Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund"

Transkript

1 Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr P Høringsperiode: til d. 26. marts 2014 Der er indkommet 11 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. nr. Indsiger Indhold Svar Indstilling 1 Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart, Sagsbehandler: Bent Pødenphant a. Indsiger bemærker at et evt. krav om støjdæmpning i henhold til lokalplanbestemmelse, bygningsreglement eller anden lovgivning er indsiger uvedkommende som vejbestyrelse for den nærliggende hovedlandevej (rute 8), og at det bør fremgå af lokalplanforslaget. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bemærkningen ikke indarbejdes i lokalplanen, da det er uvedkommende. Lokalplanområdet ligger ikke op af hovedlandevejen. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 2 Ejvind Tornhøj, Horsehoved 9, 5600 Faaborg a. Indsiger oplyser, at i forbindelse med at Naturstyrelsen anmodes om en delvis ophævelse af fortidsmindebeskyttelseslinjen, er hele indsigers ejendom ikke blevet omfattet i byggefelt. Faaborg- Midtfyn Kommune og Fyns Amt (på vegne af Naturstyrelsen) har godkendt den nuværende placering af bebyggelsen. b. Indsiger forventer at den nye lokalplan respekterer og fastholder den godkendte placering, hvorfor indsiger foreslår, at bilag med byggefelter tilrettes inden godkendelse og fremsendes til Naturstyrelsen for godkendelse af de ikke allerede godkendte bygninger/byggefelter. a. Byggefelterne i lokalplanforslaget er udarbejdet ud fra de generelle afstandskrav og de byggefelter der blev vedtaget i byplanvedtægten fra 1965, dog med enkelte ændringer. Alle eksisterende lovlige forhold vil også være lovlige efter lokalplanens vedtagelse uanset lokalplanens bestemmelser. Det er kun i forbindelse med ændringer i de eksisterende forhold, at de nye bestemmelser vil være gældende. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bemærkningen ikke indarbejdes i lokalplanen, da byggefelterne er en ensretning og forenkling, hvorimod en tilretning af alle byggefelter i forhold til de dispensationer der er givet i tidens løb, vil være uhensigtsmæssig. a.-b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 3 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, Sagsbehandler: Ilse Gräber a. Indsiger finder, at kommunen bør tage stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og erstatningsbyggeri på flere matrikler end dem, som er nævnt i lokalplanforslaget

2 b. Indsiger har forstået forslaget således, at der ikke skal bygges nye sommerhusområder inden for lokalplanområdet, men indsiger antager, at der inden for forslagets rammer kan renoveres eller genopføres helt nye sommerhuse på en eksisterende sokkel. c. Indsiger oplyser, at der i forhold til fastsættelse af en laveste sokkelkote er en række forhold, kommunen bør tage med i vurderingen, når der fastsættes en laveste sokkelkote, herunder: 1. Byggeriets levetid 2. Byggeriets placering 3. Klimaforandringer 4. En forventet stormflodsvandstand 5. Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse. 4 Flemming Anton Nielsen, Grønnevangen 30, 5750 Ringe, Sommerhusadresse: Fruerlund 1 a. Indsiger ønsker at gøre indsigelse mod lokalplan Indsiger oplyser, at byggefeltets afstande til skel for matrikel 2u ikke svarer til de eksisterende afstande som er på ca. 2,5 m til nabo og ca. 1,35 m til sti og at afstand til strandbeskyttelseslinje ikke er angivet. a. Se svar til indsigelse nr. 2 a. Byggefelters afstand til strandbeskyttelseslinje er ikke angivet i lokalplanen, men skal fastsættes af en landinspektør. Brandsikres en mur mod skel er det fortsat muligt at bygge 2,5 m fra naboskel. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i b. Indsiger anmoder om dispensation for det fremtidige byggefelt, således at dette respekterer de nuværende afstande. I modsat fald vil det være vanskeligt i fremtiden at renovere/nybygge hus af rimelig størrelse på grunden. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at byggefelt kan ændres, så afstand til skel mod sti er 1 m. Begrundelsen er, at denne matrikel ikke har haft fastsat et byggefelt i byplanvedtægten. Da den foreslåede byggefelt er trekantet, er de generelle afstandskrav fastsat i lokalplan uhensigtsmæssige på netop denne matrikel på grund af dens specielle udformning. b. På Bilag 4A ændres byggefelt for matrikel 2u Bøjden By, Horne så afstand til skel mod sti er 1 m. I tilhørende tabel for Område A, matrikel 2u ændres tekst til: Målsat fra matrikelskel mod sydvest. Byggefelts: afstand til naboskel 4 m afstand til skel mod sti 1 m længde til strandbeskyttelseslinjen 2

3 5 Mette og Søren Knudsen, Bjergevej 15, 5600 Faaborg 6 Hanne Peistrup Hansen, Vinkelvej 14, 5260 Odense S Sommerhusadresse: Hesseløjevej 33 7 Tina og Hans-Henrik Melbye, Skovbakkevænget 3, 5260 Odense S Indsigere ønsker at gøre indsigelse mod 7.4. Indsigere mener: a. at det bør revurderes om facadehøjde målt fra kote 1,7 m DVR90 er tilstrækkeligt i h.t. nyeste viden om fremtidens forventede vandstandsstigning. b. at facadehøjden på 2,7 m og bygningshøjden på 4,5 m skal følges ad og måles fra samme punkt, og det bør være fra dén kote som bestemmes i henhold til punkt a. c. at det bør tillades, at foretage opfyldning omkring huset til dén kote, som bestemmes i punkt 1 evt. minus 25 cm til soklen. a. Indsigers sommerhus er ikke omfattet af sokkelkoten på 1,7 m DVR90, hvilket indsiger mener det burde, da vandet i flere omgange har været helt oppe ved huset. Indsiger nævner også, at grundvandet står højt på store dele af grunden. Indsigere gør indsigelse vedrørende 7.4, da indsigere mener: a. at en sokkelkote på 1,7 m ikke er nok til at sikre imod højvande i fremtiden og ekstreme situationer. b. at sokkelkoten min. skal være kote 2,45 m DVR90 for at fremtidssikre imod vandindtrængen. c. at der skal være mulighed for at terrænregulere til 25 cm under sokkelkoten på 2,30 m DVR90, samt at den totale byggehøjde måles i forhold til det regulerede terræn eller i forhold til et plan 25 cm under sokkelkoten. 3

4 8 Fruerlund Grundejerforeningen Indsigere henviser til Kystdirektoratets højvandsstatistiker, hvor statistiske middeltidsvandstande for Fynshav fremgår. d. Indsigere bruger Faaborg havn som målepunkt og ud fra vandstandstal fra 2006 er det indsigeres vurdering, at hvis der bygges et nyt hus i kote 170, vil det med stor sandsynlighed blive oversvømmet inden for ganske få år. e. Indsigere oplyser at middel scenario i 2050, hvor relativt hyppigt forekommende højvande ligger på 211cm over DVR90, altså 41 cm over en sokkelkote 170 cm DVR90. f. Indsigere oplyser, at ved worst case scenario vil en hyppigt forekommende vandstand være yderligere 31 cm højere altså 242 cm over DVR90 og 73 cm over sokkelkote 170 cm DVR90, og her til kommer effekten af bølger. Indsiger gør opmærksom på: a. at der tidligere har været aftalt med kommunen, at småhuse må placeres uden for byggefelt. Indsigere foreslår, at der åbnes op for småhuse/udhuse uden for byggefelt mod bagskel. b. at der tidligere har været aftalt med kommunen, at der ikke skulle være en maks. grænse for fast belægning. Indsigere mener at en maks. grænse på 15 % i Hesseløje kan være fornuftig, da mange af grundene er dobbelt så store, men for område B foreslår indsiger en maks. fast belægning på 25 %, da langt de fleste grunde er på ca. 525 m 2. 4

5 9 Hesseløje Grundejerforening c. at terrassers afstand på mindst 2,5 m fra skel, slet ikke har været diskuteret i forløbet. Igen gør indsigere opmærksom på, at grundene er smalle og foreslår derfor, at terrasser inden for område B må etableres i skel. Indsiger gør opmærksom på: a. at der er overvejende majoritet for at bibeholde den bebyggelsesprocent der pt praktiseres (12,5 %) i stedet for de 15 % i lokalplanforslaget. b. at delområde 2 er reguleret af to deklarationer og mener, at begge bør fremgå under hhv. 9.4 og Indsigere mener ikke: c. at grundejerforeningens vedtægter skal sendes til Faaborg-Midtfyn kommune til godkendelse jf. 12.3, men til orientering. Indsigere anmoder om, at følgende uoverensstemmelser mellem områdets deklarationer og lokalplanforslaget rettes: d. 5.5 vejledning om parkeringsforhold skal udgå. e. 9.4 om hegnshøjde skal deklaration af tilføjes. f. 9.4 om egne hegn skal byrettens dom og afgørelse af være gældende (indre hegn må maks. være 1,5 m). g om servitutter slettes. Indsiger foreslår: h. at der indføres et punkt vedrørende beplantning på grundene: Træer må ikke have sammenvoksede bladkroner, og der 5

6 må maksimalt være to træer på hver grund. 10 Hanne Tornhøj, Godthåbsgade 44 st. th., 5000 Odense C, Sommerhusadr. Vigøvej 7 I en uddybende mail fra 5 grundejere i Hesseløje begrundes indsigelse vedr. højst to træer pr. grund: a. ved afstemning på ekstraordinær generalforsamling var der en markant majoritet for indsigelsen. b. forslaget vil sikre en ensartethed i forhold til lokalplanen for Hesseløjeløkken, der hører under samme grundejerforening. Dette vil sikre en fælles behandling af udfordringerne i forhold til plantning af træer og begrænsningen på Hesseløjeløkken vil tillige give større mening når området nedenfor (hesseløje) har samme bestemmelser. c. Da en stor del af byggefelterne ligger på den forreste del af grundene i Hesseløje, er der mange store baghaver der indbyder til beplantning, hvorimod byggefelter bagerst på grundene giver en naturlig begrænsning, da man selv ønsker at bevare egen udsigt Indsiger gør indsigelse mod: a. 7 vedr. bebyggelsesprocenten idet indsiger ønsker, at bevare så meget af sin udsigt som muligt. b vedr. kommunens godkendelse af vedtægter. Grundejernes forpligtigelser er reguleret i deklarationerne, og når kommunen har accepteret, at de ikke slettes, mener indsiger, at det er tilstrækkeligt, at kommunen får vedtægterne til orientering. 6

7 11 Niels-Henrik Glisbjerg Jakobsen, Kranvej 21 st. th., 5000 Odense, Sommerhusadr. Fruerlund 35, 5600 Faaborg a. Indsiger synes, at det er et problem, at der aldrig er trådløst net da der er en tendens til at det bliver sværere at leje sommerhusene ud, hvis der ikke er netadgang. I den forbindelse nævner indsiger, at flere af turistkommunerne er ved at udrulle en netstrategi. Et mobilt net betyder i øvrigt, at virksomheder i landområdet kan komme på nettet og dermed opfylde det offentliges krav om at være digitale. b. Indsiger anbefaler, at der i 6 indsættes et afsnit vedrørende placering af master til mobilt bredbånd i hele området. 7

8 Bestemmelse Indsigelser Svar Indstilling Ad 5.5 Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at parkering kan ske på egen grund. Der skal som minimum kunne parkeres to personbiler på parcellen, men der stilles ikke krav til belægning m.m. Garage/carport kan medregnes i heri. Indsiger nr. 9: a. Uoverensstemmelse mellem områdets deklarationer og lokalplanforslagets vejledning til 5.5 om parkeringsforhold. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning om parkeringsforhold kan slettes, da det blot er en oplysning og reguleres af færdselsloven. a. Ad 5.5 slettes: Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. 6 Teknik Indsiger nr. 11: a. Det er et problem at der aldrig er trådløst net, da det bliver sværere at udleje sommerhusene, hvis der ikke er netadgang. Indsiger anbefaler, at der i 6 indsættes et afsnit vedrørende placering af master til mobilt bredbånd i hele området. a. Det er kommunalbestyrelsens mål, at der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet, som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage vide hensyn til kommunens landskabsværdier, herunder de kulturhistoriske værdier. I kommuneplan 2013 fremgår det, at telemaster ikke kan placeres inden for: landskaber der skal beskyttes særlige arkæologiske beskyttelsesområder kirkebeskyttelseszoner Sommerhusområdet Hesseløje/ Fruerlund ligger inden for landskaber der skal beskyttes, hvorfor der i lokalplan ikke kan optages bestemmelser omkring telemaster. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 8

9 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er maksimalt 15. Ad 7.2 Bebyggelsesprocenten er betegnelsen for hvor mange procent af grundens areal, der må bebygges. Til bebyggelsen medregnes sommerhusbebyggelsen og udestuer. For overdækkede terrasser og andre overdækkede arealer, garager, carporte og udhuse, medregnes den del, der samlet overstiger 35 m 2. Hemse medregnes ikke. Indsiger nr. 9: a. Ved ekstraordinær generalforsamling i Hesseløje Grundejerforening var der overvejende majoritet for, inden for delområde 2 Hesseløje, at bibeholde bebyggelsesprocent på 12,5 %, der praktiseres pt. Indsiger nr. 10: b. Indsigelse mod 7.2 idet indsiger ønsker at bevare så meget af sin udsigt som muligt. a. Den nuværende almindelige bebyggelsesprocent for sommerhusområder er 15 %. Hesseløje/Fruerlund har hidtil fået dispenseret til 12,5 %. I det gældende bygningsreglement er der vedtaget en ny beregningsmetode og den almindelige bebyggelsesprocent for sommerhusområder er sat op til 15 %. I en gennemsnitlig beregning vil 15 % efter den nuværende beregning svare til 12,5 % efter den tidligere beregning. Det vil sige, at en fastsættelse af en bebyggelsesprocent på 15 % i lokalplanforslaget vil svare til samme byggemulighed, som der har været hidtil. Det er derfor kommunalbestyrelsens vurdering, at en bebyggelsesprocent på 15 % bør bibeholdes i b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en bebyggelsesprocent på 15 % ikke kan sidestilles med en forringelse af udsigten. Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal holdes inden for de i lokalplanen fastsatte byggefelter. Garage, carport, udhus og småbygninger må placeres indtil 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefelt mod vej og bagskel. Uanset om man bebygger 12,5% eller 15% vil man kunne bygge efter disse afstandskrav. a. b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 7.4 Sokkelkoten på sommerhuse må af hensyn til sikring mod højvande ikke være lavere end 1,7 m DVR90. Dette berører sommerhusene på Indsiger nr. 3: a. Bør tages stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og erstatningsbyggeri på flere matrikler end de i lokalplanforslaget nævnte matrikler. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at laveste sokkelkote for sommerhuse skal gælde for hele lokalplanområdet. Sokkelkoten foreslås ændret til 2,35 m DVR90 a. 7.4 ændres til: Sokkelkoten på sommerhuse må af hensyn til sikring mod højvande ikke være lavere end 2,35 m DVR90. Facadehøjden 9

10 matrikel nummer: 26al, 26am og 26an alle Horne By, Horne. For disse matrikler må facadehøjde måles fra kote 1,7 m DVR90, dog må bygningshøjden ikke overstige 4,5 m målt fra niveauplan. grundet indsigelser og nye beregninger vedr. den forventede udvikling for havvandsstigninger og ekstremsituationer frem mod år Siden vedtagelse af lokalplanforslaget, er der i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommende klimatilpasningsplan for kommunen lavet nye beregninger for havvandsstigninger og ekstremsituationer. Disse beregninger peger på et behov for en højere kote. Formålet med at fastsætte en sokkelkote, er at sikre nybyggeri mod forventede højvandssituationer. Der findes flere klimascenarier og derfor også forskellige forventede stormflodsniveauer. I det konkrete tilfælde med sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund tages der udgangspunkt i en 20 års stormflodshændelse i år 2100 uden vindbidrag, da der er en strandeng mellem kysten og sommerhusene. Dette afstedkommer en sokkelkote på 2,35 m DVR90. Sokkelkoten er aktuel, hvis der bygges nyt på de af sommerhusgrundene i delområde 2 Hesseløje, som ligger under kote 2,35 m DVR90. må måles fra kote 2,35 m DVR90, dog må bygningshøjden ikke overstige 4,5 m målt fra niveauplan. Ad 7.4 ændres tekst i illustration til: Sokkelkote 2,35 m DVR90 Der tilføjes følgende tekst om klimatilpasning i redegørelsen: KLIMATILPASNING Den fysiske planlægning skal være fremsynet, og forholder sig derfor til de klimascenarier Regeringens strategi for klimatilpasning bygger på. En af de forventede ændringer i scenarierne er vandstandsstigninger i havene omkring Danmark. Derfor fastsættes der en minimums sokkelkote for sommerhusområdet, som er et kystnært område. For sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund tages der udgangspunkt i en 20 års stormflodshændelse i 2100, hvilket afstedkommer en sokkelkote på 2,35 m DVR90. Dette niveau er fastsat på baggrund af: en statistisk middeltidsvandstand for en 20 års stormflodshændelse er 1,62 m DVR90 i år 2012 en antagelse om middelvandsstandsstigning på 80 cm i år 2100 en antagelse om landhævning på 7 cm i år

11 7.4 (fortsat) Indsiger nr. 5 tilføjer: b. Facadehøjden på 2,7 m og bygningshøjden på 4,5 m skal følges ad og måles fra samme punkt, og det bør være fra dén kote som bestemmes. b. Der er grunde inden for sommerhusområdet med laveste kote inden for byggefelt 1,25 m DVR90, hvilket ville betyde, at bygningerne kunne blive 1,10 m højere end de må nu, hvis den maksimale bygningshøjde måles fra kote 2,35 m DVR90. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en maksimal bygningshøjde på 4,5 m målt fra en sokkelkote på 2,35 m DVR90 ikke er hensigtsmæssig og maksimal bygningshøjde på 4,5 m målt fra niveauplan derfor fastholdes. Denne sokkelkote er gældende for hele sommerhusområdet, men har kun betydning for grunde, der ligger under kote 2,35 m DVR90. b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i c. Det bør tillades, at foretage opfyldning omkring huset til dén kote som bestemmes, evt. minus 25 cm til soklen. Indsiger nr. 7 tilføjer: d. Sokkelkoten skal min. være kote 2,45 m DVR90 for at fremtidssikre imod vandindtrængen. c. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at for at indpasse sommerhuse med en sokkelkote på 2,35 m DVR90 til den resterende del af sommerhusområdet, skal det være muligt med opfyldning til kote 2 m DVR90. Maksimal bygningshøjde skal stadig regnes fra naturligt terræn (niveauplan), hvorimod facadehøjde må fastsættes fra kote 2,35 m DVR90. Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke ske opfyldning. d. Se svar til a. c. 9.1 tilføjes: Dog må der på matrikler, der ligger lavere end kote 2 m DVR90 ske opfyldning op til kote 2 m DVR90. d. Se svar til a. 11

12 Indsiger nr. 6: e. Indsigers sommerhus bør være omfattet af kravet om sokkelkoten på 1,7 m DVR90, da vandet i flere omgange har været helt oppe ved huset. e. Se svar til a. e. Se svar til a. 7.6 Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal placeres inden for de på bilag 4 viste byggefelter. Tagudhæng må maksimalt gå 0,5 m ud over byggefelt. Byggefelterne er fastsat efter følgende generelle afstandskrav: 4 m til naboskel Brandsikres sommerhusets ydervægge, kan der bygges ind til 2,5 m fra naboskel 2,5 m til skel mod sti Hesseløje: 6 m til vejskel Fruerlund: afstand til vejskel se bilag 4A og 4B. Se indhold i indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Se besvarelse til indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Se indstilling til indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Afviger afstandskravene for et byggefelt i forhold til de generelle afstandskrav, fremgår det af kort og tabel i bilag 4A-F. 7.7 Garage, carport, udhus og småbygninger må placeres ind til 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefeltet mod vej og bagskel. Bebyggelsens samlede længde tættere på skel end 4,0 m må ikke overstige 12,0 m og facadehøjden må ikke overstige 2,5 m. Garage, carport og udhus opført som integreret del af sommerhus- Indsiger nr. 8: a. Ønsker mulighed for at placere småhuse uden for byggefelt mod bagskel i delområde 1 Fruerlund. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der kan gives tilladelse til placering af småbygninger uden for byggefelt i delområde 1 Fruerlund. Der har ikke tidligere været byggefelter inden for størstedelen af delområdet. Nogle grunde har byggefelt trukket tilbage mod bagskel og andre har byggefelt trukket frem til vejskel. Det skal derfor både være muligt at placere småbygninger uden for a. 7.7 slettes: småbygninger 12

13 bebyggelsen må have en facadehøjde på maksimalt 2,7 m. 7.8 Der må maksimalt opføres 2 småbygninger pr. ejendom. Maksimal højden for småbygninger er 2,5 m og småbygninger må maksimalt være 10 m2. Der må ikke placeres småbygninger inden for strandbeskyttelseslinjen. byggefelt mod bagskel og mod vejskel. Småbygninger skal derfor kunne placeres indtil 5 m fra vejskel, indtil 1,5 m fra naboskel og indtil 4 m fra bagskel inden for delområde 1 Fruerlund. Ligger sommerhusets byggefelt nærmere vejskel end 5 m, skal det være byggefeltets afstand til vejskel der også er gældende som byggefelt for småbygninger. Alt om småbygningers placering og omfang foreslås flyttet til 7.8 og tekst om, at der ikke må placeres småbygninger inden for strandbeskyttelseslinjen slettes, da dette er omfattet af 7.9 der forbyder nogen form for bebyggelse søværst strandbeskyttelseslinjen. 7.8 tilføjes: Småbygninger må i delområde 1 Fruerlund placeres ind til 1,5 m fra naboskel, 5,0 m fra skel mod vej og 4,0 m fra bagskel. For matrikler hvor byggefelt ligger nærmere vejskel end 5,0 m, er det byggefelts afstand til vejskel, der er gældende. Småbygninger må i delområde 2 Hesseløje placeres ind til 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefeltet mod vej- og bagskel. 9 Ubebyggede arealer Indsiger nr. 9: a. Ønsker, at der indføres et punkt vedrørende beplantning på grundene i delområde 2 Hesseløje: Træer må ikke have sammenvoksede bladkroner, og der må maksimalt være to træer på hver grund. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal fastsættes bestemmelser om begrænsning af beplantning i sommerhusområdet. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at det i forbindelse med udvidelse af sommerhusområdet Hesseløje/fruerlund (Lokalplan ) blev indføjet en bestemmelse om begrænsning af beplantning. Baggrunden for dette er, at det nye sommerhusområde har væsentligt større grunde, der i højere grad indbyder til høj beplantning. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i Ad 9.4 Hegn må ikke brede sig ud på vej- Indsiger nr. 9: a. Delområde 2 Hesseløje er a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, a.-b. Ad 9.4 ændres: 13

14 og stiareal, men skal enten holdes klippet eller plantes så langt inde på grunden, at hegnet ikke breder sig ud på vej- og stiarealet. Hegnshøjden i skel i Delområde 2 Hesseløje er maksimalt 1,50 m jf. Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar reguleret af to deklarationer. Begge bør fremgå under 9.4. b. Indre hegn må i delområde 2 Hesseløje maks. være 1,5 m jf. byrettens dom og afgørelse af at begge deklarationer skal fremgå i b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning ændres, så det er i overensstemmelse med tidligere dom og afgørelse. I delområde 2 Hesseløje gælder endvidere Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 og af 16. august Dette betyder, at så længe disse deklarationer er gældende, må hegn i skel og indre hegn i delområde 2 Hesseløje maksimalt være 1,50 m. 9.5 Terrasser og befæstede opholdsarealer skal opføres i tilknytning til sommerhuset, og maksimum hæves til en højde svarende til sommerhusets gulvhøjde. Terrasser og befæstede opholdsarealer nærmere end 4 m fra skel, må ikke være hævet mere end 0,3 m over naturligt terræn. Terrasser må ikke etableres nærmere skel end 2,5 m. Terrasser og parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.5 Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. Indsiger nr. 8: a. På grund af smalle grunde i område B Fruerlund foreslås, at terrasser må etableres i skel. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at det skal være muligt at etablere opholdsarealer i terræn indtil skel, som det hidtil har været praktiseret. a. 9.5 ændres: Opholdsarealer skal opføres i tilknytning til sommerhuset, og må maksimum hæves til en højde svarende til sommerhusets gulvhøjde. Opholdsarealer nærmere end 4 m fra skel, må ikke være hævet mere end 0,3 m over naturligt terræn. Opholdsarealer og parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.5 ændres til: Opholdsarealer er eksempelvis terrasser og andre befæstede opholdsarealer. Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. b. Foreslås en maks. fast belægning på 25 %. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en mulighed for fast belægning på 15% er rigeligt. En forøgelse vil gøre at det vil virke dominerende, da det vil b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 14

15 12.2 Grundejerforeninger inden for lokalplanområdet skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer inden for lokalplanområdet. Ad 12.2 Grundejerforeningen i Hesseløje skal jf. Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 ligeledes forestå drift og vedligeholdelse af den del af Hesseløjevej der går fra sommerhusområdet og op til Hornelandevej. Indsiger nr. 9: a. Delområde 2 Hesseløje er reguleret af to deklarationer. Begge bør fremgå under minimere det grønne præg i området. Det er muligt at anvende græsarmering, uden at det medregnes i den faste belægning på 15 %. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning ændres, så det er i overensstemmelse med gældende deklarationer. a. Ad 12.2 tilføjes: Grundejerforeningen i Hesseløje skal jf. Deklaration vedrørende Udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 og af 16. august 1967 ligeledes forestå drift og vedligeholdelse af den del af Hesseløjevej der går fra sommerhusområdet og op til Hornelandevej Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Faaborg- Midtfyn kommune. Indsiger nr. 9 og 10: a. Grundejerforeningens vedtægter skal sendes til orientering til Faaborg-Midtfyn kommune og ikke til godkendelse. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bestemmelsen skal fastholdes. Det er en normal anvendt bestemmelse i lokalplaner i Faaborg- Midtfyn Kommune for at undgå, at opretholdelsen af grundejerforeningers vedtægter er i strid med lokalplanens bestemmelser. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer Efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16, ophører gyldigheden af tilstandsservitutter, hvis opretholdelsen af disse vil være i strid med lokalplanens formål, og hvis de ikke vil bortfalde som følge af planlovens 18. Indsiger nr. 9: a. Mener, at 13.1 bør slettes. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bestemmelsen fjernes da der ikke er tilstandsservitutter hvis gyldighed ophører. Bestemmelsen er derfor unødvendig. a fjernes. 15

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

Forslag til lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund. Samlet fil med de 11 indkomne høringssvar

Forslag til lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund. Samlet fil med de 11 indkomne høringssvar Forslag til lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Samlet fil med de 11 indkomne høringssvar Nr. Navn 1 Vejdirektoratet, Bent Pødenphant 2 Ejvind Tornhøj 3 Kystdirektoratet, Ilse Gräber

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Sag nr. 01.02.05-P16-11 Høringsperiode: 20. september 2011

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2011-04 Sommerhusområde Ny Holstensprøve

Indsigelsesskema lokalplan 2011-04 Sommerhusområde Ny Holstensprøve Indsigelsesskema lokalplan 2011-04 Sommerhusområde Ny Holstensprøve Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-04 Sag nr. Høringsperiode: 15. november 2011 til den 9. januar 2012. Dato, 03-10-2012

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Bilag 3 Kommenterede høringssvar. Høringssvar med kommentarer og forslag til ændringer. Navn Høringssvar Bemærkninger Ændringer i lokalplan 1.

Bilag 3 Kommenterede høringssvar. Høringssvar med kommentarer og forslag til ændringer. Navn Høringssvar Bemærkninger Ændringer i lokalplan 1. Kystdirektoratet Jane Haugaard Bruun (Søbakken 16) Anmoder om, at det tages ud af lokalplanen, at Kystdirektoratet anbefaler en laveste sokkelkote på 1,70 DVR, da dette ikke længere er gældende. Finder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro

Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro Referatet er bygget op som spørgsmål/svar, og der kan være føjet til svaret for at præcisere det. Sp: I beregningen af boligdelen,

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplan 2013-9. Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund FORSLAG

Lokalplan 2013-9. Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund FORSLAG Lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 15.10.2013 til den 09.12.2013. Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 316.4 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING

LOKALPLAN 316.4 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING LOKALPLAN 316.4 DAGENS PROGRAM INDHOLD BYGGELINJER BYGGELINJER Byggelinjer som udgør begrænsninger vedopførelse af enfamilies huse på grunde i lokalplanområdet. Nuværende 316.2 og uændret i forslag til

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Forslag til lokalplan nr. 153 Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Kommentarer fra Grundejerforeningen Kystvejen (Vedtaget af foreningens bestyrelse den 15.9. 2016) 1. Generelt om forslaget Nærværende

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG

Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse FORSLAG Offentlighedsperiode Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 er i offentlig høring fra den 19.06.2012 til

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, Beslutning. Tiltrådt.

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, Beslutning. Tiltrådt. Dagsordenpunkt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 78, Selvbyggerhusene på Oktobervej, 2. behandling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Byrådet vedtog 13.01.2016, punkt 3, at sende forslag til tillæg

Læs mere

Nr. Indsiger: Indsigelse: Forslag til svar:

Nr. Indsiger: Indsigelse: Forslag til svar: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 13.34, Eghøj Nr. Indsiger: Indsigelse: Forslag til svar: 1 Jette og Per Koch Platanhusene 24 Vedr. bilag 1, terrasseoverdækning

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse

Tillæg nr. 11 til kommuneplan Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2009 Rammeområde Nrl.B.2 Boligområde Nr. Lyndelse Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 var i offentlig høring fra den

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Fjordsiden, Heltborg Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Heltborg by... 3 Området ved Fjordsiden... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere