Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark"

Transkript

1 Det gode patientforløb Normale fødsler Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

2 Forløbsprogram: Normale fødsler 1. Indledning Formål Resumé Fødsel hvor og hvordan (nuværende forløb) Beskrivelse af nuværende forløb Generelle kendetegn for nuværende forløb Forløb OUH Odense Forløb OUH Svendborg (herunder Ærø) Forløb Sygehus Lillebælt Forløb Sydvestjysk Sygehus Forløb Sygehus Sønderjylland Beskrivelse af best practice patientforløb Overvejelser vedr. omlægning af forløbene Beskrivelse af fremtidens gode patientforløb Konklusion...23 Bilag 1 patientforløbsbeskrivelse OUH - Odense...25 Bilag 2 patientforløbsbeskrivelse OUH Svendborg (herunder Ærø)...33 Bilag 3 patientforløbsbeskrivelse Sygehus Lillebælt...41 Bilag 4 patientforløbsbeskrivelse Sydvestjysk Sygehus...54 Bilag 5 patientforløbsbeskrivelse Sygehus Sønderjylland

3 1. Indledning Formålet med sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode er, at bidrage til at mor og barn får så godt et forløb som muligt. Indsatsen skal virke sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende og styrke og bistå kvinden og hendes partner/familien under hele forløbet. Målet er, at denne periode gennemleves som et sammenhængende forløb med mulighed for personlig udvikling, tryghed og sikkerhed. Graviditet, fødsel og barselsperiode forløber for de fleste kvinder som en normal, spontan livsproces, der resulterer i fødsel af et fuldbårent barn, der er levedygtigt, normalvægtigt og velskabt. Normale fødsler udgør størstedelen af fødslerne på sygehusene i Region Syddanmark. Det er som oftest ikke muligt at planlægge tidspunktet for en fødsel, hvorfor de normale fødsler må betegnes som værende akutte. De fødende kvinders behov såvel under som efter fødslen varierer bl.a. i forhold til alder og om kvinden er førstegangs- eller flergangsfødende. Antallet af kvinder med normale fødsler i regionen var hhv i 2006 og i Sygehus Fødende kvinder Indlæggelser Sengedage Gns. liggetid (normale fødsler) Sygehus Lillebælt ,09 3,27 OUH-Odense ,87 2,84 Sydvestjysk Sygehus ,25 3,34 OUH-Svendborg ,61 2,74 Sygehus Sønderjylland ,61 3,37 Total ,11 3,12 Nedenstående tabel viser data for alle fødsler i regionen i hhv og Sygehus Fødende kvinder Indlæggelser Sengedage Gns. liggetid (alle fødsler) Sygehus Lillebælt ,65 3,87 OUH-Odense ,48 3,38 Sydvestjysk Sygehus ,05 3,92 OUH-Svendborg ,92 3,03 Sygehus Sønderjylland ,15 4,06 Total ,69 3, Formål Formålet med at beskrive gode patientforløb er: 1. at indsamle viden, som er nødvendig i arbejdet med dimensionering/planlægning af den nye sygehusstruktur, herunder de store sygehusbyggerier. 2. at definere best practice, som den kendes i dag i regionen, samt se 5-10 år frem med henblik på at indarbejde, hvordan vi ønsker fremtidens patientforløb. 1 Normale fødsler er af gruppen defineret som fødsler med diagnosekoderne: DO80*, DO81*, DO840, DO841, DO845, DO848 samt DO849. Alle data er trukket i SydLIS som er baseret på Sundhedsstyrelsens gruppering af LPR-data. 2

4 Hensigten er altså at anlægge et patient-perspektiv i planlægningen af fremtidens sygehuse, hvor en tilrettelæggelse af patientforløb sikrer høj kvalitet og service men også høj produktivitet. Gennemførelse af gode patientforløb/best practice bør ikke afvente, at de nye sygehuse er bygget om 5-10 år. De bør gennemføres løbende i den udstrækning, den nuværende fysik tillader det. Der skal således ske en trimning af sygehusene på både kort og lang sigt. Det er ikke muligt at gennemføre patientforløbsarbejde på samtlige patientforløb. Metoden beskrives derfor som en leopard-metode : man udvælger nogle af de væsentligste/største patientforløb og sikrer en specialemæssig bred dækning. Derved forventes det muligt at indfange langt hovedparten af de problemstillinger, som eksisterer vedr. patientforløb. Projektgruppen har til opgave at: 1. Beskrive et best practice patientforløb som det ser ud i dag. Patientens vej gennem systemet hvor og hvor længe opholder patienten sig fysisk forskellige steder (hjemme, ambulatorium, modtageafsnit, sengeafsnit, intensiv, hotel). 2. Beskrive fremtidens gode patientforløb. Projektgruppen udarbejder en rapport som beskriver ovenstående. Følgende repræsentanter fra sygehusene, praksissektoren og regionen har deltaget i gruppens arbejde: Formand: Ditte Thinggaard, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland OUH-Odense: Peter Ehlert Nielsen, Overlæge Anne Uller, Chefjordemoder Hanne Toft-Andersen, Afdelingssygeplejerske Ulla Rudbeck, Afdelingsjordemoder OUH-Svendborg: Ole Erik Jørgensen, Overlæge Anette Frederiksen, Ledende jordemoder Anja Hartmann, Afdelingsjordemoder Birthe Henriksen, Oversygeplejerske Sygehus Lillebælt: Kurt Klünder, Ledende overlæge Margit Iversen, Vicechefjordemoder Sydvestjysk Sygehus: Hedvig Poulsen, Specialeansvarlig overlæge Annine Christensen, Overjordemoder Sygehus Sønderjylland: Annette Lauridsen, Ledende oversygeplejerske Tove Bøttcher; Jordemoder 3

5 Jan Ramb, Overlæge Praksis: Anne-Mette Rotwitt, Praktiserende læge/praksiskonsulent, Kolding Søren Lassen, Praktiserende læge, Regionen: Grethe Hylleberg, Chefkonsulent, Sundhedsstaben Alice Skaarup Jepsen, Fuldmægtig, Sundhedsstaben (sekretær) Diane Dreyer Larsen, Fuldmægtig, Økonomistaben (sekretær) 4

6 2. Resumé Gruppen anbefaler: at et normalt forløb tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger tilbud til gravide med særlige behov ud over de mere specifikke medicinske risici et ambulant forløb for normale fødsler med mindre der er faglige begrundelser for at mor og barn bør være indlagt 2 alternativt et individuelt accelereret forløb et svangreforløb tilrettelagt med henblik på at forberede kvinden på ambulant fødsel / accelereret forløb et ambulant efterfødselstilbud i form af barselsklinik med døgntelefon som sikkerhedsnet indtil overgang til kommunalt ansvarsregi tværfaglig fødsels- og familieforberedelse, med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger og i tæt samarbejde med såvel praksis som kommunerne at fysioterapi bør indgå som en integreret del af fødsels- og familieforberedelsen i form af øvelser rettet mod de fysiologiske forandringer der sker med moderens krop mindre gymnastiksale/træningslokaler med omklædningsfaciliteter til fødsels- og familieforberedelsen og gerne et tilhørende varmtvandsbassin fokus på kvalitet med udgangspunkt i Den danske kvalitetsmodel og WHO s anbefalinger for amning en regional ammepolitik der løbende følges op på, ligesom der bør fastsættes nogle generelle kvalitetsmål i forhold til hvilke, man kan blive akkrediteret at der udarbejdes en MTV der belyser de ambulante fødsler en geografisk placering af de obstetriske afdelinger i stueetagen med udgang til gårdmiljø at selve fødestuerne indrettes som familierrum/fødelejligheder, hvor familien kan tilbringe tiden under og den første tid efter fødslen og for ambulante tiden indtil udskrivelse at fødestuerne er dimensioneret (areal og udstyr) til komplicerede fødsler med undtagelse af udstyr til kejsersnit en sectio-stue på fødeafdelingen, hvor akutte kejsersnit kan foretages sekundært en obstetrisk afdeling placeret tæt på operationsafdelingen at relevante afdelinger og afsnit er placeret geografisk tæt ved hinanden plads og pleje til forældrene på neonatalafdeling at barn og forældre ikke skilles under indlæggelse 2 Et mindretal i gruppen ønsker ikke at anbefale ambulante fødsler men anbefaler et individuelt accelereret indlæggelsesforløb. 5

7 3. Fødsel hvor og hvordan (nuværende forløb) Kontakten til sundhedsvæsenet starter som oftest noget før selve fødslen idet kvinderne i svangreperioden tilbydes undersøgelser hos egen læge, jordemoder samt ultralydsscanninger. Basistilbuddet til den gravide er som udgangspunkt: 3 konsultationer hos den praktiserende læge samt 1-2 konsultationer efter fødslen 2 ultralydsundersøgelser 4-7 jordemoderkonsultationer. Gravide er omfattet af sundhedslovens bestemmelser om frit sygehusvalg. Det vil sige, at gravide kan vælge mellem fødesteder i bopælsregionens sygehuse samt fødesteder i andre regioners sygehuse. Et sygehus kan dog af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage personer fra andre regioner % af alle fødsler i Danmark finder sted på et sygehus. 1-2 % vælger at føde hjemme eller på en jordemoderledet klinik uden tæt tilknytning til obstetrisk afdeling (fødeafdeling). Der er mulighed for at: føde i hjemmet. føde på en jordemoderledet fødeklinik uden tæt tilknytning til fødeafdeling føde på sygehus - på en jordemoderledet fødeklinik med tæt geografisk og organisatorisk tilknytning til en fødeafdeling - på en fødeafdeling (obstetrisk afdeling) med hoved- eller specialfunktion. Organisatorisk tilrettelæggelse Sundhedsstyrelsen fastsætter i kraft af sine rådgivende myndighedsopgaver retningslinier og anbefalinger for området f.eks. Svangreomsorg. Retningslinier og redegørelse. Sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel Udkast til nye anbefalinger for svangreomsorg. Har været til høring i juni Retningslinier for fosterdiagnostik prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik. September 2004 Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. November 2006 Herudover eksisterer der andre og anbefalinger for området f.eks. WHO, Ti skridt mod vellykket amning samt Nationale kriterier for spædbarnsvenlige sygehuse. I alle regioner bør der være et formaliseret samarbejde mellem fødesteder, jordemodercentre, praktiserende læger og kommunerne med henblik på at udarbejde beslutningsgrundlaget for den regionale planlægning af svangreomsorgen, lokale retningslinjer for visitation og fælles kliniske retningslinjer. Det formaliserede samarbejde bør desuden: Fastlægge prioriterede indsatsområder Udarbejde planer for samarbejdet vedrørende komplicerede graviditetsforløb Udarbejde planer for samarbejdet i efterfødselsperioden Sikre drift og videreudvikling af kliniske databaser Udarbejde informationsmateriale til den gravide og hendes partner om regionens og kommunens tilbud Koordinere opgavefordelingen mellem region og kommuner vedrørende kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Dette arbejde vil i Region Syddanmark blive varetaget af Styregruppen vedr. regional fødeplan. 6

8 4. Beskrivelse af nuværende forløb Svangreomsorgen kan i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier tilrettelægges på forskellig vis, hvilket også gør sig gældende i Region Syddanmark, hvor der er en vis variation fra fødested til fødested. I afsnit 4.1 beskrives kort det generelle tilbud, og i de efterfølgende afsnit beskrives forløbet for hvert enkelt fødested i regionen i form af flowdiagrammer. 4.1 Generelle kendetegn for nuværende forløb Aktivitet 1. Konsultation hos praktiserende læge 2. Risikoberegning/ultralydsscanning Beskrivelse af aktivitet 1. kontakt til praktiserende læge kan være med formål alene at få graviditeten konstateret. Ved 1. el. 2. kontakt: Helbredsudersøgelse Udarbejdelse af svangrejournal Information om undersøgelser og screening tilbud om blodprøve til doubletest tilbud om sen blodprøve til tripletest Vejledning og information Pjecer Nakkefoldscanning er et tilbud til alle gravide fra uge 11+0 til uge 13+6, og sammen med blodprøven (doubletest) foretages der en risikoberegning for trisomi 21 / Terminen fastsættes i forbindelse med nakkefoldsscanningen. Blodprøve (tripletest) fra uge 14+0 til uge 20+6 og terminsscanning tidligst muligt i graviditeten. Information om resultat og risikosvar 3. Jordemoderkonsultation Den første jordemoderundersøgelse foregår i uge Konsultations tid: 30 minutter. Fokus bl.a. på: Ved behov suppleres egen læges anamnese, Vurdere om terminstidspunktet er korrekt Helbredsundersøgelse Et samlet overblik over den gravides tilstand og situation Evt. arbejdsmedicinsk risikovurdering Udlevering af pjecer og informationsmateriale 4. Ultralydsscanning Tilbud om misdannelsesscanning i graviditetsuge Konsultations tid: 30 minutter. 5. Jordemoder Graviditetsuge 22. Konsultations tid: 20 minutter Fokuseres bl.a. på: Helbredsundersøgelser Den gravides levevis og livsstil m.v. Fødselsforberedelse Vejledning og information 7

9 6. Praktiserende læge Graviditetsuge 24 Vurdere graviditetens hidtidige forløb. Information. 7. Jordemoder Jordemoderundersøgelse i graviditetsuge 28. Konsultations tid: 20 minutter. Fokuseres bl.a. på: Helbredsundersøgelser Den gravides levevis og livsstil m.v. Vejledning og information 8. Jordemoder Jordemoderundersøgelse i graviditetsuge 32. Konsultations tid: 20 minutter. Fokuseres bl.a. på: Helbredsundersøgelser Den gravides levevis og livsstil m.v. Udlevering af pjecer og informationsmateriale 9. Praktiserende læge Graviditetsuge 35. Forberede kvinden til den kommende fødsel og barnets modtagelse i hjemmet. Vurdere fostrets vækst samt moderens trivsel. 10. Jordemoder Jordemoderundersøgelse i graviditetsuge Konsultations tid: 20 minutter. Fokuseres bl.a. på: Helbredsundersøgelser Den gravides levevis og livsstil m.v. Drøftelse af evt. tidligere fødselsforløb Vejledning og information 11. Jordemoder Jordemoderundersøgelse i graviditetsuge Konsultations tid: 20 minutter. Fokuseres bl.a. på: Helbredsundersøgelser Den gravides levevis og livsstil m.v. Vejledning og information 12. Jordemoder Jordemoderundersøgelse i graviditetsuge 40. Konsultations tid: 20 minutter. Fokuseres bl.a. på: Helbredsundersøgelser Den gravides levevis og livsstil m.v. Vejledning og information 13. Svangeramb./jordemoder Undersøgelse i graviditetsuge Konsultations tid: 20 minutter Formål At vurdere den gravide kvinde og graviditeten med henblik på igangsættelse 8

10 14. Fødsel Den gravide kvinde kontakter fødegangen telefonisk ved begyndende fødsel veer vandafgang. Ankomst til fødested Fødsel Fødselsanmeldelse 15. Barsel Første- og flergangsfødende med behov for pleje og/eller støtte får tilbudt indlæggelse på barselsafsnit / hotel. Ambulant fødende udskrives inden 24 timer efter fødsel Information og vejledning til kvinden/familien 15.1 Hørescreening Tages fra barnets 2. levedøgn PKU Tages mellem 5-10 levedøgn. 16. Udskrivelse Udskrivelsen foregår for ambulante inden 24 timer efter fødsel, og for stationære efter endt indlæggelse på barselsafsnit/hotel. 17. Praktiserende læge Efter udskrivelsen følges der op på fødslen via egen læge. 18. Sundhedsplejerske Sundhedsplejerskerne får via fødselsanmeldelsen besked om at fødslen har fundet sted. Sundhedsplejersken kontakter selv familien efter hjemkomsten. 9

11 4.2 Forløb OUH Odense Det aktuelle patientforløb (normalforløb) omfatter: 2,84 sengedage (gns. 2007) 7 besøg hos jordemoder (+ hvis efter uge 40) 2 ultralydsscanninger 3 besøg fos praktiserende læge (+ 1 efter fødsel) Patientforløbet for patienter på OUH Odense er illustreret nedenfor. Praktiserende læge henvisning Indikation Speciallæge Svangreamb. visitation opr. af journal Familiecenter Terminsscanning rådgivning doubletest nakkefoldsscan. uge 8-12 RYGER Rygestoptilbud 1. Jordemoder uge Speciel jordemoderkons. Fødselsforberedelse Gennemscanning uge (2. Jordemoder) uge 21 Mødrehjælpen Familiecenter Overvægtstilbud 6. Jordemoder uge Jordemoder uge 37 Praktiserende læge uge 35 (4. Jordemoder) uge Jordemoder uge 29 Praktiserende læge uge 25 Specielle behov Sundhedsplejerske Tilbud FF hold Rundvisning Ammeunderv. 7. Jordemoder uge Jordemoder uge 41 Vurderingsscanning fødeganskonf. igangsættelse uge 41+ Fødsel Ambulant fødsel hjem < 24 timer efter fødsel barsel i hjemmet ambulant hørescreening amb. PKU Jordemoder 4-7 dage efter fødsel PKU efterfødselssamtale Vuggen råd og vejl. ammevejl. udskrivningssamtale børneunders. hørescreening PKU Sundhedsplejerske Hjemmebesøg < 5-7 dage Jordemoder tlf/hjemmebesøg 2. dag Vuggen råd og vejl. ammevejl. udskrivningssamtale børneunders. hørescreening PKU Praktiserende læge undersøgelse af barnet undersøgelse af mater (Barselssamtale) 4-8 uger Nærmere beskrivelse i bilag 1. Bemærkninger De konsultationer mm. som er i parentes i flowdiagrammet er en del af det normale forløb men tilbydes ikke pt. grundet personalemangel. 10

12 4.3 Forløb OUH Svendborg (herunder Ærø) Det aktuelle patientforløb (normalforløb) omfatter: 2,74 sengedage (gns. 2007) 7 besøg hos jordemoder (+ hvis efter uge 40) 2 ultralydsscanninger (+ 1 hvis efter uge 40) 3 besøg fos praktiserende læge (+ 1 efter fødsel) Patientforløbet for patienter på OUH Svendborg er illustreret nedenfor. Praktiserende læge henvisning Fødested visitation opr. af journal Risikoberegning scanning udv. info Jordemoder Scanning Jordemoder individ./gruppe Indikation Speciallæge Familieamb. RYGER Rygestoptilbud Fødselsforberedelse RYGER Rygestoptilbud Fødselsforberedelse Mødrerådg. Familieamb. Mødrerådg. Familieamb. Speciel jordemoderkons. Overvægtstilbud Speciel jordemoderkons. Overvægtstilbud Jordemoder individ../gruppe Praktiserende læge Jordemoder individ./gruppe Jordemoder individ./gruppe Praktiserende læge RYGER RYGER RYGER Specielle behov Rygestoptilbud Fødselsforberedelse Rygestoptilbud Fødselsforberedelse Rygestoptilbud Fødselsforberedelse Sundhedsplejerske Mødrerådg. Familieamb. Mødrerådg. Familieamb. Mødrerådg. Familieamb. Speciel jordemoderkons. Overvægtstilbud Speciel jordemoderkons. Overvægtstilbud Speciel jordemoderkons. Overvægtstilbud RYGER Rygestoptilbud Mødrerådg. Jordemoder individuel Fødselsforberedelse Familieamb. RYGER Rygestoptilbud Mødrerådg. Jordemoder individuel Familieamb. Jordemoder Konsultation individuel Fødsel Fødselsforberedelse Vurderingsscanning fødeganskonf. igangsættelse Barsel råd og vejledning PKU mm. efterfødselssamtale udskrivelse hørescreening Speciel jordemoderkons. Overvægtstilbud Nærmere beskrivelse i bilag 2. Speciel jordemoderkons. Overvægtstilbud Barselssamtale 4-8 uger Praktiserende læge undersøgelse af barnet undersøgelse af mater Sundhedsplejerske 11

13 4.4 Forløb Sygehus Lillebælt Det aktuelle patientforløb (normalforløb) omfatter: 3,27 sengedage (gns. 2007) 6 besøg hos jordemoder (+ hvis efter uge 40) 2 ultralydsscanninger 3 besøg fos praktiserende læge (+ 1 efter fødsel) Patientforløbet for patienter på Sygehus Lillebælt er illustreret nedenfor. Praktiserende læge henvisning Fødested visitation RISIKO Svangreambulatorium Svangreforløb Risikoberegning scanning RISIKO CVS amminocentese Patologisk Svangreambulatorium RISIKO Special jordemoder Svangreforløb Jordemoder diabetetsrisikovurdering Svangreambulatorium POSITIV Svar til praktiserende læge Diabetes amb. medicinsk afd. RISIKO Svangreforløb Scanning Svangreambulatorium Svar til praktiserende læge Svangreforløb Svar til praktiserende læge Praktiserende læge Fødselsforberedelse undervisning Jordemoder (enkelt/gruppe) Jordemoder (enkelt/gruppe) Praktiserende læge Specielle behov RISIKO Special jordemoder Svangreambulatorium Svangreambulatorium Special jordemoder Svangreforløb Svar til praktiserende læge Svangreforløb Jordemoder (enkelt/gruppe) Jordemoder (enkelt/gruppe) Jordemoder (enkelt/gruppe) Svangreamb. fødegangskonference igangsættelse Special jordemoder Svangreambulatorium Special jordemoder Svangreambulatorium Svangreforløb Svar til praktiserende læge Svangreforløb Svar til praktiserende læge Sundhedsplejerske Praktiserende læge undersøgelse af barnet undersøgelse af mater Barsel Information og vejledning observationer barnet amning PKU efterfødselssamtale udskrivelse hørescreening Fødsel svar til prak. læge svar til sundhedsplejen svar til præsten Nærmere beskrivelse i bilag 3. 12

14 4.5 Forløb Sydvestjysk Sygehus Det aktuelle patientforløb (normalforløb) omfatter: 3,34 sengedage (gns. 2007) 6 besøg hos jordemoder (+ hvis efter uge 40) 2 ultralydsscanninger 3 besøg fos praktiserende læge (+ 1 efter fødsel) Patientforløbet for patienter på Sydvestjysk Sygehus er illustreret nedenfor. Praktiserende læge henvisning Fødested visitation Jordemoder info om tilbud Risikoberegning nakkefoldsscanning Misdannelsesscanning Jordemoder individ. /gruppe uge 20 Jordemoder individuel uge 39 Jordemoder individ../gruppe uge 37 Praktiserende læge uge 34 Jordemoderd Konsultation individuel uge 32 Jordemoder individ../gruppe amning uge 28 Praktiserende læge uge 24 Jordemoder uge 41 Fødsel Ambulant fødsel PKU (hos kons. jordemoder) hørescreening (Esbjerg + Grinsted) Praktiserende læge undersøgelse af barnet undersøgelse af moderen Efterfødselsgruppe 3-4 uger efter fødslen Barsel observation af barnet børneundersøgelse råd og vejledning PKU mm. efterfødsels samtale udskrivelse hørescreening Sundhedsplejerske Fødejordemoder Kontakt 4-8 uger efter fødslen Nærmere beskrivelse i bilag 4. 13

15 4.6 Forløb Sygehus Sønderjylland Det aktuelle patientforløb (normalforløb) omfatter: 3,37 sengedage (gns. 2007) 5 besøg hos jordemoder (+ 1 hvis førstegangsfødende og + hvis efter uge 40) 2 ultralydsscanninger 3 besøg fos praktiserende læge (+ 1 efter fødsel) Patientforløbet for patienter på Sygehus Sønderjylland er illustreret nedenfor. Praktiserende læge henvisning Risikoberegning scanning Jordemoder Scanning 1. gangsfødende Jordemoder flergangsfødende Jordemoder (enkelt/gruppe) Jordemoder (enkelt/gruppe) Praktiserende læge Jordemoder Praktiserende læge Jordemoder Jordemoder åben konsultation Fødsel Barsel råd og vejledning PKU mm. efterfødselssamtale udskrivelse hørescreening Praktiserende læge undersøgelse af barnet undersøgelse af mater Sundhedsplejerske Nærmere beskrivelse i bilag 5. 14

16 5. Beskrivelse af best practice patientforløb Der er i nedenstående taget udgangspunkt i bl.a. Sundhedsstyrelsens høringsudgave af Anbefalinger for svangreomsorgen (AFS) samt Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for fosterdiagnostik (RFF). Best practice patientforløb vil omfatte: 2 sengedage (gns.) (det vurderes at 40-50% vil kunne føde ambulant) 6 besøg hos jordemoder (+1 hvis førstegangsfødende, + hvis efter uge 40 og +1 efter fødsel) 2 ultralydsscanninger 3 besøg fos praktiserende læge (+ 1 efter fødsel) 114 senge ved 85% belægning 3 Nedenstående tabel viser data fra 2007 omregnet med en gennemsnitlig liggetid for normale forløb på 2 dage og en belægning på 85%. Andre forløb har uændret liggetid. Fødende kvinder Indlæggelser Sengedage Antal Senge Sygehus Normale I alt Normale I alt Normale I alt Normale I alt Sygehus Lillebælt OUH-Odense Sydvestjysk Sygehus OUH-Svendborg Sygehus Sønderjylland Total Best practice patientforløbet er beskrevet og illustreret nedenfor. Aktivitet Beskrivelse af aktivitet 1. Praktiserende læge I henhold til AFS afsnit 4.4.1og RFF 2. Terminsfastsættelse Terminsfastsættelse anbefales udført i forbindelse med nakkefoldsscanningen hvor denne ønskes. I henhold til AFS afsnit 7.1 Risikoberegning Nakkefoldsscanning i henhold til RFF 3. Jordemoder Graviditetsuge i henhold til AFS afsnit Ultralydsscanning Tilbud om misdannelsesscanning i graviditetsuge Jordemoder Graviditetsuge 21 i henhold til AFS afsnit Praktiserende læge Graviditetsuge 25 i henhold til AFS afsnit Jordemoder Graviditetsuge 29 i henhold til AFS afsnit Praktiserende læge Graviditetsuge 32 i henhold til AFS afsnit Jordemoder Graviditetsuge 35 (førstegangsfødende) eller graviditetsuge 36 (flergangsfødende) i henhold til AFS afsnit Jordemoder Graviditetsuge 37 (førstegangsfødende) i henhold til AFS afsnit I dette indgår ikke liggetiden for de kvinder der overføres til Svendborg til indlæggelse efter fødsel på OUH - Odense. Der kan være en særlig problemstilling mht. mødre til syge nyfødte børn. Det er forskelligt fra sygehus til sygehus hvorvidt liggetiden indgår i beregningen. 15

17 11. Jordemoder Graviditetsuge 39 i henhold til AFS afsnit Jordemoder Graviditetsuge 41+ i henhold til AFS afsnit Svangerambulatorium Graviditetsuge 42+0 i henhold til AFS afsnit Fødsel Den gravide kvinde kontakter fødegangen telefonisk ved begyndende fødsel veer vandafgang. Ankomst til fødested Fødsel Fødselsanmeldelse I henhold til AFS afsnit 13 og 14 Mulighed for hjemmefødsel (beskrives i regionens kommende fødeplan). 15. Barsel I henhold til AFS afsnit 15. Barslende forældre og nyfødte med behov for pleje og/eller støtte får tilbudt indlæggelse på barselsafsnit. Mulighed for at kontakte sygehuset i tiden efter udskrivelse og indtil besøg af sundhedsplejersken (døgntelefon, barselsklinik mm.) 15.1 Hørescreening Foretages fra barnets 2. levedøgn PKU Foretages mellem barnets 2-3 levedøgn. 16. Udskrivelse Udskrivelsen foregår for ukomplicerede normale fødende inden 24 timer efter fødsel, og for fødende med behov for indlæggelse efter endt indlæggelse på barselsafsnit/hotel. 17. Jordemoder Efterfødselssamtale 1-10 dage efter fødsel i henhold til AFS afsnit Sundhedsplejerske Sundhedsplejerskerne får via fødselsanmeldelsen besked om at fødslen har fundet sted. Sundhedsplejersken kontakter selv familien efter hjemkomsten og tilbyder besøg senest 7 dage efter udskrivelse i henhold til AFS afsnit (ved ambulant eller hjemmefødsel dog 3-5 dage efter) 18. Praktiserende læge Efter udskrivelsen følges der op på fødslen via egen læge 8 uger efter fødsel i henhold til AFS afsnit

18 Praktiserende læge henvisning/ svangrejournal Risikoberegning nakkefoldsscanning terminsfastsættelse Jordemoder uge Misdannelsesscanning uge Jordemoder uge 21 Praktiserende læge uge 25 Jordemoder uge 41+ Jordemoder uge 39 Jordemoder uge 37 Jordemoderd uge Praktiserende læge uge 32 Jordemoder uge 29 Svangreamb. uge 42+0 Fødsel Ambulant fødsel PKU hørescreening Jordemoder Efterfødselssamtale 1-10 dage e.f. Praktiserende læge inden 8 uger e.f. Barsel Barselsklinik Sundhedsplejerske 3-5 dage e.f. (amb) inden 7 dage (indl.) Der bør ud over ovennævnte være tilbud til gravide med specifikke medicinske risici, obstetriske komplikationer og andre risikofaktorer f.eks. gravide der er: Overvægtige Socialt ulige i sundhed o unge og umodne gravide o etniske gravide o socialt belastede og psykisk syge gravide Afhængige (tobak, alkohol og andre rusmidler) Disse tilbud gives i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Fødsels- og familieforberedelse I Sundhedsstyrelsens høringsudgave af Anbefalinger for svangreomsorgen er følgende vedr. fødsels- og familieforberedelse beskrevet: Det anbefales, at der tilbydes fødsels- og familieforberedelse Der foreslås et temaopdelt tilbud med deltagelse af repræsentanter for de faggrupper som familien møder gennem forløbet Fødestedet bør etablere tilbud om fødsels- og familieforberedelse målrettet kvinder/par med særlige psykosociale, sproglige og/eller kulturelle behov Erfaringer viser, at gruppeaktiviteter kan bidrage til at skabe netværk, som kvinden og hendes partner kan have glæde af i tiden efter fødslen. Samværet med andre kommende forældre har betydning for forældredannelsen. 17

19 Flere undersøgelser beskriver de kommende forældres ønsker om at beskæftige sig med den sociale, følelsesmæssige og psykologiske side af forældrerollen. Forberedelsen til fødslen bør omfatte information om fødslens tekniske del, herunder smertelindring og eventuelle komplikationer og indgreb mm. Derudover beskrives også et behov for at få mere viden om tiden efter fødslen, plejen af spædbarnet samt om spædbarnets kompetencer. For at skabe sammenhæng i tilrettelæggelsen af fødsels- og familieforberedelsen foreslås det i Sundhedsstyrelsens ny anbefalinger, at man i planlægningen betragter graviditet, fødsel og barsel i forhold til følgende 4 hovedtemaer: 1. Den gravides/parrets udvikling hen mod forældreskab 2. Tilknytningen til barnet under graviditeten, fødslen og i barselsperioden 3. Forberedelsen til fødslen 4. Konkret vejledning om pasning og pleje af barnet i barselsperioden Det anbefales at fødsels- og familieforberedelse sker i tæt samarbejde med kommunerne. Dette vil blive drøftet i Styregruppen vedr. fødeplan. Det foreslås endvidere at fysioterapi indgår som en del af fødsels- og familieforberedelsen. Til brug for fødsels- og familieforberedelse anbefales det, at der er mindre gymnastiksale/træningslokaler med omklædningsfaciliteter til rådighed og gerne et tilhørende varmtvandsbassin. Kvalitet Arbejdet med kvalitet i forhold til fødsler i Region Syddanmark bør tage udgangspunkt i Den danske kvalitetsmodel og de her fastsatte mål og standarter samt WHO s anbefalinger for amning. Det anbefales, at der udarbejdes en regional ammepolitik og det bør i den forbindelse besluttes, hvordan man ønsker at følge op herpå. Derudover bør der fastsættes nogle generelle kvalitetsmål i forhold til hvilke, man kan blive akkrediteret enten af en ekstern eller intern (regional) instans. For ikke blot at sikre kvalitet men også en smidig arbejdsgang anbefales det, at der på såvel sygehusene, hos de praktiserende læger samt i kommunerne arbejdes med elektronisk svangerskabsjournal samt fødselsanmeldelse. Der er divergerende opfattelser i gruppen mht. ambulante fødsler kontra indlæggelse på barselsafdeling i forbindelse med normale fødsler. Den evidens der er på området er sparsom og ikke tidssvarende og derfor bør det anbefales, at der udarbejdes en MTV mht. ambulante fødsler. 18

20 5.1 Overvejelser vedr. omlægning af normale fødselsforløb Gruppen har været delt på spørgsmålet om hvorvidt man skal anbefale ambulante fødsler i stedet for et individuelt accelereret indlæggelsesforløb ved normal fødsel. En ambulant fødsel indebærer, at såfremt mor og barn har det godt, så udskrives de inden 24 timer efter fødslen fra fødegangen til barselshvile i eget hjem. Ingen udskrives dog mod eget ønske om natten. Kvinder og nyfødte børn med behov for indlæggelse, herunder medicinske, sociale og/eller psykologiske forhold, skal dog på baggrund af en faglig vurdering stadig tilbydes indlæggelse. Det forventes, at den gennemsnitlige liggetid for disse indlæggelser vil være uændret 2-4 dage. Et individuelt accelereret forløb indebærer, at mor og barn som udgangspunkt flyttes fra fødegangen til barselafdelingen, hvor de indlægges. Mor og barn udskrives, når de er klar. Ved OUH-Svendborg er dette nuværende praksis og den gennemsnitlige liggetid for normale fødsler var her 2,74 dage i Uanset om der er tale om et ambulant eller et individuelt accelereret forløb, er forberedelsen til fødslen og den første tid med et nyfødt barn en væsentlig del af svangreomsorgen. Fødsels- og familieforberedelsen bør derfor sikre, at de kommende forældre er velforberedte og velinformerede om fødslen og den første tid med et nyfødt barn. Det er vigtigt, at faderen/partneren er inddraget i hele forløbet. Erfaring viser, at det netværk, der kan opstå i forbindelse med fødsels- og familieforberedelsen og mødregruppen, har en positiv betydning for forældredannelsen. Generelt bør svangreomsorgen indeholde forebyggelse, tidligt indsats samt en tæt støtte til forældrene. For at forberede såvel et ambulant som et individuelt accelereret fødselsforløb er det derfor vigtigt med et udvidet tilbud om fødsels- og forældreforberedelse i graviditeten. Efter fødslen bør der følges op med et udvidet ambulant barselstilbud i form af ambulante barselsklinikker med døgntelefon, en udvidet jordemoderindsats samt en udvidelse af det kommunale tilbud (sundhedsplejersker). Generelt vurderes det, at ambulatorieaktiviteten vil stige med minimum 5-6%. Disse ambulatorier kan i vist omfang være placeret uden for sygehusregi. En omlægning til fortrinsvist ambulante fødsler vil få konsekvenser for udviklingen i den gennemsnitlige liggetid, der forventes at falde til 2 dage ud fra en betragtning om, at indlagte normalt fødende vil have en gennemsnitlig liggetid på 2-4 dage og at de ambulante fødsler vil sænke den gennemsnitlige liggetid. Derudover vil ambulante fødsler få konsekvenser for antallet af ambulatorier herunder eks. oprettelse af specielle barselsklinikker samt tilbuddet i den kommunale sektor. Det forventes, at ca. 50% af alle fødsler (altså inkl. både de førstegangsfødende og de komplicerede fødsler) vil kunne foregå i ambulant regi. Ønsker man at tilbyde et indlæggelsesforløb (hotel) for førstegangsfødende, vurderes det, at ca. 40% af alle fødsler vil kunne forgå ambulant. I forbindelse med et udvidet ambulant tilbud efter fødslen bør man overveje de logistiske problemstillinger. Med få fødesteder i Region Syddanmark kan der for en del familiers vedkommende være lang transporttid. Det bør derfor overvejes, hvorvidt man evt. kan oprette nogle af de ambulante funktioner i de lokale nærområder evt. oprettelse af specielle klinikker i samarbejde med kommunerne og sundhedsplejerskerne. I den forbindelse bør det også overvejes, hvorvidt en del af de rutinemæssige undersøgelser af det nyfødte barn (eks. PKU, hørescreening, behovshenvendelser ved trivselsproblemer mm.) kan indgå i ovenstående. 4 OUH-Svendborg har udarbejdet et koncept for de accelererede indlæggelsesforløb. 19

21 6. Beskrivelse af fremtidens gode patientforløb Fremtidens gode patientforløb tager udgangspunkt i det best practice forløb som er beskrevet i afsnit 5. Derudover kan gruppens visioner for fremtiden sammenfattes til følgende: Generelle politikker: kontinuitet for såvel brugere som medarbejdere i forhold til planlægning, information og handlinger o sammenhængende patientforløb o familieorienterede forløb (inddragelse af faderen) o én jordemoder til én fødende tværfaglig og tværsektoriel samarbejde sundhedsfremme under reel hensyntagen til den enkeltes behov o differentiering af svangreomsorgen fleksible beredskaber Inden graviditet: præ-konceptionel rådgivning ved egen læge omkring generel sundhedstilstand og livsstil. Evt. vægttab og rygestop inden graviditet. forebyggelsestilbud i kommunalt regi til overvægtige, rygere og misbrugere i øvrigt Graviditet: graviditetsundersøgelser hos egen læge og egen jordemoder jf. Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen prænatal diagnostik ved fødestederne risikovurdering foretages vha. terminsscanning og blodprøve når teknisk muligt. Alternativt nakkefold og doubletest. jordemoderkonsultation decentralt i hver kommune gerne i sammenhæng med andre sundhedsfaglige tilbud. Afhængig af kommunens størrelse bør der som udgangspunkt kun være én jordemoderkonsultation pr. kommune. Visse fysiske krav til disse konsultationer bør være til stede eks. undervisningsfaciliteter og mulighed for at 2 jordemødre har konsultation samtidig. tilbud om fødsels- og familieforberedelse til alle: tværfagligt tilbud ved jordemoder, fysioterapeut, barselssygeplejerske, sundhedsplejerske samt evt. andre efter behov (eks. socialrådgiver) oprettelse af mødregrupper i graviditeten netværksdannelse tilbud om rygeafvænning til gravide og deres partner særligt tilbud til overvægtige gravide særligt tilbud til unge gravide særligt tilbud til etniske gravide generelt skal der være et differentieret tilbud til kvinder med særlig behov og problemstillinger tæt samarbejde med kommunen omkring psykosociale problemstillinger tidlig opsporing og indsats Fødsel: fødested skal være dimensioneret til såvel fødende som pårørende - faderen/ledsageren er vigtig gode forhold til håndtering af den tidlige del af fødslen relevante afsnit placeret geografisk tæt på hinanden f. eks i kløverblads-formet bygning med fælles central og fællesrum for såvel personale som indlagte gravide/fødende/barslende (i svangreambulatoriet også akupunkturklinik og familiecenter for sårbare gravide) 20

22 Fødeafsnit med familierum/ - lejlighed indtil udskrivning Intermediært afsnit intensiv svangre og post OP Fødeafsnit med familierum/ - lejlighed indtil udskrivning Fødeafsnit med familierum/ - lejlighed indtil udskrivning Central reception, - modtagelse, opholdsrum, forplejning mm. Barselsafsnit -behov for behandling, omsorg og pleje Svangreafsnit: - tidlig fødende - pp. med - indlagte Ambulatorium/ barselsklinik inkl. ammehjælp Svangreamb. inkl. ultralyd Obstetrisk OP inkl. anæstesi Neonatal-/ pædiatrisk afdeling geografisk placering i stueetage fødestuer skal være dimensioneret (areal og udstyr) til komplicerede fødsler (med undtagelse af udstyr til kejsersnit) særskilt sectio-stue til akutte kejsersnit dedikeret anæstesi hjemmefødsler vil fortsat være en mulighed (Styregruppen vedr. fødeplan tager stilling til hvorledes hjemmefødsler fremover skal betjenes) Barsel: fødestuer med familierum/-lejlighed ophold op til 24 timer efter fødslen derefter barsel i hjemmet. ved behov for omsorg, pleje, behandling og observation; barsel på barselsafsnit (inkl. ledsager) på enestue med moderne faciliteter (spisesalon, netadgang, opholdsrum, rum til gruppeundervisning, legerum større søskende) der bør fra afsnittet være udgang til gårdhave barselsklinik bemandet med jordemødre, sygeplejersker/sundhedsplejersker, ammerådgiver hørescreening og blodprøve på nyfødte kan foretages både centralt og decentralt døgnåben telefonrådgivning indtil 7 dage efter fødsel (for ambulant fødende indtil 3-5 dage efter fødsel) derefter overgår ansvaret til kommunalt regi mulighed for kontakt med kommunalt sundhedsfaglig personale på hverdage. efterfødselssamtale- og undersøgelse v. fødejordemoder ca. 14 dage efter fødsel gruppetilbud om efterfødselstræning ved fysioterapeut, f. eks i mødregrupper såfremt der er tale om indlæggelse på neonatalafdeling bør der være mulighed for at forældrene kan være indlagt sammen med barnet (på samme afdeling) Kvalitetssikring: der tages udgangspunkt i Den danske kvalitetsmodel; graviditet fødsel barsel 21

23 fælles ammepolitik der følger WHO s anbefalinger, Ti skridt mod vellykket amning i tæt samarbejde med sundhedsplejen elektronisk svagerskabsjournal og fødselsanmeldelse kommunal deltagelse i Styregruppen vedr. fødeplan samt lokale samarbejdsgrupper forankret på fødestederne mhp. at styrke samarbejdet med den kommunale sektor 22

24 7. Konklusion Gruppens anbefalinger for et forløb for normale fødsler tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger. Gruppens anbefaling omfatter på baggrund heraf: 2 sengedage (gns.) (det vurderes at 40-50% vil kunne føde ambulant), 6 besøg hos jordemoder (+1 hvis førstegangsfødende, + hvis efter uge 40 og +1 efter fødsel), 2 ultralydsscanninger, 3 besøg fos praktiserende læge (+ 1 efter fødsel). Ved en belægning på 85% og en uforandret liggetid for andre forløb end de normale vil dette give et behov for 114 senge regionalt set jf. afsnit 5. Der bør ud over ovennævnte være tilbud til gravide med specifikke medicinske risici, obstetriske komplikationer og andre risikofaktorer f.eks. gravide, der er: overvægtige, socialt ulige i sundhed og afhængige (tobak, alkohol og andre rusmidler). Ambulant fødsel Gruppen er delt mht. spørgsmålet om, hvorvidt man skal anbefale ambulante fødsler eller individuelle accelererede indlæggelsesforløb for normale fødsler. Et flertal i gruppen anbefaler, at der lægges op til et ambulant forløb for normale fødsler med mindre der er faglige begrundelser for, at mor og barn bør være indlagt. Dette vil sige, at så vidt muligt bør udskrivningen finde sted inden 24 timer dog således, at ingen mod eget ønske udskrives om natten. Et ambulant fødselsforløb kan dog ikke stå alene. Familien bør inden fødslen gennemgå et svangreforløb med henblik på at forberede kvinden på netop en ambulant fødsel. Efterfølgende er det nødvendigt med et ambulant tilbud i form af barselsklinikker med døgntelefon indtil kommunen overtager ansvaret for forløbet. For at sikre kontinuiteten i forløbet bør fødeafdelingen være indrettet til hele det ambulante fødselsforløb. Fødsels- og familieforberedelse Gruppen lægger stor vægt på fødsels- og familieforberedelsen, der ligeledes bør følge sundhedsstyrelsens anbefalinger og bør foregå som et tværfagligt tilbud til de kommende forældre i tæt samarbejde med såvel praksis som kommunerne. Gruppen anser det for vigtigt, at fysioterapi indgår som en integreret del af fødselsog familieforberedelsen i form af øvelser rettet med de fysiologiske forandringer der sker med moderens krop. Til brug for fødsels- og familieforberedelse anbefales det derfor, at der er mindre gymnastiksale/træningslokaler med omklædningsfaciliteter til rådighed og gerne et tilhørende varmtvandsbassin. Kvalitet Gruppen anbefaler at der sættes fokus på kvaliteten inden for fødselsområdet med udgangspunkt i Den danske kvalitetsmodel og de her fastsatte mål og standarter samt WH0 s anbefalinger for amning. Det anbefales at der udarbejdes en regional ammepolitik som der løbende følges op på, ligesom der bør fastsættes nogle generelle regionale kvalitetsmål i forhold til hvilke, man kan blive akkrediteret. Gruppen anbefaler, at der udarbejdes en MTV med særligt henblik på at belyse eventuelle problemstillinger vedr. ambulante fødsler og dermed forbedre evidensen på området. 23

25 Geografi og indretning I forbindelse med den geografiske placering og fysiske indretning af føde- og barselsgangen anbefaler gruppen en placering i stueetagen med udgang til gårdmiljø. Selve fødestuerne bør indrettes som familierrum/fødelejligheder, hvor familien kan tilbringe tiden under og den første tid efter fødslen og for ambulante tiden indtil udskrivelse. Fødestuerne bør være dimensioneret (areal og udstyr) til komplicerede fødsler med undtagelse af udstyr til kejsersnit. På afdelingen bør der være en sectio-stue, hvor akutte kejsersnit kan foretages. Samtidig bør relevante afdelinger og afsnit være placeret geografisk tæt ved hinanden. Som en del af svangreafdelingen bør der være indrettet lokaliteter til fødende i tidlig fødsel. I øvrigt henvises til figuren side

26 Bilag 1 patientforløbsbeskrivelse OUH - Odense Figur 3 Bemærk: Ved normalt forløbende graviditet ses den fødende ikke af en obstetriker før fødslen. 1.1 Undersøgelsestilbud ved normal graviditet Graviditetens konstatering - 1. kontakt til egen læge Kvinden vil ofte henvende sig til egen læge alene med det formål at få graviditeten konstateret. Denne henvendelse er et vigtigt element i den videre visitation. Her skal der i hvert enkelt tilfælde fokuseres på, om der er specielle risikofaktorer, der skal sættes ind imod. Ved denne første kontakt foretages visitation: Ved behov for genetisk rådgivning og prænatal diagnostik Ved belastende arbejdsmiljøfaktorer Ved sociale problemer Der aftales tid til 1. lægeundersøgelse med udfyldelse af svangre- og vandrejournal. 1. undersøgelse hos egen læge(uge 6-10) Hovedformålet med 1. lægeundersøgelse er at optage en grundig anamnese, foretage helbredsundersøgelse af den gravide samt at gennemføre den 1. visitation til fødested. Ved indikation henvises til speciallæge. Endvidere er formålet at orientere om det videre graviditetsforløb, sundhedsvæsenets tilbud og konsultationer, forældre- og fødselsforberedelse, undersøgelser og valg af fødested. Indholdet i konsultationen er: Anamnese, helbred, arbejdsmiljø, eventuelle prænatale/genetiske problemstillinger, andre risikofaktorer, sociale forhold Helbredsundersøgelse 25

27 Visitation til tværfagligt team, speciallæge, fødested Rådgivning, vejledning, information Gravide med særlig risiko tilbydes særlige undersøgelser Den videre kommunikation, udfyldelse af svangre-, vandre- og social journal 1. jordemoderkonsultation(uge 12-14) Indhold af 1. jordemoderkonsultation: Uddybende anamnese på baggrund af journaloplysninger fra praktiserende læge Identifikation af ressourcer, netværk og belastninger Undersøgelse af den gravide Eventuel visitation til rygeafvænning, speciallæge, tværfagligt team eller Mødrehjælpen Vejledning omkring fysiske og psykiske forandringer i graviditeten Information om fødselsforberedelse og valg af fødested Drøftelse af forventninger Kostvejledning Terminsberegning eventuel henvisning til ultralydsscanning, hvis kvinden ikke er henvist, eller hvis jordemoder finder anledning dertil Motiverende samtale vedrørende livsstilsændringer Samtale vedrørende tidligere fødsels- og ammeforløb med henblik på at imødegå eventuelle problemer i den nuværende graviditet Dialog med kvinden om tilbuddene i jordemoderregi Med gravide, som er tilknyttet Hjemmefødselsordningen, drøftes desuden yderligere planer, ønsker og forventninger til hjemmefødslen. Rygestop-tilbud Jordemoderen søger ved 1. konsultation at afdække kvindens rygevaner, at informere om rygningens skadelige virkninger samt at motivere den gravide ryger til rygeophør, subsidiært nedsættelse af tobaksforbruget. Ved de efterfølgende konsultationer følger jordemoderen op på, hvordan det går med den gravides rygning. Så tidligt som muligt henvises der til særlige rygestoptilbud specielt rettet mod gravide og vordende fædre samt forældre til småbørn. Der tilbydes informationsmøde og rygestopkursus i mindre grupper i jordemodercentrene i Odense og Svendborg eller individuel rygeafvænning på de enkelte sygehusmatrikler. Tilbuddene varetages af specialuddannet rygestopinstruktører (jordemoder eller sygeplejerske). Der er i øjeblikket kun et tilbud om rygeafvænning ved jordemoder i Odense. Fødsels- og forældreforberedelse Fødsels- og forældreforberedelsen er en vigtig del af den sundhedsfremmende, forebyggende og netværksdannende indsats i relation til graviditeten. Undervisningen foregår gerne i mindre grupper på ca gravide, og de vordende fædre tilbydes at deltage i nogle af lektionerne i kursus-forløbet. Der er særlige tilbud til bestemte grupper, f.eks. unge gravide og gravide, der venter tvillinger. Det enkelte jordemodercenter tilrettelægger selv fødsels- og forældreforberedelsen i detaljer, men emner som forløb af fødsel og barsel, smertelindring, forældreskab, parforhold og samliv, amning og omsorg for det spæde barn samt fysiske øvelser og afspændingsteknikker tages op. Information om det aktuelle tilbud fås i jordemoderkonsultationen. Gruppekonsultation Fra januar 2005 vil der være tilbud om gruppekonsultation i Odense og Svendborg Jordemoder-center. Ved denne konsultationsform samles 6 8 gravide med nogenlunde samme termin til fælles konsultationer af 1½-2 timers varighed, ca. seks gange i løbet af graviditeten. Fødsels- og forældreforberedelsen vil være integreret i konsultationsforløbet. 26

28 Gruppekonsultation giver god mulighed for erfaringsudveksling, debat og netværksdannelse blandt de gravide. Dette tilbud gives i øjeblikket ikke rutinemæssigt, men kan planlægges ved særlige grupper af gravide. 2. jordemoderkonsultation(uge 20) Indhold i 2. jordemoderkonsultation: Anamnese, fortsat ressourceidentifikation Undersøgelse af den gravide Vejledning og rådgivning, herunder fornemmelse af liv Tilmelding til forældre- og fødselsforberedelse Eventuel henvisning til sundhedsplejerske Eventuel visitation Sundhedsfremmende indsats Amning 2. undersøgelse hos egen læge(uge 24) Formål med 2. lægeundersøgelse er at vurdere graviditetens hidtidige forløb med fokus på fosterets vækst og kvindens trivsel samt at informere om mulige faresignaler og om hensigtsmæssig reaktion på disse. Indhold i 2. lægeundersøgelse er: Status på graviditetens hidtidige forløb Undersøgelse af den gravide Opfølgning på sociale og arbejdsmæssige forhold Vejledning og rådgivning om evt. faresignaler Eventuel visitation 3. jordemoderkonsultation(uge 28) Indhold i 3. jordemoderkonsultation: Anamnese, fortsat ressourceidentifikation Undersøgelse af den gravide Vejledning og rådgivning, herunder fornemmelse af liv og fosterets vækst Eventuel visitation Amning Information om rundvisning på fødested Meddelelse til sundhedsplejerske om graviditeten og terminen Graviditetsbesøg af sundhedsplejersken(uge 30-36) Gravide med særlige behov tilbydes besøg af den lokale sundhedsplejerske i graviditeten. Ved besøget tager sundhedsplejersken udgangspunkt i: Problemstillinger, som er relevante afhængig af den gravides situation Overvejelser, som kvinden/parret har gjort sig omkring det at få et barn Familiens fysiske og psykiske ressourcer i graviditeten Etablering af et tillidsforhold mellem familien og sundhedsplejersken Vejledning og rådgivning om forældrerollen, graviditet og fødsel, amning og det nyfødte barn 4. jordemoderkonsultation(uge 32) Indhold i 4. jordemoderkonsultation: Fortsat ressourceidentifikation 27

29 Undersøgelse af den gravide Vejledning og rådgivning, herunder fornemmelse af plukkeveer, liv og fosterets vækst Eventuel visitation Amning Fødslen og forældreskab 3. undersøgelse hos egen læge(uge 35) Formål med 3. lægeundersøgelse er at forberede kvinden/parret til den kommende fødsel og barnets modtagelse i hjemmet og at vurdere fosterets vækst og velbefindende samt kvindens trivsel. Indhold i 3. lægeundersøgelse er: Status på graviditetens hidtidige forløb Undersøgelse af den gravide Opfølgning på sociale og arbejdsmæssige forhold Vejledning og rådgivning om evt. faresignaler Eventuel visitation Rådgivning om antikonception, når der er behov for dette Information om undersøgelser efter fødsleninformation om undersøgelser efter fødslen, herunder tilbud om hørescreening af barnet 5. jordemoderkonsultation(uge 36) Indholdet svarer til 4. jordemoderkonsultation. Herudover fokuseres på fosterets præsentation. 6. jordemoderkonsultation(uge 38) Indholdet svarer til 4. jordemoderkonsultation. Herudover fokuseres på fosterets præsentation. 7. jordemoderkonsultation (uge 40) Indhold i 7. jordemoderkonsultation: Undersøgelse af den gravide Vejledning og rådgivning, herunder fornemmelse af liv og fosterets vækst Eventuel visitation Overskridelse af termin Tilbud efter fødslen: Sundhedsplejerske, blodprøve på den nyfødte, barselsamtale 8. jordemoderkonsultation(uge 41) Konsultationen tilbydes gravide, som har passeret terminen. Indhold i 8. jordemoderkonsultation: Undersøgelse af den gravide Vejledning og rådgivning, herunder skærpet opmærksomhed på fosterbevægelser Visitation til specialafdeling ved fulde 14 dage over terminen Udlevering af informationsark om supplerende undersøgelser i forbindelse med, at den gravide går over tiden 1.2 Tilbud ved normal fødsel Det frie sygehusvalg gælder ved fødsel og barsel. Der er på Fyns to specialafdelinger i gynækologi og obstetrik, Afdeling D ved Odense Universitetshospital og Afdeling D ved Sygehus Fyn Svendborg. Der er desuden kirurgisk fødested ved Sygehus Fyn Ærøskøbing. Herudover er der mulighed for at føde hjemme. 28

Fødsels - og forældreforberedelse

Fødsels - og forældreforberedelse 24-03-201024-03-201024-03-2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21 385 Telefon:

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Hvis du gerne vil vide mere om dette, er det en god

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel

Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Information Når du skal føde - om graviditet, fødsel og barsel Graviditeten Hos egen læge Du har været til dit første lægebesøg og har som regel fået udleveret din vandrejournal, som du skal medbringe

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Den normale fødsels muligheder

Den normale fødsels muligheder 2007 Fødsler gennem tiden svangreomsorgens udvikling Hanne Kjærgaard Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed Juliane Marie Centret Rigshospitalet Fødsler gennem Dden Organisering og samfundsmæssige

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Odense Kommune Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

Rådgivning ved abortus provocatus

Rådgivning ved abortus provocatus Rådgivning ved abortus provocatus Alment...2 Abort/fosterreduktion efter den normale abortsgrænse (12. graviditetsuge)...3 Samrådsabort hvis kvinden er under 18 år (sundhedsloven 99)...3 Arbejdsgang ved

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Værd at vide om amning

Værd at vide om amning Informationspjece Værd at vide om amning "10 skridt mod vellykket amning" Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Kære forældre... Med denne pjece henvender vi os til

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Tidlig forebyggende indsats i Furesø Kommune. Konference Torsdag d. 26.11 2009

Tidlig forebyggende indsats i Furesø Kommune. Konference Torsdag d. 26.11 2009 Tidlig forebyggende indsats i Furesø Kommune Konference Torsdag d. 26.11 2009 26.11. 2009 PROGRAM Kl. 15.00 Velkomst ved Jette Deltorp, direktør Børn og Unge, Kirsten Storinggård, leder af Sundhedstjenesten

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark

Ammepolitik i Region Syddanmark Ammepolitik i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk August 2012 Region Syddanmark og de 22 kommuner Ammepolitik for Region Syddanmark Denne ammepolitik er udarbejdet af en tværfaglig og tværsektoriel

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden Har du? KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft Få hjælp til at tackle din sygdom Forebyggelsesenheden Har du KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, nyopstået lænderygsmerter eller kræft? I

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Planlagt kejsersnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Det er nu blevet besluttet, at du skal føde ved kejsersnit. I det følgende beskrives det almindelige forløb

Læs mere

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit.

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. Kære gravide Velkommen Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. I denne pjece kan du læse om det, vi tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barseltid. Pjecen er

Læs mere

Midlertidigt udvalg vedr. social ulighed i sundhed. Referat fra møde i det midlertidige udvalg vedr. sociale forskelle i sundhed den 5.

Midlertidigt udvalg vedr. social ulighed i sundhed. Referat fra møde i det midlertidige udvalg vedr. sociale forskelle i sundhed den 5. Regionshuset Viborg Midlertidigt udvalg vedr. social ulighed i sundhed Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6 Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 Velkommen til afsnit H6 Tillykke med jeres barn! H6 er et mor/barn-afsnit med plads til 12-14 syge, nyfødte børn og deres mødre samt 6 halvintensive

Læs mere

Hvad er Tidligt hjemmeophold (THO)

Hvad er Tidligt hjemmeophold (THO) Til forældre Hvad er Tidligt hjemmeophold (THO) Vælg farve Vælg billede Kvalitet Døgnet Rundt Neonatal- og barselsklinikken Familiecenteret Kære forældre Sidst i indlæggelsesforløbet er jeres barn stadig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Fosterdød i graviditeten efter uge 22

Fosterdød i graviditeten efter uge 22 Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fosterdød i graviditeten efter uge 22 Patientinformation www.koldingsygehus.dk Du er ønsket gravid, men dit ufødte barn er dødt. Som afslutning af graviditeten er en

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Information til gravide. Fødeplanambulatoriet. Samtaler og fødselsaftaler. Jordemodercentrene

Information til gravide. Fødeplanambulatoriet. Samtaler og fødselsaftaler. Jordemodercentrene Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Ansættelsesprocedure: overlæge

Ansættelsesprocedure: overlæge Ansættelsesprocedure: overlæge Korrespondancen med sygehusledelsen foretages pt. med Susanne Pedersen (ssp@sks.aaa.dk) Sygehusledelsen varetager korrespondancen med ansøgerne. Afdelingsledelsen sikrer

Læs mere

Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse ne omkring den patientrettede forebyggelse er sat meget højt på dagsordenen for samarbejdet mellem kommunerne, Region Sjælland og almen praksis. I den politiske

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere