Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet"

Transkript

1 Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009

2

3 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -. Det er udarbejdet i foråret 2009 af COWI som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Fagnotatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og det er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets Miljøredegørelse. Fagnotatet omfatter de fagspecifikke forhold, som projektet har arbejdet videre med i projektforslagsfasen. De fagspecifikke forhold i andre undersøgte løsninger i dispositionsforslagsfasen er beskrevet i et fagnotat, som blev udarbejdet i 2007/2008 i forbindelse med høringsudgaven af Miljøredegørelsen. Det tidligere fagnotat er fortsat tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside under København-Ringsted projektet/høringsproces. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Arealbehov Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Metode for undersøgelserne 11 Servitutter 11 Byggelinjer 13 Forlods overtagelser 15 Permanente ekspropriationer projekterede linjeføring - Tunnel ved Kulbanevej 17 Københavns Kommune Hvidovre Kommune Permanente ekspropriationer projekterede linjeføring - Bane i åben afgravning 19 Midlertidige ekspropriationer ved begge løsningsforslag 21 Servitutter 23 0-Alternativet 25 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 27 Bilag 29

6

7 7 Arealbehov Indledning Indledning Der er på denne strækning udarbejdet to løsningsmuligheder: Tunnel ved Kulbanevej Bane i åben afgravning Placeringen af banen på strækningen er kendetegnet ved nærhed til boligområder og rekreative områder for København og Hvidovre kommuner. På den første del af strækningen berøres en række ældre lagerbygninger tilhørende Banedanmark, en Statoil-tank og et antal boliger. Desuden berører linjeføringen to rekreative områder, det grønne areal henholdsvis mellem Vigerslev Vænge og Kulbanevej og Vigerslevparken. Den Linjeføring hvor banen ligger i åben afgravning skærer banen igennem Finnebyen, som er en samling mindre ældre træhuse, der oprindeligt blev opført som nødboliger efter anden verdenskrig. I tunnelløsningen berøres ingen huse i Finnebyen direkte af anlægsarbejdet. De snævre pladsforhold mellem motorvejen og seks etageejendomme langs Vigerslev Allé medfører, at et mindre antal boliger berøres af banen. En tunnel langs Allingvej vil uanset, hvilken løsning der vælges, få miljømæssige konsekvenser for de omkringliggende ejendomme i anlægsfasen.

8

9 9 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé De to løsningsmuligheder vil give de samme arealmæssige konsekvenser for området omkring Frugtmarkedet/Retortvej/Kulbanevej. Pakhusene på Banedanmarks arealer og Statoil-tankstationen på hjørnet af Frugtmarkedet og Retortvej nedrives. I begge løsninger bliver fodboldbanen og genbrugspladsen flyttet til en anden placering. Der er udarbejdet to løsningsforslag for denne strækning Bane i åben afgravning og Tunnel ved Kulbanevej. Den eneste arealmæssige forskel der er på de to løsninger er, at der ved Tunnel ved Kulbanevej ikke eksproprieres Finnehuse som følge af banens arealbehov, mens der ved Bane i åben afgravning eksproprieres 5 stk. Ved tunnelløsningen flyttes banens tracé ud under Kulbanevej, og der etableres støttemur, hvorved alle Finnehusene kan bevares. For de 2 løsninger er dette gældende såfremt der etableres foranstaltninger til dæmpning af vibrationer fra banen. I begge løsningsmuligheder føres banen gennem Vigerslev Parken. Arealet mellem banen og Holbæk-motorvejen inddrages som arbejdsplads. Da arealet efter anlæg af banen vurderes til at have mindre værdi som park, foreslås det, at der foretages en terrænmodellering af området. Langs Vigerslev Allé er pladsforholdene til placering af banen mellem motorvejen og nogle etageejendomme snævre. Det bevirker, at tre af andelsboligblokkene på Vigerslev Allé berøres, idet der eksproprieres en lejlighed på hver etage af de første tre blokke tættest på Vigerslev Parken. Efter udførelsen genetableres Vigerslev Allé oven på tunnelen. Der anlægges en tunnel langs Allingvej. Tunnelen anlægges mellem motorvejen og Allingvej, hvilket betyder, at de ti huse langs Allingvej ikke berøres direkte. Det ser umiddelbart ud til, at der er plads til en midlertidig vej langs husene, uden at haverne berøres. Ejendommene vil dog få en del miljøpåvirkninger i anlægsperioden i form af støj og støv mv. Det forventes, at anlægsfasen vil strække sig over to til tre år.

10

11 11 Arealbehov Metode for undersøgelserne Metode for undersøgelserne Efter fastlæggelse af linjeføringen for den nye jernbane og ændrede linjeføringer af krydsende veje er alle berørte ejendomme gennemgået med henblik på at vurdere indgrebene på den enkelte ejendom. Indgrebene kan deles op i følgende kategorier: Ejendomme, der skal afstå arealer til baneanlæg. Ejendomme, hvor beboelsen nedrives. Ejendomme, der skal afstå arealer til midlertidige arbejdsarealer og arbejdspladser. Ejendomme, der skal afstå arealer som følge af ændringer af eksisterende eller nye bro-, og vejanlæg. Ejendomme, der skal afstå arealer som følge af, at ledninger skal omlægges. Ejendomme, der pålægges servitutter til sikring af eldrift af banen. I nærværende notat er medtaget undersøgelse af de større transmissionsledninger for el, gas, vand, højspænding og kloak. Typisk er servitutterne enslydende for de samme ledninger på de forskellige ejendomme, men servitutbæltet omkring ledningerne kan variere afhængigt af ledningsdimension. Som bilag til fagnotatet er udarbejdet arealplaner for den projekterede linjeføring, Tunnel ved Kulbanevej og Bane i åben afgravning. På planerne er indlagt oplysninger om, hvorledes de forskellige ejendomme bliver berørt af jernbanen. De forskellige typer af indgreb er markeret med forskellige farver og signaturer. Herudover er udarbejdet et bilag med oplysninger om de berørte ejendomme og et bilag om de store ledningers indhold, servitutter og konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. Servitutter Det er ikke umiddelbart muligt at identificere samtlige servitutberettigede, der berøres af linjeføringen. Dette kræver en detaljeret gennemgang af samtlige ejendomme med henblik på en geografisk stedfæstelse af de enkelte servitutdokumenter. En række af de ejendomme, der er ejet af kommunerne, omfatter mange arealer og matrikelnumre, der kan være beliggende spredt i kommunerne. På disse ejendomme er der naturligvis lyst særlig mange servitutter, men en stor del heraf vil ikke have nogen betydning for linjeføringerne, hverken teknisk eller erstatningsretligt. Det er indledningsvist vurderet, at der er tinglyst i gennemsnit 10 til 15 servitutter pr. ejendom. Nogle af disse vedrører dog de samme anlæg - f.eks. højspændingsledninger - og de har samme påtaleberettigede. Den detaljerede gennemgang af de servitutter og byrder, der hviler på de enkelte ejendomme, skal senest ske forud for ekspropriationsprocessen, men jo tidligere gennemgangen kan foretages, jo større mulighed er der for at forebygge uforudsete forhold, der kan have betydning for banen. Modsat bør arbejdet ikke iværksættes, før banens beliggenhed er fastlagt med rimelig sikkerhed. Iværksættelse af arbejdet kan passende ske, så snart offentlighedsfasen er afsluttet.

12

13 13 Arealbehov Byggelinjer Byggelinjer Der er indhentet oplysninger om tinglyste byggelinjer for Holbæk-motorvejen. Byggelinjeafstanden er typisk på 50 m fra vejens midterlinje med et tillæg, der afhænger af højdeforskellene imellem vejen og de tilgrænsende arealer. Højdeforskelstillægget er pålagt for at sikre muligheden for at etablere skråningsanlæg i forbindelse med senere vejudvidelser og er sædvanligvis på to gange højdeforskellen plus én meter. Der forekommer byggelinjer i forbindelse med til- og frakørselsramper, hvor afstanden typisk er 40 m, men beregnet fra vejenes "systemlinje" eller kørebanekant, også her med højdeforskelstillæg. Byggelinjerne er pålagt for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for motorvejene. Mulige konflikter mellem disse og linjeføringerne må afklares. Der forekommer også byggelinjer på ejendomme grænsende til kommunale veje, ligesom der i de lokalplaner, som findes på strækningen, forekommer byggelinjer af forskellig karakter og omfang - her med de respektive kommuner som påtaleberettigede.

14

15 15 Arealbehov Forlods overtagelser Forlods overtagelser I 2003 blev de områder, der muligvis kunne blive berørt af anlæg af en ny jernbane mellem København og Ringsted, udpeget med hjemmel i den daværende projekteringslov og efter planlægningsarbejde i en længere periode. Efter vedtagelse af lov nr. 244 af 21. marts 2007 blev dette område udvidet. Der er afsat et beløb på finansloven til forlods overtagelse af de ejendomme, som berøres særligt indgribende af det endelige projekt. En ejer kan, når der foreligger særlige personlige grunde, anmode om forlods overtagelse. Dette i øvrigt når det er dokumenteret, at det grundet det fremtidige projekt ikke er muligt at sælge ejendommen på normale vilkår. Det er Trafikstyrelsen, der afgør, om ejeren af ejendommen opfylder betingelserne for at få foretaget forlods overtagelse. Ejendommen overgår til Banedanmark ved ekspropriationen. Ejendommene Vigerslev Allé 363,369, 371, 375 og 377, er forlods overtaget og ejes i dag af Banedanmark. Der udover er en af lejlighederne i Thorvalds Minde forlods overtaget, Vigerslev Allé 392A, 1tv.

16

17 17 Arealbehov Permanente ekspropriationer projekterede linjeføring - Tunnel ved Kulbanevej Permanente ekspropriationer projekterede linjeføring - Tunnel ved Kulbanevej I følgende afsnit henvises til arealplan nr. TAE_3_A1_P_064, TAE_3_A1_P_065, Københavns Kommune På et umatrikuleret jernbaneareal parallelt med Frugtmarkedet ligger der en række lagerbygninger, der ejes af Banedanmark. Bygningerne nedrives for at gøre plads til banen. For nærmere beskrivelse af vejforløb mv. henvises der til anlægsbeskrivelsen for denne delstrækning. På hjørnet af Retortvej og Frugtmarkedet ligger en Statoil-tankstation, som nedrives. Der anlægges en ny vejforbindelse fra Frugtmarkedet til Retortvej. Retortvej anlægges over ejendommen Retortvej 3, hvor en del af parkeringspladsen inddrages. Det er ikke nødvendigt at nedrive bygningerne på grunden. Retortvej føres sammen med Kulbanevej syd for banen, og der etableres en rundkørsel på ejendommen Kulbanevej 4a, matr.nr Ejendommen er ejet af Københavns Kommune og er udlejet til entreprenørvirksomheder, der bruger arealet som oplagsplads. Det vil være nødvendigt at opsige lejerne af arealet, da grunden gennemskæres. Fra rundkørslen etableres en forbindelsesvej over banen til Vigerslev Allé På nordvestsiden af Kulbanevej anlægges banen gennem et grønt område, der ligger parallelt med vejen. I den nordøstlige ende af parken er der anlagt en fodboldbane. Fodboldbanen fjernes og der skal findes en anden placering til den. Kommunen har i foråret 2009 anlagt endnu en fodboldbane med klubhus i området. Der skal også tages stilling til hvad der skal ske med den boldbane. Der skal ligeledes findes et areal til genbrugspladsen. I den nordøstlige ende af det grønne område har kommunen udlejet et areal til en entreprenør som oplagsplads. Det vil være nødvendigt at opsige lejerne af arealet, da grunden gennemskæres. Gennem parken anlægges stianlæg, og der føres en sti under banen i st Jernbanen fortsætter gennem Finnebyen, Der anlægges en vej til Finnebyen fra Vigerslev Allé ind over matr.nr som ejes af Københavns Kommune. I driftsfasen vil der være problemer med at overholde grænseværdien for vibrationer i Finnehusene. Det er derfor nødvendigt at ekspropriere 7 beboelsesejendomme, med mindre der etableres foranstaltninger til dæmpning af vibrationer fra banen. Husene kan ikke flyttes da det vil kræve at de skal overholde bygningsreglementets bestemmelser. Banen føres under Vigerslevvej og fortsætter gennem Vigerslevparken. Vigerslevvej føres over banen. For enden af Super Best-bygningen op mod Vigerslevvej ligger en Shell-tank, som i dag har indkørsel fra Vigerslevvej og udkørsel til Kulbanevej. Tanken kan bevares hvis der anlægges en vigeplads på Kulbanevej, hvor tankvogne kan parkere, ved leverancer til tankanlægget. Banen forsætter gennem Vigerslev Parken frem til kommunegrænsen til Hvidovre Kommune. Der sker en midlertidig ekspropriation af hele Vigerslev Parken. I anlægsfasen bruges parken som arbejdsplads for broanlægget ved Vigerslevvej samt for ledningsomlægningerne. Arealet bruges ligeledes til jorddeponi og vil efter endt udførelse fremstå, som en bakke der skråner fra Vigerslevvej ned mod Harrestrup å.

18 18 Arealbehov Permanente ekspropriationer projekterede linjeføring - Tunnel ved Kulbanevej Hvidovre Kommune I trekanten mellem Vigerslev Allé, Vigerslev Parken og Holbæk-motorvejen ligger der syv parcelhuse, som alle skal fjernes. Det drejer sig om Vigerslev Allé 363, 367, 369, 371, 375, 377 og 379. De fem af dem, nr. 363, 369, 371, 375 og 377, er forlods overtaget og ejes i dag af Banedanmark. Der er i alt 12 matrikelnumre, der skal totaleksproprieres. Heriblandt en brugtvognsforhandler, som er beliggende Vigerslev Allé 373. Der findes en skurvogn på ejendommen, hvorfra der føres forretning. I forlængelse af bebyggelsen findes en parkeringsplads, som inddrages. Ejendommen på matr.nr. 128, hvorpå der står en Sonofon-telemast, totaleksproprieres. Banen fortsætter parallelt med Vigerslev Allé frem til Hvidovrevej. Som følge af de meget snævre pladsforhold langs Vigerslev Allé er det nødvendigt at nedrive en del af andelsboligforeningerne: Thorvalds Minde, Vigerslev Allé 386 A, i alt en lejlighed pr. etage i hver af de tre blokke tættest på Vigerslevparken, i alt ni toværelses lejligheder. Den resterende del af blokkene bevares, og der mures nye gavle op. Den ene af de ni lejligheder er forlods overtaget i maj I st anlægges en gangbro over banen og motorvejen som erstatning for den eksisterende gangtunnel under motorvej. For at kunne anlægge gangbroen med de tilhørende rampeanlæg inddrages matr. nr. 56. Fra st til anlægges banen mellem motorvejen og Allingvej på et kommunalt ejet areal. Banen anlægges i en tunnel. Efter anlæggelse af banen reetableres Allingvej oven på tunnelen. Det kommunale regnvandsbassin mellem motorvejen og Allingvej nedlægges. Der etableres erstatningsbassin i Allingvej.

19 19 Arealbehov Permanente ekspropriationer projekterede linjeføring - Bane i åben afgravning Permanente ekspropriationer projekterede linjeføring - Bane i åben afgravning I følgende afsnit henvises til arealplan nr. TAE_3_A1_P_077, TAE_3_A1_P_078 Der henvises til beskrivelsen til beskrivelsen ovenfor: Permanente ekspropriationer projekterede linjeføring - tunnel ved Kulbanevej. Den eneste arealmæssige ændring er, at anlæggelse af en bane i åben afgravning vil 5 af Finnehusene blive eksproprieret. For at kunne overholde vibrationsgrænsen i driftsfasen, vil det være nødvendigt at ekspropriere i alt 10 huse, med mindre der etableres foranstaltninger til dæmpning af vibrationer fra banen. Husene er vurderet ikke at kunne flyttes. Det grønne område langs Kulbanevej matr. nr. 116 vil ikke kunne bruges ved denne løsning.

20

21 21 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer ved begge løsningsforslag Midlertidige ekspropriationer ved begge løsningsforslag Der er generelt udlagt et arbejdsareal på 5 meter på hver side af banen. Hvor der opstilles støttemure, udlægges der ikke et arbejdsareal. Omkring vejanlæg og tilpasning af eksisterende veje udlægges 2 meter til arbejdsarealer. Hvor arbejdsarealerne vil berøre huse, skure mv., indskrænkes arbejdsarealerne lokalt. Det kan på visse steder være nødvendigt at inddrage Holbæk-motorvejens nødspor midlertidigt til bygning af tunnelen. Der henvises til arealplan nr. TAE_3_A1_P_064, TAE_3_A1_P_065, TAE_3_A1_P_077, TAE_3_A1_P_078 Ejendommen Kulbanevej 4, matr.nr. 3257, totaleksproprieres, og den del af ejendommen, der ikke bruges til banen, benyttes som arbejdsplads til forlægning af Kulbanevej. I Vigerslevparken eksproprieres arealet mellem banen, Vigerslevvej og Holbækmotorvejen til arbejdsplads. Efter endt udførelse af banen terrænmodelleres arealet, inden arealet leveres tilbage til kommunen. Arbejdspladsen anvendes til en bro, der skal føre banen over Vigerslevvej, samt til hævning af krydset Vigerslevvej og Vigerslev Allé. Der anlægges en arbejdsplads på Hvidovre torv til bygning af bro over banen og motorvejen.

22

23 23 Arealbehov Servitutter Servitutter På de ejendomme, der berøres af linjeføringen, hviler en række privat- og offentligretlige servitutter. Hovedreglen ved ekspropriationer er, at samtlige rettigheder over de eksproprierede arealer mistes ved ekspropriationen, medmindre ekspropriationsmyndigheden bestemmer andet. Servitutrettighederne omfattes således generelt af ekspropriationsindgrebet, og der må foretages en konkret vurdering af servitutten og dens økonomiske betydning for rettighedshaveren - typisk de påtaleberettigede i henhold til servitutterne. For de større stræknings- /ledningsanlæg kan servitutterne benyttes til at identificere mulighederne for, at anlæggene kan opretholdes sammen med baneanlægget, idet dokumenterne indeholder bestemmelser om sikring af anlæggene med respektafstande, gravedybder, sikring af adgang til reparationer og vedligeholdelser m.m. På strækningen mellem Ny Ellebjerg Station og berører banen på en kort strækning en af København Kommunes hovedvandledninger, der krydser gennem Vigerslevparken parallelt med Vigerslev Allé. Desuden berøres forskellige fjernvarmeledninger i et omfang, der endnu ikke er nærmere undersøgt. Øvrige ledninger I området findes desuden en del mindre ledninger, der forsyner boliger og virksomheder langs strækningen, herunder afløbsledninger, el-, tele- og lyslederkabler. Disse er fortrinsvist beliggende i offentlige vejarealer, hvor aftalerne herom er baseret på det såkaldte "gæsteprincip", og hvor ledningerne derfor ikke er tinglyst. Konsekvenserne for ledningerne af banens endelige linjeføring afklares i forbindelse med detailprojekteringen, men i de fleste tilfælde vil anlæggene skulle flyttes, hvis de er beliggende direkte i en af løsningernes areal. Nye servitutter: De ledningsanlæg m.m., der skal flyttes som følge af anlægget af jernbanen, skal sikres ved tinglysning på deres nye beliggenhed som en del af ekspropriationsindgrebet. Dette kan betyde, at ejendomme, der ikke er berørt af jernbanen som sådan, skal tåle pålæg af en servitut om f.eks. et ledningsanlæg. Herudover vil der på de ejendomme, der grænser op til jernbanearealet, blive tinglyst en servitut om eldrift, der skal sikre, at bevoksning og genstande ikke kommer i nærheden af køreledningerne og de spændingsførende dele af masterne. Bestemmelserne kan betyde, at nærtstående træer må fældes, eller at master og lign. må flyttes.

24

25 25 Arealbehov 0-Alternativet 0-Alternativet I 0-alternativet anlægges jernbanen ikke. I stedet vil der ske mindre kapacitetsudvidelser på den eksisterende bane over Roskilde i form af gennemførsel af KØRprojektet. Der er således intet arealbehov på strækningen i forbindelse med dette alternativ.

26

27 27 Arealbehov Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Der er ikke i nærværende notat behandlet eventuelle ekspropriationsindgreb, som følge af omlægningen af ledningerne til andre arealer, idet der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til, hvor ledningerne skal flyttes hen. Der er heller ikke taget stilling til ekspropriationsindgreb, der måtte blive nødvendige som følge af støjafskærmning, landskabsbearbejdning af de tilgrænsende arealer eller til brug for midlertidig omlægning af de veje, der skal ombygges.

28

29 29 Arealbehov Bilag Bilag Bilag 1 Liste: Ekspropriationsomfang og ejeroplysninger. Tegninger: TAE_3_A1_P_064 TAE_3_A1_P_065 TAE_3_A1_P_077 TAE_3_A1_P_078

30 Arealbehov Nybygningsløsningen Udgiver: Trafikstyrelsen

31 Trafikstyrelsen Gl. Mønt 4 DK-1117 København K. Kapacitetsudvidelse København-Ringsted

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad Silkeborg Kommune

Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad Silkeborg Kommune Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad 18. maj 2015 Bredhøjvej 5, 2. sal - 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 16 88 - Fax 70 12 10 14 E-mail: silkeborg@geopartner.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 Lokalplanens baggrund og område Lokalplan 14-001 er udarbejdet for at sikre arealer til udvidelse

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ JØRGEN H. KROGH ADVOKAT roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900 STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.030 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED STRANDVÆNGET I RINGKØBING. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 Lokalplan for et eksisterende erhvervsområde i Grenaa by, Nærværende lokalplan er udarbejdet

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797 LOKALPLAN 14.21 Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande Kommune

Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande Kommune Asmildklostervej 11-8800 Viborg Tlf. 86 68 25 04 - Fax 70 12 10 14 E-mail: viborg@geopartner.dk Web: www.geopartner.dk J.nr.: 1500119 Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Lokalplan Ø-15 Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Vedtagelsesdato: 03-07-1984 LOKALPLAN Nr. 0-15 for et område til boligformål i den sydlige del af Østbirk by GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT KORTFATTET

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Miljøredegørelse hæfte 3. København-Ringsted projektet. September Roskilde. København. Køge. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Baldersbæk, Ishøj Forord Forord Jernbanen

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS

SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg (herefter kaldet kommunen ) og Region Midtjylland Skottenborg 26 8900 Viborg (herefter kaldet regionen ) har dags

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Ordningen gælder i Furesø Kommune for de ejendomme, der er tilsluttet Værløse Kloakforsyning. Baggrund

Læs mere

16. august 2010 ARØ/JLI

16. august 2010 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. matr. nr. 44a, 44e, 44f, 98a og 98dd, Vassingerød By, Uggeløse, som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan 3-349A for Allerød Kommune

Læs mere

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017 Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre (sendt til kmv@hvidovre.dk) 1 Mandag den 2. januar 2017 Høringssvar på ændring af kommuneplan for erhvervsområdet 1E3 Jeg har modtaget

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 5 km København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Indhold

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere