Forretningsbetingelser og priser 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser og priser 2016"

Transkript

1 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev Side 1 af 19

2 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon Website: Kontortid: Mandag torsdag: Fredag 08:00 15:00 Lør-, søn- og helligdage lukket. Havnevagten (Maritim afdeling) Telefon (døgnvagt) Side 2 af 19

3 1. Indledning Generelle forretningsbetingelser Betalingsbetingelser Almindelige bestemmelser afgivelse af oplysninger Oplæg af gods og varer Generelle vilkår for anvist plads til oplæg Skibsafgifter og liggepladsleje Første periode Enkeltanløb Månedsafgift Efterfølgende perioder liggepladsafgift Passagerafgift Reduceret skibsafgift Fritagelse for skibsafgift Skibe i fast rute tilbagebetaling af skibsafgift ISPS afgift Vareafgift Gods Værdiafgift af fisk og skaldyr Fritagelse for vareafgift Tilbagebetaling af vareafgift Særaftaler Andre leverancer fra havnen Leverance af strøm Leverance af vand Modtagelse af affald Leje af arealer på Thyborøn Havn Almindelig arealleje Side 3 af 19

4 5.2 Arealer til oplægning af gods, samt båse og arealer til oplæg af fiskeredskaber Leje af fast plads til oplæg af trawl og net Betingelser for leje af pladser til oplæg Pladsleje og betalingsbetingelser Aflevering ved lejemålets ophør Brugsret til lejet areal Ansvar og ansvarsbegrænsning Side 4 af 19

5 1. Indledning 1.1 Generelle forretningsbetingelser De overordnede forhold på Thyborøn Havn reguleres af Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne, Ordensreglement for Thyborøn Havn og Danske havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007, med mindre fravigelse herfra er angivet i nærværende dokument. Alle priser er angivet eksklusiv moms og øvrige offentlige afgifter 1.2 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser for ydelser fra Thyborøn Havn er: Almindelige betalingsbetingelser: fakturadato + 14 dage. Herefter beregnes morarente fra forfaldsdato (1% pr. måned). Rykkergebyr pr. rykker 100 kr Areallejekontrakter: Løbende måned + 15 dage. Herefter beregnes morarente fra forfaldsdato (1,5 % pr. påbegyndt måned). Rykkergebyr 1. rykker 100 kr., 2. rykker 300 kr. 1.3 Almindelige bestemmelser afgivelse af oplysninger Skibsføreren eller skibets agent skal afgive nødvendige oplysninger for beregning og opkrævning af afgifter. Dokumentation skal fremlægges i form af skibspapirer, ladningsdokumenter, vægtdokumentation m.v. Der skal endvidere afgives ønskede oplysninger om skib, passagerer og ladning - herunder medførte befordringsmidler, containere m.v Oplæg af gods og varer Gods og varer m.m. kan oplægges efter havneopsynets anvisning på de pladser, der er beregnet hertil i det omfang, der kan stilles areal til rådighed. Ved henvendelsen, der kan forlanges afgivet skriftligt, skal godsets art, mængde og eventuel fareklasse angives. Ligeledes skal der gives oplysning om ejer, og for hvis regning godset oplægges. Gods, som skal indlades i skib, eller som er udlosset fra skib, kan henligge vederlagsfrit i max 7 søgnedage regnet fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Oplægningsområdet aftales med havnen og er kun undtagelsesvis kajen. Side 5 af 19

6 Generelle vilkår for anvist plads til oplæg Det oplagte gods henligger/henstår for ejerens risiko. Det kan af havneopsynet til enhver tid forlanges fjernet fra havnens område eller flyttet til et andet anvist sted inden for havnens område. Efterkommes et påbud herom ikke, eller henlægges gods på havnens plads uden tilladelse, er havneopsynet berettiget til at lade det fjerne på vedkommende ejers bekostning i henhold til bestemmelserne i standardreglementet for overholdelse af orden m.v. Er en anvist plads ikke taget i brug senest dagen efter anvisningen, kan havneopsynet disponere over pladsen til et andet formål. Side 6 af 19

7 1. Skibsafgifter og liggepladsleje Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en skibsafgift for at henligge i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsafgiften beregnes på grundlag af BT i henhold til skibets målebrev. 2.1 Første periode Skibsafgiften betales efter skibets valg: Enkeltanløb Skibe og andet flydende materiel: Minimumsafgift pr. anløb: 2,50 kr. pr. BT 326,00 kr Månedsafgift Skibe og andet flydende materiel: 11,15 kr. pr. BT Minimumsafgift for anløb på månedsafgift 1630,00 kr. pr. måned. Månedsafgift betales forud, og giver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. 2.2 Efterfølgende perioder liggepladsafgift Afgiften for enkeltanløb dækker i 14 kalenderdage fra ankomstdagen. Herefter betales liggepladsafgift forud for hver påbegyndt periode af 14 kalenderdages varighed for oplagte skibe og skibe under reparation, ellers betales der ny skibsafgift: Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel, som henligger i havnen mere end 2 uger, betales for hver påbegyndt 2-ugers periode en liggepladsafgift efter nedenstående skema, dog mindst 252,00 kr. for hver periode. 1 periode =14 dage Liggeplads afgift betales i henhold til nedenstående takstskema Periode kr pr BT Periode ,00 kr. pr BT Periode ,00 kr. pr BT Periode ,00 kr. pr BT Periode kr. pr BT Periode kr. pr BT Periode 26 og efterfølgende perioder kr. pr BT Side 7 af 19

8 For skibe, der har betalt månedsafgift, beregnes liggepladsafgift fra den 1. i den efterfølgende måned. For skibe, der er oplagt i havnen, kan liggepladsafgiften betales kvartalsvis bagud for hver påbegyndt 14 dages periode efter nærmere aftale med havnen. Der kan laves forhåndsaftaler for kortere eller længere perioder, der afviger fra ovenstående. Det er op til Thyborøn Havns vurdering, om der kan indgås en fast aftale. Fritaget for liggepladsafgift er skibe m.v., som er fritaget for skibsafgift efter afsnit 2.5 punkt c, d og e, samt skibe, som med havnens tilladelse benyttes til salg af fersk vand til skibsforsyning. For skibe omfattet i afsnit 2.5 f ses, ved beregningen på liggetiden i havnen, bort fra den tid, skibene har været sat på land eller i dok. For skibe, som har betalt skibsafgift for en kalendermåned, beregnes liggepladsafgiften fra den 1. i den påfølgende måned. For vandarealer, der benyttes på anden måde end nævnt ovenfor, fastsættes liggepladsafgiften efter særlig aftale med havnen. Ingen skibe må oplægges i havnen uden aftale med Thyborøn Havn. Havnen kan forlange en bankgaranti ved oplægning af skibe i havnen. Liggepladsafgiften opkræves af havnen og betales forud for hver periode. For skibe, som oplægges i havnen uden påmønstret besætning, betales liggepladsafgiften forud for de perioder, der er aftalt for oplægningen. 2.3 Passagerafgift Der betales en passagerafgift af alle passagerer, der ud- eller indskibes inden for havnens område. Afgift pr. passager: 2,25 kr. pr. person 2.4 Reduceret skibsafgift Afgiften pr. enkeltanløb: 870,00 kr. For skibe, der alene anløber for reparation, skift af besætning eller proviantering m.v., hvor opholdet i havnen ikke strækker sig ud over 1 time. 2.5 Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe, der er indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet: Losser fisk m.v., der er indladet i en anden havn. Ligger oplagt længere end 3 mdr. i havnen uden at have været i aktivt fiskeri. Ikke har landet fisk til havnen de sidste 3 mdr. Side 8 af 19

9 Ligger til reparation, og ikke har landet fisk til havnen de sidste 3 mdr. Fiskeskibe, der i værdiafgift fisk ikke har opnået en betaling der andrager halvdelen af minimums liggepladsleje, kan opkræves op til ½ liggepladsleje minus værdiafgift af landet fisk. Skibet skal selv for havnen dokumentere erlagt værdiafgift fisk. b. Skibe, der alene har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lig, samt skibe, der søger nødhavn, alt forudsat, at opholdet i havnen ikke strækker sig ud over 24 timer. c. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget brug, samt skibe der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. d. Skibe i havnens tjeneste. e. Isbrydere og bugserbåde, når de anvendes efter deres bestemmelse inden for havnens område. f. Skibe, der benytter bedding, når de går direkte til og fra bedding og/eller dok, uden at benytte havnens andre faciliteter. g. Skibe som kun anløber for bunkering, og anløbet varer under 12 timer. Bunkering skal foregå fra søsiden eller fra fast anlæg i havnen. 2.6 Skibe i fast rute tilbagebetaling af skibsafgift Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift for skibe i fast rute. For skibe, for hvilke der er betalt afgift for hvert anløb, og som besejler havnen i fast rute, kan der ske delvis tilbagebetaling af den erlagte skibsafgift efter følgende regler: a. Ruten skal hvert år af rederiets eller skibets lokale speditører skriftligt være anmeldt til havnen, og skal af havnen være godkendt som fast rute på havnen. Anmeldelsen skal indeholde en fartplan med angivelse af de havne, der er omfattet af ruten, samt af navnene på de skibe som normalt vil blive benyttet. Kun ruter, hvor skibet medfører stykgods eller blandet ladning af stykgods og massegods (liniefart), kan anerkendes. Anerkendelsen af ruten, som fast rute på havnen, bortfalder ikke, fordi der foretages afvigelser fra ruten enten derved, at havne, der er beliggende mellem rutens endepunkter, men ikke optaget i den normale rute, lejlighedsvis anløbes undervejs, eller derved, at havne, som normalt skal anløbes på ruten, lejlighedsvis ikke anløbes eller anløbes i en anden orden end den anmeldte. b. Ruten skal i et regnskabsår regnet fra 1. januar til 31. december have været betjent med mindst 12 anløb. Hvis ruten er til eller fra havne uden for Europa, middelhavet og Grønland Side 9 af 19

10 er kravet mindst 6 anløb. Anerkendes en rute efter regnskabsårets begyndelse, kan kravene til antallet af anløb i det første regnskabsår nedsættes forholdsmæssig. c. Begæring om tilbagebetaling skal ske for et regnskabsår ad gangen og senest en måned efter regnskabsårets udløb, dvs. 1. februar. Begæringen indsendes til havnen bilagt havnens kvitteringer for de betalte skibsafgifter og fornøden dokumentation for, at de pågældende skibe er anløbet havnen i den anerkendte rute. Tilbagebetaling kan kun finde sted for anløb i ruten, der sker efter tidspunktet for rutens anmeldelse til havnen. d. Tilbagebetalingen sker efter følgende andele af skibsafgifter, der er afregnet for hver anløb anløb 40% anløb 50% anløb 60% 2.6. ISPS afgift Pr. 1. januar 2015 er der indført takst for Port Security (Terrorsikring) Security fee /takst gælder for alle fartøjer med en tonnage på 500 BT eller mere, og som er omfattet af ISPS koden. Afgift pr enkeltanløb: Afgift ved månedskort: 0,35 kr. pr BT. 1,45 kr. pr BT. Security fee dækker ligesom skibsafgifter for en periode på 14 dage. Henligger skibet i mere end 14 dage, betales der for en ny periode og følgende 14 dages perioder. Side 10 af 19

11 3. Vareafgift Af alle varer der losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb, betales vareafgift. Vareafgift betales efter bruttovægt. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen. For så vidt angår vareafgiften af fersk fisk mv. gælder dog reglerne nedenfor under punktet Fisk og skaldyr. 3.1 Gods Der er følgende generelle takster for gods over kaj i Thyborøn Havn: Hovedtakst: 15,45 kr. pr. ton Særtakst 1: 9,85 kr. pr. ton (mellemtakst) - Blandet stykgods, uanset vareart. - Fiskemel, oliekager og vegetabilske produkter mv. anvendelige til dyrefoder. - Foderstoffer. - Kartofler, foderærter, tapioca, korn, mel og gryn af korn. - Kartoffelstivelse og -mel, olieholdige frø, andre frø og frugter m.v. - - Salt, cement, jernsulfat. - Træ, uforarbejdet og groft forarbejdet. - Træplader (krydsfiner og presset træ), flis. - For så vidt angår klinker, ler rør, ildfaste sten, mursten og belægningssten. - Jern og stål - råprodukter og halvfabrikata. - Metaller- uædle, affald m.m. Særtakst 2: Særtakst 3: 4,35 kr. pr. ton (laveste takst) - Biomasse / Affald til forbrænding. - Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. - Sukkerroer mv. Grønpiller mv. - Jord- og stenarter, kalk, gips og svovl. - Malme, slagger og aske. - Gødningsstoffer. - Glasskår og andet glasaffald. 11,65 kr. pr. ton - Stenkul, brunkul, tørv og koks. Særtakst 4: - Olie m.v. 16,15 kr. pr. ton Side 11 af 19

12 Særtakst 5: Særtakst 6: 14,70 kr. pr. ton - Færgegods, uanset vareart. 161 kr. pr. Container med last - Containergods, uanset vareart. Personbilsafgift: 11,50 kr. pr. bil - Af indregistrerede personbiler, der ud- eller indskibes inden for havnens område, betales en afgift på 11,50 kr. Specifikke taktser for andre godstyper kan oplyses ved henvendelse til havnevagten. 3.2 Værdiafgift af fisk og skaldyr Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,4% af værdien ved salg i første hånd, dog maksimalt kr. pr. landing (ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj). Vareafgift for fisk mv. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnen skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned. Aftageren er på forlangende pligtig til at afgive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtig til skriftligt at give oplysning om lastens værdi og vægt, samt til hvem den er solgt. Det påhviler aftageren/føreren af det enkelte fartøj selv over for havnen at dokumentere, at en ladnings værdi har været over ,00 kr., såfremt bestemmelsen om maksimumsafgiften på kr. ønskes anvendt. 3.3 Fritagelse for vareafgift Fritagelse for vareafgift er betinget af, at skibsføreren begærer varerne losset eller indladet uden at erlæggelse af vareafgift. Fritaget for vareafgift er: a. Indregistrerede motorkøretøjer samt påhængsvogne og lignende. b. Jernbanevogne i trafik. c. Tomme containere og andre transportenheder uden gods, der ikke forsendes som handelsvarer. d. Proviant og andre varer til skibets eget brug. Side 12 af 19

13 e. Is, salt og andre kemikalier til konservering af ladning eller fangst. f. Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer. g. Post- og rejsegods. h. Varer og materiel til havnens eget brug. i. Varer, dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskefartøjer, der uden at have været landsat, overlosses fra fartøj til fartøj. j. Varer, der midlertidig oplosses, men atter indlades under samme ophold i havnen. k. Varer i form af stykgods, der efter oplosning skal videretransporteres søværts til udlandet fra havnen under forudsætning af, at varerne umiddelbart kan identificeres ved mærker, numre eller ydre emballage, at varerne er bestemt til udenlandske varemodtagere, at varerne ikke i mellemtiden undergår nogen form for bearbejdning, at videretransporten finder sted inden 20 hverdage (herunder ikke lørdage) fra skibets eller dets agent, som har ansøgt om afgiftsfritagelsen, inden udløbet af ovennævnte frist foreviser havnen dokumentation for varernes søværts udførsel. l. For varer, som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til havnen er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videretransport under forudsætning af, at varerne ikke efter losningen er undergået nogen forarbejdning eller behandling, herunder emballering, samt at videretransporten finder sted inden 12 måneder efter losningen. Anmodning om fritagelse for vareafgift for videretransporterede partier skal for hvert tilfælde fremsættes over for havnen samtidig med indleveringen af skibs- og godsangivelse m.v. for skibets ladning. Ansøgningen må indeholde en dokumenteret specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående 3.4 Tilbagebetaling af vareafgift. Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde: 1. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav over for havnen, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetaling ydes et ekspeditionsgebyr på 400 kr. pr. ekspedition. 2. Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, til skibet eller dets agent, kan tilbagebetaling efter anmodning finde sted, når følgende betingelser er opfyldt: Side 13 af 19

14 Skibet eller dets agent skal samtidig med indbetalingen til havnen opkræve vareafgiften hos varemodtageren, respektive vareafsenderen. Opkrævningen skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er betalt inden 5 dage, vil havnen blive underrettet. Er vareafgiften ikke betalt af varemodtageren, respektive vareafsenderen, inden nævnte frist, skal meddelelse herom bilagt kopi af brevet til varemodtageren, respektive vareafsenderen, umiddelbart sendes til havnen. Beløb mindre end 500 kr. tilbagesendes ikke. 3.5 Særaftaler I særlige tilfælde kan der indgås særaftaler med havnen for så vidt angår vareafgifter. Side 14 af 19

15 4. Andre leverancer fra havnen 4.1 Leverance af strøm Langs kajer i Thyborøn Havn findes elstandere, hvorfra der kan levers strøm. Den mulige leverance på de enkelte kajstrækning kan oplyses ved henvendelse til havnevagten. Takster for leverance af strøm er: a. Almindeligt elforbrug 1,49 kr./kwh b. Strøm til servicevirksomheder på havnen, der foretager reparationsarbejde på fartøjer 1,10 kr./kwh For tilslutning af elmåler til havnens stander foretaget af havnevagten betalet et tilslutningsgebyr på 169,00 kr./gang. Ovennævnte takster tillægges statslige afgifter. Tilslutning til havnen elstandere må kun foretages med samtidig til kobling af elmåler. Benyttes egen elmåler skal målervisningen forud tilslutning samt ved frakobling noteres og forbrug skal oplyses havnen. Elmålere kan lejes på havnen ved henvendelse til havnevagten. Vagten registrerer målervisningen ved udlevering og ved afhentning af elmåler. Prisen for leje af elmålere er 8,50 kr./døgn. For faste bruger af havnen afregnes forbrug af strøm månedligt. Forbruget af strøm indberettes til havnen senest den 1. i efterfølgende måned. For ikke faste brugere af havnen sker afregningen ved afsejling. For uautoriseret tilslutning uden måler eller anden aftale om leveringsbetingelser for strøm pålægges et gebyr pr. gang afhængig af effekten på det tilsluttede stik samt for anslået forbrug af strøm: For 10 A stik For 16 A stik for 32 A stik for 63 A stik For 125 A stik 250 kr./påbegyndt døgn 450 kr./ påbegyndt døgn 800 kr./ påbegyndt døgn 1600 kr./ påbegyndt døgn 3200 kr./ påbegyndt døgn Leverance af strøm til lejere af havnens bygninger reguleres i de enkelte lejeaftaler med er undergivet samme ansvarsbetingelser som angivet nedenfor. Der kan indgås særlige aftaler med havnen om afregning af strøm, hvis det findes hensigtsmæssigt af praktiske eller administrative grunde. Side 15 af 19

16 Thyborøn Havn garanterer ikke for regelmæssigheden for den leverede strøm fra havnens elstandere, ligesom der ikke garanteres for fejl på elstanderen, hverken før eller under tilslutningen til standeren. Thyborøn Havn kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen form for følgeskade på tilsluttede fartøjer eller installationer eller indirekte tab såsom driftstab og tidstab eller andre indirekte tab som følge af uregelmæssigheder i den leverede strøm og/eller fejl ved havnens installationer. 4.2 Leverance af vand Langs kajer i Thyborøn Havn forefindes vandhydranter til bunkering af forbrugsvand til fartøjer, der er anløbet havnen. Vand fra vandhydrander må ikke uden forudgående aftale med havnen benyttes til andet formål. For fiskefartøjer, der lander fangster i Thyborøn Havn er bunkring af vand til besætningens brug indeholdt i værdiafgiften. For bunkring af vand til andet formål f.eks. ismaskiner, tanke til fisk mv. afregnes efter almindelig takst. Tilkobling til vandhydrant foretages ved henvendelse til havnevagten. Prisen for leverance af vand til bunkring er: 6,85 kr./m 3 For tilslutning til vand betales et tilslutningsgebyr: 169,00 kr./gang. Uautoriseret tilslutning til vandhydrant og forbrug af vand til andet end bunkering af fersk vand til fartøjer i havn pålægges en engangsafgift på 500,00 kr. pr. konstateret uautoriseret tilslutning. Leverance af vand til lejere af havnens bygninger reguleres i de enkelte lejeaftaler med er undergivet samme ansvarsbetingelser som angivet nedenfor. Leverance af vand sker ved vandhydrantens opkobling på det offentlige forsyningsnet fra Lemvig Vand og Spildevand. Thyborøn Havn garanterer ikke vandkvalitet eller vandtryk i hydranten og kan ikke gøres erstatningsansvarlig for følgeskader, eller indirekte tab som tidstab og driftstab eller andre indirekte tab som følge af manglende kvalitet, tryk og/eller fejl på havnens installationer. 4.3 Modtagelse af affald Havnen har etableret modtageordning for affald fra såvel fiskefartøjer som fragtskibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe der anløber havnen er pligtig til at aflevere affald før havnen forlades, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj For nærmere regler for aflevering og håndtering af affald henvises til havnens Bestemmelser for modtagning af skibsaffald. Side 16 af 19

17 5. Leje af arealer på Thyborøn Havn 5.1 Almindelig arealleje For arealer til opstilling af redskabshuse eller etablering af byggeri til havnerelateret virksomhed er lejeafgiften 21,60 kr./m 2 /år. Arealerne udlejes jf. havnens almindelig areallejekontrakter med tilhørende betingelser for aflevering af arealet ved lejemålets ophør. For befæstede arealer på areallejekontrakt beregnes der dobbelt areallejetakst p.t. 43,20 kr./m 2 /år. Arealleje på areallejekontrakter opkræves to gange årligt henholdsvis 1. april og 1. oktober forud. Der kan gives uopsigelighed fra havnens side på arealleje på maksimalt 22 år. For arealleje på areallejekontrakt gælder, at der på lejers areal skal etableres de til virksomheden sædvanlige og tilstrækkelige parkeringsforhold til virksomhedens drift. For arealleje til bygninger vil arealets størrelse, som minimum, blive beregnet som bygningens areal med et tillæg om 2 meters friareal rundt om huset. Havnen forbeholder sig dog ret til at fastsætte mindste udlejningsareal i forhold til havnens dispositionsplan og størrelse af tilstødende restarealers anvendelighed. 5.2 Arealer til oplægning af gods, samt båse og arealer til oplæg af fiskeredskaber a. For båse og andre arealer til oplæg af fiskeredskaber betales 6,65 kr./døgn/plads. Redskaberne skal være afmærkede med kutterens nummer, og placeringen være aftalt med havnevagten. b. For arealer til oplagring af gods, der er indskibet over kaj eller skal udskibes over kaj og for øvrigt gods oplagret på Thyborøn Havn, betales løs pladsleje med 0,20 kr./m 2 /døgn. Pladslejen beregnes efter havneopsynets opmåling. I tilfælde af formindskelse af det benyttede areals størrelse vil der, såfremt der bliver fremsat begæring herom, blive foretaget en ny opmåling af det benyttede areal. Pladslejen vil fra samme dato, som begæringen er fremført, blive reguleret i overensstemmelse med arealets størrelse. En ny opmåling af et parti gods vil dog ikke blive foretaget hyppigere end med en uges mellemrum. For pladslejens betaling hæfter ladningsmodtageren, for gods til afskibning afsenderen, og i øvrigt, såfremt intet andet er opgivet, den som har fået det pågældende areal anvist. Godset henligger for ejers regning og risiko uden ansvar for havnen. Lejeafgifter ifølge nærværende regulativ opkræves med tillæg af moms. Side 17 af 19

18 5.3 Leje af fast plads til oplæg af trawl og net Fast trawl- og netplads kan lejes for 700 kr. halvårligt ved indgåelse af skriftlig aftale herom. Henvendelse om fast trawl- og netplads sker til havnevagten og tildeles i det omfang, der er ledig kapacitet på de hertil disponerede arealer. 5.4 Betingelser for leje af pladser til oplæg Pladsleje og betalingsbetingelser Pladslejen for oplægning/opstilling af indtil en måneds varighed indbetales umiddelbart efter oplægningens ophør til havnekontoret. I tilfælde af oplægninger ud over en måned vil lejen blive afkrævet månedsvis evt. kvartalsvis, halv- eller helårlig forud. Betaler en lejer ikke pladsleje senest 8 dage efter påkrav, kan havneopsynet afvise nyt gods til oplægning fra lejeren, og allerede oplosset gods kan forlanges fjernet Aflevering ved lejemålets ophør Lejeren forpligter sig til ved lejemålets ophør at aflevere pladsen i samme stand, som den er overtaget og fuldstændig ryddeliggjort. I mangel heraf er havneopsynet berettiget til at lade pladsen ryddelig gøre for lejerens regning Brugsret til lejet areal Brugsretten til arealet kan ikke overdrages til andre uden havneopsynets tilladelse. Side 18 af 19

19 6. Ansvar og ansvarsbegrænsning Såfremt Thyborøn Havn findes ansvarlig for tingsskade eller peronskade begrænses havnens ansvar som følger: Thyborøn Havn er alene ansvarlig for de fejl og forsømmelser, der begås af havnens ansatte eller fejl og forsømmelser, begået af virksomheder, der måtte være eller have været antaget af havnen. For skader eller tab på gods fastsættes erstatningen til værdien af tilsvarende gods på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Værdien fastsættes efter markedsprisen eller den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Thyborøn Havn garanterer ikke for de i søkort, havnelods og sejladshåndbøger for havneområdet og i sejlløb anførte dybder. Havnen påtager sig ikke ansvaret for skader på skibe, der anløber eller forflytter i havnen, som følge af tabte genstande fra andre fartøjer eller tredjemand. Thyborøn Havn er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab som for eksempel, men ikke begrænset til, tidstab, konsekvenstab, ventetid eller andet indirekte tab. Fartøjer, der anløber og fortøjer i Thyborøn Havn, er selv ansvarlig for forsvarlig fortøjning. Det er alene skibets ansvar at sikre sig, at fortøjning kan ske sikkert og ude skade på skib, last, havneværker, andre fartøjer mv. Fortøjning sker til pullerter og fenderværker i den tilstand de måtte forefindes på fortøjningstidspunktet, ligesom havnen ikke tager ansvar for skader på skib, trosser eller andre til skibet henhørende dele fra genstande oplagt eller henstillet på kaj. Side 19 af 19

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Takstregulativ Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Stk. 2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Takstregulativ For Karup Lufthavn

Takstregulativ For Karup Lufthavn Takst Regulativ 2011 2 Takstregulativ For Karup Lufthavn December 2010 Indholdsfortegnelse A. Almindelige bestemmelser B. Startafgifter C. Afgiftsnedsættelse. D. Passagerafgifter E. PRM-afgift (Person

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. april 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. april 2017 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere