DOM AFSAGT SAG 94/82

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82"

Transkript

1 DOM AFSAGT SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet, og for at sikre øltypernes karakteristiske smag, forbyder at bringe enhver øl i handelen, hvis surhedsgrad er lavere end foreskrevet, medmindre øllet er fremstillet efter metoder, som i denne del af Fællesskabet traditionelt anvendes til fremstilling af syrnet øl, må det betragtes som en i medfør af traktatens artikel 30 forbudt foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion også at bringe forbudet i anvendelse på øl, der lovligt er fremstillet og bragt i handelen i en anden medlemsstat. 3. Dersom et forbud mod at angive indbrygningsprocenten for øl på færdigpakningen eller på den derpå anbragte etiket af en medlemsstat også bringes i anvendelse på øl, der indføres fra andre medlemsstater, hvorved det gøres nødvendigt at ændre den etiket, hvormed det indførte øl lovligt er bragt i handelen i udførselsmedlemsstaten, må det betragtes som en i medfør af traktatens artikel 30 forbudt foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion, medmindre angivelsen af indbrygningsprocenten på grund af en særlig udformning kan vildlede køberen. I sag 94/82 angående en anmodning, som Economische Politierechter ved Arrondissementsrechtbank Arnhem i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende straffesag mod DE KIKVORSCH GROOTHANDEL-IMPORT-EXPORT BV, at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af fællesskabsbestemmelserne om frie varebevægelser med henblik på at blive sat i stand til at afgøre, om en række bestemmelser i den nederlandske bekendtgørelse af 1976 om øl er forenelig med EØF-traktatens artikler 30 og 36, har 948

2 DOMSTOLEN (anden afdeling) DE KIKVORSCH sammensat af afdelingsformanden K. Bahlmann, P. Pescatore, dommerne O. Due og generaladvokat. G. F. Mancini justitssekretær: ekspeditionssekretær H. A. Rühi afsagt følgende DOM Sagsfremstilling De faktiske omstændigheder og retsforhandlingernes forløb samt de indlæg, der er indgivet i medfør af artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF- Domstolen, kan sammenfattes således: I De faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne 1. Der er for Economische Politierechter ved Arrondissementsrechtbank Arnhem rejst tiltale mod anpartsselskabet De Kikvorsch Groothandel-Import- Export BV (herefter benævnt: De Kikvorsch) for i 1980 at have indført og solgt en øl i Nederlandene med betegnelsen»berliner Kindl Weiße Bier«og med oprindelse i Forbundsrepublikken Tyskland. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at den pågældende øl ikke opfyldte de betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, i den nederlandske bekendtgørelse af 1976 om øl (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie af , nr. 36), idet surhedsgraden (ph-værdien) var 3,2 (jo lavere ph-værdi, jo surere er øllet); surhedsgraden var dermed lavere end den foreskrevne surhedsgrad. Endvidere var den pågældende øl ikke opført blandt de syrnede øltyper, for hvilke der ikke er foreskrevet en mindstesurhedsgrad, jf. bekendtgørelsens artikel 1, litra j). De Kikvorsch er ligeledes tiltalt for at have overtrådt bekendtgørelsens artikel 7, stk. 3, idet indbrygningsprocenten var anført på etiketten. 2. I ølbekendtgørelsens artikel 6, stk. 4, er reglen om surhedsgraden formuleret som følger:»de i denne bekendtgørelse nævnte drikkevarer skal, med undtagelse af den drikkevare, der nævnes i artikel 1, litra j), have en surhedsgrad på over 3,9.«Den øltype, der nævnes i artikel 1, litra j), er den såkaldte syrnede øl. Definitionen af denne øltype findes i artikel I, litra j), og den er gengivet i det præjudicielle spørgsmåls andet led. 949

3 DOM AFSAGT SAG 94/82 3. Bekendtgørelsens artikel 7, stk. 2, bestemmer, at det i Nederlandene er forbudt at sælge øl, hvis indbrygningsprocent (stamurt) ikke falder ind under en af de kategorier, der er nævnt i artikel 7, stk. 1. Betegnelsen for den kategori, øllet hører til, skal ifølge bekendtgørelsens artikel 9, stk. 1, litra b), anføres på færdigpakningen, f.eks. som»cat. II«for øl med en indbrygningsprocent på mellem 7 og 9,5. Derimod er det ifølge artikel 7, stk. 3, forbudt at anføre selve indbrygningsprocenten på færdigpakningen eller på etiketten. 4. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af en beslutning af 31. august 1973 om harmonisering af lovgivningerne om øl truffet af ministerudvalget for Den økonomiske union Benelux (Beneluxtekstsamling 1973/74, s ff). Også beslutningen indeholder et forbud mod salg af øl med en surhedsgrad (ph-værdi) under 3,9, men den indeholder ikke et forbud mod at anføre indbrygningsprocenten. 5. I henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i den nederlandske lov om drikkevarer og hoteller, restaurationer og beværtninger (lov af , Staatsblad s. 386, senest ændret ved lov af , Staatsblad s. 675) skal alkoholindholdet være anført på alkoholholdige drikkevarers emballage, såfremt drikkevaren som et led i erhvervsmæssig virksomhed leveres til privatpersoner til indtagelse andetsteds end på stedet. 6. Den 26. juni 1970 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om øl (JO C 105, 1970, s. 17). Forslaget, som senere er trukket tilbage, indeholdt ikke regler om surhedsgraden eller om angivelse af indbrygningsprocenten på færdigpakningen eller etiketten. 7. Economische Politierechter ved Arrondissementsrechtbank Arnhem har af egen drift rejst spørgsmålet om de nævnte bestemmelsers forenelighed med fællesskabsretten og har i medfør af EØF-traktatens artikel 177 udsat sagen og forelagt Domstolen følgende spørgsmål:»når det antages, at en medlemsstats bestemmelser om handel med øl ved øl forstår: en drikkevare, fremstillet ved alkoholisk gæring af en urt, der er tilberedt af stivelses- og sukkerholdige råfrugter, af humle (herunder humlepulver og humleekstrakt) og af drikkevand, ved mælkesyreholdigt 1 øl forstår: en drikkevare som fremstilles : 1. enten ved spontan gæring med en indbrygningsprocent (stamurt) på mindst 11 procent Plato, et totalt syreindhold på mindst 30 milliækvivalenter NaOH pr. liter og et indhold af flygtige syrer på mindst 2 milli-ækvivalenter NaOH pr. liter; denne vare skal være fremstillet af en urt, hvoraf mindst 30 procent af totalvægten af de anvendte stivelses- og sukkerholdige råfrugter skal udgøres af hvede, 2. eller ved overgæring og med samme syreindhold og en indbrygningsprocent (stamurt) som det i nr. 1 nævnte øl, 1 O. a.: Også benævnt»syrnet øl«. 950

4 DE KIKVORSCH ved færdigpakning forstår: en forud fremstillet, lukket emballage med et volumen på ikke over fem liter, indeholder et forbud mod at bringe eller lade bringe øl, som ikke er mælkesyreholdigt øl, i handelen, såfremt dets surhedsgrad (ph) er 3,9 eller lavere, indeholder et forbud mod at bringe eller lade bringe øl i handelen, såfremt øllets indbrygningsprocent er angivet på færdigpakningen eller på den derpå anbragte etiket, må anvendelsen af et af eller begge forbudene på øl, som er indført fra en anden medlemsstat, hvor det lovligt er fremstillet og bragt i handelen, da betragtes som en i medfør af EØF-traktatens artikel 30 forbudt foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion, for så vidt forhandlingen af øllet dermed hæmmes eller forhindres?«på grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisførelse. Domstolen har imidlertid opfordret Kommissionen til skriftligt og forud for retsmødet at oplyse, om der i de øvrige medlemsstaters lovgivninger findes bestemmelser, som svarer til de omtvistede nederlandske bestemmelser. Domstolen har endvidere opfordret Kommissionen og den nederlandske regering til under retsmødet at lade sig bistå af en sagkyndig i ølbrygning. Ved kendelse af 17. novemebr 1982 har Domstolen i medfør af procesreglementets artikel 95, stk. 1 og 2, besluttet at henvise sagen til anden afdeling. Dom II Skriftlige indlæg for stolen A Anpartsselskabet De Kikvorscb's hidlæg 8. Forelæggelseskendelsen fra Economische Politierechter ved Arrondissementsrechtbank Arnhem er registreret på Domstolens justitskontor den 22. marts I henhold til artikel 20 i statutten for Domstolen er der indgivet skriftlige indlæg af anpartsselskabet De Kikvorsen ved advokat W. Aerts, Nijmegen, af den nederlandske regering ved generalsekretær i udenrigsministeriet F. Italianer, som befuldmægtiget, og af Kommissionen ved juridisk konsulent R. Wägenbaur, som befuldmægtiget, bistået af Th. van Rijn, Kommissionens juridiske tjeneste. Under henvisning til Domstolens domme af henholdsvis 20. februar 1979 (sag 120/78, REWE, Sml., s. 649), 26. juni 1980 (sag 788/79, Gilli og Andres, Sml., s. 2071) og 19. februar 1981 (sag 130/80, Kelderman, Sml., s. 527) har anpartsselskabet De Kikvorsch gjort gældende, at forbudene i den nederlandske bekendtgørelses artikel 6, stk. 4, og artikel 7, stk. 3,»direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt kan hindre samhandelen inden for Fællesskabet«. Som følge af bestemmelserne tvinges producenten af»berliner Kindl Weiße Bier«til enten at indstille sin eksport til Nederlandene eller til at tilpasse sin 951

5 DOM AFSAGT SAG 94/82 brygningsproces og sine etiketter efter de nederlandske krav. En tilpasning af brygningsprocessen ville indebære, at øllets karakter ville blive ændret i en sådan grad, at produktet ikke længere kunne siges at være»berliner Kindl Weiße Bier«. Efter De Kikvorsch's opfattelse er bestemmelsen om surhedsgraden ikke»uomgængeligt nødvendig af hensyn til beskyttelsen af den offentlige sundhed«. De Kikvorsch har i denne forbindelse henvist til, at Produktschap voor Bier's juridiske konsulent Teeuwen som sagkyndig over for den nationale domstol har erklæret, at surhedsgraden har afgørende betydning for øllets holdbarhed, og at det er forbrugerbeskyttelseshensyn og hensynet til den offentlige sundhed, der ligger til grund for, at mindstesurhedsgraden er fastsat til 3,9. Den sagkyndige har imidlertid ikke nærmere underbygget sine oplysninger, idet han ikke har redegjort for, hvorfor en mindstesurhedsgrad på 3,9 rent teknisk er nødvendig af hensyn til øllets holdbarhed. En anden sagkyndig, Kok, som er ansat i sundheds- og miljøministeriets internationale afdeling, har i øvrigt udtalt sig i modsat retning ved at erklære, at hensynet til beskyttelsen af den offentlige sundhed ikke har spillet nogen som helst rolle i forbindelse med fastsættelsen af ph-værdien. Den sagkyndige Kok har i øvrigt anført, at surhedsgraden for øl i Benelux-ministerudvalgets beslutning, som danner grundlag for den nederlandske bekendtgørelse, er fastsat på basis af de traditionelle øltyper i Benelux-landene. De Kikvorsch har heraf sluttet, at det i forbindelse med udformningen af bekendtgørelsen om øl overhovedet ikke er taget i betragtning, at en øltype kan have en lavere surhedsgrad end 3,9. De Kikvorsch har endvidere gjort gældende, at»berliner Kindl Weiße Bier«er en højt anset, traditionelt brygget øl, som i mange år har været solgt i Forbundsrepublikken Tyskland og i andre lande; den brygges i overensstemmelse med alle tyske bryggeritraditioner, og der har så vidt vides aldrig været klaget over holdbarheden eller over sundhedsskadelige forhold. Med hensyn til forbudet mod at angive indbrygningsprocenten har De Kikvorsch anført, at ordene»stamwortgehalte«og»alcohol«på nederlandsk, nøjagtigt lige som»stammwürze«og»alcohol«på tysk, rent sprogligt adskiller sig klart fra hinanden og overhovedet ikke ligner hinanden hverken i skrivemåde eller udtale. Det er i øvrigt udtryk for en undervurdering af forbrugerne at antage, at de vil kunne forveksle indbrygningsprocenten og alkoholindholdet, og dette gælder, selv om de fleste ikke har tilstrækkeligt kendskab til bryggeriteknik til at vide, hvad»indbrygningsprocent«nøjagtigt betyder. Det er for De Kikvorsch ikke indlysende, hvorledes forbudet mod at anføre indbrygningsprocenten på etiketten skulle kunne begrundes i forbrugerbeskyttelseshensyn af en sådan styrke, at de kan berettige hindringerne for de frie varebevægelser. De Kikvorsch har derfor foreslået, at det præjudicielle spørgsmål besvares således:»anvendelsen af en af eller begge forbudsbestemmelser i artikel 6, stk. 4, og/eller artikel 7, stk. 3, i bekendtgørelsen af 1976 om øl, på øl, som er indført fra en anden medlemsstat, hvor 952

6 DE KIKVORSCH det lovligt er fremstillet og bragt i handelen, må betragtes som en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion, som er forbudt i henhold til EØF-traktatens artikel 30, i det omfang der derved lægges hindringer i vejen for forhandlingen af øllet, eller forhandlingen af det udelukkes. Β Den nederlandske regerings indlæg Med hensyn til bestemmelsen om surhedsgraden i artikel 6, stk. 4, i den nederlandske bekendtgørelse har den nederlandske regering anført, at Benelux-ministerudvalgets fastsættelse af ph-værdien, som ligger til grund for den nederlandske bekendtgørelse, skete ud fra en traditionel opfattelse af øllets smag. højere kvalitet. Noget sådant kan næppe siges at være fremmende for god markedsskik. En nærmere undersøgelse har vist, at det selv ikke i praksis kunne fjerne forbrugernes forvekslingsrisiko, hvis begge oplysninger anførtes på etiketten. For at fremme god markedsskik og for at undgå forvekslinger som er så meget mere nærliggende, som indbrygningsprocenten oftest er anført på etiketterne på importeret øl besluttede Produktschap's direktion at lade udarbejde et forslag til bekendtgørelse om forbud mod at anføre indbrygningsprocenten«. Det hedder videre i samme afsnit i årsberetningen:»at øllets kvalitet afhænger af kulsyreindholdet, surhedsgraden, gæringsaromaen, humlearomaen og bitterheden samt alkoholprocenten. De fire første egenskaber har som helhed intet at gøre med indbrygningsprocenten, mens alkoholindholdet kun har fjern forbindelse med indbrygningsprocenten«. Med hensyn til forbudet mod at anføre indbrygningsprocenten, jfr. artikel 7, stk. 3, i bekendtgørelsen, har den nederlandske regering henvist til, at det er overtaget fra en tidligere bekendtgørelse af 1964 om forbud mod at anføre øls indbrygningsprocent (»Verordening verbod vermelding stamwortgehalte van bier«). Grunden til, at forbudet blev udstedt var, at der i Nederlandene på det pågældende tidspunkt gjaldt en bestemmelse om, at alkoholindholdet skulle anføres. Den nederlandske regering har i denne forbindelse henvist til følgende udtalelser i Produktschap voor Bier's årsberetning for 1964:»Angivelsen (af indbrygningsprocenten) var ikke obligatorisk, men heller ikke forbudt. Produktschap's direktion var af den opfattelse, at en angivelse af denne art griber ind i bestemmelsen om, at alkoholindholdet skal anføres, idet den kan give anledning til forveksling på den måde, at forbrugerne, som overhovedet ikke kender begrebet indbrygningsprocent, vil antage, at det drejer sig om en øl med højere alkoholindhold og dermed af Den nederlandske regering har sammenfattende anført, at»produktschap«har udstedt forbudet ud fra hensynet til at beskytte og oplyse forbrugerne. C Kommissionens indlæg For så vidt angår bestemmelsen om surhedsgraden i ølbekendtgørelsens artikel 6, stk. 4, har Kommissionen anført, at den sagkyndige Kok over for den forelæggende ret (jf. ovenfor under afsnit A) har erklæret, at fastlæggelsen af surhedsgraden er sket»på baggrund af de øltyper, der traditionelt findes i Benelux-landene. Beskyttelsen af den offentlige sundhed har ikke spillet nogen som helst rolle i denne forbindelse.«kommissionen har tilføjet, at denne erklæring i vidt omfang støttes af en for den nationale ret fremlagt skrivelse fra 953

7 DOM AFSAGT SAG 94/82 direktøren for analyseinstituttet»civoanalyse TNO«, hvori det hedder:»de har anmodet om nærmere oplysninger om grunden til, at der i artikel 6, stk. 4, i bekendtgørelsen af 1976 om øl er fastsat en ph-værdi på 3,9. 01 kan fremstilles ved normal alkoholgæring eller ved blandet, syrlig gæring. Den første metode anvendes i Nederlandene og resulterer i de sædvanligt fremstillede øltyper. I Belgien og i Tyskland anvendes imidlertid ligeledes gæringsformer, hvori indgår blandinger af gær og mælkesyrebakterier (blandet, syrlig gæring), og hvorved der, foruden alkohol, fremkommer store mængder mælkesyre. Herved fremkommer øltyper som Lambic og Gueuze i Belgien og bl.a. Weißbiere og Weizenbiere i Tyskland. Fastsættelsen af en ph-værdi på 3,9 i artikel 6 i ølbekendtgørelsen har navnlig til formål at sikre, at der fortsat fremstilles den rigtige øltype ved anvendelse af en gær, der er så ren som muligt. På denne måde kan det undgås, at der opstår en for stærk syreudvikling, hvilket ikke svarer til den øltype, der ønskes. Samtidig er der på denne måde indbygget en beskyttelse mod, at varen fordærves, hvilket også kan føre til ph-værdier, som er lavere end 3,9. ( )«Efter Kommissionens opfattelse fremgår det af det anførte, at kravene ikke kan anses for nødvendige af hensyn til beskyttelsen af den offentlige sundhed eller af hensyn til forbrugerbeskyttelsen. Deres hovedformål er derimod at søge de øltyper, der traditionelt findes i Benelux-landene, bevaret. Kommissionen har i øvrigt henvist til, at det i henhold til den bekendtgørelse af 1965 om øl (Staatsblad nr. 93), som blev anvendt i Nederlandene, indtil bekendtgørelsen af 1976 trådte i kraft, var tilladt at holde en lavere surhedsgrad end 3,9 på betingelse af, at det af drikkevarens betegnelse fremgik, at der ikke var tale om almindeligt øl som nævnt i bekendtgørelsens artikel 1. Kommissionen har fremhævet, at de syrnede øltyper, som ikke falder ind under bekendtgørelsens artikel 6, stk. 4, skal betegnes som»gueuze«,»gueuze lambic«eller»lambic«, jfr. bekendtgørelsens artikel 9, stk. 4. Efter Kommissionens opfattelse viser dette forhold, at definitionen af syrnet øl er overtaget fra traditionelle belgiske øltyper. Kommissionen har endvidere anført, at direktøren for analyseinstituttet»civoanalyse TNO«har rubriceret de tyske»weißbiere«og»weizenbiere«i samme kategori som gueuze og lambic, samt at den sagkyndige Teeuwen i sin erklæring (jf. ovenfor under afsnit A) har udtalt, at Berliner Kindl Weiße Bier er en syrnet øl. Efter den sagkyndiges opfattelse er det nødvendigt at foretage yderligere analyser for at afgøre, om en lavere ph-værdi har indvirkning på holdbarheden af denne type øl. I øvrigt er det ubestridt, at den pågældende øl traditionelt brygges i Tyskland, og at den har været solgt i Tyskland i mange år. I Tyskland er der en lang tradition for ølbrygning, og i tysk lovgivning findes der ingen bestemmelse om surhedsgraden, idet det helt åbenbart antages, at en sådan bestemmelse ikke er nødvendig af hensyn til holdbarheden. Det er i øvrigt en kendsgerning, at jo højere syreindholdet er, og jo lavere ph-værdien er, des bedre er holdbarheden. Kommissionen har på denne baggrund anført, at bestemmelsen om surhedsgraden, i hvert fald for så vidt angår indført øl, ikke kan anses for uomgængelig nødvendig af hensyn til beskyt- 954

8 DE KIKVORSCH teisen af forbrugerne, og at den heller ikke kan begrundes i hensynet til at beskytte den offentlige sundhed. Det forbud, der i Nederlandene gælder mod at sælge øl, som er importeret fra de øvrige medlemsstater, og som ikke opfylder dette krav, er dermed en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion. Med hensyn til forbudet mod at angive indbrygningsprocenten, jf. artikel 7, stk. 3, i bekendtgørelsen, har Kommissionen anført, at forbrugerne uden tvivl kan skelne mellem alkoholindholdet og indbrygningsprocenten, og at dette må gælde så meget mere, når begge oplysninger gives. Indbrygningsprocenten er ganske vist ikke et velkendt begreb, i hvert fald ikke for nederlandske forbrugere, men Kommissionen finder det dog for vidtgående at antage, at forbrugerne ville anse en øl med oplysning om indbrygningsprocenten og med angivelse af et bestemt alkoholindhold for at være et bedre produkt. Forbudet mod i Nederlandene at sælge øl, som er indført fra andre medlemsstater, og som er forsynet med oplysning om indbrygningsprocenten på færdigpakningen eller på etiketten, må derfor efter Kommissionens opfattelse betragtes som en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion. sælge eller lade sælge den pågældende øl, når: a) surhedsgraden (ph-værdien) for så vidt der ikke er tale om syrnet øl er på eller under 3,9 og/eller b) indbrygningsprocenten angives på færdigpakningen eller på den derpå anbragte etiket.«iii Mundtlig forhandling I retsmødet den 20. januar 1983 er der afgivet mundtlige indlæg og foretaget besvarelser af spørgsmål fra Domstolen af tiltalte i hovedsagen ved advokat W. Aerts, af den nederlandske regering ved J. W. de Zwaan, som befuldmægtiget, bistået af G. Derdelinckx som sagkyndig, af den franske regering ved A. Carnelutti, som befuldmægtiget, bistået af Hulaud som sagkyndig, og af Kommissionen ved A. Haagsma, Kommissionens juridiske tjeneste. Kommissionen har derfor foreslået, at Domstolen besvarer det præjudicielle spørgsmål således:»begrebet 'foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner' i EØF-traktatens artikel 30 skal fortolkes således, at det også omfatter det forhold, at øl, der indføres fra en anden medlemsstat, hvor det er fremstillet og bragt i handelen i overensstemmelse med den dér gældende lovgivning, undergives en lovbestemmelse i en medlemsstat, hvorefter det er forbudt at Den nederlandske regering har under retsmødet fastholdt, at ølbekendtgørelsens bestemmelser om surhedsgraden har til formål at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i Benelux-landene, og at hensynet til beskyttelsen af den offentlige sundhed og af forbrugerne ikke har spillet nogen rolle i forbindelse med fastsættelsen af surhedsgraden. Generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 10. februar

9 DOM AFSAGT SAG 94/82 Præmisser 1 Ved kendelse af 28. december 1981, indgået til Domstolen den 22. marts 1982, har Economische Politierechter ved Arrondissementsrechtbank Arnhem i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens artikel 30 med henblik på at blive sat i stand til at afgøre, om en række bestemmelser i den nederlandske bekendtgørelse af 1976 om øl (Bierverordening), som er udstedt af Produktschap voor Bier (Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie af ), er forenelig med fællesskabsretten. 2 Spørgsmålet er rejst under en straffesag mod en importør af øl, der er tiltalt for i Nederlandene at have solgt en fra Forbundsrepublikken Tyskland indført øl, med betegnelsen»berliner Kindl Weiße Bier«, hvis surhedsgrad var lavere end foreskrevet i bekendtgørelsens artikel 6, stk. 4, uden at den var fremstillet i overensstemmelse med de i artikel 1, litra j), angivne metoder til fremstilling af de såkaldte syrnede øltyper, og hvis indbrygningsprocent (stamurt) var anført på etiketten, hvilket er i strid med bekendtgørelsens artikel 7, stk Hvad angår bestemmelserne om surhedsgraden fremgår det af sagen, suppleret med de oplysninger, der er fremkommet under den mundtlige forhandling for Domstolen, at bekendtgørelsen er udstedt i medfør af en beslutning af 31. august 1973 om harmonisering af lovgivningerne om øl truffet af ministerudvalget for Den økonomiske union Benelux (Beneluxtekstsamling, 1973/74, s ff), og at formålet med den del af det til beslutningen knyttede regelsæt, som har betydning her, er at fastslægge de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i Benelux-landene, og at sikre øltypernes karakteristiske smag. 4 Forbudet mod at angive øllets indbrygningsprocent på færdigpakningen eller på den derpå anbragte etiket er overtaget fra»verordening verbod vermelding stamwortgehalte van bier«af 1964 (bekendtgørelse om forbud mod at angive øls indbrygningsprocent). Det er forbundet med den forpligtelse til at angive alkoholindholdet på emballagen, som følger af artikel 14, stk. 1, litra b), i lov om drikkevarer og hoteller, restaurationer og beværtninger (Drank- 956

10 DE KIKVORSCH en Horecawet) af 7. december 1964 (Staatsblad 386). Det fremgår af sagen, at Produktschap har villet undgå risikoen for forveksling af disse to angivelser, der i Nederlandene normalt udtrykkes i procent. 5 På denne baggrund har Economische Politierechter stillet Domstolen et spørgsmål, der i det væsentlige går ud på, om det forhold, at nationale forbud af den art, der er beskrevet ovenfor, også anvendes på øl, som importeres fra en anden medlemsstat, hvor det lovligt er fremstillet og bragt i handelen, må betragtes som en i medfør af traktatens artikel 30 forbudt foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion. 6 Det bemærkes, før det stillede spørgsmål besvares, således som Domstolen har gjort det gentagne gange siden afsigelsen af dommen af 20. februar 1979 (sag 120/78, REWE, Sml. 1979, s. 649), at hindringer for de frie varebevægelser inden for Fællesskabet, der beror på forskelle i de nationale lovgivninger, når der ikke findes en fælles ordning vedrørende fremstilling og salg af de omhandlede produkter, må accepteres i det omfang, disse bestemmelser, der skal gælde uden forskel for indenlandske og indførte produkter, er uomgængeligt nødvendige bl.a. af hensyn til god handelsskik og forbrugerbeskyttelse. 7 Der skal derfor tages stilling til, om det forhold, at nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede også anvendes på indførte varer, kan hindre de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne, og i givet fald i hvilket omfang sådanne hindringer er berettigede af de almene hensyn, som de nationale bestemmelser hviler på. Med henblik herpå skal der foretages en særskilt gennemgang af de to former for forbud, som denne sag drejer sig om. 8 Såfremt nationale bestemmelser om forbud mod at bringe øl i handelen, som ikke opfylder bestemte betingelser vedrørende surhedsgraden, også anvendes på importeret øl, kan dette forhindre, at øl, der lovligt er fremstillet og bragt i handelen i andre medlemsstater, bringes i omsætning i den pågældende 957

11 DOM AFSAGT SAG 94/82 medlemsstat. Denne hindring for de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne kan ikke begrundes i hensynet til at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet, og at sikre øltypernes karakteriske smag. Specielt er der intet hensyn til de indenlandske forbrugere, der taler for en regel, som forhindrer dem i at indtage en øl, der er brygget efter en anden medlemsstats traditioner, og hvis etiket klart giver oplysning om, at den stammer fra en anden del af Fællesskabet. 9 Denne del af det præjudicielle spørgsmål må derfor besvares med, at dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet, og for at sikre øltypernes karakteristiske smag, forbyder at bringe enhver øl i handelen, hvis surhedsgrad er lavere end foreskrevet, medmindre øllet er fremstillet efter metoder, som i denne del af Fællesskabet traditionelt anvendes til fremstilling af syrnet øl, må det betragtes som en i medfør af traktatens artikel 30 forbudt foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion også at bringe forbudet i anvendelse på øl, der lovligt er fremstillet og bragt i handelen i en anden medlemsstat. 10 Selv om det forhold, at et forbud mod at angive bestemte oplysninger på en vares emballage også bringes i anvendelse på indførte produkter, ikke fuldstændigt udelukker indførsel af produkter med oprindelse i andre medlemsstater til den pågældende medlemsstat, kan det dog gøre det vanskeligere eller mere byrdefuldt at sælge sådanne produkter, idet det er nødvendigt at ændre den etiket, hvormed produktet lovligt er bragt i handelen i den medlemsstat, hvor det er fremstillet. 11 Traktatens artikel 30 er på ingen måde til hinder for, at en medlemsstat beskytter sine forbrugere mod en etikettering, der kan vildlede køberen. En sådan beskyttelse opstilles endog som et krav i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 79/112 af 18. december 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes 958

12 DE KIKVORSCH lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for sådanne levnedsmidler (EFT L 33, 1979, s. 1). 12 Denne beskyttelse af forbrugerne kan også indebære et forbud mod at give bestemte oplysninger om produktet, særlig hvis oplysningerne af forbrugerne kan forveksles med andre oplysninger, som skal gives i henhold til de nationale bestemmelser. Såfremt et sådant forbud anvendes på varer fra en anden medlemsstat, således at det er nødvendigt at ændre varernes originale etiketter, må det desuden kræves, at disse etiketter faktisk kan fremkalde den vildfarelse, som bestemmelserne har til formål at forhindre. Det tilkommer den nationale domstol at foretage den bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som er nødvendig for at fastslå, om der foreligger en sådan risiko for forveksling. 13 Den sidste del af det præjudicielle spørgsmål må derfor besvares med, at det forhold, at en medlemsstat også bringer et forbud mod at angive indbrygningsprocenten for øl på færdigpakningen eller på den derpå anbragte etiket i anvendelse på øl, der indføres fra andre medlemsstater, hvorved det gøres nødvendigt at ændre den etiket, hvormed det indførte øl lovligt er bragt i handelen i udførselsmedlemsstaten, må betragtes som en i medfør af traktatens artikel 30 forbudt foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion, medmindre angivelsen af indbiygningsprocenten på grund af en særlig udformning kan vildlede køberen. Sagens omkostninger De udgifter, der er afholdt af Den franske Republiks regering, af kongeriget Nederlandenes regering og af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke godtgøres. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. 959

13 På grundlag af disse præmisser kender DOM AFSAGT SAG 94/82 DOMSTOLEN (anden afdeling) vedrørende det spørgsmål, der er forelagt den af Economische Politierechter ved Arrondissementsrechtbank, Arnhem, ved kendelse af 29. december 1981, for ret: 1. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet, og for at sikre øltypernes karakteristiske smag, forbyder at bringe enhver øl i handelen, hvis surhedsgrad er lavere end foreskrevet, medmindre øllet er fremstillet efter metoder, som i denne del af Fællesskabet traditionelt anvendes til fremstilling af syrnet øl, må det betragtes som en i medfør af traktatens artikel 30 forbudt foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion også at bringe forbudet i anvendelse på øl, der lovligt er fremstillet og bragt i handelen i en anden medlemsstat. 2. Dersom sådanne bestemmelser forbyder angivelse af indbrygningsprocenten for øl på færdigpakningen eller på den derpå anbragte etiket, må det forhold, at forbudet også bringes i anvendelse på øl, der indføres fra andre medlemsstater, hvorved det gøres nødvendigt at ændre den etiket, hvormed det indførte øl lovligt er bragt i handelen i udførselsmedlemsstaten, betragtes som en i medfør af traktatens artikel 30 forbudt foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion, medmindre angivelsen af indbrygningsprocenten på grund af en særlig udformning kan vildlede køberen. Pescatore Due Bahlmann Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 17. marts Justitssekretæren efter bemyndigelse H. A. Rühl Ekspeditionssekretær P. Pescatore Formand for anden afdeling 960

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76

DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76 DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76 ger, som strider mod fællesskabsretten, bevirker ikke, at foranstaltninger, som et offentligt organ i en medlemsstat har truffet i samme hensigt, må anerkendes som forenelige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12.

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. NOVEMBER 1970 Høje Ret. For rigtigt at forstå grundlaget for og omfanget af nærværende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13.

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13. KOMMISSIONEN MOD NEDERLANDENE DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * I sag C-41/02, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13. februar 2002, Kommissionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 *

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * I sag C-212/97, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Centros Ltd

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * KOMMISSIONEN MOD ØSTRIG DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I sag C-150/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J.C. Schieferer, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. MANCINI SAG 307/84 lige stillinger som sygeplejerske på disse hospitaler, og at de pågældende efter ansættelsen er omfattet af en ordning, som, bortset fra adgangen til stillinger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991*

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* I de forenede sager C-51/89, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Treasury Solicitor J. Collins, som befuldmægtiget, og barrister Richard Plender, og med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 28. marts 1996 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 28. marts 1996 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 28. marts 1996 * 1. I denne sag har Cour d'appel de Metz, Frankrig, forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 * KOMMISSIONEN / DANMARK FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 * Høje Domstol. Denne sag vedrører et vanskeligt og ømtåleligt spørgsmål, nemlig miljøbeskyttelsesforanstaltningers

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* DOM AF 21.3.2002 SAG C-451/99 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* I sag C-451/99, angående en anmodning, som Handelsgericht Wien (Østrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 07. januar 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 07. januar 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 186 Offentligt Udenrigsministeriet JTEU j.nr. 400.A.5-3-0 Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret 07. januar 2014 Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * I de forenede sager 294/86 og 77/87, Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 *

DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 * DOMSTOLENS DOM 14. december 1995 * I de forenede sager C-430/93 og C-431/93, angående anmodninger, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i de

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere