ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE -"

Transkript

1 ISLANDS SAMH0RIGHED MED NORDEN SKAL IKKE OPH0RE - Af Redaktar CARL TH. JENSEN, Kobenhavn Regeringsbyggnaden i Reykjavik. DA DET islandske Altings Beslutning med Hensyn til Forholdet mellem Island og Danmark forelaa, blev det i adskillige skandinaviske Blade understreget, at man savnede en klar Tilkendegivelse af, at Island fortsat felte sig nrer tilknyttet Norden. Efter hvad der nu foreligger fra Island, har disse Udtalelser om, at man frygtede for, at Island som Felge af Altingets Vedtagelser skulde fjerne sig fra det nordiske Samarbejde, vakt en Del Forundring i Island. Islrendingene har- skriver de islandske Blade-altid vreret af den Formening, at det nordiske Samarbejde skulde finde Sted udenom de respektive Landes lovgivende Forsamlinger, og att det ikke byggede paa mellemfolkelige Overenskomster. De flf)ste Islrendinge har regnet med det nordiske Samarbejde som en ganske selvf0lgelig Del af Nordboernes Kultur- saa selvfelgelig, at der ikke var nogen Grund til at understrege det i Forbindelse med Altingets Erklreringer. Der har vreret mange Beviser paa Islrendingenes nordiske Felelse, hmvdes det, og der henvises bl. a. til, at Finlands Indsamlingen i V interen ved Juletid var oppe paa 100,000 Kr.- et smukt Beleb, naar man tager Hensyn til Islands beskedne 539'

2 Carl Th. Jensen Indbyggertal og til, at Islamdingene er det af de nordiske Folk, der kender mindst til Finland. Endelig fremhroves det, at den islandske Afdeling af Foreningen»N orden» har arbejdet ihrordigt under hele Krigen til Trods for Adskillelsen fra de andre nordiske Lande, og da»nordens Kal.ender» ikke kunde fremskaffes til Island, udsendte den dervrorende Afdeling en stor rigt illustreret Bog om Sverige, forfattet af Lektor Gu<Slaugur Rosinkrans. Forundringen - den ferste i de skandinaviske Blade og den derefter felgende i de islandske Blade-har sikkert sin Forklaring i, at man i Skandinavien ikke gjorde sig klart, hvad der laa bag Altingets Vedtagelser, og at man i Island rnaaske i nogen Grad savnede Forstaaelse af, hvor unodvendig strorkt Altingets Beslutning efter skandinavisk Opfattelse kom til at virke, fordiden netop fremkom paa et Tidspunkt, da Danmark var et besat Land og uden Forbindelse med Forhundslandet Island. Selve den Omstrondighed, at Forhundsloven blev opsagt, kunde ikke forundre nogen, der havde virkeligt Kendskab til Forholdene. Islrondingene havde jo ingenlunde gennem de senere Aar lagt Skjul paa, at der under alle Omstrendigheder var visse Ting i Forbundsloven, som Island enskede streget eller rondret - blandt andet har Island tydeligt tilkendegivet, at det enskede sel v at varetage sine udenrigske Interesser. Det, der voldte Sorg ferst og fremmest i Danmark, var, at det ved Altingets Beslutning netop under de nuvrnrende Omstrendigheder blev understreget saa strorkt som et absolut Maal, at Forbundet med Danmark blev helt ophrovet, og at der samtidig var taget Stilling til det, der derefter skulde ske: Indferelsen af Republikken og den deraf felgende Ophrovelse af Kongefrollesskabet- et For hold, som ingen nedvendig Tilknytning har til Forhundslovens Bortfald. Imidlertid - t il en rigtig V urdering af det, der er sket fra islandsk Side krroves et indgaaende Kendskab til islandske Forhold i Almindelighed og islandsk Politik i Srordeleshed. Saa vidt det er muligt under de forhaandenvrorende Forhold at skaffe sig et Overblik over det, der er sket i islandsk Politik, er Altingets Beslutning et Kompromis, som betyder et delvis Nederlag for den islandske Politiker Jonas Jonssons yderliggaaende og absolut dansk-fjendtlige Politik~ Da jeg i 1939 i Island interviewede en Rrokke af Landets ledende Personligheder, havde jeg ogsaa en Samtale med Jonas Jonsson. Jeg forsegte flere Gange at komme ind paa Forholdet mellem Island og Danmark og hans Stilling hertil. Men Jonas Jonsson gled be

3 f d Islands samhfjrighed med Norden skal ikke ophfjre - standig udenom. Det overraskede mig ikke - for jeg var blevet forberedt paa, baade at Jonas Jonsson nrermest var dansk-fjendtlig indstillet - og at han var en smidig og snu Politiker. I de senere Aar havde hans politiske Indflydelse indenfor Partiet i Altingen vreret i Aftagande. Men han havde ingenlunde givet op. Tvrertimod- det var den almindelige Mening, at han arbejdede paa at komme igen i f0rste Rrekke, og at han vilde bygge sit come-back paa en haardhrendet Agitation for saa hurtig som mulig Gennemf0relse af Afbrydelsen af Forholdet til Danmark og Oprettelsen af den islandske Republik med Jonas Jonsson som den f0rste Prresident! Men- sagde hans Modstandere- Prresident bliver han nu ikke - dertil kender vi ham for g9dt. Ved Rigsforstandervalget d. 17 Juni i aar fik han da opaa kun l Stemme, medens Sveinn Bi0rnsson fik 37. Jonas Jonsson startede allerede i Efteraaret 1939 sin danskfjendtlige Aktion med en Rrekke Artikler i det islandske Dagblad»Timinn» (Tiden), Fremskridtspartiets Hovedorgan, hvor han understregede Kravet om Opsigelse af Overenskomsten med Danmark 1940 og den.fulde Ophmvelse af Unionen med Danmark 1943 med Kravet om, at det islandske Flag blev renset for den danske mde F arve. Hans Artikelserie havde dengang til Formaal at fiske i r0rt Vande indenfor Hermann Jonassons Samlingsregering, som var blevet dannet i 1939 for at koncentrere alle Krrefter om et rationelt Opdyr kelsesar bejde. Partierue var enige om, at de indrepolitiske stridigheder maatte skubbes i Baggrunden, at Hovedvregten maatte lregges paa en Fomgelse af Landets Produktion, og at de rike Muligheder, Island har i sig selv og i Havet rundt omkring baade for at forsyne sig selv og for at skabe en indbringende Export, maatte udnyttes fuldtud. Det gjaldt nu: Staa eller falde. Samlingsregeringen bestaar af 5 Medlemmer, der omgaaende af Folket blev d0bt Femlingerne. De firp. ved Siden af Statsministeren er den meget unge Handelsminister Eysteinn Jonsson, der ligesom Statsministeren tilh0rer Fremskridtspartiet, Socialdemokraten Stefan Johann Stefrinsson, der leder Socialministeriet, samt Ehrvervsminister Olafur Thors og Finansminister Jacob M0ller, der begge tilh0rer Selvstrendighedspartiet. H vem er nu denne Jonas Jonsson, der saa ivrigt har arbejdet paa at faa brudt Baandene, der er knyttet mellem Island og Danmark, og som nu straks vilde have Island gjort til en Republik~ Svensic Tidskrift \

4 Carl Th. Jensen Den nuvarande isländska samlingsregeringen. Från vänster till höger: Handelsminister Eysteinn Jonsson, finansminister.jacob 2\foller, statsminister Hermann Jonasson, socialminister Stefin Johann Stefansson och >>Erhvervsminister>> Olafur Thors. Om J onas Jonsson, der har spillet en stor Rolle i Islands politiske Liv og fra beklrndt Posten som Justits- og Kultusminister, har Gunnar Gunnarsson skrevet i»sagaoen»:»ligegyldigt har ingen Islrnnder kunnet staa til denne Mand, som i lang Tid har vrnret ledende Kraft i, og nu staar som Forer for Fremskridtspartiet, der ganske vist forst og fremmest er et Bondeparti, men hvis Maal er et videre end snrnvre Bondeinteresser, nemlig: et frigjort Folk med sin Tilvrnrelse sikret under menneskevrnrdige Kaar. Og med sit Srnrprrng bevaret.» Jonas Jonsson er omkring Midten af Halvtredserne, Sen af en Bonde. Som ganske ung kom han til Danmark og reiste derpaa bl. a. til Frankrig og England, og srnrlig det sidste Sted m0dte han sociale Ideer og Impulser, som blev bestemmende for hans fortsatte Udvikling. Ved sin Tilbagekomst blev han Lrnrer ved Folkeskolegymnasiet i Reykjavik. Og han har gjort et rueget stort Arbejde for Folkets kulturelle Udvikling og i det Hele for Islands moderne Indstilling. I de islandske Folkehojskoler, der om Sommeren gor Tjeneste som Hoteller for Turisterne, vil man da ogsaa ofte i Bibliotheksalen eller Festsalen fin de ophrnngt et Gibsrelief af J onas Jonsson. Som Politiker har han vrnret en meget omstridt Mand, en stridens Mand, der ganske uden Hensyn gennemforte en haard og ofte 542 ~.1

5 Islands samharighed med Norden skal ikke ophore - uimodstaaelig Taktik for at naa sine Maal. Ingen vil nmgte, at han har haft en banebrydende Betydning i Folkeoplysningens Tjeneste og i Arbejdet for det islandske Landbrugs Genopbygning. Og det vilde vmre uretfmrdigt at underkende hans varme Kmrlighet til sit Land og si t Folk. Der er ingen Tvivl om, at han har set en ekstra Chance for at genemf0re sine Planer, da Begivenheden i April 1940 afhmd Forbindelsen mellem Island og Danmark. Og han har taget den. De nmrmere Enkeltheder i den indre politiske U dvikling i Island har det vmret vanskeligt at f0lge i Danmark siden da. Men saa meget vides, at Jonas Jonsson og hans Tilhamgerc er gaaet ekstra sherid ind for, at Island skulde udnytte Sitnatiouen helt ud, erklmre sig fri for Danmark og paa et Landsm0de paa Thingyalla i Sommer udraabe Islands fmste Prmsident. Synsrmnktet Yar det, at naar den ene af 0Yerenskomstens to Parter (Danmark) var ude af Stand til at opfylde sine Forpligtelser, Yar Overenskomsten dermed ophmvet. Overenskomstens Bestemmelser for Unionens Opl0sning helwvede ikke at f0lges. Nu maa der i denne Forbindelse mindes om, at skulde Overenskomstens Bestemmelser angaaende Ophmvelse af den dansk-islandske Forbunds-Overenskomst f0lges, maatte der foretages flere Valg i Island- og foran Valg i Island foregaar altid en haard, stmrld personlig Valgkamp. Selv om der vel inden for alle Partierne i Island allerede i 1939, da jeg sidst bes0gte Island, var Enighed om, at den dansk-islandske Overenskornst i 1940 sknlde opsiges, sporerles der hos de ledende Politikere n ogen U sikkerhed med Hensyn til V mlgerflertallets standpunkt til, hvad der skulde ske efter 1943 ved Overenskomstens normale Ophor- om der mellem Island og Danmark skulde sluttes en ny Overenskomst eller ikke. Kongefrelleskabet var et Sporgsmaal for sig, som laa helt uden for Overenskomstens Rammer - og kun meget faa beskmftigede sig i hvert Fald i 1939 med den Mulighed, at Kong Christian ikke skulde forblive Islands Konge indtil sin D0d. Og ingen af Politikerne nmrede smrlige 0nsker om at komme ud i en V algkamp-og slet ikke med Sp0rgsmaalet Danmark = Island 0verst paa Val.gprogrammet. De f0lte sig ingenlunde overheviste om, at V mlgerne med Hensyn til dette Sp0rgsmaal vilde f0le sig bundne af Partirammerne. Altingets Beslutning af 17. Maj er da ut\'ivlsomt Resultatet af et politisk Kompromis, og naar 0nsket om Repuhlikkens Oprettelse 543

6 Carl Th. Jensen Separatistledaren Jonas Jonsson. er blevet saa strerkt understreget i Beslutningen, er det sandsynligt, at det er den Pris, der maatte betales Jonas Jonsson og hans Tilhrengere for at faa det politiske Kompramis fort igennem. Kompromis'ets Fredre er sikkert Islands unge energiske og meget sympatiske Sta tsminister Herman J onasson, der er udgaaet af J onas Jonssons Parti, Fremskridtspartiet, men i denne Situation har fort sin selvstrendige Politik, og Selvstrendighedspartiets strerke Mand Olafur Thors. Hermann J6nasson, i hvis Lod det er faldet ikke blot at lede Islands Regering i den for Landet sikkert rueget vanskelige Periode, da det islandske Folk med den strerke Selvstrendighedsfolelse maatte se Landet besat af fremmede Magter, men som altsaa ogsaa skulde komme til at vrere meget afg0rende med Hensyn til Islands fromtidige Forhold til Danmark, er en forholelsvis ny Mand i islandsk Politik. For en halv Snes Aar siden var hans Navn ukendt i politiske Kreclse. Han er Bondes0n fra Nordlandet og efter at have gaaet i Realskolen i Akureyri kom han i Latinskolen i Reykjavik og blev Student i Derefter studerecle han J u ra og fik sin jurieliske Em bedseksamen i 1924, blev Fuldmregtig hos Byfogeclen og derefter Politimester i Reykjavik. I denne Periode gjorde han to Rejser rundt i de andre nordiske Lande og opholdt sig ogsaa et halvt Aarstid i Tyskland. I 1928 blev han Politidirektor i Reykjavik - men i 1934, da der opstod Splittelse i Fremskridtspartiet indhentede hans politiske Skrnbne ham: Hon lod sig opstille til Altinget og blev valgt stort- og da Fremskridtspartiet og Socialdemokratiet efter Valget overtog Regeringen, blev han udpeget som Regeringens Leder. Det var en alvorlig Opgave, han gik ind til, men han tog den op med Beslut Eomhed og Optimisme. Hermann J onasson er ikke n ogen Forerskikkelse i almindelig Forstand at se paa, men et stot og solidt Mandfolk. Ikke en Mand af mange Ord, hverken naar han optrreder som politisk Taler, eller naar han taler privat - haa trenker sig god t om, for han handler, og han vejer Ordene omhyggeligt, f0r han si ger dem. Han er i Besiddelse af en sel vs trendig Optimisme, som bygger paa en urokkelig Tro paa Islands Muligheder og Islands F rem tid. 544.;;

7 Islands samlwrighed med Norden skal ikke ophere - Han er gammel Idrretsmand, og han sretter stadig Idrretten hojt, hans Stemme faar en mrerkbar Klang af Begejstring, naar han taler om Islands Ungdom.-»Se pa den islandske Ungdom, sagde han til mig - den er idrretstrrenet og smuk. Lreg mmrke til, naar De kommer ind i Landet, demange Skihytter, der er bygget derinde langfra alfar Vej. Det er vor Ungdom, der har bygget dem. Hver L0rdag og Sondag strommer Ungdommen dertil - og ogsaa jeg gaar for weekend vrek fra Reykjavik og drager ind i Landet og gireder mig ved at se disse Vidnesbyrd om Ungdomens Kraft og Energi. Det er mit Haab og min Tro, at denne Islands strerke sunde Ungdom vil vide, hvorledes den bedst kan anvende sine Krmfter til Landets Genopbygning- til Lykke for Islands Fremtid.» Den strerkeste Mand i Hermann J onassons Regering er Olafur Thors, Formanden for Selvstamdighedspartiet. Han er Scm af en af Islands bedst kendte Mrend -- den i 1878 fra Danmark indvandrede Thor.Jensen, der blev banebrydende indenfor det islandske Erhvervsliv baade hvad Handel, Fiskeri og Landbrug angaar, og som lever endnu paa sin Gaard udenfor Reykjavik og driver det storste Landbrug, der nogensinde er drevet i Island. Islands Tietgen er han blevet kaldt, paa Grund af den Indflydelse han - der som en fattig Vesterbrodreng fra Det kgl. Opfostringshus kom til Island for at blive Handelsirerling - har haft paa det moderne Islands okonomiske U dvikling. 1 Sonnen Olafur Thors er Nummer fire i Rrekken af tolv Born, fodt i 1892, student fra Reykjavik Latinskole i 1912 og blev Aaret efter cand. phil. hos Professor Kromann i Kobenhavn. Dermed holdt Studeringerne op - Olafur 'fhors tog hjem til Island og blev Direktor i det stors te Fiskeri-Produktionsfirma i Island gennem 1 Thor J ense n lag<lc Grunden til den islandske Trawlerflaade, der blev Midlet til Fiskeriets Industrialisering og foraarsagede den voldsomme Stigning i Fangstudbyttet. Da Thor Jensen hanle givet Fiskeriet dets mo<lerne Form, satte han sin Arbejdskraft og sin Organisationsevne im! paa to amlre }'eltcr, hvor han syntes Island tru:ngte til Reformer: Landbruget og de hastigt voksende By ers Mmlkeforsyning. Han kpbte store Gaardc og paa sin Gaard Korpulfssta5ir ullenfor Reykjavik havde han 250 Mtclkekper. Han grundlagde et moderue Mejeri og sikrede Reykjaviks Mmlkeforsyning gennem Oprettelse af et Mmlkekompagni - men saa blev hans Planer krydset a f Kooperationen, som spiller en afgdrende Betydning i <l et moderne Island, og hvem denne l~rlfoldelse af privat Initiativ ikke var velset. I Kraft af Kooperationens politiske Magtstilling gcnncmtnnnfedcs en Lov, hvorefter Byernes ~fmlkeforsyning blev et Monopol for Kooperationen. ~len det er en helt anden Historie

8 Carl Th. Jensen mange Aar. I 1926 indvalgtes han i Altinget som konservativ og i 1937 blev han efter Borgmester Jon Thorläkssons Ded Formand for Selvstrendighetspartiet - og siden April 1939 Minister i den nationale Samlingsregering. Olafur Thors er en strerkt srerprreget Personlighet. Hej og sprundstig med ett levende karakterfuldt Ansigt... i ferste 0jeblik kommer man til at trenke paa en Skuespiller... Hans lyseblaa 0jne spiller af Lune, naar han taler og kommer i Humor... og det ger han let - hans Hurner er straalende. Den graasprrengte Manke stritter drilagtigt op i den ene Side, som kom han lige fra en af sine store Taler i Altinget og under Debatten havde purret op i Haaret. Han er en lynende Intelligens, en stor oratorisk Kraft og i Besiddelse af et udprreget politisk Instinkt. Han er ikke blot Drivkriften inden for sit Parti, men har var i hej Grad medvirkende til Skabelsen af den nationale Samlingsregering. Karateristisk for ham er det Svar, han gav mig, da jeg under en af vore Samtaler bad ham fortrulle lidt om sig selv. Med et Smil og en affrerdigende Haandbevregelse svarede han: - Jeg er fedt, jeg er gift, og jeg har i Sinde at de! Da Olafur Thors i 1939 under den danske Journalistdelegations Beseg i Island blev spurgt om hans Stilling til Danmark, enskede han vel ikke at komme nrermere ind paa dette Forhold, men han lagde ikke Skjul paa, at hans Felelser overfor Danmark var strerkt venskahelig betonede. Det er heller ikke Islands Selvstrendighed alene, der er det brerende i hans Parti, Selvstrendighetspartiets Program. 1 I store Trrek kendes den Indflydelse, Herrnann Jonasson og Olafur Thor s har haft paa Begivenhedemes U dvikling i Island. Da den politiske Si tua tion i Begyndelsen af Aaret iaar var ved at tilspidses paa Grund af Diskussionen om Danmark-Island, klarlagde Herman Jonasson sit standpunkt saaledes: Nationen er enig i selve Selvstrendigheds-Sagen, og der er derfor ingen Grund til at gere Vejene til Maalet til et Strids-Spergsmaal. Vejene er to: den farlige V ej - og den u farlige V ej. 1 Dette Parti, som ved det sidste V alg omfattede mellem 40 og 50% af Vrelgerne, og som skpnt konservativt havde vundet stor Tilslutning i Arbejderkredse, har som Motto: Stjett med Stjett - de vil sige: Stand med Stand, altsaa Samarbejde mellem Strenderne bort fra Klassehadet og Klassekampen. Partiet har sat det som sin Opgave at varetage de mindre, selvstrendige Strenders Interesser gennem en forstaaende skattepolitik og en liberal social Lovgivning samt ved at stimulere det private Initiativ at skabe forbedret Levestandard for Arbejderne, idet det dog af Partiet understreges, at der ikke drejer sig om 1'imelpnnen, men om Aarsindtregten ,... :... ~-,_. ~-~--~.1

9 ,. :... Islands samh0righed med Norden skal ikke oph0re - Som den farlige V ej ansaa Statministeren det nu straks at ville hrevde, at Forbundsoverenskomsten var bortfaldet, fordi Danmark ikke har evnet at overholde den, derefter at udfrerdige en ny Grundlov og starlfreste denne paany efter nye V alg og endelig foretage Valg af Prresident. Hertil kom Vanskeligheden ved at opnaa andre staters Anerkendelse, medens Verdensbranden raser, samt endelig»den un0dvendige Smerte», denne V ej vilde fremkalde overfor Danmark. Statsministeren sagde:»danskerne vilde anse det som et Tegn paa Uvenlighet at ophreve Overenskomsten med ensidig Erklrering i det de gaar ud fra, at vi maa vide, at det er let at blive fri for Overenskomsten paa en venskahelig og mindre paafaldende Maade.» Og han f0jede til:»saaledes som Udsigterne er i 0jeblikket, vil der sandsynligvis indenlands af Grundlovsrendringen opstaa haarde stridigheder om v algkredsordningen og gentagne Valg paa et srerdeles uheldigt Tidspunkt.» Som den ufarlige Vej anviste han under indevarrerende Alting at vrelge en Rigsforstander, der varetog Kongemyndigheden, som var blevet overdraget Ministeriet, at vedtage en Altingsbeslutning, hvori fremhreves, at Islrendingene har vresentlige Grunde til at anse Forbundsoverenskomsten for bortfaldet paa Gruund af manglende Opfyldelse, men at Islrendingene er vidende om, at den anden Part ingen Skyld har i den manglende Opfyldelse, hvorfor de ikke under de nuvrerende Forhold vil g0re disse Grunde greldende. Samtidig skulde udtales 0nske om Revision for at sikre Retten til Opsigelsebestemmelsen, og der skulde erklreres, at Island ikke vilde indgaa nogen ny Overenskomst, men at det endelige Maal var fuldkommen Ophrevelse af Forbindelsen med Danmark. Derefter rykkede Olafur Thors frem og sluttede sig i det vresentlige til statsministerens Syn paa den ufarlige Vej, og han gjorde det - efter at have vejret Stemningen indenfor Majoriteten af Selvstrendighetspartiets Reprresentanter i Altinget og Partiets Centralstyrelse - uden at fremf0re Kravet om Republikkens Indf0- relse. Men Jonas Jonsson gik imod statsministerens Anskuelse, og paa Fremskridtspartiets Partim0de i Reykjavik i Marts fik Henstillingen til Altinget den Tilf0jelse, at Altinget skulde erklrere,»at Island bliver Republik, saa hurtigt Omstrendigkederna lillader det, dog senest straks efter Krigens afslutning og eliers inden tre Aar er forl0bet», den Tilf0jelse, som i Danmark fremkaldte Smerte og bidrog vresentlig til, at Altings-Beslutningen i det 0vrige Norden i nogen Grad er blevet mistydet som ikke blot dansk-uvenlig, men 547 ' '

10 Carl Th. Jensen nordisk-uvenlig. Hvor meget strnrkere vilde det imidlertid ikke have virket, hvis Jonas Jonsson havde faaet sin oprindelige Lyrraktion gennemfort og straks faaet sonderrevet Baandene mellem Danmark og Island. Der er fra forskellig Side givet Ddtryk for Ajjngstelse for, at Island skulde tilslutte sig det engelske Imperium, dels under Hensyn til Afsrntningsmulighederne for Landets Produkter og dels af Hensyn til andre finansielle Forhold. Siden rykkede Amerika frem... og det blev nrnvnt, at Island- som havde saa stor Sukces paa sin Deltagelse i den store Udstilling i New York skulde se sin Fordel i en nrnrmere Tilknytning til forenede Stater. Men nu foreligger der altsaa fra Islands Side klare Tilkendegivelser af, at Island fortsat foler nordisk og ikke paa nogen Maade onsker en Ajjndring i sit nordiske Broderskabsforhold. Og det maa hilses med Tilfredshed i de andre nordiske Lande, hvis det saaledes kan fastslaas, at den islandske Selvstrnndighedstrang, der fuldtud maa anerkendes, ikke slaar noget Skaar i Venskabet og Samhorigheden mellem de fem nordiskelande-et Venskab, som i Fremtiden kan faa langt videre Betydning end nogensinde for. Domkyrkan och alltingshuset Reykjavik. 548.t

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Vil lå olvorlige konsekvenser

Vil lå olvorlige konsekvenser Vil lå olvorlige konsekvenser Det er ikke tilfreldigt, at der de seneste måneder har vreret en rrekke faglige aktioner vendt mod uorganisered_e lpnmodtagere. den nuvrerende beskreftigelsessituation fples

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

feirrift Drachmann, Povl Fortid og fremtid : tanker om Danmark

feirrift Drachmann, Povl Fortid og fremtid : tanker om Danmark feirrift Drachmann, Povl Fortid og fremtid : tanker om Danmark r ^^^ FORTID OG FREMTID TANKER OM DANMARK AF POVL DRACHMANN G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN 1916 FORTID OG FREMTID TANKER OM DANMARK AF POVL

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere