Nye tider nye roller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tider nye roller"

Transkript

1 Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte udviklingsprocesser i mindre byer som ønsker at blive/forblive levende, dynamiske byer, hvor mennesker trives. Nye tider nye roller. Mellembyernes udfordringer. Projektbeskrivelse, september PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 1 Baggrund for projektet 2 Formål med projektet 3 Mål og delmål 3 Tidsplan og projektforløb 4 Målgruppe 4 Ansøger og organisering 6 Formidling 6 Forventede resultater 7 Økonomi 7 Nye tider nye roller. Mellembyernes udfordringer. Projektbeskrivelse, september 2012.

3 Resumé I mange af de nye kommuner, er de byer, der før kommunesammenl ægningen var hovedbyer i den lille kommune, blevet taberne. Efter kommunalreformen i 2007 mistede mange af de tidligere hovedbyer deres identitet og værdigrundlag. Mange steder har det ført til stagnation, fraflytning og stigende forfald. I mange byer har man ikke fundet sit nye potentiale, sin nye identitet. Samtidig gør byernes størrelse det til en særlig udfordring at styrke sammenhold og tværgående samarbejde mellem foreninger indbyrdes og med andre aktører i byerne. Der skal sættes fokus på byernes nye muligheder. Dem skal borgerne definere, så der kan skabes ejerskab af en ny identitet, et nyt værdisæt. Derefter kan byerne markedsføres på dét, de vil kendes for, både i forhold til egne borgere og i forhold til omverdenen. Pilotprojektet skal udvikle redskaber til at arbejde med denne proces og redskaberne skal formidles til andre byer samtidig med at pilotprojektets deltagerbyer kan fungere som mentorer eller sparringspartnere for andre byer med samme udviklingsbehov. S i d e 1

4 Baggrund for projektet Der foregår i øjeblikket en rivende udvikling i de allerfleste af de nye kommuners hovedbyer. Nye bygninger og nye erhverv skyder op, gader, torve og pladser renoveres, kulturen får et løft byerne nyder ofte godt af de samlede kræfter og den større opmærksomhed. I landsbyerne sker der også mange steder en god udvikling. Blomstrende landsby programmet vil sætte yderligere skub i den udvikling, og give et løft til landsbyerne, så de bliver bedre organiseret, får udarbejdet udviklingsplaner, saneret gamle bygninger og får udarbejdet vision for fremtiden i landsbyen. Taberne i mange af de nye kommuner, er de byer, der i de gamle kommuner var hovedbyer i kommunen. Som hovedbyer byggede de på værdigrundlag der handlede om særlig identitet og en grundopfattelse af egen betydning. Dette værdigrundlag og denne eksistensberettigelse er forsvundet og måske ikke erstattet andre synlige fælles værdier. Byer med indbyggertal mellem 1500 og 5000 indbyggere synes specielt hårdt ramt af stagnation, faldende indbyggertal, saneringsmodne huse, lukkede butikker og et stigende forfald. Alene i region Syddanmark er der 45 byer i den størrelse og de bebos af 12,2 % af regionens befolkning. Disse byer er målgruppen for dette projekt, som vil være et pilotprojekt der skal give viden til andre mindre byer. Et andet problem i en del af de byer er, at man ikke er vant at arbejde sammen på tværs, for at skabe udvikling. I de gamle kommuner skete der en naturlig udvikling i de byer, der dengang var hovedbyen. Man har derfor ikke fået sig organiseret, så der er sammenhængskraft og en oplevelse af fælles identitet i byen. Der er måske gamle foreninger, som ikke arbejder sammen, rester af erhvervsråd, handelsstandsforening, håndværkerforening m.v.. Foreninger kæmper om borgernes opmærksomhed uden at udnytte den synergieffekt der opstår, når flere går sammen. Der mangler ofte tradition for samarbejde og for informationer på tværs, både om eksistens, indhold og tilbud. Byernes størrelse gør det sværere at definere og styrke en fælles identitet at alle mødes i forsamlingshuset til fællesspisning vil være en umulig udfordring der skal andet til men hvad? Vi finder, at det er en udvikling, som skal vendes nu. Sker det ikke, vil vi om få år at se byer, hvor forfaldet er endnu tydeligere, byer som de ressourcestærke flygter fra og som står tilbage med en skæv S i d e 2

5 Formål: -at skabe og synliggøre ny identitet og ny udvikling i mindre byer -at bevare og styrke mangfoldigheden ved at udvikle og stille modeller for kulturanalyse, borgermøder og markedsføring til rådighed for målgruppen Mål: Projektets resultater kan bruges pro-aktivt til udvikling af mindre byer. befolkningssammensætning med social slagside. Det vil være en både dårlig og dyr udvikling for en kommune som helhed, idet kommunerne netop kan drage fordel af varierede bosætningsmuligheder i byer og på landet. Skal udviklingen vendes, kræver det nytænkning i mange af disse byer. Beboere, erhvervs- og handelsliv, foreninger og institutioner skal finde sammen og trække på samme hammel for at ændre byernes selvopfattelse og deres image i omgivelserne. Det betyder at nye roller skal defineres, beskrives og formidles både indad i byen og udad i omgivelserne. Formål At facilitere udviklingsprocesser i mindre byer som ønsker at blive/forblive levende, dynamiske byer, hvor mennesker trives. Formålet er at understøtte målgruppen i arbejdet med skabelse og synliggørelse af ny identitet og ny udvikling. Specifikt for projektets deltagere at flytte fokus fra tab af funktion som hovedby til ny funktion som bosætningsby, turistby, handelsby eller anden defineret rolle. Samt skabe forståelse for hvordan de mindre byer markedsfører sig, så de bliver langt mere efterspurgte af familier der ønsker at bosætte sig i mindre byer, af mindre erhverv, detailhandel, små specialbutikker, turister m.v. Mål Pilotprojektet skal udvikle og afprøve et eller flere redskaber som kan bruges af mindre byer i en lokal udviklingsproces og sikre at flest mulige får viden om og adgang til at bruge redskaberne. Aktiviteter Der etableres samarbejde med uddannelsesinstitutioner om kulturanalyser i byerne. Der udvikles og afprøves kulturanalysemodeller rettet mod målgruppen og som kan anvendes af målgruppen. Der udvikles værktøj for markedsføring mhp borgerinddragelse Der udvikles og/eller afprøves værktøj for markedsføring af projektet S i d e 3

6 Der udvikles og/eller afprøves værktøj til projektstyring af borgerprojekter. Der udvikles værktøjer som faciliterer byernes projekter indenfor følgende temaer: Markedsføring, Bosætning og Turisme, Målgruppe Kommuner og mindre byer som efterlyser en positiv udvikling. Målgruppe Målgruppen for dette pilotprojekt er Mellembyer eller Centerbyer med mellem 1500 og 5000 indbyggere som ønsker at igangsætte en positiv udvikling med udgangspunkt i egne borgere. Tidsplan og projektforløb Projektet forventes at løbe over 1 år med et projektmodningsforløb forud på ½ år. Projektmodning: Februar til juni 2012 Projekt: September 2012 september Projektmodning: Februar juni 2012 Deltagerne udvælger 3 fokusområder, som skal være temaer i projektet: Bosætning, Markedsføring, Turisme. Der laves en overordnet projektbeskrivelse. Projektet organiseres med projektledelse, styregruppe og arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for de deltagende byer og en formidlingsansvarlig. Der søges midler til at gennemføre selve pilotprojektet. Der tages kontakt til kommuner, regionen, universiteter og evt. andre samarbejdspartnere med henblik indsamling og formidling af viden og samtidig skabe interesse for projektet som muligt forskningsemne. September oktober 2012 Der udarbejdes revideret projektbeskrivelse og en detaljeret tids- og handleplan. Fællesmøde for alle deltagere i projektet med oplæg om kulturanalyser og projektarbejde. Markedsføringsmodel for projektet i den enkelte by og for borgerinddragelse præsenteres. S i d e 4

7 Der oprettes en facebookside for videndeling og formidling af indsamlet viden og resultater og for kommunikation med interesserede. Den samlede projektbeskrivelse med tilhørende dokumenter gøres tilgængelig på Der udarbejdes materiale til borgermødet, som skal have karakter af et visionsværksted med fokus på den enkelte bys positive værdier for at sikre en innovativ proces. Der søges i videst muligt omfang samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, for at styrke tænkning ud af boksen. Analyser og beskrivelser af de enkelte byer, udarbejdet i samarbejde mellem arbejdsgrupper og universitetsstuderende, præsenteres og diskuteres på borgermøderne. November Januar 2013 Borgermøderne med visionsværksted gennemføres - skal bidrage til formulering af nye roller og nye fokusområder for byen. Deltagerne arbejder aktivt med ideer og definitioner. Alt materiale indsamles og gøres tilgængelige via facebook og via de enkelte deltageres informationskanaler. Efterfølgende bearbejdes det indsamlede materiale, ideer og forslag og de nye roller beskrives i samarbejde med arbejdsgrupperne med henblik på at gøre det operationelt i næste fase. Her skal det danne grundlag for en idébank af redskaber, som kan bruges i arbejdet med implementering af de nye roller og som oplæg til en markedsføringsstrategi for byen, både i forhold til egne indbyggere og i forhold til omverdenen. Det nye materiale præsenteres på et nyt fællesmøde, hvor også eksperter fra de valgte fokusområder deltager. Januar Maj 2013 Hver by gennemfører et delprojekt indenfor fokusområderne med anvendelse af de redskaber der blev udviklet i efteråret. Juni August 2013 Resultaterne af de gennemførte delprojekter samles, de anvendte redskaber evalueres og justeres. Resultaterne formidles på et åbent afslutningsseminar. Målgruppen for seminaret er kommunale og statslige beslutningstagere, planlæggere/udviklere og ildsjæle fra målgruppebyerne. S i d e 5

8 Organisering Projektet ledes af Landdistrikternes Fællesråd. 1 repræsentant fra hver af de deltagende byer sidder i styregruppen. Ansøger og organisering Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og andre organisationer, der kan gå ind for LDFs formål, som er: At fremme en borgervenlig landdistriktsudvikling/politik i stat, regioner og kommuner, gennem netværkssamarbejde, informations-, oplysningsog rådgivningsvirksomhed og at fremme en bæredygtig udvikling indenfor områderne bolig, erhverv, natur, miljø og menneskelig trivsel i landdistrikterne. Landdistrikternes Fællesråd er projektleder og de 6 byer Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk er projektdeltagere. Projektledelse og projektadministration: Landdistrikternes Fællesråd Styregruppe: 1 repræsentant for hver deltagerby Arbejdsgrupper: Landdistrikternes Fællesråd, andre interessenter og projektdeltagere. Der tilknyttes ekstern konsulentbistand til projektet i begrænset, fornødent omfang. Deltagerbyernes medvirken i arbejdsgrupper og mentorordninger med et større antal frivillige timer ses som medfinansiering. Projektbyerne skal være mentor-byer for andre byer på sigt. Formidling Løbende formidling via facebook af projektforløb og delresultater. Pressekontakt m. pressemeddelelser o.l. i forbindelse med borgermøder, seminarer o.l.. Udarbejdelse og formidling af rapport i analog og digital form over resultatet. Idékatalog med redskaber til brug for andre mindre byer. Åbent seminar for formidling af redskaber og resultater. Projektbyerne er mentor-byer for andre. S i d e 6

9 Det forventes, at projektets resultater vil kunne bruges pro-aktivt til udvikling af mindre byer. Forventede resultater Det forventes at pilotprojektet kan bruges af Mellembyer over hele landet via det materiale, der udarbejdes dels som idekatalog og dels via de konkrete erfaringer der bliver gjort af byerne i projektet. Det forventes at de såkaldte mellembyer vil få et redskab med ideer til at organisere sig bedre, til at få lavet udviklingsplaner med vision og strategi for udviklingen i deres byer og sætte den ønskede udvikling i gang. Økonomi Der søges midler til at gennemføre og formidle et pilotprojekt. En del af midlerne vil gå til formidling af projektets resultater i form af idekataloger, facebookside, rapport over forløbet samt afholdelse af seminar ved projektets afslutning. De enkelte byers deltagelse i projektarbejdes betales af byerne selv i form af tid og betragtes som medfinansiering i projektet. Den enkelte by søger selv midler til gennemførelse af delprojekterne. Kontaktperson Sekretariatschef Kirsten Bruun Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12, 6600 Vejen Tlf S i d e 7

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Strategier for udvikling af et landdistrikt:

Strategier for udvikling af et landdistrikt: Syddansk Universitet Strategier for udvikling af et landdistrikt: Ørbæk-rapporten 2003 AF PROFESSOR DOMINIQUE BOUCHET FORSKNINGSASSISTENT JEAN-PAUL PERONARD Copyrights: Tekst og billeder: Dominique Bouchet

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER

LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab) BYFORNYELSE LOKALSAMFUND SOM NYE ENTREPRENØRER ERFARINGER FRA ØSE-PROJEKTET (Øsamfund udvikler

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere