Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer."

Transkript

1 Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 23.oktober 2015 Brøndby Kommunes finansielle politik Brøndby Kommunes finansielle politik er et bilag til kommunens Principper for økonomistyring, og den fastlægger rammerne for styringen af kommunens finansielle aktiver og passiver, herunder særligt rammer for risiko (risikopolitik) ved finansielle forretninger. På aktivsiden ønsker Brøndby Kommune det bedst mulige afkast uden anvendelse af unødige spekulative risici, mens ønsket på passivsiden er minimering af renteudgifter, ligeledes uden anvendelse af unødige risici. Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer. Centralforvaltningen har ansvaret for løbende at holde den finansielle politik opdateret og for at forelægge den for Økonomiudvalget, når der foretages indholdsmæssige ændringer. Den finansielle politik indeholder et kapitel om aktiver og et kapitel om passiver. 1 Aktiver Brøndby Kommune ønsker maksimalt afkast af sine finansielle aktiver uden anvendelse af unødige spekulative risici og under hensyntagen til etiske retningslinjer. Den finansielle politik sætter rammerne herfor. 1.1 Lovgrundlag og etik Kommuner kan ifølge styrelseslovens 44 (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, Økonomi- og Indenrigsministeriet) placere overskydende likviditet i de typer værdipapirer, som fondes midler kan anbringes i. Reglerne for anbringelse af fondes midler er fastlagt i anbringelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 957 af 10. juli 2013, Justitsministeriet). I overensstemmelse med lovgivningen kan Brøndby Kommune placere sin overskydende likviditet på indlånskonti i pengeinstitutter, alternativt i danske stats- og realkreditobligationer eller i øvrige rentebærende fordringer, herunder visse typer af udenlandske statsobligationer, som kommuner også lovligt kan anbringe midler i. Gennem investeringsforeninger kan kommunen således investere i eksempelvis erhvervsobligationer (kreditobligationer) og i aktier. Inden for anbringelsesbekendtgørelsens rammer fastsætter Brøndby Kommunalbestyrelse følgende yderligere begrænsninger på anbringelser i værdipapirer: Investeringer foretages efter etiske retningslinjer, der som minimum sikrer, at investeringerne er i overensstemmelse med internationale normer for, hvad der er ansvarligt indenfor henholdsvis miljø, våben, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og anti-korruption. Side 1 af 9

2 Der investeres kun gennem banker og investeringsforeninger m.v., som dokumenterer, at der sker en effektiv screening af de lande og virksomheder m.v., der investeres i. Lande og virksomheder, der ikke lever op til forannævnte normer, investeres der ikke i. 1.2 Overordnede mål Der opsættes flg. mål for styringen af kommunens finansielle aktiver: At opnå maksimalt afkast Løbende prognoser og opfølgninger skal sikre en optimal allokering mellem arbejdskapital og porteføljemidler, som er afstemt med forventninger til, hvornår disse midler skal anvendes af kommunen til drift, anlæg m.m. Sætte rammer for placering af likviditeten med henblik på at nedbringe risici i form af: Likviditetsrisiko (risikoen for at der ikke er likviditet til afholdelse af udgifter) Modpartsrisiko (ved fx bankforbindelser eller andre papirer med direkte modpart) Renterisiko Valutarisiko At nedbringe risikoen ved at sprede porteføljen mellem flere aktivklasser At nedbringe risikoen ved at sikre spredning af investeringen i de enkelte aktivklasser At investere etisk i henhold til FN s normer Effektivisere administrationen af likviditetsplejen Sikre overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning, som Brøndby Kommune måtte være underlagt. Porteføljeplejen kan helt eller delvist outsources til en eller flere kapitalforvaltere. 1.3 Horisont arbejdskapital og porteføljemidler Midlerne placeres kontant eller i porteføljer, hvis risiko er afstemt med de enkelte midlers investeringshorisont. For arbejdskapitalen vil den typiske placeringshorisont være 3-6 mdr. For porteføljemidler er horisonten typisk > 1 år. Fordelingen af midler mellem arbejdskapital og porteføljemidler foregår løbende på baggrund af prognoser for kommunens likviditet. 1.4 Arbejdskapital (max. 1 år) Arbejdskapitalen placeres som udgangspunkt kontant i kommunens hovedbankforbindelse. Det sikres, at der, via indestående eller kassekredit, til enhver tid er likvide midler til dækning af kommunens løbende udgifter. I kortere perioder med overskudslikviditet kan arbejdskapital placeres i kortløbende obligationer eller som aftaleindlån i en bank. For at optimere overskudslikviditeten kan kommunen ved hjælp af obligationsbeholdningen foretage belåning mod sikkerhed i de købte obligationer også benævnt repo-forretninger. Sådanne repoforretninger samt i øvrigt træk på kassekredit skal ske under overholdelse af den finansielle politik på passivsiden. Side 2 af 9

3 For at opnå højere afkast, samt for at minimere modpartsrisiko i tilfælde af en banks konkurs, tilstræbes det, at arbejdskapitalen holdes på et minimum, ved at så mange midler som muligt overgår til porteføljemidlerne. Når midler placeres som kontant indestående i bank, prioriteres det højt at vælge en sikker bank (dvs. en bank med lav risiko for konkurs). 1.5 Porteføljemidler (min. 1 år) Midler, som investeres med placeringshorisont på over et år, benævnt porteføljemidler, kan placeres i papirer, som styrelsesloven og anbringelsesbekendtgørelsen tillader kommuner at investere i. Der opsættes ikke noget absolut mål for afkast, idet niveauet i meget høj grad afhænger af situationen på markederne for værdipapirer (renteniveau, konkjunkturer m.v.). Det vil dog som minimum blive tilstræbt at sikre kapitalbevarelse efter inflation. Brøndby Kommunes porteføljemidler skal have en samlet lav risikoprofil. Kommunens investeringsrammer, som også skal overholdes af en eventuel kapitalforvalter, er defineret i næste afsnit. For at opnå et stabilt positivt afkast sigtes mod en politik, hvor investeringer spredes over flere aktivklasser, der har en lav korrelation med hinanden. 1.6 Investeringsrammer Der opsættes grænser for, hvor stor en del af Brøndby Kommunes samlede likvide midler, der må placeres i bestemte værdipapirer: %* Likvide danske stats- eller realkreditobligationer, bankindestående, aftaleindlån, anfordring og kontant. Porteføljen af danske obligationer skal have en varighed på mellem 0 og 6 år %** Andre obligationer end danske stats- og realkreditobligationer: udenlandske statsobligationer, danske og udenlandske indeksobligationer samt danske og udenlandske virksomhedsobligationer (gennem investeringsforeninger) 0-20%** Aktier (gennem investeringsforeninger) * Ved indgåelse af kapitalforvaltningsaftaler gælder, at forvalter højst må placere 10 % af de porteføljemidler, forvalter administrerer, som bankindestående, medmindre andet er aftalt med Brøndby Kommune (Centralforvaltningen). ** Tilsammen må aktivklasserne andre obligationer end danske stats- og realkreditobligationer og aktier højst udgøre 30 % af kommunens samlede likvide midler. Anbringelsesbekendtgørelsens krav om regulerede markeder, valutaer m.v. skal til enhver tid overholdes. 1.7 Renterisiko Renterisiko på en obligation måles vha. varighed, som angiver ændringen i obligationens pris som funktion af renten. Den korrigerede varighed på Brøndby Kommunes samlede portefølje af danske stats- og realkreditobligationer må maksimalt andrage 6. Side 3 af 9

4 Idet den korrigerede varighed ikke offentliggøres af uafhængig kilde, benyttes nøgletallet beregnet af kommunens pengeinstitut og/eller kreditforening. 1.8 Valuta Arbejdskapitalen kan placeres kontant i DKK eller i danske realkredit- og statsobligationer. Porteføljemidlerne kan placeres globalt, dog minimum 70 % i danske obligationer eller bankindlån. 1.9 Etiske retningslinjer Brøndby Kommunes porteføljerådgiver(e) skal have en gennemarbejdet proces for at sikre, at internationalt anerkendte etiske retningslinjer er gældende og håndhæves af virksomhederne i aktie- og virksomhedsobligationsporteføljen. Ved investering i statsobligationer undgås så vi muligt lande, hvor grove og systematiske overskridelser af menneskerettigheder forekommer. Dette medfører, at alle investeringerne skal screenes i henhold til FNs retningslinjer (UN Guiding Principles og UN Global Impact). Disse normer er bredt internationalt anerkendt og omfatter områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, sundhed, udvikling og korruption. Såfremt det vurderes, at dialog ikke kan påvirke et selskab, der beviseligt bryder de overstående normer, skal det ekskluderes fra Brøndby Kommunes portefølje af værdipapirer. Brøndby Kommune skal til enhver tid have mulighed for at afvise og/eller forlade (sælge) investeringer i selskaber og lande, som kommunalbestyrelsen ikke finder passende til at indgå i kommunens investeringsportefølje. Når en investering i et uønsket selskab/land er foretaget gennem en investeringsforening, vil det som regel betyde, at hele beholdningen af pågældende investeringsforening skal afhændes, og der kan i den forbindelse påløbe omkostninger (indløsningsfradrag) Administration og bemyndigelser For at opnå en hensigtsmæssig måde at administrere de likvide aktiver på, herunder kontanter, obligationer og investeringsbeviser, er Centralforvaltningen bemyndiget til at træffe afgørelser om løbende køb og salg af værdipapirer samt løbende at overvåge, justere og indgå aftaler om indeståender på bankkonti. Centralforvaltningen bemyndiges endvidere til at indgå aftale med en kapitalforvalter (porteføljeplejeaftale). En sådan aftale giver kapitalforvalteren mandat til, for et aftalt beløb, at købe og sælge finansielle aktiver, herunder obligationer og investeringsbeviser, på kommunens vegne inden for rammer, som sikrer, at kommunens finansielle politik bliver overholdt. Kapitalforvalteren evalueres løbende af Brøndby Kommune i forhold til de opnåede resultater. Der modtages månedligt en rapportering fra kapitalforvalteren indeholdende som minimum: Afkast i kroner og procent Varighed pr. ultimo måneden Effektiv rente på de danske obligationer Beholdningsliste Transaktionsliste Markedsforventninger Relevante risikonøgletal, herunder Value at Risk for porteføljemidlerne Relevante referenceafkast Side 4 af 9

5 Efter behov og minimum én gang årligt, afholdes møde med kapitalforvalteren, hvor porteføljeplejen evalueres og evt. fremtidige tiltag gennemdrøftes. Centralforvaltningen skal minimum en gang i kvartalet orientere Brøndby Kommunes Økonomiudvalg om udviklingen i porteføljemidlerne og den samlede likvide beholdning. 2 Passiver Formålet med den finansielle politik på passivsiden er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, som kommunen finder acceptable. Den finansielle politik fastlægger nogle generelle retningslinjer i forbindelse med lånoptagelse og pleje af Brøndby Kommunes låneportefølje. 2.1 Kommunens overordnede lånepolitik Gæld virker begrænsende på kommunens handlemuligheder. Derfor skal gældssætning kun bringes i anvendelse, hvor dette anses for nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt. Stiftelse af lån skal så vidt muligt begrænses til finansiering af langvarige aktiver. Ved etablering af nogle aktiver f. eks. ældreboliger er lånefinansiering et anerkendt og benyttet redskab, som også Brøndby Kommune anvender. I den daglige drift kan driftskreditter i pengeinstitutter og/eller byggekreditter hos kreditforeninger anvendes. Sidstnævnte regnes ikke med i kassekreditreglen. Valg af løbetider og afdragsprofiler på lån fastsættes i hvert enkelt tilfælde på grundlag af en vurdering af det lånefinansierede aktivs levetid samt en vurdering af kommunens langsigtede økonomiske situation. Lånepolitikken omfatter kommunens korte og langfristede gæld. For lån til ældreboliger gælder dog særlige regler jf. lov om ældreboliger (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse nr. 666 af 17. juni 2010). 2.2 Lovgrundlag Kommunens låntagning skal til enhver tid være: I overensstemmelse med den gældende lånebekendtgørelse (Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 17. december 2013) og den tilknyttede vejledning. Besluttet i henhold til Lov om kommuners styrelse 41 (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, Økonomi- og Indenrigsministeriet), hvor beslutning om lån og garantiforpligtelser træffes af kommunalbestyrelsen, med mindre Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter andet. Underskrevet i henhold til Lov om kommuners styrelse 32, hvor dokumenter vedrørende optagelse af lån og garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen. Digital signatur kan benyttes, såfremt modparten kan håndtere dette. Side 5 af 9

6 2.3 Beslutningskompetence og bemyndigelse Beslutninger om lånoptagelse, omlægning af lån, leasingaftaler eller garantistillelse træffes af enten Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse eller Centralforvaltningen, jf. nedenstående: Ved nye lånoptagelser eller ved løbetidsforlængelse af eksisterende lån træffes beslutningen af kommunalbestyrelsen. Beslutning om nye garantistillelser eller løbetidsforlængelse af eksisterende garantistillelse for lån til forsyningsvirksomheder og selvejende institutioner m.v. træffes af kommunalbestyrelsen. Ved omlægning af kommunens eksisterende lån, uden løbetidsforlængelse, kan beslutningen træffes af Centralforvaltningen inden for rammerne af den finansielle politik, herunder rammerne for rente- og valutaeksponering. Beslutninger om indgåelse af aftaler om leasing af driftsmidler eller anlægsinvestering træffes af borgmesteren. Centralforvaltningen kan godkende forsyningsselskabers og selvejende institutioner omlægning af lån, for hvilke kommunen tidligere har stillet garanti, under forudsætning af at lånet ikke løbetidsforlænges udover løbetiden på den af kommunalbestyrelsen tidligere besluttede garanti, og at lånet i øvrigt videreføres inden for de af kommunalbestyrelsen besluttede rammer for renteforhold m.v. Ved kommunens garantistillelse for lån til forsyningsselskaber og selvejende institutioner underskrives gældsbrevet af både selskabet som debitor og kommunen som garant, jf. Lov om kommuners styrelse 32, af kommunalbestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen (evt. ved brug af digital signatur). Beslutning om etablering eller omlægning af lån kan ikke delegeres til eksterne finansielle institutter via fuldmagt. 2.4 Lån og finansielle instrumenter Kommunen skal ved lånoptagelse og -omlægning benytte sig af finansielle instrumenter og lånetyper, der tillades af lånebekendtgørelsen, herunder: Der kan optages lån hos Kommune Kredit, realkreditinstitutter og pengeinstitutter, hvor der opnås den lavest mulige sammenlignelige ÅOP (effektiv årlig rente indregnet bidragssatser, omkostninger og gebyrer m.v.). Ved optagelse af lån til støttede ældreboliger er lånetypen lovbestemt. Dog kan der i anlægsfasen optages lån via byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering, når boligerne er indflytningsklare. Støttede ældreboliglån kan ikke af kommunalbestyrelsen besluttes omlagt uden tab af statsstøtte. Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen alene indgå simple swapaftaler (rente- og/eller valutaswaps uden tilknyttede optioner) og terminsforretninger med samme terminsbetalingsdage som et underliggende lån. Det fremgår af vejledningen til lånebekendtgørelsen, at finansielle instrumenter eksempelvis swaps alene må anvendes til afdækning af kendte betalinger. De maksimale løbetider på den langfristede gæld følger reglerne i lånebekendtgørelsen. Der kan således optages lån med op til 25 års løbetid, forudsat at lånene optages som serielån eller annuitetslån. Lån med løbetid på over 15 år skal minimum have 1 årligt afdrag. Side 6 af 9

7 2.5 Omlægning af lån Den langfristede gæld kan med eller uden løbetidsforlængelse omlægges på følgende måder: Indfrielse af det eksisterende lån og optagelse af et nyt lån hos samme eller anden långiver. Udarbejdelse af et tillæg til det eksisterende gældsbrev. Ved indgåelse af aftaler om finansielle instrumenter. Omlægning af lån forudsætter, at lånebekendtgørelsen og den tilknyttede vejledning er overholdt. Det nye dokument skal ved omlægning af lån underskrives, jf. Lov om kommuners styrelse, af kommunalbestyrelsen formand og en person, der er bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen (evt. ved brug af digital signatur). 2.6 Kreditter m.v. Til kommunens brug i driftsmæssig og/eller finansiel henseende kan der etableres trækningsret (kassekredit) i pengeinstitut eller alternativt byggekreditter hos kreditforening/kommunekreditforeningen til brug i anlægsprojekters anlægsfase. For tiden (pr. 12. oktober 2015) er der etableret trækningsret jf. nedenstående: Danske Bank 100 mio. kr. Kommunen kan gøre brug af såkaldte repo-forretninger til kortvarige lån, hvis det er fordelagtigt i forbindelse med styringen af arbejdskapitalen (likviditeten, som er nødvendig til de løbende udgifter). En repo-forretning er et kortfristet lån med sikkerhed i værdipapirer, dvs. kommunen foretager belåning mod sikkerhed i sin obligationsbeholdning. 2.7 Leasing Der kan leases til driftsmidler, så som inventar, biler, maskiner og IT-udstyr m.v. Leasing af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme. Leasing af anlæg opfattes som lån og skal dermed fragå kommunens låneramme svarende til værdien af det lejede/leasede aktiv. Hvis kommunen har udnyttet hele sin låneramme og indgår aftale om leasing af anlæg, skal der foretages deponering. Sale og lease back er ikke tilladt for kommuner uden ministeriets godkendelse. 2.8 Rammer for renteeksponering Renteeksponeringen opgøres på baggrund af den totale nominelle langfristede gæld ekskl. ældreboliglån (herunder byggekreditter), lån til selvejende institutioner og leasinggæld, men inkl. finansielle instrumenter. Renteeksponering for leasinggæld opgøres separat. Kommunen har mulighed for at optage lån med fast rente, lån med variabel rente samt lån med variabel rente med et tilknyttet rentemaksimum eller renteloft. Som variabelt forrentede lån defineres lån, hvor renteperioderne er mindre end 1 år. Variabelt forrentede lån med maksimum eller renteloft defineres som fastforrentede lån. Side 7 af 9

8 I tabellen angives højeste og laveste andel af den samlede nominelle restgæld, som skal være sluteksponeret i henholdsvis fast og variabel rente, sat i forhold til den samlede nominelle langfristede gæld, på tidspunktet for optagelse af nye lån samt ved omlægning af lån til anden renteeksponering: Rentetype Variabel rente 0 25 % Fast rente % Grænser for den nominelle andel af den samlede langfristede gæld 2.9 Rammer for valutaeksponering Valutaeksponering opgøres på baggrund af den totale nominelle langfristede gæld ekskl. ældreboliglån (herunder byggekreditter), lån til selvejende institutioner og leasinggæld, men inkl. finansielle instrumenter. Valutaeksponering for leasinggæld opgøres separat. Jf. lånebekendtgørelsen må kommunen ved nye lånoptagelser alene være sluteksponeret i DKK eller EUR. Lån i andre valutaer, som er optaget inden ikrafttrædelsen af denne regel, kan bibeholdes. I tabellen herunder angives, hvor stor en andel af den samlede gæld, der maksimalt må være eksponeret i den enkelte valuta, på tidspunktet for nye lånoptagelser eller ved omlægning af lån. Valuta Andel af den samlede nominelle langfristede restgæld DKK % EUR 0 20 % Optagelse af eller omlægning til lån i EUR skal kun ske, hvis Centralforvaltningen og eventuelle eksterne rådgivere vurderer, at det vil give en væsentlig rentebesparelse for kommunen Rammer for modpartsrisiko Ud over den markedsmæssige risiko på finansielle instrumenter, medfører finansielle instrumenter også en modpartsrisiko, såfremt modparten ikke kan opfylde egne betalingsforpligtelser (betalinger til kommunen). Finansielle instrumenter kan alene anvendes efter kommunalbestyrelsens godkendelse af modpartsrisikoen. Aftalens modpart skal have en langsigtet rating på minimum A2 hos Moody, A hos Standard & Poors og/eller A hos Fitch. Swapaftaler indgås på baggrund af ISDA (International Swaps and Derivatives Association) standarddefinitionerne eller på baggrund af en lokal dansk rammeaftale Opfølgning og rapportering Side 8 af 9

9 Centralforvaltningen afholder jævnligt møder med pengeinstitut/kreditforening med henblik på optimering af kommunens rentebærende gæld under hensyntagen til de aktuelle rente- og kursniveauer samt pengeinstitut/kreditforenings forventninger til renteudviklingen over de kommende 0 12 måneder. Centralforvaltningen skal minimum en gang i kvartalet orientere Brøndby Kommunes økonomiudvalg om eventuelle omlægninger samt udviklingen i kommunens låneportefølje generelt. Kommunalbestyrelsen, d Side 9 af 9

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld

NOTAT. Finansiel politik i relation til langfristet gæld Finansiel politik i relation til langfristet gæld 1. marts 2012 I dette notat oplistes nogle af de emner og overvejelser, som det kan være relevant at beskrive, når kommunen skal udarbejde afsnittene i

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. december 2016

Bestyrelsesmøde 9. december 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. december 2016 1. december 2016 Pkt. 8. Finanspolitik for BIOFOS-koncernen

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Finansiel strategi Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014. Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 11. august 2014 Dokument nr. 480-2014-885694 Sags nr.

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år.

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 30-05-2016 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik Økonomiforvaltningen revurderer årligt Københavns Kommunes

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Finansiel politik Udkast

Finansiel politik Udkast GLOSTRUP KOMMUNE Finansiel politik Udkast Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Likviditetsstyring og aktivportefølje 4.1 Modpartsrisici 5. Ansvarlig / etisk investeringspolitik

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Finansiel strategi

HELSINGØR KOMMUNE. Finansiel strategi HELSINGØR KOMMUNE Finansiel strategi Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Afgrænsning 4. Kompetencer og rapportering 5. Finansielle aktiver 6. Ansvarlig investeringspolitik 7. Låneoptagelse og

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Bilag 8.1 Finansiel strategi

Bilag 8.1 Finansiel strategi Bilag 8.1 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 1 3. Udførelse og kompetenceforhold 2 4. Kommunens likviditet 2 5. Kommunens gæld 3 6. Garantiprovision 4 7. Rapportering 5 1. Hjemmel I henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje

Finansiel politik. Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Finansiel politik Beskrivelse af rammerne for Nyborg Kommunes aktiv- og gældsportefølje Økonomiafdelingen, den 21. november 2012 2 Finansiel politik for Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé... 3 Politik

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 4 19. februar 2007 Lånepolitik Med henvisning til mødet 13. december 2006 har direktionen udarbejdet et udkast til en lånepolitik for Lynettefællesskabet. Udkast

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik

Økonomisk Afdeling. Finansiel politik Økonomisk Afdeling Finansiel politik Finansiel politik Køge Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KØGE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 4 1.0 FORMÅL... 4 2.0 OVERORDNET

Læs mere

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning

FINANSIEL STRATEGI. Økonomisk Forvaltning FINANSIEL STRATEGI Økonomisk Forvaltning FORMÅL I et finansielt marked med mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommunens låne- og leasingportefølje på, er det vigtigt

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015

Finansiel strategi. Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Finansiel strategi Godkendt i Økonomiudvalget 18. maj 2015 Lolland Kommunes finansielle strategi Formål Formålet med en finansiel strategi er, at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Lolland Kommunes

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Finansiel strategi og Risikopolitik for Frederiksberg Kommune

Finansiel strategi og Risikopolitik for Frederiksberg Kommune Finansiel strategi og Risikopolitik for Frederiksberg Kommune Tiltrådt 17. marts 2014 Finansiel strategi og risikopolitik for Frederiksberg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 1.1 Krav til finansielle

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2017 Økonomiforvaltningen revurderer årligt Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september.

Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september. Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september. Økonomiafdelingen indstiller, at økonomi- og indenrigsministerens brev tages til efterretning og at

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. juni 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Dette notat beskriver Københavns Kommunes finansielle

Læs mere

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi XX FORSYNING A/S Finansierings-, valuta- og rentestrategi Vedtaget på XX A/S bestyrelsesmøde den 15. maj 2007 MÅLSÆTNING: Formålet med denne strategi er at få defineret en risikoprofil for vore transaktioner

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune 3 3 Passivsiden - gældspleje 3 3.1. Rentesammensætning 5 3.2. Låneomlægning 5 4. Aktivsiden - formuepleje

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld )

Finansiel Strategi. ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) Finansiel Strategi ( Finansiel styring af likvid formue og langfristet gæld ) September 2007 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1 Formål... 2 2. Porteføljepleje af den langfristede gæld 2.1 Valutasammensætning...

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

1. Aktivssiden (likvide midler)

1. Aktivssiden (likvide midler) Vedrørende: Finansrapport pr. 31. december 2013 Sagsnavn: Finansrapport 2014 Sagsnummer: 00.01.00-Ø50-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen og Brian Hansen E-mail: susanne.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

21-05-2014. Sagsnr. 2014-0081234. Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2014. Dokumentnr.

21-05-2014. Sagsnr. 2014-0081234. Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2014. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 21-05-2014 Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2014 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2015

Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 2015 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt Københavns

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi

Bilag 7b. 25. november Finansiel politik og strategi Bilag 7b Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 25. november 2016 1. Finansiel politik og

Læs mere

Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab

Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab Finansiel styringspolitik For Hovedstadens Beredskab (erstatter tidligere likviditetspolitik) Godkendt af bestyrelsen den 11. januar 2017 Side 1 af 8 1. Baggrund Hovedstadens Beredskab skal i overensstemmelse

Læs mere

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august

16. august 2012. Rudersdal Kommune. Finansiel strategi. - Rapportering med prognose 15. august 16. august 2012 Rudersdal Kommune Finansiel strategi - Rapportering med prognose 15. august Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5-

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Notat Kontaktperson: Maria Laibach Halskov Christiansen Dato: 15. april 2014 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2013 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Finansiel Strategi for Albertslund Kommune. November Økonomi & Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Finansiel Strategi for Albertslund Kommune. November Økonomi & Stab. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund November 2016 Økonomi & Stab Finansiel Strategi for Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 SIDE 2 NOVEMBER 2016 FINANSIEL STRATEGI

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere