LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD"

Transkript

1 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n d in s p e k tø r K je ld Lohm ann S chøler 28. ARGANG, NR I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE 002 FAGLIG KALENDER UDSENDELSER TIL MEDLEMMER PERSONALIA LANDINSPEKTØR, DR.TECHN. MEDDELELSE FRA SEKRETARIATET FIG-KONGRES 1986 I TORONTO 003 BESTYRELSESMØDE 22. NOVEMBER 1985 FRA PLF PLF's forretningsstatistik FRA PLF OG PALF opsigelse af 1, stk. 2 i overenskomst mellem PLF og PALF FRA FORLAGET leverandørskift og navnepåtryk 004 FRA EFTERUDDANNELSESUDVALGET tilskud til kurser kursuskoordineringsudvalget FRA EJERLEJLIGHEDSUDVALGET førstegangsafgift ved salg af ejerlejligheder lov om boligbyggeri FRA PLANSTYRELSEN zoneloven om byggeri på landet 005 FRA MATRIKELDIREKTORATET udstykningsloven 006 FRA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER forskningsprogrammer i EF og hvad de betyder for beskæftigelsen 007 FRA NORDISKE INSTITUTET FOR SAMHALLSPLANERING (NORDPLAN) program for kursus 1987 FRA FOLKETINGET 009 LOVE OG BEKENDTGØRELSER 010 FRA MEDLEMMER Mogens Hjørne - vedrørende matrikeldirektoratets moderniseringsplan VEDR. KONTINGENT OPLYSNINGER TIL SELVANGIVELSEN 011 FAGLIGT MØDE ANNONCER 015 KLIP VEDR. STILLINGER 016 KLIP FRA AVISER M.V. 017 STILLINGSORIENTERING KLIP FRA AVISER M.V., fortsat 020 FRA ALF ALF's feriehus på Falster 021 ALF's feriehus på Samsø 023 FRA EFTERUDDANNELSESUDVALGET kurset LANDINSPEKTØR-FORRETNINGEN - I DAG OG I MORGEN 025 kurset EDB-SYSTEMER I LANDINSPEKTØRFORRETNINGER - OPBYGNING OG VIDERE UDVIKLING

2 1986 side 002 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD F A G L I G K A L E N D E R 31. ja n u a r - 2. fe b ru a r 1986 a fh o ld e r fo r e n in g e n FAGLIGT MØDE på H o te l N y b o rg S tra n d, N yborg m a rts 1986 a f h o ld e r Dansk B y p ia n la b o ra to riu m p r a k tik k u r s u s n r EDB I BYPLANLÆGNINGEN på Schæf f e r g å r d e n, Gent o f t e. T ilm e ld in g s f r is t : fre d a g den 7. fe b ru a r Nærmere o p ly s n in g e r få s ved h e n ve n d e lse t i l D ansk B y p ia n la b o r a t o r iu m, Peder Skramsgade 2 B, 1054 København K, t l f. (0 1 ) 13 æ m a rts 1986 a fh o ld e s INTERNATIONAL SEMINAR 0N PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING FOR THE DEVELOPING COUNTRIES i New D e lh i, In d ie n.!p E R S O N A L I A Den 1 5. f e b r u a r 1986 f y ld e r d r. j u r. Flem m ing T h o l- s tr u p 80 å r. ANSÆTTELSER Den 1. novem ber 1985 e r la n d in s p e k tø r H e n rik Stampe L a n g b a lle ansat hos la n d in s p e k tø r e r n e K o ld, P lo u g mann Andersen og Baum garten, Å rh u s. Den 1. december 1985 e r la n d in s p e k tø r M a rg it E. J ø r gensen ansat ved Kommunedata I / S, København. Den 1. december 1985 e r la n d in s p e k tø r K laus J u u l Søren sen ansat hos Jydsk T e le fo n A /S, T ra n b je rg. Den 1. december 1985 e r a n s a t hos la n d in s p e k tø r la n d in s p e k tø r Torben Knudsen Benny Hansen, H obro m a rts 1986 a fh o ld e r Norges K a rtte k n is k e fo rb u n d KARTDAGENE 1986 i S ta v a n g e r. Næ rm ere o p ly s n in g e r kan få s hos Norges K a r t t e k n i ske F orbu nd, P ostbox 5 1, N Å s -N L H, t l f Den 1. ja n u a r 1986 e r la n d in s p e k t ø r V i l l y K. F in k a n s a t v e d la n d in s p e k t ø r f ir m a e t N ie ls Jensen & N. S ta u g a a rd N ie ls e n, R anders. Den 15. ja n u a r 1986 e r la n d in s p e k tø r La rs M a tth ie s e n a n s a t ved S v itz e r S urve ys a p r i l 1986 a f h o ld e r P la n c e n te r Fyn A/S KURSUS I KORTTEKNIK på H o te l K lin t e n, F åborg. S id s te t i l m e l d i n g s f r i s t e r 14. fe b ru a r Nærmere o p ly s n in g e r kan få s ho s P la n c e n t e r Fyn A /S, t l f. (0 9 ) m aj 1986 a f h o ld e r IFHP INTERNATIONAL CONGRESS med tem aerne " H o u s in g, C a re and S e r v ic e f o r th e E l d e r l y " og " L o c a l P la n n in g f o r In c re a s e d Em ploym ent" i Malmø, S v e rig e. Næ rm ere o p ly s n in g e r kan få s ved h e n ve ndelse t i l s e k r e t a r ia t e t ju n i 1986 a fh o ld e r FIG X V III CONGRESS i T o ro n to, Canada. Nærmere o p ly s n in g e r få s ved h e n ve n d e lse t i l s e k re t a r i a t e t august 1986 a f h o ld e r de n o rd is k e la n d e s k a r to g r a fis k e s e ls k a b e r 1. DEL AF FÆLLES KURSUS I KARTOGRAFI i H ø n e fo s s, N orge. Næ rm ere o p ly s n in g e r få s ved h e nve nd else t i l Dansk K a r to g r a fis k S e ls k a b, P ostbox 8 7, 2850 Nærum au gu st 1986 a f h o ld e r fo r e n in g e r n e g e n e ra lfo rs a m lin g e r på H o te l J u tla n d ia, F re d e rik s h a v n. N.B. I M e d d e le ls e s b la d e t 1985, n r. 15 v a r t i d s p u n k te t f e j l a g t i g t a n g iv e t t i l a u g u s t LA N D I N S P E K T Ø R, DR.TECHN. Den fo rs v a re d e la n d in s p e k tø r, li c. a g r o. F in n Kjærsdam s in d o k to ra fh a n d lin g " F y s is k p la n læ g n in g og anvendt v id e n s k a b " med v e lly k k e t r e s u lt a t. A f h a n d lin g e n v a r in d l e v e r e t t i l " N o r d p la n " i S to c k h o lm og b le v f o r s v a r e t ved A a lb o rg U n iv e r s i t e t s c e n te r. M e d d e le ls e s b la d e t ø nsker h j e r t e l i g t i l l y k k e. Se iø v r ig t a v is k lip a n d e ts te d s i d e t t e nummer a f M e d d e le ls e s b ia d e t. Redakt io ne n M E D D E L E L S E FRA S E K R E T A R I A T E T S e k r t a n a t e t s m e d a rb e jd e r gennem 8 å r la n d in s p e k tø r Jan 0. N ie ls e n h a r få e t a n s æ tte ls e som la n d in s p e k - t ø r a s s i s t e n t og f o r la d e r d e r fo r s e k r e t a r ia t e t h e r i f o r å r e t. F I G - K O N G R E S 1986 I T O R O N T O U D S E N D E L S E R TIL M E D L E M M E R 5. december 1985 L a n d in s p e k tø re n s M e d d e le ls e s b la d, 27. årgang n r. 15. H usk t ilm e ld i n g s f r i s t e n t i l F lg -k o n g re s s e n i 1986 i T o ro n to e r den 15. m a rts Nærmere o p ly s n in g e r v e d r. fæ lle s r e js e m.v. få s ved h e n v e n d e ls e t i l s e k r e t a r ia t e t.

3 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1986 side 003 B E S T Y R E L S E S M Ø D E 22. N O V E M B E R 1985! FRA PLF OG PALF! B e s ty re ls e s m ø d e t a fh o ld te s i L a n d in s p e k tø re rn e s Hus. Ved b re v a f 1 8. d e c e m b e r 1985 h a r P r i v a t a n s a tte Som d e t e fte rh å n d e n e r en t r a d i t i o n på å r e t s s i d - i L a n d in s p e k tø re rs F o re n in g o p s a g t 1, s t k. 2 i " A f s t e b e s ty re ls e s m ø d e f i k b e s ty re ls e n en o r ie n t e r in g a f t i d s s k r i f t e t s re d a k tø r og form anden f o r e f t e r u d d a n n e ls e s u d v a lg e t om a r b e jd e t i d e t fo rlø b n e å r og p la n e rn e fo r t a l e p r. 1. a p r i l 1985 om lø n - og a n s æ tte ls e s v ilk å r f o r la n d in s p e k tø r e r a n s a t hos p r a k tis e r e n d e l a n d i n s p e k tø r e r ". O p s ig e ls e n h a r v ir k n in g p r. 1. a p r il R e d a k tø re n o p ly s te, at man v i l l e fo rs ø g e i h ø je re g ra d a t få a r t ik le r n e le d s a g e t a f b i l l e d e r, i l l u Thor F le n s b u rg Jakob R iis e E rik s e n s t r a t i o n e r og l i g n. I denne fo r b in d e ls e o v e rv e je d e man a t t i l k n y t t e en te g n e r t i l t i d s s k r i f t e t. R e d a k tio n e n h a r e n d v id e re d r ø f t e t m u lig h e d e n f o r u d g iv e l se a f tem anum re. F o re lø b ig h a r man b e s lu t t e t a t u d g i v e e t særnummer i a n le d n in g a f LLO 's 25 å rs j u b i læum. E n d vid e re b le v o p ly s t, a t man o v e r v e je r a t udg iv e e t n y t h o v e d r e g is te r i fo rlæ n g e ls e a f d e t a l l e re d e e k s is te re n d e. Formanden f o r e fte ru d d a n n e ls e s u d v a lg e t o p ly s te, a t man h a r p la n e r om a t a f h o ld e k o r t v a r i g e " i n t e r n e k u r s e r " f o r e t e n k e lt la n d in s p e k tø r fir m a e v t. f l e r e i sam arbejde samt p la n e r om a fh o ld e ls e a f k u rs u s f o r t e k n ik e r e på la n d in s p e k tø rk o n to re rn e i emnet m a t r i kelvæ sen. Formanden f o r f a g l i g t u d v a lg o p l y s t e, a t AUC e v t. k u n n e t ilb y d e a s s is ta n c e ved d e tte s id s te k u rs u s. FRA F O R L A G E T E n d v id e re b le v d e t a fh o ld te k u rs u s " L a n d in s p e k tø r- fo r r e tn in g e n - i dag og i m o rg e n " d e b a t t e r e t. D e r På g r u n d a f p ro b le m e r med k v a l i t e t og le v e r in g s d y g v a r enig h e d om, a t k u r s e t havde væ ret endog sæ rd ele s g i v t i g t. B e s ty re ls e n o p fo rd re d e e fte r u d d a n n e ls e s u d tig h e d i n o g e n t i d h a r b la n k e t f o r l a g e t v a l g t a t s k i f t e f r a E le k tr a A/S t i l T u te in & Koch A /S. v a l g e t t i l a t a f h o ld e en g e n ta g e ls e a f k u rs e t så Som fø lg e h e r a f v i l v is s e b la n k e t t e r b l i v e n y s a t h u r t i g t som m u lig t og a n b e fa le d e s a m tid ig, a t k u r s e t b l i v e r mere f o r r e t n in g s o r ie n t e r e t. E n d e lig b le v opl y s t, a t e fte ru d d a n n e ls e s u d v a lg e t med h e n b lik på a t in s p i r e r e medlemmerne t i l a t b l iv e mere b e v id s te om og e n k e lt e små r e t t e l s e r b l iv e f o r e t a g e t, lig e s o m d e r må fo rv e n te s p r is s t ig n in g e r på n o g le b la n k e t emn e r. L e v e r a n d ø r s k if t e t h a r g iv e t a n le d n in g t i l en v u r d e re s egne e fte ru d d a n n e ls e s b e h o v v i l l e u d a rb e jd e en d e rin g a f de gældende r e g le r f o r p å t r y k a f f i r m a a r t i k e l t i l M e d d e le ls e s b la d e t om, h v o r fo r e f t e r u d da n n e ls e n e to p nu e r så v i g t i g. Formanden f o r f a g l i g t u d v a lg gennem gik fo r s la g t i l navn, og man h a r fu n d e t d e t mere r e e l t, a t v o re kunder i fre m tid e n b e t a l e r s æ r s k i l t f o r n a v n e p å tr y k fre m fo r som nu a t la d e u d g ift e n h e r t i l b e la s te s t y k program f o r Nyborg-m ødet U d v a lg e t e r a f den p r is e n på den e n k e lte b la n k e t. Den k v a n tu m r a b a to r d o p f a t t e ls e, a t man fre m o v e r ik k e b ø r være b u ndet t i l a t fa s th o ld e a l le de e fte rh å n d e n t r a d i t i o n e l l e o r i e n t e r in g s p u n k t e r fre d a g e fte rm id d a g og la g d e op t i l også a t kunne medtage o r ie n t e r in g f r a f o r e n in g s u d v a lg sam t a t kunne in d d ra g e f l e r e i n s t i t u t i o n e r end t i d l i g e r e. B e s ty re ls e n t i l s l u t t e d e s ig d is s e ta n k e r, lig e s o m man godkendte program m et. E n d e lig behandledes en række p e r s o n - og e k s p e d i t io n s s a g e r, lig e s o m man k o n s ta te re d e, a t C laes C o r- n e liu s s e n og 0. M unk-p eterse n ig e n e r m edlem m er a f fo re n in g e n. FRA PLF P L F 's FORRETNINGSSTATISTIK To la n d in s p e k tø r fir m a e r h a r in d s e n d t spørgeskem aerne j h e lt anonym t. o, D is s e h a r d e r fo r ik k e få e t t ils e n d t a n a ly s e re s u l t a t e t. S å fre m t d e tte ø n s k e s, bedes k o p i a f s p ø r g e skema A med navn og adre sse samt s v a rk u v e rt t ils e n d t L a n d in s p e k tø r H enning R a n n e rie s M a rie d a ls v e j Næstved n in g, d e r v a r tæ n k t a t s k u lle være i de nuværende r e g le r, h a r de m in d r e f ir m a e r v a n s k e l ig t k u n n e t d ra g e f o r d e l a f. I ø v r i g t h e n le d e s opmærksomheden på den gæ ldende r e g e l f r a om, a t e k s p e d itio n s g e b y re t på k r. 4 0, - b o r t f a ld e r ved s a m le t køb f o r e t b e lø b på m in d s t k r ,- e x c l. moms. R e g le r n e f o r firm a n a v n e p å try k v i l d e r fo r f o r o r d r e r, d e r indkom mer e f t e r , være de h e r n e d e n f o r a n f ø r t e, som e r id e n t is k med T u te in & Kochs t i l b u d h e rp å. E get f ir m a n a v n kan p å try k k e s e f t e r fø lg e n d e re g l e r : Med b e s t i l l i n g e n må m e d fø lg e m a n u s k rip t, d e r n ø j a g t ig t a n g iv e r firm a n a v n og d e ts p la c e r in g på b l a n k e tte n. Ved p å try k på fo re n in g e n s egne b la n k e t te r i form a te rn e A4 e l l e r A3 p la n o e l l e r A3 f a ls e t kan p å t r y k k e t fo r d e le s på 2 b la n k e te m n e r, s å fre m t p å tr y k k e t e r p la c e r e t samme s te d. P r is f o r o p la g f r a s t k. k r ,- e x c l. moms. F or o p la g f r a s t k. k r ,- e x c l. moms. F o r s t ø r r e o p la g e f t e r nærmere a f t a le med f o r la g e t. E v e n tu e l k o r r e k tu r v i l b l iv e frem sendt t i l godkend e ls e f r a T u te in & Koch d ir e k t e t i l kunden. E k s p e d it io n s t id e n f o r n a v n e p å tr y k fo r v e n te s a t være f r a 3-4 u g e r.

4 1986 side 004 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD FRA E F T E R U D D A N N E L S E S U D V A L G E T TILSKUD T IL KURSER Med d e t t e nummer a f M e d d e le ls e s b la d e t m e d fø lg e r 2 g u le k u rs u s p ro g ra m m e r med t i l m e l d i n g s b l a n k e t t e r v e d r. f o r e n in g e n s e fte ru d d a n n e ls e s k u rs e r i f o r å r e t 1986 B e s ty r e ls e n b e s lu tte d e på s i t møde den , a t p e n s io n is te r s k a l have m ulig h e d f o r a t o p n å t i l s k u d t i l fo re n in g e n s k u rs e r e f t e r samme r e t n i n g s l i n ie r som f u ld t id s a r b e jd s le d ig e. D e t f r e m g å r s å le d e s n u, a t p e n s io n is te r og f u ld t id s le d ig e la n d in s p e k tø r e r kan opnå e t t ils k u d på 60 % a f k u r s u s a f g i f t e n t i l d e lt a g e ls e i fo re n in g e n s e fte r u d d a n n e ls e s k u r s e r, s å fr e m t vedkom m ende f u l d t i d s l e d i g e h a r v æ re t t i l m e l d t a r b e jd s fo r m id lin g e n f u ld t id s u a fb r u d t i m in d s t t r e m åneder. Der k a n dog kun g iv e s t ils k u d én gang å r l i g t p r. medlem, og der kan m a x im a lt d e lt a g e t o a r b e jd s lø s e m edlem m er på s t o r e k u r s e r med o v e r 35 d e lta g e re og én på m in d re k u rs e r med u n d e r 35 d e lta g e r e. D e suden o p r e t h o ld e s re g le n om, a t medlemmer, d e r e r p e n s io n is te r e l l e r f u l d t i d s l e d i g e, d e r e r t i l m e ld t a r b e jd s fo r m id lin g e n som a rb e jd s s ø g e n d e, e f t e r a n sø g ning in d e h o ld e n d e e rk læ rin g herom, kan o p n å e t t ils k u d på 700 k r. t i l fo re n in g e n s e fte ru d d a n n e ls e s k u r s e r, dog kun én gang å r l i g t. Opmærksomheden h e n le d e s p å, a t b e g g e fo r m e r f o r t i l s k u d v i l kunne opnås t i l samme e fte ru d d a n n e ls e s k u rs u s, dog n a t u r lig v is således a t d e t sam lede t i l skud ik k e o v e r s tig e r k u rs u s p ris e n LOV OM BOLIGBYGGERI ændredes ved v e d ta g e ls e i F o lk e tin g e t den 13. decemb e r 1985 v e d a f f a t t e l s e a f ny o v e r s k r if t i k a p it e l 8a t i l : " U d s k ille ls e samt e je r le jlig h e d s o p d e lin g a f v is s e a r e a le r ". E n d v id e re in d s æ tte s en ny :» 54 d. Ejendomme, der tilhører almennyttige boligselskaber, kan opdeles i ejerlejligheder efter bestemmelserne i lov om ejerlejligheder, såfremt beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne efter opdelingen udgør én ejerlejlighed.«den v e d ta g n e æ n d rin g f o r e lig g e r nu som lo v n r. 577 a f 1 9. d e c e m b e r L o v e n tr æ d e r i k r a f t den Jørgen B. S chm idt FRA P L A N S T Y R E L S E N 20NEL0VEN OM BYGGERI PA LANDET M iljø m in is t e r ie t s la n d s b y k o n ta k tu d v a lg h a r u d s e n d t en f o l d e r om z o n e lo v e n og la n d s b y e rn e. Fås på am t, kommune og b i b li o t e k. Hvad kræver zo n etilladelse? KURSUSKOORDINERINGSUDVALGET K u rs u s k o o rd in e rin g s u d v a lg e t ( K K - u d v a lg e t ) h a r u d s e n d t s in o v e r s ig t o v e r k u rs e r f o r å r e t 1986 f o r meda rb e jd e re i den te k n is k e s e k to r. Nærmere o p ly s n in g e r kan in d h e n te s i s e k r e t a r ia t e t. N y b y g g e ri e l l e r om bygning kræ ver t i l l a d e l s e. Det kan f. e k s. væ re en b o lig, en p ro d u k tio n s v irk s o m h e d, en la g e rb y g n in g e l l e r en v in d m ø lle. V i l man æ n dre på a n v e n d e ls e n a f en e k s is te re n d e b y g n in g - f. e k s. b ru g e en b o lig t i l e rh v e rv e l l e r en tom la n d b ru g s b y g n in g t i l e rh v e rv e l l e r b o lig - s k a l man også have t i l l a d e l s e. D e r kræ ve s også t i l l a d e l s e t i l a t ændre a n vendelsen a f e t ubebygget a r e a l i la n d z o n e. U d s ty k n in g e r k ræ v e r t i l l a d e l s e, s e lv om d e r ik k e s k a l b y g g e s. Hvad kræver ikke zo n etilladelse? F R A E J E R L E J L I G H E D S U D V A L G E T OM FØRSTEGANGSAFGIFT VED SALG AF EJERLEJLIGHEDER h a r byretsdom m er C laus Larsen i b la d e t " A d v o k a te n " n r. 2 1 / o r ie n t e r e t om, at Københavns O verp ræ sidium ved en r e s o lu tio n a f 27. sep tem be r 1985 h a r b e s l u t t e t, " a t d e r ik k e s k a l s v a r e s f ø r s t e g a n g s a f g if t ved s a lg a f l e j l i g h e d, h v o r s a l g e t e r b e t in g e t a f e je n d o m m e n s o p d e lin g i e j e r le jl ig h e d e r. D erim od s k a l d e r s v a re s f ø r s te g a n g s a fg ift ved f ø r s te o v e r d ra g e ls e e f t e r, a t ejendommens o p d e lin g i e j e r l e j lig h e d e r e r t i n g l y s t. " B y g g e ri, d e r e r n ø d v e n d ig t f o r d r i f t e n a f jo r d b ru g s e rh v e rv e n e kræ ver ik k e t i l l a d e l s e. Det kræ ver h e lle r ik k e t i l l a d e l s e a t la v e en t i l b y g n in g t i l e t h e lå r s h u s, h v is b o lig e n s sam lede a re a l ik k e d e rv e d o v e r s tig e r 250 nrr. M in d re c a r p o r t e, andre småhuse, m in d r e r a d i o - og T V -a n te n n e r o. s. v. kan også o p fø re s uden t i l l a d e l s e i fo r b in d e ls e med h e lå rs b e b o e ls e. Hvor er muligheden for t illa d e ls e stø rst? Der e r s t o r m u lig h e d f o r a t få en z o n e t illa d e ls e : H v is b y g g e r ie t m.v. e r i overensstem m else med en lo k a lp la n f o r en la n d s b y i la n d z o n e. H v is d e r e r t a l e om a t u d n y tte en tom la n d b ru g s b y g n in g t i l andre e rh v e rv. Om d e t t e emne se o g s å Ø s tre L a n d s re ts k e n d e ls e a f som r e f e r e r e t i M e d d e le ls e s b la d e t , s id e

5 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1986 side 005 UDSTYKNINGSLOVEN D e rfo r e r d e t v i g t i g t, a t u d s ty k n in g s lo v e n b l i v e r u d f o r m e t, så den g iv e r m u lig h e d f o r a t u d n y tte den nye t e k n ik b e d s t m u lig t, og a t lo v e n s b e s te m m e ls e r f ø r e r t i l en fy ld e s tg ø re n d e r e g is t r e r in g a f la n d e ts g r u n d in d d e lin g. M an gler ve d lo v g iv n in g e n ve d rø re n d e u d le je d e grunde / ' t i Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvede man ikke nogen Lov. Men ingen Lov er jævngod at følge sotn Sandheden, men hvor man er i Tvivl om, hvad der er Sandhed, der skal Loven vise Sandheden. Saaledes begynder Fortalen til Jyske Lov, som Kong Valdemar gav, og Danerne vedtog. G ru n d la g e t f o r v e d lig e h o ld e ls e n a f m a tr ik le n s o p ly s n in g e r e r u d s ty k n in g s k r a v e t i den gæ ldende u d s ty k n in g s lo v s 1. E f te r denne bestem m else s k a l d e r s k e u d s t y k n in g, n å r en d e l a f en ejendom sæ lg e s, p a n t sæ ttes e l l e r u d le je s f o r mere end 10 å r. R e g is t r e r in g e n a f u d le je d e grunde e r i m i d le r t i d m a n g e lfu ld. D e r e r i de s e n e re å r i s tig e n d e omfang o p r e t t e t g ru n d e, d e r u d le je s v a r ig t uden a t b liv e u d s t y k k e t. D e t kan f. e k s. være gru nde t i l huse, d e r sæ lges som e je r le jlig h e d e r e l l e r a n p a r t s le jlig h e d e r, og g ru n d e, h v o rp å l e j e r e n o p fø r e r b y g n in g e r, f. e k s. på havnea r e a le r og i sommerhus- og k o lo n ih a v e o m rå d e r. Å rs a g e n t i l denne u d v i k l i n g e r d e ls, a t u d s ty k n in g s lo v e n s 1 h a r m a n g le r, og d e ls, a t b e s te m m e l s e r i anden lo v g iv n in g ik k e i t ils t r æ k k e lig g ra d e r k o o r d in e r e t med h in a n d e n og med u d s ty k n in g s lo v e n. R e s u lt a t e t e r, a t d e r o p s tå r u h e ld ig e fo r h o ld og u s ik k e rh e d, både f o r b o rg e rn e og de o f f e n t l i g e m ynd ig h e d e r. D e r o p s tå r også f o r h o ld, som s t r i d e r mod u d s ty k n in g s lo v e n s 1. K r a v e t om u d s t y k n in g kan i m i d l e r t i d ik k e a l t i d o p fy ld e s på grund a f bestem m e ls e r i anden lo v g iv n in g. F o r s la g om en le m p e lse a f u d s t y k n in g s k r a v e t MATRIKELDIREKTORATET REVISION AF UDSTYKNINGSLOVEN Danmark h a r i mange å r s ø rg e t f o r a t r e g is t r e r e la n d e ts ejendomme, og d e r e r t i l s ta d ig h e d la g t vægt på a t h o ld e m a t r ik e lr e g is t r e t og m a tr ik e lk o r te n e h jo u r i t a k t med de f o r a n d r in g e r, d e r s k e r som f ø lg e a f b o rg e rn e s og d e t o f f e n t lig e s d is p o s it io n e r. Det e r u d s ty k n in g s lo v e n s b e s te m m e ls e r, d e r s i k r e r d e n n e a j o u r f ø r i n g. L o v e n, d e r i ø v r ig t kun d e lv is gæ lder i Københavns og F r e d e r ik s b e r g k o m m u n e r, e r ik k e r e v i d e r e t s id e n Den e r nu ta g e t op t i l r e v is io n som e t le d i m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t s m o d e rn i s e r in g s p la n, d e r n a v n lig d r e je r s ig om at m o d e rn isere m a t r ik e lr e g is t r e t, m a tr ik e lk o r tv æ r k e t og b e h a n d lin g e n a f u d s ty k n in g s s a g e r ved a t o v e r fø r e m a tr ik le n s o p ly s n in g e r t i l edb. M a t r i k e l d i r e k t o r a t e t h a r i decem ber 1985 udsendt en re d e g ø re ls e cm fø lg e n d e hovedspø rgsm ål v e d r e v i s io n a f u d s ty k n in g s lo v e n : Den t e k n o lo g is k e u d v ik lin g U d s ty k n in g s lo v e n e r i udpræ get g ra d en s e r v ic e lo v. Dens v ig t i g s t e fo rm å l e r a t m e d v ir k e t i l a t s i k r e r e t s f o r h o ld e n e v e d r ø r e n d e fa s t ejendom, a t le v e r e e je n d o m s o p ly s n in g e r t i l p r iv a t e og o f f e n t l i g e m ynd ig h e d e r og a t b is t å m yndighederne ved a d m in is tra tio n e n a f lo v g iv n in g e n, d e r v e d r ø r e r ejendom m e og a r e a le r. Ved lo v r e v is io n e n s k a l lo v e n t ilp a s s e s den te k n o lo g is k e u d v ik lin g. M a t r ik e lr e g is t r e t v i l være om lagt t i l edb in d e n u d g a n g e n a f , og d e r e f t e r s k a l k ræ fte rn e sam les om m o d e rn is e rin g e n a f k o rtv æ rk e t. A n v e n d e ls e n a f edb i de o f f e n t l ig e r e g is t r e g iv e r m u lig h e d f o r en la n g t b e d re u d n y tte ls e a f r e g i s t r e re d e o p ly s n in g e r end h i d t i l. Når m a t r ik e lk o r t e t e r b le v e t o m la g t t i l e t e d b -b a s e re t k o r t v æ r k, kan o p ly s n in g e r n e f r a a n d re r e g i s t r e f r e m s t ille s i den r i g t i g e g e o g ra fis k e sammehæng ved h jæ lp a f d e t d i g i t a l e m a t r ik e lk o r t, d e r v is e r g ru n d in d d e lin g e n. M a t r ik e ld ir e k t o r a t e t f o r e s lå r i re d e g ø re ls e n, a t uds t y k n in g s k ra v e t f o r u d le je d e a r e a le r lem pes, så det kun s k a l gæ lde, h v is a f t a l e n b in d e r p a r t e r n e f o r m ere en d 30 å r (nu 10 å r ). F o r andre la n g v a r ig t udle je d e a r e a le r fo r e s lå s u d s ty k n in g s k ra v e t e r s t a t t e t a f e t k r a v om en e n k le re form f o r r e g is t r e r in g, der k a ld e s " in d d e lin g ". Som n a v n e t a n ty d e r, e r d e r t a l e om en u n d e rin d d e l i n g a f ejendom m en. D e t u d le je d e a r e a l v i l få en s æ r lig b e t e g n e ls e i m a t r ik le n, og d e ts græ nser v i l b l iv e in d te g n e t på mat r i k e l k o r t e t, så d e t fr e m g å r, f r a h v ilk e n ejendom d e t u d le je s. Når d e r e r s k e t in d d e lin g, kan der t in g ly s e s l e j e k o n tr a k t v e d rø re n d e a r e a le t f o r en p e rio d e op t i l 30 å r, og ved u d lø b a f en le je p e r io d e kan le je f o r h o ld e t fo rlæ n g e s. F o r s la g e n e, d e r e r landsdæ kkende, kan lø s e de eks is te r e n d e tin g ly s n in g s m æ s s ig e p ro b le m e r og u s ik k e r h e d e n med h e n s y n t i l r e t t ig h e d e r o v e r b y g n in g e r på l e j e t g ru n d, og d e r v i l b l iv e m u lig h e d f o r a t op tage læ n g e re v a re n d e r e a lk r e d it lå n end h i d t i l (op t i l 30 å r ). Desuden v i l fo rs la g e n e m edfø re en ræ kke a n d re f o r d e le f o r s å v e l p r iv a t e som d e t o f f e n t l ig e i form a f en mere k la r og s ik k e r i d e n t i f i k a t i o n a f grundene og deres græ nser samt le t t e r e tilg æ n g e lig e o p ly s n in g e r herom. E n d e lig v i l f o r s la g e n e m e d v ir k e t i l a t lø s e p ro b le m e rn e i fo r h o ld t i l anden lo v g iv n in g. A fg ræ n s n in g m ellem de e je n d o m s r e t s lig e s y s te m e r Der b e s tå r en u k la rh e d med hensyn t i l a fg ræ n s n in g e n m e lle m a n vendelsen a f e je r le jlig h e d s s y s te m e t og anp a r t s i e j lig h e d s s y s te m e t i f o r h o ld t i l u d s t y k n in g s s y s te m e t. D e tte fo r h o ld h a r g iv e t a n le d n in g t i l p ro b le m e r f o r de p r iv a t e p a r t e r og f o r de o f f e n t l i g e m yn d ig h e d e r. I f l e r e t ilf æ l d e h a r fo r h o ld e t f ø r t t i l re ts s a g e r. M a t r ik e ld i r e k t o r a t e t f o r e s lå r d e r fo r i re d e g ø re l s e n, a t d e r nu fa s tlæ g g e s en lo v m æ s s ig a fg ræ n s n in g m ellem syste m e rn e. L o v r e v is io n e n i ø v r ig t R e d e g ø re ls e n b e h a n d le r kun de h e r o m ta lte hoveds p ø rg s m å l, men h e le lo v e n e r ta g e t op t i l r e v i s i o n

6 1986 side 006 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD F o rs la g t i l en ny lo v om u d s ty k n in g og e je n d o m s re g i s t r e r in g fo rv e n te s a t kunne fre m s æ tte s i f o lk e t in g s å r e t December 1985 N.B. som nævnt o v e n fo r e r re d e g ø re ls e n "H ovedspø rgsm ål ve d rø re n d e r e v is io n a f u d s t y k n in g s lo v e n " s e n d t t i l h ø rin g hos en række m yn d ig h e d e r, f o r e n in g e r m. f l. R edegørelsen e r n a t u r l i g v i s o g så s e n d t t i l b e h a n d lin g i DdL og be ha nd les p. t. i f a g l i g t u d v a lg med h e n b lik på e n d e lig b e h a n d l i n g i b e s ty re ls e n. FORSKNINGSPROGRAMMER I EF OG HVAD DE BETYDER FOR BESKÆFTIGELSEN L a n g s e n d e l a f je rn b a n e n på S jæ lla n d lø b e r e t ly s le d e r k a b e l, der s ø rg e r f o r, a t s ig n a le r n e la n g s b a ne n v i r k e r som de s k a l. K a b le rn e b l i v e r ik k e p å v ir k e t a f de e le k t r is k e le d n in g e r, d e r g iv e r s trø m t i l S -to g e n e. De e r en n y t t i g o p fin d e ls e, som e r med t i l a t s ik r e toggangen mod u ly k k e r. L y s le d e r k a b le r n e e r u d v ik le t a f N o rd is k K a b e l- og T r å d f a b r ik e r, som ved udgangen a f 1984 b e s k æ ftig e d e c a m ennesker. En d e l a f f o r s k n i n g s - og u d v ik lin g s a r b e jd e t som lig g e r t i l g ru n d f o r NKT 's p r o d u k tio n a f moderne uds t y r, f o r e g å r i sam a rbejde med a n d re v irk s o m h e d e r i a n dre la n d e. NKT e r s å le d e s med i e t e u ro p æ is k sam a r b e jd e om a t få u d v ik le t e t lo k a ln e t, som kan gø re d e t m u lig t f o r f o lk a t kom m unikere in d e n f o r k o n t o r e r, h o s p i t a l e r e l l e r på f a b r ik k e r. Det e r ik k e e t t e le f o n n e t, og det e r h e lle r ik k e e t e l e k t r i c i t e t s n e t. D e t e r e t h ø jh a s tig h e d s lo k a ln e t b a s e re t på opt is k e f i b r e, og e r en v id e r e u d v ik lin g a f d e t l y s l e d e r n e t, d e r a lle r e d e nu s t y r e r s ig n a le r n e la n g s en d e l a f je r n b a n e n e tte t i det s to rk ø b e n h a v n s k e om råde. NTK e r n e m lig med i ESPRIT. Det e r ik k e b a r b e r s p r it N år man h ø r e r o r d e t "E S P R IT", le d e r d e t ta n k e n hen på b a r b e r s p r it. "B R IT E " ly d e r som e t p u d s e m id d e l e l l e r m åske en ta n d p a s ta, "EUREKA" ly d e r som navnet på en græ sk tr a g e d ie. Men E S P R IT, B R ITE og EUREKA e r h ve rken d u fte n d e, s k in n e n d e e l l e r s æ r lig t r a g is k. D e t e r d e rim o d t r e h e l t k o n k r e t e fo r s k n in g s - p r o g r a m m e r, som e r s a t i værk in d e n f o r EF, e l l e r som e r ved a t b liv e d e t. ESPRIT e r en f o r k o r t e ls e a f den e n k e ls k e udgave a f o rd ene "E u ropæ isk S tr a te g is k P rogram f o r F o r s k n in g i og U d v ik lin g v e d rø re n d e In fo r m a tio n s te k n o lo g i". P ro - j grammet g å r ud på a t få v irk s o m h e d e r og i n s t i t u t i o - : n e r t i l a t sam arbejde på tvæ rs a f landegræ nserne om i fo r s k n in g og u d v ik lin g a f nye p r o d u k t e r in d e n f o r j in fo r m a tio n s te k n o lo g ie n. j E F -K o m m is s io n e n h a r s t a r t e t d e t f o r a t få s k a b t j nye in d u s t r i e r i s te d e t f o r de g a m le, d e r må lu k k e. I ESPRIT g iv e r a rb e jd e F ir m a e t Søren T. Lyngsø h a r væ ret f r a b e g yn d e lsen og u d v ik le r s ta d ig den f o r in f o r m a t io n s t e k n o lo g ie n, o r g a n is e r e t i M e ta l, SiD og K v in d e l b u n d a r b e jd e r på Lyngsøs f a b r ik i med a t f r e m s t i l l e s u p e rm o d e rn e b la n d t a n d e t e r u d v i k l e t gennem v irk s o m h e d e ri a n d re la n d e og med a lts å in d e n f o r ESPRIT-program m et. Virksom heden bestemmer s e lv med i ESPRIT lig e nye p ro d u k te r in m edarb ejd ere i g t A r b e jd e r f o r - A rs i Him m erland d a t a u d s t y r, som e t sam arbejde med t i l s k u d f r a EF, Et a f de p r o d u k te r, som fir m a e t h a r u d v ik le t, e r e t d a ta s y s te m, som if ø lg e d ir e k t ø r Jakob Lyngsø kan være med t i l a t red de de danske s k ib s v æ r fte r f r a s u l te d ø d e n. Det e r n e m lig e t s y ste m, d e r kan gø re danske s k ib e meget k o n k u rre n c e d y g tig e, s ig e r d i r e k t ø r Lyngsø. D atam aterne b l iv e r f o r e lø b ig in d b y g g e t i f i re p r odu k t t ank s k ib e, som B&W b y g g e r f o r r e d e r i e t Norden. BRITE e r en f o r k o r t e ls e, d e r o v e rs a t t i l dansk bety d e r G ru n d fo rs k n in g in d e n f o r I n d u s t r ie l le T e k n o lo g i e r i E uro pa. Også h e r e r d e r t a le om fæ lle s e u ro pæ iske fo rs k n in g s p ro g ra m m e r, som danske v irk s o m h e d e r kan være med i. In d e n f o r BRITE e r a r b e jd e t endnu ik k e gået ig a n g. EF-Kom m issionen s e r in g e n g ru n d t i l a t s t a r t e fo r s k n in g in d e n f o r e t om råde, som in g e n v irk s o m h e d e r i n t e r e s s e r e r s ig f o r. Det e r d e r fo r op t i l v irk s o m h e de rne s e lv a t f o r t æ lle K om m issionen, hvad de s y n e s, FRA K O M M I S S I O N E N FOR DE E U R O P Æ I S K E ; d e r s k a l fo rs k e s i. Og n å r a l l e, d e r h a r ly s t t i l a t F Æ L L E S S K A B E R I være m ed, h a r a f l e v e r e t d e re s id e e r t i l K om m iss io n e n, så kan Kom m issionen u d a rb e jd e en l i s t e o v e r de em ner, d e r e r in te r e s s e f o r. Det e r det s t a d iu m, program m et e r i lig e i ø je b lik k e t. EUREKA e r f o r a l l e i Europa Det t r e d je p ro gra m, EUREKA, e r i v ir k e lig h e d e n d e t mest l u f t i g e, f o r h e r e r d e r t a le om e t p ro gra m, som F r a n k rig s p ræ s id e n t F ra n c o is M itte r r a n d h a r f o r e s lå e t som e t f o r s ø g på at ham le op med USA's s å k a ld te s tje rn e k rig s p ro g ra m (S D I). EUREKA s k a l dog ik k e b e s k æ f t ig e s ig med k r ig og r a k e t t e r, men derim od med c i v i l, f r e d e lig f o r s k n i n g og p r o d u k t u d v ik l in g a f h ø jte k n o lo g i. U d e n r ig s m in is t e r U ffe E llem an n-je nse n h a r f o r nyl i g på e t møde m ellem f l e r e m in is t e r ie r og e rh v e rv s l i v e t g j o r t opmærksom p å, a t E U R E K A -pro jektet ik k e v i l b l iv e h o ld t hem m eligt - i m odsæ tning t i l d e t m i lit æ r e am e rikanske p r o je k t. EUREKA e r h e lle r ik k e fo r b e h o ld t v irk s o m h e d e r f r a E F -la n d e n e, men e r åbent f o r f. e k s. de an dre n o r d i - sk Isndø«F æ lle s * fo r ESPRIT, BRITE og EUREKA e r, at de b l i v e r k o o r d in e r e t é t s te d, og a t d e lta g e rn e f å r økonom isk s t ø t t e t i l fo rs k n in g e n. Når v irk s o m h e d e rn e e r fæ rd ig e med a t fo rs k e og udv ik l e i fæ lle s s k a b in de n f o r fo rs k n in g s -p ro g ra m m e r n e, så g å r de h v e r f o r s ig hjem og s t a r t e r en p ro d u k tio n a f de n y e p r o d u k t e r, s k a b t nye a rb e jd s p la d s e r. A f P e te r Frandsen og f å r på de n måde

7 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1986 side 007 FRA N O R D I S K A I N S T I T U T E T FOR S A M H A L L S P L A N E R I N G (NORDPLAN) P ro g ra m f o r k u rs u s (N o rd p la n ) 1987 e r udkommet. Ans ø g n in g s fr is t f o r k u rs u s i 1987 e r 1. m aj A nsøgning r e t t e s t i l S ty r e ls e n f o r N o rd is k a i n s t i t u t e t f o r s a m h a lls p la n e rin g Box 1658 S S tockholm A n s ø g n in g s k a l ske på s æ rlig b la n k e t, som sammen med program kan r e k v ir e r e s ved i n s t i t u t t e t. FRA F O L K E T I N G E T Den kom det a f Lone D ybkjæ r m. f l. (RV) den fre m s a tte b e s lu tn in g s fo r s la g om N a tu rb e s k y t t e ls e og n a tu rg e n o p re tn in g t i l 1. b e h a n d lin g (se M e d d e le ls e s b la d e t 1985, s id e ). Det s t a r t e d e med form andens o r d : "Je g s e r in g e n m iljø m in is t e r ", h v o r e f t e r mødet u d s a tte s - f o r a t genoptages 3 m in u t t e r s e n e re. H e r e fte r kunne så m iljø m in is te r e n kommentere f o r s la g e t. M in is te r e n havde med in te r e s s e læ s t f o r s la g e t og med t ilf r e d s h e d k o n s ta te r e t " a t fo r s la g s s t i l l e r n e i h ø j g r a d tæ n k e r i de b a n e r, som også m i l j ø m i n i s t e r i e t f o r f ø l g e r ". H e n v is te t i l, a t der med udgangspunkt i d e lb e tæ n kn in g e n f r a a re a lu d v a lg e t (e m n e t b e h a n d le s i "L a n d in s p e k tø re n " 32. b in d, s id e 441 f f ) v i l b l iv e fre m s a t lo v fo r s la g om en " e n k le r e og s tæ rk e re v a re ta g e ls e a f n a tu r - og m iljø b e s k y t t e l seshensyn i d e t åbne la n d ". H e n v is te t i l, a t d e r s e n e re v i l komme en re d e g ø re ls e v e d rø re n d e m iljø h e n s y n og m a r g in a ljo r d og lig e le d e s t i l, a t m in is t e r ie t a r b e jd e r med en r e d e g ø r e ls e om b e k æ m p e ls e s m id le r. P unkt 3 i b e s lu tn in g s fo r s la g e t h a n d le r om de s t a t s l i g e je d e n a t u r a r e a le r s f o r v a ltn in g, og m in is te r e n v i l l e "m e d g iv e, a t d e r e r u h ensigtsm æ ssige t i n g v e d f o r d e lin g e n a f o p g a v e rn e m e lle m s k o v s ty re ls e n og f r e d n in g s s t y r e ls e n ". M in is t e r e n h a v d e u m id d e lb a r t m egen s y m p a ti f o r h e n s ig te n med f o r s la g e ts p u n k t 4, n e m lig t ilv e je b r in g e l s e a f f l e s t m u lig e m id le r t i l s ik r in g a f v ig t i g e n a tu r a r e a le r. E f t e r denne r e t pos i t i v e gennemgang dryppede m in is te r e n l i d t m a lu r t i b æ g e re t v e d a t m ene, a t f o r s la g e t i a l t f o r r in g e g ra d e r opmærksom p å, a t " d e t også e r en opgave fo r den s t a t s l i g e a r e a lf o r v a lt n in g a t skabe t i l b u d, så b o rg e rn e kan o p le v e n a tu re n og søge sundhed og t i l fre d s h e d gennem f r i l u f t s a k t i v i t e t e r ". D o r te Bennedsen (S ) havde m h t. m in is te r e n s o rd om re d e g ø re ls e n f o r m a r g in a ljo r d e r "med te m m e lig m egen u n d re n k o n s t a t e r e t ", a t den ik k e v a r kommet endnu. "Man kunne g o d t få den t a n k e, a t en a f å r s a g e r n e v a r, a t d e t s k y ld e s, a t la n d b ru g s m in is te re n endnu en ga ng, s k a l v i s ig e, sø ger a t spænde be n f o r m i l j ø t i l t a g ". Havde i ø v r ig t en p o s it iv h o ld n in g t i l f o r s la g e t og så frem t i l e t k o n s t r u k t iv t u d v a lg s a r b e j d e. A h lm a n n -O h ls e n (K F ) fa n d t f o r s la g e t præ get a f "en sæ rdeles f o r n u f t i g h o ld n in g t i l m iljø s p ø rg s m å le n e ". F a n d t d e t en k lo g d is p o s it io n a t r e js e p r o b le m a tik k e n om kring m a rg in a ljo rd e n e n u, f o r måske t a l e r man om op t i l 20 %a f d e t d y rk e d e la n d. T ils a g d e en v e l v i l l i g u d v a lg s b e h a n d lin g, omend de n m åske ik k e kom t i l a t fo re g å med e ksp re s f a r t. S ønderby (V ) fo rekom m ig knap sa v e l v i l l i g og mere p o le m is k i s in e bem æ rkninger. F a n d t, at " v i kan ved ta g e fo r s la g h e r in d e, men d e t a fg ø re nde e r a l lig e v e l, a t g ræ srø d d e r ne u d en f o r h u s e t v i l træ k k e med... " T a le re n va r t i l f r e d s med, a t d e t ik k e v a r ta n k e n a t la v e r e s e r v a te r o v e r a lt, "men m å le t e r a t fa s th o ld e la n d e t som e t s te d, h v o r mennesker kan le v e og a r b e jd e i p a g t med en r i g t v a r i e r e t n a t u r. " Under hensyn t i l den h e tz, d e r f r a anden s id e fø re s mod la n d b r u g e t, v i l l e ta le r e n have in d f ø r t, " a t den e n k e lte landm and f ø le r en dyb sam hørighed med den n a t u r og den j o r d, han s k a l le v e a f. Så er d e t s a g t. Landmændene e r nem lig o g så m iljø m æ s s ig e g ræ s rø d d e r." M a rg re th e Auken (SF) kunne s t o r t s e t s t ø t t e s a m tlig e p u n k te r i f o r s la g e t. V e d r. p r o b le m e r o m krin g fre d n in g s lo v e n s 4 3 kunne t a l e r e n g o d t få den id é a t f l y t t e h e le d e t område væk f r a am terne og lægge d e t o v e r u n d e r f r e d n in g s - næ vnene med k la g e a d g a n g t i l o v e rfre d n in g s n æ v n e t. "N a tu re n s k a l ik k e lægges in d u n d e r fr ik o m m u n e o r d n in g e n ". B i r g i t h M ogensen (C D ) fa n d t, a t d e r v a r t a l t længe og r i g e l i g t om m i l j ø e t - nu m å tte d e r h a n d le s. Men e f f e k t i v in d s a ts k o s te r penge, og det v i l den kommende m iljø d e b a t nok h a n d le mere om - og h v o r f å r man dem? S te ffe n s e n (K rf ) fa n d t, a t "d e t i a l le s in e in t e n t io n e r må være n o g e t, som kan s tø tte s a f e n h v e r, d e r ø nsker a t være med t i l a t b e v a re natu r e n og sø rge f o r, a t der kan ske en g e n o p r e t n in g a f de s k a d e r, som a lle r e d e h a r fu n d e t s t e d. " V i l l e væ re m e g e t p o s i t i v i u d v a lg s a r b e jd e t. P o u ls g a a rd (FP) kunne ik k e f o r s t å, a t n o g e t d y r e liv v a r t r u e t. "Nævn m ig b a r e e t e n e s te s te d! Derim od h a r man t o t a l t fre d e d e o m rå der, h v o r d e r ik k e kommer e t mennes k e ". T a le re n havde ik k e meget t ilo v e r s f o r f o r s la g e t - m in s u b je k t iv e bedømmelse a f hans t a l e. Lone D y b k jæ r (RV) g ik s tr a k s in d på P o u ls g a a rd s u d t a le l s e r og sagde b l. a. : "Man kan s im p e lt hen ik k e gå in d i en d is k u s s io n med h r. P o u ls g a a rd om d is s e t in g, f o r han t r o r s im p e lt hen ik k e på d e t, d e r s t å r om d is s e t i n g. Han t r o r kun på, hvad han s e lv kan se, og d e t e r a b e n b a rt ik k e s æ rlig meget i denne sammenh æ n g ". Og så ta k k e d e re p ræ s e n ta n te n f o r fo r s la g s s t i l l e r n e f o r den s t o r t s e t v e l v i l l i g e m o d ta g e lse a f f o r s l a g e t. E f t e r d e n n e f ø r s t e omgang b le v ta le r n e mere - om je g så må s ig e - p o lit is k e og p e r s o n lig e i d e r e s f o r m u l e r in g e r, så d e t s k a l je g la d e lig g e. F o rs la g e t g ik uden a fs te m n in g t i l m i l j ø - og p la n læ g n in g s u d v a lg e t. B la n d t de s k r i f t l i g e s p ø rg s m å l t i l m in is tr e n e h a r je g fu n d e t e t, som så ganske a f g j o r t h a r in t e r e s s e f o r o s. D e t v a r C a r l M a r t in C h ris te n s e n (K F ), der den s p u rg te la n d b ru g s m in is te re n : "Hvad v i l m in is te r e n gøre f o r a t n e d b rin g e sagsbeh a n d lin g s tid e n i m a t r ik e ld i r e k t o r a t e t, d e r nu e r oppe på om kring o t t e måneder - t i l megen s t o r gene f o r v o r t e r h v e r v s liv? " I s in b e g ru n d e ls e f o r sp ø rg s m å le t a n fø re r C h ris te n s e n, a t la n d b ru g s m in is te re n i ja n u a r 1985 b e s v a re d e e t t ils v a r e n d e spø rgsm ål - den gang med 6-7 måneders v e n t e t id - med b e g ru n d e ls e, a t en m o d e rn is e rin g s p ro c e s v a r i gang. Nu - 10 måneder senere - v a r v e n te t id e n nærmest b le v e t læ n g e re. (Se M e d d e le ls e s b la d e t 1985, s id e ). På d e t t e s p ø rg s m å l s v a re d e la n d b r u g s m in is te r e n ( N ie ls Anker K ofoed) s k r i f t l i g t den ( s v a r e t e r la n g t, men je g m ener, d e t e r a f v æ s e n tlig in te re s s e f o r o s, så d e t b rin g e s i s in h e lh e d ): Som det er spørgeren bekendt, er det min målsætning, at ekspeditionstiden for almindelige udstykningssager ikke bør overstige 1-2 måneder. Ekspeditionstiden har imidlertid i en periode siden foråret 1984 og indtil sommeren i år været stigende fra et par måneder til i særlige tilfælde at overstige et halvt år. Årsagerne til denne stigning har altovervejende været, at matrikeldirektoratet i denne

8 1986 side 008 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD periode har haft betydelige ekstraopgaver, især i forbindelse med omlægningen af matrikelregisteret til EDB og den samtidige omskoling af personalet til anvendelse af ny teknik. Siden foråret 1984 er der da således også gennemført en indforing af oplysninger vedrørende ca. 24 af landets matrikelnumre fra matrikelprotokollerne til EDB-lager, hvilket har krævet ca mandårs arbejde. Omlægningen forventes tilendebragt i 2. halvår Matrikeldirektoratet har til stadighed været opmærksomt på, at stigningen i ekspeditionstiden for udstykningssagerne har været meget uheldig. Man har derfor i hele perioden på forskellig vis søgt at begrænse stigningen gennem omflytning af personale fra andre arbejdsopgaver, hvor dette var muligt, og gennem effektivisering af arbejdsprocesserne og eliminering af kontrolprocedurer, og også på anden måde har man søgt at skaffe flere ressourcer til denne opgaves løsning. Matrikeldirektoratet har endvidere til stadighed opretholdt en praksis, hvorefter særlig hastende sager efter begrundet anmodning fra den pågældende rekvirent kunne ekspederes fremfor for andre sager, hvis en lang sagsbehandlingstid ville få urimelige konsekvenser for rekvirenten. Denne mulighed har været kendt af de landinspektører, der indsender sager til ekspedition i matrikeldirektoratet, og den har været anvendt i praksis i betydeligt omfang. Hr. Carl Martin Christensen nævner i sit spørgsmål, at ekspeditionstiden for udstykningssager er fortsat stigende, og at den nu for tiden er omkring 8 måneder. Dette er heldigvis ikke tilfældet. Ekspeditionstiden for udstykningssager kan opdeles i tre perioder: - En lagertid, der er den tid, der går, fra sagen modtages i matrikeldirektoratet, og til den gives ud til teknisk sagsbehandling. - En sagsbehandlingstid for normale, fejlfri sager. Denne periode er normalt et par uger, afhængigt af sagens størrelse og art samt omfanget af nødvendige høringer m.v. - En forøget sagsbehandlingstid for sager, der er mangelfuldt oplyst eller nødvendiggør brevveksling med landinspektøren om tekniske forhold m.v. Sådanne forhold kan forøge ekspeditionstiden væsentligt. Den del af ekspeditionstiden, der er af særlig interesse, når man beskæftiger sig med matrikeldirektoratets ekspeditionstidsproblem, er den førstnævnte lagertid. Denne varierer for tiden undtagelsesvis ret væsentligt fra amt til amt, hvilket bl.a. skyldes arbejdet med at omlægge ekspeditionsformen fra manuel sagsbehandling til EDB-sagsbehandling. En opgørelse af den samlede ekspeditionstid for udstykningssager ekspederet inden for den sidste måned viser, at den gennemsnitlige ekspeditionstid nu er bragt ned til 4 5 måne- der, samt at den har en fortsat faldende ten- I dens. 1 nogle amter er ekspeditionstiden alle- rede nede under 2 måneder, mens den i an- ; dre desværre endnu er over 6 måneder, j En gennemført beregning over udviklingen i lageret af uekspederede udstykningssager i! resten af 1985 og 1986 viser, at det under j forudsætning af uændret sagstilgang og uæn- drede ressourcer er realistisk at antage, at j sagslageret i denne periode i hvert fald kan halveres med en tilsvarende reduktion af ekspeditionstiden til følge. Uanset det ønskelige i en hurtigere nedbringelse af ekspeditionstiden end over en 12 måneders periode er det min opfattelse, at dette næppe er muligt, uden at det vil få meget uheldige konsekvenser på andre områder. Der er allerede gennemført betydelige omlægninger af sagsbehandlingsprocedurerne i retning af en begrænsning af kontrollen, hvor dette er muligt. En yderligere begrænsning vi! forøge risikoen for fejlagtige registreringer. Mulighederne for at overflytte yderligere personale fra andre arbejdsopgaver til arbejdet med ekspedition af matrikulære sager er meget begrænsede. Jeg har imidlertid anmodet matrikeldirektoratet om fortsat at sikre, at der gøres, hvad der er muligt, for at sikre, at matrikeldirektoratets planlagte reduktion af ekspeditionstiden overholdes og om muligt fremskyndes. Nået fre m t i l den f o r e lå så m iljø m in is te re n s s k r i f t l i g e r e d e g ø r e ls e om m a r g in a ljo r d e r og m i lj ø i n t e r e s s e r. Den in d le d e s med en læ ngere " h is t o r i s k " re d e g ø re ls e, h v o r i la n d b ru g e ts d r i f t s u d v ik l in g n a t u r l i g t e r m eget fremme i b i l l e d e t. Det e r svæ rt a t d e f in e r e " m a r g in a ljo r d e r " ; men i la n d b ru g sm æ ssig fo r s ta n d e t d e t jo r d e r, d e r e n te n ik k e må d y r k e s, e l l e r h v o r n u t i d i g d y r k n in g e r u r e n ta b e l e l l e r i h v e rt f a ld m in d re f o r d e la g t ig ; t y p is k : fre d e d e a re a l e r, h e d e r, m oser, k r a t og k l i t t e r. Men i dagens debat e r " m a r g in a ljo r d e r " o f t e s t o p f a t t e t som m iljø m æ s s i g e i n t e r e s s e o m r å d e r ; f. e k s. vandløbsnæ re a r e a le r e l l e r t ø r r e, sandede jo r d e r med s t o r t v a n d in g s b e h o v e l l e r vå d o m rå d e r, h v o r a fv a n d in g kan g iv e m iljø p r o b le m e r, men også s m å b io to p e r scm f. e k s. d ig e r, m arks k e l, v a n d h u lle r, h e g n, v e d v a re n d e g r æ s a r e a le r, o v e rd re v, h e d e r, sta n d e n g e, m oser, sø e r og v a n d lø b. Som d e t s e s, e r b e g re b e t m a r g in a ljo r d e r mere s t a t is k ved den s id s te d e f i n i t i o n. D e r re g n e s i dag med e t la n d b ru g s a re a l på c a.2,9 m i l l. h a, h v o r a f måske ha a f r in g e k v a l i t e t - p o t e n t ie lle m a r g in a ljo r d e r o v e r en å rræ kke. En d e l a f d is s e jo r d e r v i l kunne in d d r a g e s t i l i n t e n s iv d y r k n in g, og d e t t e v i l også være t i l f æ l d e t f o r så v id t a n går en d e l a f s m å b io to p e rn e. Og h e r e r d e t s å, d e r må s æ tte s in d med en a fv e jn in g, så det kan ske på nænsomme måder o v e r f o r m i l j ø e t. V e d v a ren de græ sning og s k o v p la n tn in g a n fø re s i re d e g ø re l- j sen som nænsomme t i l t a g - man undgår in te n s iv gø dskj n in g og s p r ø j t n i n g - men re d e g ø re ls e n a d v a re r også mod a t gå f r a m a r g in a lt la n d b ru g t i l m a r g in a lt s k o v - I b ru g. R e ge ring en læ gger med re d e g ø re ls e n op t i l en d r ø f t e ls e a f de i n i t i a t i v e r, d e r bør ta g e s f o r a t v a r e ta g e m iljø in te r e s s e r n e - og d e t v a r jo ne to p den deb a t, Lone D ybkjæ rs b e s lu t n in g s f o r s la g t o g h u l p å / p r o v o k e r e d e fre m s k y n d e t? den , som je g r e fe r e re d e f ø r s t i d e tte k o r t f a t te d e r e f e r a t f r a F o lk e t in g e t. - Senere må v i så s e, hvo rdan re d e g ø re ls e n modta g e s a f p a r tie r n e.

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM

8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM Side 1 af 6 Debat oplæg 8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM,QGKROG,QGOHGQLQJ (MHQGRPPHQVSURGXNWLRQ 2PJLYHOVHUQH 6DJHQVYLGHUHIRUO E Skovsmindevej 18. Dette debatoplæg er Århus Am ts oplæg til en offentlig

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD

LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD LA N D IN SPEK TØ R EN S M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Udbudsannonce. Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation. Udvælgelseskriterier. Aarhus December 2015

Udbudsannonce. Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation. Udvælgelseskriterier. Aarhus December 2015 Aarhus December 2015 Sagsnr. 020789-0092 tb/tb/kkp Udbudsannonce Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation Udvælgelseskriterier København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere