Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet"

Transkript

1 Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008

2

3 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet i efteråret 2007/foråret 2008 af COWI som en del af Trafikstyrelsens København-Ringsted projekt. Fagnotatet udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og dette er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Fagnotatet er også tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Jan Schneider-Tilli, projektleder.

4

5 5 Arealbehov Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Metode for undersøgelserne 11 Servitutter 11 Byggelinjer 13 Forlodsovertagelser 15 Permanente ekspropriationer i grundløsningen 17 Midlertidige ekspropriationer i grundløsning 19 Servitutter 21 0-Alternativet 23 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 25 Bilag 27

6

7 7 Arealbehov Indledning Indledning Strækningen Baldersbæk-Havbogårdsvej er kendetegnet ved at berøre både landbrugsarealer og tæt erhvervsmæssig bebyggelse. På den første del af strækningen i Ishøj og Greve Kommuner anlægges banen på landbrugsjord, mens der længere mod syd er bymæssig bebyggelse, som gør det vanskeligere at anlægge banen uden arealmæssige konsekvenser for de naboer, der bor eller har virksomhed tæt på banen. På strækningen er der ikke alternative linjeføringer, og derfor vurderes kun grundløsningen. Der sammenlignes dog med 0-alternativet, hvor jernbanen ikke anlægges. I forbindelse med placering af banen er det i videst muligt omfang forsøgt at minimere restarealerne. Det er overordnet forudsat, at banen skal ligge langs Køge Bugt Motorvejen, hvorved de store infrastrukturanlæg samles. Mange steder langs motorvejen ligger der i dag nye industriområder, som er anlagt efter reservation af arealer til banen. Nogle steder anlægges banen uden for dette bælte, hvilket vil medføre indgreb på naboejendomme, der ellers er bebygget, efter fastlæggelsen af reservationsbæltet. Mellem industrierne og motorvejen er der placeret en del store ledningsanlæg. I forbindelse med nærværende notat er det oversigtligt undersøgt, hvilke servitutmæssige rettigheder der gælder for ledningsanlæggene. Disse servitutrettigheder vil i mange tilfælde blive eksproprieret eller ændret i forbindelse med, at ledningerne omlægges. Ved Kildebrøndevej er det muligt at anlægge en station med to sideliggende, 400 meter lange perroner. Det er ikke undersøgt, i hvilket omfang opsætning af støjskærme, anlæg af støjvolde, regnvandsbassiner eller landskabsbearbejdning af omkringliggende arealer vil give behov for arealerhvervelser.

8

9 9 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Strækningen Baldersbæk-Havbogårdsvej er karakteriseret ved, at der er en del andre store infrastrukturanlæg, der skal tages hensyn til, såsom hovedtransmissionsledninger for naturgas, højspænding, vand og spildevand samt motorvejen med til- og frakørselsrampe. Langs motorvejen er ejendommene pålagt vejbyggelinjer, og ledningsanlæggene er sikret med tinglyste respektafstande m.m. I dag er de ovennævnte anlæg samlet langs motorvejen, hvor ledningerne ligger beskyttet med diverse servitutter. Jernbanen er foreslået anlagt her for at samle alle infrastrukturanlæg i en fælles korridor langs Køge Bugt Motorvejen. Det er dog ikke muligt at tilgodese alle de forskellige anlægsarealmæssige behov, hverken fysisk eller servitutmæssigt. Banens placering betyder, at det ikke er muligt for Vejdirektoratet at sikre en eventuel yderligere udvidelse af motorvejen ved at bevare de ønskede byggelinjer langs motorvejen grundet hensynet til rampeanlæg. Det er samtidig nødvendigt at flytte nogle af ledningsanlæggene. Der er en del erhvervsejendomme på strækningen, som er anlagt i forhold til reservationsbæltet for jernbanen. Da banens planlagte placering ikke alle steder er overensstemmende hermed, er der steder, hvor det er nødvendigt at foretage arealmæssige indgreb som oftest i P-arealer. På den sidste del af strækningen vil det være nødvendigt at foretage ekspropriation af virksomhederne i den såkaldte "McDonald's trekant". Betonelementfabrikken på Tåstrupvej bliver også nødt til at omlægge dele af produktionen, da en produktionsbygning skal nedrives. En eventuel station ved Kildebrøndevej placeres på landbrugsjord og har ikke yderligere dyrkningsmæssige konsekvenser på landbrugsejendommene, da stationen og banen er placeret så tæt på Vejleåvej som muligt.

10

11 11 Arealbehov Metode for undersøgelserne Metode for undersøgelserne Efter fastlæggelse af linjeføringen for den nye jernbane og ændrede linjeføringer af krydsende veje er alle berørte ejendomme gennemgået med henblik på at vurdere indgrebene på den enkelte ejendom. Indgrebene kan deles op i følgende kategorier: Ejendomme, der skal afstå arealer til baneanlæg. Ejendomme, hvor beboelsen nedrives. Ejendomme, der skal afstå arealer til midlertidige arbejdsarealer og arbejdspladser. Ejendomme, der skal afstå arealer som følge af ændringer af eksisterende eller nye bro- og vejanlæg. Ejendomme, der skal afstå arealer som følge af, at ledninger skal omlægges. Ejendomme, der pålægges servitutter til sikring af eldrift af banen. I nærværende notat er medtaget undersøgelse af de større transmissionsledninger for el, gas, vand, højspænding og kloak. Typisk er servitutterne enslydende for de samme ledninger på de forskellige ejendomme, men servitutbæltet omkring ledningerne kan variere afhængigt af ledningsdimension. Som bilag til fagnotatet er udarbejdet arealplaner for grundløsningen. På planerne er indlagt oplysninger om, hvorledes de forskellige ejendomme bliver berørt af jernbanen. De forskellige typer af indgreb er markeret med forskellige farver og signaturer. Herudover er udarbejdet et bilag med oplysninger om de berørte ejendomme og et bilag om de store ledningers indhold, servitutter og konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. Servitutter Det er ikke umiddelbart muligt at identificere samtlige servitutberettigede, der berøres af grundløsningen. Dette kræver en detaljeret gennemgang af samtlige ejendomme med henblik på en geografisk stedfæstelse af de enkelte servitutdokumenter. En række af de ejendomme, der er ejet af kommunerne, omfatter mange arealer og matrikelnumre, der kan være beliggende spredt i kommunerne. På disse ejendomme er der naturligvis lyst særligt mange servitutter, men en stor del heraf vil ikke have nogen betydning for grundløsningen hverken teknisk eller erstatningsretligt. Det er indledningsvist vurderet, at der er tinglyst i gennemsnit 10 til 15 servitutter pr. ejendom. Nogle af disse vedrører dog de samme anlæg f.eks. højspændingsledninger og har samme påtaleberettigede. Den detaljerede gennemgang af de servitutter og byrder, der hviler på de enkelte ejendomme, skal senest ske forud for ekspropriationsprocessen, men jo tidligere gennemgangen kan foretages, jo større mulighed er der for at forebygge uforudsete forhold, der kan have betydning for banen.

12

13 13 Arealbehov Byggelinjer Byggelinjer Der er indhentet oplysninger om tinglyste byggelinjer for Køge Bugt Motorvejen og Holbækmotorvejen. Byggelinjerne er pålagt for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for motorvejene, og mulige konflikter mellem disse og grundløsningen for banen må afklares. Byggelinjeafstanden er typisk på 50 m fra vejenes midterlinjer med et tillæg, der afhænger af højdeforskellene imellem vejen og de tilgrænsende arealer. Højdeforskelstillægget er pålagt for at sikre muligheden for at etablere skråningsanlæg i forbindelse med senere vejudvidelser og er sædvanligvis på to gange højdeforskellen plus én meter. Langs den igangværende udbygning af Køge Bugt Motorvejen ved Hundige og Greve er byggelinjeafstanden 60 m. Vejdirektoratet arbejder her desuden med et reservationsbælte i større afstand fra motorvejen, men der foreligger ikke konkrete tilgængelige oplysninger herom. Desuden forekommer byggelinjer i forbindelse med til- og frakørselsramper, hvor afstanden typisk er 40 m, men beregnet fra vejenes "systemlinje" eller kørebanekant, også her med højdeforskelstillæg. Der forekommer også byggelinjer på ejendomme grænsende til kommunale veje, ligesom der, i de lokalplaner som findes på strækningen, forekommer byggelinjer af forskellig karakter og omfang, her med de respektive kommuner som påtaleberettigede.

14

15 15 Arealbehov Forlodsovertagelser Forlodsovertagelser I 2003 blev de områder, der muligvis kunne blive berørt af anlæg af en ny jernbane mellem København og Ringsted, udpeget med hjemmel i den daværende projekteringslov og efter planlægningsarbejde i en længere periode. Efter vedtagelse af lov nr. 244 af 21. marts 2007 blev dette område udvidet. Der er afsat et beløb på finansloven til forlodsovertagelse af de ejendomme, som berøres særlig indgribende af projekteringen, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at flytte, før det er besluttet at ekspropriere ejendommen, og hvis ejendommen i øvrigt ikke kan sælges på normale vilkår. Det er Trafikstyrelsen, der afgør, om ejeren af ejendommen opfylder betingelserne for at få foretaget forlodsovertagelse, og Banedanmark, der overtager ejendommen.

16

17 17 Arealbehov Permanente ekspropriationer i grundløsningen Permanente ekspropriationer i grundløsningen Fra Ishøj Stationsvej frem til Pilemarksvej (Ishøjstien) anlægges banen på kommunalt ejede landbrugsarealer. Banen anlægges ca. 150 meter fra Vejleåvej, da der står en række højspændingsmaster langs Vejleåvej. Banen anlægges over Ishøjstien, som udvides mod syd til at betjene biler fra området. Banen fortsætter over Birkegårds landbrugsjorder og Pilemøllevej 40 frem til Pilemarksvej, som lukkes for trafik umiddelbart efter Birkegård. På matr.nr. 49a eksproprieres et areal permanent til brug for vendeplads. Pilemøllevej betjener Haveforeningen "Ishøj Søndergård" og Birkegård. De henvises til at benytte den nye vej som anlægges syd for Ishøjstien. Lille Vejle Å føres under banen. Banen fortsætter derefter gennem Nesanet A/S transformatorstation på Vejleåvej 101, som ombygges. Syd for denne transformatorstation kabellægges højspændingsledningerne. Banen fortsætter gennem skydebanen, der er beliggende på Kappelevvej 37. Skydebanen ejes af Greve Kommune og må flyttes til en anden placering. Fra Kappelevej til Kildebrøndevej anlægges banen henover landbrugsarealer. Banen anlægges med dyrkningsskråninger syd for banen ind imod landbrugsarealerne. Nord for Kildebrøndevej og vest for Vejleåvej er det muligt at anlægge en ny station med sideliggende perroner på 400 m. Banen og stationen flyttes så langt så muligt mod Vejleåvej for at minimere restarealerne. Anlæg af stationen vil ikke have yderligere konsekvenser for dyrkningen af landbrugsarealerne. Kildebrøndevej forlægges mod syd henover Tvillinggaard landbrugsjorder. Stikvejen Kildebrøndevej, som i dag giver vejadgang til gartneriet Kildebrøndevej nr. 26, lukkes i km I stedet anlægges en ny adgangsvej til ejendommen øst for banen henover Tvillinggaard jorder. Banen krydser henover stien Bag Kirken, som er en regional sti. Stien forlægges sydøst for den nuværende placering. Kildebrøndebæk føres under banen. Banen fortsætter over landbrugsejendommen Bag Kirken 20 og over Olsbækken. Ved Olsbækken eksproprieres der areal fra matr.nr. 6ag frem til skellet til matr.nr. 11dt. Hvordan arealet disponeres efter anlæg af banen, er på nuværende tidspunkt uafklaret. Banen fortsætter derefter gennem Greve Kommunes Funcenter, hvor fire bygninger rives ned. Arealet indeholder anlæg til modelskibe og -fly, paintball samt agilitybane for hunde. Herudover er der anlagt rensningsanlæg på ejendommen. I anlægsperioden vil det være nødvendigt i større eller mindre omfang at flytte de forskellige aktiviteter med undtagelse af rensningsanlægget. Der anlægges en ny vejadgang til rensningsanlægget over banen. Den nuværende adgangsvej til Funcenteret lukkes. I sydenden af Funcenteret anlægges en vejadgang til et fremtidigt investorbyggeri, som kommunen har igangsat. Arealet mellem adgangsvejen fra Greve Centervej og banen eksproprieres, da det ikke vil være anvendeligt til bebyggelse, men velegnet til f. eks. beplantning. Banen fortsætter under Greve Centervej og ned langs motorvejen. Banen anlægges i kommunalt ejede arealer mellem motorvejen og banen. Arealerne eksproprieres frem til motorvejsskellet. Virksomhederne, der er beliggende Ventrupparken 12 (Daimler Chrysler), Ventrupparken 8a og 8b (Blue Water) og Ventrupparken 8C, får eksproprieret en mindre strimmel jord. Indgrebene begrænses mest muligt ved at opsætte en støttemur langs ejendommene. Banen fortsætter gennem en transformatorstation, som ombygges. Kildestien føres under banen, hvilket giver behov for større skråningsanlæg og deraf følgende større arealbehov, som vil få konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. Banen fortsætter langs motorvejen frem til Fuglestien. Der eksproprieres areal fra ejendommene Greve Main 15, 17 og 19. Indgrebene vil ikke få betydning for firmaernes produktion i

18 18 Arealbehov Permanente ekspropriationer i grundløsningen dag. Arealerne eksproprieres frem til skellet til motorvejen. Derefter anlægges banen over Rørmoseløbet og over Metalstien og videre frem til Karlslunde Centervej. Banen anlægges på denne strækning på kommunalt ejede arealer. Der eksproprieres permanent til terrænregulering af Metalstien, der føres under banen. Banen forløber videre under Karlslunde Centervej til industrikvarteret mellem Svejsegangen og Karlslundestien. Der eksproprieres helt op til skellet af ejendommen Svejsegangen 7 og op til motorvejsskellet. Der ligger i dag en sti parallelt med motorvejen og industrikvarteret. Denne sti ligger så tæt på motorvejen, at den bliver inddraget til banen. Stien ligger i dag på kommunalt ejede arealer. Der anlægges en ny sti parallelt med motorvejen og banen. Anlæg af denne sti vil betyde, at en del af parkeringsarealerne på virksomhederne Notgangen 9 og 12 samt Vævergangen 29, 30, 32 og 34 eksproprieres. Der opsættes støttemur langs banen for at begrænse ekspropriationerne. Dette vil ikke få konsekvenser for virksomhedernes produktion. I km til anlægges banen i et areal mellem motorvejen og en nybygget rækkehus bebyggelse, Højvang. Denne bebyggelse har en støjvold ud mod motorvejen. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, berøres denne vold ikke, men der eksproprieres areal fra Højvang til banen mellem volden og motorvejen. Banen fortsætter frem til Karlslunde Mosevej gennem fællesarealerne for bebyggelserne Højengen og Søhøj. Disse arealer skal eksproprieres helt frem til motorvejen. Herefter fortsætter banen gennem den statsejede fredskov, Firemileskoven, tæt forbi Karlslunde rasteplads, hvor der opsættes en støttemur for at minimere indgrebet. Umiddelbart nord for rastepladsen nedlægges en sti, der fører til Søndergård. I stedet anlægges en ny sti på vestsiden af banen. Der eksproprieres areal til denne. Stien, der går langs rastepladsen på vestsiden, forskydes mod vest for at gøre plads til banen. Der sker indgreb i skoven til både banen og den forlagte sti. Da skoven er noteret som fredsskov, skal der findes erstatningsskov. Erstatningsskoven skal som udgangspunkt være mindst 110 % og højst 200 % af det areal, der skal erstattes. Inden for de grænser er det Skovmyndighedens skøn at fastsætte størrelsen på erstatningsskoven. Arealet mellem banen og motorvejen eksproprieres ikke, men vil på et tidspunkt blive landskabeligt bearbejdet. Om det vil føre til yderligere ekspropriationer, er der ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt. Engstrupstien forlægges til en krydsning af banen i km Stien anlægges parallelt med banen på østsiden frem til gangbroen, som fører over motorvejen. Banen fortsætter frem til Cementvej, hvor banen føres over. Banen fortsætter gennem "Mc- Donald's trekanten", hvor der udover en McDonald's ligger en tankstation og et lastbilværksted. Alle tre virksomheder eksproprieres. Banen fortsætter over Tåstrupvej og videre gennem en bygning tilhørende cementfabrikken, som helt eller delvist eksproprieres. Det skal undersøges nærmere, om det er muligt at nedrive en del af bygningen og flytte den anden del af produktionen til en anden bygning. Banen går gennem et lille areal, der ejes af HNG. Banen fortsætter over Karlstrupstien og videre ned over landbrugsarealer tæt forbi Ejerbækslund. Der anlægges en sti øst for banen som erstatning for den sti, der nedlægges. I km ligger et mindre aftægtshus, som eksproprieres. I km til er 4 ejendomme og en stuelejlighed (50 pct.) af yderligere en ejendom forlodsovertaget.

19 19 Arealbehov Midlertidige ekspropriationer i grundløsning Midlertidige ekspropriationer i grundløsning Der er generelt udlagt et arbejdspladsareal på 5 meter på hver side af banen. Hvor der opstilles støttemure udlægges der ikke et arbejdsareal. Omkring vejanlæg og tilpasning af eksisterende veje udlægges 2 meter til arbejdsarealer. Hvor arbejdsarealerne vil berøre huse, skure mv. indskrænkes arbejdsarealerne lokalt. I km til anlægges arbejdspladsareal til etablering af jernbanebro over Ishøjstien. Der anlægges en arbejdsplads vest for Pilemøllevej mellem banen og Vejleåvej. Arbejdspladsen placeres uden for spredningskorridoren langs Lille Vejle Å. Arbejdspladsen placeres i km til I km til inddrages arbejdspladsarealer til anvendelse ved omlægning af Kildebrøndevej. I km anlægges en arbejdsplads. I Km til anlægges en arbejdsplads til etablering af en adgangsvej for rensningsanlægget. I km til ved Greve Centervej anlægges en arbejdsplads mellem p-pladsen og motorvejen. Der holdes afstand til Grevebækken og den fredede bro. I km anlægges en mindre arbejdsplads til bygning af broanlæg ved Grevestien. I km anlægges en mindre arbejdsplads til udførelse af stitunnel. I km til anlægges en arbejdsplads til udførelse af broanlæg ved Mosede Landevej. Syd for Rørmoseløbet og Metalstien, i km til , anlægges en fælles arbejdsplads for broer til underføring af Rørmoseløbet og Metalstien. I km til anlægges en arbejdsplads for brokonstruktion til Møllebæk samt vejanlæggene i området. I km til syd for Engstrupstien anlægges en arbejdsplads for stitunnelen under banen.

20

21 21 Arealbehov Servitutter Servitutter På de ejendomme, der berøres af grundløsningen, er tinglyst et stort antal privat- og offentligretlige servitutter. Hovedreglen ved ekspropriationer er, at samtlige rettigheder over de eksproprierede arealer mistes ved ekspropriationen, medmindre ekspropriationskommissionen bestemmer andet. Servitutrettighederne omfattes således generelt af ekspropriationerne, og der må foretages en konkret vurdering af servitutten og dens økonomiske betydning for rettighedshaveren typisk de påtaleberettigede i henhold til servitutterne. For de større stræknings- og ledningsanlæg kan servitutterne benyttes til at identificere mulighederne for, at anlæggene kan opretholdes sammen med baneanlægget, idet dokumenterne indeholder bestemmelser om sikring af anlæggene med respektafstande, gravedybder, sikring af adgang til reparationer, vedligeholdelser m.m. De væsentligste større ledningsanlæg, der kan blive berørt af jernbanen, er: Naturgas hovedtransmissionsledning: Syd for Holbækmotorvejen mellem motorvejen og tracéet for den planlagte grundløsning ligger HNG's (Hovedstadsregionens Naturgas) hovedtransmissionsledning til naturgas. Naturgasledningen er sikret ved et 10 m bredt servitutbælte. Derudover findes naturgasdistributionsledninger sikret ved et servitutbælte med en bredde på 4 m. El højspænding luftledninger: Langs grundløsningen findes flere højspændingsledninger som luftledninger med en afstand på op til 25,5 m mellem de yderste ledninger. Luftledningerne er sikret ved et generelt servitutbælte på op til 15 m til hver side fra de yderste ledninger gældende for strømførende anlæg, f. eks. hegn, antenner, samt andre anlæg, der kan være strømførende. Vand: København Vandforsynings hovedforsyningsledning, "Regnemarksledningen", leder vand fra vandværket Regnemarken i Bjæverskov til København. Ledningen er 38 km lang og har en diameter på 1200 mm. Ledningen er beliggende vest for Køge Bugt Motorvejen parallelt med denne og krydser motorring 4 lidt nord for udfletningen ved Ishøj. Ledningen berøres på en kort strækning af tracéet for grundløsningen ved Holbækmotorvejen og Vestvolden samt ved Greve i området omkring Greve Centervej. Regnemarksledningen er sikret ved et 10 m bredt servitutbælte. Slamtrykledning: Fra Mosede Rensningsanlæg til slammineraliseringsanlægget ved Tværhøjgård løber en slamtrykledning, der er sikret ved et servitutbælte på 4 meter. Ledningen er beliggende langs grundløsningens banetracé mellem industriområdet Ventrupparken og motorvejen. I området findes endvidere lyslederkabler, heriblandt KTAS-telefonledninger, fjernvarmeledninger samt i et vist omfang kloakledninger i form af både pumpe- og gravitationsledninger. En række mindre tekniske anlæg herunder mindre ledningsanlæg, brønde, mindre transformatorstationer m.m. er ligeledes sikret ved tinglyste deklarationer. Konsekvenserne af banens endelige linjeføring for disse afklares i forbindelse med detailprojekteringen, men i de fleste tilfælde vil anlæggene skulle flyttes, hvis de er beliggende direkte i grundløsningens areal. Nye servitutter: De ledningsanlæg m.m., der skal flyttes som følge af anlægget af jernbanen, skal sikres ved tinglysning på deres nye beliggenhed som en del af ekspropriationen. Dette

22 22 Arealbehov Servitutter kan betyde, at ejendomme, der ikke er berørt af jernbanen som sådan, vil få pålagt en servitut. Der ydes en erstatning herfor. Herudover vil der på de ejendomme, der grænser op til jernbanearealet, blive tinglyst en servitut om eldrift, der skal sikre, at bevoksning og genstande ikke kommer i nærheden af køreledningerne og de spændingsførende dele af masterne. Bestemmelserne kan betyde, at nærtstående træer må fældes, eller at master og lign. må flyttes.

23 23 Arealbehov 0-Alternativet 0-Alternativet I 0-alternativet anlægges jernbanen ikke. Der er således intet arealbehov på strækningen i forbindelse med dette alternativ.

24

25 25 Arealbehov Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Der er ikke i nærværende notat behandlet eventuelle ekspropriationer som følge af omlægningen af ledningerne til andre arealer, idet der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til, hvor ledningerne skal flyttes hen. Der er ligeledes ikke taget stilling til ekspropriationer, der måtte blive nødvendige som følge af støjafskærmning, landskabsbearbejdning af de tilgrænsende arealer eller til brug for midlertidig omlægning af de veje, der skal ombygges. Endelig er der ikke taget stilling til, hvilke arealbehov der vil opstå i forbindelse med evt. anlæg af en station på strækningen. Eventuelle arealbehov til teknikbygninger og adgangsveje er ikke medtaget.

26

27 27 Arealbehov Bilag Bilag Bilag 1 Ekspropriationsomfang og ejeroplysninger. Tegninger: TAE_A1_P_025 TAE_A1_P_026 TAE_A1_P_027 TAE_A1_P_028 TAE_A1_P_029 TAE_A1_P_030 TAE_A1_P_031

28 Arealbehov Udgiver: Trafikstyrelsen Rådgiver: COWI A/S

29 Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797

LOKALPLAN 14.21. Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF 43979797 LOKALPLAN 14.21 Slambehandlingsanlæg ved Tværhøjgård Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande Kommune

Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande Kommune Asmildklostervej 11-8800 Viborg Tlf. 86 68 25 04 - Fax 70 12 10 14 E-mail: viborg@geopartner.dk Web: www.geopartner.dk J.nr.: 1500119 Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 Lokalplanens baggrund og område Lokalplan 14-001 er udarbejdet for at sikre arealer til udvidelse

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad Silkeborg Kommune

Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad Silkeborg Kommune Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad 18. maj 2015 Bredhøjvej 5, 2. sal - 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 16 88 - Fax 70 12 10 14 E-mail: silkeborg@geopartner.dk

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Naturgasledning til Hasselager og Aarhus Havn Baggrund for høringen Det er i dag ikke muligt at få leveret naturgas som procesenergi

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn. Center for Teknik og Miljø 20. marts 2015 SUOS Indkomne bemærkninger Centrets bemærkninger 1. Naturstyrelsen

Læs mere

Servitutundersøgelse og screening af øvrige forhold, der kan påvirke den fremtidige anvendelse

Servitutundersøgelse og screening af øvrige forhold, der kan påvirke den fremtidige anvendelse Geopartner Landinspektører A/S Bredhøjvej 5, 2. sal 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 16 88 CVR-nr. 20014784 Dir. tlf. 87 22 42 54 amj@geopartner.dk J.nr. 1701805 AMJ Dato: 24. marts 2017 Servitutundersøgelse

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Visuelle forhold Avedøre Havnevej-Baldersbæk. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Avedøre Havnevej-Baldersbæk. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Avedøre Havnevej- Baldersbæk Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for Nybygningsløsningen

Læs mere

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune U Esbjerg 41 Kommune LOKALPLAN NR. 379 For Breinholtgård Golfbane HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.10 Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) Vedtaget 2. udkast, nov. 1998 N Ringvejen Motorvej LOKALPLAN- OMRÅDE Skibsby HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering.

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering. SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Notat om vindmøller til kommuneplanen sagen Dato: 03. maj 2013 Sagsbeh.: aga Sagsnr.: 11/18046 Der er foretaget en forundersøgelse af muligheden for at placere

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et nyt koloni haveområde øst for Mart insminde. Odense magistrat 2. afdeling, Byplanafdelingen 1982. ril ni, ~

LOKALPLAN NR. For et nyt koloni haveområde øst for Mart insminde. Odense magistrat 2. afdeling, Byplanafdelingen 1982. ril ni, ~ ril ni, ~ LOKALPLAN NR S~ d ' For et nyt koloni haveområde øst for Mart insminde Odense magistrat 2 afdeling, Byplanafdelingen 1982 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Lokalplan Ø-15 Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Vedtagelsesdato: 03-07-1984 LOKALPLAN Nr. 0-15 for et område til boligformål i den sydlige del af Østbirk by GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT KORTFATTET

Læs mere

16. august 2010 ARØ/JLI

16. august 2010 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. matr. nr. 44a, 44e, 44f, 98a og 98dd, Vassingerød By, Uggeløse, som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan 3-349A for Allerød Kommune

Læs mere

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Folketingets vedtagelse 4. juni 2010 Folketinget noterer sig, at formålet med

Læs mere

Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg. Sag nr. 08/41490. Projektbeskrivelse

Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg. Sag nr. 08/41490. Projektbeskrivelse Notat Renset spildevand fra PIPELINE til Kighanerenden ifm. nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg Sag nr. 08/41490 Projektbeskrivelse Det er vedtaget, at Rundforbi Renseanlæg nedlæges og erstattes af en

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL DRIVHUSE, PA MASNED0 BEBOELSE OG VINDKRAFTANLÆG VORDINGBORG 1988. Pris 20.00 kr. (Lokalplan nr. E-8.2 i Vordingborg kommune)

LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL DRIVHUSE, PA MASNED0 BEBOELSE OG VINDKRAFTANLÆG VORDINGBORG 1988. Pris 20.00 kr. (Lokalplan nr. E-8.2 i Vordingborg kommune) LOKALPLAN for ET OMRÅDE TIL DRIVHUSE, BEBOELSE OG VINDKRAFTANLÆG PA MASNED0 (Lokalplan nr. E-8.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1988 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. E - 8.2, for

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse.

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Christina og Lasse Wind Schanz Østerbakken 3 Høruphav 6470 Sydals Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Afgørelse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l De miljømæssige forhold inden for lokalplanens område 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 3.-4.

Læs mere

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro

Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Tillæg nr. 79 til Regionplan 2000-2012 Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Viborg Amtsråd Januar 2005 VIBORG AMT - Miljø & Teknik J.nr. 8-52-6-2-10-03 Tillæg nr.79 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere