Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund"

Transkript

1 Indsigelsesskema lokalplan Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr P Høringsperiode: til d. 26. marts 2014 Der er indkommet 11 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. nr. Indsiger Indhold Svar Indstilling 1 Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart, Sagsbehandler: Bent Pødenphant a. Indsiger bemærker at et evt. krav om støjdæmpning i henhold til lokalplanbestemmelse, bygningsreglement eller anden lovgivning er indsiger uvedkommende som vejbestyrelse for den nærliggende hovedlandevej (rute 8), og at det bør fremgå af lokalplanforslaget. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bemærkningen ikke indarbejdes i lokalplanen, da det er uvedkommende. Lokalplanområdet ligger ikke op af hovedlandevejen. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 2 Ejvind Tornhøj, Horsehoved 9, 5600 Faaborg a. Indsiger oplyser, at i forbindelse med at Naturstyrelsen anmodes om en delvis ophævelse af fortidsmindebeskyttelseslinjen, er hele indsigers ejendom ikke blevet omfattet i byggefelt. Faaborg- Midtfyn Kommune og Fyns Amt (på vegne af Naturstyrelsen) har godkendt den nuværende placering af bebyggelsen. b. Indsiger forventer at den nye lokalplan respekterer og fastholder den godkendte placering, hvorfor indsiger foreslår, at bilag med byggefelter tilrettes inden godkendelse og fremsendes til Naturstyrelsen for godkendelse af de ikke allerede godkendte bygninger/byggefelter. a. Byggefelterne i lokalplanforslaget er udarbejdet ud fra de generelle afstandskrav og de byggefelter der blev vedtaget i byplanvedtægten fra 1965, dog med enkelte ændringer. Alle eksisterende lovlige forhold vil også være lovlige efter lokalplanens vedtagelse uanset lokalplanens bestemmelser. Det er kun i forbindelse med ændringer i de eksisterende forhold, at de nye bestemmelser vil være gældende. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bemærkningen ikke indarbejdes i lokalplanen, da byggefelterne er en ensretning og forenkling, hvorimod en tilretning af alle byggefelter i forhold til de dispensationer der er givet i tidens løb, vil være uhensigtsmæssig. a.-b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 3 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, Sagsbehandler: Ilse Gräber a. Indsiger finder, at kommunen bør tage stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og erstatningsbyggeri på flere matrikler end dem, som er nævnt i lokalplanforslaget

2 b. Indsiger har forstået forslaget således, at der ikke skal bygges nye sommerhusområder inden for lokalplanområdet, men indsiger antager, at der inden for forslagets rammer kan renoveres eller genopføres helt nye sommerhuse på en eksisterende sokkel. c. Indsiger oplyser, at der i forhold til fastsættelse af en laveste sokkelkote er en række forhold, kommunen bør tage med i vurderingen, når der fastsættes en laveste sokkelkote, herunder: 1. Byggeriets levetid 2. Byggeriets placering 3. Klimaforandringer 4. En forventet stormflodsvandstand 5. Det forventede skadespotentiale ved en evt. oversvømmelse. 4 Flemming Anton Nielsen, Grønnevangen 30, 5750 Ringe, Sommerhusadresse: Fruerlund 1 a. Indsiger ønsker at gøre indsigelse mod lokalplan Indsiger oplyser, at byggefeltets afstande til skel for matrikel 2u ikke svarer til de eksisterende afstande som er på ca. 2,5 m til nabo og ca. 1,35 m til sti og at afstand til strandbeskyttelseslinje ikke er angivet. a. Se svar til indsigelse nr. 2 a. Byggefelters afstand til strandbeskyttelseslinje er ikke angivet i lokalplanen, men skal fastsættes af en landinspektør. Brandsikres en mur mod skel er det fortsat muligt at bygge 2,5 m fra naboskel. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i b. Indsiger anmoder om dispensation for det fremtidige byggefelt, således at dette respekterer de nuværende afstande. I modsat fald vil det være vanskeligt i fremtiden at renovere/nybygge hus af rimelig størrelse på grunden. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at byggefelt kan ændres, så afstand til skel mod sti er 1 m. Begrundelsen er, at denne matrikel ikke har haft fastsat et byggefelt i byplanvedtægten. Da den foreslåede byggefelt er trekantet, er de generelle afstandskrav fastsat i lokalplan uhensigtsmæssige på netop denne matrikel på grund af dens specielle udformning. b. På Bilag 4A ændres byggefelt for matrikel 2u Bøjden By, Horne så afstand til skel mod sti er 1 m. I tilhørende tabel for Område A, matrikel 2u ændres tekst til: Målsat fra matrikelskel mod sydvest. Byggefelts: afstand til naboskel 4 m afstand til skel mod sti 1 m længde til strandbeskyttelseslinjen 2

3 5 Mette og Søren Knudsen, Bjergevej 15, 5600 Faaborg 6 Hanne Peistrup Hansen, Vinkelvej 14, 5260 Odense S Sommerhusadresse: Hesseløjevej 33 7 Tina og Hans-Henrik Melbye, Skovbakkevænget 3, 5260 Odense S Indsigere ønsker at gøre indsigelse mod 7.4. Indsigere mener: a. at det bør revurderes om facadehøjde målt fra kote 1,7 m DVR90 er tilstrækkeligt i h.t. nyeste viden om fremtidens forventede vandstandsstigning. b. at facadehøjden på 2,7 m og bygningshøjden på 4,5 m skal følges ad og måles fra samme punkt, og det bør være fra dén kote som bestemmes i henhold til punkt a. c. at det bør tillades, at foretage opfyldning omkring huset til dén kote, som bestemmes i punkt 1 evt. minus 25 cm til soklen. a. Indsigers sommerhus er ikke omfattet af sokkelkoten på 1,7 m DVR90, hvilket indsiger mener det burde, da vandet i flere omgange har været helt oppe ved huset. Indsiger nævner også, at grundvandet står højt på store dele af grunden. Indsigere gør indsigelse vedrørende 7.4, da indsigere mener: a. at en sokkelkote på 1,7 m ikke er nok til at sikre imod højvande i fremtiden og ekstreme situationer. b. at sokkelkoten min. skal være kote 2,45 m DVR90 for at fremtidssikre imod vandindtrængen. c. at der skal være mulighed for at terrænregulere til 25 cm under sokkelkoten på 2,30 m DVR90, samt at den totale byggehøjde måles i forhold til det regulerede terræn eller i forhold til et plan 25 cm under sokkelkoten. 3

4 8 Fruerlund Grundejerforeningen Indsigere henviser til Kystdirektoratets højvandsstatistiker, hvor statistiske middeltidsvandstande for Fynshav fremgår. d. Indsigere bruger Faaborg havn som målepunkt og ud fra vandstandstal fra 2006 er det indsigeres vurdering, at hvis der bygges et nyt hus i kote 170, vil det med stor sandsynlighed blive oversvømmet inden for ganske få år. e. Indsigere oplyser at middel scenario i 2050, hvor relativt hyppigt forekommende højvande ligger på 211cm over DVR90, altså 41 cm over en sokkelkote 170 cm DVR90. f. Indsigere oplyser, at ved worst case scenario vil en hyppigt forekommende vandstand være yderligere 31 cm højere altså 242 cm over DVR90 og 73 cm over sokkelkote 170 cm DVR90, og her til kommer effekten af bølger. Indsiger gør opmærksom på: a. at der tidligere har været aftalt med kommunen, at småhuse må placeres uden for byggefelt. Indsigere foreslår, at der åbnes op for småhuse/udhuse uden for byggefelt mod bagskel. b. at der tidligere har været aftalt med kommunen, at der ikke skulle være en maks. grænse for fast belægning. Indsigere mener at en maks. grænse på 15 % i Hesseløje kan være fornuftig, da mange af grundene er dobbelt så store, men for område B foreslår indsiger en maks. fast belægning på 25 %, da langt de fleste grunde er på ca. 525 m 2. 4

5 9 Hesseløje Grundejerforening c. at terrassers afstand på mindst 2,5 m fra skel, slet ikke har været diskuteret i forløbet. Igen gør indsigere opmærksom på, at grundene er smalle og foreslår derfor, at terrasser inden for område B må etableres i skel. Indsiger gør opmærksom på: a. at der er overvejende majoritet for at bibeholde den bebyggelsesprocent der pt praktiseres (12,5 %) i stedet for de 15 % i lokalplanforslaget. b. at delområde 2 er reguleret af to deklarationer og mener, at begge bør fremgå under hhv. 9.4 og Indsigere mener ikke: c. at grundejerforeningens vedtægter skal sendes til Faaborg-Midtfyn kommune til godkendelse jf. 12.3, men til orientering. Indsigere anmoder om, at følgende uoverensstemmelser mellem områdets deklarationer og lokalplanforslaget rettes: d. 5.5 vejledning om parkeringsforhold skal udgå. e. 9.4 om hegnshøjde skal deklaration af tilføjes. f. 9.4 om egne hegn skal byrettens dom og afgørelse af være gældende (indre hegn må maks. være 1,5 m). g om servitutter slettes. Indsiger foreslår: h. at der indføres et punkt vedrørende beplantning på grundene: Træer må ikke have sammenvoksede bladkroner, og der 5

6 må maksimalt være to træer på hver grund. 10 Hanne Tornhøj, Godthåbsgade 44 st. th., 5000 Odense C, Sommerhusadr. Vigøvej 7 I en uddybende mail fra 5 grundejere i Hesseløje begrundes indsigelse vedr. højst to træer pr. grund: a. ved afstemning på ekstraordinær generalforsamling var der en markant majoritet for indsigelsen. b. forslaget vil sikre en ensartethed i forhold til lokalplanen for Hesseløjeløkken, der hører under samme grundejerforening. Dette vil sikre en fælles behandling af udfordringerne i forhold til plantning af træer og begrænsningen på Hesseløjeløkken vil tillige give større mening når området nedenfor (hesseløje) har samme bestemmelser. c. Da en stor del af byggefelterne ligger på den forreste del af grundene i Hesseløje, er der mange store baghaver der indbyder til beplantning, hvorimod byggefelter bagerst på grundene giver en naturlig begrænsning, da man selv ønsker at bevare egen udsigt Indsiger gør indsigelse mod: a. 7 vedr. bebyggelsesprocenten idet indsiger ønsker, at bevare så meget af sin udsigt som muligt. b vedr. kommunens godkendelse af vedtægter. Grundejernes forpligtigelser er reguleret i deklarationerne, og når kommunen har accepteret, at de ikke slettes, mener indsiger, at det er tilstrækkeligt, at kommunen får vedtægterne til orientering. 6

7 11 Niels-Henrik Glisbjerg Jakobsen, Kranvej 21 st. th., 5000 Odense, Sommerhusadr. Fruerlund 35, 5600 Faaborg a. Indsiger synes, at det er et problem, at der aldrig er trådløst net da der er en tendens til at det bliver sværere at leje sommerhusene ud, hvis der ikke er netadgang. I den forbindelse nævner indsiger, at flere af turistkommunerne er ved at udrulle en netstrategi. Et mobilt net betyder i øvrigt, at virksomheder i landområdet kan komme på nettet og dermed opfylde det offentliges krav om at være digitale. b. Indsiger anbefaler, at der i 6 indsættes et afsnit vedrørende placering af master til mobilt bredbånd i hele området. 7

8 Bestemmelse Indsigelser Svar Indstilling Ad 5.5 Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at parkering kan ske på egen grund. Der skal som minimum kunne parkeres to personbiler på parcellen, men der stilles ikke krav til belægning m.m. Garage/carport kan medregnes i heri. Indsiger nr. 9: a. Uoverensstemmelse mellem områdets deklarationer og lokalplanforslagets vejledning til 5.5 om parkeringsforhold. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning om parkeringsforhold kan slettes, da det blot er en oplysning og reguleres af færdselsloven. a. Ad 5.5 slettes: Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. Øvrig parkering skal ske på parkeringsarealer eller efter færdselslovens almindelige bestemmelser. 6 Teknik Indsiger nr. 11: a. Det er et problem at der aldrig er trådløst net, da det bliver sværere at udleje sommerhusene, hvis der ikke er netadgang. Indsiger anbefaler, at der i 6 indsættes et afsnit vedrørende placering af master til mobilt bredbånd i hele området. a. Det er kommunalbestyrelsens mål, at der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet, som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage vide hensyn til kommunens landskabsværdier, herunder de kulturhistoriske værdier. I kommuneplan 2013 fremgår det, at telemaster ikke kan placeres inden for: landskaber der skal beskyttes særlige arkæologiske beskyttelsesområder kirkebeskyttelseszoner Sommerhusområdet Hesseløje/ Fruerlund ligger inden for landskaber der skal beskyttes, hvorfor der i lokalplan ikke kan optages bestemmelser omkring telemaster. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 8

9 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er maksimalt 15. Ad 7.2 Bebyggelsesprocenten er betegnelsen for hvor mange procent af grundens areal, der må bebygges. Til bebyggelsen medregnes sommerhusbebyggelsen og udestuer. For overdækkede terrasser og andre overdækkede arealer, garager, carporte og udhuse, medregnes den del, der samlet overstiger 35 m 2. Hemse medregnes ikke. Indsiger nr. 9: a. Ved ekstraordinær generalforsamling i Hesseløje Grundejerforening var der overvejende majoritet for, inden for delområde 2 Hesseløje, at bibeholde bebyggelsesprocent på 12,5 %, der praktiseres pt. Indsiger nr. 10: b. Indsigelse mod 7.2 idet indsiger ønsker at bevare så meget af sin udsigt som muligt. a. Den nuværende almindelige bebyggelsesprocent for sommerhusområder er 15 %. Hesseløje/Fruerlund har hidtil fået dispenseret til 12,5 %. I det gældende bygningsreglement er der vedtaget en ny beregningsmetode og den almindelige bebyggelsesprocent for sommerhusområder er sat op til 15 %. I en gennemsnitlig beregning vil 15 % efter den nuværende beregning svare til 12,5 % efter den tidligere beregning. Det vil sige, at en fastsættelse af en bebyggelsesprocent på 15 % i lokalplanforslaget vil svare til samme byggemulighed, som der har været hidtil. Det er derfor kommunalbestyrelsens vurdering, at en bebyggelsesprocent på 15 % bør bibeholdes i b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en bebyggelsesprocent på 15 % ikke kan sidestilles med en forringelse af udsigten. Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal holdes inden for de i lokalplanen fastsatte byggefelter. Garage, carport, udhus og småbygninger må placeres indtil 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefelt mod vej og bagskel. Uanset om man bebygger 12,5% eller 15% vil man kunne bygge efter disse afstandskrav. a. b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 7.4 Sokkelkoten på sommerhuse må af hensyn til sikring mod højvande ikke være lavere end 1,7 m DVR90. Dette berører sommerhusene på Indsiger nr. 3: a. Bør tages stilling til en laveste sokkelkote for nybyggeri og erstatningsbyggeri på flere matrikler end de i lokalplanforslaget nævnte matrikler. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at laveste sokkelkote for sommerhuse skal gælde for hele lokalplanområdet. Sokkelkoten foreslås ændret til 2,35 m DVR90 a. 7.4 ændres til: Sokkelkoten på sommerhuse må af hensyn til sikring mod højvande ikke være lavere end 2,35 m DVR90. Facadehøjden 9

10 matrikel nummer: 26al, 26am og 26an alle Horne By, Horne. For disse matrikler må facadehøjde måles fra kote 1,7 m DVR90, dog må bygningshøjden ikke overstige 4,5 m målt fra niveauplan. grundet indsigelser og nye beregninger vedr. den forventede udvikling for havvandsstigninger og ekstremsituationer frem mod år Siden vedtagelse af lokalplanforslaget, er der i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommende klimatilpasningsplan for kommunen lavet nye beregninger for havvandsstigninger og ekstremsituationer. Disse beregninger peger på et behov for en højere kote. Formålet med at fastsætte en sokkelkote, er at sikre nybyggeri mod forventede højvandssituationer. Der findes flere klimascenarier og derfor også forskellige forventede stormflodsniveauer. I det konkrete tilfælde med sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund tages der udgangspunkt i en 20 års stormflodshændelse i år 2100 uden vindbidrag, da der er en strandeng mellem kysten og sommerhusene. Dette afstedkommer en sokkelkote på 2,35 m DVR90. Sokkelkoten er aktuel, hvis der bygges nyt på de af sommerhusgrundene i delområde 2 Hesseløje, som ligger under kote 2,35 m DVR90. må måles fra kote 2,35 m DVR90, dog må bygningshøjden ikke overstige 4,5 m målt fra niveauplan. Ad 7.4 ændres tekst i illustration til: Sokkelkote 2,35 m DVR90 Der tilføjes følgende tekst om klimatilpasning i redegørelsen: KLIMATILPASNING Den fysiske planlægning skal være fremsynet, og forholder sig derfor til de klimascenarier Regeringens strategi for klimatilpasning bygger på. En af de forventede ændringer i scenarierne er vandstandsstigninger i havene omkring Danmark. Derfor fastsættes der en minimums sokkelkote for sommerhusområdet, som er et kystnært område. For sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund tages der udgangspunkt i en 20 års stormflodshændelse i 2100, hvilket afstedkommer en sokkelkote på 2,35 m DVR90. Dette niveau er fastsat på baggrund af: en statistisk middeltidsvandstand for en 20 års stormflodshændelse er 1,62 m DVR90 i år 2012 en antagelse om middelvandsstandsstigning på 80 cm i år 2100 en antagelse om landhævning på 7 cm i år

11 7.4 (fortsat) Indsiger nr. 5 tilføjer: b. Facadehøjden på 2,7 m og bygningshøjden på 4,5 m skal følges ad og måles fra samme punkt, og det bør være fra dén kote som bestemmes. b. Der er grunde inden for sommerhusområdet med laveste kote inden for byggefelt 1,25 m DVR90, hvilket ville betyde, at bygningerne kunne blive 1,10 m højere end de må nu, hvis den maksimale bygningshøjde måles fra kote 2,35 m DVR90. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en maksimal bygningshøjde på 4,5 m målt fra en sokkelkote på 2,35 m DVR90 ikke er hensigtsmæssig og maksimal bygningshøjde på 4,5 m målt fra niveauplan derfor fastholdes. Denne sokkelkote er gældende for hele sommerhusområdet, men har kun betydning for grunde, der ligger under kote 2,35 m DVR90. b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i c. Det bør tillades, at foretage opfyldning omkring huset til dén kote som bestemmes, evt. minus 25 cm til soklen. Indsiger nr. 7 tilføjer: d. Sokkelkoten skal min. være kote 2,45 m DVR90 for at fremtidssikre imod vandindtrængen. c. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at for at indpasse sommerhuse med en sokkelkote på 2,35 m DVR90 til den resterende del af sommerhusområdet, skal det være muligt med opfyldning til kote 2 m DVR90. Maksimal bygningshøjde skal stadig regnes fra naturligt terræn (niveauplan), hvorimod facadehøjde må fastsættes fra kote 2,35 m DVR90. Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke ske opfyldning. d. Se svar til a. c. 9.1 tilføjes: Dog må der på matrikler, der ligger lavere end kote 2 m DVR90 ske opfyldning op til kote 2 m DVR90. d. Se svar til a. 11

12 Indsiger nr. 6: e. Indsigers sommerhus bør være omfattet af kravet om sokkelkoten på 1,7 m DVR90, da vandet i flere omgange har været helt oppe ved huset. e. Se svar til a. e. Se svar til a. 7.6 Sommerhus, overdækket terrasse og udestue skal placeres inden for de på bilag 4 viste byggefelter. Tagudhæng må maksimalt gå 0,5 m ud over byggefelt. Byggefelterne er fastsat efter følgende generelle afstandskrav: 4 m til naboskel Brandsikres sommerhusets ydervægge, kan der bygges ind til 2,5 m fra naboskel 2,5 m til skel mod sti Hesseløje: 6 m til vejskel Fruerlund: afstand til vejskel se bilag 4A og 4B. Se indhold i indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Se besvarelse til indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Se indstilling til indsiger nr. 2 og 4 i ovenstående tabel. Afviger afstandskravene for et byggefelt i forhold til de generelle afstandskrav, fremgår det af kort og tabel i bilag 4A-F. 7.7 Garage, carport, udhus og småbygninger må placeres ind til 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefeltet mod vej og bagskel. Bebyggelsens samlede længde tættere på skel end 4,0 m må ikke overstige 12,0 m og facadehøjden må ikke overstige 2,5 m. Garage, carport og udhus opført som integreret del af sommerhus- Indsiger nr. 8: a. Ønsker mulighed for at placere småhuse uden for byggefelt mod bagskel i delområde 1 Fruerlund. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der kan gives tilladelse til placering af småbygninger uden for byggefelt i delområde 1 Fruerlund. Der har ikke tidligere været byggefelter inden for størstedelen af delområdet. Nogle grunde har byggefelt trukket tilbage mod bagskel og andre har byggefelt trukket frem til vejskel. Det skal derfor både være muligt at placere småbygninger uden for a. 7.7 slettes: småbygninger 12

13 bebyggelsen må have en facadehøjde på maksimalt 2,7 m. 7.8 Der må maksimalt opføres 2 småbygninger pr. ejendom. Maksimal højden for småbygninger er 2,5 m og småbygninger må maksimalt være 10 m2. Der må ikke placeres småbygninger inden for strandbeskyttelseslinjen. byggefelt mod bagskel og mod vejskel. Småbygninger skal derfor kunne placeres indtil 5 m fra vejskel, indtil 1,5 m fra naboskel og indtil 4 m fra bagskel inden for delområde 1 Fruerlund. Ligger sommerhusets byggefelt nærmere vejskel end 5 m, skal det være byggefeltets afstand til vejskel der også er gældende som byggefelt for småbygninger. Alt om småbygningers placering og omfang foreslås flyttet til 7.8 og tekst om, at der ikke må placeres småbygninger inden for strandbeskyttelseslinjen slettes, da dette er omfattet af 7.9 der forbyder nogen form for bebyggelse søværst strandbeskyttelseslinjen. 7.8 tilføjes: Småbygninger må i delområde 1 Fruerlund placeres ind til 1,5 m fra naboskel, 5,0 m fra skel mod vej og 4,0 m fra bagskel. For matrikler hvor byggefelt ligger nærmere vejskel end 5,0 m, er det byggefelts afstand til vejskel, der er gældende. Småbygninger må i delområde 2 Hesseløje placeres ind til 1,5 m fra naboskel, men inden for byggefeltet mod vej- og bagskel. 9 Ubebyggede arealer Indsiger nr. 9: a. Ønsker, at der indføres et punkt vedrørende beplantning på grundene i delområde 2 Hesseløje: Træer må ikke have sammenvoksede bladkroner, og der må maksimalt være to træer på hver grund. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke skal fastsættes bestemmelser om begrænsning af beplantning i sommerhusområdet. Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at det i forbindelse med udvidelse af sommerhusområdet Hesseløje/fruerlund (Lokalplan ) blev indføjet en bestemmelse om begrænsning af beplantning. Baggrunden for dette er, at det nye sommerhusområde har væsentligt større grunde, der i højere grad indbyder til høj beplantning. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i Ad 9.4 Hegn må ikke brede sig ud på vej- Indsiger nr. 9: a. Delområde 2 Hesseløje er a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, a.-b. Ad 9.4 ændres: 13

14 og stiareal, men skal enten holdes klippet eller plantes så langt inde på grunden, at hegnet ikke breder sig ud på vej- og stiarealet. Hegnshøjden i skel i Delområde 2 Hesseløje er maksimalt 1,50 m jf. Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar reguleret af to deklarationer. Begge bør fremgå under 9.4. b. Indre hegn må i delområde 2 Hesseløje maks. være 1,5 m jf. byrettens dom og afgørelse af at begge deklarationer skal fremgå i b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning ændres, så det er i overensstemmelse med tidligere dom og afgørelse. I delområde 2 Hesseløje gælder endvidere Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 og af 16. august Dette betyder, at så længe disse deklarationer er gældende, må hegn i skel og indre hegn i delområde 2 Hesseløje maksimalt være 1,50 m. 9.5 Terrasser og befæstede opholdsarealer skal opføres i tilknytning til sommerhuset, og maksimum hæves til en højde svarende til sommerhusets gulvhøjde. Terrasser og befæstede opholdsarealer nærmere end 4 m fra skel, må ikke være hævet mere end 0,3 m over naturligt terræn. Terrasser må ikke etableres nærmere skel end 2,5 m. Terrasser og parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.5 Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. Indsiger nr. 8: a. På grund af smalle grunde i område B Fruerlund foreslås, at terrasser må etableres i skel. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at det skal være muligt at etablere opholdsarealer i terræn indtil skel, som det hidtil har været praktiseret. a. 9.5 ændres: Opholdsarealer skal opføres i tilknytning til sommerhuset, og må maksimum hæves til en højde svarende til sommerhusets gulvhøjde. Opholdsarealer nærmere end 4 m fra skel, må ikke være hævet mere end 0,3 m over naturligt terræn. Opholdsarealer og parkeringsarealer med fast belægning og lignende arealer med fast belægning må samlet maksimalt udgøre 15 % af grunden. Ad 9.5 ændres til: Opholdsarealer er eksempelvis terrasser og andre befæstede opholdsarealer. Arealer med fast belægning tillades ikke inden for strandbeskyttelseslinjen. b. Foreslås en maks. fast belægning på 25 %. b. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at en mulighed for fast belægning på 15% er rigeligt. En forøgelse vil gøre at det vil virke dominerende, da det vil b. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i 14

15 12.2 Grundejerforeninger inden for lokalplanområdet skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer inden for lokalplanområdet. Ad 12.2 Grundejerforeningen i Hesseløje skal jf. Deklaration vedrørende udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 ligeledes forestå drift og vedligeholdelse af den del af Hesseløjevej der går fra sommerhusområdet og op til Hornelandevej. Indsiger nr. 9: a. Delområde 2 Hesseløje er reguleret af to deklarationer. Begge bør fremgå under minimere det grønne præg i området. Det er muligt at anvende græsarmering, uden at det medregnes i den faste belægning på 15 %. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at vejledning ændres, så det er i overensstemmelse med gældende deklarationer. a. Ad 12.2 tilføjes: Grundejerforeningen i Hesseløje skal jf. Deklaration vedrørende Udstykningsområdet Hesseløje, Bøjden af 24. januar 1967 og af 16. august 1967 ligeledes forestå drift og vedligeholdelse af den del af Hesseløjevej der går fra sommerhusområdet og op til Hornelandevej Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Faaborg- Midtfyn kommune. Indsiger nr. 9 og 10: a. Grundejerforeningens vedtægter skal sendes til orientering til Faaborg-Midtfyn kommune og ikke til godkendelse. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bestemmelsen skal fastholdes. Det er en normal anvendt bestemmelse i lokalplaner i Faaborg- Midtfyn Kommune for at undgå, at opretholdelsen af grundejerforeningers vedtægter er i strid med lokalplanens bestemmelser. a. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer Efter planlovens 15, stk. 2, nr. 16, ophører gyldigheden af tilstandsservitutter, hvis opretholdelsen af disse vil være i strid med lokalplanens formål, og hvis de ikke vil bortfalde som følge af planlovens 18. Indsiger nr. 9: a. Mener, at 13.1 bør slettes. a. Det er kommunalbestyrelsens vurdering, at bestemmelsen fjernes da der ikke er tilstandsservitutter hvis gyldighed ophører. Bestemmelsen er derfor unødvendig. a fjernes. 15

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 05.02.L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 05.02.L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse Dato 24-11-2014 Dok.nr. 157742/14 Sagsnr. 14/3577 Ref. 38159 Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 05.02.L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere