Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m."

Transkript

1 Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012

2 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret kommunerne til at yde en aktiv indsats for, at borgere, virksomheder og offentlige institutioner får adgang til mobilt bredbånd. I udmeldingen lægges der vægt på, at udbygningen af nettet til bl.a. mobilt bredbånd spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Udbygningen af den digitale infrastruktur indebærer opsætning af et betydeligt antal nye antenner og master. I Kommuneplanen for Viborg Kommune er der retningslinjer for opsætning af antenner og master. Med denne vejledning ønsker Viborg Kommune at fastlægge et administrationsgrundlag på baggrund af Kommuneplanens retningslinjer. Antenner og master er desuden reguleret gennem byggeloven, planloven og masteloven, og kan også være reguleret i lokalplaner. 2

3 Antenne- og mastetyper Et antenneanlæg udgøres af et eller flere antennepaneler, der transmitterer signalet til og fra mobiltelefonen. Panelerne kan være indkapslet i f.eks. en glasfiberkonstruktion, så udseendet ikke er så teknisk. Antennepanelerne kan være monteret f.eks. på en eksisterende bygning eller på et bærerør på taget af en bygning. Hvis ikke antennen monteres på et bærerør eller en eksisterende bygning, er det nødvendigt at opsætte en mast. Tilknyttet selve antennen eller masten er et teknikrum, der kan placeres i eksisterende bebyggelse eller i et særskilt skur til teknik. Foruden antennepaneler og mast kan der være tilkoblet små paraboler, der sender signaler til og fra andre master. Antennetyper kan inddeles i to kategorier: 1. Integrerede antenner: Synlige antennepaneler monteret på bygningsdele, f.eks. på rækværk, udhæng eller hjørnestolper. Skjulte antennepaneler i bygningsdele som f.eks. skorstene og vinduessprosser. 2. Antenner på bærerør (samlet højde på ca. 3-7 m) Mastetyper kan inddeles i tre kategorier: 1. Tynde rørmaster (ca m, diameter op til ca. 35 cm.), f.eks. camoufleret som flagstang. 2. Tykkere rørmaster (ca m.), kan f.eks. fremstå som skorsten. 3. Gittermaster (fra ca. 15 m. og opefter). Ifølge masteloven skal antennemaster udnyttes fælles. Ejere af master har pligt til at imødekomme ønsker om opsætning af antennesystemer fra andre selskaber, og Kommunen kan påbyde fælles udnyttelse ( 3 i masteloven). På hjemmesiden kan man se, hvor mange af de eksisterende master er placeret, og også hvor der ønskes placeret nye master. Ved placering af nye master og antenner, lægger Kommunen vægt på, at nye master placeres i bebyggede områder, antennerne og masterne opstilles således, at de visuelle gener mindskes, master udnyttes i fællesskab af flere operatører, opsætning på eksisterende høje bygningselementer skal prioriteres højest, master langs de større veje i byområderne skal placeres tilbagetrukket, der tages særlige hensyn til landskab, værdifulde kulturmiljøer mv. i det åbne land. 3

4 Administrationsgrundlag for placering af nye antenner og master: 1. Antallet af master skal begrænses mest muligt. 2. Nye antenner og master skal fortrinsvist placeres i bymæssig bebyggelse og som udgangspunkt på eksisterende master eller høje bygningselementer som skorstene, siloer, højspændingsmaster og fabriksbygninger. 3. Nye antenner og master skal i udformning og omfang tilpasses det konkrete område. I skemaet på side 6 er det anført, hvilke antenneog mastetyper, der kan anvendes i de forskellige områder, og hvorledes de skal søges tilpasset det enkelte område. 4. Teknikrum skal så vidt muligt integreres i omgivelserne enten i eksisterende bebyggelse, ved materialevalg eller ved afskærmende beplantning. 5. Mastens placering skal vurderes i forhold til synsfeltet fra nærliggende veje. Langs større veje i byområder skal nye master placeres tilbagetrukket i forhold til vejen. 6. Der skal tages særligt hensyn til de værdier, der findes i særlige beskyttelsesområder, kystlandskabet og værdifulde kulturmiljøer (f.eks. kirkeomgivelser). Antenner og master må ikke forringe værdien eller kvaliteten af de udpegede områder. 7. Antennemaster uden for beskyttelsesområderne må ikke placeres eller udformes, så de i væsentlig grad forringer de landskabelige og natur- og kulturhistoriske værdier i disse områder. 8. Antenner på fredede og bevaringsværdige bygninger skal integreres i bygningen, så de er skjulte. 4

5 Lovgivning Opsætning af master og antenner er underlagt både byggeloven, planloven (i landzone) og masteloven. Der skal søges om byggetilladelse ved kommunen, hvis man skal: opstille en ny mast, forhøje en eksisterende mast, eller montere en antenne. Satellitantenner over 1 meter i diameter skal anmeldes. I landzone kræves endvidere landzonetilladelse. Ønskes antennen eller masten placeret inden for en beskyttelseslinje, fredning eller lignende eller i beskyttet natur, kan det kræve dispensation fra de pågældende regler. På hjemmesiden dk/arealinformation kan man se beskyttelseslinjer, fredninger, diger, beskyttet natur m.m. på kort. Nogle af disse registreringer er kun vejledende, så det er de faktiske, fysiske forhold der er afgørende for, om der kræves dispensation. Hvis antennen eller masten ønskes placeret inden for et Natura 2000-område eller områder med potentielle levesteder for Bilag IV-arter, skal der ske en vurdering af anlæggets påvirkning. Om stråling IT- og Telestyrelsen har i 2009 fastlagt, at på baggrund af den eksisterende videnskabelige litteratur på området, er der ikke registreret en forøget risiko for omkringværende personers sundhed og sikkerhed, når de fælleseuropæiske grænseværdier for magnetfelter fra mobilantenner overholdes. Det betyder, at der ikke kan tages sundhedsmæssige forhold i betragtning ved etablering af antenner/master. 5

6 Prioritering af områder Prioritet Områdetyper Mastetyper Bemærkninger 1 Erhvervsområder og områder til tekniske anlæg 2 Centrale byområder* 3 Idrætsanlæg, skoler og uddannelsesinstitutioner Alle typer kan anvendes. Integrerede antenner. Antenner på bærerør. Antenner på bærerør. Gittermaster. Tynde rørmaster. 4 Boligområder Antenner på bærerør. Tynde rørmaster. 5 Rekreative områder i byer Antenner på bærerør. Gittermaster Det skal undersøges om eksisterende master/skorstene kan anvendes. Nye antenners/masters udformning skal vurderes i forhold til erhvervsområdets karakter og placeringen skal vurderes i forhold til synsfeltet fra vejen (sigtelinjer). Nye antenner skal placeres ved andre anvendelser end bolig. Antenner på bærerør skal placeres, så de ikke er synlige fra gadeplan - f.eks. ved tilbagetrukket placering på fladt tag. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger, baggårde eller på tagflader, der ikke er synlige fra gadeplan. Inden for den bevaringsværdige midtby i Viborg (jf. Bevaringsplanen 1972) må kun opsættes integrerede antenner, der er tilpasset husets konstruktion og arkitektur. De skal fremstå som en naturlig bygningsdel, og teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger. Placeringen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi. Antenner på bærerør skal placeres på tagfladen. Antenner ved idrætsanlæg skal opsættes i eventuelle lysmaster. Nye master skal placeres i tilknytning til bebyggelse, eksempelvis idrætshaller. Gittermaster kan opsættes i områder med skovbeplantning. Antenner og master skal placeres i områder med højt byggeri frem for områder med lavt byggeri (indtil 2 etager). Antennerne/masterne placeres og udformes med særligt fokus på en visuel tilpasning til området og omgivelserne. Der må ikke opsættes master i parkområder. Antenner på bærerør kan opsættes på eksisterende byggeri (dog ikke skure, kiosker og lignende). Gittermaster kan opsættes i områder med skovbeplantning. 6 6 Sommerhusområder og det åbne land Eksisterende master skal anvendes. Det primære sigte er at friholde det åbne land for nye master. Nye antennesystemer skal derfor så vidt muligt opsættes i eksisterende master eller på andre høje bygninger. Nye telemaster kan kun tillades opstillet i landzone, hvis det kan dokumenteres, at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme kommunikationsdækning ved brug af eksisterende bygninger, samt at kommunikationsdækning i området i øvrigt har en betydelig samfundsmæssig nødvendighed. I særligt værdifulde landskabsområder, herunder kystnærhedszonen, kan der ikke forventes tilladelse til nye master. Der kan dog opsættes antenner på eksisterende høje bygninger e.l.

7 7

8 Kontakt Ansøgninger og spørgsmål om skiltning kan rettes til: Teknik & Miljø Prinsens Alle Viborg Tlf.: Teknik & Miljø Prinsens Alle Viborg Tlf.:

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag

PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag PLAN, BYG og ERHVERV LOKALPLAN nr. 2014-42 Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014 forslag Odsherred Kommune er udarbejdet af Plan og Udvikling, Odsherred Kommune, i nært samarbejde med Odsherred Forsyning

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere