1. Teleankenævnet i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Teleankenævnet i 2012"

Transkript

1 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet afgjort 179 sager, og nævnet har afvist 11 sager fra behandling. Langt hovedparten af de afviste sager blev afvist som følge af, at klagen vedrørte erhvervsforhold. Som sædvanligt fordeler de afgjorte sager sig over en bred vifte af klagetemaer. Det er ikke altid på baggrund af et par år muligt at udlede generelle tendenser, idet der ofte vil være tale om naturlig variation i de behandlede klagetemaer. Omvendt er der tendenser i den generelle udvikling, der nødvendigvis vil slå igennem i de behandlede klagetemaer. Den helt overordnede tendens i disse år er, at klagesagerne navnlig vedrører mobiltelefoni og øget brug af smartphones og mobile tjenester. Hvis man ser på fordelingen af indkomne klager ud fra, hvilken type elektronisk kommunikationstjeneste der klages over, tegner der sig følgende billede. I udgjorde antallet af modtagne klager, der drejede sig om tjenestetypen fastnet, alene 5 % af det samlede antal klager. Et tal der for cirka 10 år siden lå på %. I den samme periode er tjenestetypen flere tjenester vokset fra 0 til nu at omfatte 14 % af de indkomne klager, og mobil er steget fra cirka 40 % til i 67 % af de indkomne klager. Mobil omfatter både mobiltelefoni samt mobilt bredbånd. Antallet af behandlede klager om dataforbrug er steget fra 27 i 2011 til 46 i. Det er imidlertid ikke i så høj grad spørgsmålet om løbsk dataforbrug og bill shock, der har givet anledning til de indkomne klager, men i højere grad spørgsmål vedrørende vilkårene for de nu udbredte datapakker og brugen af samme. Der er dog fortsat teleudbydere, der ikke er bekendte med den praksis vedrørende dataforbrug, når der ikke er tilknyttet datapakker eller forbrugsbegrænsninger, der blev fastlagt i Teleankenævnet i Herudover er antallet af behandlede klager om misbrug som følge af bortkomst m.v. steget fra 10 behandlede klager i 2011 til 16 behandlede klager i, det højeste antal klager vedrørende dette klagetema på et år, siden nævnet blev stiftet. Fordelingen over årene for denne type af klager ser i øvrigt således ud: 2004: : : : : : : : 10 : 16 For så vidt angår sagsbehandlingstiden, kan jeg oplyse, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i var på 76 dage, og for sager afgjort af ankenævnet var den 132 dage. Sekretariatet opfylder således vedtægternes 9, stk. 4, om, at sekretariatet skal søge at behandle klagerne således, at den samlede sagsbehandlingstid for sager, der afgøres af nævnet, ikke overstiger i alt 6. Jeg vil endelig til slut i lighed med tidligere år rette en tak til nævnets medlemmer og sekretariatets medarbejdere for indsatsen i det forløbne år. 1

2 John Lundum formand 2

3 2. Teleankenævnets medlemmer og sekretariat Medlemmer pr. 31. december (opdateres løbende på hjemmesiden) Formand: Landsdommer John Lundum Medlemmer udpeget af teleudbyderne: Marianne Legaré Holm Flemming Nørholm Nielsen Kenneth Jarnit Bo Dalsgaard Lasse Andersen Henrik Agerbo Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet: Anette Høyrup Martin Salamon André Just Vedgren Lani Bannach Sekretariatet pr. 1. januar 2013: Sekretariatschef Nina Lester Specialkonsulent Mie Holm Jørgensen Fuldmægtig Jørn Freund Fuldmægtig Nikolaj Højgaard Svorin Chefsekretær Dorte Gravesen Kontorfuldmægtig Jeanette Pedersen Studentermedhjælp Rune Skovgaard 3

4 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager Overført fra tidligere år I alt til behandling Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet (ekskl. forlig) Forlig/sekretariatet "lukkede sager" (forlig udenom TA) 1 0 Afvist af formanden* Afgjort i ankenævnet Afvist af ankenævnet Behandling udsat 0 16 Sager overført til *9 af de 12 sager som formanden har afvist, er klager modtaget fra erhvervsdrivende 4

5 1.2 Sagsbehandlingstider for alle sager afsluttet i 54% 53% 15% 29% % 7% 8% 6% 4% 3% 4% 5% 3% 3% indenfor 1 måned indenfor 2 indenfor 3 indenfor 4 indenfor 5 indenfor 6 over 6 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager er 76 dage (ca. 2,5 ). I 2011 var sagsbehandlingstiden 162 dage (ca. 5,5 måned). 1.3 Sagsbehandlingstider for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet 59% % 14% 6% 6% 18% 5% 20% 14% 9% 9% 6% 5% 15% indenfor 1 måned indenfor 2 indenfor 3 indenfor 4 indenfor 5 indenfor 6 over 6 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet er 132 dage (ca. 4,5 ). I 2011 var sagsbehandlingstiden 329 dage (ca. 11 ). 5

6 2. Afsluttede sager 2.1 Afgjorte sager Procent 2011 Procent På nævnsmøde - klager ikke medhold , ,1 Forlig - sekretariatet 63 23, ,6 Afvist af formanden/nævnet 23 8,6 26 7,0 På nævnsmøde - klager medhold 12 4,5 31 8,3 På nævnsmøde - klager delvist medhold 33 12,4 36 9,6 Forlig - nævnet 11 4,1 9 2,4 "Lukkede sager" 1 0,4 0 0,0 I alt , ,0 Sager, hvor der foretages en egentlig indholdsmæssig afgørelse, jf. fig. 2.1., omfatter følgende kategorier: Afvist af formanden/nævnet: omfatter sager, der ligger uden for ankenævnets kompetence, f.eks. fordi en sag vurderes som værende bevisuegnet, eller sager, der utvivlsomt falder uden for ankenævnets kompetence, og hvor der ikke er en anden klageinstans, som kan behandle sagen. Forlig: er sager, hvor udbyder og klager med sekretariatets mellemkomst bliver enige om en løsning af sagen, inden den når til behandling i ankenævnet. Nævnsafgørelser: omfatter sager, der forelægges for og afgøres i ankenævnet. Lukkede sager : omfatter sager, hvor selskabet tilbyder klager et forlig, efter at klagen er indbragt for TA, men uden at informere TA og før alle formalia til klagebehandling er opfyldt (f.eks. indbetaling af klagegebyr). 2.2 Sager afsluttet af sekretariatet (ekskl. forlig) Procent 2011 Procent Hjemvist til teleselskabets behandling , ,0 Henlagte sager 63 23, ,2 Klage trukket tilbage 19 7,1 22 8,3 Oversendt til anden klageinstans 0 0,0 1 0,4 I alt , ,0 Som det fremgår af oversigten i afsnit 1, afsluttes en række sager uden behandling i ankenævnet, jf. fig Sager, som afsluttes i sekretariatet, opdeles i følgende kategorier: Henlagte sager: omfatter sager, hvor klager ikke har opfyldt de formelle krav til en klage (udfyldt klageskema, indbetalt gebyr) eller ikke har indsendt oplysninger, og sekretariatet derfor henlægger/afviser sagen. Oversendt til anden klageinstans: omfatter sager, hvor TA oversender klagen til et andet klageorgan, der har kompetencen til at behandle klagen, f.eks. Forbrugerklagenævnet. Hjemvist til behandling i teleselskabet: omfatter sager, hvor teleselskabet ikke har truffet en afgørelse, og sekretariatet derfor hjemviser sagen til behandling i teleselskabet. Har klager henvendt sig mere end én gang til teleselskabet, og er der forløbet omkring 3 fra 6

7 den første henvendelse, optager Teleankenævnet dog sagen til behandling, uanset at der ikke foreligger en afgørelse fra teleselskabet. Klage trukket tilbage: omfatter sager, hvor klager selv trækker en formelt indsendt klage tilbage inden ankenævnsbehandling. Udover de 638 indkomne klager har sekretariatet i behandlet 108 generelle forespørgsler/henvendelser (110 i 2011). Derudover har sekretariatet behandlet 6 høringshenvendelser fra offentlige myndigheder i (15 i 2011). De følgende statistikker omfatter udelukkende afgjorte sager, jf. fig

8 3. Afgjorte sager fordelt på tjenestetype og klagetema. Teleankenævnet behandler klager over teletjenester. Teletjenester kan opdeles i fastnet, mobil, internet, IP-telefoni og produkter der indeholder flere tjenester (f.eks. både internet, telefoni og tv) jf. fig I fig specificeres afgørelserne mere detaljeret på klagetemaer. Klagetemaerne varierer noget efter hvilken tjenestetype, der klages over. Regningsklager, dvs. klager over registrerede telefonopkald eller længden af disse, udgør dog en stor del af alle klager. 3.1 Fordeling på tjenestetyper 2011 Mobil Flere tjenester Internet Fastnet IP-telefoni 2 13 Antal sager * 45 af de 179 mobil-sager vedrører mobilt bredbånd 2011 Internet 13% Flere tjenester 14% Fastnet 5% Mobil 67% Internet 16% Fastnet 8% Flere tjenester 12% Mobil 61% 8

9 3.2 Fordeling på klagetema Alle tjenestetyper fordeling 2011 fordeling Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 76 28, ,9 Dataforbrug/WAP 46 17,3 27 7,2 Mangler ved det leverede 37 13, ,1 Regningsklage 31 11, ,4 Manglende effektuering af opsigelse 19 7,1 29 7,8 Misbrug ved bortkomst m.m. 16 6,0 10 2,7 Regningsklage udland 10 3,8 23 6,1 Portering mellem selskaber 7 2,6 14 3,7 Uanmodet levering af tjenesteydelse 6 2,3 7 1,9 Saldokontrol 3 1,1 11 2,9 Fortrydelse/Annulleringsgeb./Rykkergeb. 2 0,8 19 5,1 Overdragelse af abonnement 2 0,8 5 1,3 Sen fakturering (late billing) 1 0,4 5 1,3 Spærring for opkald (90-numre o.lign.) 1 0,4 0 0,0 Andet 9 3,4 28 7,5 Antal sager , ,0 3.3 Mobil-sager fordelt på klagetema Mobil-sager fordeling 2011 fordeling Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 49 27, ,4 Dataforbrug/WAP 46 25, ,1 Regningsklage 18 10, ,6 Misbrug ved bortkomst m.m. 16 8,9 10 4,5 Manglende effektuering af opsigelse 11 6,1 17 7,6 Mangler ved det leverede 11 6,1 15 6,7 Regningsklage udland 10 5, ,3 Portering mellem selskaber 5 2,8 10 4,5 Saldokontrol 3 1,7 11 4,9 Uanmodet levering af tjenesteydelse 3 1,7 3 1,3 Fortrydelse/Annulleringsgeb./Rykkergeb. 1 0,6 13 5,8 Overdragelse af abonnement 1 0,6 4 1,8 Sen fakturering (late billing) 0 0,0 4 1,8 Andet 5 2,8 13 5,8 Antal sager , ,0 9

10 3.4 Fastnet-sager fordelt på klagetema Fastnet-sager fordeling 2011 fordeling Regningsklage 8 57, ,7 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 2 14,3 8 28,6 Portering mellem selskaber 1 7,1 2 7,1 Mangler ved det leverede 1 7,1 1 3,6 Spærring for opkald (90-numre o.lign.) 1 7,1 0 0,0 Manglende effektuering af opsigelse 0 0,0 2 7,1 Uanmodet levering af tjenesteydelse 0 0,0 1 3,6 Andet 1 7,1 4 14,3 Antal sager , ,0 3.5 Internet-sager fordelt på klagetema Internet-sager fordeling 2011 fordeling Mangler ved det leverede 13 37, ,0 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 11 31, ,4 Manglende effektuering af opsigelse 5 14,3 6 9,4 Regningsklage 2 5,7 5 7,8 Uanmodet levering af tjenesteydelse 1 2,9 0 0,0 Fortrydelse/Annulleringsgeb./Rykkergeb. 0 0,0 6 9,4 Sen fakturering (late billing) 0 0,0 1 1,6 Overdragelse af abonnement 0 0,0 1 1,6 Andet 3 8,6 7 10,9 Antal sager , ,0 3.6 Sager vedr. flere tjenester fordelt på klagetema Flere tjenester-sager fordeling 2011 fordeling Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 14 38, ,6 Mangler ved det leverede 11 30, ,1 Manglende effektuering af opsigelse 3 8,3 4 8,9 Regningsklage 3 8,3 3 6,7 Uanmodet levering af tjenesteydelse 2 5,6 3 6,7 Overdragelse af abonnement 1 2,8 0 0,0 Fortrydelse/Annulleringsgeb./Rykkergeb. 1 2,8 0 0,0 Sen fakturering (late billing) 1 2,8 0 0,0 Portering mellem selskaber 0 0,0 1 2,2 Andet 0 0,0 4 8,9 Antal sager , ,0 10

11 3.7 IP-telefoni-sager fordelt på klagetema IP-telefoni-sager fordeling 2011 fordeling Mangler ved det leverede 1 50,0 3 23,1 Portering mellem selskaber 1 50,0 1 7,7 Regningsklage 0 0,0 6 46,2 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 0 0,0 3 23,1 Antal sager 2 100, ,0 Grafiske fremstillinger af ovenstående 3.2 til 3.7 følger som bilag. 11

12 4. Afgjorte sager fordelt på teleudbydere 26,7% 15,8% 10,9% 9,4% 4,5% 2,3% 2,3% 3,4%2,3% 0,4% 1,1% 1,5%1,1%0,4%0,4%0,4%0,4% 0,4%0,4%0,4% 0,4%0,4% 0,8% 1,5% 0,8% 0,4% 0,8% 0,4% 1,1% 0,8%0,4% 1,9% 0,4% 1,9% 0,8% 1,9%0,4%0,4% 0,8% 3 ACN BiBob Bredbånd Nord Bredbåndsforeningen Primanet Canal Digital CBB Cirque bredbånd Comflex Networks Dansk Bredbånd Dansk Kabel TV Dansk Net DLG Tele Dyrup-Sanderum Antenneforening Energifyn EnergiMidt FastTV.net a/s Fullrate Greentel Hapii Mobil L'easy Lebara M1 Oister Mobil Onfone Perspektiv Bredband Seas NVE Siminn Skyline Stofa TDC Telenor Telia Tellio Telmore Tre-For Bredbånd Universal Telecom Waoo! Yousee ,1% 16,3% 6,4% 7,8% 1,1% 0,5% 0,3% 2,9% 2,4% 2,4% 1,9% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,8% 1,3% 0,5% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 1,3% 3 ACN BiBob Bolig:net A/S Call me CBB Cirque bredbånd ComX Networks Connect Me Aps Dansk Bredbånd Dansk Kabel TV Dansk Net DLG Tele EbeltoftS.net ELRO Energifyn A/S Fullrate Hapii Mobil Jay.net M1 Oister Mobil Onfone Perspektiv Bredband Profiber Redspot ApS Sagitta Seas NVE Stofa Sydenergi Bredbånd TDC Telefonselskabet Telenor Telia Tellio Telmore Tune Kabelnet Universal Telecom Unotel Waoo! Yousee 12

13 Teleudbydernes andel i samlede antal afgjorte sager Teleselskabernes markedsandele nedenfor er beregnet efter en beregningsmodel, udarbejdet af Netplan A/S med udgangspunkt i talmateriale fra IT- og Telestyrelsens halvårsstatistik. Der er ikke anført markedsandele for teleselskaber, som ikke indgår i IT- og Telestyrelsens statistikker. Disse, hvis markedsandele er under 3 pct., er derfor udskilt under "øvrige". Teleselskaber, som indgår i beregningen af markedsandele, men hvor der ikke er modtaget klager til TA, fremgår samlet som "diverse" i statistikken. Det bemærkes i øvrigt, at selv om både private og erhvervskunder (sidstnævnte dog kun i begrænset omfang) kan klage til Teleankenævnet, er ankenævnet primært tænkt som et klageorgan for forbrugere, dvs. private. Derfor er erhvervskunder for så vidt angår fastnet og Internet frasorteret ved opgørelsen af markedsandele fra Netplan A/S. For fastnet har man frasorteret f.eks. abonnementer på ISDN30-forbindelser og 2 Mb-forbindelser, der traditionelt er produkter, der sælges til erhvervskunder. Ved Internet har det været muligt direkte at frasortere erhvervs-kunder. Vedrørende mobil er der ikke sondret mellem privat- og erhvervskunder, da indberetningerne til IT- og Telestyrelsen ikke foretager denne sondring på mobil-området Efterlevelse 2 afgørelser fra Teleankenævnet i er ikke efterlevet. Efterlevelsesprocenten er derfor 99,25 %. 13

14 4.2 Teleudbydernes andel i mobil-sager MOBIL Antal sager % Selskabernes markedsandel ,2% 10,8% CBB 6 3,4% 7,7% DLG Tele 1 0,6% 1,0% Fullrate 2 1,1% 0,3% Lebara 1 0,6% 2,2% M1 9 5,0% 1,5% Onfone 12 6,7% 2,4% TDC 31 17,3% 26,1% Telenor 23 12,8% 16,3% Telia 38 21,2% 16,2% Telmore 5 2,8% 7,1% Øvrige ACN 1 0,6% 0,0% BiBob 3 1,7% 0,0% Cirque Bredbånd 1 0,6% 0,0% Dansk Kabel-TV 2 1,1% 0,0% Greentel 2 1,1% 0,0% Happii Mobil 1 0,6% 0,0% L'easy 2 1,1% 0,0% Oister Mobil 6 3,4% 0,0% Siminn 1 0,6% 0,0% Skyline 2 1,1% 0,0% Waoo 1 0,6% 0,0% Hovedtotal % 4.3 Teleudbydernes andel i fastnet-sager FASTNET Antal sager % Selskabernes markedsandel Dansk Kabel-TV 1 7,7% 0,5% TDC 10 76,9% 60,7% Øvrige Comflex Networks 1 7,7% 0,0% Dansk Bredbånd 1 7,7% 0,0% Universal Telecom 1 7,7% 0,0% Hovedtotal % 14

15 4.4 Teleudbydernes andel i internet-sager INTERNET Antal sager % Selskabernes markedsandel Dansk Kabel TV 1 2,9% 1,6% Fullrate 2 5,7% 6,3% Stofa 1 2,9% 8,4% TDC 9 25,7% 35,5% Telenor 1 2,9% 9,2% Telia 2 5,7% 0,0% Yousee 1 2,9% 18,1% Øvrige Bredbånd Nord 1 2,9% 0,0% Bredbåndsforeningen Primanet 1 2,9% 0,0% Canal Digital 1 2,9% 0,0% Dansk Bredbånd 2 5,7% 0,0% Dansk Net 3 8,6% 0,0% Dyrup-Sanderum Antenneforening 1 2,9% 0,0% EnergiMidt 1 2,9% 0,0% FastTV.net 1 2,9% 0,0% Perspektiv Bredband 3 8,6% 0,0% Skyline 3 8,6% 0,0% Waoo 1 2,9% 0,0% Hovedtotal % 4.5 Teleudbydernes andel i sager vedr. flere tjenester FLERE TJENESTER Antal sager % Dansk Bredbånd 3 8,3% Energifyn 1 2,8% FastTV.net 1 2,8% Seas NVE 2 5,6% TDC 21 58,3% Telenor 1 2,8% Telia 2 5,6% Tre-For Bredbånd 1 2,8% Yousee 4 11,1% Hovedtotal % Der opgøres ikke markedsandele specifikt på denne gruppe sager 15

16 4.6 Teleudbydernes andel i sager IP-telefoni-sager IP-TELEFONI Antal sager % Tellio 2 100,0% Hovedtotal 2 100% Der opgøres ikke markedsandele specifikt på denne gruppe sager 16

17 4.7 Afgjorte sager fordelt på teleudbydere Total Heraf indkommet tidligere år Afvist af formanden På nævnsmøde - klager delvist medhold På nævnsmøde - klager medhold På nævnsmøde - klager ikke medhold Forlig - nævnet Afvist af nævnet Forlig - sekretariatet "Lukkede sager" %-vis fordeling af afgørelser - 4,5 12,4 4,5 46,2 4,1 4,1 23,7 0, ACN BiBob Bredbånd Nord Bredbåndsforeningen Primanet Canal Digital CBB Cirque bredbånd Comflex Networks ApS Dansk Bredbånd Dansk Kabel TV Dansk Net DLG Tele Dyrup-Sanderum Antenneforening Energifyn A/S EnergiMidt A/S FastTV Fullrate Greentel Happii mobil L'easy Lebara mobile M Oister Mobil Onfone Perspektiv Bredband Seas NVE Siminn Danmark Skyline Stofa TDC Telenor Telia Tellio Telmore Tre-For Bredbånd A/S Universal Telecom Waoo! Yousee Total

18 Bilag til afsnit 3 Alle tjenestetyper Mobil-sager 18

19 2011 Fastnet-sager 2011 Internet-sager 19

20 Flere tjenester-sager

21 IP-telefoni-sager

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 Indholdsfortegnelse: 1) Formandens forord.. 2 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 3) Tendenser i Teleankenævnets praksis vedrørende information og oplysning (loyal oplysningspligt). 5 4) Praksis

Læs mere

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen

Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen Hallo, hallo - ved du hvad det koster? Fokus på Kina og mobilen IT- og Telestyrelsen August 2008 2 > Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobildata og SMS'er fra udlandet ISBN (internet): 978-87-92311-41-2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Fremsat den 29. maj 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Udgående mailserver (SMTP) til brug i mailprogrammer

Udgående mailserver (SMTP) til brug i mailprogrammer E-mail opsætning Bejagt. Server til indgående og udgående post skal være det samme med minder at man vælger at benytte den internet udbyders SMTP man har til at sende post med. Hvis ikke man har andre

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere