Pinell Supersound II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pinell Supersound II"

Transkript

1 Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio

2 Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug for, før man kan begynde at bruge internetradioen... 7 Oversigt over knapper (a)... 8 Oversigt over udgange/indgange (b) Opsætningsvejledning Valg af station via Podcasts Få adgangskode Tilføj en station til My favourites Tilføj en station til My Added Stations Ændring af stationsinformationen Stationsopdateringer Music Player-modus DAB-modus FM-modus Angiv forhåndsindstillede stationer Valg af en forhåndsindstillet station AUX IN-modus Sleep-funktionen Indstilling af uret Sommertid Indstilling af alarmen Generel brug 40 Gå tilbage til hovedmenuen Justering af volumen Blad gennem stationsinformationen Systemindstillinger 41 Equaliser Netværksopsætning Sprog Indstilling tilbage til fabriksindstillingerne Softwareopdateringer Indstilling af opsætningsguiden Programversion og radio-id Baggrundsbelysning Tillæg 47 Trin 1: Opsætning af mediedeling i WMP Trin 2: Afspilning af musik med internetradioen Indstilling af mediedeling i MAC OS Fejlsøgning Ofte stillede spørgsmål / FAQ Side 2

3 Sikkerhedsinformation 9. Hvis stikket, der følger med, ikke passer i kontakten, skal man spørge en elektriker til råds eller købe en adapter. Lynet med en pil i enden i en trekant skal advare brugeren om, at der findes en uisoleret farlig spænding i produktet, som kan føre til elektrisk stød. Udråbstegnet i en trekant skal advare brugeren om, at der findes vigtige brugs- og vedligeholdsinstruktioner (service) i den vejledning, som følger med apparatet. 10. Beskyt strømledningen sådan at den ikke bliver trådt på eller klemt, specielt i nærheden af stikkene, kontakterne og det sted, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis ledningen er beskadiget, skal den repareres af en fagmand. 11. Brug kun dele/tilbehør, som er godkendt af producenten. 12. Når apparatet flyttes, så vær forsigtig, så skader undgås. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, SÅ UNDGÅ AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN ELLER FUGTIGHED. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand osv. 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Vær opmærksom på alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør med en tør klud. Til vanskelige pletter bruges en blød klud med et mildt rengøringsmiddel og vand. Tør apparatet af umiddelbart herefter. Brug ikke grove klude, fortynder, alkohol eller andre kemiske opløsninger, da disse kan skade overfladen eller fjerne bogstaver. 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres af objekter som aviser, duge, gardiner osv. 8. Installér ikke apparatet nær varmekilder som radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater, som producerer varme. 13. Tag apparatet ud af kontakten i tordenvejr eller hvis det ikke skal bruges i en længere periode. 14. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet bliver beskadiget, for eksempel hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i apparatet eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer som det skal, eller det er faldet på gulvet. 15. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt og objekter fyldt med vand, såsom vaser, må ikke stilles på apparatet. 16. Stikkontakten eller en koblingsenhed skal bruges som afkoblingsenhed. Afkoblingsenheden skal altid være klar til brug. 17. Læs Rating Labels på bagsiden af radioen for information om indgangseffekt og anden sikkerhedsinformation. Side 3

4 FCC-information FCC-afsnit Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt de følgende to vilkår: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal kunne tåle al den interferens, der modtages, herunder interferens, som kan forårsage fejl under brugen. FCC-afsnit Advarsel: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, som ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ophæve brugerens ret til at bruge udstyret. FCC-afsnit BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en klasse B digitalenhed, under afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er lavet for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installering i en bolig. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensstøj og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil kunne forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller TV-modtagelsen, noget som kan afgøres ved at slå apparatet fra og til, kan brugeren prøve på at undgå interferens ved at lave et eller flere af følgende tiltag. Ændre retningen på, eller flytte om på antennen. Ved at øge afstanden mellem sender- og modtagerenhed. Ved at koble udstyret til en kontakt, som er på en anden kreds end modtagerenheden. Spørg forhandleren eller en radio-/tv-tekniker om hjælp. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt vilkårene om, at denne enhed ikke må forårsage skadelig interferens. Side 4

5 Indhold i æsken Hovedenhed med fjernbetjening Brugerhåndbog Side 5

6 Hurtigvejledning til internetradio Velkommen Tak fordi du har valgt Pinell Supersound II. Din radio vil give dig mange timers musikglæde med enkel tilgang til tusindvis af netradiostationer over hele verden, samt en række muligheder for streaming af musik. Uanset hvilket land du befinder dig i, kan du høre norsk og udenlandsk radio. Du kan også vælge en genre som klassisk musik, rock, jazz etc. Din Pinell giver dig den radiostation, du foretrækker. Registrér dit produkt på Vi vil da holde dig opdateret om udviklingen af dit produkt (software, opdateringer etc.) og give dig andre spændende nyheder fra Pinell. Brugerhåndbogen indeholder tips og råd om brug og evt. problemer. Vi anbefaler dig også at checke for opdateringer og nyheder. Brugermanualer på andre sprog er disponible på (på engelsk, dansk, svensk, finsk) Oplysningerne i denne håndbog kan ændres uden varsel. Denne håndbog er beskyttet af loven om ophavsrettigheder. Ingen dele af denne håndbog må kopieres eller gengives uden godkendelse fra TT Micro A/S side. Produktet må ikke skrottes sammen med normalt affald. Produktet kan indeholde materiale, som kan påvirke miljøet. Produktet skal afleveres på steder til indsamling af elektronisk affald. Copyright Side 6

7 Dette har man brug for, før man kan begynde at bruge internetradioen LAN-indstilling: Sørg for at netværket er klart og at du har netværksindstillingerne tilgængelige til dit LAN (ADSL- eller kabelmodem anbefales). Hvis du skal lægge radioens MAC-adresse ind i din router, så finder du den sådan her: Main menu System settings Network View settings MAC address Indstilling for trådløst LAN: En bredbåndsforbindelse skal være tilgængelig. Der skal bruges et trådløst adgangspunkt (Wi-Fi), som er koblet til bredbåndsforbindelsen, helst via en router. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til at bruge Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) som datakryptering, skal man kende WEP- eller WPA-koden, således at internetradioen kan kommunikere med netværket. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til pålidelige stationer, skal man angive radioens MACadresse i det trådløse adgangspunkt. Radioens MAC-adresse finder du her: Main menu System settings Network View settings MAC address Sørg for at det trådløse tilgangspunkt er på og koblet til bredbåndet, eller at LAN-kablet er ordentligt tilkoblet, før du fortsætter. For at denne del af systemet skal kunne fungere, anbefales det, at du læser de instruktioner, som fulgte med det trådløse adgangspunkt eller LAN-tilkoblingsenheden. Side 7

8 Oversigt over knapper (a) Radioen set forfra Knap Internet DAB + FM Media Player AUX in STANDBY/ON Tryk her for at tænde eller slukke for radioen Når man hører alarmen, trykkes der på denne knap for at slå den fra. MODE PRESET Tryk, for at skifte mellem internetradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM og AUX IN-modus. Bemærk: kun til brug i Media player-, AUX in-modus. Tryk på for at afspille forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. Bemærk: kun til brug i internet-, DAB+- og FM-modus. Se side 31 for mere information. Tryk og hold inde for at gemme forhåndsindstillede stationer. Tryk for at downloade den station, som er blevet gemt. INFO BACK Tryk, for at få vist information. Tryk, for at gå tilbage. Ingen funktion MENU Tryk, for at gå til hovedmenuen eller andre alternativer. Drej for at justere volumet. a. Drej for at blade gennem alternativer, tryk for at bekræfte. b. FM-modus: tryk, for at søge efter en aktiv station. c. Når du hører alarmen, så tryk her for at udsætte alarmen i 5-30minutter. Side 8

9 Oversigt over fjernbetjeningen Kontrol Internetradio / DAB + FM Media Player AUX in Tryk for at tænde/slukke for radioen Når du hører alarmen, så trykker du på denne knap for at slå den fra Tryk for at justere lyset i displayet. Tryk for at skifte mellem internetradio, Media Player (Music player), DAB (DAB+), FM og AUX IN-modus. Tryk for komme til equaliser Mute - Tryk for at dæmpe lyden / sætte radioen i lydløs modus. Tryk én gang til for at slå lyden til igen. Justering af lydstyrken Bemærk: kun til brug i Media player-, AUX in-modus. Tryk på for at afspille forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. Tryk her for at gå til hovedmenuen eller andre alternativer. a. Tryk eller for at blade op eller ned b. Tryk SELECT for at bekræfte c. Tryk eller for at gå frem eller tilbage. NB: Disse funktioner er ikke tilgængelige i Aux-in-modus Tryk for at indstille alarm1 eller alarm2 Når man hører alarmen, så tryk for at udsætte alarmen i 5-30 minutter. Tryk for at aktivere funktionen sleep FM modus: tryk for at søge efter aktive stationer DAB modus: tryk for at søge efter kanaler NB: Denne knap fungerer ikke i Aux-in-modus Tryk for at få info om kanalen frem Tryk for at justere uret. NB: Kun i internetradio-, DAB- og FM-modus. Tryk og hold en af de 10 preset knapper nede for at gemme stationer. Tryk på en af de 10 preset -knapper for at lytte til en af de allerede gemte kanaler. Side 9

10 Oversigt over udgange/indgange (b) Radioen set bagfra Indgang til hovedtelefoner: a. Radioen har en 3,5 mm indgang til hovedtelefoner. b. Hvis du sætter hovedtelefonerne i, dæmpes den interne højttaler automatisk. AUX INindgang: a. Bruges til at koble til en ekstern lydenhed. Side 10

11 Opsætningsvejledning Trin 1 Slut til 1. Kobl strømadapteren til og sørg for at LED-lampen lyser. 2. Når radioen er i brug, kan man slå den fra ved at trykke på STANDBY/ON. Første gang man slår den til, vises Setup wizard. Trin 2 Opsætningsvejledning 1. Fortsæt med opsætningsvejledningen, tryk så på SCROLL for at bekræfte med YES og drej på knappen for at vælge hour format. Tryk for at bekræfte. Man kan her vælge om man vil have uret til at gå til eller til Tryk på SCROLL for at bekræfte med Opdatér fra netværk/update from network. Dette gøres for at radioen automatisk henter dato og klokkeslet. 3. Drej på SCROLL for at vælge tidszone (timezone). Tryk for at bekræfte. Side 11

12 4. Drej på SCROLL for at vælge sommertid, Daylight saving. Tryk for at bekræfte. 5. Drej på SCROLL for at vælge det Wlan, der ønskes under Wlan region. Tryk for at bekræfte. 6. Drej på SCROLL for at vælge SSID. Tryk for at bekræfte. Radioen gemmer det i hukommelsen. SSID er navnet på det lokale netværk.(lan). Bemærk: I visse tilfælde finder radioen mere end et netværk. Drej på SCROLL for at finde det foretrukne og tryk for at bekræfte. 7. Hvis netværket ikke er konfigureret til at bede om et password (WEP/WPA), kobler radioen til netværket og viser: 8. Hvis en WEP-/WPA-nøgle (password) er nødvendig, bliver man bedt om at angive WEP-/WPA-koden og så vises passwordskærmbilledet: Side 12

13 Drej på SCROLL for at blade gennem de alfanumeriske tegn og tryk på knappen for at vælge et tegn. Bemærk: WEP-/WPA-password skelner mellem små og store bogstaver. Hvis man laver en fejl, når password angives, så vælger man for at slette dette tegn. Bemærk: a.> Det fuldstændige navn på er Backspace. b.> Sådan vælger man, eller : mens pilen peger på, drej SCROLL mod uret. Så ser man disse alternativer. c.> Ved at vælge kommer man tilbage til forrige spor. d.> Efter at man har valgt sidste bogstav i password, drej på SCROLL for at komme til for at bekræfte.. Tryk e.> Radioen gemmer det WEP/WPA, der er angivet, så det skal ikke angives igen. 9. Tryk på SCROLL for at afslutte. Indstillingen er lavet. Side 13

14 Adgang til trådløst netværk 1. Efter at man har været gennem Setup wizard, så tryk på SCROLL for at gå ind i Internet radio - modus. Bemærk: Man kan også trykke på MODE flere gange indtil Internet radio vises. Senere vises der: 2. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. Hvis radioen viser Kontrollér Flyt Sørg radioen for, at routeren der til et er sted angivet og med se efter rigtigt stærkere om password. den signaler. fungerer som den skal. Efter at man har prøvet at koble på til netværket, kan man gøre følgende: a. b. c. Side 14

15 Lokale stationer Bemærk: Sørg for at radioen allerede er koblet til netværket. 1. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL til du kommer til <Local Norway> og tryk for at bekræfte. Bemærk: Local Norway kan være erstattet af noget andet, afhængigt af hvor man befinder sig. Det kan for eksempel være local US eller local UK osv. Det er enkelt at finde en lokal station. 3. Drej på SCROLL for at finde en favoritstation, tryk for at bekræfte og gå videre til det ønskede program. Side 15

16 Valg af station Bemærk: Sørg for, at radioen allerede er koblet til netværket. 1. Mens pilen peger på < Station list >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL for at komme til < Stations >. Tryk for at bekræfte. 3. Man kan vælge mellem fem alternativer for at vælge en station, som det er vist ovenfor. LOCATION gør, at man kan vælge fra de radiostationer, der findes i hvert af de lande, der er valgt fra listen. a. Mens pilen peger på < Location >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej på SCROLL indtil man kommer til den ønskede region. Tryk for at bekræfte. c. Brug samme metode til at vælge land og station. Radioen starter. Side 16

17 GENRE gør, at man kan vælge radiostation i efter indhold, for eksempel klassisk rock, sport, nyheder osv. a. Drej SCROLL til < Genre >. Tryk for at bekræfte. b. Drej på SCROLL for at vælge favoritindhold. Tryk for at bekræfte. c. Drej på SCROLL for at vælge den ønskede station. Tryk for at bekræfte. Bemærk: a. Visse radiostationer sender ikke 24 timer i døgnet, mens nogle radiostationer altid sender. Dette kan medføre, at radioen viser en fejlmeddelelse. Dette kan ske, hvis radiostationen har ophørt med at sende. Så går man bare tilbage til stationsoversigten og vælger en anden station. b. Hvis denne station har indhold, der kan vælges ud fra, vises der en liste over tidligere udsendte programmer (podcast). Side 17

18 Tilkobling til et netværk via kabel Trin 1 Vælg LAN-indstillinger Bemærk: a. Sørg for at LAN-kablet allerede er koblet til LAN-udgangen. 1. Tryk på MENU, og drej på SCROLL til Main Menu. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til < System settings >. Tryk for at bekræfte. 3. Drej SCROLL til < Network >. Tryk for at bekræfte. 4. Drej SCROLL til < Manual settings >. Tryk for at bekræfte. 5. Mens pilen peger på < Wired >, tryk på SCROLL for at bekræfte. 6. Mens pilen peger på < DHCP enable >, tryk på SCROLL for at bekræfte. Side 18

19 Senere vises: LAN-indstillingen er angivet. Trin 2 Gå ind i internetradiomodus 1. Tryk på MENU, drej SCROLL til Main menu. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på Internet radio, tryk på SCROLL for at bekræfte eller tryk på MODE flere gange indtil < Internet Radio > vises. Stop med at trykke. or Trin 3 Adgangsnetværk Fortsæt med trinene ovenfor. Nogle sekunder senere vises: or Hvis dette sker, kan man gøre følgende: a. Kontrollér routeren. Sørg for, at den fungerer, som den skal. b. Kontrollér LAN-kablet. Sørg for, at det ikke er beskadiget. c. Kontrollér porten til kablet. Side 19

20 Sådan skifter man til trådløst netværk Bemærk: For at denne rækkefølge skal gælde, skal man enten stille tilbage til fabriksindstillingerne eller følge trinene nedenfor: 1. Se i vælg LAN indstillinger, som kan findes på side 15, og drej SCROLL til < Wireless >. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på < DHCP enable >, så tryk på SCROLL for at bekræfte og gå ind i det trådløse netværk trin for trin. Den trådløse indstilling er nu OK. Side 20

21 Valg af station via Podcasts 1. Efter at radioen er koblet til netværket, så drej SCROLL til < Podcasts >. 2. Tryk på SCROLL for at bekræfte og drej derefter SCROLL hen til din favorit. 3. Tryk på SCROLL for at bekræfte og vælg foretrukket program trin for trin. Få adgangskode Denne kode er nødvendig til at registrere radioen på websiden: Her kan du lave favoritlister, registrere egne kanaler etc., som du senere kan afspille på din radio. 1. Efter at radioen er koblet til netværket, drej SCROLL til < Help >. Tryk for at bekræfte. Bemærk: På dette stadium kan man også se svar under Ofte stilte spørsmål. 2. Mens pilen peger på < Get access code >, trykker man på SCROLL for at få adgangskoden. Side 21

22 Tilføj en station til My favourites 1. Gå til netsiden: 2. Klik på linket Register here. 3. Opret en konto. Du skal bruge en adgangskode for at oprette den. Se på side 21. Bemærk: Vil du logge på som medlem? Da skal du huske din registrerede -adresse og dit password. 4. Så får man fordelene ved de forskellige tillægsfunktioner og tjenester, der tilbydes af Frontier Internet Radio Portal. Hvis du allerede har en konto og ønsker at tilføje en radio, så log ind på din konto og vælg My preferences (mine præferencer) > Add another Wi-Fi radio (tilføj en ny Wi-Fi-radio). Så snart radioen er registreret på portalen, kan man bruge favoritlisterne og funktionerne. 5. For at afspille My favourites, skal man gennem to trin: a. Mens pilen peger på < My favourites >, tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej på SCROLL til du kommer til favoritradiostationen og tryk så på knappen. Bemærk: Stationerne, som ligger i my favourites vises i underkataloget under my favourites. De slettes ikke selv om du genopretter fabriksindstillingerne. Side 22

23 Tilføj en station til My Added Stations 1. Gå til netsiden: 2. Log på som medlem (du lod dig registrere på forrige side). 3. Du får adgang til de forskellige tillægsfunktioner og tjenester, der tilbydes via Frontier Internet Radio Portal. Her kan du registrere kanaler, som sender på internettet, men som ikke findes i radioens menusystem. 4. For at afspille My added stations, skal man gennem to trin: a. Når pilen peger på < My added stations >, tryk på SCROLL for at bekræfte. b. Drej SCROLL indtil du kommer til favoritstationen og tryk på den. Bemærk: De stationer, der er blevet tilføjet, vises i underkataloget til my added stations. De slettes ikke, selvom du genopretter fabriksindstillingerne. Side 23

24 Ændring af stationsinformationen Ved at trykke på INFO flere gange, kan man se den information, der vises på den anden linje på skærmen, når der lyttes til et program. Beskrivelse af stationen Denne information ruller hen over skærmen og leveres af internetstationen. Her vises for eksempel musiktitler eller detaljer om det programm, der sendes. Stationens placering Dette er en beskrivelse af den type program, som leveres af enten internetradiostationen eller TV. Stationens pålidelighed Dette viser graden af pålidelighed for den station, der lyttes til. Signalinformation for stationen Dette viser den digitale bitrate og signalmodus. Stationens afspilningsbuffer Dette viser styrken på afspilningsbufferen for den pågældende station. Dato for station Dette viser den dato, som udsendes af TV et, sådan at den er nøjagtig. Side 24

25 Stationsopdateringer Af og til viser radioen en besked om at den modtager en opdateret stationsliste. Dette gør den automatisk og med jævne mellemrum, således at den altid har den nyeste stationsoversigt. Music Player-modus Bemærk: For at kunne afspille i denne modus, anbefales det, at du læser de efterfølgende sider først. A. AFSPILNING AF DELTE MEDIER 1. Tryk på MODE flere gange indtil < Music player > vises. Bemærk: Man kan også angive < Main menu > og dreje SCROLL til < Music player >. Tryk for at bekræfte. 2. Mens pilen peger på < Shared media >, tryk på SCROLL for at bekræfte. Vælg musikken trin for trin. 3. Tryk på for at gå til forrige spor, tryk på for afspilning/pause, tryk på for at gå til næste spor. B. Repeat-modus 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Repeat play: Off >. Tryk for at skifte mellem Off og On. C. Shuffle-modus 2. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Shuffle play: Off >. Tryk for at skifte mellem Off og On. Side 25

26 DAB-modus Kom i gang 1. Tryk på MODE flere gange indtil < DAB radio > vises. Til brug første gang udfører den en fuldstændig søgning og lagrer stationslisten i hukommelsen. Bemærk: a. Du kan også trykke på MENU og dreje SCROLL hen til < DAB >. Tryk for at gå ind. b. Under brugen kan man udføre en fuldstændig søgning for at opdatere stationslisten: Tryk på MENU og drej SCROLL til Full scan. Tryk for at bekræfte. 2. Når søgningen er fuldført, vises DAB+, DAB-stationerne i alfanumerisk rækkefølge. Den første station på listen vælges. Bemærk: Hvis der ikke kan findes nogen DAB+-, DAB-signaler i dit område, kan det ske, at radioen skal flyttes. Skift til en anden DAB-station 1. Fortsæt trin 2 ovenfor. Du kan gå tilbage når som helst ved at trykke på BACK. 3. Mens pilen peger på Station list, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 4. Drej på SCROLL for at blade gennem stationerne på listen og tryk for at bekræfte. Bemærk: Hvis der ikke kan findes noget DAB-signal i dit område, kan det ske, at radioen skal flyttes. Dynamic Label Segment (DLS): Dette er tekstinformation som ruller hen over skærmen og som sendes af DAB-stationen. Informationen kan indeholde musiktitler eller detaljer om det program, der sendes af TV. Side 26

27 Manuel tuning: 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Manual tune >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL for at blade gennem kanalerne og tryk for at vælge pågældende kanal. Bemærk: Hvis flere kanaler stemmer overens med denne kanal og frekvensen, vises der en tuningmåler, som viser signalstyrken og navnet efter nogen sekunder. 3. Tryk på SCROLL igen for at forlade denne modus. Prune invalid: (fjern kanaler som ikke sender/fungerer) 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Prune invalid >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til YES og tryk for at bekræfte. Side 27

28 DRC-værdi (Dynamic Range Control) Man kan angive niveauet på komprimeringen af stationerne for at eliminere forskellene i det dynamiske område eller lydniveauerne mellem radiostationerne. Bemærk: a. DRC off indikerer, at der ikke er nogen komprimering. b. DRC low indikerer en lille komprimering. c. DRC high indikerer maksimal komprimering. 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < DRC >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til det ønskede valg. Tryk for at bekræfte. Sådan ændrer man stationsrækkefølgen 1. Tryk på MENU og drej SCROLL til < Station order >. Tryk for at bekræfte. Bemærk: Der er tre alternativer: Alphanumeric, Ensemble og Valid. # vises efter standardindstillingen for at indikere den gældende rækkefølge. STATIONSRÆKKEFØLGE Alphanumeric Ensemble Valid BESKRIVELSE Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. Oplister aktive stationer [stationer som sender i øjeblikket] før inaktive stationer. Fjerner inaktive stationer fra stationslisten. 2. Drej SCROLL til ønsket valg. Tryk for at bekræfte. Side 28

29 FM-modus A. GENEREL BRUG 1. Tryk på MODE flere gange indtil < FM Radio > vises. Ved brug for første gang begynder den på starten af FM-frekvensområdet (87,50 MHz). Ellers vælges den station, der blev lyttet til sidst. Bemærk: Du kan også angive < Main menu > og derefter dreje SCROLL til < FM >. Tryk for at bekræfte. 3. Drej SCROLL for at hæve eller sænke frekvensen i trin på 0,05 MHz. 4. For at søge automatisk, tryk på SCROLL. Bemærk: a. For at bruge autosøg til at søge efter næste aktive station, så gentag trin 3. b. Enheden viser frekvensen, som ændrer sig, indtil den stopper på næste station. c. Efter at den er kommet til slutningen på frekvensområdet, så starter den søgningen forfra. B. SØGEINDSTILLINGER 1. I FM-modus kan man på et hvilket som helst trin trykke på BACK eller MENU for at gå ind i indstillingsmodus. 2. Mens pilen peger på < Scan setting >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 3. Drej på SCROLL for at vælge YES eller NO. Tryk for at bekræfte. Side 29

30 C. LYDINDSTILLING 1. I FM-modus kan du på et hvilket som helst trin trykke på BACK eller MENU for at gå ind i indstillingsmodus. 2. Mens pilen peger på < Audio setting >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 3. Drej på SCROLL for at vælge YES eller NO og tryk for at bekræfte. Her kan man angive at radioen skal sende i mono, når signalerne er svage. (Dette er for at forhindre dårlig lyd) Side 30

31 Angiv forhåndsindstillede stationer Radioen kan gemme 10 internet-, 10 DAB+- og 10 FM-stationer. For at gemme aktuel station: 1. Tryk på og hold PRESET inde og drej derefter på SCROLL for at vælge den ønskede station. 2. Tryk på SCROLL for at bekræfte. Derefter går den tilbage til normal tilstand og ikonet for forhåndsindstilling vises på skærmen. Valg af en forhåndsindstillet station Sådan vælger man en gemt internetstation: 1. Tryk på MODE for at gå til relative-modus. 2. Tryk på PRESET og drej på SCROLL for at vælge den ønskede station. 3. Tryk på for at bekræfte. Side 31

32 AUX IN-modus 1. Tryk på MODE flere gange indtil < AUX in > vises. Bemærk: Du kan også gå ind i MAIN MENU og dreje på SCROLL hen til < AUX in >. Tryk for at bekræfte. 2. Ved hjælp af et kabel kan radioen forvandles til et højttalersystem af høj kvalitet. 3. Kobl den ene ende af lydkablet til hovedetelefon- eller auxiliary out-kontakten på kildeenheden og den anden ende kobles til AUX IN-kontakten på bagsiden af radioen. Skærmen på radioen viser: 4. For at få et optimalt volumenniveau, justerer man volumenniveauet på både kildeenheden og radioen. Bemærk: AUX IN kan tilkobles til en MP3-afspiller eller til eksterne lydkilder på en hurtig og enkel måde. Side 32

33 Sleep-funktionen Funktion til automatisk at slukke for radioen. 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < Sleep >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej SCROLL for at definere en slukketid på mellem 0 60 minutter. 3. Når det ønskede tidsrum vises, holder man op med at dreje. Værdien er dermed angivet. Bemærk: a. Intervaltiden er 15 minutter pr. trin. B. På dette trin vises sleep -ikonet, samt hvor lang tid det varer, før tiden er udløbet. 4. Radioen skifter selv til standby-modus efter at tiden er gået. 5. For at fortsætte med at lytte til radioen, så tryk på STANDBY/ON. Side 33

34 Indstilling af uret Manuel indstilling af tid/dato 1. Denne funktion kan man aktivere fra < Main menu > < System settings > < Time/Date >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Når pilen peger på < Set Time/Date >, så tryk på SCROLL og drej så for at angive datoen. 3. Brug samme metode til at angive måned, år og minutter. Indstillingen er nu lavet. Man kan også lave den ved hjælp af Auto update Bemærk: Vælg <Auto update>. Sørg for at radioen er koblet til internettet. Radioen henter så dato og klokkeslet automatisk. 1. Drej på SCROLL for < Auto update >. Tryk for at bekræfte. 2. Man kan enten vælge < Update from DAB > eller < Update from Network >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. Indstillingen er nu lavet. Side 34

35 Angiv tidsformat 1. Drej SCROLL for < Set format >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til det ønskede format og tryk for at bekræfte. Angiv tidszone 1. Drej SCROLL for < Set timezone >. Tryk for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL indtil du kommer til din lokale tidszone. Tryk for at bekræfte. Nu er uret indstillet. Side 35

36 Sommertid 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < System settings > < Time/Date > < Daylight savings >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej SCROLL til ON. Tryk for at bekræfte og så er man færdig. Side 36

37 Indstilling af alarmen Bemærk: Sørg for, at uret er indstillet, før alarmen stilles. 1. Denne funktion kan aktiveres fra < Main menu > < Alarms >. Tryk på SCROLL for at bekræfte. 2. Drej på SCROLL til den ønskede værdi og tryk for at bekræfte. 3. Mens pilen peger på < Enable: Off >, så tryk på SCROLL for at bekræfte. 4. Drej på SCROLL indtil du kommer til den ønskede alarmfrekvens. Tryk for at bekræfte. 5. Drej SCROLL til < Time: 00:00 >. Tryk for at bekræfte. 6. Drej på SCROLL for at ændre tidsformatet. Tryk for at bekræfte. 7. Brug samme metode for at angive minutterne. Tryk for at bekræfte. Side 37

38 8. Drej SCROLL til < Mode: Internet radio >. Tryk for at bekræfte og drej på knappen til ønsket alarmmodus. Bemærk: Man kan også dreje SCROLL til < Preset: Last listened > indtil man hører den valgte alarm. 9. Tryk på SCROLL for at bekræfte og drej derefter knappen til < Volume: 12 >. Tryk for at bekræfte. 10. Drej på SCROLL indtil du får den ønskede lydstyrke. Tryk for at bekræfte. 11. Drej til slut SCROLL til < Save >. Tryk for at bekræfte. Skærmbilledet viser Alarm Saved i tre sekunder. Alarmikonet vises. For at kontrollere alarmstatus, så tryk på STANDBY/ON for at gå ind i standby-modus. Side 38

39 Sluk for alarmen Når alarmen høres, kan man enten trykke på STANDBY/ON for at slukke for den eller man kan... bruge funktionen snooze Tryk på SCROLL for at udsætte alarmen. Tryk på knappen flere gange for at vælge tidsrummet for SNOOZE: 5/10/15/30 minutter. Bemærk: a. Når SNOOZE-funktionen er i brug, så skal den relative alarm blinke og vise hvor lang tid der er gået. På dette tidspunkt kan man også trykke på STANDBY/ON for at få slukket for alarmen. b. Når SNOOZE-tiden er gået, så skal alarmen begynde at pippe igen. Afbryd en alarm Følg følgende trin: a. Vælg ønsket alarm: ALARM 1 eller ALARM 2 og tryk på SCROLL for at gå ind i indstillingsmodus. b. Når pilen peger på Enable: Daily (eller en anden frekvens), så tryk på SCROLL. c. Drej SCROLL til Off og tryk for at bekræfte. d. Drej SCROLL til < Save >, og tryk for at bekræfte indstillingerne. Stil eventuelt tilbage til fabriksindstillingerne. Side 39

40 Generel brug Gå tilbage til hovedmenuen Tryk på MENU, og drej SCROLL til < Main menu >. Man kan også gå tilbage til < Main menu > når som helst ved at trykke på BACK flere gange. Justering af volumen Juster volumen ved at dreje på. Radioen husker forrige volumenniveau. Blad gennem stationsinformationen Det kan ses på den information, der vises på den anden linje på skærmen, når der lyttes til et program. For at se på mere information, kan der trykkes på INFO flere gange. Bemærk: Denne funktion fungerer ikke i AUX in -modus. Side 40

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere