Pinell Supersound II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pinell Supersound II"

Transkript

1 Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio

2 Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug for, før man kan begynde at bruge internetradioen... 7 Oversigt over knapper (a)... 8 Oversigt over udgange/indgange (b) Opsætningsvejledning Valg af station via Podcasts Få adgangskode Tilføj en station til My favourites Tilføj en station til My Added Stations Ændring af stationsinformationen Stationsopdateringer Music Player-modus DAB-modus FM-modus Angiv forhåndsindstillede stationer Valg af en forhåndsindstillet station AUX IN-modus Sleep-funktionen Indstilling af uret Sommertid Indstilling af alarmen Generel brug 40 Gå tilbage til hovedmenuen Justering af volumen Blad gennem stationsinformationen Systemindstillinger 41 Equaliser Netværksopsætning Sprog Indstilling tilbage til fabriksindstillingerne Softwareopdateringer Indstilling af opsætningsguiden Programversion og radio-id Baggrundsbelysning Tillæg 47 Trin 1: Opsætning af mediedeling i WMP Trin 2: Afspilning af musik med internetradioen Indstilling af mediedeling i MAC OS Fejlsøgning Ofte stillede spørgsmål / FAQ Side 2

3 Sikkerhedsinformation 9. Hvis stikket, der følger med, ikke passer i kontakten, skal man spørge en elektriker til råds eller købe en adapter. Lynet med en pil i enden i en trekant skal advare brugeren om, at der findes en uisoleret farlig spænding i produktet, som kan føre til elektrisk stød. Udråbstegnet i en trekant skal advare brugeren om, at der findes vigtige brugs- og vedligeholdsinstruktioner (service) i den vejledning, som følger med apparatet. 10. Beskyt strømledningen sådan at den ikke bliver trådt på eller klemt, specielt i nærheden af stikkene, kontakterne og det sted, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis ledningen er beskadiget, skal den repareres af en fagmand. 11. Brug kun dele/tilbehør, som er godkendt af producenten. 12. Når apparatet flyttes, så vær forsigtig, så skader undgås. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, SÅ UNDGÅ AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN ELLER FUGTIGHED. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand osv. 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Vær opmærksom på alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør med en tør klud. Til vanskelige pletter bruges en blød klud med et mildt rengøringsmiddel og vand. Tør apparatet af umiddelbart herefter. Brug ikke grove klude, fortynder, alkohol eller andre kemiske opløsninger, da disse kan skade overfladen eller fjerne bogstaver. 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres af objekter som aviser, duge, gardiner osv. 8. Installér ikke apparatet nær varmekilder som radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater, som producerer varme. 13. Tag apparatet ud af kontakten i tordenvejr eller hvis det ikke skal bruges i en længere periode. 14. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet bliver beskadiget, for eksempel hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i apparatet eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer som det skal, eller det er faldet på gulvet. 15. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt og objekter fyldt med vand, såsom vaser, må ikke stilles på apparatet. 16. Stikkontakten eller en koblingsenhed skal bruges som afkoblingsenhed. Afkoblingsenheden skal altid være klar til brug. 17. Læs Rating Labels på bagsiden af radioen for information om indgangseffekt og anden sikkerhedsinformation. Side 3

4 FCC-information FCC-afsnit Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt de følgende to vilkår: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne tåle al den interferens, der modtages, herunder interferens, som kan forårsage fejl under brugen. FCC-afsnit Advarsel: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, som ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ophæve brugerens ret til at bruge udstyret. FCC-afsnit BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en klasse B digitalenhed, under afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er lavet for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installering i en bolig. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensstøj og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil kunne forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller TV-modtagelsen, noget som kan afgøres ved at slå apparatet fra og til, kan brugeren prøve på at undgå interferens ved at lave et eller flere af følgende tiltag. Ændre retningen på, eller flytte om på antennen. Ved at øge afstanden mellem sender- og modtagerenhed. Ved at koble udstyret til en kontakt, som er på en anden kreds end modtagerenheden. Spørg forhandleren eller en radio-/tv-tekniker om hjælp. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt vilkårene om, at denne enhed ikke må forårsage skadelig interferens. Side 4

5 Indhold i æsken Hovedenhed med fjernbetjening Brugerhåndbog Side 5

6 Hurtigvejledning til internetradio Velkommen Tak fordi du har valgt Pinell Supersound II. Din radio vil give dig mange timers musikglæde med enkel tilgang til tusindvis af netradiostationer over hele verden, samt en række muligheder for streaming af musik. Uanset hvilket land du befinder dig i, kan du høre norsk og udenlandsk radio. Du kan også vælge en genre som klassisk musik, rock, jazz etc. Din Pinell giver dig den radiostation, du foretrækker. Registrér dit produkt på Vi vil da holde dig opdateret om udviklingen af dit produkt (software, opdateringer etc.) og give dig andre spændende nyheder fra Pinell. Brugerhåndbogen indeholder tips og råd om brug og evt. problemer. Vi anbefaler dig også at checke for opdateringer og nyheder. Brugermanualer på andre sprog er disponible på (på engelsk, dansk, svensk, finsk) Oplysningerne i denne håndbog kan ændres uden varsel. Denne håndbog er beskyttet af loven om ophavsrettigheder. Ingen dele af denne håndbog må kopieres eller gengives uden godkendelse fra TT Micro A/S side. Produktet må ikke skrottes sammen med normalt affald. Produktet kan indeholde materiale, som kan påvirke miljøet. Produktet skal afleveres på steder til indsamling af elektronisk affald. Copyright Side 6

7 Dette har man brug for, før man kan begynde at bruge internetradioen LAN-indstilling: Sørg for at netværket er klart og at du har netværksindstillingerne tilgængelige til dit LAN (ADSL- eller kabelmodem anbefales). Hvis du skal lægge radioens MAC-adresse ind i din router, så finder du den sådan her: Main menu System settings Network View settings MAC address Indstilling for trådløst LAN: En bredbåndsforbindelse skal være tilgængelig. Der skal bruges et trådløst adgangspunkt (Wi-Fi), som er koblet til bredbåndsforbindelsen, helst via en router. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til at bruge Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) som datakryptering, skal man kende WEP- eller WPA-koden, således at internetradioen kan kommunikere med netværket. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til pålidelige stationer, skal man angive radioens MACadresse i det trådløse adgangspunkt. Radioens MAC-adresse finder du her: Main menu System settings Network View settings MAC address Sørg for at det trådløse tilgangspunkt er på og koblet til bredbåndet, eller at LAN-kablet er ordentligt tilkoblet, før du fortsætter. For at denne del af systemet skal kunne fungere, anbefales det, at du læser de instruktioner, som fulgte med det trådløse adgangspunkt eller LAN-tilkoblingsenheden. Side 7

8 Oversigt over knapper (a) Radioen set forfra Knap Internet DAB + FM Media Player AUX in STANDBY/ON Tryk her for at tænde eller slukke for radioen Når man hører alarmen, trykkes der på denne knap for at slå den fra. MODE PRESET Tryk, for at skifte mellem internetradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM og AUX IN-modus. Bemærk: kun til brug i Media player-, AUX in-modus. Tryk på for at afspille forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. Bemærk: kun til brug i internet-, DAB+- og FM-modus. Se side 31 for mere information. Tryk og hold inde for at gemme forhåndsindstillede stationer. Tryk for at downloade den station, som er blevet gemt. INFO BACK Tryk, for at få vist information. Tryk, for at gå tilbage. Ingen funktion MENU Tryk, for at gå til hovedmenuen eller andre alternativer. Drej for at justere volumet. a. Drej for at blade gennem alternativer, tryk for at bekræfte. b. FM-modus: tryk, for at søge efter en aktiv station. c. Når du hører alarmen, så tryk her for at udsætte alarmen i 5-30minutter. Side 8

9 Oversigt over fjernbetjeningen Kontrol Internetradio / DAB + FM Media Player AUX in Tryk for at tænde/slukke for radioen Når du hører alarmen, så trykker du på denne knap for at slå den fra Tryk for at justere lyset i displayet. Tryk for at skifte mellem internetradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM og AUX IN-modus. Tryk for komme til equaliser Mute - Tryk for at dæmpe lyden / sætte radioen i lydløs modus. Tryk én gang til for at slå lyden til igen. Justering af lydstyrken Bemærk: kun til brug i Media player-, AUX in-modus. Tryk på for at afspille forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. Tryk her for at gå til hovedmenuen eller andre alternativer. a. Tryk eller for at blade op eller ned b. Tryk SELECT for at bekræfte c. Tryk eller for at gå frem eller tilbage. NB: Disse funktioner er ikke tilgængelige i Aux-in-modus Tryk for at indstille alarm1 eller alarm2 Når man hører alarmen, så tryk for at udsætte alarmen i 5-30 minutter. Tryk for at aktivere funktionen sleep FM modus: tryk for at søge efter aktive stationer DAB modus: tryk for at søge efter kanaler NB: Denne knap fungerer ikke i Aux-in-modus Tryk for at få info om kanalen frem Tryk for at justere uret. NB: Kun i internetradio-, DAB- og FM-modus. Tryk og hold en af de 10 preset knapper nede for at gemme stationer. Tryk på en af de 10 preset -knapper for at lytte til en af de allerede gemte kanaler. Side 9

10 Oversigt over udgange/indgange (b) Radioen set bagfra Indgang til hovedtelefoner: a. Radioen har en 3,5 mm indgang til hovedtelefoner. b. Hvis du sætter hovedtelefonerne i, dæmpes den interne højttaler automatisk. AUX INindgang: a. Bruges til at koble til en ekstern lydenhed. Side 10

11 Opsætningsvejledning Trin 1 Slut til 1. Kobl strømadapteren til og sørg for at LED-lampen lyser. 2. Når radioen er i brug, kan man slå den fra ved at trykke på STANDBY/ON. Første gang man slår den til, vises Setup wizard. Trin 2 Opsætningsvejledning 1. Fortsæt med opsætningsvejledningen, tryk så på SCROLL for at bekræfte med YES og drej på knappen for at vælge hour format. Tryk for at bekræfte. Man kan her vælge om man vil have uret til at gå til eller til Tryk på SCROLL for at bekræfte med Opdatér fra netværk/update from network. Dette gøres for at radioen automatisk henter dato og klokkeslet. 3. Drej på SCROLL for at vælge tidszone (timezone). Tryk for at bekræfte. Side 11

12 4. Drej på SCROLL for at vælge sommertid, Daylight saving. Tryk for at bekræfte. 5. Drej på SCROLL for at vælge det Wlan, der ønskes under Wlan region. Tryk for at bekræfte. 6. Drej på SCROLL for at vælge SSID. Tryk for at bekræfte. Radioen gemmer det i hukommelsen. SSID er navnet på det lokale netværk.(lan). Bemærk: I visse tilfælde finder radioen mere end et netværk. Drej på SCROLL for at finde det foretrukne og tryk for at bekræfte. 7. Hvis netværket ikke er konfigureret til at bede om et password (WEP/WPA), kobler radioen til netværket og viser: 8. Hvis en WEP-/WPA-nøgle (password) er nødvendig, bliver man bedt om at angive WEP-/WPA-koden og så vises passwordskærmbilledet: Side 12

13 Drej på SCROLL for at blade gennem de alfanumeriske tegn og tryk på knappen for at vælge et tegn. Bemærk: WEP-/WPA-password skelner mellem små og store bogstaver. Hvis man laver en fejl, når password angives, så vælger man for at slette dette tegn. Bemærk: a.> Det fuldstændige navn på er Backspace. b.> Sådan vælger man, eller : mens pilen peger på, drej SCROLL mod uret. Så ser man disse alternativer. c.> Ved at vælge kommer man tilbage til forrige spor. d.> Efter at man har valgt sidste bogstav i password, drej på SCROLL for at komme til for at bekræfte.. Tryk e.> Radioen gemmer det WEP/WPA, der er angivet, så det skal ikke angives igen. 9. Tryk på SCROLL for at afslutte. Indstillingen er lavet. Side 13

14 Adgang til trådløst netværk 1. Efter at man har været gennem Setup wizard, så tryk på SCROLL for at gå ind i Internet radio - modus. Bemærk: Man kan også trykke på MODE flere gange indtil Internet radio vises. Senere vises der: 2. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. Hvis radioen viser Kontrollér Flyt Sørg radioen for, at routeren der til et er sted angivet og med se efter rigtigt stærkere om password. den signaler. fungerer som den skal. Efter at man har prøvet at koble på til netværket, kan man gøre følgende: a. b. c. Side 14

15 Lokale stationer Bemærk: Sørg for at radioen allerede er koblet til netværket. 1. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL til du kommer til <Local Norway> og tryk for at bekræfte. Bemærk: Local Norway kan være erstattet af noget andet, afhængigt af hvor man befinder sig. Det kan for eksempel være local US eller local UK osv. Det er enkelt at finde en lokal station. 3. Drej på SCROLL for at finde en favoritstation, tryk for at bekræfte og gå videre til det ønskede program. Side 15

16 Valg af station Bemærk: Sørg for, at radioen allerede er koblet til netværket. 1. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL for at komme til < Stations >. Tryk for at bekræfte. 3. Man kan vælge mellem fem alternativer for at vælge en station, som det er vist ovenfor. LOCATION gør, at man kan vælge fra de radiostationer, der findes i hvert af de lande, der er valgt fra listen. a. Mens pilen peger på < Location >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej på SCROLL indtil man kommer til den ønskede region. Tryk for at bekræfte. c. Brug samme metode til at vælge land og station. Radioen starter. Side 16

17 GENRE gør, at man kan vælge radiostation i efter indhold, for eksempel klassisk rock, sport, nyheder osv. a. Drej SCROLL til < Genre >. Tryk for at bekræfte. b. Drej på SCROLL for at vælge favoritindhold. Tryk for at bekræfte. c. Drej på SCROLL for at vælge den ønskede station. Tryk for at bekræfte. Bemærk: a. Visse radiostationer sender ikke 24 timer i døgnet, mens nogle radiostationer altid sender. Dette kan medføre, at radioen viser en fejlmeddelelse. Dette kan ske, hvis radiostationen har ophørt med at sende. Så går man bare tilbage til stationsoversigten og vælger en anden station. b. Hvis denne station har indhold, der kan vælges ud fra, vises der en liste over tidligere udsendte programmer (podcast). Side 17

18 Tilkobling til et netværk via kabel Trin 1 Vælg LAN-indstillinger Bemærk: a. Sørg for at LAN-kablet allerede er koblet til LAN-udgangen. 1. Tryk på MENU, og drej på SCROLL til Main Menu. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til < System settings >. Tryk for at bekræfte. 3. Drej SCROLL til < Network >. Tryk for at bekræfte. 4. Drej SCROLL til < Manual settings >. Tryk for at bekræfte. 5. Mens pilen peger på < Wired >, tryk på SCROLL for at bekræfte. 6. Mens pilen peger på < DHCP enable >, tryk på SCROLL for at bekræfte. Side 18

19 Senere vises: LAN-indstillingen er angivet. Trin 2 Gå ind i internetradiomodus 1. Tryk på MENU, drej SCROLL til Main menu. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på Internet radio, tryk på SCROLL for at bekræfte eller tryk på MODE flere gange indtil < Internet Radio > vises. Stop med at trykke. or Trin 3 Adgangsnetværk Fortsæt med trinene ovenfor. Nogle sekunder senere vises: or Hvis dette sker, kan man gøre følgende: a. Kontrollér routeren. Sørg for, at den fungerer, som den skal. b. Kontrollér LAN-kablet. Sørg for, at det ikke er beskadiget. c. Kontrollér porten til kablet. Side 19

20 Sådan skifter man til trådløst netværk Bemærk: For at denne rækkefølge skal gælde, skal man enten stille tilbage til fabriksindstillingerne eller følge trinene nedenfor: 1. Se i vælg LAN indstillinger, som kan findes på side 15, og drej SCROLL til < Wireless >. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på < DHCP enable >, så tryk på SCROLL for at bekræfte og gå ind i det trådløse netværk trin for trin. Den trådløse indstilling er nu OK. Side 20

21 Valg af station via Podcasts 1. Efter at radioen er koblet til netværket, så drej SCROLL til < Podcasts >. 2. Tryk på SCROLL for at bekræfte og drej derefter SCROLL hen til din favorit. 3. Tryk på SCROLL for at bekræfte og vælg foretrukket program trin for trin. Få adgangskode Denne kode er nødvendig til at registrere radioen på websiden: Her kan du lave favoritlister, registrere egne kanaler etc., som du senere kan afspille på din radio. 1. Efter at radioen er koblet til netværket, drej SCROLL til < Help >. Tryk for at bekræfte. Bemærk: På dette stadium kan man også se svar under Ofte stilte spørsmål. 2. Mens pilen peger på < Get access code >, trykker man på SCROLL for at få adgangskoden. Side 21

22 Tilføj en station til My favourites 1. Gå til netsiden: 2. Klik på linket Register here. 3. Opret en konto. Du skal bruge en adgangskode for at oprette den. Se på side 21. Bemærk: Vil du logge på som medlem? Da skal du huske din registrerede -adresse og dit password. 4. Så får man fordelene ved de forskellige tillægsfunktioner og tjenester, der tilbydes af Frontier Internet Radio Portal. Hvis du allerede har en konto og ønsker at tilføje en radio, så log ind på din konto og vælg My preferences (mine præferencer) > Add another Wi-Fi radio (tilføj en ny Wi-Fi-radio). Så snart radioen er registreret på portalen, kan man bruge favoritlisterne og funktionerne. 5. For at afspille My favourites, skal man gennem to trin: a. Mens pilen peger på < My favourites >, tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej på SCROLL til du kommer til favoritradiostationen og tryk så på knappen. Bemærk: Stationerne, som ligger i my favourites vises i underkataloget under my favourites. De slettes ikke selv om du genopretter fabriksindstillingerne. Side 22

23 Tilføj en station til My Added Stations 1. Gå til netsiden: 2. Log på som medlem (du lod dig registrere på forrige side). 3. Du får adgang til de forskellige tillægsfunktioner og tjenester, der tilbydes via Frontier Internet Radio Portal. Her kan du registrere kanaler, som sender på internettet, men som ikke findes i radioens menusystem. 4. For at afspille My added stations, skal man gennem to trin: a. Når pilen peger på < My added stations >, tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej SCROLL indtil du kommer til favoritstationen og tryk på den. Bemærk: De stationer, der er blevet tilføjet, vises i underkataloget til my added stations. De slettes ikke, selvom du genopretter fabriksindstillingerne. Side 23

24 Ændring af stationsinformationen Ved at trykke på INFO flere gange, kan man se den information, der vises på den anden linje på skærmen, når der lyttes til et program. Beskrivelse af stationen Denne information ruller hen over skærmen og leveres af internetstationen. Her vises for eksempel musiktitler eller detaljer om det programm, der sendes. Stationens placering Dette er en beskrivelse af den type program, som leveres af enten internetradiostationen eller TV. Stationens pålidelighed Dette viser graden af pålidelighed for den station, der lyttes til. Signalinformation for stationen Dette viser den digitale bitrate og signalmodus. Stationens afspilningsbuffer Dette viser styrken på afspilningsbufferen for den pågældende station. Dato for station Dette viser den dato, som udsendes af TV et, sådan at den er nøjagtig. Side 24

25 Stationsopdateringer Af og til viser radioen en besked om at den modtager en opdateret stationsliste. Dette gør den automatisk og med jævne mellemrum, således at den altid har den nyeste stationsoversigt. Music Player-modus Bemærk: For at kunne afspille i denne modus, anbefales det, at du læser de efterfølgende sider først. A. AFSPILNING AF DELTE MEDIER 1. Tryk på MODE flere gange indtil < Music player > vises. Bemærk: Man kan også angive < Main menu > og dreje SCROLL til < Music player >. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på < Shared media >, tryk på SCROLL for at bekræfte. Vælg musikken trin for trin. 3. Tryk på for at gå til forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. B. Repeat-modus 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Repeat play: Off >. Tryk for at skifte mellem Off og On. C. Shuffle-modus 2. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Shuffle play: Off >. Tryk for at skifte mellem Off og On. Side 25

26 DAB-modus Kom i gang 1. Tryk på MODE flere gange indtil < DAB radio > vises. Til brug første gang udfører den en fuldstændig søgning og lagrer stationslisten i hukommelsen. Bemærk: a. Du kan også trykke på MENU og dreje SCROLL hen til < DAB >. Tryk for at gå ind. b. Under brugen kan man udføre en fuldstændig søgning for at opdatere stationslisten: Tryk på MENU og drej SCROLL til Full scan. Tryk for at bekræfte. 2. Når søgningen er fuldført, vises DAB+, DAB-stationerne i alfanumerisk rækkefølge. Den første station på listen vælges. Bemærk: Hvis der ikke kan findes nogen DAB+-, DAB-signaler i dit område, kan det ske, at radioen skal flyttes. Skift til en anden DAB-station 1. Fortsæt trin 2 ovenfor. Du kan gå tilbage når som helst ved at trykke på BACK. 3. Mens pilen peger på Station list, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 4. Drej på SCROLL for at blade gennem stationerne på listen og tryk for at bekræfte. Bemærk: Hvis der ikke kan findes noget DAB-signal i dit område, kan det ske, at radioen skal flyttes. Dynamic Label Segment (DLS): Dette er tekstinformation som ruller hen over skærmen og som sendes af DAB-stationen. Informationen kan indeholde musiktitler eller detaljer om det program, der sendes af TV. Side 26

27 Manuel tuning: 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Manual tune >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL for at blade gennem kanalerne og tryk for at vælge pågældende kanal. Bemærk: Hvis flere kanaler stemmer overens med denne kanal og frekvensen, vises der en tuningmåler, som viser signalstyrken og navnet efter nogen sekunder. 3. Tryk på SCROLL igen for at forlade denne modus. Prune invalid: (fjern kanaler som ikke sender/fungerer) 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Prune invalid >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til YES og tryk for at bekræfte. Side 27

28 DRC-værdi (Dynamic Range Control) Man kan angive niveauet på komprimeringen af stationerne for at eliminere forskellene i det dynamiske område eller lydniveauerne mellem radiostationerne. Bemærk: a. DRC off indikerer, at der ikke er nogen komprimering. b. DRC low indikerer en lille komprimering. c. DRC high indikerer maksimal komprimering. 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < DRC >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til det ønskede valg. Tryk for at bekræfte. Sådan ændrer man stationsrækkefølgen 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Station order >. Tryk for at bekræfte. Bemærk: Der er tre alternativer: Alphanumeric, Ensemble og Valid. # vises efter standardindstillingen for at indikere den gældende rækkefølge. STATIONSRÆKKEFØLGE Alphanumeric Ensemble Valid BESKRIVELSE Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. Oplister aktive stationer [stationer som sender i øjeblikket] før inaktive stationer. Fjerner inaktive stationer fra stationslisten. 2. Drej SCROLL til ønsket valg. Tryk for at bekræfte. Side 28

29 FM-modus A. GENEREL BRUG 1. Tryk på MODE flere gange indtil < FM Radio > vises. Ved brug for første gang begynder den på starten af FM-frekvensområdet (87,50 MHz). Ellers vælges den station, der blev lyttet til sidst. Bemærk: Du kan også angive < Main menu > og derefter dreje SCROLL til < FM >. Tryk for at bekræfte. 3. Drej SCROLL for at hæve eller sænke frekvensen i trin på 0,05 MHz. 4. For at søge automatisk, tryk på SCROLL. Bemærk: a. For at bruge autosøg til at søge efter næste aktive station, så gentag trin 3. b. Enheden viser frekvensen, som ændrer sig, indtil den stopper på næste station. c. Efter at den er kommet til slutningen på frekvensområdet, så starter den søgningen forfra. B. SØGEINDSTILLINGER 1. I FM-modus kan man på et hvilket som helst trin trykke på BACK eller MENU for at gå ind i indstillingsmodus. 2. Mens pilen peger på < Scan setting >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 3. Drej på SCROLL for at vælge YES eller NO. Tryk for at bekræfte. Side 29

30 C. LYDINDSTILLING 1. I FM-modus kan du på et hvilket som helst trin trykke på BACK eller MENU for at gå ind i indstillingsmodus. 2. Mens pilen peger på < Audio setting >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 3. Drej på SCROLL for at vælge YES eller NO og tryk for at bekræfte. Her kan man angive at radioen skal sende i mono, når signalerne er svage. (Dette er for at forhindre dårlig lyd) Side 30

31 Angiv forhåndsindstillede stationer Radioen kan gemme 10 internet-, 10 DAB+- og 10 FM-stationer. For at gemme aktuel station: 1. Tryk på og hold PRESET inde og drej derefter på SCROLL for at vælge den ønskede station. 2. Tryk på SCROLL for at bekræfte. Derefter går den tilbage til normal tilstand og ikonet for forhåndsindstilling vises på skærmen. Valg af en forhåndsindstillet station Sådan vælger man en gemt internetstation: 1. Tryk på MODE for at gå til relative-modus. 2. Tryk på PRESET og drej på SCROLL for at vælge den ønskede station. 3. Tryk på for at bekræfte. Side 31

32 AUX IN-modus 1. Tryk på MODE flere gange indtil < AUX in > vises. Bemærk: Du kan også gå ind i MAIN MENU og dreje på SCROLL hen til < AUX in >. Tryk for at bekræfte. 2. Ved hjælp af et kabel kan radioen forvandles til et højttalersystem af høj kvalitet. 3. Kobl den ene ende af lydkablet til hovedetelefon- eller auxiliary out-kontakten på kildeenheden og den anden ende kobles til AUX IN-kontakten på bagsiden af radioen. Skærmen på radioen viser: 4. For at få et optimalt volumenniveau, justerer man volumenniveauet på både kildeenheden og radioen. Bemærk: AUX IN kan tilkobles til en MP3-afspiller eller til eksterne lydkilder på en hurtig og enkel måde. Side 32

33 Sleep-funktionen Funktion til automatisk at slukke for radioen. 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < Sleep >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej SCROLL for at definere en slukketid på mellem 0 60 minutter. 3. Når det ønskede tidsrum vises, holder man op med at dreje. Værdien er dermed angivet. Bemærk: a. Intervaltiden er 15 minutter pr. trin. B. På dette trin vises sleep -ikonet, samt hvor lang tid det varer, før tiden er udløbet. 4. Radioen skifter selv til standby-modus efter at tiden er gået. 5. For at fortsætte med at lytte til radioen, så tryk på STANDBY/ON. Side 33

34 Indstilling af uret Manuel indstilling af tid/dato 1. Denne funktion kan man aktivere fra < Main menu > < System settings > < Time/Date >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Når pilen peger på < Set Time/Date >, så tryk på SCROLL og drej så for at angive datoen. 3. Brug samme metode til at angive måned, år og minutter. Indstillingen er nu lavet. Man kan også lave den ved hjælp af Auto update Bemærk: Vælg <Auto update>. Sørg for at radioen er koblet til internettet. Radioen henter så dato og klokkeslet automatisk. 1. Drej på SCROLL for < Auto update >. Tryk for at bekræfte. 2. Man kan enten vælge < Update from DAB > eller < Update from Network >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. Indstillingen er nu lavet. Side 34

35 Angiv tidsformat 1. Drej SCROLL for < Set format >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til det ønskede format og tryk for at bekræfte. Angiv tidszone 1. Drej SCROLL for < Set timezone >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL indtil du kommer til din lokale tidszone. Tryk for at bekræfte. Nu er uret indstillet. Side 35

36 Sommertid 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < System settings > < Time/Date > < Daylight savings >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til ON. Tryk for at bekræfte og så er man færdig. Side 36

37 Indstilling af alarmen Bemærk: Sørg for, at uret er indstillet, før alarmen stilles. 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < Alarms >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL til den ønskede værdi og tryk for at bekræfte. 3. Mens pilen peger på < Enable: Off >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 4. Drej på SCROLL indtil du kommer til den ønskede alarmfrekvens. Tryk for at bekræfte. 5. Drej SCROLL til < Time: 00:00 >. Tryk for at bekræfte. 6. Drej på SCROLL for at ændre tidsformatet. Tryk for at bekræfte. 7. Brug samme metode for at angive minutterne. Tryk for at bekræfte. Side 37

38 8. Drej SCROLL til < Mode: Internet radio >. Tryk for at bekræfte og drej på knappen til ønsket alarmmodus. Bemærk: Man kan også dreje SCROLL til < Preset: Last listened > indtil man hører den valgte alarm. 9. Tryk på SCROLL for at bekræfte og drej derefter knappen til < Volume: 12 >. Tryk for at bekræfte. 10. Drej på SCROLL indtil du får den ønskede lydstyrke. Tryk for at bekræfte. 11. Drej til slut SCROLL til < Save >. Tryk for at bekræfte. Skærmbilledet viser Alarm Saved i tre sekunder. Alarmikonet vises. For at kontrollere alarmstatus, så tryk på STANDBY/ON for at gå ind i standby-modus. Side 38

39 Sluk for alarmen Når alarmen høres, kan man enten trykke på STANDBY/ON for at slukke for den eller man kan... bruge funktionen snooze Tryk på SCROLL for at udsætte alarmen. Tryk på knappen flere gange for at vælge tidsrummet for SNOOZE: 5/10/15/30 minutter. Bemærk: a. Når SNOOZE-funktionen er i brug, så skal den relative alarm blinke og vise hvor lang tid der er gået. På dette tidspunkt kan man også trykke på STANDBY/ON for at få slukket for alarmen. b. Når SNOOZE-tiden er gået, så skal alarmen begynde at pippe igen. Afbryd en alarm Følg følgende trin: a. Vælg ønsket alarm: ALARM 1 eller ALARM 2 og tryk på SCROLL for at gå ind i indstillingsmodus. b. Når pilen peger på Enable: Daily (eller en anden frekvens), så tryk på SCROLL. c. Drej SCROLL til Off og tryk for at bekræfte. d. Drej SCROLL til < Save >, og tryk for at bekræfte indstillingerne. Stil eventuelt tilbage til fabriksindstillingerne. Side 39

40 Generel brug Gå tilbage til hovedmenuen Tryk på MENU, og drej SCROLL til < Main menu >. Man kan også gå tilbage til < Main menu > når som helst ved at trykke på BACK flere gange. Justering af volumen Juster volumen ved at dreje på. Radioen husker forrige volumenniveau. Blad gennem stationsinformationen Det kan ses på den information, der vises på den anden linje på skærmen, når der lyttes til et program. For at se på mere information, kan der trykkes på INFO flere gange. Bemærk: Denne funktion fungerer ikke i AUX in -modus. Side 40

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

i Net2+ Tillykke med din nye inet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

i Net2+ Tillykke med din nye inet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Stream 2. Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 2. Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere