Almindelige indkøbsbetingelser 03/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige indkøbsbetingelser 03/2015"

Transkript

1 Almindelige indkøbsbetingelser 03/2015 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i DTU s indkøbsordre eller på anden måde skriftligt aftalt mellem Køberen og Leverandøren, gælder nedennævnte almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DTU. Ved at bekræfte eller effektuere ordren accepterer Leverandøren DTU s indkøbsbetingelser. 1.2 Leverandørens generelle salgsbetingelser, der ikke er i overensstemmelse med DTU s indkøbsbetingelser, kommer ikke i betragtning, selv om de ikke udtrykkeligt er afvist af DTU. Modtagelse af varer kan ikke fortolkes som en stiltiende accept fra DTU s side af afvigende leveringsbetingelser eller af leverandørens generelle salgsbetingelser. 1.3 Hvor Køber i købsordre eller andre leveringsaftalebilag har angivet egne forudsætninger, har sådanne forudsætninger forrang for eventuelle anførte forudsætninger fra Leverandøren. 1.4 Ved Køber forstås i det følgende Danmarks Tekniske Universitet eller en repræsentant herfor. 1.5 Ved Leverandør forstås den med hvem Køber indgår aftale om et køb. 1.6 Ved Tjenesteydelse forstås en arbejdspræstation, der ydes af Leverandøren eller en repræsentant for denne. Såfremt en Tjenesteydelse udover arbejdspræstationen også indeholder komponenter, reservedele o.lign., gælder standardbetingelser for henholdsvis levering af forbrugsvarer/teknisk udstyr herfor. 1.7 Leverandøren og dennes ydelser skal opfylde den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.8 Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Købers eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. 1.9 Tegninger, skitser, tekniske oplysninger, værktøjer, prototyper og modeller, som Køber har udleveret til Leverandøren, skal behandles fortroligt, må kun benyttes ved leveringer til Køber og skal returneres straks efter varens levering Leverandøren må ikke uden Købers forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Købers navn eller brug af et produkt til markedsføring eller i reklamemæssig sammenhæng eller som reference uden Købers forudgående skriftlige samtykke. 2. Levering og mærkning 2.1 Leveringen skal ske på den af DTU angivne leveringsadresse. Den i DTU s indkøbsordre/leveranceaftale angivne leveringstid skal nøje overholdes. 2.2 Apparatur skal leveres med mærkning efter internationale standarder, medmindre andet er aftalt. 2.3 Samtlige leverancer af forbrugsvarer og teknisk udstyr skal ledsages af en følgeseddel, der angiver varebetegnelse, kvantum, enhedsbetegnelse, Leverandørens varenummer og Købers ordrenummer, samt modtagerens navn og leveringssted. Faktura skal sendes elektronisk til DTU. 2.4 Tjenesteydelser skal ledsages af en timeopgørelse/arbejdsseddel, der udspecificerer timeforbrug, kørsel, evt. leverancer af varer med varebetegnelse og kvantum, modtagerens navn og udførelsessted, samt Købers ordrenummer/ rekvisitionsnummer, EAN-nummer, navn på rekvirenten og personreferencenummer. 2.5 Alt materiel leveres forsvarligt emballeret og håndterbart frem til leveringsadressen eller i overensstemmelse med anvisninger fra DTU. Omkostninger i forbindelse hermed er indeholdt i prisen. 3. Leverancens kvalitet og kvantitet 3.1 Leverancen / Tjenesteydelsen skal leveres i mængde og omfang som anført i Købers indkøbsordre/leveranceaftale og være udført i en kvalitet som specificeret af Køber, subsidiært i en kvalitet, der er i overensstemmelse med sædvane og kutymer inden for området og den håndværksmæssig udførelse, og som Køber med rette kan forvente. 3.2 Apparatur og andet teknisk udstyr skal leveres i driftsikker og solid udførelse, såvel i elektrisk som i mekanisk henseende. Apparaturet skal være udført i en håndværksmæssig kvalitet, der er i overensstemmelse med den standard, som leverandørens/fabrikantens apparatur normalt har. 3.3 Leverandøren skal opfylde de standarder, love og andre myndighedskrav, som er gældende for de produkter, der er omfattet af leverancen. Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller til dele heraf, skal skriftligt påpeges overfor DTU, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne produkter. DTU Alm. Indkøbsbetingelser 03/2015 1

2 3.4 Såfremt leverandøren i et tilbud eller andet salgsmateriale henviser til godkendelsescertifikater vedrørende tilbudt apparatur, skal leverandøren på forlangende fremlægge sådanne certifikater for DTU. 3.5 Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller dele deraf, skal skriftligt påpeges overfor Køber, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne varer. 3.6 Leverandøren skal senest samtidig med levering af apparatur og teknisk udstyr levere dokumentation for såvel maskinel som for programmel. Dokumentationen skal være af et sådant omfang og af en sådan informativ art, at DTU kan foretage installation, afprøvning og idriftsættelse af materiellet. Det påhviler leverandøren efter aftale med DTU at instruere DTU s personale i apparaturets anvendelse og pasning. 3.7 Ved Tjenesteydelser vedrørende service, reparationer o. lign. er Leverandøren forpligtet til at udarbejde en servicerapport/ reparationsrapport, der udspecificerer, hvilken service/ reparation der er udført, eventuelt hvilke reservedele, der er udskiftet, hvilke fejl, der er konstateret, og hvorledes disse er udbedret. 4. Levering af varer og teknisk udstyr, samt udførelsestid for Tjenesteydelser 4.1 Levering finder sted, når leverancen stilles til Købers disposition for teknisk udstyr i driftsklar stand og for tjenesteydelser, når de er færdiggjort, jf. 4.4 og på det af Køber anviste sted. 4.2 For forbrugsvarer og teknisk udstyr er leveringsbetingelsen DDP, (Incoterms 2010). 4.3 Ved modtagelse af leverancer af forbrugsvarer har Køber 5 arbejdsdage til at kontrollere, om leverancen opfylder aftalens krav, herunder mængder og kvalitet. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette overfor transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev, følgeseddel eller faktura. Samtidig skal Leverandøren informeres. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : 4.4 Omfatter leverancen udstyr, som skal afprøves, finder levering sted, når afprøvning er sket og leverancen fundet i orden, ved Købers skriftlige godkendelse heraf. For tjenesteydelser gælder ud over pkt også pkt : 4.5 Omfatter leverancen eller Tjenesteydelsen installation og/eller montage og/eller programmering, skal Leverandøren, når arbejdet er fuldført, anmelde dette skriftligt til Køber. Køber skal inden 10 arbejdsdage enten skriftligt godkende leverancens eller / Tjenesteydelsens udførelse, eller indkalde til en afleveringsforretning, hvortil Leverandøren er pligtig at møde. 4.6 Møder Leverandøren ikke til afleveringsforretningen, må han tage Købers konklusioner og vurderinger for gyldige. Leverancen/ Tjenesteydelsen anses for at være afleveret, og risikoen overgået til Køber, når afleveringsforretningen har fundet sted, med mindre der ved denne er påvist væsentlige mangler ved leverancen/ Tjenesteydelsen 4.7 Er der påvist væsentlige mangler, afholdes en ny afleveringsforretning, når Leverandøren har givet Køber skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. 4.8 Selv om der ved afleveringsforretningen konstateres mangler, der hver for sig anses for uvæsentlige, vil summen af mangler blive betragtet som væsentlig, såfremt disse ikke afhjælpes inden 10 arbejdsdage fra afleveringsforretningens afholdelse. I modsat fald betragtes udstyret først som afleveret, når manglerne er afhjulpne og skriftligt færdigmeldt. 4.9 Tager Køber hele leverancen eller dele deraf i brug før afleveringstidspunktet, overgår ansvaret for leverancen eller de ibrugtagne dele til Køber. Afhjælpningsperioden regnes i så fald ligeledes fra ibrugtagningstidspunktet. 5. Instruktion/brugervejledning 5.1 Det påhviler Leverandøren efter aftale med Køber at instruere Købers personale i det omfang, en sådan instruktion er nødvendig for Køber. For teknisk udstyr gælder ud over pkt. 5.1 også pkt. 5.2 og 5.3: 5.2 Leverandøren fremsender samtidig med levering af udstyret mindst 2 stk. kortfattede brugsanvisninger/ betjeningsvejledninger på dansk og/ eller engelsk til daglig anvendelse. Den kortfattede vejledning skal være udarbejdet med henblik på 1. at få fejlfrit udstyr til at fungere efter hensigten, 2. at sikre mod fejlagtig anvendelse, som kan skade udstyret, og at sikre korrekt rengøring og desinfektion m.v., 3. at tage størst mulig hensyn til bruger og tredjemand 5.3 Endvidere skal medfølge en dansk og/ eller engelsk brugsanvisning/ betjeningsvejledning, såfremt en sådan er mere omfattende eller specificeret end ovennævnte vejledning. Ved levering skal medfølge et sæt tekniske manualer og diagrammer affattet på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. 6. Garanti, reklamation og afhjælpningspligt 6.1 Leverandøren garanterer for, at leverancen opfylder de i DTU s indkøbsordre specificerede krav. DTU Alm. Indkøbsbetingelser 03/2015 2

3 6.2 Reklamationsfristen er gældende i et tidsrum af to år, regnet fra leveringstidspunktet. 6.3 Leverandøren skal i minimum 2 år fra levering/godkendt afleveringsforretning/udførelse af Tjenesteydelse yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler eller omlevering efter Købelovens bestemmelser. Drejer det sig om leverancer af byggematerialer, dvs. materialer, som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, regnes garantiperioden fra leveringsdagen til 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år regnet fra leveringstidspunktet. 6.4 Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpning inden 2 arbejdsdage efter Købers reklamation er kommet frem til Leverandøren. 6.5 Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. 6.6 Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine forpligtelser, jf. foranstående punkter, er Køber berettiget til efter forudgående eller samtidig meddelelse til Leverandøren at lade det nødvendige udføre for Leverandørens regning og risiko. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : 6.7 Hvis nogen del af leverancen i den 2-årige afhjælpningsperiode viser sig mangelfuld/defekt i brug på grund af fejl i materialer eller udførelse, eller den ikke virker ifølge specifikationerne, skal Leverandøren uden beregning for Køber straks rette sådanne fejl i materiale, udførelse eller konstruktion. Det kan ske ved enten at udskifte komponenter, enheder eller defekte dele, eller ved at der foretages fornøden reparation af udstyret eller enheder heraf. 6.8 Såfremt udstyr eller dele heraf viser sig at være defekt på grund af konstruktionsfejl, udstrækkes leverandørens forpligtelse efter 6.3 til den tid, hvori udstyret har brugsværdi for Køber dog højest 7 år efter udstyrets levering/godkendt afleveringsforretning. 6.9 Skal en del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en ny 2-årig afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt en væsentlig del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, gælder der er ny 2-årig afhjælpningsperiode for hele udstyret fra udskiftningstidspunktet Leverandøren forpligtes at have tilgang til alle væsentlige reservedele, som er nødvendige for drift af det i leverancen omfattede udstyr, så længe det har brugsværdi for Køber dog højest 10 år. 7. Pris 7.1 Prisen er fastsat i danske kroner, inkl. alle gældende afgifter og gebyrer men ekskl. moms, med mindre andet fremgår af DTU s indkøbsordre/leveranceaftale. Alle priser er faste i leveringsperioden. Der kan ikke ske nogen regulering af prisen uanset eventuelle stigninger i leverandørens omkostninger eller valutakurser. 7.2 Såfremt indkøbsordren indeholder særlig aftale om pris- og/eller kursregulering, påhviler det leverandøren at fremlægge fyldestgørende dokumentation for reguleringen. 7.3 Såfremt DTU med rimelig sandsynlighed kan godtgøre, at markedsprisen er lavere end den i nærværende kontrakt med bilag aftalte, er leverandøren forpligtet til at justere priserne for de enkelte produkter og ydelser, så de svarer til den gældende markedspris. Ved fastsættelse af markedsprisen skal der tages højde for produkternes og ydelsernes karakter og omfang samt kontraktens risiko og løbetid. 7.4 Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, service og support etc. 8. Betalingsbetingelser 8.1 Alle Købers ansatte, skal afgive bestilleroplysninger sammen med deres ordre. Leverandørerne skal derfor altid sikre sig disse oplysninger, hver gang de modtager en ordre fra Køber. Ellers vil fakturaen ikke nå frem til den rette modtager. 8.2 Almindelige betalingsbetingelser 30 dage regnet fra Købers modtagelse af korrekt elektronisk faktura, jf. pkt.9 [fakturering]. 8.3 Ved Kundens hurtige betaling inden 14 dage regnet fra Købers modtagelse af korrekt elektronisk faktura, jf. pkt. 9 er Køber berettiget til at fratrække en kontantrabat på 2 % af fakturabeløbet ekskl. moms. 8.4 Bevirker forhold hos Leverandøren, at Køber ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Køber ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. 8.5 Er der tale om apparatur og/eller andet teknisk udstyr, der skal omfattes af Købers funktionalitetstest og/eller driftstest, er Leverandøren først berettiget til at fremsende faktura, når alle tests er gennemført fejlfrit. Køber kan i visse tilfælde vælge at lave en betinget godkendelse af en eller flere tests, og lade Leverandøren fakturere en forholdsmæssig del af købssummen. Minimum 10 % af købssummen skal altid tilbageholdes indtil alle konstaterede fejl er afhjulpet. 8.6 Fakturering og betaling forudsætter levering af mangelfri ydelse. Er der mangler ved Leverandørens ydelser, kan en forholdsmæssig del af beløbet holdes tilbage, indtil manglen er udbedret. Køber kan endvidere helt eller delvis honorere udstedte fakturaer ved en erklæring om modregning i en eventuel forfalden bod eller andre krav. Resten af fakturabeløbet skal betales, forudsat at leverancen ikke er uanvendelig. DTU Alm. Indkøbsbetingelser 03/2015 3

4 9. Fakturering 9.1 Faktura skal fremsendes elektronisk til Køber i OIOUBL format, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning, jf. lovbekendtgørelsen nr. 798 af 28. juni 2007 om betaling til det offentlige. Fakturaer der sendes i papirformat, vil ikke blive behandlet og betalt. 9.2 Punkt 9.1 finder ikke anvendelse for udenlandske leverandører. Udenlandske leverandører skal sende faktura til med kopi til rekvirenten. Fakturaen skal indeholde alle oplysninger som specificeret i punkt En korrekt elektronisk faktura, der fremsendes til Køber indeholder, som minimum, følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer (bestillingsenhedens lokale EAN-nummer) Personreference (Bestillerens navn, Att.: navn) Ordrenummer (Hvis dette oplyses af enheden eller generes automatisk ved e-bestilling) Angivelse af varenumre og forklarende varebeskrivelser samt nettopriser (pris fratrukket rabatsats). Angivelse af leverede ydelser specificeret på personer antal leverede timer og timepriser Kontaktperson hos Leverandøren 9.4 Alle henvendelser vedr. bogholderi såsom rykkere, kontoudtog, ordrebekræftelser mv. skal være påført EAN-nummer. Det er vigtigt at bemærke, at alle bilag skal opdeles således, at hvert bilag vedrører et EAN-nummer. Leverandøren kan også opgøre og opdele bilag pr. Debitor-/Kundenummer, hvis resultatet fortsat er en bilagsopdeling pr. EAN-nummer. 10. Sikkerhedsstillelse For teknisk udstyr og tjenesteydelser gælder følgende: 10.1 Ved køb over kr. kan Køber kræve, at Leverandøren stiller sikkerhed for sin opfyldelse af leverancen/ Tjenesteydelsen. Garantistillelsen, der udgør 10 % af købesummen inkl. moms, frigøres ved udløbet af afhjælpningsperioden jf. 6.1, forudsat der ikke findes uafhjulpne mangler. Garantistillelsen kan være bank- eller forsikringsgaranti, der affattes således, at Køber på anfordring og uden rettergang kan forlange garantisummen udbetalt, såfremt Leverandøren efter Købers opfattelse har misligholdt sine forpligtelser. Garantien må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende, indtil garantistiller af Køber modtager meddelelse om, at forpligtelsen er bortfaldet Køber kan ikke aftale forudbetaling i henhold til Finansministeriets Budgetvejledning 2011, hvis der ikke er tilvejebragt særlig hjemmel, herunder ved EU-regulering, til en sådan forudbetaling I særlige tilfælde hvor denne hjemmel er givet og Parterne har aftalt forudbetaling, skal Leverandøren senest samtidig med fremsendelse af fakturaen herfor stille fuld sikkerhed for forudbetalingen. Sikkerhedsstillelsen kan være bank- eller forsikringsgaranti, der affattes således, at Køber på anfordring og uden rettergang ved skriftlig henvendelse til garanten, kan forlange garantisummen udbetalt, såfremt Leverandøren efter Købers opfattelse har misligholdt sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende, indtil garantistiller af Køber modtager skriftlig meddelelse om at sikkerhedsstillelsen kan frigives Køber frigiver sikkerhedsstillelsen umiddelbart efter godkendt fejl- og mangelfri afleveringsforretning på Leverandørens skriftlige opfordring Den i 10.1 og 10.2 omhandlede sikkerhedsstillelse indebærer ingen begrænsning af Købers adgang til at gøre mislighedsbeføjelser gældende, herunder til at kræve sine tab erstattet. 11. Leverandørens misligholdelse 11.1 Forsinkelse Såfremt Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen eller i udførelse af tjenesteydelsen, skal Leverandøren straks give skriftlig meddelelse til Køber med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen Så snart muligheden for, at Leverandøren kan levere til tiden eller udføre tjenesteydelsen til tiden, må anses for udelukket, og der ikke er indgået aftale om ny leveringsdato, kan Køber hæve købet i overensstemmelse med Købelovens regler herom Køber anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Leverandøren ikke leverer til aftalt tid eller udfører tjenesteydelsen til aftalt tid, er Køber berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed Mangler Leverandøren er ansvarlig for fejl og forsømmelser efter dansk rets almindelige regler for handelskøb. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : Uanset bestemmelserne i pkt. 6 om afhjælpningspligt er Køber berettiget til at afvise leverancen og til at hæve aftalen, såfremt det viser sig, at leverancen er behæftet med væsentlige mangler, som ikke udbedres i overensstemmelse med pkt. 6 om afhjælpningspligt. DTU Alm. Indkøbsbetingelser 03/2015 4

5 Uanset bestemmelsen i pkt. 6 om afhjælpningspligt, er Køber berettiget til at kræve, at Leverandøren dækker alle dokumenterede tab, som er påført Køber i anledning af, at leverancen har vist sig at være mangelfuld Dækningskøb Hæves købet/ ordren, er Køber berettiget til at foretage dækningskøb i overensstemmelse med Købelovens regler. For Tjenesteydelsers vedkommende er Køber berettiget til at lade en anden leverandør udføre tjenesteydelsen på samme vis Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Leverandøren er pligtig til at holde Køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Køber som følge af evt. krænkelser. 12. Produktansvar og erstatningsansvar 12.1 Leverandøren er i overensstemmelse med dansk produktansvarslovgivning, herunder de til enhver tid gældende EU-retlige regler om produktansvar, og dansk rets almindelige regler om erstatning ansvarlig overfor Køber for den skade, som leverancen, Tjenesteydelsen eller Leverandøren påfører Køber Leverandøren er pligtig til at holde Køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Køber, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen/ Tjenesteydelsen Rejses krav imod Køber begrundet i forhold omkring leverancen eller Tjenesteydelsen, er Leverandøren pligtig til samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Køber Hvis tredjemand gør produktansvar gældende mod Køber eller leverandøren, skal vedkommende part straks skriftligt underrette den anden part herom Leverandøren kan ikke fraskrive sig sit ansvar efter ovenstående bestemmelser ved at henvise til sine salgsbetingelser, tilbudsdokumenter, ordrebekræftelser eller lignende Leverandøren kan pålægges at tegne erhvervs- og produktionsansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, som skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med leverancen/ Tjenesteydelsen. Gyldig police skal på forlangende forevises Køber. 13. Force majeure 13.1 Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af leveranceaftale/indkøbsordre, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Køber bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af leveranceaftale/indkøbsordre er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab I tilfælde af forsinkelse påhviler det leverandøren straks at foretage effektive skridt med alle til rådighed stående midler til at overvinde forsinkelsen eller formindske dens virkning. Leverandøren er forpligtet til straks ved enhver sådan forsinkelses indtræden, eller når sådanne forsinkelser påregnes at ville indtræde, skriftligt at meddele Køber årsag og forventet varighed, samt meddele fyldestgørende dokumentation Køber er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed Ved Force majeure udsættes leveringstiden med et tidsrum svarende til den uafvendelige forsinkelse i kalenderdage, men dog maksimalt med det antal arbejdsdage, som måtte være gået tabt, jf. dog pkt Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 60 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Køber vælge at ophæve aftaleforholdet. I så fald gælder pkt Købers misligholdelse 14.1 Såfremt Køber på aftalt leveringstidspunkt eller aftalt udførelsestidspunkt ikke kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen helt eller delvis, bærer Køber alle dokumenterede udgifter og risici herved Det påhviler Køber skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Køber kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales Betaler Køber ikke købesummen eller dele heraf rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til Renteloven. DTU Alm. Indkøbsbetingelser 03/2015 5

6 15. Overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender 15.1 Leverandøren er eneansvarlig over for Køber Leverandøren kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Køber. Køber kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund Leverandøren kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvist diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. 16. E-handel 16.1 Leverandøren skal på Købers anmodning levere e-kataloger/data til Købers e-handelssystem, således at Køber kan oprette elektroniske bestillinger og afsende elektroniske ordrer via Købers indkøbssystem direkte til leverandøren via OIOUBL eller pr Køber kan alternativt efter aftale med Leverandøren etablere et punch-out til Leverandørens egen webshop. I dette tilfælde dækker Leverandøren omkostninger til eksempelvis hosting, vedligeholdelse og opdatering af sortimenter og priser i webshoppen Løbende opdateringer af sortimenter og priser i e-kataloger og leverandørens egen webshop skal altid ske efter aftale og godkendelse af Købers kategoriansvarlige indkøbskonsulent, således at det altid kontrolleres, at tilgængelige sortimenter og priser er i overensstemmelse med nærværende kontrakts vilkår. Der skal til enhver tid være overensstemmelse med sortiment, E-kataloget og de priser der bliver faktureret. 17. Leverancestatistik 17.1 Leverandøren skal på Købers anmodning fremsende statistik for Købers historiske køb. Statistikker skal fremsendes elektronisk i MS Excel kompatibelt format til nærmere udpegede repræsentanter hos Køber Statistikker skal som minimum kunne indeholde oplysninger om leveringshistorik opdelt på: Antal (enhedsoplysninger) Varenumre Varenavne Ydelser Priser Leveringsadresser EAN Numre Bestillere Leveringsdatoer 17.3 Køber skal endvidere på anmodning kunne få oplyst antal evt. foretagne reparationer og erstatninger på det leverede. 18. Referencer og markedsføring 18.1 Leverandørens benyttelse af Køber og/eller Købers logo, herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng, kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Køber Ligeledes må Leverandøren alene efter skriftlig aftale med Køber offentliggøre meddelelse om nærværende kontrakt samt kontraktens indhold Leverandøren kan dog uden forudgående indhentelse af samtykke fra Køber medtage Køber i referenceliste til brug for Leverandørens eventuelle deltagelse i offentlige myndigheders eller private virksomheders udbudsforretninger. 19. Offentlige påbud 19.1 Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse DTU er omfattet af forvaltningsloven, persondataloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. DTU meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. DTU er ikke bundet af udtalelsen. DTU s økonomiske interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. Part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. DTU Alm. Indkøbsbetingelser 03/2015 6

7 19.5 DTU skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt DTU kan foretage indkøb i henhold til denne aftale, som vil anvendes til implementering af EU Horizon 2020 projekter. Leverandøren er derfor underlagt bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horizon 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) og Rådets Forordning (EUROATOM) Nr. 1314/2013 af 16. december 2013 om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab ( ), som komplementerer Horizon 2020 rammeprogram for forskning og innovation. Bestemmelserne omhandler Kommissionens, dens befuldmægtigedes, og Revisionsrettens beføjelse til at gennemgå tjek, kontrol og undersøgelser af alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som har modtagget EU-midler i henhold til Horizon Tvistigheder, lovvalg og værneting 20.1 For denne aftale gælder dansk ret For at begrænse skadevirkningerne, skal parterne såfremt der opstår en uoverensstemmelse i forbindelse med indgået aftale, indlede konstruktive forhandlinger med henblik på at løse tvisten med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning. Forhandlingerne kan flyttes højere op i parternes organisationer, hvis der ikke kan opnås afklaring mellem repræsentanter for aftalens direkte parter. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab Kan parterne ikke finde en løsning, skal en eventuel tvist afgøres ved retten i Lyngby. 21. Bod 21.1 Såfremt levering ikke sker rettidigt, kan Køber kræve bod, medmindre forsinkelsen beror på Købers forhold eller skyldes force majeure. Bøderne skal betales med 1,0 % pr. påbegyndt uge, forsinkelsen varer, af købesummen for den del af leverancen, der ikke kan tages i brug som forudsat. DTU Koncernindkøb, marts 2015 DTU Alm. Indkøbsbetingelser 03/2015 7

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser Side 1 af 5 STANDARDBETINGELSER - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Maj 2009-1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

Standardbetingelser. - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser

Standardbetingelser. - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Februar 2010 1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem køber og leverandør.

Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem køber og leverandør. Regionale Indkøberes Standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 1. GENERELT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-72-29-11 Udkast til kontrakt vedr. medicinske og tekniske luftarter Udbud af 21.10.2011

Sagsnr. 1-23-4-72-29-11 Udkast til kontrakt vedr. medicinske og tekniske luftarter Udbud af 21.10.2011 UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF MEDICINSKE OG TEKNISKE LUFTARTER MELLEM XX OG Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Aftalens Parter og aftalegrundlag... 4 1.1. Kunden...4 1.2. Leverandør...4 1.3.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

STANDARD- BETINGELSER

STANDARD- BETINGELSER Juni 1999 STANDARD- BETINGELSER for køb og levering af forbrugsvarer for køb og levering af teknisk udstyr for køb og udførelse af tjenesteydelser O ARHUS AMT 1. GENERELT 1.1 Nedenstående betingelser finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser, juli 2016

Almindelige Indkøbsbetingelser, juli 2016 Almindelige Indkøbsbetingelser, juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlag... 1 2. Levering... 1 3. Garanti, reklamation og afhjælpningspligt m.v.... 2 4. Pris... 2 5. Betalingsbetingelser... 2 6.

Læs mere

KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. (herefter benævnt Kunden) (herefter benævnt Leverandøren)

KONTRAKT LEVERING AF MELLEM REGION MIDTJYLLAND. (herefter benævnt Kunden) (herefter benævnt Leverandøren) KONTRAKT OM LEVERING AF MOBILE OP-LEJER TIL AARHUS UNIVER- SITETSHOSPITAL TAGE-HANSENS GADE OG NØRREBROGADE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG XX (herefter benævnt Leverandøren) Kunden

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel Logistik og E-handel 1 Logistik 1.1 Leveringsbetingelser Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre og. Hver ordre skal pakkes for sig. Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere