Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn

2 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer... 4 Personalesammensætning... 4 Børn med særlige behov... 4 Børnenormering... 5 De fysiske rammer... 5 Åbningstid... 5 Økonomi... 6 Refusionsberettigede tilskud ved egen håndtering af forældrebetaling... 7 Administrativ bistand... 8 Tilskuddet... 9 Driftsgaranti... 9 Optagelse... 9 Tilsyn Øvrige bestemmelser Klagevejledning Underskrift Bilag der skal vedlægges ansøgning

3 Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Private leverandører, der ønsker at etablere en privat daginstitution i henhold til gældende lovgivning, beliggende i Odense Kommune skal sende en ansøgning til Odense Kommune. Ansøgeren skal udfylde og underskrive dette dokument og vedlægge relevante bilag og dokumentation. Materialet indsendes til Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen Ørbækvej Odense SØ Mrk.: Godkendelse af privat institution Stamoplysninger Følgende private leverandør ønsker at opnå godkendelse af en privat daginstitution: Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by Evt. c/o adresse Kontaktperson Telefonnummer Evt. mobiltelefonnummer Evt. fax nummer CVR-nr./SE-nr. EAN nummer Bankforbindelse Bankens registreringsnummer Bankkontonummer Virksomheden ønsker godkendelse snarest muligt (sæt kryds) Virksomheden ønsker godkendelse (angiv dato) Enkeltmandsfirma Aktieselskab Anpartsselskab Selvejende institution Interessentskab Andelsselskab Anden driftsform (angiv hvilken) 2

4 Virksomhedens ansvarlige indehaver: Ansvarlig indehaver(e) Cpr-nr./CVR-nr. Virksomhedens ansvarlige ledelse: Ansvarlig leder (fx bestyrelsesformand) Telefonnummer CPR-nr. Privatinstitutionen ønskes etableret på følgende adresse: Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ansøgningen om godkendelsen sker på følgende vilkår: Overordnede rammer Det er præciseret fra ministeriets side, at det ikke er hensigten at skabe discountinstitutioner og at kommunerne derfor skal stille samme krav til private som kommunale institutioner. Private institutioner skal dermed være bekendt med og overholde dagtilbudsloven og anden gældende lovgivning samt andre centrale bestemmelser såsom Odense Kommunes børn- og ungepolitik Vedtægter Der skal udarbejdes vedtægter for den private institution, inden denne kan godkendes. Vedtægterne skal blandt andet indeholde: - Optagelseskriterier i institutionen, herunder evt. søskendegaranti - Opsigelsesvarsel af børn i institutionen; dog kan institutionen ikke opsige børn med mindre der er tale om ganske særlige omstændigheder. - Procedurer ift. valg af bestyrelse - Bestyrelseskonstruktion - Bestyrelsens sammensætning - Bestyrelsens kompetence - Lederens kompetencer - Procedurer for valg af bestyrelsen - Privatinstitutionens formål Vedtægterne skal være offentligt tilgængelige eksempelvis på privatinstitutionens hjemmeside. 3

5 Forældreindflydelse Forældre til børn i private institutioner skal som minimum have samme forældreindflydelse som forældre til børn i selvejende daginstitutioner. Beskrivelsen af bestyrelseskonstruktion, valg, kompetencer mm. skal beskrives i privatinstitutionens vedtægter. De pædagogiske rammer Den private institution er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Privatinstitutionen skal arbejde for at fremme børns trivsel, udvikling og læring i overensstemmelse med Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik og Dagtilbudsloven. Privatinstitutionen skal udarbejde pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger. De pædagogiske læreplaner skal være godkendt af bestyrelsen og vedlægges ansøgningen. Personalesammensætning Lederen af privatinstitutionen skal være færdiguddannet pædagog fra en statslig godkendt uddannelsesinstitution eller have dokumenterede kvalifikationer svarende til en uddannet pædagog. Dokumentation for lederens uddannelse vedlægges ansøgningen. Såfremt der ikke på ansøgningstidspunktet er ansat en leder, skal dokumentationen fremsendes så snart ansættelsen har funder sted. I et sådant tilfælde vil en eventuel godkendelse være betinget af behørig dokumentation. Normering Lovgivningen om privatinstitutioner giver kommunen mulighed for at stille krav til den private institutions personalenormering i forbindelse med godkendelse af institutionen. I de foreslåede godkendelseskriterier er der lagt op til, at privatinstitutionen skal sikre en forsvarlig normering. Følgende minimumsnormering skal være retningsgivende for privatinstitutionen: a. ved op til 9 børn (i alderen 2,10-6 år) minimum én voksen b. ved børn (i alderen 2,10-6 år) minimum to voksne c. ved børn (i alderen 2,10-6år) minimum tre voksne og så fremdeles. For 0-2,10 årige foreslås en normering på maksimum 4 børn pr. voksen. Ved voksne forstås personer, der er fyldt 18 år. Privatinstitutionen skal indhente børneattest for alt personale i privatinstitutionen. Attesterne skal godkendes af Odense Kommune. Disse vedlægges ansøgningen. Børn med særlige behov Private institutioner skal som udgangspunkt også være tilgængelige for børn med særlige behov. Det understreges i lovgivningen, at det stadig er kommunens forpligtelse at yde særlig støtte til børn med særlige behov, selvom det er indskrevet i en privat institution. 4

6 Hvor vidt et barn har behov for særlig støtte vil bero på en konkret vurdering foretaget af fagpersoner i Børn- og Ungeforvaltningen eller Sundhed og Forebyggelse. Den private institution er underlagt lovgivningen omkring skærpet underretningspligt. Driftstilskuddet til private institutioner beregnes ud fra kommunens nettodriftsudgift ekskl. udgifter til særlige foranstaltninger i læringsmiljøet. Det betyder, at kommunen skal tildele privatinstitutionen ekstra ressourcer, på samme vilkår som til de kommunale institutioner, ud over driftstilskuddet i overensstemmelse med de optagne børns behov for særlig støtte. Børnenormering Institutionen ønskes godkendt til maksimalt at optage følgende antal børn: 0-2,10 årige børn 2,10-6 årige børn Børn i alt De fysiske rammer Det anbefales, at den private institution ikke har samme navn som andre dagtilbud i Odense Kommune. Ansøgningen vedlægges en ibrugtagningstilladelse fra Byggemyndighederne, der bekræfter at de fysiske rammer er godkendt til formålet. Privatinstitutionens legeplads skal til enhver tid være godkendt efter gældende lovgivning. Privatinstitutionen skal sikre børnene røgfri miljøer. Åbningstid Institutionen vil være åben for børn i timer pr. uge. 5

7 Økonomi I beregningsgrundlaget for driftstilskuddet indgår privatinstitutionens åbningstid. En privatinstitution der ønsker at modtage fuldt driftstilskud skal derfor have en ugentlig åbningstid på minimum samme timetal som de kommunale institutioner i Odense Kommune. For at modtage fuldt driftstilskud skal institutionen tillige med have åbent samme antal dage årligt som de kommunale institutioner. Tilsvarende kan driftstilskuddet nedsættes forholdsmæssigt til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid. Privatinstitutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de indmeldte børn, der har behov for pasning på lukkedagene. Privatinstitutionen er forpligtet til, i god tid, at give både kommunen og forældrene information om lukkedage i det pågældende kalenderår. Privatinstitutionen kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i institutionen. Børn der er optaget i private daginstitutioner skal registreres i kommunens pladsanvisningssystem for at sikre korrekt beregning af eventuelle søskendetilskud samt økonomisk- og pædagogisk friplads. Et barn kan ikke modtage to driftstilskud. Der er derfor vigtigt, at den private institution gør forældrene opmærksom på, at barnets forrige pasningsforhold skal være ophørt, før barnet kan optages i den private institution. Sker optagelsen alligevel på trods af, at barnet er indmeldt et andet sted, vil den private institution ikke modtage driftstilskuddet for den/de måneder dette vedrører. Private daginstitutioner skal derfor sørge for, at pladsanvisningen modtager meddelelse om indmeldelse af optagne børn. Meddelelsen skal være skriftlig og skal som minimum indeholde opstartsdato samt betalers CPR-nummer og adresse. Oplysning om indmeldelser meddeles til pladsanvisningen hurtigst muligt - dog senest d. 1. i måneden forinden barnets start. Såfremt denne deadline ikke overholdes kan beregningen af eventuelt søskendetilskud og fripladstilskud ikke starte rettidigt. For at opnå et eventuelt søskendetilskud er det vigtigt, at det er den samme betaler, som er registreret på familiens børn uanset om de er i kommunal eller privat pasning. Optages børn, der har bopæl uden for Odense Kommune, må den private institution selv aftale betaling med den pågældende bopælskommune. Der gives ikke meddelelse til pladsanvisningen om indmeldelse af disse børn. Hvis forældre med børn i den private institution flytter væk fra Odense Kommune bortfalder kommunens tilskud fra folkeregisterfraflytningsdatoen. I det omfang den private institution modtager meddelelse om sådanne fraflytninger, er institutionen forpligtet til at videregive oplysningen til pladsanvisningen. Medmindre andet er oplyst, forudsættes det ved beregningen, at den private institution opkræver forældrebetaling i 11 måneder på lige fod med Odense Kommune. Privatinstitutionen kan selv fastsætte taksterne for forældrebetalingen. Institutionens takster oplyses til Odense Kommunes pladsanvisning til brug for beregningen af fripladstilskud og 6

8 søskendetilskud. Deadline for oplysninger af nye takster er 1. december året forinden, at taksterne skal i brug. Det forudsættes at den private institution opkræver forældrebetaling i 11 måneder på lige fod med Odense Kommune. Den private daginstitution håndterer selv opkrævningen af forældrebetalingen. Til hjælp leverer pladsanvisningen hver måned en liste indeholdende oplysninger om takst, søskendetilskud, fripladstilskud samt forældres egenbetaling på alle institutionens optagne børn. Private institutioner er selv ansvarlige for eventuel inddrivelse af restancer i forældrebetalingen. Odense Kommune kan på intet tidspunkt afkræves eventuelle manglende forældrebetalinger. Listen fra pladsanvisningen bruges ligeledes til kontrol af, hvorvidt indmeldelsesoplysninger er korrekte. Er listen ikke i uoverensstemmelser med de faktiske forhold meddeles dette til pladsanvisningen, hvorefter pladsanvisningen sørger for regulering. På næstkommende liste vil disse uoverensstemmelser reguleres. Refusionsberettigede tilskud ved egen håndtering af forældrebetaling Søskendetilskud Søskendetilskud gives til familier med to eller flere børn i kommunale og/eller private dagtilbud/sfo. Søskendetilskud udregnes automatisk i pladsanvisningssystemet til den/de søskende, der har ret til tilskuddet. Har forældre også barn i kommunal pasning, vil søskendetilskuddet, såfremt det tilfalder det kommunalt passede barn, blive fratrukket den kommunale opkrævning på vanlig vis. Søskendetilskuddet beregnes som 50% af forældrebetalingen (fratrukket et eventuelt fripladstilskud) - dog max. hvad man ville kunne opnå i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Den private institution får udbetalt søskendetilskud for optagne børn månedsvis bagud. Beregningerne laves på baggrund af oplysninger fra pladsanvisningssystemet. Ændres der i regler for beregning af søskendetilskud vil disse ændringer også gælde den private daginstitution. Fripladstilskud Forældre kan få tilskud til forældrebetalingen i form af økonomisk fripladstilskud, hvis hustandens samlede indkomst er under beløbsgrænsen. Der kan i private institutioner max. opnås et fripladstilskud svarende til, hvad man ville kunne opnå i et tilsvarende kommunalt dagtilbud. Forældre kan søge økonomisk friplads via pladsanvisningen. Fripladsen lægges ind i pladsanvisningssystemet til fremtidig automatisk beregning. Det vil sige, at beløbets størrelse fremover vil fremgå af den liste den private institution modtager hver måned. 7

9 Forældre skal give meddelelse om ændringer i forhold vedr. økonomisk friplads til pladsanvisningen. Er der i familien i forvejen børn i enten privat eller kommunal institution, der får friplads, skal der ikke søges igen, da den økonomiske friplads automatisk slår igennem på alle børn, der er registreret med samme betaler. Pædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads ydes til børn med særlige sociale behov. Inden ansøgning om socialpædagogisk friplads skal forældre søge om økonomisk friplads via pladsanvisningen. Efter henvendelse til pladsanvisningen søger forældre om socialpædagogisk friplads via egen sagsbehandler. Ved bevilling af socialpædagogisk friplads foretages en individuel vurdering af tilskuddets størrelse - dog max. hvad man ville kunne opnå i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der ydes tilskud til børn på baggrund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilskud der gives på denne baggrund udgør 50% af forældrebetalingen - dog max. hvad man ville kunne opnå i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Ved ansøgning om et sådant tilskud er ansøgning om økonomisk friplads ikke nødvendig. Får et barn tilskud på baggrund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan man søge om yderligere nedsættelse af forældrebetalingen, såfremt betingelserne for socialpædagogisk eller økonomisk friplads er opfyldt. Socialpædagogiske fripladser afregnes med det Børn- og Ungerådgivningskontor, som er tilknyttet betalerens adresse. Friplads på baggrund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne afregnes med Handicapafsnittet. Den private institution sender regninger for pædagogiske fripladser til ovennævnte afdelinger. Der afregnes hvert halve eller hele år. Oplysningspligt Den private institution har en forpligtelse til at oplyse forældre til optagne børn om muligheden for at søge tilskud herunder blandt andet fripladstilskud, søskendetilskud og pædagogisk fripladstilskud. Administrativ bistand Udover administrationsbidraget yder Odense Kommune ingen administrativ bistand til privatinstitutionen i form af opkrævning af forældrebetaling, udbetaling af løn, personaleadministration mv. Kommunen yder ikke løbende pædagogisk rådgivning og vejledning og privatinstitutionen kan ikke deltage i ledermøder, kurser og temadage arrangeret af Odense Kommune. 8

10 Tilskuddet Institutionens åbningstid er afgørende for størrelsen af driftstilskuddet pr. barn. Beregningen af tilskuddet tager udgangspunkt i åbningstiden i Odense Kommunes daginstitutioner. For at modtage fuldt driftstilskud skal den private institution have en tilsvarende åbningstid. Satserne for driftstilskuddet pr. barn pr. år i en fuldtids privatinstitution fremgår af Odense Kommunes hjemmeside eller kan oplyses ved henvendelse til Børn- og Ungeforvaltningen. Den private institution får udbetalt tilskuddet månedsvis bagud. Odense Kommune udbetaler tilskuddet i 12 rater. Beregningerne af tilskuddets størrelse laves på baggrund af oplysninger fra pladsanvisningssystemet. Driftsgaranti Privatinstitutionen skal i forbindelse med godkendelsen stille en bankgaranti på anfordringsvilkår. Beløbet beregnes og fastsættes af Odense Kommune. Garantien skal dække 2 måneders bruttodrift. Garantien beregnes ud fra driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud samt forældrebetaling. Forældrebetalingen beregnes ud fra Odense Kommunes takster. Garantiens størrelse afhænger af børnenormeringen. Garantistiller (fx bank) Garantiens størrelse Er garantien stillet på anfordringsvilkår Optagelse Privatinstitutionen optager selv børn og opstiller retningslinjer herfor i vedtægterne. Odense Kommune kan altså ikke anvise plads i privatinstitutionen. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter, som skal være offentlig tilgængelige, fx via privatinstitutionens hjemmeside. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper af børn fra optagelse i en privatinstitution. Optagelsesreglerne må ikke stride imod diskriminationsforbud og lignende. Det vil blandt andet sige, at et barn ikke kan nægtes optagelse eller på anden måde forskelsbehandles som følge af barnets race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse og tro. Optagelsesreglerne må heller ikke stride imod almindelige retsgrundsætninger såsom lighedsgrundsætningen. Der kan gives fortrinsret til en bestemt gruppe børn, hvis institutionen er oprettet med bestemt formål og fortrinsretten er klart defineret i vedtægterne og disse ikke strider mod ovenstående. 9

11 Tilsyn Odense Kommune skal føre tilsyn med privatinstitutionen, herunder om den fortsat opfylder kravene for godkendelse samt om den opfylder centrale bestemmelser om pædagogiske læreplaner, sprogstimulering osv. Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med tilsynet og give tilsynet fuld og uhindret fysisk adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge privatinstitutionen besøg (både anmeldt og uanmeldt) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, for at følge med i at kravene overholdes. Tilsynet omfatter: A: Et årligt anmeldt besøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer mv. B: Uanmeldte besøg, hvor det vurderes, om privatinstitutionen fortsat lever op til godkendelseskriterierne eller hvor der følges op på et tidligere tilsyn. Såfremt det vurderes, at privatinstitutionen ikke længere opfylder godkendelseskriterierne, kan og skal kommunen stoppe driftstilskuddet. Det gælder også, hvis privatinstitutionen anvender et evt. overskud til et ulovligt formål. Øvrige bestemmelser Den private institution skal til enhver tid skriftligt kunne dokumentere hvordan privatinstitutionen lever op til godkendelseskriterierne. Privatinstitutionen har pligt til at oplyse Odense Kommune om ændringer i godkendelsesgrundlaget. Manglende meddelelser om ændringer kan i sig selv føre til, at godkendelsen trækkes tilbage. Den private institution skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, bekendtgørelser og vejledninger, der retter sig mod børneområdet og dagtilbud, samt de til enhver tid i Odense Kommune gældende rammer for børns ophold i dagtilbud. Herunder de politisk vedtagne beslutninger på dagpasningsområdet Odense Kommunes godkendelse til at drive privatinstitution kan ikke videregives til anden fysisk eller juridisk person. Privatinstitutionen er underlagt de samme regler i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private institutions forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen. Der gælder de samme regler for tavsheds- og underretningspligt som for de kommunale og selvejende daginstitutioner. Privatinstitutionen skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, legepladsforhold, brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold herunder APV, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn mv. 10

12 Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love erklæring om at (sæt kryds): Virksomheden ikke er under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning, tvangsakkord uden for konkurs eller befinder sig i en lignede situation. Virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger Odense Kommune forventer, at den private leverandør har orden i sin økonomi, og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse. Hvis Odense Kommune efter godkendelsen af institutionen vurderer, at den private leverandør misligholder eller ikke længere lever op til krav og forpligtigelser, kan kommunen standse udbetalingen af tilskuddet uden varsel samt tilbagekalde godkendelsen. I tilfælde af misligholdelse forbeholder Odense Kommune sig ret til at søge erstatning. Klagevejledning Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art rettes til byrådet eller til Konkurrencestyrelsen/Konkurrencerådet. Oplysninger om rette klageinstans kan fås ved henvendelse til Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen. Private leverandører, der får afslag på godkendelse af en privatinstitution, kan indbringe afslaget for det kommunale tilsyn. Underskrift Ansøgeren erklærer, at have læst og accepteret Odense Kommunes krav til private leverandører på dagtilbudsområdet som grundlag for institutionens oprettelse og drift. Ansøgeren bekræfter samtidig, at alle oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Dato, navn, titel og underskrift (Dokumentation for at underskriver er underskriftsberettiget skal vedlægges) 11

13 Bilag der skal vedlægges ansøgning: 1. Privatinstitutionens pædagogiske læreplan 2. Dokumentation for lederens uddannelsesmæssige baggrund 3. Børneattest på alle der er ansat eller påtænkes ansat i privatinstitutionen (dokumentation fremsendes umiddelbart efter ansættelse). 4. Ibrugtagningstilladelse fra Byggemyndighederne. Evt. supplerende godkendelser 5. Privatinstitutionens vedtægter. Evt. med supplerende oplysninger 6. Driftsgaranti dokumentation for bankgaranti på anfordringsvilkår 7. Dokumentation for at underskriver er underskriftsberettiget 12

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn: 1/6 Ansøgning om godkendelse af privat leverandør af dagtilbud Private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 1. udgave 2014. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens navn Daginstitutionens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Ansøgningsskema for godkendelse af privatinstitution Private,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift af en privat institution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20, beliggende i Slagelse

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

12. december 2013. Godkendelse af private daginstitutioner

12. december 2013. Godkendelse af private daginstitutioner 12. december 2013 Godkendelse af private daginstitutioner Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse af en privat daginstitution beliggende i Silkeborg Kommune i henhold til Lov om dag-, fritids-

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Kalundborg Kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgningsskema Privatinstitution

Ansøgningsskema Privatinstitution Ansøgningsskema Privatinstitution Sendes til: Mariagerfjord Kommune Dagtilbud Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro Mrk. Anmodning om godkendelse Privat daginstitution Kan også sendes elektronisk på raadhus@mariagerfjord.dk

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Administrativt revideret 21.01.19, som følge af lovændring vedr.

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner

Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse af en privat daginstitution i henhold til Dagtilbudsloven 20 med beliggenhed i Fanø Kommune,

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres):

Undertegnede ønsker at etablere ovennævnte dagtilbud på følgende adresse (er der tale om en midlertidig adresse skal dette anføres): Børne- og Ungeafdelingen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Boern.unge@holstebro.dk Ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Holstebro Kommune 1. Stamdata for virksomheden

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen. I enkelte

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 7. februar 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi

Bilag til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Oversigt over driftsformer og økonomi Oversigt over driftsformer og økonomi I det følgende redegøres i oversigtsform for lovgivning vedr. økonomi og drift af følgende driftsformer: dagtilbud (efter 19, stk. 2 i Dagtibudsloven) institutioner

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution. Notat Sagsnr.: 2012/0011444 Dato: 18. februar 2013 Titel: Dokumentation for godkendelseskriterier i ansøgning fra den selvejende institution KFUM's børnehus Musereden om godkendelse som privatinstitution.

Læs mere