Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009"

Transkript

1 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår Uudnyttelige tagrum er tagrum der ikke kan eller må benyttes. Adskillelse mod uudnytttelige tagrum skal mindst være bygningsdel EI 30 (BD-bygningsdel 30) og loftlem skal mindst svare til EI2 30 (bygningsdel 30-M). I uudnyttelige tagrum hvortil der kun er adgang via loftlem og ikke trappe, fastmonteret stige eller stige monteret på lem, kan overvågning udelades. Side 39 tabel 4.1 ændres til: Detektortype < 4½ m 4½-6 m 6-8 m 8-11 m m >25 m EN 54-5 Termodetektor - klasse A1 (maks. 65 C) X X X O O O EN 54-5 Øvrige termodetektor X X O O O O Linietermodetektorer X X X O O O EN 54-7 Røgdetektor (XX) XX XX XX Y Y EN Linierøgdetektorer (XX) XX XX XX Y Y EN Aspirationsanlæg (XX) XX XX XX Y Y EN Flammedetektorer (XX) XX XX XX XX X Tabel 4.1 Egnethed af forskellige detektorer afhængig af detektortype og rumhøjde. Side 57 afsnit tilføjes En fejl på et aspirationsanlæg må højst medføre at 600m2 fejlrammes.

2 Side ændres til: Alarmtryk generelt Alarmtryk installeres med det formål, at personer i det enkelte bygningsafsnit kan tilkalde redningsberedskabet, samt aktivere brandtekniske installationer som fx varslingsanlæg. Alarmtrykkenes antal og placering skal projekteres i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til de aktuelle forhold, herunder bygningsafsnittets anvendelse og brugere. Alarmtryk installeres ikke i områder, hvor der er sandsynlighed for at misbrug vil finde sted. Eksempler herpå er områder i det fri, indkøbscentre, sportshaller, psykiatriske institutioner, skoler og andre uddannelses institutioner, børnehaver og lignende. Alarmtryk i områder hvor misbrug kan forventes I bygningsafsnit hvor der er sandsynlighed for uønskede alarmer fra alarmtryk, placeres der kun alarmtryk i områder hvor det kan forventes at der er personale til stede. Eksempler på placering af alarmtryk i bygningsafsnit hvor misbrug kan forventes: I indkøbscentre placeres alarmtryk ikke i salgsområder, men alene i personaleområder. Det vil ofte være tilstrækkeligt at placere et alarmtryk i hver butik. I skoler placeres fx et alarmtryk på lærerværelse, et i kontor og et hos pedel/teknisk personale I psykiatriske institutioner placeres et alarmtryk i hvert vagtrum Alarmtryk i ovennævnte områder skal placeres på et synligt sted i lokalet og markeres med et rødt skilt Brandalarm. Hvis bygningsafsnittet er omfattet krav om opslag af brand- og evakueringsinstruks jf. driftsmæssige forskrifter, bør alarmtryk og instruks placeres samlet. Antal og placering af alarmtryk i ovennævnte områder aftales med Kommunalbestyrelsen. Antal og placering af alarmtryk Alarmtryk skal placeres højst 5,0 m fra alle udgangsdøre fra det overvågede område til det fri eller andet ikke overvåget område, der henregnes som flugtvej. Alarmtryk skal placeres højst 5,0 m fra slangevinder. Alarmtrykket skal være synligt fra slangevinden. Alarmtryk skal være synlige i flugtretningen. Ved udgang fra flere bygningsafsnit med fælles flugtvej kan alarmtryk placeres i flugtvejen. Alarmtryk skal placeres, således at der intet sted i flugtvejen er mere end 25 m, heraf 10 m i niveauforskel, til det nærmeste tryk. I bygningsafsnit, hvor flugtvejsgang er egen brandcelle, og de rum, flugtvejsgangen betjener, ikke er større end 150 m2 og antallet af personer i det enkelte rum er højst 50, regnes de 25 m kun i flugtvejen, dvs. fra døre mellem flugtvejsgang og de rum, gangen betjener, se figur 6.3.

3 I bygningsafsnit, der ikke opfylder ovenstående, regnes de 25 m fra det fjerneste punkt i den enkelte brandcelle, se figur 6.4. Figur 6.3 Eksempel på alarmtryk i flugtvejsgang, der betjener mindre rum. I brandceller, hvor flugtvejene ikke umiddelbart er defineret, som fx storrumskontorer, lager- og produktionslokaler, må der fra et vilkårligt punkt i brandcellen højst være 25 m til nærmeste alarmtryk, se figur 6.4. Figur 6.4 Eksempler på alarmtryk i henholdsvis storrumskontor og lager-/ produktionslokale med værkførerkontor. I brandceller, der er beregnet til mere end 150 personer, skal der installeres alarmtryk ved alle udgange eller flugtveje fra brandcellen, se figur 6.5. Figur 6.5 Eksempel på alarmtryk i brandcelle indrettet til mere end 150 personer. I områder hvor der er sandsynlighed for misbrug, kan alarmtryk eventuelt udføres nøglebetjent, ifølge aftale med Kommunalbestyrelsen. I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 uden fælles flugtveje, hvor den enkelte bolig/lejlighed har udgang direkte til terræn i det fri, installeres der et alarmtryk ved udgangen fra hoveddør.

4 Alarmtryk skal være røde. Der skal placeres ét alarmtryk ved redningsberedskabets betjeningspanel. Alarmtryk skal forsynes med beskyttelsesdæksel. Alarmtryk må ikke aktivere slukningsanlæg m.m., i henhold til afsnit Side 71 punkt ændres til: Optiske alarmgivere i adgangsvej for redningsberedskabet Ud over de i redningsberedskabets betjeningspanel indbyggede alarmgivere, skal optisk alarmgiver installeres udvendigt ved redningsberedskabets adgangsvej til redningsberedskabets betjeningspanel. Udvendige alarmgivere installeres i henhold til aftale med Kommunalbestyrelsen. Udvendige optiske alarmgivere må ikke stoppe ved generel afstilling af alarmgivere, men skal fortsætte, indtil brandalarmtilstand retableres. Benyttes optiske alarmgivere certificeret efter DS/EN 54-23, skal de opfylde følgende krav: være certificeret som type W (wall) være af type B for udvendig montage være beregnet til montage i en højde mindst 2,4 meter med en rækkevidde på mindst 7 meter kunne opnå en lysstyrke på mindst 0,4 lux sokler og alarmgivere skal være røde Optiske alarmgivere der ikke er certificeret efter DS/EN 54-23, skal opfylde følgende krav: der foreligger dokumentation for at lysstyrken er mindst 200 Candela. sokler og alarmgivere skal være røde blinkfrekvensen skal være blink/minut. betragtningsvinkelen skal være mindst 180 horisontalt. Optiske alarmgivere skal ikke fremgå af systemcertifikatet Side 75 afsnit ændres vedr. afsnit 1 og 7: Med højlagre forstås lagerbygninger på over 600 m² med brændbart oplag eller produkter i brændbar emballage, som oplagres i større højde end 6,0 8,0 m over gulv. I højlagre, hvor rumhøjden ikke overstiger 10,0 m, kan overvågning i reoler udelades, uanset at der oplagres i højder over 6,0 8,0 m. Side 77 punkt femte afsnit første pind ændres til: de enkelte detektortypers maksimale overvågningsafstand på 6,0 meter (r O ) skal overholdes i reolen Side 91 punkt ændres til: Mærkning Alle enheder i adresserbare anlæg, som kan indikere alarmtilstand på redningsberedskabets betjeningspanel, skal mærkes med gruppe og detektornummer.

5 Alle detektorer og alarmtryk i konventionelle anlæg skal mærkes med gruppenummer. Numre på enhederne skal være identiske med numrene i displayet på redningsberedskabets betjeningspanel, dog kan foranstående nuller udelades. Vises fx gruppe 002 detektor i redningsberedskabets betjeningspanel, skal enheden opmærkes 2/ Vises der gruppe 025 detektor 003 i betjeningspanel, skal opmærkningen være 25/3. Numre skal være læselige fra den etage hvorpå orienteringsplanen viser enheden. I rumhøjder op til 11 m betragtes nummeret som læseligt hvis nummeret er udført med fed skrifttype samt højden på skrifttypen er mindst: 4mm for rumhøjder fra 0m op til 4m 7mm for rumhøjder fra 4m til 6m 11mm for rumhøjder fra 6m til 8m 16mm for rumhøjder fra 8m til 11m For højder over 11m anbefales: 21mm for rumhøjder fra 11m til 14m 27mm for rumhøjder fra 14m til 18m 34mm for rumhøjder fra 18m til 22m Alle klokker, sirener m.m. for tonevarsling og opmærksomhedssignal skal tydeligt mærkes med skilt BRAND, BRAND/FIRE eller lignende entydig tekst. Mærkning med skilt brand eller lignende tekst, gælder også lydgivere integreret i detektorer, sokler eller lignende. Alternativt kan lydgivere mærkes med et piktogram, der tydeligt angiver at der tale om en brandalarm. Piktogrammet skal udføres som hvidt piktogram på rød bund, hvor den røde farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade. Alt samlingsmateriel, I/O enheder og lignende skal mærkes med skilt BRAND, BRAND/FIRE eller lignende entydig tekst.

6 Side 100 punkt 11.5 ændres til Afprøvning, færdigmelding og inspektion Der skal udføres afprøvning, fremsendes revideret færdigmelding til en akkrediteret inspektionsvirksomhed, samt udføres første inspektion: Udskiftning af centraludstyr til samme type og samme software (grupper, styringer m.m.) Udskiftning af centraludstyr til anden type eller til samme type med ny software (grupper, styringer m.m.) Udskiftning / udvidelse med detektorer p.g.a. ombygning, udvidelse m.m. Udskiftning (konvertering) af centraludstyr og øvrige enheder til anden type afprøvning inspektion færdigmelding en detektor i hver gruppe, alle styringer 1/3 af enheder i hver gruppe og alle styringer, svarende til årligt serviceeftersyn alle enheder der er omfattet af ombygning/udvidelse nej nej ja, hvis den samlede ændring /udvidelse overstiger 600m2 nej nej ja, hvis den samlede ændring /udvidelse overstiger 600m2 alle enheder ja ja Flytning af betjeningspanel som gør at orienteringsplanerne skal ændres en detektor i hver gruppe, alle styringer Ja ja Det skal af færdigmeldingen fremgå, hvilken udgave af DBI retningslinie/forskrift 232 Automatiske brandalarmanlæg, de enkelte områder er udført efter. Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer kan uden begrænsninger anvendes ved lufthastigheder, der er højst 1,0 m/s. Dette betyder normalt, at der skal være en afstand på mindst 1,0 m fra kanten af indblæsningsåbninger, medmindre at man kan eftervise at den valgte ventilationsløsning giver en lufthastighed under 1,0 m/s omkring punktrøgdetektorer.

7 Side 64 punkt Alarmtransmissionsudstyr, punktet ændres til: Generelt Udstyr for alarmtransmission af alarm- og fejlsignaler mellem brandsikringsanlæg og redningsberedskabernes vagtcentraler, skal udføres med udstyr certificeret i henhold til DS/EN DS/EN anneks A, beskriver kravene til monitorering af systemet, maksimal transmissionstid og maksimal rapporttid ved manglende fremkommelighed i transmissionssystemet. Der kan anvendes systemer med dedikerede alarmforbindelser, systemer der anvender ikke dedikerede forbindelser kombineret med mobilt bredbånd samt systemer der alene anvender mobilt bredbånd. Det skal dog sikres at vagtcentralens modtageudstyr kan modtage signalerne fra den valgte løsning. Alarmtransmissionsudstyret skal installeres således at følgende klassifikationskrav som angivet i DS/EN anneks A er opfyldt. Uanset transmissionstype skal systemleverandørens transmissionsudstyr på anlægsadressen, der indgår i alarmtransmissionen, strømforsynes som ABA kontrol- og indikeringsudstyret og nødstrømsforsynes i overensstemmelse med afsnit og afsnit Kablingen mellem transmissionsudstyret og nettermineringspunktet bør fremføres ubrudt. Såfremt det er nødvendigt at udføre samlinger eller patchkablinger, skal disse mærkes brandalarm. Føringsvejen og eventuelle samlinger skal fremgå af dokumentationen ved ABA-anlægget. Alarmtransmissionsudstyret må alene benyttes til overførsel af alarm- og fejlsignaler fra et ABA-anlæg tilhørende én anlægsejer. Et ABA-anlæg kan omfatte flere sammenkoblede kontrol- og indikeringsudstyr, flere tilkørselsadresser eller store overvågningsområder, i hvilken forbindelse myndighederne kan stille krav om supplerende alarmforbindelser. I tilfælde af fejl på transmissionssystemet, skal dette indikeres på redningsberedskabets vagtcentral. Transmissionsfejl skal desuden indikeres med lys og lydindikering på ABA-anlæggets betjeningspanel, således at den driftsansvarlige person, løbende kan kontrollere om forbindelsen er i orden. Vi gør opmærksom på at en manglende alarmtransmission kan medføre skærpede krav til anlægsejer, fx krav til brandvagt eller lignende. Transmissionsudstyr må ikke overføre andre alarmer som tyveri- og teknikalarmer, medmindre andet fremgår af redningsberedskabets tilslutningsbetingelser. Transmissionstyper Type 1 Der anvendes et dedikeret alarmtransmissionssystem, som kan udføres med en enkelt forbindelse. Ved et dedikeret system forstås at alarmtransmissionen udføres over en til dette formål fast opkoblet ledningsforbindelse. Alt udstyr på anlægsadressen, der indgår i alarmtransmissionen skal strøm- og nødstrømforsynes i overensstemmelse med afsnit og Alarmtransmissionen tilsluttes operatørens første komponent (nettermineringspunkt) på anlægsadressen. Opkobling via en fast kobberledningsforbindelse til alarmnettet, er et eksempel på en type 1 transmission.

8 Type 2 Er systemer uden en dedikeret alarmforbindelse. Ved et ikke dedikeret system forstås at alarmtransmissionen udføres over en fast opkoblet kabelforbindelse, der også kan anvendes til andre formål. Dette kan fx være en ADSL forbindelse. Ved type 2 systemer skal der udover den fast opkoblede forbindelse etableres forbindelse over mobilt bredbånd, så der ved svigt i den ene forbindelse, fortsat er alarmtransmission via den anden forbindelse. Den dobbelte forbindelse skal sikre, at manglende fremkommelighed ved overbelastning af nettet eller afbrydelser i forbindelse med vedligeholdelse m.m., ikke medfører nedbrud af alarmforbindelsen til vagtcentralen. Der er ved type 2 systemer ikke krav til at routere og andet udstyr på anlægsadressen der indgår i alarmtransmissionen, skal strøm- og nødstrømforsynes i overensstemmelse med afsnit og De to forbindelser skal være uafhængige af hinanden, således at en fejl på anlægsadressen ikke kan medføre at begge forbindelser rammes af funktionssvigt. Type 3 Omfatter systemer der ikke opfylder kravene angivet under type 1 eller type 2. Kravene til disse transmissionssystemer skal fremgå af vagtcentralens tilslutningsbetingelser, alternativt skal der foreligge accept fra myndigheden af, et eller flere af ovennævnte krav ikke er opfyldt. Som eksempel på type 3 systemer, kan nævnes et transmissionssystem der alene benytter sig af mobilt bredbånd. Installation af alarmtransmissionsudstyr på anlægsadressen Forbindelsen mellem ABA-anlæggets kontrol- og indikeringsudstyr og udstyret for alarmtransmission skal udføres, således at denne er overvåget for kortslutning og brud i sin fulde udstrækning. Overvågning af kabelbrud alene, accepteres såfremt alarmtransmissionsudstyret placeres i eller ved siden af kontrol- og indikeringsudstyret. Uanset teknik, anvendt i kontrol- og indikeringsudstyr og udstyr for alarmtransmission, skal brandalarm altid have fortrinsret frem for fejlalarm. Når kontrol- og indikeringsudstyret bringes i betjent tilstand (adgangsniveau 2 i EN 54 del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr ), må alarmtransmission ikke afbrydes eller frakobles. Alarmtransmissionsudstyret skal altid strømforsynes og nødstrømsforsynes fra kontrol- og indikeringsudstyret. Alarmtransmissionsudstyret skal forbindes til kontrol- og indikeringsudstyret efter systemleverandørens anvisninger. Såfremt alarmtransmissionsudstyret ikke er placeret i kontrol- og indikeringsudstyret, skal alarmtransmissionsudstyret placeres i et til anlægget hørende aflåst skab, der mærkes Automatisk brandalarmanlæg. Aflåsning kan undlades på betingelse af, at der skal anvendes værktøj for at åbne skabet.

9 Alarmtransmissionsudstyret og kabelsystemet, indtil termineringspunktet, er en del af det godkendte ABAanlæg og skal installeres, repareres og vedligeholdes af en godkendt ABA installatør. Transmissionsudstyrets maksimale overvågningsområde Samme transmissionsudstyr må kun indeholde alarmsignaler fra et overvågningsområde på maksimalt m 2. Overvågningsområdet kan efter forudgående aftale med Kommunalbestyrelsen øges til m 2, når det overvågede område er let tilgængeligt og overskueligt. Kommunalbestyrelsen kan kræve overvågningsområdet reduceret til m 2 ved sammenbyggede, forskelligartede bygninger med vanskelige adgangsveje eller bygninger med mange låste døre i adgangsvejen. Forhold der skal iagttages ved overførsel via mobilt bredbånd For at sikre en stabil forbindelse skal systemleverandørens mindstekrav til signalstyrke altid følges. For at opnå en passende signalstyrke, kan det være nødvendigt at placere antennen udvendigt på bygningen, højt placeret og med retning mod mobilmast. For at sikre en passende signalstyrke, skal en ekstern antenne til alarmtransmissionsudstyret placeres over terræn og må ikke placeres i ABA kontrol- og indikeringsudstyr, i skab for alarmtransmission eller i andet udstyr. Ved udvendig placering af antennen forsynes denne med beskyttelse mod mekanisk beskadigelse og hærværk, medmindre denne er placeret i mindst 3 meters højde. Signalstyrken skal ved serviceeftersyn og inspektion kunne aflæses på alarmtransmissionsudstyret eller oplyses af vagtcentral eller dennes systemleverandør. Såfremt det konstateres at der ikke kan opretholdes en stabil forbindelse via mobilt bredbånd, kan vagtcentralen forlange at der etableres en fast opkoblet forbindelse. Side 72 punkt Akustisk opmærksomhedssignal tilføjes: Akustiske alarmgivere for opmærksomhedssignal skal være certificeret som angivet i DS/EN Optisk opmærksomhedssignal, nyt punkt Optisk opmærksomhedssignal anvendes til at alarmere personer i bygninger, hvor akustisk alarmering ikke kan eller ønskes benyttet. Lysstyrken skal vælges, så optisk alarm tydeligt kan ses i det område, der skal alarmeres. Alarmgivere for optisk opmærksomhedssignal skal være certificeret som angivet i DS/EN Side 85 punkt afsnit tilføjes: Såfremt ABDL- funktioner aktiveres af en I/O enhed placeret på en detektorsløjfe, og I/O enheden er forsynet med kortslutningsisolatorer på begge sider af enheden, kan det accepteres at ABDL styringen ikke aktiveres ved spændingssvigt på detektorsløjfen. Side 91 punkt ændres til:

10 Alle klokker, sirener m.m. for tonevarsling og opmærksomhedssignal skal tydeligt mærkes med skilt BRAND, BRAND/FIRE eller lignende entydig tekst. Mærkning med skilt brand eller lignende tekst, gælder også lydgivere integreret i detektorer, sokler eller lignende. Alternativt kan lydgivere mærkes med et piktogram, der tydeligt angiver at der tale om en brandalarm. Piktogrammet skal udføres som hvidt piktogram på rød bund, hvor den røde farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade. Alt samlingsmateriel, I/O enheder og lignende skal mærkes med skilt BRAND, BRAND/FIRE eller lignende entydig tekst. Side 35 Punkt afsnit 2 og 3 udgår og erstattes med: En enkelt fejl på installationen må ikke medføre manglende overvågning af mere end 32 enheder (punktdetektorer eller alarmtryk). Dette kan sikres ved at der kun installeres 32 detektorer i kredsløbet/detektorsløjfen, alternativt ved placering af kortslutningsisolatorer i kredsløbet/detektorsløjfen. En enkelt fejl på installationen må dog højst medføre manglende overvågning af et område på 600m 2. Installation af transpondere (sender/modtager) for kommunikation med trådløse detektorer skal udføres således at en fejl på strømforsyning eller kommunikation, højst medfører at 32 detektorer og højst 600m 2 fejlrammes. Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at indikeringslamper på detektorer, alarmtryk og lignende aktiveres. Hver detektorsløjfe skal samtidigt kunne strømforsyne mindst 4 indikeringslamper. Side 64 punkt tilføjes: Udstyr for alarmtransmission mellem ABA anlæg og redningsberedskabernes vagtcentraler skal udføres som angivet i DS/EN samt CE mærkes i overensstemmelse hermed. Transmissionsudstyr der opfylder ovenstående krav kan anvendes til ABA anlæg, uanset om systemet er kabelført eller trådløst. Det skal dog sikres at vagtcentralen kan modtage signalerne fra den valgte løsning. Side 71 punkt tilføjes: Optiske alarmgivere skal være certificeret som angivet i DS/EN samt CE mærket i overensstemmelse hermed. Indtil kan optiske alarmgivere der ikke er certificeret efter DS/EN fortsat anvendes, under forudsætning af nedennævnte krav er opfyldt. Side 86 punkt 7.8 tilføjes: Hvor et ABA anlæg aktiverer følgende anlægstyper, skal sammenkoblingen udføres i henhold til retningslinje 006 med tilbagemelding til ABA-anlægget ved anlægsfejl: Brandventilation Atriumsprinkling og lign.

11 Varslingsanlæg Rumslukningsanlæg Overtryksventilerede trapperum Hvor ABA-anlægget aktiverer følgende anlægstyper, skal sammenkoblingen udføres i henhold til retningslinje 006 uden tilbagemelding til ABA-anlægget ved anlægsfejl: Røgudluftning Brandmandselevator Røggardiner Brandspjæld i komfortventilation (fx spjældsikret system efter DS 428) Åbning af solafskærmning for adgang til redningsåbninger Side 86 nyt afsnit 7.10 Brandmandspaneler Et Brandmandspanel er et arrangement af manuelle tryk og statusindikeringer (kontrollamper) til brug for redningsberedskabets aktivering (styring) af brandsikringsanlæg i en bygning. Brandmandspanelet er ikke et sammenkoblet brandsikringsanlæg. Brandmandspaneler skal opfylde krav fra redningsberedskabet, og placeres efter aftale med samt godkendes af redningsberedskabet. Der må ikke installeres styrende komponenter, som f.eks. relæer i brandmandspanelet; d.v.s. at i tilfælde af en kabelfejl mellem brandalarmanlæg og brandmandspanel skal den automatiske aktivering af bygningens brandsikringsanlæg fortsat være mulig. Side 95 punkt 9.1.3: Rettelse af 30. oktober 2012 trækkes tilbage. Side 101 afsnit 12: Punktet samt underpunkter udgår og erstattes af nedenstående: 12 Bilag 2 Krav til dokumentation Ved betjeningspanelet skal mindst findes følgende dokumentation: Orienteringsplaner Anlægsdokumentation Betjeningsvejledning Driftsjournal 12.1 Orienteringsplaner Der skal ved redningsberedskabets betjeningspanel findes en situations og gruppeplan for hver gruppe, der angiver, hvilket område den enkelte gruppe omfatter og viser placeringen af detektorer, alarmtryk m.m. i området Der skal udføres 2 sæt orienteringsplaner i henhold til DBI Forskrift 232 Automatiske brandalarmanlæg, emne 012 Orienteringsplaner Anlægsdokumentation

12 Der skal ved betjeningspanelet forefindes en mappe mærket anlægsdokumentation der indeholder mindst følgende dokumentation: Tegninger der viser placering af alle systemdele. Tegningen skal også vise enheder som ikke vises på gruppeplaner som fx I/O enheder, lydgivere m.m. (kan udføres på kopi af gruppeplaner). Alle enheder der kan indikere adresse i betjeningspanelet skal vises med adresse. Installationstegning der viser hvorledes kabelføring er udført, (kan udføres på kopi af gruppeplaner). Alternativt kan dokumentationen udføres som kabelblok diagram (diagram der viser kabelføringen komponent for komponent). Dokumentationen skal også vise kabling mellem kontroludstyr, betjeningspaneler og evt. sammenkoblede anlæg. Hvis ABA-anlægget aktiverer andre brandsikringsanlæg, skal der forefindes en tegning der viser placeringen af disse anlægs betjeningspaneler, set i forhold til ABA-anlæggets betjeningspanel. Tegningen kan fx udføres på kopi af en situationsplan. Matrix der viser hvilke grupper der aktiverer hvilke styringer/anlæg. Tegninger over forbindelser i eventuelle samledåser Placering af eventuelle kortslutningsisolatorer på en sløjfe (kabelblokdiagram), medmindre alle detektorer er forsynet med kortslutningsisolatorer Betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes alle de funktioner, der indgår i systemet, skal betjenes. Udover betjeningsvejledningen skal der forefindes en kortfattet vejledning, der alene viser de betjeningsmuligheder der bruges ved alarm og fejl Driftsjournal Alle relevante hændelser skal registreres i driftsjournalen. Hændelser skal beskrives samt tilføjes dato, klokkeslæt og ansvarlig person. Eksempler på hændelser der skal registreres er: alarmer, rutinemæssige afprøvninger, til- og frakoblinger, registrerede fejl, udbedring af fejl og serviceeftersyn. Driftsjournalen skal desuden mindst indeholde følgende information: Hvilke vagt-/kontrolcentraler modtager hvilke signaler? Telefonnumre til vagt/kontrolcentraler anlæggets identifikationsnummer (alarmnummer hos vagt/kontrolcentral) placering af gruppeafbrydere for strømforsyning (fx ved henvisning til gruppe og detektornummer på komponenten der er nærmest afbrydere). Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 30. oktober 2012: Side 71 punkt 6.4 tilføjes:

13 I bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 med personale, tilpasses lokalalarmering de stedlige forhold, f.eks. ved at ABA anlæg udføres, så der går et lokalsignal for brandalarm til det på institutionen sædvanligt benyttede personaletilkaldesystem. Såfremt institutionen ikke benytter et personaletilkaldesystem anbefales det at hvert bygningsafsnit forsynes med en alarmgiver for lokalarmering. Alarmgiveren kan være en akustisk alarm eller hvis dette ikke er hensigtsmæssigt en optisk alarm. Forbindelserne mellem ABA og tilkaldesystemet overvåges fra ABA-anlægget i henhold DBI retningslinje 006. Det anbefales at fejl på tilkaldesystemets strømforsyning eller funktion, overføres til ABA-anlægget. Side 95 nyt punkt 9.1.3: Alle enheder der kan indikere alarm- eller fejltilstand på redningsberedskabets betjeningspanel, skal vises på den tilhørende gruppeplan, med symbolet for den aktuelle type. Dette gælder eksempelvis I/O enheder der bruges ved sammenkobling med andre brandsikringsanlæg. Der skal i orienteringsplanskabet forefindes en oversigt, der viser placeringen samt anlægstypen for samtlige betjeningspaneler, af sammenkoblede brandsikringsanlæg der aktiveres af ABA-anlægget. Oversigten udføres i samme format som orienteringsplanerne og placeres i en plastlomme forsynet med et faneblad med teksten sammenkoblede brandsikringsanlæg. Der skal desuden i orienteringsplanskabet forefindes en oversigt, der viser hvilke grupper/detektorer der aktiverer hvilke styringer/sammenkoblede brandsikringsanlæg. Oversigten udføres i samme format som orienteringsplanerne og placeres i en plastlomme forsynet med et faneblad med teksten aktivering af styringer. Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 21. september 2011: Side 24 punkt afsnit 8 præciseres: Signaler fra termodetektorer tillades kun signal- eller alarmbehandlet, hvis særlige forhold nødvendiggør dette og med særlig tilladelse fra Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Side 87 punkt Følgende afsnit udgår: I ABA-anlæg kan kabelsystemet fremføres i hulrum, som ikke er overvåget af detektorer. For at kunne detektere et brandforløb opstået i et sådant hulrum, skal kabelsystemet som minimum kunne fungere i de første 30 minutter af et brandforløb. Kabelsystemet kan desuden anvendes til alarmgivere for varslingsanlæg samt som kabelforbindelse til andre brandsikringsanlæg. Side 91 punkt mærkning tilføjes: Alle klokker, sirener m.m. for tonevarsling og opmærksomhedssignal skal tydeligt mærkes med skilt BRAND, BRAND/FIRE eller lignende entydig tekst. Alternativt kan lydgivere mærkes med et piktogram der tydeligt angiver at der tale om en brandalarm. Piktogrammet skal udføres som hvidt piktogram på rød bund, hvor den røde farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade. Alt samlingsmateriel, I/O enheder og lignende skal mærkes med skilt BRAND BRAND/FIRE eller lignende entydig tekst. Side 98 punkt 11.1: Punktet udgår og erstattes af nedenstående: 11.1 Udskiftning af installation og detektorer på grund af bygningsmæssige ændringer

14 Bygningsmæssige ændringer, hvor der skal indhentes byggetilladelse, vil medføre at installationen og detektorplaceringer i hele området som byggetilladelsen omfatter, skal udføres efter nugældende retningslinier. Installation der ikke opfylder kravene i nugældende retningslinier kan i dette område ikke genanvendes. Kravet til installation og detektorplaceringer omfatter kun det område en byggetilladelse omfatter, fx et lejemål i et storcenter, uanset at der ingen brandcelleafgrænsninger er mod andre lejemål. Ved ændring af detektorplaceringer p.g.a bygningsmæssige ændringer hvor byggetilladelse ikke er krævet, skal detektorer der ændres geninstalleres efter nugældende retningslinier. Såfremt detektorflytning medfører kabeludskiftning, skal alle kabler fra detektoren til øvrige komponenter udføres i henhold til IEC Der henvises desuden til afsnit Konvertering af ABA-system Med konvertering menes i denne forbindelse skift fra et ABA system til et andet, der ikke henhører under samme systemcertifikat. Konvertering af kontrol- og indikeringsudstyr til anden type medfører at udstyret skal opfylde funktionskravene i den nugældende retningslinie 232 vedr. tekster m.m. Medfører udskiftningen af kontrol- og indikeringsudstyret at orienteringsplaner skal revideres, fx ved ændret gruppe/detektor nummerering, skal denne revision udføres efter nugældende retningslinier (forskrift 232 af 1996 emne 012). Ved udskiftning af et konventionelt kontrol- og indikeringsudstyr til adresser-bare kontrol- og indikeringsudstyr, udført ved tilslutning af nye adressemoduler (I/O enheder) til eksisterende kabler fra den enkelte konventionelle gruppe, skal der monteres kortslutningsisolatorer, således at en fejl højst medfører, at èn konventionel gruppe fejlrammes. Kontrol og indikeringsudstyret samt de enkelte systemdele skal fremgå af systemcertifikatet. Dette gælder også for genanvendte systemdele, dog tillades eksisterende konventionelle grupper tilsluttet et nyt kontrol og indikeringsudstyr via adresseenheder, uden at komponenterne i de konventionelle grupper fremgår af systemcertifikatet Genanvendelse af installation ved konvertering af ABA-System Ved udskiftning af komponenter skal de nye komponenter generelt opfylde nugældende regler jf. afsnit 11.2 Dog kan tidligere regelsæt vedrørende overvågningsradius r o fortsat anvendes, under forudsætning af detektorplaceringer mindre end 0,5 m fra væg og lodret montage af detektorer (højst 20 o ) ikke forekommer. Kravet om brandbestandige kabler efter IEC Test for electric cables under fire conditions kan fraviges i områder hvor kabelinstallationen genanvendes fuldt ud. Kabelinstallation, der helt eller delvist er udført med ikke brand-bestandigt kabel, må ikke anvendes til alarmgivere for varslingsanlæg samt signaloverførsler mellem brandsikringsanlæg. Såfremt detektorflytning medfører kabeludskiftning, skal alle kabler fra detektor der skal flyttes til øvrige komponenter, udføres i henhold til IEC60331.

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut

1. udgave april 2000. Forskrift 233. Automatiske Gasalarmanlæg. Brandteknisk Institut 1. udgave april 2000 Forskrift 233 Automatiske Gasalarmanlæg Brandteknisk Institut Denne forskrift er udarbejdet af et af Dansk Brandteknisk Instituts Sikringsudvalg nedsat teknisk udvalg og godkendt af

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser FANE 040 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser 30 Detektorer Alment Brudfolie Kontakttråde (snorekontakter) Åbningskontakt

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

utomatiske brandalarmanlæg

utomatiske brandalarmanlæg SBN 7-961-20-6 SBN 7-961-3-9 1. udgave januar 1996 Udgivet af Dansk Brandteknisk nstitut utomatiske brandalarmanlæg Emne 0 Orienteringsplaner Dansk Brandteknisk nstitut: Jernholmen,2650 Hvidovre TeJ.:

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET Det intelligente alarmsystem giver mulighed for en individuel opbygning af alarmsikring i huset, samtidig med at det giver mulighed

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning ZLX 40 Brand / Varslingscentral Vejledning Side 2 ZLX 40 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1 Om denne vejledning...3 2. Kort beskrivelse af ZLX 40...4 2.1 Godkendelser...4 2.2 Egenskaber...5 3. Installation

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

TS 99. Friløbsdørlukker med glideskinne

TS 99. Friløbsdørlukker med glideskinne TS 99 Friløbsdørlukker med glideskinne Friløbsdørlukker med glideskinne Til branddøre med fri dørfunktion og lukning ved brandalarm DORMA TS 99 FL/FLR anvendes til branddøre, hvor der ønskes fri funktion

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere