Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund"

Transkript

1 Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr P Høringsperiode: til d. 26. marts 2014 Der er indkommet 11 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. nr. Indsiger Indhold Svar Indstilling 1 Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart, Sagsbehandler: Bent Pødenphant a. Indsiger bemærker at et evt. krav om støjdæmpning i henhold til lokalplanbestemmelse, bygningsreglement eller anden lovgivning er indsiger uvedkommende som vejbestyrelse for den nærliggende hovedlandevej (rute 8), og at det bør fremgå af lokalplanforslaget. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bemærkningen ikke indarbejdes i lokalplanen, da det er uvedkommende. Lokalplanområdet ligger ikke op af hovedlandevejen. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 2 Ejvind Tornhøj, Horsehoved 9, 5600 Faaborg a. Indsiger oplyser, at i forbindelse med at Naturstyrelsen anmodes om en delvis ophævelse af fortidsmindebeskyttelseslinjen, er hele indsigers ejendom ikke blevet omfattet i byggefelt. Faaborg- Midtfyn Kommune og Fyns Amt (på vegne af Naturstyrelsen) har godkendt den nuværende placering af bebyggelsen. b. Indsiger forventer at den nye lokalplan respekterer og fastholder den godkendte placering, hvorfor indsiger foreslår, at bilag med byggefelter tilrettes inden godkendelse og fremsendes til Naturstyrelsen for godkendelse af de ikke allerede godkendte bygninger/byggefelter. a. Byggefelterne i lokalplanforslaget er udarbejdet ud fra de generelle afstandskrav og de byggefelter der blev vedtaget i byplanvedtægten fra 1965, dog med enkelte ændringer. Alle eksisterende lovlige forhold vil også være lovlige efter lokalplanens vedtagelse uanset lokalplanens bestemmelser. Det er kun i forbindelse med ændringer i de eksisterende forhold, at de nye bestemmelser vil være gældende. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bemærkningen ikke indarbejdes i lokalplanen, da byggefelterne er en ensretning og forenkling, hvorimod en tilretning af alle byggefelter i forhold til de dispensationer der er givet i tidens løb, vil være uhensigtsmæssig. a.-b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 3 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, Sagsbehandler: Ilse Gräber a. Indsiger finder, at kommunen bør tage stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og erstatningsbyggeri på flere matrikler end dem, som er nævnt i lokalplanforslaget

2 b. Indsiger har forstået forslaget således, at der ikke skal bygges nye sommerhusområder inden for lokalplanområdet, men indsiger antager, at der inden for forslagets rammer kan renoveres eller genopføres helt nye sommerhuse på en eksisterende sokkel. c. Indsiger oplyser, at der i forhold til fastsættelse af en laveste sokkelkote er en række forhold, kommunen bør tage med i vurderingen, når der fastsættes en laveste sokkelkote, herunder: 1. Byggeriets levetid 2. Byggeriets placering 3. Klimaforandringer 4. En forventet stormflodsvandstand 5. Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse. 4 Flemming Anton Nielsen, Grønnevangen 30, 5750 Ringe, Sommerhusadresse: Fruerlund 1 a. Indsiger ønsker at gøre indsigelse mod lokalplan Indsiger oplyser, at byggefeltets afstande til skel for matrikel 2u ikke svarer til de eksisterende afstande som er på ca. 2,5 m til nabo og ca. 1,35 m til sti og at afstand til strandbeskyttelseslinje ikke er angivet. a. Se svar til indsigelse nr. 2 a. Byggefelters afstand til strandbeskyttelseslinje er ikke angivet i lokalplanen, men skal fastsættes af en landinspektør. Brandsikres en mur mod skel er det fortsat muligt at bygge 2,5 m fra naboskel. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i b. Indsiger anmoder om dispensation for det fremtidige byggefelt, således at dette respekterer de nuværende afstande. I modsat fald vil det være vanskeligt i fremtiden at renovere/nybygge hus af rimelig størrelse på grunden. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at byggefelt kan ændres, så afstand til skel mod sti er 1 m. Begrundelsen er, at denne matrikel ikke har haft fastsat et byggefelt i byplanvedtægten. Da den foreslåede byggefelt er trekantet, er de generelle afstandskrav fastsat i lokalplan uhensigtsmæssige på netop denne matrikel på grund af dens specielle udformning. b. På Bilag 4A ændres byggefelt for matrikel 2u Bøjden By, Horne så afstand til skel mod sti er 1 m. I tilhørende tabel for Område A, matrikel 2u ændres tekst til: Målsat fra matrikelskel mod sydvest. Byggefelts: afstand til naboskel 4 m afstand til skel mod sti 1 m længde til strandbeskyttelseslinjen 2

3 5 Mette og Søren Knudsen, Bjergevej 15, 5600 Faaborg 6 Hanne Peistrup Hansen, Vinkelvej 14, 5260 Odense S Sommerhusadresse: Hesseløjevej 33 7 Tina og Hans-Henrik Melbye, Skovbakkevænget 3, 5260 Odense S Indsigere ønsker at gøre indsigelse mod 7.4. Indsigere mener: a. at det bør revurderes om facadehøjde målt fra kote 1,7 m DVR90 er tilstrækkeligt i h.t. nyeste viden om fremtidens forventede vandstandsstigning. b. at facadehøjden på 2,7 m og bygningshøjden på 4,5 m skal følges ad og måles fra samme punkt, og det bør være fra dén kote som bestemmes i henhold til punkt a. c. at det bør tillades, at foretage opfyldning omkring huset til dén kote, som bestemmes i punkt 1 evt. minus 25 cm til soklen. a. Indsigers sommerhus er ikke omfattet af sokkelkoten på 1,7 m DVR90, hvilket indsiger mener det burde, da vandet i flere omgange har været helt oppe ved huset. Indsiger nævner også, at grundvandet står højt på store dele af grunden. Indsigere gør indsigelse vedrørende 7.4, da indsigere mener: a. at en sokkelkote på 1,7 m ikke er nok til at sikre imod højvande i fremtiden og ekstreme situationer. b. at sokkelkoten min. skal være kote 2,45 m DVR90 for at fremtidssikre imod vandindtrængen. c. at der skal være mulighed for at terrænregulere til 25 cm under sokkelkoten på 2,30 m DVR90, samt at den totale byggehøjde måles i forhold til det regulerede terræn eller i forhold til et plan 25 cm under sokkelkoten. 3

4 8 Fruerlund Grundejerforeningen Indsigere henviser til Kystdirektoratets højvandsstatistiker, hvor statistiske middeltidsvandstande for Fynshav fremgår. d. Indsigere bruger Faaborg havn som målepunkt og ud fra vandstandstal fra 2006 er det indsigeres vurdering, at hvis der bygges et nyt hus i kote 170, vil det med stor sandsynlighed blive oversvømmet inden for ganske få år. e. Indsigere oplyser at middel scenario i 2050, hvor relativt hyppigt forekommende højvande ligger på 211cm over DVR90, altså 41 cm over en sokkelkote 170 cm DVR90. f. Indsigere oplyser, at ved worst case scenario vil en hyppigt forekommende vandstand være yderligere 31 cm højere altså 242 cm over DVR90 og 73 cm over sokkelkote 170 cm DVR90, og her til kommer effekten af bølger. Indsiger gør opmærksom på: a. at der tidligere har været aftalt med kommunen, at småhuse må placeres uden for byggefelt. Indsigere foreslår, at der åbnes op for småhuse/udhuse uden for byggefelt mod bagskel. b. at der tidligere har været aftalt med kommunen, at der ikke skulle være en maks. grænse for fast belægning. Indsigere mener at en maks. grænse på 15 % i Hesseløje kan være fornuftig, da mange af grundene er dobbelt så store, men for område B foreslår indsiger en maks. fast belægning på 25 %, da langt de fleste grunde er på ca. 525 m 2. 4

5 9 Hesseløje Grundejerforening c. at terrassers afstand på mindst 2,5 m fra skel, slet ikke har været diskuteret i forløbet. Igen gør indsigere opmærksom på, at grundene er smalle og foreslår derfor, at terrasser inden for område B må etableres i skel. Indsiger gør opmærksom på: a. at der er overvejende majoritet for at bibeholde den bebyggelsesprocent der pt praktiseres (12,5 %) i stedet for de 15 % i lokalplanforslaget. b. at delområde 2 er reguleret af to deklarationer og mener, at begge bør fremgå under hhv. 9.4 og Indsigere mener ikke: c. at grundejerforeningens vedtægter skal sendes til Faaborg-Midtfyn kommune til godkendelse jf. 12.3, men til orientering. Indsigere anmoder om, at følgende uoverensstemmelser mellem områdets deklarationer og lokalplanforslaget rettes: d. 5.5 vejledning om parkeringsforhold skal udgå. e. 9.4 om hegnshøjde skal deklaration af tilføjes. f. 9.4 om egne hegn skal byrettens dom og afgørelse af være gældende (indre hegn må maks. være 1,5 m). g om servitutter slettes. Indsiger foreslår: h. at der indføres et punkt vedrørende beplantning på grundene: Træer må ikke have sammenvoksede bladkroner, og der 5

6 må maksimalt være to træer på hver grund. 10 Hanne Tornhøj, Godthåbsgade 44 st. th., 5000 Odense C, Sommerhusadr. Vigøvej 7 I en uddybende mail fra 5 grundejere i Hesseløje begrundes indsigelse vedr. højst to træer pr. grund: a. ved afstemning på ekstraordinær generalforsamling var der en markant majoritet for indsigelsen. b. forslaget vil sikre en ensartethed i forhold til lokalplanen for Hesseløjeløkken, der hører under samme grundejerforening. Dette vil sikre en fælles behandling af udfordringerne i forhold til plantning af træer og begrænsningen på Hesseløjeløkken vil tillige give større mening når området nedenfor (hesseløje) har samme bestemmelser. c. Da en stor del af byggefelterne ligger på den forreste del af grundene i Hesseløje, er der mange store baghaver der indbyder til beplantning, hvorimod byggefelter bagerst på grundene giver en naturlig begrænsning, da man selv ønsker at bevare egen udsigt Indsiger gør indsigelse mod: a. 7 vedr. bebyggelsesprocenten idet indsiger ønsker, at bevare så meget af sin udsigt som muligt. b vedr. kommunens godkendelse af vedtægter. Grundejernes forpligtigelser er reguleret i deklarationerne, og når kommunen har accepteret, at de ikke slettes, mener indsiger, at det er tilstrækkeligt, at kommunen får vedtægterne til orientering. 6

7 11 Niels-Henrik Glisbjerg Jakobsen, Kranvej 21 st. th., 5000 Odense, Sommerhusadr. Fruerlund 35, 5600 Faaborg a. Indsiger synes, at det er et problem, at der aldrig er trådløst net da der er en tendens til at det bliver sværere at leje sommerhusene ud, hvis der ikke er netadgang. I den forbindelse nævner indsiger, at flere af turistkommunerne er ved at udrulle en netstrategi. Et mobilt net betyder i øvrigt, at virksomheder i landområdet kan komme på nettet og dermed opfylde det offentliges krav om at være digitale. b. Indsiger anbefaler, at der i 6 indsættes et afsnit vedrørende placering af master til mobilt bredbånd i hele området. 7

8 Bestemmelse Indsigelser Svar Indstilling Ad 5.5 Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at parkering kan ske på egen grund. Der skal som minimum kunne parkeres to personbiler på parcellen, men der stilles ikke krav til belægning m.m. Garage/carport kan medregnes i heri. Indsiger nr. 9: a. Uoverensstemmelse mellem områdets deklarationer og lokalplanforslagets vejledning til 5.5 om parkeringsforhold. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning om parkeringsforhold kan slettes, da det blot er en oplysning og reguleres af færdselsloven. a. Ad 5.5 slettes: Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. 6 Teknik Indsiger nr. 11: a. Det er et problem at der aldrig er trådløst net, da det bliver sværere at udleje sommerhusene, hvis der ikke er netadgang. Indsiger anbefaler, at der i 6 indsættes et afsnit vedrørende placering af master til mobilt bredbånd i hele området. a. Det er kommunalbestyrelsens mål, at der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet, som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage vide hensyn til kommunens landskabsværdier, herunder de kulturhistoriske værdier. I kommuneplan 2013 fremgår det, at telemaster ikke kan placeres inden for: landskaber der skal beskyttes særlige arkæologiske beskyttelsesområder kirkebeskyttelseszoner Sommerhusområdet Hesseløje/ Fruerlund ligger inden for landskaber der skal beskyttes, hvorfor der i lokalplan ikke kan optages bestemmelser omkring telemaster. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 8

9 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er maksimalt 15. Ad 7.2 Bebyggelsesprocenten er betegnelsen for hvor mange procent af grundens areal, der må bebygges. Til bebyggelsen medregnes sommerhusbebyggelsen og udestuer. For overdækkede terrasser og andre overdækkede arealer, garager, carporte og udhuse, medregnes den del, der samlet overstiger 35 m 2. Hemse medregnes ikke. Indsiger nr. 9: a. Ved ekstraordinær generalforsamling i Hesseløje Grundejerforening var der overvejende majoritet for, inden for delområde 2 Hesseløje, at bibeholde bebyggelsesprocent på 12,5 %, der praktiseres pt. Indsiger nr. 10: b. Indsigelse mod 7.2 idet indsiger ønsker at bevare så meget af sin udsigt som muligt. a. Den nuværende almindelige bebyggelsesprocent for sommerhusområder er 15 %. Hesseløje/Fruerlund har hidtil fået dispenseret til 12,5 %. I det gældende bygningsreglement er der vedtaget en ny beregningsmetode og den almindelige bebyggelsesprocent for sommerhusområder er sat op til 15 %. I en gennemsnitlig beregning vil 15 % efter den nuværende beregning svare til 12,5 % efter den tidligere beregning. Det vil sige, at en fastsættelse af en bebyggelsesprocent på 15 % i lokalplanforslaget vil svare til samme byggemulighed, som der har været hidtil. Det er derfor kommunalbestyrelsens vurdering, at en bebyggelsesprocent på 15 % bør bibeholdes i b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en bebyggelsesprocent på 15 % ikke kan sidestilles med en forringelse af udsigten. Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal holdes inden for de i lokalplanen fastsatte byggefelter. Garage, carport, udhus og småbygninger må placeres indtil 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefelt mod vej og bagskel. Uanset om man bebygger 12,5% eller 15% vil man kunne bygge efter disse afstandskrav. a. b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 7.4 Sokkelkoten på sommerhuse må af hensyn til sikring mod højvande ikke være lavere end 1,7 m DVR90. Dette berører sommerhusene på Indsiger nr. 3: a. Bør tages stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og erstatningsbyggeri på flere matrikler end de i lokalplanforslaget nævnte matrikler. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at laveste sokkelkote for sommerhuse skal gælde for hele lokalplanområdet. Sokkelkoten foreslås ændret til 2,35 m DVR90 a. 7.4 ændres til: Sokkelkoten på sommerhuse må af hensyn til sikring mod højvande ikke være lavere end 2,35 m DVR90. Facadehøjden 9

10 matrikel nummer: 26al, 26am og 26an alle Horne By, Horne. For disse matrikler må facadehøjde måles fra kote 1,7 m DVR90, dog må bygningshøjden ikke overstige 4,5 m målt fra niveauplan. grundet indsigelser og nye beregninger vedr. den forventede udvikling for havvandsstigninger og ekstremsituationer frem mod år Siden vedtagelse af lokalplanforslaget, er der i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommende klimatilpasningsplan for kommunen lavet nye beregninger for havvandsstigninger og ekstremsituationer. Disse beregninger peger på et behov for en højere kote. Formålet med at fastsætte en sokkelkote, er at sikre nybyggeri mod forventede højvandssituationer. Der findes flere klimascenarier og derfor også forskellige forventede stormflodsniveauer. I det konkrete tilfælde med sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund tages der udgangspunkt i en 20 års stormflodshændelse i år 2100 uden vindbidrag, da der er en strandeng mellem kysten og sommerhusene. Dette afstedkommer en sokkelkote på 2,35 m DVR90. Sokkelkoten er aktuel, hvis der bygges nyt på de af sommerhusgrundene i delområde 2 Hesseløje, som ligger under kote 2,35 m DVR90. må måles fra kote 2,35 m DVR90, dog må bygningshøjden ikke overstige 4,5 m målt fra niveauplan. Ad 7.4 ændres tekst i illustration til: Sokkelkote 2,35 m DVR90 Der tilføjes følgende tekst om klimatilpasning i redegørelsen: KLIMATILPASNING Den fysiske planlægning skal være fremsynet, og forholder sig derfor til de klimascenarier Regeringens strategi for klimatilpasning bygger på. En af de forventede ændringer i scenarierne er vandstandsstigninger i havene omkring Danmark. Derfor fastsættes der en minimums sokkelkote for sommerhusområdet, som er et kystnært område. For sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund tages der udgangspunkt i en 20 års stormflodshændelse i 2100, hvilket afstedkommer en sokkelkote på 2,35 m DVR90. Dette niveau er fastsat på baggrund af: en statistisk middeltidsvandstand for en 20 års stormflodshændelse er 1,62 m DVR90 i år 2012 en antagelse om middelvandsstandsstigning på 80 cm i år 2100 en antagelse om landhævning på 7 cm i år

11 7.4 (fortsat) Indsiger nr. 5 tilføjer: b. Facadehøjden på 2,7 m og bygningshøjden på 4,5 m skal følges ad og måles fra samme punkt, og det bør være fra dén kote som bestemmes. b. Der er grunde inden for sommerhusområdet med laveste kote inden for byggefelt 1,25 m DVR90, hvilket ville betyde, at bygningerne kunne blive 1,10 m højere end de må nu, hvis den maksimale bygningshøjde måles fra kote 2,35 m DVR90. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en maksimal bygningshøjde på 4,5 m målt fra en sokkelkote på 2,35 m DVR90 ikke er hensigtsmæssig og maksimal bygningshøjde på 4,5 m målt fra niveauplan derfor fastholdes. Denne sokkelkote er gældende for hele sommerhusområdet, men har kun betydning for grunde, der ligger under kote 2,35 m DVR90. b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i c. Det bør tillades, at foretage opfyldning omkring huset til dén kote som bestemmes, evt. minus 25 cm til soklen. Indsiger nr. 7 tilføjer: d. Sokkelkoten skal min. være kote 2,45 m DVR90 for at fremtidssikre imod vandindtrængen. c. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at for at indpasse sommerhuse med en sokkelkote på 2,35 m DVR90 til den resterende del af sommerhusområdet, skal det være muligt med opfyldning til kote 2 m DVR90. Maksimal bygningshøjde skal stadig regnes fra naturligt terræn (niveauplan), hvorimod facadehøjde må fastsættes fra kote 2,35 m DVR90. Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke ske opfyldning. d. Se svar til a. c. 9.1 tilføjes: Dog må der på matrikler, der ligger lavere end kote 2 m DVR90 ske opfyldning op til kote 2 m DVR90. d. Se svar til a. 11

12 Indsiger nr. 6: e. Indsigers sommerhus bør være omfattet af kravet om sokkelkoten på 1,7 m DVR90, da vandet i flere omgange har været helt oppe ved huset. e. Se svar til a. e. Se svar til a. 7.6 Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal placeres inden for de på bilag 4 viste byggefelter. Tagudhæng må maksimalt gå 0,5 m ud over byggefelt. Byggefelterne er fastsat efter følgende generelle afstandskrav: 4 m til naboskel Brandsikres sommerhusets ydervægge, kan der bygges ind til 2,5 m fra naboskel 2,5 m til skel mod sti Hesseløje: 6 m til vejskel Fruerlund: afstand til vejskel se bilag 4A og 4B. Se indhold i indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Se besvarelse til indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Se indstilling til indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Afviger afstandskravene for et byggefelt i forhold til de generelle afstandskrav, fremgår det af kort og tabel i bilag 4A-F. 7.7 Garage, carport, udhus og småbygninger må placeres ind til 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefeltet mod vej og bagskel. Bebyggelsens samlede længde tættere på skel end 4,0 m må ikke overstige 12,0 m og facadehøjden må ikke overstige 2,5 m. Garage, carport og udhus opført som integreret del af sommerhus- Indsiger nr. 8: a. Ønsker mulighed for at placere småhuse uden for byggefelt mod bagskel i delområde 1 Fruerlund. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der kan gives tilladelse til placering af småbygninger uden for byggefelt i delområde 1 Fruerlund. Der har ikke tidligere været byggefelter inden for størstedelen af delområdet. Nogle grunde har byggefelt trukket tilbage mod bagskel og andre har byggefelt trukket frem til vejskel. Det skal derfor både være muligt at placere småbygninger uden for a. 7.7 slettes: småbygninger 12

13 bebyggelsen må have en facadehøjde på maksimalt 2,7 m. 7.8 Der må maksimalt opføres 2 småbygninger pr. ejendom. Maksimal højden for småbygninger er 2,5 m og småbygninger må maksimalt være 10 m2. Der må ikke placeres småbygninger inden for strandbeskyttelseslinjen. byggefelt mod bagskel og mod vejskel. Småbygninger skal derfor kunne placeres indtil 5 m fra vejskel, indtil 1,5 m fra naboskel og indtil 4 m fra bagskel inden for delområde 1 Fruerlund. Ligger sommerhusets byggefelt nærmere vejskel end 5 m, skal det være byggefeltets afstand til vejskel der også er gældende som byggefelt for småbygninger. Alt om småbygningers placering og omfang foreslås flyttet til 7.8 og tekst om, at der ikke må placeres småbygninger inden for strandbeskyttelseslinjen slettes, da dette er omfattet af 7.9 der forbyder nogen form for bebyggelse søværst strandbeskyttelseslinjen. 7.8 tilføjes: Småbygninger må i delområde 1 Fruerlund placeres ind til 1,5 m fra naboskel, 5,0 m fra skel mod vej og 4,0 m fra bagskel. For matrikler hvor byggefelt ligger nærmere vejskel end 5,0 m, er det byggefelts afstand til vejskel, der er gældende. Småbygninger må i delområde 2 Hesseløje placeres ind til 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefeltet mod vej- og bagskel. 9 Ubebyggede arealer Indsiger nr. 9: a. Ønsker, at der indføres et punkt vedrørende beplantning på grundene i delområde 2 Hesseløje: Træer må ikke have sammenvoksede bladkroner, og der må maksimalt være to træer på hver grund. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal fastsættes bestemmelser om begrænsning af beplantning i sommerhusområdet. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at det i forbindelse med udvidelse af sommerhusområdet Hesseløje/fruerlund (Lokalplan ) blev indføjet en bestemmelse om begrænsning af beplantning. Baggrunden for dette er, at det nye sommerhusområde har væsentligt større grunde, der i højere grad indbyder til høj beplantning. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i Ad 9.4 Hegn må ikke brede sig ud på vej- Indsiger nr. 9: a. Delområde 2 Hesseløje er a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, a.-b. Ad 9.4 ændres: 13

14 og stiareal, men skal enten holdes klippet eller plantes så langt inde på grunden, at hegnet ikke breder sig ud på vej- og stiarealet. Hegnshøjden i skel i Delområde 2 Hesseløje er maksimalt 1,50 m jf. Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar reguleret af to deklarationer. Begge bør fremgå under 9.4. b. Indre hegn må i delområde 2 Hesseløje maks. være 1,5 m jf. byrettens dom og afgørelse af at begge deklarationer skal fremgå i b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning ændres, så det er i overensstemmelse med tidligere dom og afgørelse. I delområde 2 Hesseløje gælder endvidere Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 og af 16. august Dette betyder, at så længe disse deklarationer er gældende, må hegn i skel og indre hegn i delområde 2 Hesseløje maksimalt være 1,50 m. 9.5 Terrasser og befæstede opholdsarealer skal opføres i tilknytning til sommerhuset, og maksimum hæves til en højde svarende til sommerhusets gulvhøjde. Terrasser og befæstede opholdsarealer nærmere end 4 m fra skel, må ikke være hævet mere end 0,3 m over naturligt terræn. Terrasser må ikke etableres nærmere skel end 2,5 m. Terrasser og parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.5 Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. Indsiger nr. 8: a. På grund af smalle grunde i område B Fruerlund foreslås, at terrasser må etableres i skel. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at det skal være muligt at etablere opholdsarealer i terræn indtil skel, som det hidtil har været praktiseret. a. 9.5 ændres: Opholdsarealer skal opføres i tilknytning til sommerhuset, og må maksimum hæves til en højde svarende til sommerhusets gulvhøjde. Opholdsarealer nærmere end 4 m fra skel, må ikke være hævet mere end 0,3 m over naturligt terræn. Opholdsarealer og parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.5 ændres til: Opholdsarealer er eksempelvis terrasser og andre befæstede opholdsarealer. Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. b. Foreslås en maks. fast belægning på 25 %. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en mulighed for fast belægning på 15% er rigeligt. En forøgelse vil gøre at det vil virke dominerende, da det vil b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 14

15 12.2 Grundejerforeninger inden for lokalplanområdet skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer inden for lokalplanområdet. Ad 12.2 Grundejerforeningen i Hesseløje skal jf. Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 ligeledes forestå drift og vedligeholdelse af den del af Hesseløjevej der går fra sommerhusområdet og op til Hornelandevej. Indsiger nr. 9: a. Delområde 2 Hesseløje er reguleret af to deklarationer. Begge bør fremgå under minimere det grønne præg i området. Det er muligt at anvende græsarmering, uden at det medregnes i den faste belægning på 15 %. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning ændres, så det er i overensstemmelse med gældende deklarationer. a. Ad 12.2 tilføjes: Grundejerforeningen i Hesseløje skal jf. Deklaration vedrørende Udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 og af 16. august 1967 ligeledes forestå drift og vedligeholdelse af den del af Hesseløjevej der går fra sommerhusområdet og op til Hornelandevej Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Faaborg- Midtfyn kommune. Indsiger nr. 9 og 10: a. Grundejerforeningens vedtægter skal sendes til orientering til Faaborg-Midtfyn kommune og ikke til godkendelse. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bestemmelsen skal fastholdes. Det er en normal anvendt bestemmelse i lokalplaner i Faaborg- Midtfyn Kommune for at undgå, at opretholdelsen af grundejerforeningers vedtægter er i strid med lokalplanens bestemmelser. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer Efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16, ophører gyldigheden af tilstandsservitutter, hvis opretholdelsen af disse vil være i strid med lokalplanens formål, og hvis de ikke vil bortfalde som følge af planlovens 18. Indsiger nr. 9: a. Mener, at 13.1 bør slettes. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bestemmelsen fjernes da der ikke er tilstandsservitutter hvis gyldighed ophører. Bestemmelsen er derfor unødvendig. a fjernes. 15

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Indsigelser til forslag til lokalplan: nr. 2008-10 Sommerhusområder ved Klintholmvej i Faldsled

Indsigelser til forslag til lokalplan: nr. 2008-10 Sommerhusområder ved Klintholmvej i Faldsled Indsigelser til forslag til lokalplan: nr. 2008-10 Sommerhusområder ved Klintholmvej i Faldsled Høringsperiode: 16. september 2008 til den 11. november 2008 Der er kommet 14 indsigelser/ i høringsperioden:

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Lokalplan 236 Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Læsevejledning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere