1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9"

Transkript

1 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4 3 Port Security Fee side 9 4 Priser for ydelser leveret af Maritim Service.. side 10 5 Stevedoring... side 11 herunder: Arbejdstider og bestilling. Regler og forudsætninger. Priser og betingelser for henstilling af containere og flats. Ansvarsbestemmelser. 1 af 15

2 1 Skibsafgifter Gældende for anløb af København Nord for Knippelsbro Pr. anløb Pr. BT 1. Alm. Skibsafgift, gælder også for olietankere 3,70 Pr. kalendermåned 2. Skibe med passagerer og stykgods (færger) 13,60 3. Øvrige godsbærende skibe 21,50 4. Skibe der kun sejler med passagerer 44,85 5. Fartøjer uden gods eller passagerer 36,90 6. Hotelskibe (ligge tid < 30 dage) første 24 timer 3,80 6a Hotelskibe - herefter per påbegyndt 24 timer 1,55 Pr. halvår 7. Pramme m.v. (min. ½ kalenderår) 31,00 Bestemmelser for anløb af København Skibsafgift betales af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel, som passerer havnens grænse. Der betales for minimum 100 BT uanset skibets tonnage. Alle afgifter påhviler skibet og betales inden afsejling, med mindre der er stillet sikkerhed eller andet er aftalt. Skibsafgift opkrævet pr. anløb dækker 48 timer fra ankomst. Undtaget herfra er olie- og bulkskibe som må ligge op til 96 timer efter ankomst, når de losser/laster. Ved ligge tid udover 48 timer fra ankomst (respektive 96 timer for olie-/bulkskibe) opkræves DKK 1,00pr. BT for hver påbegyndt 24 timer. Skibe som forventer længerevarende ophold betaler efter forudgående aftale. Kontakt Maritim Service. For hotelskibe med liggetid på mere end 30 dage aftales individuelle retningslinjer for skibsafgiftens beregning og opkrævning. Hotelskibe skal selv forestå og betale for afhentning af sludge og andet affald samt for forsyning af ferskvand, omkostninger til evt. ISPS-sikring og vagter etc. Månedsafgiften er pr. påbegyndt kalendermåned pr. skib og betales forud. Denne giver mulighed for ubegrænset antal anløb i perioden. Halvårsafgift betales forud. Periodeafgifter kan ikke refunderes (måneds- og halvårsafgifter). CMP prissætter separat fartøjer/anløb som ikke er omfattet af ovenstående. Alle priser er i DKK eksl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. Skibe i fast rute For linieskibe i fast rute, kan der efter forhandling, aftales individuelle retningslinier for skibsafgiftens beregning og opkrævning. Følgende generelle retningslinier vil danne grundlag for sådanne aftaler: 1. Antal anløb. 2. Aftalen skal gælde bestemte skibe og godstyper. 2 af 15

3 Krydstogtskibe kan opnå rabat, når skibet anerkendes som krydstogtskib, og rederiet (defineret som Cruise brand name) har besejlet København med mindst 7 anløb indenfor et kalenderår: Som krydstogtskib kan anerkendes ikke godsførende skibe, som anløber Copenhagen Malmö Port som led i et i forvejen planlagt krydstogt. Anmeldelse sker på forhånd med angivelse af det enkelte rederis brand. Tilbagebetalingen udgør 25 % af skibsafgiften, for 7. og følgende anløb, fra samme rederi brand indenfor kalenderåret. Tilbagebetaling for et kalenderår vil ske medio februar måned det følgende år. Privat bolværk. Ejere kan få andel i skibsafgiften for et kvartal ad gangen, forudsat at: Ansøgning finder sted senest 2 måneder efter et kvartals udløb. Dokumentation for omsætningen indsendes til Copenhagen Malmö Port Godtgørelsen er på dkk. 1,85 pr. ton af godsomsætningen - for sten, skærver, grus, singels, sand og stenmel dkk. 0,92 pr. ton. Fritaget for skibsafgift er: Statsskibe, som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. Skibe, som udelukkende anløber København for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lignende, forudsat at opholdet ikke strækker sig ud over 24 timer. Skibe, som på grund af havari eller ekstreme vejrforhold søger nødhavn kan ansøge om afgiftsfritagelse forudsat at opholdet ikke strækker sig ud over 24 timer. Bugserbåde der anvendes efter deres formål. Øvrige bestemmelser: Halvårsafgifter: Pramme, lægtere og andet flydende materiel over 5 BT, som foretager transport og/eller arbejde inden for havnens grænser, betaler min. for ½ kalenderår. Såfremt fartøj afgår til destination udenfor havnens grænse betales alm. skibsafgift ved returnering til København. Der betales for minimum 100 BT. Lystfartøjer betaler lystbådsafgift efter særlig bestemmelse. Affaldshåndtering: Jf. BEK nr. 415 af skal havnen hvert år oplyse, hvilke udgifter havnen har haft til håndtering af driftsaffald fra skibe. Copenhagen Malmö Port har i 2015 haft en samlet brutto udgift på DKK ,- til håndtering af affald fra skibe i København. Alt affald fra skibe, der i København anløber Copenhagen Malmö Ports faciliteter, håndteres af underentreprenører. Øvrige forhold ifølge Københavns reglement. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Copenhagen Malmö Port AB på tlf eller hjemmeside 3 af 15

4 2 Vare-, Passager- & Facilitetsafgifter Gældende for anløb af København Vareafgifter Vareart DKK./tons 1. Alm. Vareafgift 19,60 2. Korn, sand, sten, skrot, cement mv. 5,25 3. Foder, træ, betonvarer m.v. 9,45 4. Koks & kul 15,90 5. Olie, benzin m.v. 17,10 6. Færgegods 11,25 7. Containere, trailere & flats - pr. enhed 210,00 Passagerer 11. Passagerafgift min. 10 passagerer pr. skibsanløb 4,20 (for såvel ind- som udgående) pr. passager Varegrupper (punkt 1 til 6) er defineret ud fra toldpositioner se side 7 8. Almindelige bestemmelser Afgiften betales af alle varer, der losses, indlades eller transporteres, eller på anden måde sø- eller landsættes indenfor havnens grænser. Vareafgiften afregnes af skibet inden afsejling, med mindre andet er aftalt. Vægt angives skriftligt i hele tons eller antal enheder. I henhold til ovenstående skema. Ved takstændringer kan varer ankommet/afgået inden takstændring beregnes efter gammel takst, hvis de er angivet inden 5 hverdage efter ændringen. Ved senere angivelse beregnes efter ny takst. Passagerafgift betales pr. ankommende henholdsvis afgående passager og opkræves af alle skibe som medtager betalende passagerer. Det være sig passagerruter, krydstogtskibe, havnerundfart, turbåde, eller lignende. Passagerskibe på Reden, der ilandsætter/ombordtager passagerer inden for havnens grænser opkræves DKK 39,95 pr. passager. Beløbet er baseret på det totale antal passagerer der er ombord ved ankomst og igen DKK 39,95baseret på det totale antal passagerer der er ombord ved afsejling. Skibet vil, som minimum, blive opkrævet for 500 passagerer pr. vej svarende til DKK af 15

5 Fritaget for vareafgift søværts er: Tomme containere og lignende, når de ikke forsendes som handelsvarer. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. Søværts indført gods, hvor der er betalt vareafgift for indgående, kan søværts videretransporteres vareafgiftsfrit for udgående, forudsat at den udgående vare er identisk med den indgående, ikke er forarbejdet og sker inden for 12 måneder og at Anmodning fremsendes til Copenhagen Malmö Port AB samtidig med indlevering af skibs- og godsangivelse Det enkelte vareparti skal være dokumenteret Der afgives tro og love erklæring på at der er betalt fuld vareafgift for indgående Øvrige bestemmelser Alle former for priser er ekskl. moms, som afregnes efter gældende dansk lov. Øvrige forhold ifølge havnereglementet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Copenhagen Malmö Port AB på tlf eller hjemmeside Afgivelse af oplysninger Skibsfører eller skibets agent skal til havnen afgive nødvendige oplysninger for beregning af skibs-, vareog passagerafgifter. Nødvendige oplysninger om skib og ladning afgives og dokumenteres. Endvidere afgives nødvendige oplysninger til fremstilling af statistik. Alle oplysninger angives ud fra havnens anvisninger. 5 af 15

6 Facilitetsafgift for benyttelse af grænseveterinærkontrolstationens anlæg og faciliteter i Københavns Frihavn CMP København er godkendt som grænsekontrolsted for animalske levnedsmidler, der importeres fra eller eksporteres til lande uden for EU 3. lande. Drift af kontrolstedet sker i henhold til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr af 15. december For benyttelse af kontrolfaciliteterne opkræves en afgift til CMP. Containere, trailere og vognlæs med ensartede varer DKK ,00 pr. enhed Mindre sendinger DKK. 40,00 pr. 100 kg. (minimum debitering DKK.400,00 pr sending) Lagerleje for køle- og fryserum DKK. 40,00 pr. 100 kg. pr påbegyndt uge Almindelige lagerrum DKK. 20,50 pr. 100 kg. pr påbegyndt uge (minimum debitering for 500 kg) 6 af 15

7 Toldpositioner til bestemmelse af vareafgift Ved beregning af vareafgifter gælder reglerne i nærværende afsnit: Afgiften betales af alle varer, produkter og materialer, der losses, indlades eller transporteres, eller på anden måde sø- eller landsættes inden for havnens grænser. Skibet eller dets herværende agent skal forinden skibets afsejling indbetale vareafgiften til Copenhagen Malmö Port, som dog mod depositum, anden sikkerhed eller aftale, kan meddele tilladelse til afsejling forinden afgiften er betalt. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen, og skibet har regres over for varemodtageren, respektive vareafsenderen. 1. Alm. vareafgift Afgiften udgør DKK. 19,60 pr. ton, dog jf. nedenfor. Ved losning eller indladning af varer af nedennævnte art kan afgiften, såfremt varens art angives med henvisning til de pågældende kapitler m.v. i toldtariffen, beregnes med følgende takster: De i parentes anførte varegruppebetegnelser er kun vejledende. Toldtariffens tekst er afgørende for hvilken varegruppe, der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumrene. 2. DKK. 5,25 pr. ton Sand, sten og grus direkte fra opfiskning samt varer henhørende under: Toldtariffens kapitel 5... Toldtariffens kapitel Toldtariffens varekode og hovedposition Toldtariffens hovedposition Toldtariffens kapitel Toldtariffens kapitel Toldtariffens varekode Toldtariffens varekode Toldtariffens varekode Toldtariffens varekode Toldtariffens hovedposition Toldtariffens varekode Toldtariffens hovedposition (Ikke-spiselig prod af animalsk oprindelse) (Korn) (Sukkerroer m.v.) (Andre roer m.v.) (Rør- og roesukker) (Jord- og stenarter (herunder udgravet materiale, forurenet jord), cement, salt, kalk, gips og svovl) (Malme, slagger og aske) (Saltsyre) (Affaldslud) (Natriumhypochlorit) (Jernsulfat) (For så vidt angår kemigips) (Glasskår og andet glasaffald) (Affald og skrot af jern) 7 af 15

8 3. DKK. 9,45 pr. ton Varer henhørende under: Toldtariffens hovedposition (Kartofler) Toldtariffens varekode (Foderærter) Toldtariffens varekode (Tapioca) Toldtariffens hovedposition (Mel og gryn af korn) Toldtariffens kapitel (Olieholdige frø, andre frø og frugter) Undtagen varer henhørende under Varekode og hovedposition Toldtariffens kapitel (Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anv. til dyrefoder) Toldtariffens kapitel (Gødningsstoffer) Toldtariffens hovedposition og (Træ, uforarbejdet og groft forarbejdet) Toldtariffens kapitel (Varer af sten, gips, cement, asbest m.v.) Toldtariffens hovedposition (For så vidt angår klinker, lerrør og ildfaste sten) Toldtariffens hovedposition (Mursten) Toldtariffens hovedpositioner: } } } } } (Metaller, uædle, affald m.v.) } } } } } 4. DKK. 15,90 pr. ton Varer henhørende under: Toldtariffens hovedposition DKK. 17,10 pr. ton Varer henhørende under: Toldtariffens varekode ,20,30,50 og 99 og hovedpositioner Undtagen varer henhørende under: Varekode (Stenkul, brunkul, tørv og koks) (Råolie, petroleum, brændselsolie og benzin mv.) (Lyse smøreolier m.v.) 8 af 15

9 3 Port Security Fee Gældende for København Port Security Fee dækker en vis del af omkostningerne i forbindelse med International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-koden) regulativets implementering og drift, idet omkostningerne primært dækkes via gods og passagerer som defineret i nedenstående bestemmelser. København Container (fyldte) Ro/Ro enhed Fabriksnye biler Stykgods Flydende bulk Tør bulk Færgepassagerer & Krydstogtpassagerer Færgegods DKK 15,00 pr enhed 10,00 pr enhed 1,50 pr bil 1,00 pr ton 0,10 pr ton 0,10 pr ton 3,00 pr passager 0,10 pr ton Generelle bestemmelser Port Security Fee betales for alle passagerer og for enhver søværts omsætning, der losses, indlades, transiteres eller transporteres, eller på anden måde sø- eller landsættes indenfor havnens grænser. Skibe som ikke medfører gods eller passagerer betaler efter skibets længde. Prisen udgør DKK 15,00 pr. meter. Minimum DKK 750,00. Opkrævningen af Port Security Fee sker i forbindelse med debiteringen af havnens andre afgifter. Port Security Fee påhviler vareejerne og betales inden afsejling, med mindre der er stillet sikkerhed eller andet er aftalt. For skibe uden ladning påhviler Port Security Fee skibet. Varemængde angives skriftligt i hele tons, eller antal enheder. Port Security Fee betales pr. ankommende henholdsvis afgående passager og opkræves af alle skibe, (passagerruter, krydstogtskibe, turbåde eller lignende) som medtager betalende passagerer. Oplæggere betaler pr. påbegyndt 14 døgn. Prisen udgør DKK 15,00 pr. meter. Minimum DKK 750,00. I forbindelse med prøvetagninger, skift af besætningsmedlemmer, ilandsætning af syge, udskiftning af reservedele, reparationer, nødhavn, bunkring, proviantering eller alle andre formål i forbindelse med anløb af havnen. Prisen udgør DKK 15,00 pr. meter. Minimum DKK 750,00. Hotelskibe skal selv forestå ISPS-sikring og vagter etc. Ikke ISPS godkendte skibe, der anløber godkendte faciliteter, skal betale dobbelt Port Security Fee. Såfremt sikkerhedsniveauet, for hele havnen eller dele af havnen, skal hæves fra det normale niveau (ISPS kode niveau 1), på grund af en forsendelse (eller transport enhed anvendt til at transportere godset i), påhviler den fulde omkostning, ved at hæve sikkerhedsniveauet, den samme part som er ansvarlig for betalingen af Port Security Fee. Port Security Fee er ekskl. moms, som afregnes efter gældende dansk lov. Skibet eller dets agent skal til havnen afgive nødvendige og dokumenterede oplysninger for beregning af Port Security Fee. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Copenhagen Malmö Port AB på tlf , eller hjemmeside 9 af 15

10 4 Priser for ydelser leveret af Maritim Service 2016 Vandleverancer fra kajhydranter: Tilslutningsafgift ved salg under/ mindre end 50 m3 kr.275,00 Mindste salg 5 m 3 Pris pr. m 3 vand udover 5 m 3 (udenrigsfart) kr. 37,00 Bestillingsgebyr ved bestilling mindre end 24 timer før ønsket levering kr. 460,00 Afbestillingsgebyr ved afbestilling mindre end 24 timer før bestilt levering kr. 460,00 Vandleverancer i tidsrummet til samt lørdag/søndag til vil foruden listeprisen for vand blive faktureret det aktuelle timeforbrug for mandskabet, dog minimum for 6 overtimer. Såfremt der ønskes leveret vand i dette tidsrum, skal dette bestilles 36 timer før ønsket levering. Afbestilling, mindre end 24 timer før ønsket levering, vil udløse minimum 6 overtimer. Timesats: Normaltime Overtime Vagtchefer og havneassistenter Kr. 465,00 Kr. 775,00 Konsulenthonorar, særlig vejledning i reglementer, modtageordning o.l. Kr. 960,00 10 af 15

11 5 Stevedoring Skibsekspedition Priserne for ekspedition tilpasses den enkelte opgave. Venligst kontakt CMP for tilbud. Standard priser for løft Losning eller lastning, 20 eller 40 fod, tom eller fyldt: DKK Losning eller lastning af OOG, 20 eller 40 fod: DKK Bestilling af arbejde Bestilling af arbejde skal ske senest kl dagen før. Til arbejde lørdage, søndage eller helligdage skal bestilling finde sted senest kl hverdagen før. Arbejde udenfor ordinær arbejdstid Som tillæg til ekspedition opkræves særlige overtidstillæg for perioderne I, II og III ved arbejde udenfor den ordinære arbejdstid. Se skema. Supplement til minimum på lør-, søn- og helligdage udgør 6 timer. Der betales således for minimum 6 timer, uanset at ekspeditionen afsluttes inden for de nævnte 6 timer. Øvrige forhold: Ventetid på skib, ventetid på gods og andre ventetider, som skyldes dispositioner fra skibets, rederiets eller mæglerens side eller andre dispositioner og ventetider, som CMP ikke har indflydelse på. Ventetid som skyldes vejrliget. Ved bestilling af arbejde til påbegyndelse mandage - torsdage til efter kl og fredage til efter kl samt på lørdage og søn- og helligdage til efter kl , betales ventetid fra disse tidspunkter, indtil arbejdet påbegyndes, eller så længe det forlanges, at mandskabet skal vente. I alle andre tilfælde debiteres fra kl Annullering efter kl af bestilt arbejde til næste dag betales med 4 timers gældende takst pr. bestilt gæng,minimumsbetaling DKK kr. Forgæves fremmøde til bestilt arbejde betales med 4 timers gældende takst pr. bestilt gæng, minimumsbetaling DKK kr. Ændring eller aflysning af bestilt overarbejde betales med 2 timers gældende takst pr. bestilt gæng. For sent bestilt arbejde (efter kl på mandage - fredage) betales med 2 timers gældende takst pr. bestilt gæng. Arbejdes der igennem i spisepauser opkræves ekstra 1 times gældende takst pr. gæng. CMP forbeholder sig ret til at afvise enheder, der ikke er pakket i overensstemmelse med gældende forskrifter. Priserne baseres på, at skibet er klar til ekspedition ved arbejdets begyndelse. Løft af lugedæksler m.v. debiteres ekstra. Eventuelt ekstra mandskab i de tilfælde, hvor automatisk håndtering ikke er mulig, debiteres ekstra. Dersom skibet ikke er specielt indrettet til containertransport, beregnes tillæg til priserne. Til enhver skibsekspedition tillægges 15 min. afrigning. For containere med totalvægt over 32 tons beregnes tillæg. 11 af 15

12 Arbejdstider: Generelt - for containerterminalen Mandag Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag Søndag Helligdage Torsdag Ordinær arbejdstid Overtid: Periode I Periode II Periode III Spisepauser: Mandag torsdag: Fredag, lørdag, søn- og helligdage: Containerterminalen Checkpoints åbningstid er mandag-fredag: Kompensation for ventetid i forbindelse med indlevering og afhentning af container og andet gods. CMP betaler ingen kompensation i forbindelse med ventetid ved indlevering eller afhentning af containere eller andet gods. Undtagelsen herfor er, hvor containere eller gods fejludleveres eller ikke kan lokaliseres i forbindelse med rettelig afhentning. 12 af 15

13 Priser og betingelser for henstilling af containere og flats i København. Almindelige vilkår for oplagring og pladsleje: For gods tilført eller fraført med bil beregnes leje fra ankomstdag. Der gælder særlige regler for køle- og frysecontainere (debitering for til- og frakobling af el samt forbrug af el). For IMO-gods gælder særlige regler (myndighedskrav) IMO tillæg DKK54,- Priser Tomme containere og flats 2 dage fri DKK per enhed/dag > tomme tomme 24,00 48,00 Fyldte containere og flats 2 dage fri fyldte DKK per enhed/dag > 3 14 dage 37,00 > 15 dage 74, fyldte 74,00 Containere henstår lejefrit i 2 kalenderdage. 148,00 Ved beregning af storage beregnes ankomst- respektive afgangsdag ikke. Containere CMP containerterminal i København opereres efter princippet Liner terms til/fra stacking area. Priserne baseret på, at containere og flats kan ekspederes automatisk og efter ISO-standard. Priserne for 2nd move (herunder ind- eller udlevering og mellemløft) er DKK.250,00. Fejning: DKK 202,00 Container segl DKK 37,00 IMO label DKK 47,25 Intern transport med Mover/Tugmaster: DKK 395,00 Strømforbrug pr. døgn: DKK 220,00 Connection/disconnection of reefer: DKK 333,00 13 af 15

14 Indlevering af reefercontainere til containerterminalen: Reefer containere skal være korrekt indstillet, inden containeren kan passere Checkpoint og læsses af på terminalen. Containeren skal altså være indstillet til den temperatur, som fremgår af såvel booking som ladeseddel. Vi vil som vanligt gerne være behjælpelige med at kontakte reparatør, hvis dette ønskes. Dog skal indstillingen foretages, inden containeren passerer Checkpoint. Retningslinier for modtagelse og udlevering af OOG containere på containerterminalen i København: 1: Alle stankelbensløft med max 30 cm overbredde i hver side, og en max overhøjde på 120 cm håndteres af straddle carriers. Disse enheder kan håndteres mandag til fredag ved ankomst til Checkpoint senest kl Sådanne løft skal anmeldes senest 1 time før ankomst. 2: Alle kædeløft med en overbredde på mere end 30 cm, eller en overhøjde på mere end 120 cm. Disse enheder kan håndteres mandag til torsdag ved ankomst til Checkpoint senest kl , samt ankomst til Checkpoint fredag senest kl Sådanne løft skal anmeldes senest dagen før ankomst. For ankomst til Checkpoint på andre end ovennævnte tidspunkter med ovennævnte løft, skal ankomsten anmeldes til Checkpoint senest kl dagen før ankomst Definition af OOG Standard Øvrige o For containere og flats, der ikke opfylder ISO-standard, men som kan håndteres af en straddle carrier (max. 30 cm. overbred i hver side, max 120 cm. overhøj samt hvert hjørne skal have minimum 10 cm. fri mod lasten), beregnes et tillæg på 100 % til priserne. o Lashing/unlashing er ikke incl. o Ved gods, der ikke kan håndteres af en straddle carrier, (mål afviger fra ovenstående nævnt) skal CMP kontaktes for tilbud. o Lashing/unlashing er ikke incl. 14 af 15

15 Generelt for alle ekspeditioner: De aftalte priser for stevedoring er gældende for moderne bulk- og stykgods skibe, udrustet med store luger, minimal overhæng og med boxed lastrum. For alle andre typer skibe forbeholder CMP sig retten til at opkræve yderligere pristillæg baseret på produktivitetsniveau opnået under den enkelte skibsekspedition. Priser for særligt arbejde, f.eks. havarigods, vand- eller brand-beskadiget last, eller tilfælde, hvor særlige ekspeditionsforhold gør sig gældende, fastsættes i hvert enkelt tilfælde. Er der uoverensstemmelse mellem de oplysninger, CMP har modtaget vedrørende last og skib som basis for afgivelse af tilbud, forbeholder CMP sig ret til at ændre den aftalte pris. Priserne inkluderer ikke skibs- og vareafgifter. Disse priser fremgår af afsnit 1 og 2. Told For alle aftaler mellem kunden og CMP finder Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB 2007) anvendelse, således at aftalen alene reguleres af bestemmelserne i dette regelsæt. Opmærksomheden henledes på DHAB 2007 s 4. afsnit, hvori er indeholdt en række bestemmelser vedrørende omfanget af CMP s eventuelle ansvar ved forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af gods. DHAB 2007 kan læses på vores hjemmeside Alt gods henstår for ejerens regning og risiko og er ikke forsikret af CMP. CMP hæfter kun for skader, der bevisligt skyldes fejl og forsømmelser fra CMP s side eller forårsaget af CMP s personale. Enhver skade skal anmeldes til CMP omgående. En evt. anmeldelse skal ske så betids, at skaden kan besigtiges af CMP inden gods eller skib forlader havnen. I modsat fald vil et evt. krav ikke blive anerkendt af CMP. CMP samt kunder eller samarbejdspartnere, arbejder i et miljø som er reguleret af toldmyndighederne. Det indebærer, at håndtering og transport af gods gennem CMPs arealer er underlagt told regulativet fra den Europæiske Union og told regulativer i Danmark og Sverige. CMP er forpligtet til at leve op til disse regulativer og forordninger hvilket yderligere indebærer at kunder og samarbejdspartnere med en forretningsmæssig relation til CMP, håndtering af deres godt gennem CMP arealer, skal også leve op til disse regulativer. For generel information, venligst referer til og lovgivning for Danmark og Sverige. For generelle spørgsmål vedrørende CMP betingelse, venligst se yderligere information på Betalingsbetingelser Ved betaling efter forfaldsdato opkræves gebyr på DKK rente Ifølge nuværende lag. Sikkerhedsstillelse CMP forbeholder sig retten til at kræve sikkerhedsstillelse for alle ydelser og afgifter. 15 af 15

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009 af lov om frø, kartofler og planter, 11 i bekendtgørelse nr. 198 af

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1)

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1) BEK nr 1031 af 26/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-0114-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rieber & Søn Danmark A/S. Distribution Tyskland

Rieber & Søn Danmark A/S. Distribution Tyskland Rieber & Søn Danmark A/S Distribution Tyskland Side 1 Rieber & Søn Fragtoplæg 2013 BIH Dec. 2012 Løsning 1 Sendinger mellem 1-8 paller: Dobbeltdæktrailer DAG 0 Dobbeltdæktrailer med kapacitet på 66 paller.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen

Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen Kravspecifikation for levering af proviant til fiskerikontrolskibene i NaturErhvervstyrelsen 1 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Omfang/levering... 3 Ordregivers mindstekrav og

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 Anlægsejer: Realdania Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Takstregulativ Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Stk. 2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN VERENSKOMST 2014 2017 SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794596 2014-2017 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, 11 i lov om planteskadegørere,

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

Ground handling Handling Tariffer og Regulativ

Ground handling Handling Tariffer og Regulativ 2016 Ground handling Handling Tariffer og Regulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold 1. Generel information...

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2017 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie)... 1.031,00 1.001,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 649,00 630,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Roekampagnen 2014. Første leveringsdag 2014. Nykøbing Sukkerfabrik tirsdag den 16. september 2014. Agricenter Danmark ønsker alle en god kampagne!

Roekampagnen 2014. Første leveringsdag 2014. Nykøbing Sukkerfabrik tirsdag den 16. september 2014. Agricenter Danmark ønsker alle en god kampagne! Information fra Nordic Sugar September 2014 Roekampagnen 2014 Første leveringsdag 2014 Nykøbing Sukkerfabrik tirsdag den 16. september 2014 Nakskov Agricenter Sukkerfabrik Danmark tirsdag ønsker den 16.

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST til Fællesoverenskomst 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F ESBJERG TRANSPORT DI nr. 794571 2017 2020 Esbjerg Havn TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn.

VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS. TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst. DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) 3F Horsens og Omegn. VERENSKOMST HAVNEARBEJDE, HORSENS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A, Horsens) og 3F Horsens og Omegn DI nr. 794618 2014 2017 2014-2017 Tillægsoverenskomst

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere