Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg"

Transkript

1 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3 Høringssvar fra Bankevejen 23, 5560 Aarup...5 Høringssvar (kollektiv fra flere beboere/ejere af ejendomme i området)...7 Høringssvar fra Bankevejen 9, 5560 Aarup...15 Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening...16 Høringssvar fra Bankevejen 11, 5560 Aarup...17 Høringssvar fra Bankevejen 37, 5560 Aarup...32 Høringssvar fra Frøbjergvej 81, 5560 Aarup...33 Høringssvar fra Bankevejen 39, 5560 Aarup...34

2 Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup: Vedrørende opsætning af antennemast på bankevejen i Frøbjerg. Masten placeres således at den tydeligt kan ses fra Bavnehøjen. Bavnehøjen er fredet netop pga. af de landskabelige værdier. Vil det ikke være muligt at lave nogle perspektivtegninger på billeder fra Bavnehøjen. Således at det bliver illustreret hvordan masten ses når man står på toppen af Højen. Tilsvarende de mockups der typisk laves ved etablering af vindmøller. Måse skal tegningerne laves fra andre steder også. Mange hilsner Bjarne Klausen Bavnehøj Aarup

3 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup Først en tak for at have sendt nabohøringen om antennemasten på Bankevejen til flere end de nærmeste naboer. Det er en meget fornuftig beslutning, da denne placering vil have stor betydning for mange mennesker i nabolaget og også udefrakommende gæster til området. Først og fremmest mener jeg at placeringen af masten tager mere hensyn til økonomi og teknik, end det unikke landskab den placeres i. Først og fremmest startende med fredningen fra 1945 af hele bavnehøjen som et særligt geologisk og landskabeligt monument. Fredningen skulle sikre at den unikke udsigt blev bevaret ved bla. at hindre yderligere bebyggelse og skovrejsning. Den foreslåede placering af antennen er lige udenfor afgrænsning for denne fredning. Det kan ikke forventes at en fredning fra 1945 kunne tage hensyn til mulige 36 meter høje antennemaster placeret lige op til grænsen for fredningen. Jeg vurderer derfor at placeringen af antennen er i strid med den oprindelige frednings formål, men fordi fredninger jf. beskyttelsesloven er arealafgrænsede kræver den dog ikke dispensation. Området er efterfølgende af først Fyns Amt og dernæst af Assens Kommune udpeget til "Særligt landskabeligt og geologisk beskyttelsesområde i kommuneplanen". Placeringen ligger også i et område, hvor skovrejsning er uønsket pga af at træernes fremtidige højder kan sløre udsigten - hvilket en 36 meter høj mast i aller højeste grad vil gøre. Masten vil generelt være synlig fra store dele af området vest og nord for placeringen. Dette områdes marguerit-rute er jævnligt besøgt af cyklende og kørende, der tydeligvis nyder det smukke landskab. Et større teknisk anlæg som den foreslåede mobilmast, vil væsentligt foringe den landskabelige værdi. Dette ikke mindst på grund af de foreslåede mange (hvide/lyse?) paneler på masten til mobilt bredbånd mv. Disse vil gøre masten endnu mere usymetrisk og synlig i landskabet, end den foreslåede simple tegning i det fremsendte. Det ville være formålstjenligt at se en bedre, reel visualisering af masten på den foreslåede placering. En visualisering der også på afstand giver et reelt billede af mastens tydelighed. I øvrigt skal der henvises til en fejl i det af ansøger fremsendte materiale: Der er ikke " " meter til nærmeste bolig, men ca 175 m. Det er dog ubetydeligt i denne forbindelse pga. mastens højde. Mht. mobildækning i området bor min hustru og jeg i en lavning og i lige linie op til den foreslåede masteplacering og har ingen problemer med at kunne tale i mobiltelefon. Det kunne være interessant at lave en lille rundspørge om hvordan andre beboere i området oplever dette.

4 Mht. øgede muligheder for at kunne benytte mobilt 3G og 4G netværk, så vurderer jeg gevinsten af dette som minimal, da alle hustande i området har - eller kan få for et yderst acceptabelt beløb - lagt EnergiFyns højhastigheds fiberforbindelse ind til deres ejendom. I kombination med lokale, trådløse Wi-Fi netværk, vil denne løsning i mange år fremover være den mobile langt overlegen, hvad angår både hastighed og pris og så slipper vi for skæmmende mobilmaster oven i købet. Hvis udbyderen reelt ønsker at øge den lokale dækning/lukke huller i mobilnettet med en mast på Frøbjerg Bavnehøj, kunne det overvejes at bygge senderen ind i den eksisterende flagstang på toppen af højen (Naturstyrelsens offentlige rekreative areal) - eller erstatte den gamle flagstang med en ny der kan bære den. Dette er praktiseret flere andre steder. Yderligere oplysninger gives gerne. Venlig hilsen Rasmus Dalhoff Skaar Skovhusegaard Skovhusevej Aarup

5 Høringssvar fra Bankevejen 23, 5560 Aarup Under henvisning til Deres skrivelse dateret den 1. juli 2014 vedrørende etablering af antennemast på Bankevejen i Frøbjerg fremsendes herved vores bemærkninger til det ansøgte. Idet området ved og omkring Frøbjerg Bavnehøj er fredet på grund af terrænnets naturværdier, vil en antennemast med en højde på 36 m, som med den ansøgte placering er højere end Frøbjerg Bavnehøj, ødelægge og virke forstyrrende for det landskabelige indtryk, man har ønsket at bevare ved fredningen af området. At placere en 36 m høj mast foran eller mellem en ca. 6-8 m høj træbeplantning og ca. 7 m fra grænsen af det fredede område (se vedhæftede kortbilag fra vil skæmme udsynet fra Bavnehøjen, Bankevejen og selve området, hvor masten vil være synligt dominerende med sine 30 m over beplantningen. En sådan mast bør placeres langt fra et sådant unikt landskab, som der er i området. Når man vælger at bosætte sig i et område ved Frøbjerg Bavnehøj, som for en stor del er fredet, er det netop for at slippe for bl. a. antennemaster mv., så det er helt uforståeligt, at ansøgningen overhovedet kan komme tale. En sådan 36 m høj mast hører overhovedet ikke til i et område som vores. En etablering af en sådan antennemast vil også forringe værdien af huspriserne i området. Ved behandlingen af sagen bør man ligeledes være opmærksom på, at flere huse i området p.t. er til salg, hvilket kan begrænse antallet af bemærkning til det ansøgte. I øvrigt er der på Bankevejen udlagt fibernet, som giver beboerne mulighed for at få internetsforbindelse med en hastighed på 90/90 Mbits/s, og her hvor vi bor, er der ikke problem med mobildækning. Vi henstiller derfor på det kraftigste Assens Kommune, at ansøgningen om etablering af en 36 m høj antennemast afvises. De bedes oplyse, om fredningsmyndigheder tages med på råd ved sagsbehandlingen af sagen. Med venlig hilsen Vibeke og Leo Hougesen Bankevejen Aarup mobil

6

7 Høringssvar (kollektiv fra flere beboere/ejere af ejendomme i området)

8

9

10

11

12

13

14

15 Høringssvar fra Bankevejen 9, 5560 Aarup Som aftalt med Torben Boldsen, får du her en mail, hvor vi fra Bankevejen 9 også tilslutter os det kollektive nej til antennemasten på Bankevejen. Venlig hilsen Kristine Bjørndal Kristine Bjørndal, afdelingslæge, ph.d. Øre-næse-halskirurgisk afdeling F Odense Universitetshospital 5000 Odense C Mobil:

16 Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Vedrørende sags id: 14/1564. Danmarks Naturfredningsforening, Assens Afdeling tillader sig herved at gøre indsigelse mod planerne om opstilling af en antennemast på 36m højde på ovennævnte adresse. Vi skal gøre opmærksom på at kommuneplanens Retningslinjer for Teleanlæg Teleanlæg med væsentlige landskabelige konsekvenser. I disse retningslinjer står der, at antennemater over 30 m primært skal placeres i eller i umiddelbar til byerne i det regionale bymønster. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering ske i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse. Retningslinjerne omtaler endvidere områder i kommuneplanen, hvor anlæg af denne størrelse ikke kan placeres. Den ønskede placering er netop inden for flere af de omtalte områder. Ud fra disse retningslinjer mener vi, at det er ganske udelukket, at antennemasten kan placeres det ønskede sted. Der må i stedet findes alternative placeringer, som er i overensstemmelse med kommuneplanens anvisninger. Med venlig hilsen Johannes Jacobsen Formand DN Assens Afdeling Møllevænget Vissenbjerg Tlf / Mail:

17 Høringssvar fra Bankevejen 11, 5560 Aarup Jeg sender hermed min indsigelse mod placering af mobilantennemast på Bankevejen, Frøbjerg, som supplement til allerede indsendt fælles indsigelse. Vedhæftet som PDF, 14 sider. Du bedes venligst bekræfte modtagelsen af brevet. Med venlig hilsen Kim nestén Bankevejen 11 Frøbjerg 5560 Aarup mailadresse: tlf

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Høringssvar fra Bankevejen 37, 5560 Aarup Jeg har modtaget orientering om evt. opsættelse af telemast på Bankevejen, da jeg ejer ejendommen Bankevejen 37 og bor der 365 dage om året. Jeg hilser opsætning på det foreslåede sted VELKOMMEN!! Det er en nødvendighed, at hilse det 21. århundrede velkommen med krav om digitalisering, men også blot noget så simpelt, at man kan ringe 112 UDEN at samtalen ryger pga. den nuværende meget dårlige forbindelse. Derfor ønsker jeg at ytre min tilslutning til opsætning af masten!! Mange venlige hilsner Sonia Holmegaard Brutti Lægesekretær Neurokirurgisk Afdeling U Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard Odense C Indgang Tlf mellem Mail:

33 Høringssvar fra Frøbjergvej 81, 5560 Aarup Telefonnotat Jette Warburg, Frøbjergvej 81, har henvendt sig telefonisk, for at meddele, at hun ikke har noget imod den ansøgte mast. Oplyser, at det kan være svært at bruge sin mobil, og at hun synes, at en gittermast ikke er særlig synlig sammenlignet med f.eks. en vindmølle.

34 Høringssvar fra Bankevejen 39, 5560 Aarup Uanset om ansøger har ændret i ansøgningsmaterialet, er beboerne af den opfattelse, at Assens Kommunes kommuneplan stadig bekræfter, at en teknisk installetion af denne type, ikke kan placeres i dette landskab. Derfor vedhæftede argumenter fra kommuneplanen som underbygger beboernes protest. Vi ser frem til en afgørelse der tager afsæt i Assens Kommunes egen vision og kommuneplanens tekst der underbygger beboernes indsigelser. På beboernes vegne Med venlig hilsen Torben Boldsen Fårehave 200 (Bankevejen 39) 6100 Haderslev Tlf Mail:

35 Tak for (som altid) en venlig, behagelig og kompetent telefonsamtale i dag. Jeg kunne ikke lade være med lige at tjekke op på Assens Kommunes kommuneplan og sender dig hermed uddrag af denne. At ansøger TDC har ændret masten til 30 meter eller derunder i deres fremsendte visualiseringsmateriale, ændrer ikke ved Assens Kommunes tekst og fortolkning af en sådan teknisk installation. Se bl.a. nedenstående tekst Teleanlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser. Derfor har beboerne stadig tillid til, at Assens Kommune vil følge kommuneplanen og fremsendte et afslag til ansøger. Nedenstående er uddrag fra Assens Kommunes Kommuneplan som bekræfter beboernes protest mod en sådan teknisk installation på Frøbjerg Bavnehøj. Vi ser frem til en positiv afgørelse i uge 43/ der imødekommer beboernes indsigelse. Med venlig hilsen På beboernes vegne Torben Boldsen Fårehave 200 (Bankevejen 39) 6100 Haderslev Tlf Mail: Uddrag fra Kommuneplan Assens Kommune. 6. Det åbne land Kommunerne har ansvaret for planlægningen i det åbne land, og kan aktivt omsætte mål og prioriteringer til handling, så der sikres en sammenhængende planlægning mellem by og land. Ved planlægningen af det åbne

36 land skal der ske en afvejning mellem en lang række interesser samt sikres en balance mellem benyttelse og beskyttelse. Nærhed til attraktive naturområder er en væsentlig faktorer for befolkningens valg af bolig. Attraktive bynære landskaber og naturområder spiller derfor en stigende rolle som forudsætning for tiltrækning af borgere og erhvervsliv til Assens Kommune. Et varieret landskab, der rummer mangfoldige muligheder for aktiviteter i land- og byzone kan således være med til at styrke velfærd, sundhed og livskvalitet i kommunen. Landskabet er i dag et resultat af naturgivne forudsætninger og menneskelig aktivitet. Det er vigtigt at sikre landskaber med stor oplevelsesværdi i form af særlige kulturhistoriske spor og landskaber med stort indhold af geologiske, naturmæssige og visuelle kvaliteter. Områder med særlig geologisk interesse omfatter større områder, hvor terrænformerne afspejler landskabets tilblivelse eller blotlagte aflejringer. Disse områder ønskes ikke sløret med bebyggelse eller beplantning. Det danske landskab er et kulturlandskab, der rummer et utal af kulturhistoriske spor fra de tidligste bopladser til i dag. Formålet med udpegningerne er at hindre at byggeri eller tekniske anlæg skal forringe eller ødelægge væsentlige repræsentative og egnstypiske kulturmiljøer. Planlægning- byggeri og anlæg i det åbne land: Retningslinjer Nybyggeri og etablering af anlæg i landzonen ved bymæssig bebyggelse Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til nybyggeri og etablering af anlæg kan normalt kun ske i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og skal som udgangspunkt ske som huludfyldning, eller ved afrunding af landsbyen. Teleanlæg: Retningslinjer Teleanlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige teknologiske eller økonomiske argumenter, at

37 retningslinie ikke kan overholdes, kan udbygningen ske i form af anlæg med begrænsede landskabelige konsekvenser. Herved forstås enten etablering af mindre maste-/antenneanlæg på eksisterende bygninger og anlæg (herunder også forhøjelse af eksisterende master/antenner), når bygningsværkets samlede højde herved kun forøges med maksimalt 1/3, eller opstilling af nye master/antenner på maksimalt 30 meter på jomfruelig jord. Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar tilknytning til byerne i det regionale bymønster eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering ske i det åbne land, normalt i tilknytning til anden bebyggelse og anlæg. Anlæggene kan dog ikke placeres inden for følgende områdetyper i kommuneplanen: Særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder Større uforstyrrede områder Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder Kirkebeskyttelseszoner 6.11 Geologi Det danske landskab viser mange steder stadig spor efter geologiske processer. Landskabets historie rækker næsten 2 milliarder år tilbage, og de geologiske processer er stadig aktive og ændrer vores landskab den dag i dag. Flere steder i Assens Kommune kan man se eksempler fra denne geologiske historie. Geologiske formationer udgør nogle af de landskabselementer, der giver landskabet værdi. De geologiske formationer har stor betydning for vores oplevelse og forståelse af hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser er tillige i øjnefaldende og af stor æstetisk og landskabelig værdi.

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere