Pinell Supersound II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pinell Supersound II"

Transkript

1 Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio

2 Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug for, før man kan begynde at bruge internetradioen... 7 Oversigt over knapper (a)... 8 Oversigt over udgange/indgange (b) Opsætningsvejledning Valg af station via Podcasts Få adgangskode Tilføj en station til My favourites Tilføj en station til My Added Stations Ændring af stationsinformationen Stationsopdateringer Music Player-modus DAB-modus FM-modus Angiv forhåndsindstillede stationer Valg af en forhåndsindstillet station AUX IN-modus Sleep-funktionen Indstilling af uret Sommertid Indstilling af alarmen Generel brug 40 Gå tilbage til hovedmenuen Justering af volumen Blad gennem stationsinformationen Systemindstillinger 41 Equaliser Netværksopsætning Sprog Indstilling tilbage til fabriksindstillingerne Softwareopdateringer Indstilling af opsætningsguiden Programversion og radio-id Baggrundsbelysning Tillæg 47 Trin 1: Opsætning af mediedeling i WMP Trin 2: Afspilning af musik med internetradioen Indstilling af mediedeling i MAC OS Fejlsøgning Ofte stillede spørgsmål / FAQ Side 2

3 Sikkerhedsinformation 9. Hvis stikket, der følger med, ikke passer i kontakten, skal man spørge en elektriker til råds eller købe en adapter. Lynet med en pil i enden i en trekant skal advare brugeren om, at der findes en uisoleret farlig spænding i produktet, som kan føre til elektrisk stød. Udråbstegnet i en trekant skal advare brugeren om, at der findes vigtige brugs- og vedligeholdsinstruktioner (service) i den vejledning, som følger med apparatet. 10. Beskyt strømledningen sådan at den ikke bliver trådt på eller klemt, specielt i nærheden af stikkene, kontakterne og det sted, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis ledningen er beskadiget, skal den repareres af en fagmand. 11. Brug kun dele/tilbehør, som er godkendt af producenten. 12. Når apparatet flyttes, så vær forsigtig, så skader undgås. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, SÅ UNDGÅ AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN ELLER FUGTIGHED. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand osv. 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Vær opmærksom på alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør med en tør klud. Til vanskelige pletter bruges en blød klud med et mildt rengøringsmiddel og vand. Tør apparatet af umiddelbart herefter. Brug ikke grove klude, fortynder, alkohol eller andre kemiske opløsninger, da disse kan skade overfladen eller fjerne bogstaver. 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres af objekter som aviser, duge, gardiner osv. 8. Installér ikke apparatet nær varmekilder som radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater, som producerer varme. 13. Tag apparatet ud af kontakten i tordenvejr eller hvis det ikke skal bruges i en længere periode. 14. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet bliver beskadiget, for eksempel hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i apparatet eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer som det skal, eller det er faldet på gulvet. 15. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt og objekter fyldt med vand, såsom vaser, må ikke stilles på apparatet. 16. Stikkontakten eller en koblingsenhed skal bruges som afkoblingsenhed. Afkoblingsenheden skal altid være klar til brug. 17. Læs Rating Labels på bagsiden af radioen for information om indgangseffekt og anden sikkerhedsinformation. Side 3

4 FCC-information FCC-afsnit Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt de følgende to vilkår: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne tåle al den interferens, der modtages, herunder interferens, som kan forårsage fejl under brugen. FCC-afsnit Advarsel: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, som ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ophæve brugerens ret til at bruge udstyret. FCC-afsnit BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en klasse B digitalenhed, under afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er lavet for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installering i en bolig. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensstøj og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil kunne forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller TV-modtagelsen, noget som kan afgøres ved at slå apparatet fra og til, kan brugeren prøve på at undgå interferens ved at lave et eller flere af følgende tiltag. Ændre retningen på, eller flytte om på antennen. Ved at øge afstanden mellem sender- og modtagerenhed. Ved at koble udstyret til en kontakt, som er på en anden kreds end modtagerenheden. Spørg forhandleren eller en radio-/tv-tekniker om hjælp. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt vilkårene om, at denne enhed ikke må forårsage skadelig interferens. Side 4

5 Indhold i æsken Hovedenhed med fjernbetjening Brugerhåndbog Side 5

6 Hurtigvejledning til internetradio Velkommen Tak fordi du har valgt Pinell Supersound II. Din radio vil give dig mange timers musikglæde med enkel tilgang til tusindvis af netradiostationer over hele verden, samt en række muligheder for streaming af musik. Uanset hvilket land du befinder dig i, kan du høre norsk og udenlandsk radio. Du kan også vælge en genre som klassisk musik, rock, jazz etc. Din Pinell giver dig den radiostation, du foretrækker. Registrér dit produkt på Vi vil da holde dig opdateret om udviklingen af dit produkt (software, opdateringer etc.) og give dig andre spændende nyheder fra Pinell. Brugerhåndbogen indeholder tips og råd om brug og evt. problemer. Vi anbefaler dig også at checke for opdateringer og nyheder. Brugermanualer på andre sprog er disponible på (på engelsk, dansk, svensk, finsk) Oplysningerne i denne håndbog kan ændres uden varsel. Denne håndbog er beskyttet af loven om ophavsrettigheder. Ingen dele af denne håndbog må kopieres eller gengives uden godkendelse fra TT Micro A/S side. Produktet må ikke skrottes sammen med normalt affald. Produktet kan indeholde materiale, som kan påvirke miljøet. Produktet skal afleveres på steder til indsamling af elektronisk affald. Copyright Side 6

7 Dette har man brug for, før man kan begynde at bruge internetradioen LAN-indstilling: Sørg for at netværket er klart og at du har netværksindstillingerne tilgængelige til dit LAN (ADSL- eller kabelmodem anbefales). Hvis du skal lægge radioens MAC-adresse ind i din router, så finder du den sådan her: Main menu System settings Network View settings MAC address Indstilling for trådløst LAN: En bredbåndsforbindelse skal være tilgængelig. Der skal bruges et trådløst adgangspunkt (Wi-Fi), som er koblet til bredbåndsforbindelsen, helst via en router. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til at bruge Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) som datakryptering, skal man kende WEP- eller WPA-koden, således at internetradioen kan kommunikere med netværket. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til pålidelige stationer, skal man angive radioens MACadresse i det trådløse adgangspunkt. Radioens MAC-adresse finder du her: Main menu System settings Network View settings MAC address Sørg for at det trådløse tilgangspunkt er på og koblet til bredbåndet, eller at LAN-kablet er ordentligt tilkoblet, før du fortsætter. For at denne del af systemet skal kunne fungere, anbefales det, at du læser de instruktioner, som fulgte med det trådløse adgangspunkt eller LAN-tilkoblingsenheden. Side 7

8 Oversigt over knapper (a) Radioen set forfra Knap Internet DAB + FM Media Player AUX in STANDBY/ON Tryk her for at tænde eller slukke for radioen Når man hører alarmen, trykkes der på denne knap for at slå den fra. MODE PRESET Tryk, for at skifte mellem internetradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM og AUX IN-modus. Bemærk: kun til brug i Media player-, AUX in-modus. Tryk på for at afspille forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. Bemærk: kun til brug i internet-, DAB+- og FM-modus. Se side 31 for mere information. Tryk og hold inde for at gemme forhåndsindstillede stationer. Tryk for at downloade den station, som er blevet gemt. INFO BACK Tryk, for at få vist information. Tryk, for at gå tilbage. Ingen funktion MENU Tryk, for at gå til hovedmenuen eller andre alternativer. Drej for at justere volumet. a. Drej for at blade gennem alternativer, tryk for at bekræfte. b. FM-modus: tryk, for at søge efter en aktiv station. c. Når du hører alarmen, så tryk her for at udsætte alarmen i 5-30minutter. Side 8

9 Oversigt over fjernbetjeningen Kontrol Internetradio / DAB + FM Media Player AUX in Tryk for at tænde/slukke for radioen Når du hører alarmen, så trykker du på denne knap for at slå den fra Tryk for at justere lyset i displayet. Tryk for at skifte mellem internetradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM og AUX IN-modus. Tryk for komme til equaliser Mute - Tryk for at dæmpe lyden / sætte radioen i lydløs modus. Tryk én gang til for at slå lyden til igen. Justering af lydstyrken Bemærk: kun til brug i Media player-, AUX in-modus. Tryk på for at afspille forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. Tryk her for at gå til hovedmenuen eller andre alternativer. a. Tryk eller for at blade op eller ned b. Tryk SELECT for at bekræfte c. Tryk eller for at gå frem eller tilbage. NB: Disse funktioner er ikke tilgængelige i Aux-in-modus Tryk for at indstille alarm1 eller alarm2 Når man hører alarmen, så tryk for at udsætte alarmen i 5-30 minutter. Tryk for at aktivere funktionen sleep FM modus: tryk for at søge efter aktive stationer DAB modus: tryk for at søge efter kanaler NB: Denne knap fungerer ikke i Aux-in-modus Tryk for at få info om kanalen frem Tryk for at justere uret. NB: Kun i internetradio-, DAB- og FM-modus. Tryk og hold en af de 10 preset knapper nede for at gemme stationer. Tryk på en af de 10 preset -knapper for at lytte til en af de allerede gemte kanaler. Side 9

10 Oversigt over udgange/indgange (b) Radioen set bagfra Indgang til hovedtelefoner: a. Radioen har en 3,5 mm indgang til hovedtelefoner. b. Hvis du sætter hovedtelefonerne i, dæmpes den interne højttaler automatisk. AUX INindgang: a. Bruges til at koble til en ekstern lydenhed. Side 10

11 Opsætningsvejledning Trin 1 Slut til 1. Kobl strømadapteren til og sørg for at LED-lampen lyser. 2. Når radioen er i brug, kan man slå den fra ved at trykke på STANDBY/ON. Første gang man slår den til, vises Setup wizard. Trin 2 Opsætningsvejledning 1. Fortsæt med opsætningsvejledningen, tryk så på SCROLL for at bekræfte med YES og drej på knappen for at vælge hour format. Tryk for at bekræfte. Man kan her vælge om man vil have uret til at gå til eller til Tryk på SCROLL for at bekræfte med Opdatér fra netværk/update from network. Dette gøres for at radioen automatisk henter dato og klokkeslet. 3. Drej på SCROLL for at vælge tidszone (timezone). Tryk for at bekræfte. Side 11

12 4. Drej på SCROLL for at vælge sommertid, Daylight saving. Tryk for at bekræfte. 5. Drej på SCROLL for at vælge det Wlan, der ønskes under Wlan region. Tryk for at bekræfte. 6. Drej på SCROLL for at vælge SSID. Tryk for at bekræfte. Radioen gemmer det i hukommelsen. SSID er navnet på det lokale netværk.(lan). Bemærk: I visse tilfælde finder radioen mere end et netværk. Drej på SCROLL for at finde det foretrukne og tryk for at bekræfte. 7. Hvis netværket ikke er konfigureret til at bede om et password (WEP/WPA), kobler radioen til netværket og viser: 8. Hvis en WEP-/WPA-nøgle (password) er nødvendig, bliver man bedt om at angive WEP-/WPA-koden og så vises passwordskærmbilledet: Side 12

13 Drej på SCROLL for at blade gennem de alfanumeriske tegn og tryk på knappen for at vælge et tegn. Bemærk: WEP-/WPA-password skelner mellem små og store bogstaver. Hvis man laver en fejl, når password angives, så vælger man for at slette dette tegn. Bemærk: a.> Det fuldstændige navn på er Backspace. b.> Sådan vælger man, eller : mens pilen peger på, drej SCROLL mod uret. Så ser man disse alternativer. c.> Ved at vælge kommer man tilbage til forrige spor. d.> Efter at man har valgt sidste bogstav i password, drej på SCROLL for at komme til for at bekræfte.. Tryk e.> Radioen gemmer det WEP/WPA, der er angivet, så det skal ikke angives igen. 9. Tryk på SCROLL for at afslutte. Indstillingen er lavet. Side 13

14 Adgang til trådløst netværk 1. Efter at man har været gennem Setup wizard, så tryk på SCROLL for at gå ind i Internet radio - modus. Bemærk: Man kan også trykke på MODE flere gange indtil Internet radio vises. Senere vises der: 2. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. Hvis radioen viser Kontrollér Flyt Sørg radioen for, at routeren der til et er sted angivet og med se efter rigtigt stærkere om password. den signaler. fungerer som den skal. Efter at man har prøvet at koble på til netværket, kan man gøre følgende: a. b. c. Side 14

15 Lokale stationer Bemærk: Sørg for at radioen allerede er koblet til netværket. 1. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL til du kommer til <Local Norway> og tryk for at bekræfte. Bemærk: Local Norway kan være erstattet af noget andet, afhængigt af hvor man befinder sig. Det kan for eksempel være local US eller local UK osv. Det er enkelt at finde en lokal station. 3. Drej på SCROLL for at finde en favoritstation, tryk for at bekræfte og gå videre til det ønskede program. Side 15

16 Valg af station Bemærk: Sørg for, at radioen allerede er koblet til netværket. 1. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL for at komme til < Stations >. Tryk for at bekræfte. 3. Man kan vælge mellem fem alternativer for at vælge en station, som det er vist ovenfor. LOCATION gør, at man kan vælge fra de radiostationer, der findes i hvert af de lande, der er valgt fra listen. a. Mens pilen peger på < Location >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej på SCROLL indtil man kommer til den ønskede region. Tryk for at bekræfte. c. Brug samme metode til at vælge land og station. Radioen starter. Side 16

17 GENRE gør, at man kan vælge radiostation i efter indhold, for eksempel klassisk rock, sport, nyheder osv. a. Drej SCROLL til < Genre >. Tryk for at bekræfte. b. Drej på SCROLL for at vælge favoritindhold. Tryk for at bekræfte. c. Drej på SCROLL for at vælge den ønskede station. Tryk for at bekræfte. Bemærk: a. Visse radiostationer sender ikke 24 timer i døgnet, mens nogle radiostationer altid sender. Dette kan medføre, at radioen viser en fejlmeddelelse. Dette kan ske, hvis radiostationen har ophørt med at sende. Så går man bare tilbage til stationsoversigten og vælger en anden station. b. Hvis denne station har indhold, der kan vælges ud fra, vises der en liste over tidligere udsendte programmer (podcast). Side 17

18 Tilkobling til et netværk via kabel Trin 1 Vælg LAN-indstillinger Bemærk: a. Sørg for at LAN-kablet allerede er koblet til LAN-udgangen. 1. Tryk på MENU, og drej på SCROLL til Main Menu. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til < System settings >. Tryk for at bekræfte. 3. Drej SCROLL til < Network >. Tryk for at bekræfte. 4. Drej SCROLL til < Manual settings >. Tryk for at bekræfte. 5. Mens pilen peger på < Wired >, tryk på SCROLL for at bekræfte. 6. Mens pilen peger på < DHCP enable >, tryk på SCROLL for at bekræfte. Side 18

19 Senere vises: LAN-indstillingen er angivet. Trin 2 Gå ind i internetradiomodus 1. Tryk på MENU, drej SCROLL til Main menu. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på Internet radio, tryk på SCROLL for at bekræfte eller tryk på MODE flere gange indtil < Internet Radio > vises. Stop med at trykke. or Trin 3 Adgangsnetværk Fortsæt med trinene ovenfor. Nogle sekunder senere vises: or Hvis dette sker, kan man gøre følgende: a. Kontrollér routeren. Sørg for, at den fungerer, som den skal. b. Kontrollér LAN-kablet. Sørg for, at det ikke er beskadiget. c. Kontrollér porten til kablet. Side 19

20 Sådan skifter man til trådløst netværk Bemærk: For at denne rækkefølge skal gælde, skal man enten stille tilbage til fabriksindstillingerne eller følge trinene nedenfor: 1. Se i vælg LAN indstillinger, som kan findes på side 15, og drej SCROLL til < Wireless >. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på < DHCP enable >, så tryk på SCROLL for at bekræfte og gå ind i det trådløse netværk trin for trin. Den trådløse indstilling er nu OK. Side 20

21 Valg af station via Podcasts 1. Efter at radioen er koblet til netværket, så drej SCROLL til < Podcasts >. 2. Tryk på SCROLL for at bekræfte og drej derefter SCROLL hen til din favorit. 3. Tryk på SCROLL for at bekræfte og vælg foretrukket program trin for trin. Få adgangskode Denne kode er nødvendig til at registrere radioen på websiden: Her kan du lave favoritlister, registrere egne kanaler etc., som du senere kan afspille på din radio. 1. Efter at radioen er koblet til netværket, drej SCROLL til < Help >. Tryk for at bekræfte. Bemærk: På dette stadium kan man også se svar under Ofte stilte spørsmål. 2. Mens pilen peger på < Get access code >, trykker man på SCROLL for at få adgangskoden. Side 21

22 Tilføj en station til My favourites 1. Gå til netsiden: 2. Klik på linket Register here. 3. Opret en konto. Du skal bruge en adgangskode for at oprette den. Se på side 21. Bemærk: Vil du logge på som medlem? Da skal du huske din registrerede -adresse og dit password. 4. Så får man fordelene ved de forskellige tillægsfunktioner og tjenester, der tilbydes af Frontier Internet Radio Portal. Hvis du allerede har en konto og ønsker at tilføje en radio, så log ind på din konto og vælg My preferences (mine præferencer) > Add another Wi-Fi radio (tilføj en ny Wi-Fi-radio). Så snart radioen er registreret på portalen, kan man bruge favoritlisterne og funktionerne. 5. For at afspille My favourites, skal man gennem to trin: a. Mens pilen peger på < My favourites >, tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej på SCROLL til du kommer til favoritradiostationen og tryk så på knappen. Bemærk: Stationerne, som ligger i my favourites vises i underkataloget under my favourites. De slettes ikke selv om du genopretter fabriksindstillingerne. Side 22

23 Tilføj en station til My Added Stations 1. Gå til netsiden: 2. Log på som medlem (du lod dig registrere på forrige side). 3. Du får adgang til de forskellige tillægsfunktioner og tjenester, der tilbydes via Frontier Internet Radio Portal. Her kan du registrere kanaler, som sender på internettet, men som ikke findes i radioens menusystem. 4. For at afspille My added stations, skal man gennem to trin: a. Når pilen peger på < My added stations >, tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej SCROLL indtil du kommer til favoritstationen og tryk på den. Bemærk: De stationer, der er blevet tilføjet, vises i underkataloget til my added stations. De slettes ikke, selvom du genopretter fabriksindstillingerne. Side 23

24 Ændring af stationsinformationen Ved at trykke på INFO flere gange, kan man se den information, der vises på den anden linje på skærmen, når der lyttes til et program. Beskrivelse af stationen Denne information ruller hen over skærmen og leveres af internetstationen. Her vises for eksempel musiktitler eller detaljer om det programm, der sendes. Stationens placering Dette er en beskrivelse af den type program, som leveres af enten internetradiostationen eller TV. Stationens pålidelighed Dette viser graden af pålidelighed for den station, der lyttes til. Signalinformation for stationen Dette viser den digitale bitrate og signalmodus. Stationens afspilningsbuffer Dette viser styrken på afspilningsbufferen for den pågældende station. Dato for station Dette viser den dato, som udsendes af TV et, sådan at den er nøjagtig. Side 24

25 Stationsopdateringer Af og til viser radioen en besked om at den modtager en opdateret stationsliste. Dette gør den automatisk og med jævne mellemrum, således at den altid har den nyeste stationsoversigt. Music Player-modus Bemærk: For at kunne afspille i denne modus, anbefales det, at du læser de efterfølgende sider først. A. AFSPILNING AF DELTE MEDIER 1. Tryk på MODE flere gange indtil < Music player > vises. Bemærk: Man kan også angive < Main menu > og dreje SCROLL til < Music player >. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på < Shared media >, tryk på SCROLL for at bekræfte. Vælg musikken trin for trin. 3. Tryk på for at gå til forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. B. Repeat-modus 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Repeat play: Off >. Tryk for at skifte mellem Off og On. C. Shuffle-modus 2. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Shuffle play: Off >. Tryk for at skifte mellem Off og On. Side 25

26 DAB-modus Kom i gang 1. Tryk på MODE flere gange indtil < DAB radio > vises. Til brug første gang udfører den en fuldstændig søgning og lagrer stationslisten i hukommelsen. Bemærk: a. Du kan også trykke på MENU og dreje SCROLL hen til < DAB >. Tryk for at gå ind. b. Under brugen kan man udføre en fuldstændig søgning for at opdatere stationslisten: Tryk på MENU og drej SCROLL til Full scan. Tryk for at bekræfte. 2. Når søgningen er fuldført, vises DAB+, DAB-stationerne i alfanumerisk rækkefølge. Den første station på listen vælges. Bemærk: Hvis der ikke kan findes nogen DAB+-, DAB-signaler i dit område, kan det ske, at radioen skal flyttes. Skift til en anden DAB-station 1. Fortsæt trin 2 ovenfor. Du kan gå tilbage når som helst ved at trykke på BACK. 3. Mens pilen peger på Station list, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 4. Drej på SCROLL for at blade gennem stationerne på listen og tryk for at bekræfte. Bemærk: Hvis der ikke kan findes noget DAB-signal i dit område, kan det ske, at radioen skal flyttes. Dynamic Label Segment (DLS): Dette er tekstinformation som ruller hen over skærmen og som sendes af DAB-stationen. Informationen kan indeholde musiktitler eller detaljer om det program, der sendes af TV. Side 26

27 Manuel tuning: 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Manual tune >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL for at blade gennem kanalerne og tryk for at vælge pågældende kanal. Bemærk: Hvis flere kanaler stemmer overens med denne kanal og frekvensen, vises der en tuningmåler, som viser signalstyrken og navnet efter nogen sekunder. 3. Tryk på SCROLL igen for at forlade denne modus. Prune invalid: (fjern kanaler som ikke sender/fungerer) 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Prune invalid >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til YES og tryk for at bekræfte. Side 27

28 DRC-værdi (Dynamic Range Control) Man kan angive niveauet på komprimeringen af stationerne for at eliminere forskellene i det dynamiske område eller lydniveauerne mellem radiostationerne. Bemærk: a. DRC off indikerer, at der ikke er nogen komprimering. b. DRC low indikerer en lille komprimering. c. DRC high indikerer maksimal komprimering. 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < DRC >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til det ønskede valg. Tryk for at bekræfte. Sådan ændrer man stationsrækkefølgen 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Station order >. Tryk for at bekræfte. Bemærk: Der er tre alternativer: Alphanumeric, Ensemble og Valid. # vises efter standardindstillingen for at indikere den gældende rækkefølge. STATIONSRÆKKEFØLGE Alphanumeric Ensemble Valid BESKRIVELSE Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. Oplister aktive stationer [stationer som sender i øjeblikket] før inaktive stationer. Fjerner inaktive stationer fra stationslisten. 2. Drej SCROLL til ønsket valg. Tryk for at bekræfte. Side 28

29 FM-modus A. GENEREL BRUG 1. Tryk på MODE flere gange indtil < FM Radio > vises. Ved brug for første gang begynder den på starten af FM-frekvensområdet (87,50 MHz). Ellers vælges den station, der blev lyttet til sidst. Bemærk: Du kan også angive < Main menu > og derefter dreje SCROLL til < FM >. Tryk for at bekræfte. 3. Drej SCROLL for at hæve eller sænke frekvensen i trin på 0,05 MHz. 4. For at søge automatisk, tryk på SCROLL. Bemærk: a. For at bruge autosøg til at søge efter næste aktive station, så gentag trin 3. b. Enheden viser frekvensen, som ændrer sig, indtil den stopper på næste station. c. Efter at den er kommet til slutningen på frekvensområdet, så starter den søgningen forfra. B. SØGEINDSTILLINGER 1. I FM-modus kan man på et hvilket som helst trin trykke på BACK eller MENU for at gå ind i indstillingsmodus. 2. Mens pilen peger på < Scan setting >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 3. Drej på SCROLL for at vælge YES eller NO. Tryk for at bekræfte. Side 29

30 C. LYDINDSTILLING 1. I FM-modus kan du på et hvilket som helst trin trykke på BACK eller MENU for at gå ind i indstillingsmodus. 2. Mens pilen peger på < Audio setting >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 3. Drej på SCROLL for at vælge YES eller NO og tryk for at bekræfte. Her kan man angive at radioen skal sende i mono, når signalerne er svage. (Dette er for at forhindre dårlig lyd) Side 30

31 Angiv forhåndsindstillede stationer Radioen kan gemme 10 internet-, 10 DAB+- og 10 FM-stationer. For at gemme aktuel station: 1. Tryk på og hold PRESET inde og drej derefter på SCROLL for at vælge den ønskede station. 2. Tryk på SCROLL for at bekræfte. Derefter går den tilbage til normal tilstand og ikonet for forhåndsindstilling vises på skærmen. Valg af en forhåndsindstillet station Sådan vælger man en gemt internetstation: 1. Tryk på MODE for at gå til relative-modus. 2. Tryk på PRESET og drej på SCROLL for at vælge den ønskede station. 3. Tryk på for at bekræfte. Side 31

32 AUX IN-modus 1. Tryk på MODE flere gange indtil < AUX in > vises. Bemærk: Du kan også gå ind i MAIN MENU og dreje på SCROLL hen til < AUX in >. Tryk for at bekræfte. 2. Ved hjælp af et kabel kan radioen forvandles til et højttalersystem af høj kvalitet. 3. Kobl den ene ende af lydkablet til hovedetelefon- eller auxiliary out-kontakten på kildeenheden og den anden ende kobles til AUX IN-kontakten på bagsiden af radioen. Skærmen på radioen viser: 4. For at få et optimalt volumenniveau, justerer man volumenniveauet på både kildeenheden og radioen. Bemærk: AUX IN kan tilkobles til en MP3-afspiller eller til eksterne lydkilder på en hurtig og enkel måde. Side 32

33 Sleep-funktionen Funktion til automatisk at slukke for radioen. 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < Sleep >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej SCROLL for at definere en slukketid på mellem 0 60 minutter. 3. Når det ønskede tidsrum vises, holder man op med at dreje. Værdien er dermed angivet. Bemærk: a. Intervaltiden er 15 minutter pr. trin. B. På dette trin vises sleep -ikonet, samt hvor lang tid det varer, før tiden er udløbet. 4. Radioen skifter selv til standby-modus efter at tiden er gået. 5. For at fortsætte med at lytte til radioen, så tryk på STANDBY/ON. Side 33

34 Indstilling af uret Manuel indstilling af tid/dato 1. Denne funktion kan man aktivere fra < Main menu > < System settings > < Time/Date >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Når pilen peger på < Set Time/Date >, så tryk på SCROLL og drej så for at angive datoen. 3. Brug samme metode til at angive måned, år og minutter. Indstillingen er nu lavet. Man kan også lave den ved hjælp af Auto update Bemærk: Vælg <Auto update>. Sørg for at radioen er koblet til internettet. Radioen henter så dato og klokkeslet automatisk. 1. Drej på SCROLL for < Auto update >. Tryk for at bekræfte. 2. Man kan enten vælge < Update from DAB > eller < Update from Network >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. Indstillingen er nu lavet. Side 34

35 Angiv tidsformat 1. Drej SCROLL for < Set format >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til det ønskede format og tryk for at bekræfte. Angiv tidszone 1. Drej SCROLL for < Set timezone >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL indtil du kommer til din lokale tidszone. Tryk for at bekræfte. Nu er uret indstillet. Side 35

36 Sommertid 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < System settings > < Time/Date > < Daylight savings >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til ON. Tryk for at bekræfte og så er man færdig. Side 36

37 Indstilling af alarmen Bemærk: Sørg for, at uret er indstillet, før alarmen stilles. 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < Alarms >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL til den ønskede værdi og tryk for at bekræfte. 3. Mens pilen peger på < Enable: Off >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 4. Drej på SCROLL indtil du kommer til den ønskede alarmfrekvens. Tryk for at bekræfte. 5. Drej SCROLL til < Time: 00:00 >. Tryk for at bekræfte. 6. Drej på SCROLL for at ændre tidsformatet. Tryk for at bekræfte. 7. Brug samme metode for at angive minutterne. Tryk for at bekræfte. Side 37

38 8. Drej SCROLL til < Mode: Internet radio >. Tryk for at bekræfte og drej på knappen til ønsket alarmmodus. Bemærk: Man kan også dreje SCROLL til < Preset: Last listened > indtil man hører den valgte alarm. 9. Tryk på SCROLL for at bekræfte og drej derefter knappen til < Volume: 12 >. Tryk for at bekræfte. 10. Drej på SCROLL indtil du får den ønskede lydstyrke. Tryk for at bekræfte. 11. Drej til slut SCROLL til < Save >. Tryk for at bekræfte. Skærmbilledet viser Alarm Saved i tre sekunder. Alarmikonet vises. For at kontrollere alarmstatus, så tryk på STANDBY/ON for at gå ind i standby-modus. Side 38

39 Sluk for alarmen Når alarmen høres, kan man enten trykke på STANDBY/ON for at slukke for den eller man kan... bruge funktionen snooze Tryk på SCROLL for at udsætte alarmen. Tryk på knappen flere gange for at vælge tidsrummet for SNOOZE: 5/10/15/30 minutter. Bemærk: a. Når SNOOZE-funktionen er i brug, så skal den relative alarm blinke og vise hvor lang tid der er gået. På dette tidspunkt kan man også trykke på STANDBY/ON for at få slukket for alarmen. b. Når SNOOZE-tiden er gået, så skal alarmen begynde at pippe igen. Afbryd en alarm Følg følgende trin: a. Vælg ønsket alarm: ALARM 1 eller ALARM 2 og tryk på SCROLL for at gå ind i indstillingsmodus. b. Når pilen peger på Enable: Daily (eller en anden frekvens), så tryk på SCROLL. c. Drej SCROLL til Off og tryk for at bekræfte. d. Drej SCROLL til < Save >, og tryk for at bekræfte indstillingerne. Stil eventuelt tilbage til fabriksindstillingerne. Side 39

40 Generel brug Gå tilbage til hovedmenuen Tryk på MENU, og drej SCROLL til < Main menu >. Man kan også gå tilbage til < Main menu > når som helst ved at trykke på BACK flere gange. Justering af volumen Juster volumen ved at dreje på. Radioen husker forrige volumenniveau. Blad gennem stationsinformationen Det kan ses på den information, der vises på den anden linje på skærmen, når der lyttes til et program. For at se på mere information, kan der trykkes på INFO flere gange. Bemærk: Denne funktion fungerer ikke i AUX in -modus. Side 40

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

ZoneAlarm Dansk vejledning 1

ZoneAlarm Dansk vejledning 1 ZoneAlarm Dansk vejledning 1 Installation Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den. Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

i Net2+ Tillykke med din nye inet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

i Net2+ Tillykke med din nye inet2+. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning Internetradio Dansk

Brugervejledning Internetradio Dansk Brugervejledning Internetradio Før produktet tages i brug, bør du først læse sikkerhedsanvisningerne og overholde dem, når produktet bruges. Sikkerhedsanvisninger Læs sikkerhedsinstruktionerne herunder,

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio

BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio BRUGERVEJLEDNING Wi-FI Internetradio Dansk 1. Introduktion...1 2. Tænd/sluk og justering af lydstyrke...1 3. Tilslutning af radioen til trådløst netværk...2 4. Valg af radiokanaler...3 5. Lagring og afspilning

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere