Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne"

Transkript

1 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

2 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning Udfordringer Visioner for den kollektive trafik Gode råd til bestyrelsesarbejdet Opgaver og ansvar 07 Bestyrelsen 07 Repræsentantskabet Trafikselskabernes opgaver og struktur Trafikselskabets økonomi 10 Takststigninger 10 Problemet med økonomisk efterregulering 10 Problemet med byrdefordelingen i hovedstadsområdet Samarbejdet mellem aktører og myndigheder på trafikområdet 12 Samarbejde mellem kommuner og trafikselskab 12 Samarbejde mellem kommuner og region 13 Yderligere information 14

3 3 01 Indledning Erfaringen viser, at det kan være en stor udfordring at sidde i repræsentantskab og bestyrelse i et trafikselskab. Udfordringerne består bl.a. i at få balanceret de mange hensyn, når forskellige kommuners behov for service og koordination i trafikplanlægningen skal tilgodeses. En anden udfordring handler om at varetage de kommunale interesser i det tætte samarbejde med regionen og trafikselskabet, der ligger i rammerne af trafikselskabets bestyrelse og repræsentantskab. Hensigten med denne pjece er at give dig et godt kendskab til de opgaver, der er placeret i henholdsvis bestyrelse og repræsentantskab. Pjecen skal gøre din rolle som kommunernes repræsentant i trafikselskabet mere tydelig samt give dig inspiration til opgaven. I det følgende kan du læse mere om: Forventninger til rollen som medlem af trafikselskabets repræsentantskab og bestyrelse. Kommunens rolle som trafikplanlægger. Kommunernes samarbejde med hinanden, trafikselskabet og regionen. Trafikselskabets opbygning, opgaver og finansiering. God fornøjelse!

4 4 02 Udfordringer 03 Visioner for den kollektive trafik Som indtrådt i et trafikselskabs repræsentantskab eller bestyrelse har du sagt ja til en spændende og udfordrende opgave. Arbejdet i repræsentantskab og bestyrelse er stadig en forholdsvis ny opgave, der stiller betydelige krav til dig som politiker. Samtidig har du også en unik mulighed for at påvirke udviklingen på området. Trafikselskaberne blev dannet ved strukturreformen til at varetage opgaverne med lokal og regional offentlig bustrafik. Trafikselskaberne har blandt andet det koordinerende ansvar for almindelig busdrift, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, køreplaner, koordinering og planlægning. Trafikselskaberne har også ansvaret for privatbanerne og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Bredt og koordineret udbud af kollektiv trafik er et middel til at opnå en række formål tværs af øvrige kommunale opgaver. Det gælder formål indenfor sundhedsfremme, erhvervsudvikling, uddannelse, klima og trafikpolitik. De politiske målsætninger og planlægning af den kollektive trafik har derfor tydelig sammenhæng til kommunernes øvrige opgaver og interesser. Den kollektive trafik har de sidste år været præget af faldende passagerantal og stigende pres på budgetterne. Det er en central udfordring for arbejdet sammen med og i trafikselskabet. Derudover er det en udfordring at tilvejebringe en koordineret og sammenhængende trafikplanlægning, der tilgodeser alle ønsker og behov. Samtidig har bestyrelsen også ansvaret for, at trafikselskabet drives økonomisk ansvarligt og effektivt. Som medlem af trafikselskabets bestyrelse repræsenterer du en central medejer af trafikselskabet, nemlig kommunerne i den pågældende region. Du skal ikke kun varetage din egen kommunes interesser i bestyrelsen, men alle kommuner, som bestiller bustrafik i dit trafikselskab. Du skal derfor kende kommunernes behov og udfordringer i forhold til kollektiv trafik, og bidrage til at sikre, at trafikselskabets tilbud matcher disse behov. Som kommunal repræsentant skal du altså afbalancere mange hensyn for at løfte opgaven og opnå indflydelse! KL har sammen med Foreningen af Trafikselskaberne i Danmark og Danske Regioner udarbejdet et oplæg om visioner for den regionale og lokale kollektive trafik. Det er vores overordnede vision, at der kommer flere passagerer i den kollektive trafik. Vi ønsker at mindske trængsel samt transportens negative påvirkning af miljø og klima. Udbuddet af kollektiv trafik skal være hurtig, attraktiv og energieffektiv. Oplægget om visioner for den kollektive trafik er udarbejdet for at sætte fokus på bussernes og lokalbanernes rolle i den samlede kollektive trafik. KL har udarbejdet oplægget i fællesskab, da samarbejde om mål og midler i den kollektive trafik er afgørende. Du kan finde hele visionsoplægget via linket bagerst i denne pjece. Regeringen har senest i strategien En Jernbane i vækst lagt op til, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Vækst i passagerantal er således en stor udfordring for såvel kommuner som trafikselskaber i de kommende år.

5 5 04 Gode råd til bestyrelsesarbejdet Der er mange muligheder for at blive klædt godt på, når du skal varetage kommunernes interesser i bestyrelsen for et trafikselskab. KL anbefaler, at du er særlig opmærksom på at; Samarbejde og koordinere med de øvrige kommuner Indhente viden fra og koordinere med de tværkommunale embedsmandsgrupper Indhente information fra din egen kommunale forvaltning om eksempelvis lokale udfordringer og problemstillinger og tværgående interesser i kommunerne Indhente information fra trafikselskabets administration KL har i januar 2010 udgivet folderen Otte gode råd til kommunale medlemmer af regionale fora. Her peges på en række konkret tiltag du kan gøre brug af din forberedelse. Den opfordrer bl.a. til at holde en god kontakt til KKR (De Kommunale Kontakt Råd), at få klarlagt samarbejdsformen med de øvrige kommunale repræsentanter samt at tage initiativ til møder med de øvrige kommuner. Otte gode råd til kommunale medlemmer i regionale fora 1. Afklar den politiske opgave 2. Få skabt forudsigelighed på området 3. Få et godt indblik i de øvrige kommuners udfordringer og behov på området 4. Aftal samarbejdsformen med de øvrige kommunale repræsentanter 5. Få administrativ bistand 6. Skab et godt samarbejdsklima 7. Hold kontakten til KKR ved lige 8. Tag initiativ til møde med de øvrige kommuner Vær i øvrigt opmærksom på, at der på administrativt niveau er etableret kommunale netværk for trafikmedarbejdere indenfor alle trafikselskabernes geografiske områder. Netværkene benytter bl.a. KL s dialogportal til erfaringsudveksling, afklaring af faglige spørgsmål og koordinering på tværs mellem kommuner.

6 6 05 Opgaver og ansvar Trafikselskaberne er reguleret ved Lov om trafikselskaber. Bekendtgørelse nr af 9/10/2006 til loven indeholder et sæt standardvedtægter for trafikselskaberne, der fastlægger de formelle kompetencer i trafikselskabet. Bestyrelsen Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne af Trafikselskabets repræsentantskab efter nærmere regler i Styrelsesloven. Det er bestyrelsen, der jf. Lov om trafikselskaber, har det overordnede ansvar for trafikselskabet, herunder at selskabet drives økonomisk forsvarligt. Bestyrelsen vedtager retningslinjerne for selskabets finansiering samt vedtager budgetter og budgetoverslag. Det er i sidste ende trafikselskabets ejere, dvs. kommuner og regioner, der hæfter for eventuelle underskud i selskabet. Det er vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem bidrager til at sikre gennemsigtighed i trafikselskabets planlægningsproces og økonomi (budget og regnskab) set i forhold til kommunens processer. F.eks. ved at sikre at kommunernes udgifter til kollektiv trafik i det kommende budgetår er klar forud for den kommunale budgetlægningsproces. Kommuner og regioner har ofte været nødsaget til at nedlægge ruter som led i besparelser på deres respektive budgetter. Kommer disse besparelser sent i trafikselskabets planlægningsfase vil det medføre manglende indtægter for Trafikselskabet, samtidig med at trafikselskaberne er bundet på længere kontrakter med vognmænd. På både kommunalt og regionalt niveau er det derfor nødvendigt at holde fokus på den langsigtede planlægning, så der ikke sker udsving i den kollektive trafik som følge af pludseligt opståede behov for besparelser. Kommunen kan sikre fokus ved at udforme kommunale mobilitetsplaner og/ eller årshjul, der understøtter en systematisk og kontinuerlig trafikplanlægning. Derudover har du ansvaret for, at skabe sammenhæng mellem planlægningsprocessen i trafikselskabet og den politiske behandling i kommunen. Som kommunalt medlem er det din opgave at sikre et godt samarbejde med regionen, således at I sammen opnår forudsigelighed og systematik i forhold til de regionale ruter og den overordnede sammenhæng. Det er derudover bestyrelsens opgave at træffe beslutning om takster og billetteringssystemer, rejseregler, udbudsstrategier og de overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring. Bestyrelsen har ligeledes til opgave, at træffe beslutning om den plan for serviceniveauet for den offentlige trafik, som Trafikselskabet udarbejder mindst hvert fjerde år. Repræsentantskabet Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelse. Det er repræsentantskabet der vælger bestyrelsen efter nærmere regler i Styrelsesloven. Det er repræsentantskabets rolle at godkende fordelingen af parternes betaling til selskabets finansiering, samt at godkende bestyrelsens forslag til ændringer af trafikselskabets vedtægter. Derudover skal repræsentantskabet træffe beslutninger i sager, som bestyrelsen forelægger. Repræsentantskabet mødes kun 1-2 gange årligt. Det er derfor en udfordring for repræsentantskabets medlemmer at følge med i trafikselskabets arbejde. Repræsentantskabs medlemmer har derfor særligt behov for at sikre sig, at trafikselskabet sørger for den fornødne informationsaktivitet for medlemmerne. Ligesom i bestyrelsesarbejdet er det en god idé at sikre samarbejde med de øvrige kommuner om arbejdet i repræsentantskabet. Det kan evt. foregå ved formøder til repræsentantskabsmøderne eller via arbejdet i KKR.

7 7 06 Trafikselskabernes opgaver og struktur Det er Lov om trafikselskaber der fastlægger trafikselskabernes, kommunernes og regionernes kompetencer, forpligtelser og rettigheder på området. Der er 6 trafikselskaber i Danmark. Hvert trafikselskab dækker som udgangspunkt et geografisk område, der svarer til en region. Det er trafikselskabets opgave at sikre en hensigtsmæssig og effektiv trafikplanlægning. Kommunernes og regionernes rolle er i denne sammenhæng, at fastlægge det ønskede kørselsomfang i den enkelte kommune og på regionale ruter, og bestille dette hos trafikselskabet. På baggrund af bestillingerne tilpasses kørselsomfanget i dialog mellem Trafikselskabet, kommunerne og regionen. Trafikselskabet har ansvaret for, at busnettet kommer til at hænge sammen på tværs af kommunerne i hele regionen. Det gælder både i forhold til øvrige lokale og regionale ruter og i forhold til det overordnede og lokale vej- og banenet. Trafikselskabet udarbejder hvert 4. år som minimum en kollektiv trafikplan med status og udviklingsplaner for trafikken i hele trafikselskabets område. borgerne. Samtidig er det også trafikselskabet og dermed dig som bestyrelsesmedlem der skal søge at løse interessekonflikter mellem bestillerne, så den ene parts beslutninger ikke får store, uhensigtsmæssige konsekvenser for den samlede kollektive trafik, der hører under trafikselskabet. Kommuner og regioner fastlægger som bestiller det ønskede kørselsomfang. Det er trafikselskabets opgave at stå for udførelsen af den bestilte kørsel. Trafikselskabet udbyder den bestilte kørsel og indgår efterfølgende tidsbegrænsede kontrakter med private busvognmænd. Trafikselskaberne har opbygget kompetencer i forhold til tilrettelæggelse af udbud af kørsel og i forhold til udvikling af buskontrakter, eksempelvis forsøg med særlige incitamentskontrakter. Busvognmændene udfører kørslen til de aftalte timepriser i kontrakten. Kontraktpriserne reguleres to gange årligt på basis af udviklingen i konkrete prisindeks. Der er tale om prisindeks, der er forskellig fra de indeks, som regulerer kommunernes økonomi. Trafikselskabet kan kun løse disse opgave ved aktivt at gå i dialog med kommunerne, og ved at etablere det nødvendige samarbejde på alle niveauer. Som kommunal repræsentant er det bl.a. din opgave at sikre, at trafikselskabet på tilfredsstillende vis påtager sig denne rolle og tilvejebringer den nødvendige service og koordinering. Trafikselskabet er nøglen til kommunernes ansvar for at skabe et solidt udbud af kollektiv trafik til

8 8 07 Trafikselskabets økonomi Trafikselskabet har ikke egne penge. Det, der ikke finansieres af passagerindtægter, finansieres af bestillerne af kollektiv trafik, dvs. kommuner og regioner. Bestillerne betaler dels trafikselskabets faktiske kontraktudgifter til den bestilte kørsel, fratrukket den andel af billetindtægterne, der kommer fra samme kørsel. Vest for Storebælt betaler hver bestiller derudover en andel af trafikselskabets administrationsomkostninger, mens det øst for Storebælt er regionen, der alene betaler administrationsomkostningerne. Der lægges hvert år et budget for trafikselskabets omkostninger til kontraktbetaling af vognmænd, administrationsomkostninger og for billetindtægterne. Kan dette budget ikke overholdes, udløser det en mer- eller mindrebetaling hos bestillerne i forbindelse med regnskabets afslutning. Det er netop denne mekanisme, der gør det vanskeligt for kommunerne at styre den kommunale betaling til selskaberne. Takststigninger Det er bestyrelsen i trafikselskabet, der har takstkompetencen og det overordnede ansvar for sammenhæng og forudsigelighed i trafikselskabets styring og drift. Bestyrelsen fastsætter som udgangspunkt billetprisen på baggrund af indstilling fra trafikselskabets administration. Transportministeriet fastsætter hvert år et takststigningsloft, der regulerer hvor meget billetpriserne må stige. Takststigningsloftet fastsættes på baggrund af nettoprisindekset, nettoprisindeks for brændstof, lønudviklingen for den private sektor og renteudviklingen. Bestyrelsen er ikke tvunget til at udnytte et takststigningsloft, men har mulighed for at overføre et ikke-udnyttet takstloft til de næste to år, hvis det er hensigtsmæssigt af hensyn til prisudvikling eller andre årsager. Eksempelvis kan det skræmme passagerer væk fra den kollektive trafik, hvis billetprisen voldsomt et år, mens mindre stigninger over flere år ikke har samme effekt. Problemet med økonomisk efterregulering I de senere år har udviklingen i såvel kontraktomkostninger som billetindtægter over hele landet været usædvanlig, idet omkostningerne er steget forholdsvis mere end den normale pris- og lønfremskriv-ning, mens indtægterne har været faldende på trods af takststigninger. Trafikselskaberne har derfor haft svært ved at overholde deres budgetter, og kommuner og regioner har fået store efterreguleringer. Det kan være svært at forudse de økonomiske omkostninger af flere årsager. Da trafikken påvirkes af mange forskellige parametre såsom benzinpris, renteudgifter og svingende passagertal, hersker der en vis uforudsigelighed på området, som kan gøre det svært at styre økonomien. Manglende timing ml. vedtagelse af budgetterne i hhv. kommunen og trafikselskabet er også en væsentlig barriere for gennemsigtighed på området. Trafikselskabets bestyrelse vedtager budget i september måned, mens kommunalbestyrelsen vedtager sit budget i oktober måned. Da det er kommunen som bestiller, der bestemmer kørselsomfanget i trafikselskabet, bevirker denne skævvridning i beslutningsmønsteret ofte ekstraregninger til kommunen, når trafikselskabets forudsætninger viser sig ikke at holde. Vanskeligheder i at forudsige og styre trafikselskabets økonomi, og de heraf afledte konsekvenser for de kommunale budgetter, betyder, at du som kommunal repræsentant bør have stor fokus på udviklingen i trafikselskabets økonomi. Det er meget vanskeligt for kommunerne at overholde egne budgetter, hvis de mødes med gentagne uforudsete krav om ekstrabetalinger til trafikselskabet. Problemet med byrdefordelingen i hovedstadsområdet I hovedstadsområdet eksisterer en særlig udfordring for trafikselskabets bestyrelse og repræsentantskab idet en ændring af en kommunal buslinje, der krydser kommunegrænser, kræver, at alle kommunale repræsentanter når til enighed om ændringen og de økonomiske konsekvenser. En ændring af en buslinje kan i en kommune betyde en mindre udgift, mens den i en anden kommune kan betyde en stor udgift, uden at denne forskel nødvendigvis hænger sammen med den enkelte kommunes trafikale udbytte af ændringen i buslinjen. Det kan hænge sammen med den måde, som linjen geografisk føres på, antal af stoppesteder og dermed nytteværdi af ruten, og den måde udgifterne ml. kommunerne fordeles på for den enkelte rute (hvilken andel af passagererne er stået på i den pågældende kommune). I Transportministeriet er man opmærksomme på denne udfordring og det overvejes i øjeblikket, hvordan der kan skabes en mere hensigtsmæssig byrdefordeling i hovedstadsområdet.

9 9

10 10 08 Samarbejdet mellem aktører og myndigheder på trafikområdet Samarbejde mellem kommuner og trafikselskab Da kommunens rolle som bestiller af kollektiv trafik ikke er klart defineret i loven, er det op til kommunen selv at definere, hvordan man ønsker at løse denne opgave. Opgaven løses ofte i samspil med trafikselskabet og regionen. Kommunerne bør derfor forholde sig aktivt og kritisk til opgaven, når de går ind og påvirker trafikselskabets planlægning og samarbejdet, eksempelvis ved at formulere en overordnet og samlet trafikpolitik. Herigennem kan kommunerne selv normere rammer og betingelser for den lokale kollektive bustrafik. Det er betydelige forskelle på hvordan kommunerne har valgt at tilrettelægge arbejdet med trafikplanlægning og samarbejdet med trafikselskaberne. Det er trafikselskabets opgave at udarbejde køreplaner og tilrettelægge kørslen og de fleste kommuner har da også valgt at lade trafikselskabet stå for disse opgaver. Trafikselskaberne har gode kompetencer indenfor planlægning af kollektiv trafik, og har mulighed for at planlægge og gennemføre større udviklingsprojekter, som kommunerne hver især ellers ikke ville have ressourcer eller kendskab til at gennemføre. Det kræver naturligvis, at kommunen er i stand til at stille de nødvendige krav til trafikselskabet og at trafikselskabet går aktivt ind i opgaven. Større kommuner som eksempelvis Århus, Odense og Ålborg har oprettet egne funktioner ift. kollektiv trafik. Her planlægger kommunen i samarbejde med trafikselskabet selv køreplaner og specialkørsler til skole, ældre og handicappede. I disse kommuner står trafikselskabet dog fortsat for udbud af kørsel, indgåelse af kontrakter med vognmændene, takst- og billetsystem, samt overordnet information og marketing. På Vestegnen og i det nordøstlige Sjælland har man valgt at indgå i et fælleskommunalt og mere forpligtende samarbejde om trafikplanlægningen i området. Disse samarbejdsfora bruges bl.a. til at koordinere og løse udfordringer i forhold til de enkelte ruter, særligt de ruter, der krydser kommunegrænser, men også i forhold til at sikre den overordnede sammenhæng på tværs. Erfaringen hidtil viser, at det kan være en god ide at overveje, hvordan man som kommune enkeltvist eller i et samarbejde bedst organiserer sin trafikplanlægning, herunder afklarer, hvordan samspillet med trafikselskabets ressourcer skal være. På de områder, hvor kommunerne i stort omfang gør brug af trafikselskabernes service og kompetencer, er det som kommunal repræsentant din opgave at bidrage til, at selskaberne i videst muligt omfang understøtter de kommunale behov. Der er også eksempler på, at trafikselskabet sikrer et tæt samarbejde ml. selskabet, kommunerne og regionen. I nordsamarbejdet servicerer Movia kommunerne ved at etablere kommunenetværk. Samarbejdet skal sikre sammenhæng ml. den lokale trafikbetjening og den overordnede kollektive trafik (IC-tog, regionale tog og S-tog), en driftsøkonomisk effektiv bestilling, og at bestillinger koordineres med øvrige berørte kommuner og regioner. Hermed opnår parterne, at konsekvenser for passagererne og dermed for økonomien er kendt af kommuner og regioner. Samarbejde mellem kommuner og region Kollektiv trafik kræver også samarbejde ml. region og kommuner. Det

11 11 er fastlagt i loven, at kommunerne bestiller og finansierer bybusser, lokale busruter og individuel handicapkørsel, mens regionerne bestiller og finansierer de regionale busruter og lokalbanerne. Der findes ikke en præcis og afgrænset definition af, hvornår en rute er regional i loven, hvorfor der kræves et tæt og tillidsfuldt samarbejde ml. regionen og kommunerne, når buslinjerne skal føres, så fordele og ulemper geografisk og økonomisk bliver fordelt rimeligt mellem parterne, og udbuddet af den kollektive trafik også imødekommer borgernes ønsker. Der skal med andre ord sikres en sammenhæng ml. de regionale ruter og det lokale net, men gerne på en sådan måde, at alle parter bliver tilfredse. Det stiller krav til begge parter i samarbejdet. Yderligere information Puljemidler Trafikplanlægning og koordinering af kollektiv trafik KL, trafikselskabernes og DR vision for Kollektiv trafik Foreningen af Trafikselskaberne i Danmark Center for Grøn Transport Derfor kræver koordineringen mellem regionale og kommunale ruter et tæt samarbejde mellem de regionale og kommunale repræsentanter i bestyrelsen.

12 12 Copyright KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen kan downloades på Pjecen er udarbejdet af KL s Kontor for Teknik og Miljø KL Weidekampsgade Københavns S Telefon

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30

BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 SKAL VI IKKE TAGE TIL SVERIGE? Svenskerne er kendt for at de er gode til at organisere og samarbejde, og

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006.

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006. Tillæg 1 Tillægget indeholder Kap 7 i det oprindelige aftaleudkast og er suppleret med en række driftsmæssige forudsætninger mv., som er væsentlige forudsætninger for aftalen. Disse driftsmæssige forudsætninger

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Hvem styrer busdriften?

Hvem styrer busdriften? HL_Hvem styrer busdriften_4 20/10/05 10:26 Side 12 Offentligt/privat Kollektiv trafik er ikke nogen privat sag Det kommunale landkort vil ændre sig i de kommende år. Og dermed er den offentlige service

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik)

Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) Teknik og Miljø (vers. Endelig, 3) Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) er indgået følgende udmøntningsaftale

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Dagsorden. Repræsentantskabsmøde (kl. 13.00) og Konstituterende bestyrelsesmøde (kl. 13.30) Nordjyllands Trafikselskab

Dagsorden. Repræsentantskabsmøde (kl. 13.00) og Konstituterende bestyrelsesmøde (kl. 13.30) Nordjyllands Trafikselskab Dagsorden Repræsentantskabsmøde (kl. 13.00) og Konstituterende bestyrelsesmøde (kl. 13.30) i Nordjyllands Trafikselskab 24. januar 2014 på Comwell Sport Rebild Bakker Rebildvej 36, 9520 Skørping Repræsentantskabs-

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Arbejdsgruppen vedrørende styringsaftalen August 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er:

At Trafikplan 2013 vedtages, og at målene for Movia i Trafikplan 2013 dermed er: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 06 Trafikplan 2013 endelig vedtagelse Indstilling: Administrationen indstiller, At Trafikplan 2013 vedtages, og at

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør. Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur. Arbejdsprogram

Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør. Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur. Arbejdsprogram Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur Arbejdsprogram Oktober 2015 Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør Åben køreplanlagt buskørsel og Flextur

Læs mere

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk Dok.nr. 2153101 17.06.2011 / Sorø (KTC17) Mål for trafikbestillingen Mål: At den årlige trafikbestilling kommer i hus

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Trafikbestilling 2014

Trafikbestilling 2014 Movia Trafikbestillerkonference 13. og 14. juni 2013 Trafikbestilling 2014 Af Vej- og Trafikchef Torben Kelm Danielsen Vordingborg kommune Ca. 46.000 indbyggere 3 købstæder (Vordingborg, Præstø, Stege)

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013

Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013 Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013 1. Fakta om styrelsesforhold 2. Trafikplanarbejdet 3. Aktuelle samarbejdsprojekter 4. De kommunale kørselsordninger kommer i vælten Movias repræsentantskab 1 medlem

Læs mere

T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G E T

T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G E T REFERAT 2009 T E K N I K E R K O N T A K T U D V A L G E T Dato : 12-06-2009 Tidspunkt: 09:30 Sted: 1-03 KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere