Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v."

Transkript

1 BEK nr 787 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forsksningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/ Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v. I medfør af 12, 13, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved lov nr. 898 af 4. juli 2013 og lov nr. 750 af 25. juni 2014, fastsættes: Kapitel 1 Uddannelsens formål 1. Skibsassistentuddannelsens grundmodul har til formål at give personer, der ønsker beskæftigelse inden for søfartsområdet, en grundlæggende teoretisk og praktisk faglig uddannelse, der gør dem i stand til at udføre forekommende praktisk arbejde inden for dæks- og maskinområdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Stk. 2. Uddannelsen til skibsassistent skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, med senere ændringer (STCW-konventionen), reglement VI/1 om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring (basic training) og de teoretiske elementer i reglement II/4 om vagthold. Stk. 3. Uddannelsens formål er endvidere at fungere som første led i en uddannelse, der kan bygges videre på med efterfølgende praktisk sejlads og afslutningsmodul. Kapitel 2 Uddannelsens mål 2. Skibsassistentuddannelsens grundmodul er indplaceret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Stk. 2. Uddannelsen skal give eleverne redskaber til at udvikle sig i det forpligtende fællesskab, der nødvendigvis findes i en skibsbesætning. 3. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en skibsassistent skal opnå på grundmodul. Stk. 2. Læringsmål for viden er, at skibsassistenten med gennemført grundmodul har 1) viden om almindeligt forekommende arbejde om bord i et skib, 2) viden om brovagt samt dæks- og maskinarbejde med normalt forekommende håndværktøj og maskiner, 3) alment kendskab til skibes opbygning, indretning, maskineri og andet udstyr, 4) alment kendskab til skibets navigatoriske og maskintekniske arbejdsområder, 5) viden om sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse, således at ulykker og arbejdsskader kan undgås og 6) kendskab til entreprenørskab i form af grundlæggende begreber og inspiration til forbedring af processer og arbejdsgange. Stk. 3. Læringsmål for færdigheder er, at skibsassistenten med gennemført grundmodul kan 1) udføre konkrete vedligeholdelses- og reparationsopgaver om bord i et skib, 1

2 2) udføre arbejdet i overensstemmelse med fastsatte normer for kvalitet, 3) udføre praktisk brandbekæmpelse og 4) beherske et grundlæggende maritimt engelsk inden for de for professionsområdet relevante områder. Stk. 4. Læringsmål for kompetencer er, at skibsassistenten med gennemført grundmodul kan 1) indgå aktivt i samarbejdet omkring planlægning af arbejdsopgaver, 2) selvstændigt udføre praktiske opgaver i forbindelse med almindeligt skibsarbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde, 3) være bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø og 4) deltage aktivt i at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og skabe gode samarbejdsrelationer. Stk. 5. Eleven skal efter endt uddannelse opfylde kravene i STCW-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende 1) teoretisk uddannelse til vagtholdsbevis, jf. STCW-konventionens reglement II/4 med undtagelse af den praktiske fartstid, 2) grundlæggende søsikkerhed, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 3) brandbekæmpelse i skibe, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 4) arbejdssikkerhed/arbejdsmiljø til søs, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 5) førstehjælp, jf. STCW-kodens sektion A-VI/4, paragraf 1-3, 6) grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2, 7) hygiejnekompetencer for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på et skib og 8) sikringsberedskab, jf. STCW-kodens sektion A-VI/6, paragraf 4. Stk. 6. Elever, der gennemfører et særligt tilrettelagt forløb (HF-Søfart), jf. 13, og som vælger den nautiske valgfagslinje med offshore-modul, jf. bilag 2, skal endvidere opfylde kravene i STCW-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende 1) uddannelse i krisestyring og sikkerhed i forbindelse med sejlads i passagerskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/2 paragraf 4+5 samt STCW-kodens sektion AV/2 paragraf 1+2, 2) Restricted Operator s Certificate (ROC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), jf. STCW-konventionens reglement IV/2, 3) teoretiske emner til Duelighedsbevis til handelsskibe og 4) teoretiske elementer i uddannelse i arbejdsmiljø til handelsskibe. Stk. 7. Elever, der gennemfører et særligt tilrettelagt forløb (HF-Søfart), jf. 13, og som vælger den maskintekniske valgfagslinje med offshoremodul, jf. bilag 2, skal endvidere opfylde kravene i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse om beredskab mv. på offshoreanlæg mv. Kapitel 3 Uddannelsens tilrettelæggelse 4. Uddannelsen tilrettelægges med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem forløbet. Stk. 2. Ny national og international viden og nye metoder, der er relevante for skibsassistenter, integreres i undervisningen. Stk. 3. Varierende undervisningsformer skal understøtte elevens udvikling af selvstændighed og samarbejdsevner samt evne til at tænke nyt. Stk. 4. Uddannelsen tilrettelægges med tværfaglige elementer, der simulerer situationer og aktiviteter, som skibsassistenten kan møde i sit arbejdsliv. 5. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for gennemførelsen af uddannelsen i sin helhed, herunder for eventuel udlagt undervisning. 2

3 Kapitel 4 Uddannelsens varighed 6. Skibsassistentuddannelsens grundmodul er normeret til 0,5 studenterårsværk, svarende til 30 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Kapitel 5 Adgang 7. Uddannelsesinstitutionen optager elever på skibsassistentuddannelsens grundmodul og sikrer, at de opfylder adgangskravene, jf. dog 13. Stk. 2. På grundmodulet kan optages elever, som har opfyldt den 9-årige undervisningspligt og er fyldt 17 1/2 år. Stk. 3. Personer, som er fyldt 16 år, kan optages på uddannelsen til skibsassistent, hvis der er indgået en uddannelsesaftale mellem den pågældende og et rederi om uddannelsesforløbet. Stk. 4. Adgang til skibsassistentuddannelsens grundmodul forudsætter, at ansøgeren er 1) i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger og 2) skikket til udkig. Kapitel 6 Studieordning 8. Uddannelsesinstitutionen fastsætter i en studieordning regler og vejledning for planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb. Studieordningen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes uddannelsesinstitutionen i tilrettelæggelsen af uddannelsen opfylder kravene i kapitel 3 i denne bekendtgørelse, det i bilag 1 angivne indhold samt kravene i STCW-konventionen. Stk. 2. I studieordningen fastsættes endvidere nærmere regler for 1) uddannelsens mål, 2) uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point, 3) sammenhæng mellem teori og praktik/sejltid, herunder brug af uddannelsesbog, 4) undervisnings- og samarbejdsformer, 5) samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner, 6) studieplaner, 7) eksaminer og anvendte bedømmelsesformer, 8) studieaktivitet, 9) merit, 10) orlov og 11) dispensation. Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv. Stk. 4. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf forudsættes udarbejdet med indhentning af inspiration fra erhvervets parter. 9. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et semesters begyndelse. Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde overgangsregler. Stk. 3. Gældende studieordninger skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside og dokumenteret i uddannelsesinstitutionens kvalitetsstyringssystem. 3

4 Kapitel 7 Eksamen og eksamensbeviser 10. Eksaminer og bedømmelser behandles efter gældende bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse samt bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 11. Efter gennemført grundmodul med tilfredsstillende resultat udsteder uddannelsesinstitutionen et eksamensbevis herfor. Stk. 2. Efter gennemført grundmodul med tilfredsstillende resultat udsteder uddannelsesinstitutionen endvidere et kvalifikationsbevis i overensstemmelse med kravene i gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser, såfremt eleven er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som kvalifikationsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig. Stk. 3. Hvis eleven efter endt uddannelse er under 18 år, udstedes ikke et kvalifikationsbevis, men en attest for gennemført uddannelse. Kvalifikationsbevis kan udstedes, når den pågældende fylder 18 år. Kapitel 8 Underviseres kvalifikationer 12. Underviserne skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence dokumenteret teoretisk, faglig og professionsmæssig kompetence. Stk. 2. Nye undervisere skal inden for de første 3 ansættelsesår gennemføre relevant pædagogisk voksenunderviseruddannelse svarende til 30 ECTS-point, der kan opnås ved en kombination af teoretisk undervisning og opfølgning på egen uddannelsesinstitution. Kapitel 9 Særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart) 13. Det særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart) skal som supplement til formålet i 1 forberede eleverne til en videregående uddannelse målrettet de maritime erhverv. Stk. 2. Elever, der er optaget på en hf-uddannelse, jf. lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), kan sideløbende optages på skibsassistentuddannelsens grundmodul. Uddannelsesinstitutionen skal sørge for de nærmere rammer for sådanne forløb. Stk. 3. Uanset adgangskravene i 7, stk. 2-3 og stk. 4, nr. 2, kan elever, der er optaget på en hf-uddannelse, optages sideløbende på skibsassistentuddannelsens grundmodul. Såfremt skibsassistentuddannelsens grundmodul gennemføres på et skoleskib, eller eleven skal deltage i den nautiske valgfagslinje med offshoremodul, jf. bilag 2, skal eleven dog være skikket til udkig, jf. 7, stk. 4, nr. 2. Stk. 4. Elever, der sideløbende med en hf-uddannelse også er optaget på skibsassistentuddannelsens grundmodul skal deltage i valgfag svarende til 30 ECTS-point udover den almindelige studietid for skibsassistentuddannelsens grundmodul, jf. 6. Eleven kan vælge såvel maritime valgfag som valgfag, der udbydes som enkeltfag ved et VUC, jf. bilag 2. Stk. 5. En uddannelsesinstitution, der udbyder det særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart), skal udbyde mindst en af de valgfagslinjer, der fremgår af bilag 2. Stk. 6. Hvis en uddannelsesinstitution udbyder det særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart), skal der udarbejdes en særskilt studieordning for forløbet, der skal opfylde kravene i 8-9 og beskrive sammenhængen til hf-uddannelsen. Stk. 7. De øvrige regler i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for den maritime del af det særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart). 4

5 Kapitel 10 Andre regler 14. Uddannelsesinstitutionernes afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser af den, som afgørelsen angår. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, som videresender klagen til Styrelsen for Videregående Uddannelser ledsaget af en udtalelse. Uddannelsesinstitutionen skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Stk. 3. De af Styrelsen for Videregående Uddannelser trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. 15. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform. Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold. Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Elever, der har påbegyndt et særligt forløb (HF-Søfart) før den 30. juni 2014, færdiggør forløbet efter de hidtidige regler. Stk. 3. Bekendtgørelse nr af 17. december 2012 om skibsassistentuddannelsens grundmodul ophæves. Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 20. juni 2014 NILS AGERHUS / Sune Rahn 5

6 Beskrivelse af indholdet af skibsassistentuddannelsens grundmodul Bilag 1 HÅNDVÆRKSFAG SAMT MASKIN- OG EL-LÆRE (12 ECTS-point) Fagemne: Indledende håndværksmæssig uddannelse Eleven skal gennem undervisningen opnå teoretiske og praktiske håndværksmæssige kvalifikationer, således at eleven dels kan udvikle disse kvalifikationer i den efterfølgende uddannelse, dels kan udføre konkrete vedligeholdelses- og reparationsarbejder om bord i et skib. 1. Arbejdssikkerhed risici forbundet med håndværksmæssigt arbejde samt forebyggelse af risici, sikkerhedsmæssig betydning af afspærring, afskærmning, skiltning og belysning, orden på arbejdsstedet, personlige værnemidler, korrekt udstyr og værktøj, instruktioner og sikkerhedsprocedurer, generel vurdering af arbejdssikkerheden, før en arbejdsfunktion udføres, forebyggelse af ulykker, risici ved anvendelse af stoffer og materialer i en arbejdsproces. 2. Teknisk dokumentation tegneregler og generelle tegningsangivelser (målsætning, tolerancer, kanter, overfladebeskaffenhed mv.), tolkning af maskintekniske tegninger, udførelse af simple produktions- og installationstegninger. 3. Materialelære vurdering af egnede konstruktions-, sammenføjnings- og pakningsmaterialer til konkrete arbejdsopgaver ud fra kendskabet til disse materialers egenskaber og begrænsninger. 4. Værkstedsteknik, skruestiksarbejde og termisk sammenføjning planlægning af mindre opgaver, fremstilling, reparation og vedligehold af mindre komplicerede opgaver ved anvendelse af skruestiksarbejde, svejsning samt flammeskæring, tolerancer og kvalitetsmål. Fagemne: Maskinlære og el-lære Eleven skal gennem undervisningen opnå kendskab til de væsentligste maskinkomponenter, der indgår i et skibsmaskinanlæg med hensyn til formål og primær funktion. Endvidere skal eleven opnå kendskab til normale driftstilstande for fremdrivnings- og hjælpemaskineri med tilhørende systemer. Eleven skal endvidere gennem undervisningen opnå elementært kendskab til skibes el-forsyningsanlæg, herunder generatorer, systemopbygning og forbrugere, således at eleven i den efterfølgende fartstid ikke udsætter sig for personlig risiko eller forårsager driftsforstyrrelser. 1. Dieselmotorens konstruktion og virkemåde totakts- og firetaktsmotorer, trunk- og krydshovedmotorer, turboladere. 2. Dieselmotorens supplerende elementer pumper, filtre og afspærringsmidler, smøre- og brændselsolie, luft- og kølevandssystemer. 3. Dieselmotorens drift de normale driftstilstande, klargøring, start, stop og afrigning. 6

7 4. Benzinmotoren konstruktion og virkemåde, normale driftstilstande, klargøring, start, stop og afrigning. 5. Sikkerhed identifikation af situationer, hvor der kan opstå berøringsfare, kortslutning eller brandfare ved omgang med elektriske anlæg, faremomenter ved brug af el-svejseaggregater, afbrydning af elforsyning under normale forhold og i nødsituationer. 6. Elektriske hovedkomponenter identifikation af hovedkomponenter i skibes elektriske hovedfordelingsanlæg på grundlag af et-stregsdiagrammer. 7. Overstrømsbeskyttelse og spænding formålet med overstrømsbeskyttelse af afgangene på skibes fordelingsanlæg, systemspændinger og disses anvendelse, herunder anvendelse af sikkerhedsspænding og batteriforsyning. Fagemne: Vagttjeneste, søvejsregler og skibsteknik MARITIME FAGEMNER (18 ECTS-POINT) Eleven skal gennem undervisningen opnå kendskab til grundlæggende principper og gældende bestemmelser for vagthold om bord i skibe. Endvidere skal eleven kunne opfylde kravene i STCW-konventionens reglement II/4 inden for første sejlperiode. Endelig skal eleven gennem grundlæggende undervisning i skibsteknik opnå teoretisk og praktisk kendskab til skibes opbygning, indretning og udstyr. samt teoretisk uddannelse til vagtholdsbevis 1. Vagthold bekendtgørelse om vagthold i skibe samt regler vedr. meniges deltagelse i vagtordninger, rorkommandoer på dansk og engelsk. 2. Søvejsregler de internationale søvejsregler, nødsignaler, dagsignaler, skibslys, vigeregler samt almindeligt brugte signalflag. 3. Søkort og kompas søkortets opbygning, herunder kendskab til den internationale farvandsopmærkning, anvendelse af kompasset i grader samt relative pejlinger. 4. Skibes opbygning forskellige skibstypers almindelige opbygning, indretning og udrustning herunder anvendelse af relevant terminologi. 5. Centrale begreber inden for skibsteknik orientering om tyngdepunkt, opdrift, dybgang, stabilitet samt faktorer, der påvirker denne. Fagemne: Social og arbejdsretlig lovgivning Eleven skal opnå kendskab til den søfartssociale lovgivning, forhyring og udmønstring, så vedkommende er forberedt på de særlige vilkår, der gælder på et skib. 1. Ansøgning information om udarbejdelse af ansøgning om hyre samt hvilke papirer, der er nødvendige for udmønstring, udfyldelse af hyrekontrakt. 2. Sømandsloven sømandsloven, herunder ansættelsesvilkår samt sømandens pligter og rettigheder. 7

8 Fagemne: Praktisk sømandskab og vedligehold Eleven skal gennem undervisningen opnå kvalifikationer i praktisk sømandskab med henblik på at anvende og udvikle disse kvalifikationer ved praktiske opgaver i forbindelse med almindeligt skibsarbejde, vedligeholdelsesarbejde, fortøjning, ankring, surring, lodslejder, landgang og betjening af spil. 1. Knob, stik og splejsninger fordele og ulemper ved de forskellige knob og stiks anvendelse, øjesplejsninger i treslået og flettet tovværk, orientering om wiresplejs, anvendelse af talje, stilling, lodslejder og bådsmandsstol ved blandt andet til- og afrigning. 2. Fortøjning og surring fortøjning ved ankomst og afgang, betjening af spil, til- og afrigning af landgang, surring af løst gods efter anvisning. 3. Vedligehold praktisk vedligehold i handelsskibe, rengøring, rustforebyggelse og smøring, værktøj til brug for disse arbejder. Fagemne: Maritimt engelsk Eleven skal gennem undervisningen opnå sådanne færdigheder i maritimt engelsk, som er nødvendige for at forstå almindeligt forekommende skriftlige vejledninger og anvisninger samt kunne kommunikere mundtligt vedrørende den daglige skibstjeneste, herunder vagttjeneste og søssikkerhed. 1. Grundlæggende maritimt engelsk ordforråd og kommunikation ordforråd inden for områderne skibsteknik, maskinlære og værkstedsteknik, kommunikation vedr. observationer og hændelser i forbindelse med den daglige skibsdrift. 2. Skiltning og mærkning samt procedurer på engelsk - forståelse af skiltning og mærkning, som er almindeligt forekommende i skibe og havne, forståelse af elementære skriftlige sikkerheds- og arbejdsprocedurer. 3. Engelsk kommunikation vedr. vagttjeneste mundtlige kommandoer og hændelser i forbindelse med søsikkerhed, bro- og maskinvagttjeneste samt fortøjningsarbejde. Fagemne: Arbejdssikkerhed/arbejdsmiljø Eleven skal gennem undervisningen opnå forståelse for skibes almene sikkerheds- og miljømæssige forhold. Endvidere skal eleven opnå forståelse for brugen af personlige værnemidler og deres korrekte anvendelse. 1. Arbejdsmiljø gældende regler for arbejdsmiljø i handelsskibe, regler om handelsskibes sikkerhedsorganisation. 2. Personlige værnemidler korrekt anvendelse i forbindelse med arbejde og færdsel om bord i skibe. 8

9 3. Farligt gods mærkning af stoffer, der udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko, identifikation og beskrivelse af mærkning og sikkerhedsmæssig korrekt adfærd omkring farligt gods. 4. SMS og near miss procedurer og beredskab til håndtering af ulykkes- og nødsituationer om bord, vigtigheden af at kunne lære af near miss-situationer. 5. Psykisk arbejdsmiljø redskaber til at udvikle sig i det forpligtende fællesskab, der findes i en skibsbesætning, konflikthåndtering samt udvikling af evne og vilje til at forstå sine skibskammerater og deres særlige behov og udfordringer. Fagemne: Brandbekæmpelse Eleven skal gennem undervisningen opnå kendskab til forebyggelse og bekæmpelse af brand. Eleven skal opnå forståelse for etablering af brandsikring i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder og skal kunne udvise ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer. Endelig skal eleven kunne anvende transportable brandslukkere, have kendskab til brandslukningsudstyr på skibe samt opnå forståelse for skibes brandruller. Prøvekrav: Gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe, jf. gældende kvalifikationskrav 1. Forebyggelse af brand og brandslukning i skibe egnede transportable brandslukkere til slukning af klasse A, B, C, D og E brande og deres risici, varslings- og brandslukningsanlæg på skibe. 2. Forholdsregler, brandsikring og brandruller forholdsregler ved opdagelse af brand, adfærd ved undvigelse af brandområde, brandsikring i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde, formålet med brandruller og retningslinjer for afholdelse af brandmanøvrer. Fagemne: Søsikkerhed samt kendskab til maritim sikring Eleven skal opnå et sådan kendskab til skibes sikkerhedsorganisation og sikkerhedsruller (båd-, brand- og mand-over-bord-ruller), som er nødvendigt for at indgå i rullerne på funktionsniveau. Eleven skal kunne anvende personlige redningsmidler og overlevelsesteknikker samt under ledelse og faglig vejledning kunne anvende og vedligeholde skibes sikkerhedsudrustning, redningsbåde og flåder. Prøvekrav: Gennemført kursus i grundlæggende søsikkerhed, jf. gældende kvalifikationskrav 1. Redningsmidler og udstyr korrekt anvendelse af personlige redningsmidler, udsætning af redningsbåd og flåde samt af mand-over-bord-både, vedligeholdelse af handelsskibes redningsmateriel. 2. Sikkerhedsruller alarmsignaler, opbygning og anvendelse af sikkerhedsruller, herunder korrekt optræden i forbindelse med rullerne. 3. Nødsignalmateriel nødradioer og nødbøjer samt anvendelse af pyroteknisk nødsignalmateriel. 4. Kendskab til maritimt sikringsberedskab jf. gældende kvalifikationskrav, kendskab til forhold under tilfangetagelse og eftervirkningerne heraf. 5. Søredning og evakuering søredningstjenestens organisation, korrekt håndtering af nødsituationer, herunder når søredning og evakuering er nødvendig. Fagemne: Sundhedslære og førstehjælp 9

10 Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer for at være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme. Endvidere skal eleven have kendskab til almene sundhedsmæssige forhold, der har særlig relation til søfartserhvervet. i maritim førstehjælp samt bestået Dansk Førstehjælpsråds kursus i førstehjælp på mellemniveau 1. Sejlads i varme karakteristika ved sejlads i varme, gode råd ved ophold i varme, forebyggelse mod varmepåvirkning, førstehjælp til overophedet person, akklimatisering. 2. Sejlads i kulde indpakning af kuldeskadet person, forebyggelse mod kulde, symptomer på kuldepåvirkning, førstehjælp ved moderat underafkøling. 3. Seksuelt overførte sygdomme smittemåde, symptomer, behandling, forebyggelse. 4. Brug af rusmidler symptomer ved alkohol- og pillemisbrug, førstehjælp ved alkohol- og pillemisbrug. 5. Personlig hygiejne og skibshygiejne formålet med personlig hygiejne, formålet med almen rengøring om bord på skibet, eksempler på sygdomme, der kan opstå ved mangel på hygiejne. 6. Det maritime sundhedssystem organiseringen og aktører, alarmeringsprocedure til Radio Medical. Fagemne: Hygiejnekursus for søfarende Prøvekrav: Gennemført kursus i hygiejne for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på et skib, jf. gældende kvalifikationskrav 1. Egenkontrol kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer. 2. Almen mikrobiologi herunder fødevarebårne sygdomme. 3. Hygiejneprincipper rengøring, personlig hygiejne og behandling og opbevaring af fødevarer. 4. Fødevarelovgivningen og fødevareregionernes funktion. Fagemne: Grundlæggende tankskibskursus Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer vedrørende de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med ladningshåndtering om bord i tankskibe for at kunne medvirke ved udførelse af arbejdet om bord under iagttagelse af gældende forskrifter for sundhed. Prøvekrav: Gennemført grundlæggende tankskibskursus, jf. gældende kvalifikationskrav 10

11 Beskrivelse af indholdet i valglinjerne for særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart) Bilag 2 Der vælges mellem enten nautisk linje eller maskinteknisk linje. På hver linje vælges mellem flere moduler. NAUTISK LINJE (30 ECTS-POINT) Den nautiske linje består af praktiske og teoretiske nautiske fag, som skal give eleven viden og færdigheder på det nautiske område med henblik på at kunne få interesse for at tage en videregående maritim uddannelse inden for det nautiske område. Den nautiske linje er bygget op som en kombination af 15 ECTS-point nautiske fag og 15 ECTS-point, hvor eleven vælger mellem shipping- eller nautisk offshoremodul eller udvalgte fag på A- eller B-niveau. Fagemne: Nautiske fag (15 ECTS-point) Formålet med de grundlæggende nautiske fag er at give eleven kendskab til fagets centrale emner som navigation, søvejsregler og sejladsplanlægning. Derudover får eleven kendskab til praktisk skibsarbejde og en række temaer omkring sikkerhed til søs. Eleven vil endvidere opnå et grundlæggende kendskab til motorpasning. 1. Praktisk skibsarbejde og sikkerhed til søs. 2. Grundlæggende navigation. 3. Søvejsregler. 4. Sikkerhedsberedskab, herunder sikkerhedsruller. 5. Sejladsplanlægning. 6. De teoretiske og praktiske elementer i Duelighedsbevis i motorpasning. Valg mellem følgende moduler 1. offshore (nautisk), 2. shipping eller 3. udvalgte fag udbudt af VUC på A- eller B-niveau kombineret med relevante nautiske fag. Fagemne: Offshore-modul (nautisk) (15 ECTS-point) Formålet med det nautiske offshore-modul er at give eleven et indledende kendskab til den maritime offshorebranche, herunder beskæftigelsesmuligheder og den nødvendige sikkerhedsmæssige uddannelse. Samtidig skal eleven gennem teoretisk og praktisk uddannelse opnå viden og færdigheder, så vedkommende efter passende sejltid kan fungere som bedstemand eller fører i et mindre skib i nationalt farvand. Eleven opnår desuden GMDSS (ROC), arbejdsmiljøkursus og kursus i Crowd Management, så eleven vil kunne udmønstre direkte i passagerskibe som ubefaren skibsassistent. 11

12 , samt kursus i krisestyring og sikkerhed i forbindelse med sejlads i passagerskibe, Restricted Operator s Certificate (ROC) samt teoretiske emner til Duelighedsbevis til handelsskibe, jf. gældende kvalifikationskrav. 1. Branchekendskab maritim offshore. 2. Uddannelse i grundlæggende sikkerhed ved sejlads med passagerer. 3. Uddannelse i kunderelationer, opførsel over for og servicering af kunder (passagerer) inden for offshoresektoren. 4. De teoretiske elementer i uddannelse i arbejdsmiljø til handelsskibe ( 16-kursus). 5. Radiooperatørkursus (ROC). 6. Manøvrekursus til fartøjsførere. 7. Teoretiske emner til Duelighedsbevis til handelsskibe. 8. Health, Safety, Environment, & Quality (HSEQ) relevant for maritim offshore. Fagemne: Shipping-modul (15 ECTS-point) Formålet med shippingmodulet er at give eleven viden om og indsigt i shippingbranchen, herunder kendskab til vigtigheden af at kunne skabe sig kontakter og netværk. Herudover skal eleven kunne opnå tilstrækkelige kompetencer til at kunne starte direkte på en shippinguddannelse, ligesom elever der gennemgår det merkantile grundforløb. 1. Branchekendskab. 2. Indgående beskrivelser af de forskellige skibstypers muligheder. 3. Indføring i shippingdokumenter såsom B/L og certepartier. 4. Søloven, herunder indklarering samt internationale konventioner f.eks. Maritime Labour Convention fag med henblik på at kunne opnå merit til Erhvervsskolernes Grundforløb for studenter og HF ere (HGS) 1) : Grundforløbsprojekt. Salg & Service. IT-C. 6. Shippinggeografi. 7. Økonomi i shipping. Elever, der vælger nautisk linje med shipping-modul, skal samtidig vælge Erhvervsøkonomi på C-niveau på hf. Fagemne: Udvalgte fag på A- eller B-niveau (15 ECTS-point) 12

13 Formålet med at tage udvalgte fag på A- eller B-niveau er at give eleven endnu bedre forudsætninger for at søge ind på en videregående teknisk uddannelse efter gennemført HF-Søfarts-forløb. Der kan vælges fag, der udbydes som enkeltfag ved et VUC. Fagene skal gennemføres og afsluttes efter gældende regler for enkeltfag ved VUC. Der kan vælges mellem fagene: 1. Matematik A. 2. Matematik B. 3. Fysik B. 4. Engelsk A. Afhængigt af elevens valg af niveau i fagene skal der vælges et eller to fag, svarende til mindst 12 ECTSpoint. Den maritime uddannelsesinstitution kan indgå dialog med VUC om, at fagene gives en maritim, teknisk toning, som forbereder eleven til videregående uddannelse målrettet de maritime erhverv eller andre tekniske uddannelser. Der kan desuden vælges fag fra det nautiske offshore-modul svarende til 3 ECTS-point. MASKINTEKNISK LINJE (30 ECTS-POINT) Den maskintekniske linje er bygget op som en kombination af 18 ECTS-point værkstedsfag og 12 ECTSpoint, hvor eleven vælger mellem enten udvalgte fag på A- eller B-niveau eller offshorefag. Formålet er at give eleven viden, færdigheder og interesse for at søge ind på en maskinteknisk videregående uddannelse. Fagemne: Maskintekniske værkstedsfag (18 ECTS-point) Formålet med de maskintekniske værkstedsfag er, at eleven gennem en faglig og teoretisk uddannelse kan opnå håndværksmæssige færdigheder, således at vedkommende selvstændigt kan anvende disse færdigheder såvel i planlægning som ved udførelse af maskinteknisk og el-teknisk vedligehold og reparation. Eleven skal i sammensatte opgaver indøve håndværksmæssige kvalifikationer i fremstilling, montage og fejlfinding i samarbejde med andre elever. Endvidere skal eleven udvikle sin forståelse og indsigt i relevant håndværk samt kunne bedømme den håndværksmæssige kvalitet af udført arbejde. Eleven skal have forståelse for almene sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold. Endvidere skal eleven have forståelse for brugen af personlige værnemidler og kunne anvende disse værnemidler korrekt. 1. Teoretisk og praktisk arbejde, maskinværksted (drejning, fræsning og svejsning). 2. Teoretisk og praktisk el-teknisk arbejde. 3. Teoretisk og praktisk arbejde med forbrændingsmotorer. 13

14 4. Materialeforståelse. 5. Teoretisk og praktisk arbejde med pneumatik og hydraulik. 6. Projektplanlægning af praktisk arbejde. 7. Udførelse og forståelse af teknisk dokumentation. 8. Arbejdsmiljø. Valg mellem følgende moduler 1. udvalgte fag på A- eller B-niveau eller 2. offshore-modul (maskinteknisk). Fagemne: Udvalgte fag på A- eller B-niveau (12 ECTS-point) Formålet med at tage udvalgte fag på A- eller B-niveau er at give eleven endnu bedre forudsætninger for at søge ind på en videregående teknisk uddannelse efter gennemført HF-Søfarts-forløb. Der kan vælges fag, der udbydes som enkeltfag ved et VUC. Fagene skal gennemføres og afsluttes efter gældende regler for enkeltfag ved VUC. Der kan vælges mellem fagene: 1. Matematik A. 2. Matematik B. 3. Fysik B. 4. Engelsk A. Afhængig af elevens valg af niveau i fagene skal der vælges et eller to fag, svarende til 12 ECTS-point. Den maritime uddannelsesinstitution kan indgå dialog med VUC om, at fagene gives en maritim, teknisk toning, som forbereder eleven til videregående uddannelse målrettet de maritime erhverv eller andre tekniske uddannelser. Fagemne: Offshore-modul (maskinteknisk) (12 ECTS-point) Offshoremodulet skal give eleven mulighed for at opnå kendskab til teoretiske og praktiske elementer, som giver indblik i de opgaver, som skal varetages ved beskæftigelse i offshorebranchen særligt af personer med maskinteknisk uddannelse. samt gennemført grundlæggende sikkerhedskursus, jf. bekendtgørelse om beredskab m.v. på offshoreanlæg m.v. 1. Branchekendskab. 2. Søsikkerhed/offshoresikkerhed. 3. Brandbekæmpelse og beredskab. 14

15 4. Redningsmidler/bådfører. 5. Helikopterevakuering (HUET). 6. Miljøbeskyttelse. 7. Arbejdsmiljø, herunder APV (arbejdspladsvurdering), sikkerhedsarbejde. 8. Rescue and working in heights (GWO-kursus). 9. Betjening af kraner og anhugning. 15

16 1) Jf. bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2013 om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse nr af 16. november 2010 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. 16

Bekendtgørelse om HF-Søfart

Bekendtgørelse om HF-Søfart Bekendtgørelse om HF-Søfart I medfør af 12, stk. 1, 13, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013 som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE Indhold: 1. Formål 2. Adgangskrav 3. Uddannelsens indhold 4. Undervisning og samarbejdsformer 5. Eksamens metoder og karakter 6. Merit

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul BEK nr 1328 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter BEK nr 394 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus BEK nr 963 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok BEK nr 400 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

GENERELT OM DE MARITIME FAG

GENERELT OM DE MARITIME FAG GENERELT OM DE De maritime fag består en lange række større og mindre fag, som alle er særligt rettet på kendskab til det maritime område. Fagene skal give eleverne et grundlæggende kendskab til arbejdet

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015,

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

GENERELT OM DE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FÆRDIGHEDER:

GENERELT OM DE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FÆRDIGHEDER: GENERELT OM DE E FÆRDIGHEDER: Eleven skal opnå teoretiske og praktiske håndværksmæssige færdigheder, således at eleven dels kan udvikle sine kvalifikationer i den efterfølgende uddannelse, dels kan udføre

Læs mere

Studieordning for Nyborg Søfartsskole

Studieordning for Nyborg Søfartsskole Studieordning for Nyborg Søfartsskole Skibsassistentuddannelsens grundmodul 2016 Studieordningens indhold 1. uddannelsens mål 2. optagelse 3. uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point,

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1)

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1) BEK nr 226 af 02/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014027772 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse BEK nr 1609 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010 Søren Nyborg Hansen Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 19 Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 3 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper BEK nr 1325 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev BEK nr 1333 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse. Lovtidende A Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse I medfør af 18, stk. 1, nr. 4, 24 b, 25, stk. 4, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse I medfør af 12, 13, stk. 1, 15, 23, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE Tillæg B Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE 2015 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 3 4. UDDANNELSENS OMFANG OG

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus I medfør af 12, 13, stk. 1, 15 og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK)inden for laboratorieområdet (lab.. Side l af 7. Kapitel 2 Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK)inden for laboratorieområdet (lab.. Side l af 7. Kapitel 2 Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK)inden for laboratorieområdet (lab.. Side l af 7 BEKENDTGØRELSE OM ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE (AK)INDEN FOR LABORATORIEOMRÅDET (laborant AK) BEK nr. 636 af

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser BEK nr 1218 af 21/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012005327 Senere ændringer

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe

Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe BEK nr 391 af 22/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013010554 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad

Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4 i

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1) BEK nr 1145 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024171 Senere ændringer til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER Version 3.0 Dato: 16. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til kursus i brandbekæmpelse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Marstal Navigationsskole Version 04.06.2015 STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Studieordningen er udarbejdet med baggrund i kravene hertil i bekendtgørelse 1325 af 17. december 2012 om uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER Version 1.0 Dato: 10. maj 2005 et med uddannelsen er, at personer, der er kvalificeret som motormænd, uddannes til befaren skibsassistent.

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 8

Undervisningsplan Side 1 af 8 Undervisningsplan Side 1 af 8 Hold:. og 5. semester Lektionsantal: 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal til konfrontation på 2 lektioner. 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Erhvervsfiskeruddannelsen. Er du fanget af det frie liv?

Erhvervsfiskeruddannelsen. Er du fanget af det frie liv? Erhvervsfiskeruddannelsen Er du fanget af det frie liv? Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Er du klar til en fremtid med fuld skrue? Så er der et hav af muligheder i fiskeriets

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 2 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner... 4 2.1.1 Maritimt Engelsk 1... 4 2.1.2 Søret og Skibsadministration... 5

Læs mere

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen 31. august 2012 Fm. Jørgen Løje Søfartspolitik og Jura Søfartsstyrelsen Danmark ratificerer MLC - 23. juni 2011 Disposition MLC, og dens forhistorie samt EU-reglerne De danske lovændringer og de administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS TM 1 Side 1 af 10 Formål Det er formålet med modulet, at den studerende skal opnå forståelse for de kemiske og fysiske processer der foregår i termiske maskiner og relaterede områder, herunder olier. Herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater)

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) Nr. 1080 7. december 2000 Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) I medfør af 3 i lov nr. 210 af 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelse af personale til evakueringsassistent

Uddannelse af personale til evakueringsassistent DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-15 1349 Kbh. K Uddannelse af personale til evakueringsassistent 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om

Læs mere