Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund for projektet Metode Identifikation af enheder, herunder udfordringer og behov Fællesafregnende enhed for moms og lønsum Almene boligafdelinger Delkonklusion vedrørende identificerede enheder Løsningsforslag på enhedernes konkrete udfordringer Fællesafregnende enhed for moms og lønsum Opsummering af mulige løsninger Almene boligafdelinger Mulige løsninger i Erhvervsstyrelsens regi Mulighed 1 CVR-nummer Mulighed 2 P-nummer Mulighed 3 Indførelse af nyt ID-nummer Mulige løsninger i andres regi Mulighed 1 SKATs tildeling af SE-nummer Mulighed 2 Landsbyggefondens eksisterende register Opsummering af de forskellige løsninger Delkonklusion vedrørende mulige løsninger Samlet konklusion Indstilling til direktionen Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag

2 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Igennem de seneste år har Erhvervsstyrelsen jævnligt modtaget henvendelser med ønsker fra offentlige myndigheder og den finansielle sektor om tildeling af CVR-nummer til enheder, der ikke opfylder CVR-lovens eksisterende krav til at være juridiske enheder. Der har senest i 2010 været nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på eventuelle problemer forbundet med manglende CVR-registrering af almene boligafdelinger og forvaltningsafdelinger i pengeinstitutter. I dette arbejde deltog bl.a. Erhvervsstyrelsen (dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), Justitsministeriet, Tinglysningsretten, Civilstyrelsen, SKAT, Danske Forvaltning, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet. Konklusionen på tildeling af CVR-numre var dengang bl.a. på baggrund af en Højesteretsdom, som fastslog at en almen boligafdeling ikke er en "juridisk enhed" at der ikke kan tildeles CVR-numre, og at en ændring af gældende ret ikke ansås for at være proportionel med det konstaterede problem. Der er efterfølgende med det såkaldte Grunddataprogram taget initiativ til, at flere enheder end i dag fremover kan tildeles et CVR-nummer. Grunddataprogrammet har bl.a. set på andre myndigheders ønsker og behov for CVR-registrering af enheder med pligter overfor det offentlige i Danmark, hvilket har resulteret i at Erhvervsstyrelsen fremover også registrerer mindre virksomheder under omsætningsgrænsen samt udenlandske virksomheder i CVRregisteret. Da der er givet udtryk for, at der fortsat kan være problemer med manglende tildeling af CVRnumre, har Erhvervsstyrelsen i efteråret 2013 taget problemstillingen op til fornyet overvejelse. Dette er sket som led i Erhvervsstyrelsens rolle som erhvervslivets indgang til den offentlige digitale forvaltning, herunder Virk.dk og den digitale postkasse, hvor CVR-nummeret spiller en stor rolle. En projektgruppe har haft til opgave at undersøge, hvor stort behovet er for en tilpasning af CVR-loven, som gør det muligt at tildele CVR-nummer (eller lignende identifikationsnummer) til andet end juridiske enheder. I denne rapport redegøres for hvilke fordele, ulemper og konsekvenser der kan være forbundet hermed, samt hvilke alternativer der findes til CVRnummeret, som unik identifikator. Projektets succeskriterium er, at Erhvervsstyrelsens direktion på et oplyst grundlag kan træffe en beslutning om eventuelt at foreslå erhvervs- og vækstministeren en ændring af CVR-loven. 1.2 Metode Erhvervsstyrelsens projektgruppe har inviteret de vigtigste eksterne interessenter til dialogmøder for at afdække de enkelte interessenters synspunkter, behov, ideer og forbehold angående tildeling af CVR-numre til andet end juridiske enheder. Interessenterne er blevet identificeret ved at se på tidligere arbejde og henvendelser samt Erhvervsstyrelsens interne erfaringer. Møderne tog udgangspunkt i følgende dagsorden: Afdækning af de forskellige interessenters behov Identifikation af konkrete enheder, som kan registreres 2

3 Konkretisering af fordele/ulemper ved tildeling af CVR-nummer til ikke-juridiske enheder Efter hvert møde er der blevet udarbejdet et referat, som danner baggrund for den efterfølgende analyse og rapportskrivning. Referaterne er vedhæftet denne rapport som bilag 1-5. Alle interessenter har efter møderne fået tilsendt referat fra deres respektive møde, og har haft mulighed for at give kommentarer hertil. Der har i oktober 2013 været afholdt 5 møder med 11 interessenter: 1. SKAT og Danmarks Statistik 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen 3. Fødevarestyrelsen 4. Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden 5. Justitsministeriet og Tinglysningsretten Derudover har der været skriftlig korrespondance med følgende: 1. Arbejdsskadestyrelsen 2. Finanstilsynet 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen v. KOMBIT Udover de eksterne interessenter har projektgruppen i mindre omfang inddraget interne interessenter for overordnet at klarlægge fordele og ulemper internt i Erhvervsstyrelsen, herunder særligt de systemmæssige muligheder og udfordringer. Vurdering og afvejning af de forskellige interessenters synspunkter danner sammen med analyse af interne forhold og konsekvenser baggrund for projektgruppens fremstilling af mulige løsningsforslag, samt for indstilling af den efter projektgruppens opfattelse mest hensigtsmæssige løsning til Erhvervsstyrelsens direktion. 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og behov De afholdte interessentmøder har ført til identifikation af to enheder, der ikke er selvstændige juridiske enheder i henhold til CVR-loven, men som på trods heraf ses at have et behov for et CVR-nummer eller lignende ID-nummer. De identificerede enheder er: 1. Afregnende enhed i en fællesregistrering for moms og lønsumsafgift (Fællesafregnende enhed) 2. Almene boligafdelinger under en almen boligorganisation Enheder uden konkret behov Udover ovenstående to enheder har der været omtalt en række andre enheder i forbindelse med møderne, som i dag ikke har mulighed for at blive registeret i CVR-registeret, fordi de eventuelt ikke opfylder CVR-lovens definition af hverken en juridisk enhed eller en produktionsenhed. Disse enheder har dog enten ikke et konkret behov eller har haft et behov, der allerede er løst i andet regi f.eks. i Grunddataprogrammet eller via egne interne procedurer. Det drejer sig om følgende: 3

4 Konkursboer Forvaltningsafdelinger i pengeinstitutter Hospitalsafdelinger, herunder f.eks. køkkener Administrationsboer i forbindelse med omstruktureringer eller likvidation af finansielle enheder under Finanstilsynets tilsyn Supermarkedernes forskellige afdelinger Landbrug, herunder f.eks. besætninger af dyr Rideskoler Apoteks- og brødvareudsalg Enkeltmandsvirksomheder med omsætning under kr. Udenlandske virksomheder uden fast forretningssted i Danmark I bilag 6 er der vedlagt en kort beskrivelse af ovenstående enheder. Ud fra de modtagne oplysninger at dømme, er der for disse enheder alene tale om nye muligheder, som ville være nice to have, eftersom den nuværende løsning fungerer. Den nærmere organisering af enhederne, herunder om der eventuelt er tale om juridiske enheder, eller om der kan tildeles P- numre eller lignende, er ikke konkret oplyst eller behandlet. Da der ikke er konkrete behov eller ønsker om tildeling af CVR-nummer eller andet unikt identifikationsnummer, eller problemerne allerede er håndteret i anden sammenhæng, vil enhederne ikke blive behandlet nærmere i dette projekt Fællesafregnende enhed for moms og lønsum SKAT har i flere omgange henvendt sig til Erhvervsstyrelsen vedrørende fællesafregnende enheder for moms og lønsum. En fællesafregnende enhed består af en gruppe af virksomheder, der til SKAT indberetter moms og fradrag under ét momsnummer (fællesregistreringsnummeret). De virksomheder, der indgår i fællesregistreringen, betragtes i momsmæssig sammenhæng som én virksomhed. Intern handel med varer og ydelser mellem virksomhederne skal derfor ske uden beregning af moms, og fradragsretten for fællesregistrering opgøres under ét. Virksomheder, der er fællesregistreret for moms, og som også er registreret for lønsumsafgift, er forpligtiget til også at være fællesregisteret for lønsumsafgift. Virksomhederne hæfter solidarisk for betaling af momsen, og eventuelle retssager eller lignende om betaling af fællesregistreringens moms/lønsumsafgift vil blive ført imod fællesregistreringen og ikke imod de enkelte virksomheder, der indgår i fællesregistreringen. Ifølge SKAT bør en fællesafregnende enhed have eget CVR-nummer eller SE-nummer, modsat i dag, hvor fællesafregningen sker via et CVR-nummer/SE-nummer for én af de virksomheder, der indgår i fællesafregningen. Erhvervsstyrelsen har ved mail af 6. november 2013 oplyst til SKAT, at fællesafregnende enheder ikke kan tildeles et CVR-nummer i henhold til de gældende regler, da der ikke er tale om en juridisk enhed. Det er oplyst fra SKAT, at der i dag er ca virksomheder, der har samme CVRnummer/SE-nummer som en fællesafregnende enhed Almene boligafdelinger En almen boligafdeling er en afdeling af en boligorganisation, hvor sidstnævnte er en juridisk enhed. En almen boligafdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af selve 4

5 boligorganisationen. Den enkelte afdeling skal som et led i princippet om særhæftelse have skøde på ejendommen. Afdelingerne er imidlertid ikke tillagt sædvanlige ejer beføjelser over ejendommen. Det er således alene boligorganisationens ledelse, der træffer beslutning om salg, pantsætning eller væsentlig forandring af ejendommene. En afdeling kan ikke eksistere alene, men er reelt mere at betragte som en ejendom. En almen boligafdeling har ikke en selvstændig ledelse, der kan disponere med forpligtende virkning. Af afdelingsspecifikke»organer«er alene afdelingsmødet og eventuelt en afdelingsbestyrelse, som alene har begrænsede beføjelser af beboerdemokratisk karakter. De enkelte boligafdelinger kan således vælge en afdelingsbestyrelse, men medlemmerne af denne kan ikke tegne afdelingen. Det er alene boligorganisationens hovedbestyrelse og direktør/forretningsfører, som kan tegne og forpligte afdelingen udadtil, herunder skrive under på eventuelle tinglysningspapirer. Det er ligeledes hovedbestyrelsen og direktøren/forretningsføreren, der efter almenboliglovgivningen har det juridiske og økonomiske ansvar for de enkelte afdelingers/ejendommes drift, herunder at der er balance mellem udgifter og indtægter, jf. balancelejeprincippet i den almene lejelov. Højesteret fastslog i 2008 (U H), at en almen boligafdeling ikke er en juridisk person, men en del af en boligorganisation, hvilket betyder at afdelingerne i henhold til gældende lovgivning, ikke kan tildeles et CVR-nummer. Problemet for almene boligafdelinger i forhold til manglende CVR-nummer relaterer sig til digital tinglysning af eksempelvis skøder eller pantebreve i nyopførte boligafdelinger eller nye pantebreve i eksisterende afdelinger. Indgangen til den digitale tinglysning er et CVR-nummer eller et CPR-nummer, og da de omhandlede afdelinger ikke har nogen af delene, foretages behandlingen af disse sager manuelt. At der alene kan foretages manuel sagsbehandling medfører, at en medarbejder hos Tinglysningsretten, skal gennemgå den konkrete sag. Tinglysning forhindres således ikke, da det i praksis gøres på den måde, at boligorganisationens CVR-nummer indtastes som entydig identifikator, men i fritekstfelt tilføjes, at rette adkomsthaver er den underliggende boligafdeling XY. På denne måde kan det sikres, at oplysningerne i skødet afspejles korrekt, inden pantebrevet tinglyses. Debitor (boligafdelingen) angives i pantebrevet alene med navn og adresse, således at boligorganisationen holdes helt ude af dispositionen. Den manuelle model medfører endvidere, at en tinglysningssag altid skal laves manuelt af realkreditinstituttet (og ikke i den såkaldte system-til-system-løsning) på Tinglysning.dk med den virkning, at sagen medfører ekstra omkostninger for realkreditsektoren i form af forøget tidsforbrug og ekstra gebyrer, samt flere fejl eller forveksling, f.eks. hvis flere afdelinger har samme navn. Muligheden for entydig identifikation vil fjerne sådanne uhensigtsmæssigheder. Fejlprocenten ved manuel tinglysning er oplyst som værende betydeligt højere end ved brug af digitale løsninger. Hvis en sag afvises i tinglysningssystemet pga. fejl eller mangler, skal indberetningen i dag starte forfra, hvilket er omkostningsfuldt og tidskrævende (f.eks. renter i forbindelse med garantiprovision). Konsekvenserne af forlænget sagsbehandlingstid kan være, at nybyggerier eller renoveringsarbejder forsinkes og dermed fordyres hvilket i sidste ende eventuelt betyder højere husleje. 5

6 Der er på mødet med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen udtrykt klart ønske om, at der åbnes for at almene boligafdelinger kan opnå et unikt identifikationsnummer, som kan benyttes i forbindelse med digital tinglysning. For at nummeret kan aflæses i det nuværende system, skal det være opbygget på samme måde som de eksisterende CVR-numre. Det er på baggrund af de afholdte møder uklart hvor stort problemet reelt er, men det er af interessenterne forsøgt konkretiseret, så følgende kan fremdrages: Der er i dag 750 almene boligorganisationer med i alt ca boligafdelinger. Det manglende identifikationsnummer kræver manuel tinglysning, som medfører risiko for fejl, fornyet/forlænget sagsbehandling og forøgede renteudgifter. Problemet opstår når der skal tinglyses nye lån, ved omlægning af eksisterende lån og ved ændring af navn på boligafdelingen, som skal rettes i tinglysningen. Ulemperne ved den manuelle sagsbehandling kan være udgifter til garantistillelse, som i sidste ende fører til øgede udgifter for beboerne. Ifølge Tinglysningsretten står de almene boligafdelinger kun for en lille andel af de ca daglige ekspeditioner. En digital tinglysning kan gennemføres på omtrent 20 sekunder, mens en manuel tinglysning i gennemsnit tager 1-2 dage. 3. Delkonklusion vedrørende identificerede enheder Det er konstateret, at såvel de fællesafregnende enheder som de almene boligafdelinger i dag har et reelt behov for registrering af enheder, der falder uden for de nuværende registreringsmuligheder i CVR-registeret, som fastlagt ved CVR-loven. For de fællesafregnende enheder er problematikken, at der i dag findes godt fællesafregnende enheder, der har samme CVR-nummer/SE-nummer, som en af de virksomheder, der indgår i fællesregistreringen, hvilket ikke er retvisende. SKAT ønsker derfor at den fællesafregnende enhed får sit eget unikke identifikationsnummer. Det er tidligere afvist, at enhederne kan tildeles CVR-numre. For de almene boligafdelinger knytter udfordringen sig til den digitale tinglysning, da tinglysningen ikke kan gennemføres digitalt uden et CVR-nummer, et CPR-nummer eller tilsvarende. Det betyder at alle tinglysninger af almene boligafdelinger sker manuelt. Den manuelle behandling er selvsagt mere tids- og ressourcekrævende, ligesom det indebærer en større risiko for fejl. Ønsket fra flere interessenter i realkreditsektoren er derfor, at de almene boligafdelinger fremover får mulighed for at få tildelt et CVR-nummer eller et andet nummer med samme opbygning som et CVR-nummer. Udfordringen med tinglysningen er i dag i praksis løst, men en tildeling af et unikt identifikationsnummer vil smidiggøre tinglysningsprocessen for de almene boligafdelinger. 4. Løsningsforslag på enhedernes konkrete udfordringer I det følgende gennemgås de forskellige løsningsforslag, der har været diskuteret på interessentmøderne, fremlagt i de skriftlige korrespondancer eller drøftet i projektgruppen. Indledningsvis fremlægges løsningsforslaget for de fællesafregnende enheder, og dernæst kommer en mere omfangsrig diskussion af fordele og ulemper ved forskellige løsningsforslag for de almene boligafdelinger. 6

7 4.1 Fællesafregnende enhed for moms og lønsum SKAT har oplyst, at de ser følgende løsningmuligheder: A. Oprettelse af CVR-nummer med driftsform = Afregnende enhed, fællesregistrering (Virksomhedsform = Øvrige virksomhedsformer i CVR-registeret) B. Oprettelse af SE-nummer som delregistrering under et af de eksisterende selskabers CVR-numre. C. Oprettelse af et selvstændigt SE-nummer af typen Ikke CVR-enhed Løsning A forudsætter, at der er tale om en juridisk enhed, hvilket ikke er tilfældet. En tildeling af CVR-numre til ikke-juridiske enheder vil medføre en række uhensigtsmæssigheder, herunder tvivl om hvorvidt et CVR-nummer tilhører en juridisk enhed eller ej, og dermed om enheden er underlagt rettigheder og pligter, der følger med et CVR-nummer. Det kan skabe problemer i forhold til f.eks. aftaleindgåelse, hæftelse, strafansvar osv. Det vil således være uklart, hvem der er retssubjekt i en retssag, uanset om det i forhold til moms og lønsum, som anført af SKAT, vil kunne være den fællesafregnende enhed. Løsning B og C indebærer brugen af SE-numre, som det i regi af Regeringens Grunddataprogram er blevet besluttet skal udfases så vidt muligt. Selvstændige SE-numre, som ikke er en delregistrering under et CVR-nummer, vil stride imod den beslutning. Da SE-numre tildeles og registreres af SKAT, vil de ikke blive nærmere behandlet som mulige løsninger i dette projekt Opsummering af mulige løsninger Det vurderes ikke for hensigtsmæssigt at indføre mulighed for at fællesafregnende enheder kan tildeles CVR-numre (SKATs løsning A), hvilket ikke er muligt i dag, da det kræves at den fællesafregnende enhed er en juridisk person, se nærmere diskussionen under pkt I forhold til SE-numre (SKATs løsning B og C) ligger beslutningskompetencen i forhold til tildeling af sådanne numre hos SKAT. På denne baggrund kan Erhvervsstyrelsen ikke afhjælpe det identificerede problem, som anses for at være et konkret afregningsproblem, som skal afklares internt i SKAT Almene boligafdelinger Som det fremgår ovenfor vil de almene boligafdelinger kunne tinglyses digitalt hvis de får mulighed for at opnå tildeling af et CVR-nummer eller andet unikt identifikationsnummer med samme opbygning som CVR-nummeret. Som det er blevet fremlagt vil et sådan nummer give færre fejl i tinglysningen, hurtigere sagsbehandling, samt mindre udgifter til lån og sikkerhedsstillelse. Nedenfor gennemgås tre forskellige løsningsmuligheder (tildeling af CVR-numre, tildeling af P-numre og muligheden for at opbygge et nyt ID-nummersystem), som ligger inden for Erhvervsstyrelsens regi. Under hvert forslag redegøres for fordele og ulemper. Efterfølgende gennemgås yderligere to muligheder, som kan overvejes, men som begge ligger uden for Erhvervsstyrelens regi og beslutningskompetence Mulige løsninger i Erhvervsstyrelsens regi I dette afsnit behandles de løsninger, som umiddelbart ligger inden for Erhvervsstyrelsens regi, og som ses at kunne være mulige i forhold til eksisterende systemløsninger og identifikationsnumre. 7

8 Mulighed 1 CVR-nummer Som det fremgår af afsnit 2.2 kan almene boligafdelinger ikke tildeles et CVR-nummer i henhold til gældende lovgivning, da der ikke er tale om juridiske enheder. En juridisk enhed er i CVR-lovens 3 defineret som: 1 1. En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. 2. En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person. 3. En statslig administrativ enhed. 4. En region. 5. En kommune. 6. Et kommunalt fællesskab. Det vil lovteknisk være muligt at ændre CVR-loven, så andre end juridiske enheder herunder almene boligafdelinger fremover vil kunne få et CVR-nummer. En sådan ændring vil lovteknisk set ikke være omfattende, selv om det vil medføre en grundlæggende ændring i forhold til opfattelsen af, hvem der kan få et CVR-nummer, og hvad et CVR-nummer og et CVR-register er, samt hvilke rettigheder og pligter, som følger med nummeret. For størstedelen af de involverede interessenter er det påpeget som vigtigt, at eksisterende, brugbare løsninger ikke ødelægges og at CVR-registeret ikke forplumres med nye numre, som der reelt ikke er et konkret (større) behov for. Begrebet juridisk enhed er vigtigt for alle de involverede interessenter. Det er således fremført under de afholdte møder, at dette begreb så vidt muligt skal bibeholdes uændret og at tekniske løsninger skal understøtte, at der ikke skabes tvivl om, hvorvidt en enhed er en juridisk enhed. Fordele At andre enheder end juridiske enheder kan få et CVR-nummer vil have åbenlyse fordele for disse enheder, eftersom de uden videre kan indtræde i alle de (digitale) løsninger m.v., hvor CVR-nummer anvendes som nøgle, herunder digital tinglysning, som er det konkrete problem for de almene boligafdelinger. Erhvervsstyrelsen skal ligeledes ikke konstruere et nyt nummer eller et nyt system, men kan lade de nye enheder indgå i CVR-registeret på lige fod med de juridiske enheder. Ulemper CVR-nummeret har traditionelt været en sikker indikator på, at man interagerer med en juridisk enhed, og der er klar risiko for, at CVR-nummeret udvandes, hvis der åbnes op for tildeling af disse til andet end juridiske enheder. I mange love og aftaleretlige forhold anses et CVRnummer med rette for at være direkte forbundet med en juridisk enhed, som er et selvstændigt retssubjekt. Tildeles CVR-nummeret, til en enhed, som ikke er et selvstændigt retssubjekt, kan det skabe uklarhed i forhold til f.eks. aftaleindgåelse, hæftelse, strafansvar osv. Justitsministeriet har i forbindelse med dette projekt fremhævet, at det er vigtigt, at der alene indgås aftaler med den juridiske enhed, som er den, der kan indgå aftaler, stifte gæld, forpligtelser osv. Dette er også vigtigt i forhold til at kunne gennemføre straffesager eller erstatningssager. I forhold til det konkret identificerede problem med almene boligafdelinger skal aftaler således indgås med den overliggende juridiske enhed (boligorganisationen) og ikke med den underliggende ikke-juridiske enhed (boligafdelingen). Koblingen mellem boligorganisation og 1 Det fremgår dog af CVR-lovens 11, stk. 5, at der også findes andre juridiske enheder. 8

9 boligafdeling skal derfor tydeligt fremgå af CVR-registeret, hvor tegningsregel m.v. på hovedorganisationen, dvs. boligorganisationen, skal være anført. En sådan mulighed eksisterer ikke for CVR-numre i dag. Hvis de almene boligafdelinger tildeles et CVR-nummer vil det kunne øge risikoen for misbrug, da almene boligafdelinger ikke har tegningsret eller øvrige (juridiske) beføjelser, mens CVR-nummeret umiddelbart teknisk set kan anvendes på lige fod med CVR-numre udstedt til juridiske enheder. Diverse aktiviteter skal dog godkendes af hovedbestyrelsen i boligorganisationen og det er boligorganisationens ledelse, der tegner afdelingen. Justitsministeriet finder det endvidere vigtigt, at det overvejes, hvor store konsekvenser en ændring af CVR-nummeret vil medføre, og hvor mange det vil skabe problemer for sammenlignet med det problem, der forsøges løst. Registrering af ikke-juridiske enheder med et CVR-nummer vil efter Justitsministeriets opfattelse medføre behov for ændringer i en lang række love, i kommunernes forvaltning m.v. I mange lovgivninger er et CVR-nummer således identisk med en juridisk person, hvilket det efter Justitsministeriets opfattelse så vidt muligt også bør være fremover. Der skal derfor kun foretages ændringer, som på en hensigtsmæssig måde løser et reelt problem. Selvom det vil være muligt at optage en markering i CVR-registeret om, at de omhandlede enheder ikke er juridiske enheder, vil det dog i praksis indebære risiko for misforståelser og fejl, hvis personer og virksomheder m.v. hver gang, der indgås en aftale med en enhed, der har et CVR-nummer, skal slå op i CVR-registeret for at undersøge, hvorvidt de indgår aftale med en juridisk enhed. Desuden anvender en del myndigheder, organisationer og virksomheder CVR-nummeret i digitale løsninger og systemer, som identifikation af en juridisk enhed, og det ville være nødvendigt for dem dels at blive gjort opmærksom på dette, samt at tilrette de pågældende systemer til at kunne skelne mellem et CVR-nummer som juridisk enhed og et CVR-nummer som ikke-juridisk enhed Mulighed 2 P-nummer Det er i dag muligt at tildele P-numre, som en underinddeling til eksisterende CVR-numre. Numrene skal gøre det muligt at underopdele sin virksomhed, så der er flere kontaktadresser, alt efter hvor virksomhedens aktiviteter (produktion) foregår. En produktionsenhed, P-enhed, får tildelt et entydigt identifikationsnummer, P-nummer, som er et 10-cifret nummer (i modsætning til et CVR-nummer på 8 cifre). Et P-nummer vil altid være tilknyttet et CVR-nummer. En P-enhed er en del af virksomhedens stamdata og er reguleret i CVR-loven med tilhørende bekendtgørelse. P-numre kan tildeles til afdelinger og lignende, hvor der er tale om produktionsenheder. Det stiller krav om egentlig produktion og medarbejdere. Der kan således ikke oprettes en P-enhed, hvis der f.eks. alene er tale om et sted, hvor der kun afholdes møder, laves vagtplaner eller lignende, og hvor der ikke er nogen personer, der er fuldtidsbeskæftiget og udfører produktion. En ejendom uden ansatte vil derfor ikke efter de eksisterende regler kunne tildeles et P- nummer. CVR-lovens 4 definerer en produktionsenhed, som kan tildeles et P-nummer, således: 9

10 1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har en hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse. 2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse. 3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser. Almene boligafdelinger vil i henhold til de gældende regler ikke som udgangspunkt kunne tildeles P-numre, da afdelingen reelt blot er en ejendom, hvor der ikke er ansatte og dermed ingen produktion. Det er dog oplyst, at nogle ejendomme har en fast tilknyttet vicevært, så disse boligafdelinger reelt ville kunne få tildelt et P-nummer. Det kunne på den baggrund overvejes at ændre reglerne, så alle almene boligafdelinger kunne få tildelt et P-nummer. Dette vil kræve en ændring af CVR-lovens 4, så boligorganisationer kan registrere boligafdelinger som produktionsenheder. En sådan løsning vil være i overensstemmelse med interessenternes ønske om, at det skal kunne identificeres, hvilke CVRnumre, som boligafdelingerne overordnet set hører under. En ændring af P-numrene vil dog ikke umiddelbart løse det konkrete problem, som opleves i forhold til de almene boligafdelinger, da et P-nummer pt. ikke kan benyttes i tinglysningssystemet, ligesom det ikke vil kunne benyttes i de eksisterende system til system løsninger hos realkreditsektoren. Begge parter har givet udtryk for, at de ikke vil ændre deres lovgivning eller systemer, så P-numre kan benyttes, hvorfor brugen af P-numre ikke ses at kunne være en reel løsning på det konstaterede problem. P-numrene benyttes endvidere til at udvælge enheder til tilsyn, eksempelvis fra Fødevarestyrelsen. Hvis de almene boligafdelinger tildeles et P-nummer vil de som udgangspunkt kunne blive udtaget til tilsyn, uden at de er eller skal være underlagt et tilsyn. En sådan ændring vil derfor kræve at en række myndigheder, som i dag trækker deres data fra CVR-registeret, fremover skal foretage en mere konkret vurdering af de enkelte P-numre Mulighed 3 Indførelse af nyt ID-nummer Et sidste alternativ for Erhvervsstyrelsen er, at indføre et helt nyt nummer til ikke-juridiske enheder. En sådan løsning er ikke umiddelbart mulig i de eksisterende systemer, men styrelsen har som registreringsmyndighed mulighed for at tilpasse eller udvide eksisterende systemløsninger. Ved indførelsen af et nyt nummer, ville det skulle afklares, hvilke rettigheder og pligter som skal følge med nummeret, samt hvilke enheder, som skal kunne tildeles nummeret. Hvis nummeret alene skal kunne benyttes til brug for f.eks. digital tinglysning, skal dette tydeligt fremgå af registreringen særligt hvis nummeret opbygges lig et CVR-nummer så eventuelle samarbejdspartnere, kreditorer, offentlige myndigheder m.v. ved at der ikke er tale om en juridisk enhed. Fordele De almene boligafdelinger får deres eget unikke nummer, der umiddelbart vil kunne benyttes i de eksisterende systemer hos Tinglysningsretten og realkreditsektoren, hvis det opbygges lig det eksisterende CVR-nummer. 10

11 Ulemper Indførelse af et eventuelt nyt ID-nummer må antages at være en dyr løsning for Erhvervsstyrelsen, som vil skulle bruge en del ressourcer i forhold til systemudvikling og efterfølgende drift af et nyt system/register. Hvis ID-nummeret ikke opbygges lig et CVR-nummer vil det ikke umiddelbart kunne benyttes i tinglysningen. Et sådan nummer vil kræve tilpasninger i Tinglysningsrettens systemer og realkreditsektorens systemer, hvilket begge parter har udtrykt uvilje imod. Desuden vil et IDnummer opbygget lig et CVR-nummer have de samme ulemper, som belyst under mulighed 1 om CVR-numre. Hertil kommer at det umiddelbart ligger uden for Erhvervsstyrelsens opgaver at etablere registre for andet end virksomheder og lignende Mulige løsninger i andres regi I dette afsnit belyses to mulige løsninger, som ligger uden for Erhvervsstyrelsens regi og beslutningskompetence. De er dog blevet nævnt på de afholdte møder, som mulige løsninger, hvorfor de medtages i rapporten. De er ikke vurderet af projektgruppen, men alene medtaget for fuldstændighedens skyld Mulighed 1 SKATs tildeling af SE-nummer Alle registrerede virksomheder har i dag et CVR-nummer, samt mindst ét P-nummer. I visse tilfælde kan det også være relevant for en virksomhed at have et eller flere SE-numre, f.eks. hvis der føres særskilt regnskab for hver enkelt afdeling i virksomheden. Et SE-nummer som et undernummer til et CVR-nummer kaldes for en delregistrering. En delregistrering foregår elektronisk via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning, men er reguleret og sker i henhold til SKATs lovgivning. SE-nummeret som en delregistrering under et eksisterende CVR-nummer offentliggøres ikke på Et SE-nummer kan også tildeles som erstatning for et CVR-nummer, f.eks. til udenlandske virksomheder. Denne løsning udfases som led i Grunddataprogrammet, som giver udenlandske virksomheder mulighed for fremover at kunne få tildelt et CVR-nummer. Det skal i forhold til SE-numre tilføjes, at Regeringen med Grunddataprogrammet har besluttet, at brugen af SE-numre så vidt muligt skal udfases. En tildeling af SE-numre til almene boligafdelinger vil således kunne stride imod denne beslutning. Et SE-nummer har samme opbygning som et CVR-nummer og vil derfor umiddelbart kunne benyttes i den digitale tinglysning, samt formentlig i realkreditsektorens system til system løsninger. SE-numrene er dog ikke offentligt tilgængelige på og Realkreditsektorens systemløsninger vil derfor ikke kunne efterprøve om nummeret eksisterer, samt finde oplysninger om, hvilket CVR-nummer, som det pågældende SE-nummer er tilknyttet Mulighed 2 Landsbyggefondens eksisterende register Ved de afholdte møder er det kommet frem, at der allerede i dag findes en unik identifikator for almene boligafdelinger. Landsbyggefonden fører således et register over alle almene boligorganisationer med samtlige tilhørende afdelinger i den almene boligsektor. 11

12 Det er af Landsbyggefonden oplyst at nummeret eventuelt vil kunne benyttes til tinglysning, da det er unikt, men at det er opbygget anderledes end CVR-numrene, hvilket eventuelt vil kunne medføre problemer for Tinglysningsretten og realkreditsektoren. En fordel ved at benytte Landsbyggefondens ID-nummer som unik identifikator for de almene boligafdelinger vil være, at det eksisterende register hos Landsbyggefonden kan benyttes, og at der ikke ses at ville opstå problemer i forhold til eksisterende numre. Bruges nummeret i sin nuværende form, vil det umiddelbart uden opslag i CVR-registeret kunne adskilles fra et CVR-nummer, så der ikke bliver problemer i forhold til de rettigheder og pligter som følger med et CVR-nummer en juridisk enhed. Nummeret vil dog ikke aktuelt kunne anvendes til digital tinglysning, da det ikke er opbygget ligesom et CVR-nummer, og vil derfor ikke imødegå det konkrete problem, som de almene boligafdelinger oplever, med mindre der foretages ændringer i de eksisterende systemløsninger. Projektgruppen har på baggrund af de modtagne oplysninger opfordret Tinglysningsretten og Landsbyggefonden til at drøfte muligheden for udvidet brug af disse allerede eksisterende IDnumre for de almene boligafdelinger. Det er dog efter afholdelsen af møderne konkret oplyst fra Tinglysningsretten, at løsningen ikke ses at være brugbar Opsummering af de forskellige løsninger I dette afsnit opsummeres de forskellige mulige løsninger. CVR-nummer De almene boligafdelinger kan ikke i henhold til gældende lovgivning tildeles et CVRnummer, da de har en overliggende juridisk enhed, som allerede har et CVR-nr. Hvis der vælges en løsning med ekstraordinær tildeling af CVR-nummer til underliggende enheder, kan det løse et (mindre) problem for boligafdelingerne, men åbne for en lang række andre problemer, som anført af de øvrige interessenter, bl.a. at det bliver uklart, om et CVRnummer tilhører et selvstændigt retssubjekt eller ej. Denne løsning vurderes at skabe flere problemer end den løser. P-nummer En løsning med P-numre kræver kun en mindre ændring i CVR-loven. Dette skyldes at P- numre er beregnet til en situation, hvor der skal underinddeles i afdelinger, ligesom i den konkrete problemstilling. Tinglysningsretten og realkreditsektoren har dog udtrykt skepsis over for denne løsning, da den vil stille krav om ændringer i deres eksisterende systemløsninger. Desuden vil en ændring af CVR-lovens regler om P-numre kunne medføre ulemper for de øvrige interessenter, som i dag benytter P-numrene til tilsyn, afgifter m.v. Nyt ID-nummer En løsning kunne være at indføre et nyt ID-nummer, hvilket dog ikke vurderes at være hensigtsmæssigt. En sådan løsning vil medføre uforholdsmæssigt mange omkostninger, og de konkrete ulemper vil være lig de der følger med CVR-numre og P-numre. 12

13 5. Delkonklusion vedrørende mulige løsninger På baggrund af projektgruppens sammenligning af de forskellige løsninger, er det vurderingen, at en løsning fra Erhvervsstyrelsens side ikke er mulig. Der er tale om et mindre og meget konkret problem, som ligger uden for styrelsens regi. En løsning med tildeling af CVRnummer ses at ville medføre ulemper for en række interessenter, som ikke er proportionelle med de umiddelbare fordele. En anden alternativ løsning ses at være udvidelse af reglerne om P-numre, så der ikke længere stilles krav om produktion og ansatte, men at der alene er tale om registrering af afdelinger. P- numrene kan dog ikke umiddelbart anvendes i den digitale tinglysning på linje med CVRnumre, da de har en anden opbygning med 10 cifre i modsætning til CVR-nummerets 8 cifre, og denne løsning vil derfor kræve systemændringer hos de berørte parter. En løsning med udvikling af et nyt ID-nummer ses endvidere ikke at være brugbar, da det af interessenterne er ønsket, at et sådan nummer skal opbygges lig et CVR-nummer, hvilket vil indebære de samme uhensigtsmæssigheder, som brug af et egentligt CVR-nummer. Der kan fokuseres på løsninger uden for Erhvervsstyrelsens regi, hvor en løsning fra SKATs side med brug af SE-numre som delregistrering under et eksisterende CVR-nummer kan være brugbar for de fællesafregnende enheder I forhold til almene boligafdelinger vil brugen af Landsbyggefondens eksisterende register også være en mulighed. Det kræver dog beslutninger og ændringer, som ligger uden for Erhvervsstyrelsen regi og beslutningskompetence. 6. Samlet konklusion Det er konstateret, at såvel de fællesafregnende enheder, som de almene boligafdelinger, i dag har et reelt behov for registrering af enheder, der falder uden for de nuværende registreringsmuligheder i CVR-registeret, som fastlagt ved CVR-loven. Det er projektgruppens vurdering, at de berørte parter som udgangspunkt selv bør forsøge at løse problemet, f.eks. ved udarbejdelse af standardtekster og faste forretningsgange for tinglysning, brug af eksisterende ID-numre hos f.eks. Landsbyggefonden eller lignende løsninger. For de fællesafregnende enheder vil det være muligt for SKAT, som de også selv har foreslået, at tildele de fællesafregnende enheder et SE-nummer som delregistrering under et eksisterende CVR-nummer. Numrene administreres af SKAT og bruges i forhold til afregning af moms, AM-bidrag og A-skat for en virksomheds administrative enheder. For de almene boligafdelinger overstiger de ulemper, som ville være forbundet med at udvide de eksisterende løsninger vedrørende CVR-numre eller P-numre, eller at indføre et nyt IDnummer fordelene. Særligt udvandingen af begrebet juridisk enhed vil medføre store ulemper for de øvrige interessenter og vil kunne medføre, at CVR-registeret ikke fremover har den samme rolle som i dag, hvor CVR-nummeret er lig en juridisk enhed. Det er i projektets konklusion lagt til grund, at en række interessenter har udtrykt skepsis overfor ændringer af eksisterende lovgivning vedrørende CVR-numre og P-numre. Desuden er der lagt vægt på, at det konstaterede problem ses at være af en karakter, hvor der er tale om nice to have frem for need to have. På den baggrund er det projektgruppens vurdering, at flere af de skitserede mulige løsninger ikke er proportionelle med de identificerede problemer. 13

14 7. Indstilling til direktionen På baggrund af det udførte arbejde indstiller projektgruppen til Erhvervsstyrelsens direktion, at der ikke foretages lovændringer vedrørende de konstaterede problemer. Projektgruppen indstiller endvidere til, at de enkelte interessenter med konkrete behov opfordres til at løse problemet indbyrdes, eksempelvis ved at benytte Landsbyggefondens eksisterende register til identifikation af de enkelte boligafdelinger, eller alternativt tager skridt til at sikre ensartet sagsbehandling i tinglysningen, så de konstaterede ulemper ved manuel sagsbehandling i videst muligt i fremtiden kan undgås. 14

15 8. Bilagsoversigt Bilag 1: Referat fra møde med Danmarks Statistik og SKAT, mandag den 28. oktober Bilag 2: Referat fra mødet med MBBL, Realkreditrådet, Realkreditforeningen, BRF Kredit og Finansrådet, mandag d. 28. oktober Bilag 3: Referat fra møde med Fødevarestyrelsen, tirsdag den 29. oktober Bilag 4: Referat fra mødet med Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden, onsdag den 30. oktober Bilag 5: Referat fra møde med Tinglysningsretten og Justitsministeriet, torsdag 31. oktober Bilag 6: Oversigt over enheder uden mulighed for opnåelse af CVR-nummer, men uden konkrete behov for tildeling heraf. 15

16 Bilag 1: Referat fra møde med Danmarks Statistik og SKAT, mandag den 28. oktober 2013 Til stede SKAT: Claus Rønne Jensen Danmarks Statistik (DST): Vibeke Skov Møller og Frank Brodersen ERST: Søren Nue Clausen, Pernille Grønnemose og Mette Stolpe Konklusion SKAT og DST er ikke afvisende over for, at der tildeles CVR-nummer eller lign. til ikkejuridiske enheder, men især DST udtrykte bekymring i forhold til udvanding af CVRnummerets betydning og en forplumring af CVR-registeret. Hvis der skal indføres flere numre i CVR-registeret, er det vigtigt, at det fremgår tydeligt hvilket nummer der er tale om, en klar definition af nummeret, relationen til CVR-nummeret samt de rettigheder og pligter, som følger med nummeret samt en kode for enhedstypen. SKATs behov SKAT har nogle enheder, hvor der i henhold til momsloven foretages fællesafregning for moms og lønsum. I SKATs optik er der tale om en selvstændig juridisk person, der opererer adskilt fra virksomheden. Det er SKATs opfattelse, at de fællesafregnende enheder skal have et særskilt ID-nummer, som kan være et CVR-nummer, SE-nummer eller et tredje nummer. Der er ca fællesafregnende enheder. Det vil være ok for SKAT, hvis disse enheder får et tredje nummer, hvis bare det består af 8 cifre (og ellers opbygges som et CVR-nummer løbende, unikt osv.). DSTs behov Det er vigtigt for DST, at CVR-registeret ikke forplumres med mange numre, som man ikke kan kende forskel på. De påpegede, at det er vigtigt for dem, at man er klar over, hvad begrebet juridisk enhed er, og om en given registreret enhed er en juridisk enhed eller noget andet. DST er forundret over, at en fællesafregnende enhed kan betragtes som en juridisk enhed (i princippet er det en sammenslutning af juridiske enheder), og de mener ikke, at alle de administrative enheder, som SKAT har i dag, skal i CVR-registeret. De foreslog, at de fællesafregnende enheder eventuelt blev registreret som I/S er (hvilket SKAT ikke havde overvejet, men som de vil gå videre med). DST var ikke afvisende overfor, at der tildeles et tredje nummer i CVR-registeret, men det skal være muligt at adskille/identificere de forskellige numre på cvr.dk med en slags kode. DST foreslog, at anvende værdisæt, der giver klarhed om, hvad der er registreret. DST finder det dog lidt mærkeligt at afskaffe ét ID-nummer (SE-nummeret), blot for eventuelt at indføre ét andet ID-nummer. DST bruger begrebet økonomisk enhed internt om en bestemt statistisk enhedstype. Derfor kan det give DST interne forståelsesproblemer, hvis dette begreb skal benyttes til noget andet, men det vil dog ikke give systemmæssige problemer. 16

17 DST finder desuden, at det ikke skal være muligt at knytte P-enheder til andet end CVRnummeret. Identifikation af konkrete enheder SKAT kunne umiddelbart kun komme på de nævnte fællesafregnende enheder, som de mener skal kunne tildeles et CVR-nummer. DST nævnte flere forskellige enheder, som kunne tænkes eventuelt at ville benytte en ny løsning med ID-nummer; hospitaler, kommuner og ikke registreringspligtige landbrug (besætninger o.l.). Underopdeling kan være nyttig eventuelt pga. tilskud og støtte. Løsningen vil kræve henvisninger. Det er vigtigt for både SKAT og DST at få fastslået, hvem der har pligten til at opdatere oplysningerne. Desuden er det vigtigt at kunne skelne enhedstyperne fra hinanden, samt sikre sammenhængen til en (eventuelt) juridisk enhed. Det kunne eventuelt være ved et nyt nummer med flere/færre cifre, særlig kode, oplysning på cvr.dk eller en bestemt henvisningsstuktur. Fordele og ulemper ved tildeling af CVR-numre til ikke-juridiske enheder Både DST og SKAT var enige om, at det er vigtigt at evt. nye enheder i CVR-registeret defineres klart, herunder rettigheder og pligter. Desuden er det vigtigt at brugeren af cvr.dk kan se de nævnte sammenhænge mellem ID-numrene og enhedstypen. Der må ikke være tvivl om, hvad der er den juridiske enhed. Især DST udtrykte bekymring i forhold til udvanding af CVR-nummerets betydning og en evt. forplumring af CVR-registeret. Både SKAT og DST fandt at en løsning med nye numre kunne afhjælpe eventuelle problemer med digital tinglysning. SKAT påpegede, at det bliver sværere for Arbejdstilsynet at gennemskue, hvor de skal gå på kontrol, hvis der kommer flere enheder i CVR-registeret. 17

18 Bilag 2: Referat fra mødet med MBBL, Realkreditrådet, Realkreditforeningen, BRF Kredit og Finansrådet mandag d. 28. oktober 2013 Til stede MBBL: Lise Nielsen, Kontorchef og Per Larsen Realkreditrådet: Marie Lund Bendtsen, Seniorjurist Realkreditforeningen: Christina Wandt, juridisk konsulent BRFKredit: Bo Laybourn, analytiker Finansrådet: Rasmus Engbæk Larsen, Forretningskonsulent ERST: Søren Nue Clausen, Pernille Grønnemose, Mette Stolpe, Mathilde Winkel og Rikke Gram-Hansen Konklusion Overordnet var der på mødet enighed blandt de eksterne deltagere om, at de har behov for et unikt ID-nummer, der på samme måde som CVR-nummeret kan bruges til at foretage tinglysning vedrørende almene boligafdelinger. Selve løsningen behøver ikke at være et egentligt CVR-nummer, men nummeret skal opbygges lig et CVR-nummer, og der skal kommunikeres klart i forhold til hvad det pågældende nummer er og hvordan det kan bruges. De enkelte deltagere fortalte følgende i forhold til problem/behov: MBBL Ønsker ikke at ændre på juridisk status på almene boligafdelinger, men tinglysning er opbygget omkring CVR-nummeret, hvilket giver problemer i forhold til tinglysning i form af uhensigtsmæssige manuelle procedurer. 1/5 af boligmassen i Danmark er almene boliger, hvor tinglysningen ikke fungerer optimalt (manuelt frem for digitalt). Manuelle procedurer betyder ekstra omkostninger for realkreditsektoren, i form af forøget tidsforbrug og ekstra gebyrer, samt flere fejl i tinglysningen. Tingslysning føder data ind i ESR, som føder data ind i BBR, som bruges bredt af myndigheder (f.eks. til statistik). Hvis tinglysningen ikke er korrekt i forhold til ejerforholdskoder, så kommer data forkert ind i andre systemer. Det har økonomisk betydning, da BBR-data bl.a. bliver brugt til at udbetale kommunale ydelser (udligning). MBBL retter manuelt data i BBR skriver til kommunerne om at rette data. Men rettelserne overskrives, så snart tinglysningen ændres. Afgørende at data bliver rettet i stamregistreret, hvilket er tingslysningen. Ønsker ikke at ændre på, hvad der er en juridisk enhed, men systemer der indrettes på det, hvilket bliver problematisk når enheder, ikke kan registreres. Realkreditinstitutterne almene boligafdelinger = 20 pct. af boligmassen. Det er ikke kun et spørgsmål om besværlige manuelle processer, men i høj grad, at tingbogen skal være 100 pct. retvisende. Også så det ikke kun er folk fra den finansielle sektor som forstår det. 18

19 Institutterne har udviklet forskellige løsninger, så der findes ikke en ensartet datamodel. Hvordan ved man f.eks., hvem der er den rette adkomsthaver? Der findes ikke en ensartet måde at opgøre det på - nogle gange er det boligorganisationerne som står for at klare tinglysningen, andre gange er det nogle andre. CVR-numre og CPR-numre er nøgler til tinglysningssystemet, og derfor har man opfundet alternative løsninger for at få tingene til at køre, men det kommer i sidste ende til at koste kunderne, da der ellers skal udbetales til en garanti. Den finansielle sektor undersøgte i slutningen af 2011, hvor meget der skulle udbetales til den almene sektor i løbet af første halvår 2012, og det forventede beløb udgjorde ca. 5 mia. kr. Da en stor andel af dette beløb er store lån ikke unormalt med lån på 100 mio. kr. er omkostningen forbundet med garantien af en væsentlig størrelse og det er kun den almene afdeling i sidste ende beboerne som skal betale denne ekstra udgift. Eksempel på fejl: Advokatsekretær, der tinglyser på en boligorganisation. Problemet er så, at hvis boligorganisationen går konkurs, så ligger konkursboet hos dem, og ikke den almene boligafdeling (ikke længere vandtætte skodder mellem boligorganisation og den almene boligafdeling). Entydig identifikation vil fjerne uhensigtsmæssigheder. Hvis man får sin sag afvist i tinglysningssystemet, f.eks. ved fejl i indberetningen, skal indberetningen starte forfra, hvilket er meget omkostningsfuldt og tidskrævende (f.eks. renter i forbindelse med garantiprovision). En digital tinglysning kan klares på max 20 sekunder, når der findes en entydig identifikator. Men uden en entydig identifikator kan selv en simpel almenbolig-sag tage væsentlig længere tid og en kompleks sag kan tage 1-2 dage, men også længere, da den i mange tilfælde skal håndteres manuelt. Dertil kommer fejlprocenten, som ved manuel tinglysning er betydeligt højere. Hvad har man ellers gjort for at imødekomme problemet? Der har været dialog med Tinglysningsretten, som også er interesserede i at automatisere processen yderligere, og komme væk fra midlertidige/manuelle løsninger. Der er ikke fundet en tilfredsstillende løsning på problemet. Udfordringer eller problemer ved at uddele CVR-numre? Almene boligafdelinger administrerer ikke noget det gør boligorganisationerne. De ønsker også at almene boligafdelinger får en unik identifikation. Dog vigtigt at holde fast i, at almene boligafdelinger ikke er juridiske enheder, og at der ikke er nogen aktivitet i de enkelte boligafdelinger. Finanstilsynet, Statens Administration og SKAT har også behov for at kunne identificere almene boligafdelinger entydigt. Finansrådet finder det vigtigt, at det er muligt at sondre mellem hvad der er juridisk enhed og andet så banker ikke ender med at oprette konti eller lignende uberettiget. Dette kan eventuelt gøres ved at indføre en ny selskabstype på niveau med A/S og ApS IJE (ikke-juridisk enhed). Kriterierne for, hvad der skal til for at få registreret en ikke-juridisk enhed kan efter Finansrådets opfattelse ske på bekendtgørelsesniveau. Her vil eventuelt også kunne gøres begrænset, så ERST ikke behøver forholde sig til alle mulige andre, som også vil have et CVRnummer. 19

20 ERST: Ikke aktive CVR-numre kan være et problem i forhold til at sikre opdaterede data, og så CVR-registeret ikke sander til. Nødvendigt at se på livscyklus, genbekræftelse etc. for en sådan registrering. Finansrådet og realkreditinstitutterne: Såfremt man vil kræve en eller anden form for fortløbende bekræftelse af disse nye identifikationsnumre, er det vigtigt, at man etablerer en fornuftig proces, hvor Erhvervsstyrelsen i god tid varsler og minimum 2-3 gange sender påmindelse ud, inden et nummer bliver inaktivt. Tilsvarende var det meget vigtigt, at inaktive CVR-numre kan genaktiveres. Kunne man forestille sig et andet nummer? Realkreditforeninger: Afgørende at det er af samme format (8 cifre) som CVR-nummeret, så det fungerer i alle systemer, der er bygget op om CVR-nummeret som identifikator, men må ikke være ens med eksisterende CVR-numre. Der skal være tale om et unikt nummer, som skal være fortløbende og have en indbygget kontrol. MBBL: Det er vigtigt at kunne skelne mellem hvad der er juridiske enheder, og hvad der ikke er. Idet det ikke er juridiske enheder, kunne der være en afdeling i CVR-registeret for juridiske enheder, og en afdeling for ikke-juridiske enheder. En udvidelse, så man nedenunder systemet, deler ud i to veje: så det passer i tinglysningssystemet, og så data kommer korrekt ind. Vigtigt at det er bundet sammen med boligorganisationerne, som overordnet juridisk enhed. Derfor skal der ikke være mulighed for digital postkasse, NemId m.v. Tilsvarende finder Finansrådet, at man ikke skal kunne oprette andre konti eller lignende. Et CVR-lignende nummer bør være frivilligt og fornyelse af CVR-nummeret bør ske med samme frekvens som øvrige frivillige foreninger. Realkreditsektoren finder dog som udgangspunkt, at der ikke bør være krav om løbende fornyelse eller at det kun burde være hvert 5-7 år. Baggrunden er, at almene boligafdelinger (og andelsboligforeninger) meget sjældent ændrer status/opløses. Der er behov for offentliggørelse og distribution af data, så man kan gå ind og slå oplysningerne op i registeret eller modtage data. Der er en kommunikationsopgave i at få folk til at forstå hvad det er for et nummer, og hvilke rettigheder og pligter det medfører. Det blev foreslået, at det eventuelt fremgår direkte af selve nummeret, f.eks. i cifrene, 000XXXXX, som en selskabstype eller lignende. 20

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. Chefkonsulent Søren Nue Clausen Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Finansrådet har modtaget

Læs mere

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift.

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift. Notat Jord & Affald J.nr. MST-779-00115 Ref. RH 11. maj 2010 Oversigt over virksomheder med omsætning under 50.000 kr. i 2008 Oversigten er et hjælpemiddel, som kommunerne kan benytte sig af i forbindelse

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Tegningsregler

VEJLEDNING OM. Tegningsregler VEJLEDNING OM Tegningsregler UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Tegningsregler for aktie- og anpartsselskaber.... 2 1.1 Begrænsninger i tegningsreglen:... 3 1.2 Fortolkningstvivl...

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

P-numre. Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013. Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen

P-numre. Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013. Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen P-numre Orientering Kommuner og regioner Juni -november 2013 Danmarks Statistik: Karin Holst Duer Steen Eiberg-Jørgensen Dagsorden 1. Lovgivning 2. Hvad bruges P-nr. til? 3. Danmarks Statistik s relationer

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Thode

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder 16. april 2012 Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder Resultatet af Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012, som blev foretaget i de sidste 2 uger af januar, foreligger

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Helle Seidelin Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Indledning Finanstilsynet

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S Referat fra møde i bestyrelsen i Møde nr. 53 Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S den 30. august 2017 kl. 9.00 Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Suppleanter: Mødt Leo Andersen Vibeke Beierholm Anne

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere