Sagsnr. 13/1351 Kravspecifikation. Kontraktbilag 1 Kravspecifikation. Redegørelse for den tilbudte leverance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 13/1351 Kravspecifikation. Kontraktbilag 1 Kravspecifikation. Redegørelse for den tilbudte leverance"

Transkript

1 Kontraktbilag 1 Redegørelse for den tilbudte leverance 1 Opgavens omfang 1.1 Indledning Dette udbud omfatter forbrug af alle fødevarer, til alle de i kontraktbilag 4 oplistede institutioner Der skal bydes på det samlede forbrug jvf. dog udbudsbetingelsernes punkt Leverancen vil kun blive tildelt én leverandør. 1.2 Leveranceomfang Det samlede udbudte forbrug er anslået til ca. 15 mio. kr. årligt. Forbruget på de vigtigste produkter fremgår af Kontraktbilag 2 Tilbudsliste. Disse produkter dækker ca. 80 % af institutionernes forbrug. Det resterende forbrug vil blive købt hos den valgte leverandør, i det omfang denne har produkterne i sit sortiment. Indkøb der foretages af, eller sammen med, brugere/beboere, af pædagogisk hensyn, er ikke omfattet af denne aftale. Udbuddet omfatter ikke Frisk frugt, frisk grønt og frisk kartofler. Kantinen for Regionshuset i Vejle og Kantinen for Regionshuset i Aalborg er ikke omfattet af varegruppen Øl & vand. Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende struktur. Denne struktur kan på sigt ændres, f.eks. kan der ske en sammenlægning af institutioner eller institutioner kan overgå til kommuner, med derved færre leveringssteder De udbudte produkter Generelt er det vigtigt for ordregiver, at de produkter, som tilbydes, er egnede til formålet og opfylder gældende standarder og normer. Der henvises til nedenstående skema for beskrivelse af mindstekrav og konkurrenceparametre til leverancen. Samt til Tilbudsliste for beskrivelse af de udbudte produkter Størrelse og specifikationer Af Tilbudsliste fremgår størrelse på det enkelte produkt. Denne størrelse er ikke mindstekrav, men derimod vejledende. Størrelserne må altså gerne fraviges. Det tilbudte skal dog være substituerbart med den udbudte størrelse. Det er vigtigt, at ændringen ikke påvirker arbejdsgangen i køkkenet. Ligeledes må fravigelsen ikke påvirke udportioneringen til de spisende. Det er især vigtigt i forhold til kød og fisk. Eksempelvis er frikadeller udbudt i poser af 2 kg, med frikadeller på 60 g. Her er det acceptabelt at posen er 1,5-5 kg, mens større poser vil være for tunge at håndtere og mindre vil give ekstra arbejde med at åbne poser. Vægten på den enkelte frikadelle må kun afvige med et par gram, da dette vil påvirke den mængde, der udportioneres til den spisende og dermed omkostningen/næringsberegningen for måltidet. For frossen grønt og frugt ønskes der generelt pakker af 2,5-5 kg pr. pose Region Syddanmark Side 1 af 18

2 Af Tilbudsliste fremgår ligeledes produktets specifikationer. Disse må afvige i mindre omfang og kun i det omfang, det ikke har betydning for produktets funktion/anvendelse. Anvendelse kan også være i behandlingssammenhæng, hvorfor der kan være produkter, hvor næringsindhold og ingredienser ikke må ændres. Eksempelvis tillades det at Fløde, kaffe-,10.1%,15ml tilbydes som 10%. Tilbydes der produkter, hvor størrelse eller specifikationerne afviger fra Tilbudslisten, bærer Tilbudsgiver selv ansvaret for, at produktet kan accepteres. Det er alene Kundens brugergruppe, der afgør om en afgivelse kan accepteres. Denne vurdering vil først finde sted ved evalueringen af de indkomne tilbud. 2 Mindstekrav og Konkurrenceparametre: Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi omkring mindstekrav og Konkurrenceparametre: Krav, som skal opfyldes for at deltage i konkurrencen, betegnes som mindstekrav. Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt, og ordregiver er forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Der kan ikke tages forbehold for mindstekravene. Der kan heller ikke tilbydes alternative produkter, som ikke lever op til mindstekravene. Leverandøren garanterer ved afgivelsen af tilbud, at samtlige mindstekrav kan opfyldes. Konkurrenceparametre skal ikke opfyldes for at deltage i konkurrencen. Et konkurrenceparameter kan således opfyldes helt, delvist eller slet ikke, uden at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt. Leverandørens redegørelse for graden af opfyldelse og/eller eventuelt måden for opfyldelse af ordregivers ønsker vil indgå i tilbudsevalueringen. Mindstekrav er udtrykkeligt angivet som mindstekrav. Nedenstående skema er således til at bekræfte, at mindstekravene er opfyldt og samtidig til uddybende beskrivelse af hvordan konkurrenceparametre opfyldes: (Der er dog i skemaet også efterspurgt oplysninger, som ikke er mindstekrav, og som heller ikke vil indgå i evalueringen. Hvor dette er tilfældet, vil det være udtrykkeligt angivet) Tilbudsgivere, der ikke har anført andet, anses for at opfylde samtlige mindstekrav angivet i skemaet. LEVERANCEN TILBUDSGIVERS BE- SVARELSE 1 Sortimentsbredde 1.1 Mindstekrav Alle produkter, der fremgår af Tilbudslisten eller som senere tilføjes til aftalen, skal kunne tilbydes til alle institutioner. 1.2 Mindstekrav Tilbudsgivers engrosprisliste, gældende på tidspunktet for tilbudsafgivning, skal vedlægges tilbuddet. Engrosprislisten skal være gældende for minimum 30 % af Tilbudsgivers kundekreds målt i omsætning over en periode på et år, i perioden Tilbudsgiver skal sammen med Engroprislisten vedlægge reference på andre kunder der er omfattet af denne en- Region Syddanmark Side 2 af 18

3 grosprisliste. Referencen skal som minimum omfatte 10 kunder hver, med en årlig omsætning over 5 mio. kr. eller 50% af kunderne der er omfattet af engrosprislisten målt i årlig omsætning. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere af de anførte referencer, for stikprøvevis at kontrollere at de har samme engrospris. Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve korrektheden af ovenstående oplysninger bekræftet af vindende tilbudsgivers revisor på tilbudsgivers regning. 1.3 Konkurrenceparameter (indgår i tildelingskriteriet Sortiment) 1.4 Konkurrenceparameter (indgår i tildelingskriteriet Sortiment) 1.5 Konkurrenceparameter (indgår i tildelingskriteriet Sortiment) Ud over de aftalte varer i henhold til Tilbudslisten ønskes et bredt sortiment af standardprodukter inden for aftalens område. Det vurderes positivt, desto mere omfattende Engrosprisliste Tilbudsgiver har, af produkter der falder inden for de samme varegrupper. Ud over de aftalte varer i henhold til Tilbudslisten ønskes et bredt sortiment af økologiske produkter. Det vurderes positivt desto mere omfattende Engrosprisliste Tilbudsgiver har af økologiske produkter, der falder inden for de samme varegrupper. Det vurderes positivt desto bredere sortiment af produkter der kan købes i anbrud. Produkter der kan købes i anbrud markeres på medsendte Engrosprisliste. 2 Service 2.1 Definition Lagervarer Lagervarer defineres som varer, der kan leveres fra dag til dag til alle Institutioner. 2.2 Konkurrenceparameter (indgår i tildelingskriteriet Service) Lagervarer Det vurderes positivt desto flere produkter fra tilbudslisten der er lagervarer. Angiv på tilbudslisten i kolonne X om positionen er en lagervare. Hvis varen er angivet som lagervare, skal varen være lagervare i hele aftaleperioden, med undtagelse af at forbruget falder markant 2.3 Mindstekrav Skaffevarer Såfremt en vare, der anvendes af en eller flere af institutioner, overgår fra at være lagerført til skaffevarer skal dette meddeles til de berørte institutioner min. 14 dage forinden. 2.4 Mindstekrav Skaffevarer Det skal fremgå af leverandørens bestillingssystem, hvor lang leveringstid der er på det enkelte produkt. 2.5 Mindstekrav Skaffevarer/midlertidig udgået vare fra sædvanligt leve- Region Syddanmark Side 3 af 18

4 ringssted Findes varen på et andet af leverandørens lagre, skal denne kunne leveres inden for max 2 hverdage. 2.6 Mindstekrav Sortiments tilpasning Leverandøren skal i kontraktperioden være villig til at tilpasse sortimentet i samarbejde med Kunden og institutioner, således at dette modsvarer det aktuelle behov herunder tilføje nye produkter til aftalen. 2.7 Mindstekrav Prissætning af øvrigt sortiment Leverandøren er forpligtet til at levere øvrige produkter der findes i hans sortiment inden for de udbudte varegrupper. Ved prissætning af Øvrigt sortiment fratrækkes den grossist/varegrupperabat for øvrigt sortiment som Tilbudsgiver har anført på Tilbudslisten for denne varegruppe. 2.8 Mindstekrav Kontraktopfølgning Leverandøren er forpligtet til løbende at forestå en optimering af kontrakten, for at sikre at sammensætningen af produkter/mærker på aftalen er den mest hensigtsmæssige for institutionerne ud fra kombinationen af pris og ønsket kvalitet. Leverandøren er forpligtiget til at kontakte deres underleverandører for at høre om der kan opnås en bedre pris på produktet eller en bedre kombination af pris og kvalitet ved at skifte mærke. Leverandøren er forpligtet til på eget initiativ mindst 2 gange årligt at lave en gennemgang af sortimentet på aftalen. Efter kundens ønske kan gennemgangen ske i samarbejde med en af kunden udnævnt person/personkreds. Leverandøren skal på opfordring fra kunden undersøge specifikke produkter/samlede produktgrupper. Der forventes maksimalt at skulle laves opfølgning for 3 produktgrupper årligt, for regionerne samlet. 2.9 Mindstekrav Produkter med forbrug over kr. pr. år, der ikke er med på tilbudslisten Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at Kunden altid har en skarp pris på produkter, hvor institutionerne samlet har et forbrug på over kr. pr. år. Leverandøren er forpligtiget til at tage kontakt til deres underleverandør for at sikre at denne giver en pris, der er i overensstemmelse med, hvad der kan forventes i forhold til Kundens forbrug. Denne tilpasning skal ske: Fremadrettet, hvor institutioner forecaster et forbrug. F.eks. ved at fremsende ingrediensliste for menuplan for kommende periode (skal fremsendes senest 3 uger inden opstart). Bagudrettet, idet leverandøren er forpligtiget til Region Syddanmark Side 4 af 18

5 mindst hver tredje måned sammen med prisregulering at trække en liste med forbrug over kr. samlet for alle institutionerne og tjekke om der er kommet nogle produkter på listen som ikke er omfattet af tilbudslisten. Listen trækkes første gang 6 måneder efter kontraktstart hvor forbrug opregnes til helårsforbrug. Ovenstående liste skal samtidigt fremsendes til Kunden (Indkøbsafdelingen) med note om hvilke priser der laves skarp pris på. Antallet af nye produkter vil forventes ikke at overstige 25 pr. år Mindstekrav Alle produkter skal tilbydes til samme pris til alle Institutioner Mindstekrav Skift til økologiske produkter Hvis en eller flere institutioner generelt ønsker at skifte et produkt fra konventionelt til økologisk (med samlet forventet forbrug på over kr. årligt), er Leverandøren forpligtiget til at tilbyde en økologisk variant, såfremt det findes på det danske engrosmarked. Prisen beregnes med samme grossistrabat som det nuværende konventionelle produkt, derudover er Leverandøren forpligtet til at tage kontakt til deres underleverandør for at sikre at denne giver en rabat, der er i overensstemmelse med hvad der kan forventes i forhold til Kundens forbrug Mindstekrav Kontaktperson/konsulent For hver institution skal leverandøren udnævne en kontaktperson/konsulent, der kan varetage den daglige kontakt til institutionerne. Kontaktpersonen skal have mandat til at træffe afgørelse om problemstillinger vedr. almindelige drift. Denne person skal kunne kontaktes direkte vedr. opståede problemer/spørgsmål. Ved ferie skal afløser oplyses til Kunden. Evt. som oplysning på telefonsvarer. 3 Generelle krav til produkterne 3.1 Mindstekrav Tilbagetrækning af produkter Meddelelse om tilbagetrækning af fødevarer skal ske skriftligt pr. mail og telefonisk, direkte til den/de berørte institutioner. Meddelelsen skal ske straks den er kommet til leverandørens kendskab. Meddelelsen skal indeholde oplysninger, der gør det nemt at identificere produktet, som eks. produktionsdato. Der udover skal meddelelse indeholde oplysning om årsag til tilbagetrækning, risiko samt hvordan kreditering vil foregå. Meddelelsen skal i øvrigt indeholde de i henhold til gældende lovgivning/regler krævede oplysninger. 3.2 Mindstekrav Produkterne skal i alle led (produktion, forarbejdning og leverance) være behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning på området. Region Syddanmark Side 5 af 18

6 3.3 Mindstekrav Produkterne må ikke indeholde afgrøder, der er behandlet med stråforkortningsmidler. Dokumentation skal leveres ved forlangende. 3.4 Mindstekrav Produkterne må ikke indeholde elementer, der er gensplejsede. Dokumentation skal leveres ved forlangende. 3.5 Mindstekrav Produkterne må ikke indeholde sprøjterester. Dokumentation skal leveres ved forlangende. 3.6 Mindstekrav FOKUS-koder For de produkter, hvor der er angivet en FOKUS-kode i kolonne D i kontraktbilag 2, skal de tilbudte produkterne opfylde disse. Dog med korrektion for til evt. tilføjelser vedr. FOKUS-kode angivet i kolonne D. Hvis der er uoverensstemmelse mellem varebetegnelse og krav i henhold til Fokuskoden er det kravene i henhold til Fokuskode der er gældende. 3.7 Mindstekrav Den oplyste vægt på emballagen skal stemme overens med varens faktiske vægt og vægt ifølge datablad. 3.8 Mindstekrav Fuldkorns- og Nøglehulsmærket (f/n) I tilbudslisten er der ud for nogle produkter anført F/N. Hvor mærket er angivet skal det pågældende produkt leve op til de krav, der stilles, for at produkter af denne art kan opnå de pågældende mærker uden det dog kræves, at produktet rent faktisk bærer mærket. Nærmere oplysning om kravene til nøglehulsmærket findes på Fødevarestyrelsens side: og kravene til Fuldkornsmærket findes i logomanualen på siden Mindstekrav Nøglehulsmærket (N) I tilbudslisten er der ud for nogle produkter anført N. Hvor mærket er angivet skal det pågældende produkt leve op til de krav, der stilles, for at produkter af denne art kan opnå det pågældende mærke uden det dog kræves, at produktet rent faktisk bærer mærket. Nærmere oplysning om kravene til nøglehulsmærket findes på Fødevarestyrelsens side: 4 Særlige krav for mælk 4.1 Mindstekrav 10 liters mælk må ikke være BIB, med mindre det fremgår af vareteksten, at det skal være BIB. 5 Særlige krav til æg 5.1 Mindstekrav Færdigkogte æg skal kunne skæres i skiver og være uden skaldele. Region Syddanmark Side 6 af 18

7 5.2 Mindstekrav Der skal leveres følgende kvalitet: Friske æg af 1.kl. kvalitet, betegnet som kvalitetsklasse A Kogte æg af 1.kl. kvalitet Pasteuriseret æg af 1.kl. kvalitet Frosne æg og andre æggeprodukter. Friske æg skal være omfattet af reglerne om handlingsplan for kontrol med salmonella i konsumægsproduktion og skal dermed være fra salmonellafri besætninger. 6 Særlige krav til ost 6.1 Mindstekrav Skivet ost skal være let adskillelig og ensartet i skiverne. 6.2 Mindstekrav Ved levering må delt ost afvige med +/- 10% i vægt i forhold til den angivne størrelse i tilbuddet. 7 Særlige krav til marmelade 7.1 Mindstekrav Hvor andet ikke er angivet i varebetegnelsen i Kontraktbilag 2, skal marmeladen minimum have et indhold af frugt på 45 % Dog skal solbærmarmelade minimum have et indhold af frugt på 35 % 8 Særlige krav til fisk 8.1 Konkurrenceparameter (indgår i tildelingskriteriet Kvalitet) MSC mærke Det vurderes positivt hvis fisk opfylder kravene til MSC (vildtfangede fisk) eller ASC mærket (opdrættede fisk), eller tilsvarende. Angives på tilbudslisten om opfyldt. 8.2 Mindstekrav Fiskefrikadeller må ikke indeholde svinespæk 8.3 Mindstekrav Panering må ikke overstige 45 % af produktet målt i vægt. 9 Særlige krav til dybfrost 9.1 Mindstekrav Ved panerede varer skal paneringen være af en sådan kvalitet, at den forbliver intakt. 9.2 Mindstekrav Grøntsager og frugt uden fokuskode: Størrelse på grøntsager og frugt skal passe til den udbudte størrelse (f.eks. blomkålsbuketter) og må ikke være smuld. Der må ikke indgå stokke, stængler, grene, blade eller fremmedlegemer, der ikke har noget med produktet at Region Syddanmark Side 7 af 18

8 gøre. 9.3 Mindstekrav Glasering Produkter med glasering skal være angivet med bruttovægt og netto-vægt. Pris pr. kg. skal være angivet som netto-vægt uden glasering. 9.4 Mindstekrav Varerne skal være enkelt/løsfrosne. 9.5 Mindstekrav Frugtpuré må ikke være tilsat sukker, sirup eller andet sødestof. 9.6 Mindstekrav Frugtpuré skal være varmebehandlet 10 Særlige krav til snitgrønt 10.1 Mindstekrav Grøntsager uden fokuskode Grøntsager skal være friske, sprøde, uden synlige misfarvninger og skærefladen må ikke være flosset. Kvalitet skal svare til billede på produktdatablad Mindstekrav Der må ikke være overskydende frit vand i emballagen. 11 Særlige krav til fersk kød 11.1 Mindstekrav Produkter der leveres som ferske/køl må ikke have været frosset Mindstekrav Svinekød må ikke være fra orner eller galte Mindstekrav Kalvekød skal være fra dyr på op til 10 mdr. Ungdyr skal være fra dyr på mdr. Oksekød skal være fra dyr på 2-5 år 11.4 Mindstekrav Alle udskæringer leveret til Kunden, også udskæringer som ikke fremgår af tilbudslisten, skal være skåret efter FOKUSspecifikationerne Mindstekrav Hvor varer bestilles i stk. skal det modtagne antal stemme med det bestilte. Leverandøren kan angive evt. stykantal, som mængden skal være delelig med Mindstekrav Hvor der bestilles flere af samme varer, skal udskæringerne være ens og af samme størrelse. Region Syddanmark Side 8 af 18

9 11.7 Mindstekrav Selv om leverandørens veterinærkontrol godkender, at inficeret kød anvendes, har kunden ret til at kassere kødet, grundet risiko for krydskontaminering. 12 Holdbarhed på leveringstidspunkt 12.1 Mindstekrav Mælk, mælkeprodukter og smør. Mælkeprodukter og smør skal min. have en restholdbarhed på 1/2 af den totale holdbarhedsperiode. Minimum 7 dages holdbarhed på 1 l. mælk. Enkelte produkter kræves kun 5 dages holdbarhed, dette er angivet i tilbudslisten Mindstekrav Frisk brød Skiveskåret rugbrød skal leveres senest 1 døgn efter produktion. Sandwichbrød skal leveres senest 2 døgn efter produktion. For resterende produkter kræves min. en restholdbarhed på 1/2 af den totale holdbarhedsperiode Mindstekrav Æg køl Min. en restholdbarhed på 1/2 af den totale holdbarhedsperiode Mindstekrav Ost Min. en restholdbarhed på 1/2 af den totale holdbarhedsperiode Mindstekrav Snitgrønt Snitgrønt skal leveres senest 24 timer efter produktion Mindstekrav Kartofler Min. en restholdbarhed på 1/2 af den totale holdbarhedsperiode Mindstekrav Fersk kød (ikke hakket) Minimum 5 dages holdbarhed Mindstekrav Hakket fersk kød Vacumpakket: minimum 3 dages holdbarhed. (ved opbevaring ved 2 grader Gaspakket: minimum 4 dages holdbarhed. Ej vacum eller gaspakket: minimum 24 timers holdbarhed Mindstekrav Øvrige kølevarer Min. en restholdbarhed på 1/2 af den totale holdbarhedsperiode Mindstekrav Frost Min. en restholdbarhed på 1/2 af den totale holdbarhedspe- Region Syddanmark Side 9 af 18

10 riode, dog kræves ikke over 4 mdr. restholdbarhed Mindstekrav Kolonial Min. en restholdbarhed på 1/2 af den totale holdbarhedsperiode, dog kræves ikke over 4 mdr. restholdbarhed. 13 Egenkontrol/Emballering 13.1 Mindstekrav Kølevarer Følgende temperaturkrav er gældende ved opbevaring, transport og levering: Snitgrønt skal være mellem 2 og 5 grader. Fersk hakket kød må være max 2 grader. Øvrigt fersk kød skal være 3-4 grader Fersk frisk fisk skal være nediset til mellem 0-2 grader. Fisken skal være dækket helt af is. Forarbejdet frisk fisk skal være mellem 2-5 grader Resterende kølevare skal være 5 grader eller lavere 13.2 Mindstekrav Frost Temperaturen skal være minus 18 grader eller derunder ved opbevaring, transport og levering Mindstekrav Datalogger Udskrift af datalogger skal udleveres på forlangende. Ved eventuel natlevering skal der ilægges én temperaturlogger i køleleverancen og én i frostleverancen Mindstekrav Kolonial Må max opbevares med den af producenten anbefalede temperatur/opbevaringsmetode Mindstekrav Emballering Leverandøren skal emballere produkterne, således at de leveres til Institutionen i ubeskadiget og forsvarlig stand. Kasser/dåser må ikke være stødte eller bulede Mindstekrav Emballage: Al emballage skal være ren og hygiejnemæssigt i forsvarlig stand. Emballagen skal være godkendt til levnedsmidler (dokumentation skal kunne forelægges på forlangende). Emballage der benyttes til indpakning af de enkelte varer SKAL være PVC-fri, og må i øvrigt ikke indeholde midler, som er optaget på EU s og/eller Miljøstyrelsens lister over uønskede kemikalier og skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning. Dokumentation på alle krav skal kunne tilvejebringes på Kundens forlangende. Emballage benyttet til indpakning af fødevarer, herunder Region Syddanmark Side 10 af 18

11 14 Mærkning plastfolie med overfladetryk, metaldåser med lakeret inderside, plastlaminat med metallag m.fl., skal overholde kravene beskrevet i Bekendtgørelse nr. 298 af 28/ eller seneste udstedte bekendtgørelse Mindstekrav Etikettering og mærkning De tilbudte produkter skal overholde gældende standarder, mærkninger, certificeringer m.v., der gør produktet lovligt at anvende i Danmark Mindstekrav Halal- slagtning Er et produkt Halal-slagtet, skal det fremgå af mærkningen på produktet Mindstekrav Økologiske fødevarer I henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer m.v. samt Økologiforordningen skal leverandøren på forlangende ved modtagelsen af varen, dokumentere leverancens økologiske oprindelse Konkurrenceparameter (indgår i tildelingskriteriet Service) 14.5 Konkurrenceparameter (indgår i tildelingskriteriet Service) Halalslagtede produkter Det vurderes positivt, hvis halalslagtede produkter, på webshoppen, er markeret med et symbol el. lign. ud for produktet. Angiv om dette er opfyldt Nøglehuls- eller fuldkornsmærkede produkter Det vurderes positivt, hvis nøglehuls- eller fuldkornsmærkede produkter, på web-shoppen, er markeret med et symbol el. lign. ud for produktet. Angiv om dette er opfyldt 15 Produktdatablade og data til produktionsstyringssystem 15.1 Mindstekrav Der skal ved kontraktstart være elektronisk datablad i form af dybt link via leverandørens hjemmeside på Internettet, til alle produkter, der anvendes, Der skal ligeledes være elektronisk datablad i form af dybt link via leverandørens hjemmeside på Internettet for produkter, der tilføjes i kontraktperioden, erstatningsprodukter samt ved ændringer i produktet. Leverandøren er forpligtet til at vedligeholde disse data og til igennem hele kontraktperioden at sikre Kunden og Kundens brugere adgang til disse. Datablade skal indeholde de oplysninger, der kræves i henhold til dansk lovgivning. Undtaget dog produkter hvor producenten ikke stiller elektronisk datablad til rådighed. I så fald skal papirudgave kunne udleveres på forlangende Konkurren- Det vurderes positivt, hvis elektronisk datablad indeholder Region Syddanmark Side 11 af 18

12 ceparameter (indgår i tildelingskriteriet Service) oplysning om fokuskode. Dette skal være gældende fra kontraktstart. Det vurderes positivt desto flere positioner, det er opfyldt for. Angiv i Kontraktbilag 2 Tilbudsliste, hvilke positioner dette er opfyldt for Mindstekrav Indhold Produktdatablade skal som minimum indeholde følgende oplysninger om næringsindhold: - Ingrediensliste i faldende mængder - Næringsindhold pr. 100 gram Oplysninger der kræves i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning skal fremgå Mindstekrav Levering af link til datablad til Kundens indkøbssystemer De institutioner der er omfattet af denne kontrakt, køber pt. ikke ind igennem eget indkøbssystem. Ændres dette forhold er nedenstående gældende: Leverandøren skal levere data til Kundens egne indkøbssystemer, så der kan lægges link til leverandørens hjemmesides produktdatablade. Disse data skal leverandøren vedligeholde Mindstekrav Der skal kunne leveres en CD rom eller anden elektronisk medie til indlæsning i de produktionsstyringssystemer som Institutionerne til enhver tid anvender. Der kan forventes skift af produktionsstyringssystem i kontraktperioden. 16 Forpakning Der skal leveres følgende oplysninger: - Priser - Samtlige næringsstoffer, mængde og energiprocentfordeling - Allergener. Konkret beskrivelse oplyses til leverandøren ved kontraktindgåelse. Der anvendes i dag 4-5 forskellige systemer. Hvis et skift af produktionsstyringssystem giver leverandøren et ekstra tidsforbrug på mere end 50 timer, til tilpasning til det nye system, er regionen der foretager skift, pligtig til at lægge timebetaling for de anvendte timer der overstiger 50. Leverandøren skal dokumentere tidsforbruget Mindstekrav Forpakning Produkter skal, hvor andet ikke er aftalt, leveres i burer. Det tillades at frostvarer, kolonial og kølevarer blandes i samme bur, i det omfang det kan gøres inden for lovgivningens rammer. Det skal være muligt visuelt (uden at skulle røre ved produkterne) at se hvad der er frost, køl eller kolonial Mindstekrav Varerne skal være pakket således, at udpakning kan foregå Region Syddanmark Side 12 af 18

13 i henhold til AT s vejledning nr. D.3.1. Paller og bure må ikke være pakket over 1,5 meter i højden. Målt fra gulv til toppen af øverste vare Mindstekrav Mælk 1 L. mælk skal kunne leveres stykvis samt i kasser Mindstekrav Transportemballagen skal være ren og være beregnet til transport af fødevarer. Produkter emballeret på anden vis vil blive afvist. 17 Bestilling 17.1 Mindstekrav Frist Bestillinger skal kunne ske frem til kl på en hverdag til levering følgende hverdag. For snitgrønt skal bestillinger kunne ske frem til kl til levering følgende hverdag. For rugbrød skal bestillinger kunne ske frem til kl til levering følgende hverdag Mindstekrav Bestillingsform Al normal bestilling vil som udgangspunkt ske via Leverandørens hjemmeside. Akutleverancer og rettelser vil kunne ske via telefon. Det forventes at institutionerne i løbet af kontraktperioden vil overgå til køb via Kundens indkøbssystem. Skift til eget indkøbssystem forventes ikke at finde sted før Skulle skiftet finde sted inden er leverandøren berettiget til at få dækket dokumenterede ekstra udgifter grundet det tidligere skift. Leverandøren skal herefter levere de nødvendige data til indlæsning i eget indkøbssystem, samt til vedligeholdelse herunder udskiftning af varer og ændringer af priser Oplysning (indgår ikke i evaluering) Til brug for akutbestilling og rettelser, angiv normal åbningstid: 17.4 Mindstekrav Restordre Restordre skal meddeles straks det kommer til leverandørens kendskab. Det aftales med den enkelte institution hvornår og hvordan besked om restordre videregives. Samt i hvilke tilfælde at institutionen ønsker en alternativ vare. Eks. kan kunden ønske at få alternativ vare ved kød, men ikke ved chokolade Mindstekrav Mindsteordre Ved mindsteordre forstås bestilling til et leveringssted (et stop) til samme dag. Afgives der flere ordrer, skal disse ved beregning af ordrebeløb sammenlægges. Ved ordrer under kr. er leverandøren berettiget til at Region Syddanmark Side 13 af 18

14 pålægge ordren et gebyr på 200 kr Mindstekrav Anbrud Alle produkter som leverandøren har i anbrud, skal kunne købes i anbrud. Ved køb i anbrud må der tillægges et gebyr på op til 5 %. Dog må der på mejerivarer (med holdbarhed under 1 måned), ikke tillægges gebyr ved køb i anbrud. Kunden (regionen) kan, ved behov, kræve at leverandøren sælger andre produkter i anbrud. Dette antal kan ikke overstige 20 nye produkter årligt. Ved anbrud forstås den mindste enhed som kan udleveres samtidigt med at lovgivning om emballering og mærkning overholdes. 18 Elektronisk handel 18.1 Mindstekrav Fakturering Fakturering skal foregå elektronisk. Proceduren for elektronisk bestilling og udveksling af handelsdokumenter er specificeret i kontraktbilag 7, E-handel Mindstekrav Ved levering og fakturering af restordre skal det oprindelige ordrenummer fremgå. 19 Levering 19.1 Mindstekrav Leveringsbetingelser Frit leveret på ordregivers adresser, som anført i de respektive ordrer Mindstekrav Leveringsterminer I kontraktbilag 5 er oplistet nuværende leveringstidsrum for de vigtigste institutioner. Levering skal ske indenfor det samme tidsrum, med undtagelse af at andet aftales mellem leverandøren og den enkelte kunde (leveringssted). For øvrige institutioner skal levering finde sted op til to gange ugentligt mellem kl Fast eksakt leveringstidspunkt (inden for ovenfor anførte vilkår) aftales direkte mellem leverandøren og den enkelte kunde (leveringssted). Der aftales et maksimalt interval på 2 timer. Afvigelse fra dette interval må kun ske i særlige tilfælde, eksempelvis grundet særlige trafikale forhold. Afviges det aftalte interval for mere end 3 af de afgivne ordre, for et leveringssted indenfor 90 dage, som ikke skyldes force majeure, er dette at betragte som misligholdelse. Ved afvigelse skal den enkelte kunde adviseres straks det kommer til leverandørens kendskab. Institutionerne er indstillet på, i kontraktperioden, at samarbejde om tilpasning af leveringstidspunkter af hensyn til Tilbudsgivers udkørsel. Det kan dog ikke påregnes at institutionerne kan slække på Region Syddanmark Side 14 af 18

15 kravene om leveringstidspunkter Mindstekrav Helligdage Ved højtider og helligdage, hvor leverandøren har ændret sin udkørsel, skal der sikres levering i overensstemmelse med købers behov ved konkret aftale, herunder lørdags levering i forbindelse med påske og jul. Leverandøren skal senest 2 måneder før de respektive højtider og helligdage udsende information vedr. deadlines for ordreafgivelse, leveringsplaner etc Mindstekrav Placering Paller eller bure placeres på de anviste pladser f.eks. fremkørsel til relevante lagerrum i henhold til institutionens egenkontrol Mindstekrav Chaufføren skal kunne tale, forstå, læse og skrive dansk, svarende til prøve i Dansk 2. (minimumskravet for permanent opholdstilladelse) 19.6 Mindstekrav Følgeseddel Enhver levering skal ledsages af en følgeseddel, der som minimum skal indeholde: Ordrenummer Varens navn og nummer Leveret mængde pr. varelinje Ordreafgivers navn og kundenummer Følgeseddel skal stemme overens med det modtagne. Er der forskel på det bestilte og det leverede, er det det, der faktisk er leveret, der skal danne grundlag for følgesedlen Mindstekrav Varemodtagelse Temperaturkontrol af varens temperatur skal kunne foretages sammen med chaufføren straks ved leveringen Mindstekrav Returgods Plastkasser og paller fra forrige leverance skal tages med retur Mindstekrav Skaffevarer Skaffevarer skal leveres sammen med almindelig levering, hvor andet ikke er specifikt aftalt Mindstekrav Leveringssikkerhed Kunden forventer en leveringssikkerhed tæt på 100 %, forstået således, at min. 95 % af varelinjerne leveres 100 % fejlfrit. Op til 3 % af varelinjerne leveres med minimal forstyrrelse for Kunden; Det kan f.eks. være at en anden vogn kommer med produktet eller produktet efter aftale med Kunden leveres i et andet mærke. Maksimalt 2 % af varelinjerne leveres med en vis forstyrrelse for Kunden Det kan f.eks. være, hvor et produkt er udgået eller holdbarheden er kortere eller leveringstiden ikke overholdes. Ved produkter der er udgået eller produkter der har kortere holdbarhed kontaktes Kunden med mulighed for enten at vælge at få produktet med kortere holdbarhed, at få et andet produkt, få leveret på et senere tidspunkt eller ophæve Region Syddanmark Side 15 af 18

16 ordren. Det er ikke acceptabelt, at produktet blot udelades af leverancen. Leverandøren kan med fordel aftale med den enkelte institution, hvordan disse nødsituationer generelt løses Mindstekrav Leverandøren skal fremstå som én enhed. Det betyder konkret at: Alle institutionernes ordrer skal sendes til ét sted. Også ved bestilling via E-handel. Der skal tilknyttes en konsulent til hver institution der er overordnet ansvarlig for driften. Der skal tilknyttes en primær person/team til den daglige ordrehåndtering herunder afklaring af daglige spørgsmål/sparring med mere. Evt. bestillinger på akutleverancer skal for hver institution kun ske til et sted. Varer, der bestilles som én ordre, skal modsvares af én faktura, også selv om der leveres fra flere lokationer. 20 Vedligeholdelse af data til regionernes indkøbssystemer samt regulering af priser 20.1 Mindstekrav Implementering og vedligeholdelse af Kundens indkøbssystemer De institutioner der er omfattet af denne kontrakt, køber pt. ikke ind igennem eget indkøbssystem. Ændres dette forhold er nedenstående gældende: Tilbudsgiver forpligtiger sig til at udfylde Kundens skabeloner i forbindelse med implementering af aftalen samt ved ændringer (varenr. forpakning, faktureringsenhed mm). Der skal gives oplysninger om faktureringsenhed, forpakning, link til evt. datablad m.m. Oplysningerne skal leveres angivet i samme enhed som de er udbudt i (stk., pakke osv. som det fremgår af Kontraktbilag 2 Tilbudsliste) eller hvis Kunden ønsker det i leverandørens faktureringsenhed. Ved ændringer eller udgået varer skal dette meddeles senest 3 hverdage inden ikrafttrædelse alternativt senest 1 hverdag efter det er kommet til Leverandørens kendskab. Hver region har eget indkøbssystem, hvorfor der skal udfyldes 1 skabelon pr. region, med de relevante oplysninger Mindstekrav Prisregulering Priser, der fremgår af Tilbudsliste og produktoplysningsskema, reguleres som udgangspunkt efter Leverandørens engrosprisliste, så den procentvise forskel på nettopris og engrospris i henhold til Kontraktbilag 2 er uændret. Priser på øvrigt sortiment reguleres efter Leverandørens engrosprisliste så den i Kontraktbilag 2 angivne samlet Region Syddanmark Side 16 af 18

17 rabat i procent i forhold til Tilbudsgivers engrosprisliste (øvrigt sortiment) er uændret. Kunden kan kræve dokumentation for at en prisstigning sker i henhold til generelle prisstigninger på det danske engrosmarked for den pågældende produkttype (eksempelvis rugbrød eller letmælk). Denne dokumentation skal indeholde underskrevet oplysning fra underleverandør/producent om hvor meget deres vare er steget i procent. Priser for produkter på Tilbudslisten samt øvrigt sortiment kan reguleres hver 3. måned; 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Prisreguleringer skal meddeles med minimum 14 dages varsel. Dog kan priser på kød reguleres 1 gang månedligt til den 1. i måneden. Prisreguleringer skal meddeles med minimum 14 dages varsel. Priser må reguleres pr. kontraktstart med udviklingen fra 1. maj 2015 til 1. september Engrosprisliste pr. 1. maj 2015 vedlægges tilbuddet. De tilbudte priser er angivet i prisniveau pr. 1. maj Ændringer skal fremsendes som Excelfil, indeholdende varenummer, varebeskrivelse og pris Mindstekrav Erstatningsvarer Er leverandøren rent undtagelsesvis nødt til at levere en erstatningsvare, faktureres denne til samme pris som aftalevaren. Dette dog under forudsætning af, at produktet minimum har samme kvalitet og størrelse som aftalevaren. Er kvaliteten dårligere eller varen mindre, reguleres prisen for dette med udgangspunkt i prisen på aftalevaren. 21 Udgåede varer 21.1 Mindstekrav Et produkt, der er tilbudt på Kontraktbilag 2 Tilbudslisten kan kun udgå, såfremt det ophører med at blive produceret til det danske engrosmarked. Udgår et produkt, skal der tilbydes et andet produkt af minimum samme kvalitet til samme nettopris. Prisen må dog justeres i forhold til mængden. 22 Tilbudsliste Det er Kundens brugere, der afgør om det nye produkt er af samme kvalitet. Oplysninger vedr. ny vare fremsendes til indkøbsafdelingen. Et evt. skift af produkt kan kun ske efter godkendelse fra kunden (Indkøbsafdelingen) Mindstekrav Varens vægt i Kontraktbilag 2 angives som drænet vægt. Ligeledes angives pris pr. kg/liter som pris pr. kg/liter dræ- Region Syddanmark Side 17 af 18

18 net vægt. For produkter, hvor mængden er angivet i liter/ml/cl, opgives pris pr liter. 23 Evaluering af vareprøver 23.1 Konkurrenceparameter (indgår i tildelingskriteriet Kvalitet) Der vil blive foretaget en stikprøvevis vurdering af vareprøver. Der er på forhånd udvalgt 80 positioner hvor der vil blive foretaget evaluering af vareprøve. Disse positioner offentliggøres ikke inden tilbudsfrist. Ordregiver vil efter afsluttet udbudsforretning kunne dokumentere at positionerne er udvalgt på forhånd. Positionerne vil blive udvalgt ud fra væsentlighed, risiko for dårlig kvalitet, samt fordelt over alle de udbudte produktgrupper Tilbudsgivers tilbudte produkter (Tilbudslisten) vil blive gennemgået og hvor der vurderes at være usikkerhed omkring kvaliteten eller om hvor vidt det tilbudte produkt svarer til det udbudte, vil der blive indkaldt en vareprøve. 24 Vareprøver 24.1 Oplysning (indgår ikke i evaluering) Datablad leveres sammen med vareprøve enten i papirform eller via link til leverandørens hjemmeside Oplys evt. link og kode til leverandørens hjemmeside 25 Underskrift 25.1 Mindstekrav Ved afgivelse af underskrift nedenfor, indestår Tilbudsgiver for tilbuddet i sin helhed, herunder de i Kontraktbilag 2 afgivne oplysninger. Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel Region Syddanmark Side 18 af 18

Sagsnr. 09/11633 Høring - Offentligt udbud Udbud af fødevarer til sygehusene i Region Syddanmark 1 HØRING. Offentligt udbud Sagsnr.

Sagsnr. 09/11633 Høring - Offentligt udbud Udbud af fødevarer til sygehusene i Region Syddanmark 1 HØRING. Offentligt udbud Sagsnr. Udbud af fødevarer til sygehusene i 1 HØRING Offentligt udbud Sagsnr. 09/11633 Udbud af fødevarer til Sygehusene i Udbud af fødevarer til sygehusene i 2 Vejledning til høring udbyder i efteråret 2009 fødevarer

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel Logistik og E-handel 1 Logistik 1.1 Leveringsbetingelser Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre og. Hver ordre skal pakkes for sig. Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles

Læs mere

Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer

Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer Deltagere: Søren Bertelsen, Dansk Cater Martin Glintborg, Dansk Cater Lene Uhrbrand, Kødgros Vest Ken Pedersen, Silkeborg Slagteren Gitte Benfeldt, Silkeborg Slagteren

Læs mere

1 Opgavens omfang 1.1 Indledning

1 Opgavens omfang 1.1 Indledning Kontraktbilag 2 Redegørelse for den tilbudte leverance 1 Opgavens omfang 1.1 Indledning Dette udbud omfatter forbrug til alle sygehusenheder i Region Syddanmark. Udbuddet omfatter kød og helt kødpålæg

Læs mere

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM

Publish date 5/10/2012 4:10 PM. Bid due date 5/29/2012 12:00 PM. Document due date 5/29/2012 11:59 AM. Change date 5/10/2012 4:07 PM Skoleartikler Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32481768.aspx Tender type Tender Payment condition Net per 30 days Publish date 5/10/2012 4:10 PM Bid due date 5/29/2012 12:00 PM Document

Læs mere

BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune. J.nr. 13/17122

BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune. J.nr. 13/17122 J.nr. 13/17122 BILAG 1A KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud af Levering af diabeteshjælpemidler til borgerne i Norddjurs Kommune Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 11 Indledning I nærværende bilag er oplistet Ordregivers mindstekrav til opfyldelse af udbuddets rammeaftaler. Disse mindstekrav er benævnt MK i kolonnen

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser

Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser Kontraktbilag 3 Leveringsadresser og betingelser Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende struktur, hvor produktomfanget kan være lidt forskelligt køkkenerne imellem. Dette kan på

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1

FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING VEJLEDNING GODKENDELSESMATERIALE BILAG 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesform... 4 3 Krav... 5 3.1 Krav til virksomhedens forhold... 5 3.2

Læs mere

Bilag E.1 Generel kravspecifikation Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører

Bilag E.1 Generel kravspecifikation Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører Bilag E.1 Generel kravspecifikation Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer - Totalleverandører 10. Indholdsfortegnelse 1. Kravspecifikation 3 2. Hvordan kravspecifikationerne skal forstås 4 3. Krav

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 09-10-2012 10-10-2012 Jeg

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD 2012/S 194-319241 Varer Offentligt udbud På levering af Fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner 05.11.2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Vejledning til udbudsmaterialet på kaffe, te, øvrige produkter & kaffemaskiner opdateret oktober 2015

Vejledning til udbudsmaterialet på kaffe, te, øvrige produkter & kaffemaskiner opdateret oktober 2015 Vejledning til udbudsmaterialet på kaffe, te, øvrige produkter & kaffemaskiner opdateret oktober 2015 Brug IKAs udbudsskabelon som grundlag for dit udbudsmateriale. Hvem skal aftalen gælde for Gør dig

Læs mere

Udbud af sygeplejeartikler

Udbud af sygeplejeartikler Udbud af sygeplejeartikler Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/35769953.aspx Hankinnan ulkoinen viitenumero 773-2012-94443 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Hankintamenettely Avoin menettely

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbud af Diabetes hjælpemidler

Udbud af Diabetes hjælpemidler Udbud af Diabetes hjælpemidler Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36054156.aspx External tender reference id 773-2012-92131 Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker ugentlig levering af frugt til personalet.

Læs mere

Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen

Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen 1 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Omfang/levering... 3 Ordregivers mindstekrav og

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kapitel 2. Kravspecifikation Børnebleer

Kapitel 2. Kravspecifikation Børnebleer Kapitel 2 Kravspecifikation Børnebleer Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kravspecifikation... 1 2.1 Sortiment... 1 2.2 Krav til varerne... 1 2.3 Krav til emballagen... 1 2.4 Miljøkrav... 1 2.5 Krav

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg

Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg Indhold 1. Indledning... 3 2. Statistik... 3 3. Ernæring og sundhed... 3 4. Emballage... 5 5. Levering... 5 6. Pris... 6 7. Bestilling og betaling...

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S )

Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S ) Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (/S 006-006133) Sidst opdateret: [] Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

HØRINGSMATERIALE Version: 04.12.2014

HØRINGSMATERIALE Version: 04.12.2014 Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende Legetøj (Inde og ude) Dette faneblad er en instruktion til, hvordan - skal udfyldes. - består af følgende faneblade: - Instruktion til - Krav

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune.

Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Udbud på Vask og Leje af arbejdsbeklædning til Roskilde Kommune. Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/32303922.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S

Spørgsmål og svar. Udbud af Cochlea implantater med tilbehør 2013/S Spørgsmål og svar 2013/S 069-114550 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

4 Bliver tilbudsfristen rykket? Ja. Tilbudsfristen rykkes til 7. december 2015, kl.11.00.

4 Bliver tilbudsfristen rykket? Ja. Tilbudsfristen rykkes til 7. december 2015, kl.11.00. Spørgsmål og svar 19.10.2015 Nr. Spørgsmål Svar 1 Er det muligt at få en dwg fil der indeholder alle lokalerne der skal indrettes, fremfor den nuværende der kun indeholder halvdelen af de lokaler der skal

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet 1. Udkast til rammeaftale Rebild Kommune

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666

Spørgsmål & Svar. Udbud af Produkter til brug ifm. personlig hygiejne 13/6666 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar 13/6666 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor. Dokumentet

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Spørgsmål og svar madservice i privatbolig

Spørgsmål og svar madservice i privatbolig Spørgsmål og svar madservice i privatbolig Nr. Spørgsmål 1 Bilag 2 - side 1 Mængderne i udbudsmaterialet er større end de generelle anbefalinger (ex. kartofler = 200 gram, hvor anbefalingen er på 150 gram.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Delaftale 8 - Certificeret stål

Delaftale 8 - Certificeret stål Delaftale 8 - Certificeret stål Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/31622583.aspx Tender type Ausschreibung Payment condition Cash on delivery Publish date 17.02.2012 14:58 Bid due date

Læs mere

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 09-10-2012 10-10-2012 Jeg

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00

Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 01. marts 2016 Referat Høringsmøde afholdt på Materielgården den 26.02.2016 fra kl. 10:00 12:00 Deltagere på leverandørsiden (markedet): Würth, Bygma, Viggo Sørensen, Stark,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark Sagsnummer: 15/35662 Region

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

xx (Herefter benævnt Leverandøren)

xx (Herefter benævnt Leverandøren) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT OM LEVERING AF ENGANGSSERVICE OG PLAST (DELAFTALE: XX) MELLEM Region Sjælland/ Region Midtjylland/ Region Nordjylland/ Region Syddanmark/ (der udarbejdes én kontrakt pr. region)

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere