må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v.: 1. Natursten, f.eks. granit og flint 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten) 3. Beton 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton 5. Jern og metal 6. Gips 7. Stenuld 8. Jord 9. Asfalt 10. Blandinger af beton og asfalt Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i 1 år. Følgende affaldsfraktioner, må uden tilladelse og efter forarbejdning, anvendes som erstatning for primære råstoffer: Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Beton Side 30

33 Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton 22 Ordning for ikke-bærbare batterier og bilbatterier 22.1 Hvad er ikke-bærbare batterier og bilbatterier Ved ikke-bærbare batterier og bilbatterier forstås eksempelvis: Bilbatterier og bilakkumulatorer, der leverer strøm til startmotorer, lygter og tændingsanlæg Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen for ikke-bærbare batterier og bilbatterier er en indsamlingsordning (bringeordning). Ikke-bærbare batterier og bilbatterier skal afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15 eller til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 23 Ordning for haveaffald 23.1 Hvad er haveaffald Ved haveaffald forstås eksempelvis: grene og buske afklippet græs, blade og stauder rodstød Side 31

34 23.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen for haveaffald er en indsamlingsordning (bringeordning). Haveaffald kan afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15. Haveaffald kan komposteres på egen grund, eventuelt sammen med det vegetabilske husholdningsaffald, se regulativets Øvrige ordninger Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse i landzone. I landzone er afbrænding kun tilladt i perioden 1. december til 1. marts og med henvisning til brandmyndighedernes krav. Rent tørt træ kan afbrændes på særlig indrettede bålpladser. Desuden kan tørt haveaffald afbrændes Sankt Hans aften. Bundtede grene tages også med som storskrald, hvis man tilmelder sig hos REFA, se regulativets Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk husholdningsaffald Side 32

35 24.1 Hvad er hjemmekompostering af vegetabilsk husholdningsaffald Ved vegetabilsk husholdningsaffald til hjemmekompostering forstås eksempelvis: affald fra grøntsager brød blomster og potteplanter frugt kaffegrums og teblade inkl. filtre kartoffelskræller og andre skræller skaller fra f.eks. nødder Kød, fisk samt affald af tilberedt mad er ikke omfattet, men henhører under dagrenovation, se regulativets Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4, samt under overholdelse af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i øvrigt. Boligselskaber el. lign. på mere end 10 husstande, som i fællesskab ønsker at etablere en ordning med kompostering af affald på egen grund, skal foretage en anmeldelse herom til kommunen. Side 33

36 Borgere og grundejere, der foretager kompostering af affald på egen grund, har på foranledning pligt til at oplyse kommunen herom, herunder at afgive oplysninger om komposteringsmetode m.v. Haveaffald kan komposteres sammen med det vegetabilske husholdningsaffald. Kompostbeholdere og andre komposteringsmetoder må ikke give anledning til ulemper/gener for omgivelserne, herunder tilhold af skadedyr f.eks. rotter, herunder ejere og brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. Den dannede kompost skal anvendes på borgernes og grundejernes egen grund. Guldborgsund og Lolland kommuner kan meddele de fornødne påbud, såfremt forholdene på en ejendom medfører uhygiejniske tilstande eller er til væsentlig ulempe for omgivelserne. 25 Ordning for storskrald 25.1 Hvad er storskrald Ved storskrald forstås eksempelvis: større emballager cykler hårde hvidevarer jern/metal møbler/indbo tøj og sko barnevogne ikke-genanvendelig PVC Side 34

37 keramik og porcelæn bundtede grene - max. 1 meter bundtet pap Følgende affaldstyper hentes ikke som storskrald: haveaffald, bortset fra rene bundtede grene ikke brændbart affald (planglas, m.m.) bygningsaffald miljøfarligt affald 25.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning (henteordning). REFA afhenter storskrald ved de ejendomme, som på forhånd har bestilt afhentning af storskrald. På afhentningsdagen stilles affaldet ud til skel ved vej, senest kl om morgenen. Affaldet skal være sorteret i fraktioner, svarende til genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15. Affaldet skal afleveres i åbne papkasser, gennemsigtige plastikposer eller være bundtet. Side 35

38 Der afhentes max. 5 enheder pr. husstand. En enhed må højst veje 30 kg og max. fylde 1x1x1 m. Dog gælder for møbler og hårde hvidevarer, at hver enhed højst må veje 45 kg og max. være 2 m lant. Affald, der ikke er storskrald, bliver ikke taget med. 26 Ordning for andet affald 26.1 Hvad er andet affald Ved andet affald forstås affald, der ikke er omfattet af andre affaldstyper i dette regulativ, f.eks. mindre både, brændeovne, olietanke og affald fra biler Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen for andet affald er en anvisningsordning. Borgere og grundejere der har denne type affald, skal henvende sig til Lolland kommune, som i de enkelte tilfælde vil give en konkret anvisning. Biler der kasseres skal afleveres til en ophugningsvirksomhed, som er registreret hos Miljøstyrelsen. Dele af biler kan afleveres på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15. Olietanke der ikke benyttes, skal være fuldstændig tømt for olie og kan bortskaffes på genbrugspladserne på Lolland-Falster, se regulativets 15. Fordærvede madvarer fra f.eks. frysere med strømsvigt, afleveres direkte til REFA på kraftvarmeværket i Nykøbing F., efter forudgående aftale. Side 36

39 Det er ikke tilladt at oplagre eller opbevare affald affald på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Side 37

40 Regulativet er vedtaget d og er trådt i kraft d Side 38

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD NORDDJURS OG SYDDJURS KOMMUNER FORSLAG JUNI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel del... 3 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer...

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere