Pressemeddelelse. Danmarks Skibskreditfond omdannes til aktieselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressemeddelelse. Danmarks Skibskreditfond omdannes til aktieselskab"

Transkript

1 Pressemeddelelse Danmarks Skibskreditfond omdannes til aktieselskab Økonomi- og erhvervsministeren, Nationalbanken og Skibskreditfonden enige om en rammeaftale, der sikrer mere moderne og tidssvarende rammer for skibsfinansiering i Danmark. Danmarks Skibskreditfond (DSF) vil nu blive omdannet til et selvstændigt aktieselskab ejet af de pengeinstitutter, forsikringsselskaber, rederier, værfter og Nationalbanken som i dag er fondens garanter. Fonden får dermed i det nye regi mulighed for at udbygge sin position som en internationalt fremtrædende skibsfinansieringsvirksomhed. Det sikres i den rammeaftale, som i dag er indgået mellem, Økonomi- og erhvervsministeriet, Danmarks nationalbank og DSF. Aftalen er betinget af en række regel- og lovændringer og godkendelse i Nationalbankens bestyrelse og DSF s repræsentantskab. Hovedpunkterne i aftalen er: Skibskreditfonden omdannes til aktieselskab, 90% ejet af de nuværende garanter og med et regelsæt, som muliggør en fortsættelse og udbygning den forretningsmæssige udvikling, der har fundet sted i de seneste 10 år. I forbindelse med omdannelsen oprettes Den Danske Maritime fond og tildeles 10% af aktiekapitalen i det nye aktieselskab i form af præferenceaktier. Fonden får Skibskreditfondens nuværende opløsningsbestemmelse som sit formål. Der udloddes DKK mio. til det offentlige. En overkurs ved tegningen af aktiekapitalen i det nye selskab giver et provenu på DKK 800 mio., som udloddes til Nationalbanken. DKK 810 mio. fra Skibskreditfondens egenkapital udloddes til Staten til anvendelse i overensstemmelse med Skibskreditfondens opløsningsbestemmelse. Beløbet regulerer for en fortjeneste og renter heraf opstået fra 1969 til 1984 på grund af særlige vilkår for førtidsindfrielse af de såkaldte OECD lån. Obligationsejernes status bliver ikke berørt af omdannelsen og obligationerne vil oppebære samme høje sikkerhed som i dag Det er meget positivt, at der nu er skabt tidssvarende rammer for en betydende dansk finansieringsvirksomhed. De maritime erhverv har altid haft stor betydning for Danmarks økonomi, og det har været regeringens politik til stadighed at sikre sektoren rimelige rammevilkår. Når de er på plads leverer det blå Danmark - som den seneste udvikling har vist imponerende resultater, siger Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen Skibskreditfondens formand bankdirektør Peter Schütze udtaler: Det er klart, at mange hensyn har skulle bøjes mod hinanden, men jeg synes, at vi har fundet en vel afbalanceret løsning, hvor de forskellige interesser er tilgodeset. Det er især vigtigt for mig at konstatere, at obligationsejernes

2 stilling fortsat er betryggende. Der vil også fremover være en betydelig kapitalbase bag obligationsudstedelsen, og den kan nu udvides, hvis forretningsmulighederne taler her for. Det er endvidere vigtigt, at der fremover kommer ro om virksomheden, så vi kan koncentrere os om at videreføre den i overensstemmelse med formålet Skibskreditfondens direktør Bo Jagd tilføjer: Skibskreditfonden er i dag blandt de 10 største internationale specialinstitutter indenfor Skibsfinansiering. Vi har som noget naturligt en meget stor markedsandel i Danmark. Herudover har vi igennem de senere år gjort forretninger med en række førende rederier udenfor Danmark. Denne tilpasning af regelsættet gør det muligt at udbygge Fondens internationale aktiviteter. Det understøtter den danske forretning og det skaber samtidig mulighed for risikospredning, slutter Bo Jagd. Rammeaftalen vedlægges i sin fulde ordlyd til orientering. For yderligere oplysninger henvises til Bestyrelsesformanden,Bankdirektør Peter Schütze Administrerende direktør Bo Jagd Nordea Danmarks Skibskreditfond Tlf Tlf Danmarks Skibskreditfonds formål: 2: For yderligere kommentarer: Fondens formål er drive skibsfinansieringsvirksomhed. Stk. 2. Virksomheden omfatter: a) Finansiering af ny- eller ombygning, køb eller salg samt om- eller genfinansiering af skibe for danske redere eller deres helejede eller fuldt kontrollerede danske eller udenlandske selskaber. b) Finansiering af ny- eller ombygning af skibe på danske værfter eller på danske helejede eller fuldt kontrollerede værfter i udlandet c) Finansiering af køb af dansk eller udenlandsk skib til indregistrering i Danmark. d) Ydelse af forhåndslån til skibe under bygning på dansk værft, når fonden skønner, at betingelserne for låneoptagelse vil være til stede efter færdiggørelse. Stk. 3. Finansiering kan ydes af fonden alene eller når hensigtsmæssigt ved medfinansiering fra et eller flere danske eller udenlandske kreditinstitutter. Stk. 4. Fonden kan herudover yde eller deltage i finansiering af skibe for andre redere eller selskaber end de under stk. 2 pkt. a.-d. nævnte. Bestyrelsen skal ved godkendelse af de enkelte sådanne finansieringer påse, at fondens muligheder for finansiering som anført i stk. 2 pkt. a.-d. ikke derved unødigt begrænses. Danmarks Skibskreditfonds opløsnings bestemmelse: 35 stk. 2. I tilfælde af opløsning kan fondens nettoformue ikke udloddes til fondens garanter, men bliver ifølge repræsentantskabets bestemmelse at anvende til fremme af dansk skibsfart og /eller dansk værftsindustri.

3 København, 17. januar 2005 Rammeaftale for modernisering af Danmarks Skibskreditfond

4 2 Danmarks Skibskreditfond (DSF) har gennem årene spillet en vigtig rolle for de maritime erhverv. Fonden har sikret redere og værfter god adgang til konkurrencedygtig finansiering af ny- og ombygning af skibe samt køb og salg heraf. Skibskreditfondens nuværende opbygning og lovgrundlag stammer fra Over de seneste 40 år er der sket mange ting med fonden og de maritime erhverv. Det er derfor naturligt at se på fondens fremtidsmuligheder. En fortsættelse i sin nuværende form med det af lovgiver og stifterne fastsatte specifikke formål om "dansk" skibsfinansiering vil begrænse fondens udviklingsmuligheder og forretningsområde i et stadigt mere globalt erhvervsklima. For at kunne fortsætte den nuværende udvikling og dermed sikre fondens eksistensberettigelse på sigt er der behov for en omstrukturering af fonden og modernisering af lovgrundlaget herfor. Målet hermed er, at fonden også fremover kan spille en vigtig rolle for de maritime erhverv, men hvor rammerne for fonden er tilpasset mere moderne vilkår på de finansielle markeder. Dette vil underlægge fonden en regulering, der svarer til reguleringen af andre finansielle institutter, dog med de modifikationer, der naturligt følger af skibsfinansieringsvirksomhed, og med respekt af undtagelsen for store engagementer, der forudsættes videreført. Dermed skabes mulighed for et udvidet virkefelt, hvor fonden kan udnytte den kompetence, som er oparbejdet inden for finansiering af skibe. På den baggrund er der enighed om at omstrukturere Skibskreditfonden og modernisere lovgrundlaget for denne. Skibskreditfonden omdannes til et aktieselskab efter samme principper som ved tidligere omdannelser af bl.a. DLR, sparekasser og VP. Selskabet skal drive skibsfinansieringsvirksomhed. I forbindelse med omdannelsen af fonden vil der blive oprettet en erhvervsdrivende fond - Den Danske Maritime Fond - som skal medvirke til at udvikle rammerne for de maritime erhverv. En omdannelse af DSF til aktieselskab vil stille skibsfinansieringsvirksomheden mere frit i relation til sit virkefelt, og der vil dermed kunne ske en bedre risikospredning, ligesom et fornuftigt låneomfang vil kunne fastholdes og udvikles. DSF s formålsparagraf vil blive videreført af aktieselskabet. Herudover giver en omdannelse mulighed for fremtidige markedsbaserede strukturændringer, idet den særlige struktur med bl.a. garanter ophæves. Ved omdannelsen nytegnes aktier for nominelt kr. 300 mio., idet de nuværende garanter tildeles tegningsrettigheder på grundlag af deres andel af

5 3 garantkapitalen. Ud over en bindingsperiode på 5 år fra omdannelsen, der skal skabe ro om selskabet, er aktionærerne frit stillet med hensyn til salg. Hovedparten af fondens egenkapital indkapsles i aktieselskabet. En mindre del konverteres til aktiekapital. Den Danske Maritime Fond modtager aktier svarende til denne aktiekapital. Fondens opløsningsformål vil blive tilgodeset både ved oprettelsen af Den Danske Maritime Fond, hvorfra der kan ske løbende udlodninger, og ved indkapsling af fondens egenkapital i nævnte aktieselskab, der henstår til opfyldelse af fondens opløsningsformål. Bliver det ikke på økonomisk forsvarlig basis muligt at drive skibsfinansieringsvirksomhed, og ophører aktieselskabet eller den juridiske enhed, som efter en eventuel omstrukturering besidder den bundne reserve, i overensstemmelse med rammeaftalens afsnit 12 med at drive sådan virksomhed, skal den bundne reserve udbetales til Den Danske Maritime Fond, der varetager opløsningsformålet. Med omdannelsen tages der endvidere højde for, at DSF's fortjeneste fra tidligere offentlige låneordninger tilbagebetales. I perioden fra 1969 til 1978 var det de danske myndigheders opfattelse, at det ville være uforeneligt med OECD-aftalen, hvis fondens låntagere ved førtidige indfrielser havde adgang til at konvertere rentefordelen ved lån optaget hos fonden på OECDvilkår til en kontant nutidsværdi. Handelsministeriet henstillede derfor, at fonden vedtog lånevilkår, hvorefter lån på OECD-vilkår alene kunne indfries ved betaling af den nominelle restgæld. I 1979 ændrede myndighederne opfattelse således, at konvertering af rentefordelen ikke længere blev anset for at stride mod OECD-aftalen. Vilkårene for fondens lån blev imidlertid ikke ændret. I 1984 blev ordningen ændret, så fonden ved førtidig indfrielse skulle købe de bagvedliggende obligationer til kurs 100 af Nationalbanken. DSF har således frem til 1984 opnået en fortjeneste ved ekstraordinære indfrielser af lån på OECD-vilkår, da låntagerne skulle indfri lånene kontant til DSF, som så kunne købe de bagvedliggende obligationer til markedskurs til annullering af lånene. I erkendelse af, at fortjenesten ved ekstraordinære indfrielser af lån på OECD-vilkår ville være tilfaldet det offentlige, hvis det offentlige selv havde forestået denne udlånsvirksomhed, er parterne enige om at regulere for denne fortjeneste i forbindelse med moderniseringen af DSF. Denne aftale udgør de centrale rammer for moderniseringen. Aftalen udmøntes efterfølgende bl.a. gennem en ændring af Lov om et skibsfinansieringsinstitut. Aftalen omfatter følgende elementer:

6 4 1. Omdannelse til aktieselskab Kombinationsmodellen. Et aktieselskab uden tidligere aktivitet (DSF A/S hvis fremtidige navn fastsættes af bestyrelsen) ejet af DSF overtager DSF's aktiver og fremmedkapital ved en fusion med aktieselskabet som fortsættende selskab. Den nuværende egenkapital i DSF indkapsles som en bunden fondsreserve i aktieselskabet, der reduceres med det nominelle beløb, der udstedes aktier for til Den Danske Maritime Fond (DDMF), der opstår som følge af omdannelsen og med det beløb, der i henhold til pkt. 5 skal overføres fra den bundne reserve. Den Danske Maritime Fond skal tilgodese de maritime erhverv. DSF opløses uden likvidation. Behandling af bunden reserve. Reglerne for anvendelse af den indkapslede kapital til dækning af underskud i DSF A/S skal svare til reglerne fastsat ved de hidtidige omdannelser af sparekasser, VP mv. Den indkapslede kapital skal så vidt muligt retableres, hvis den i tidligere år helt eller delvist er medgået til dækning af underskud, dvs. at der i efterfølgende år med overskud først kan udbetales udbytte, når den indkapslede kapitals nominelle værdi er genskabt. Forrentning af bunden reserve. Den bundne reserve forrentes ikke, sålænge Den Danske Maritime Fond er berettiget til at modtage et særligt præferenceudbytte, jf. nedenfor. Hvis Den Danske Maritime Fonds ret til præferenceudbytte ophører, tillægges den bundne fondsreserve fra dette tidspunkt en årlig forrentning svarende til 10 pct. af DSF A/S' overskud efter skat, dog maksimalt en forrentning af den bundne reserve svarende til mindsterenten. Skattemæssig succession. Der vil som led i den lovændring, der skal muliggøre en modernisering af DSF, blive sikret den nødvendige hjemmel til skattemæssig succession ved omdannelsen. 2. Oprettelse af Den Danske Maritime Fond Ejerandel på 10 %. Det forudsættes, at der i DSF A/S nytegnes aktier for nominelt 300 mio.kr. Den Danske Maritime Fond, som ikke vil få tildelt tegningsrettigheder, skal således i DSF A/S have aktier for nominelt 33,3 mio.kr. De aktier, der tildeles Den Danske Maritime Fond, gives alene en stemmevægt på 1/10 af de af garanterne tegnede aktier. Aktierne giver ret til et særligt forlods udbytte, jf. nedenfor.

7 5 Likviditet. Det forudsættes, at fonden, indtil der deklareres udbytte i DSF A/S, kan finansiere sin drift ved en kassekredit eller lign. Formål. Den Danske Maritime Fond får DSF's opløsningsformål som formål. 1 Fonden skal endvidere have til formål gennem sin aktiepost i DSF A/S at arbejde for, at der til gavn for danske redere og/eller værfter fortsat drives skibsfinansieringsvirksomhed på økonomisk forsvarlig basis. Bestyrelse. Fonden skal administrere en aktiepost samt forestå udlodning, og i lyset heraf vurderes en bestyrelse på 5-6 medlemmer tilstrækkelig, heraf udpeges ét medlem af Økonomiog Erhvervsministeriet for 5 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden udpeges af de maritime erhverv. Præferenceudbytte i DSF A/S. Den Danske Maritime Fond tillægges ret til på sine aktier i DSF A/S at modtage et særligt præferenceudbytte på 15 % af DSF A/S ' årlige overskud efter skat. Det enkelte års præferenceudbytte maksimeres til 1% af den bundne kapital. Har DSF A/S et år haft negativt overskud efter skat, skal dette underskud fragå i det følgende års beregning af grundlaget for præferenceudbytte. Overdragelse af aktier. I vedtægterne for DSF A/S bestemmes, at Den Danske Maritime Fonds aktier ikke kan kræves indløst. Hvis Den Danske Maritime Fond opløses eller hvis fondens formålsbestemmelse ændres, så formålsbestemmelsen ikke længere svarer til DSFs opløsningsbestemmelse, skal Den Danske Maritime Fond dog sælge fondens aktier i DSF A/S tilbage til DSF A/S til kurs 100. Aktierne annulleres og værdien af aktierne tillægges den bundne fondsreserve, der herefter forrentes som beskrevet ovenfor. Bestemmelser herom indsættes i vedtægterne for DSF A/S og Den Danske Maritime Fond. Bestemmelserne kan ikke ændres. Opretholdelse af balance mellem parterne. Hvis adgangen til at anvende flere aktieklasser i selskabet ophæves, skal der mellem aktionærerne optages forhandlinger med henblik på at finde en fremtidig model, der så vidt muligt bevarer den hidtidige balance mellem parterne. 1 De nærmere betingelser for oprettelse af Den Danske Maritime Fond, herunder vedtægter mv., aftales mellem værfter, redere og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

8 6 3. Fordeling af tegningsretter 4. Aktiekapital Fordeles efter historisk indflydelse. Garantkapitalen er udtryk for historisk indflydelse. Garanterne får ret til at tegne aktier for i alt 300 mio. kr. på grundlag af deres andel af garantkapitalen. Det fører til følgende overordnede fordeling af aktiekapitalen på 300 mio. kr. mellem aktionærgrupperne: Danmarks Nationalbank 21%, Værfter 16,5%, Rederier 13%, Pengeinstitutter 45% og Forsikringsselskaber 4,5%. Tegningsrettigheder. Tegningsrettighederne fordeles til garantgrupperne på grundlag af deres andel af garantkapitalen. Tegningsrettigheder kan som udgangspunkt ikke overdrages. Tegningsrettigheder kan dog vederlagsfrit overdrages inden for subsidiært på tværs af grupperne efter bestyrelsens godkendelse. To eller flere aktionærer inden for samme aktionærgruppe må tillige helt eller delvist overdrage deres tegningsretter/aktier i DSF A/S til et selskab, som disse aktionærer ejer i fællesskab. Overdragelse af aktier i det fælles selskab skal være undergivet de begrænsninger, der gælder for overdragelse af aktier i DSF A/S Nytegning 300 mio.kr. Den samlede nominelle aktiekapital bliver således på 300 mio.kr. plus den nominelle værdi af aktierne til Den Danske Maritime Fond på 33,3 mio.kr., i alt 333,3 mio.kr. Nytegningen af aktier sker til en markedsbaseret kurspå 366,67, svarende til et indskud på i alt mio. kr. 5. Nationalbanken og staten Aflejrede beløb. DSF har opnået en fortjeneste ved ekstraordinære indfrielser af lån på OECD-vilkår, som hvis lånene var ydet direkte af et offentligretligt organ ville være tilfaldet det offentlige. Parterne er enige om at regulere for denne fortjeneste i forbindelse med omstruktureringen af DSF. Fastsættelse af tilbagebetalingsbeløbet. Der er enighed mellem parterne om, at beløbet i faktiske tal opgøres til 247 mio. kr. i årets priser. Efter forrentning er det samlede beløb af parterne opgjort til mio.kr., pr. omdannelsesdagen. Tilbagebetaling. Beløbet på mio.kr. optages i åbningsbalancen som gæld til Staten med 810 mio.kr. og gæld til Nationalbanken med 800 mio.kr. For at den nye gældspost ikke skal forringe de øvrige kreditorers stilling, træder gælden tilbage

9 7 for anden gæld. Gælden til staten betales med 810 mio.kr., når omdannelsen er endeligt gennemført og registreret i Erhvervsog Selskabsstyrelsen, og gælden til Nationalbanken betales med 400 mio.kr. den 1/ og400 mio. kr. den 1/ Gælden til Nationalbanken forrentes og kan til enhver tid indfries til pari. Øremærkning. De 810 mio. kr., der tilbageføres til staten, tages fra den bundne fondsreserve, og anvendes til opløsningsformålet. 6. Obligationsindehavere Obligationsejernes stilling. Omdannelsen gennemføres således, at den ikke antages at få betydning for obligationskurserne. Retsstillingen for de udstedte obligationer, herunder guldrandethed, ændres ikke ved omdannelsen. DSF A/S indtræder i fondens aftaler med danske myndigheder og institutioner om eksisterende låneordninger. 7. Aktionæroverenskomst og vedtægt Aktieselskabslovens almindelige regler skal gælde for beslutninger på generalforsamlingen. Ændring af vedtægten forudsætter kvalificeret flertal på normal vis (2/3 af de afgivne stemmer samt 2/3 af den repræsenterede stemmeberettigede kapital). Nye aktionærer skal ikke tiltræde den samtidig med stiftelse oprettede A/S-overenskomst, bortset fra afsnittene om medsalgsret og forkøbsret samt om Den Danske Maritime Fonds afståelse fra at stemme 2. Der skal indsættes en voldgiftsbestemmelse i A/Soverenskomsten til løsning af konflikter herom mellem aktionærerne. Se om andre konkrete forhold nedenfor. 8. Bestyrelsesposter Formål. Formålet med en fordeling af bestyrelsesposterne er, at en enkelt gruppe eller et samarbejde mellem grupper ikke skal kunne dominere de andre, og at der i øvrigt skal være en vis mindretalsbeskyttelse. Fordelingen af bestyrelsesposterne afspejler til dels fordelingen af nytegnede aktier, idet det for- 2 For at sikre at nye aktionærer tiltræder de nævnte afsnit i A/S-overenskomsten skal bestyrelsen godkende nye aktionærer.

10 8 udsættes, at Den Danske Maritime Fond ikke skal være repræsenteret, ligesom bestyrelsen skal have en operativ størrelse (max. 9). Ved betydelige ændringer i aktiefordelingen bør bestyrelses sammensætningen justeres tilsvarende. Pengeinstitutter /forsikring 3 pladser. Nationalbanken 1 plads. Rederier /værfter 2 pladser. Hvis medarbejderne ønsker at blive repræsenteret i bestyrelsen vil dette følge aktieselskabslovens bestemmelser. Justering af bestyrelsens sammensætning. Dette er som udgangspunkt først relevant efter 5 år Forkøbsret internt i aktiegrupper og binding på videresalg 5-årig lock-up. For at skabe ro om selskabet må aktierne, herunder Den Danske Maritime Fonds aktier, ikke omsættes de første 5 år efter omdannelsen. Dette gælder for alle aktionærer, inkl. Nationalbanken 4. Dette er ikke til hinder for overdragelse ved selskabsretlig strukturændring, hvor en ny juridisk enhed står som ejer. Hvis der som følge af en aktionærs konkurs eller lignende sker overdragelse af aktier i 5-års perioden, skal der gælde en principal forkøbsret internt i aktiegrupperne og en subsidiær forkøbsret for medlemmer af de andre grupper. Efter 5 år er parterne helt fritstillet til at disponere over deres aktieposter. Forkøbsret. Bestemmelser om forkøbsret internt i aktiegrupperne indsættes i aktionæroverenskomsten. En sådan forkøbsret skal respektere den 5-årige bindingsperiode. 10. Medsalgsret og indløsningsbestemmelser Formål. Medsalgsretten skal sikre, at en enkelt sælger/køber ikke kan drage fordel af at handle en strategisk aktiepost. Indløsningsbestemmelserne skal sikre, at en minoritetsaktionær ikke kan modsætte sig et betydeligt flertals ønsker, og at en minoritetsaktionær kan afhænde sine aktier. 3 I A/S-overenskomsten skal laves en justeringsmekanisme ved en evt. overdragelse af aktier mellem grupperne. Bestemmelsen mister sin betydning, når nye aktionærer får mere end 50% af aktierne og dermed kan sætte hele bestyrelsen udenom de oprindelige aktionærgrupper. Hver aktionærgruppe skal fastsætte deres egen procedure for, hvem de nominerer. 4 Nationalbanken må dog gerne i denne periode overdrage sin aktiepost til staten. og aktier kan frit overdrages inden for koncerner.

11 9 Medsalgsret ved overdragelse af bestemmende indflydelse over selskabet (dog mindst 1/3 af stemmerettighederne). Dette svarer til Værdipapirhandelslovens bestemmelser for noterede aktier. 5 De øvrige aktionærer har ret til i forbindelse med et salg at sælge deres aktier på samme vilkår, som gælder for den overdragelse, hvorved en aktionær har opnået bestemmende indflydelse over selskabet. Ret og pligt ved 90 pct. Dette følger aktieselskabsloven. Periode. Bestemmelserne om medsalgsret gælder tidsubegrænset med mindre, at 9/10 af alle aktionærer ønsker at ophæve dem. 11. Udbyttepolitik Særlig ordning. DSF A/S har på den årlige generalforsamling til hensigt at udbetale hovedparten af årets overskud efter skat som udbytte. Skulle der være behov for et øget kapitalgrundlag, som følge af markant større forretningsomfang, skaffes dette kapitalgrundlag ved kapitalindskud. 12. Ophør med drift af skibsfinansieringsvirksomhed Selskabet skal drive skibsfinansieringsvirksomhed iflg. formålsparagraffen som vedtaget på repræsentantskabsmødet i april Selskabet kan kun ophøre med at drive Skibsfinansieringsvirksomhed, såfremt dette ikke længere er økonomisk forsvarligt. Konstateringen heraf skal tiltrædes af selskabets bestyrelse og forudsætter tilslutning på en generalforsamling af 4/5 af den stemmeberettigede kapital samt Den Danske Maritime Fond. Beslutningen kan først træffes efter 1. januar 2015 og på et tidspunkt, hvor det samlede udlån til skibsdebitorer ikke overstiger den bundne kapital. Finanstilsynet skal tiltræde, at det ikke længere er muligt at drive skibsfinansieringsvirksomhed på økonomisk forsvarlig basis. Et bestyrelsesmedlem eller aktionærer repræsenterende 10% af aktiekapitalen kan kræve beslutningen prøvet ved voldgift.. Ved ophør skal den bundne reserve udbetales til Den Danske Maritime Fond, der varetager opløsningsformålet 5 Dette må formuleres i en aktionæroverenskomst omfattende alle aktionærer ved selskabets stiftelse og evt. kommende aktionærer. Som minimum skal aktionæroverenskomsten indeholde bestemmelser om, at der er en medsalgsret og kriteriet for dennes indtræden. Der bør også i denne sammenhæng være bestemmelser, der regulerer, hvordan et enkelt individ kan forpligtige en gruppe.

12 10 Den Danske Maritime Fond skal kunne pålægge bestyrelsen at forholde sig til om det er muligt at drive økonomisk forsvarlig skibsfinansierinsgvirksomhed. 13. Fonden afstår fra at stemme Den Danske Maritime Fond. Den Danske Maritime Fonds ejerskab er passivt, idet fonden - bortset fra beslutning om ændring af selskabets formålsparagraf om skibsfinansieringsvirksomhed - afstår fra at stemme på generalforsamlingen, hvilket indføjes i aktionæroverenskomsten. 14. Forudsætninger for aftalen og den efterfølgende omdannelse Regeringen vil hurtigst muligt fremsætte forslag i Folketinget til de lovændringer, der er nødvendige for omdannelse til et aktieselskab på de i denne rammeaftale anførte vilkår, herunder hjemmel til overførsel af midler fra Danmarks Skibskreditfonds bundne kapital til Staten og overførsel af beslutningskompetence fra Danmarks Skibskreditfond til andre. Lovforslagene opnår den nødvendige tilslutning fra Folketinget. DSF's repræsentantskab træffer beslutning om omdannelse på de i aftalen angivne vilkår. Garantkredsen giver tilsagn om tegning af aktiekapitalen. Nationalbankens bestyrelse godkender aftalen. Aftalen indgås under ovenstående forudsætninger. Parterne bestræber sig på, at aftalens bestemmelser træder i kraft den 1. april København, den 2005 Økonomi- og erhvervsministeren [Navn]

13 11 Danmarks Skibskreditfond [Formanden og næstformanden for bestyrelsen] Nationalbanken [Navn]

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD

TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD Meddelelse nr. 3/2005 til Dansk Autoriseret Markedsplads Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIL AKTIONÆRER OG MEDLEMMER AF DET SAGKYNDIGE RÅD Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 28. september 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2016 Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 19. august 2002, foretages følgende ændringer:

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 19. august 2002, foretages følgende ændringer: Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 8 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om finansiel virksomhed og lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 89 Bilag 7 Offentligt (01) Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlan og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder)

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5 og 6 I dette fuldstændige beslutningsforslag

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening Genoptryk af vedtægt fra 1966 Side 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Omegnens Fritidshaveforening, Vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening andelsforening med begrænset ansvar i det følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn V E D T Æ G T E R for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn 1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTER 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R F R E D E R I K S B E R G B O L I G F O N D

V E D T Æ G T E R F O R F R E D E R I K S B E R G B O L I G F O N D V E D T Æ G T E R F O R F R E D E R I K S B E R G B O L I G F O N D A. Fondens navn, hjemsted og formål. 1. Fondens navn er Frederiksberg Boligfond. "Frederiksberg Boligfond" er stiftet af Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

Udkast til reviderede Vedtægter

Udkast til reviderede Vedtægter Udkast til reviderede Vedtægter VEDTÆGTER for Lån & Spar Bank A/S CVR nr. 13 53 85 30 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. 1.2 Banken driver tillige virksomhed

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere