Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) december 2011 Indholdsfortegnelse: STCW-konventionen... 2 EMSA-forordningen... 8 Forordning om dobbeltskrogede tankskibe Radiofrekvenspolitikprogram Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) Roaming-III-forordningen...35 Rådskonklusioner om Det åbne internet og netneutraliteten i Europa. 43 Årsrapport om Europas Digitale Dagsorden...47

2 2/49 STCW-konventionen 1. Resumé Med forslaget skal de ændringer til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen), der blev vedtaget i Manila i 2010, gennemføres i direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv. Dette direktiv indeholder i forvejen en række bestemmelser fra konventionen. Direktivforslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Transport, telekommunikation og Energi) den 12. december 2011 med henblik på generel indstilling. 2. Baggrund Kommissionen har fremlagt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, KOM(2011)555. Forslaget er oversendt til Rådet den 14. september 2011 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 100, nr. 2 og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet skal træffe afgørelse med kvalificeret flertal. 3. Formål og indhold Forslaget er baseret på den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978 (STCW-konventionen), som senest blev revideret i Manila i Disse ændringer træder efter konventionen i kraft den 1. januar 2012 og skal være gennemført senest den 1. januar Alle medlemsstater er parter i konventionen. Den seneste revision af STCW-konventionen, kaldet Manila-ændringerne, indeholder opdaterede standarder for kvalifikationer for søfarende, især set i lyset af nye teknologier. Endvidere introduceres nye uddannelses-, trænings- og certificeringskrav og metoder samt detaljerede krav for arbejds- og hviletid, forebyggelse af narkotika- og alkoholmisbrug og en international standard for lægeundersøgelser af søfarende.

3 3/49 Med forslaget indarbejdes Manila-ændringerne i EU-lovgivningen. De vigtigste ændringer, der afspejles i forslaget, er: Reviderede, tidssvarende bestemmelser om uddannelse, udstedelse af kvalifikationscertifikater og forebyggelse af forfalskning af certifikater. Opdaterede standarder om helbredsmæssig egnethed, egnethed til tjeneste og alkoholmisbrug. At der som noget nyt stilles krav om certificering af menige søfarende samt af elektrotekniske officerer (elektrikere) og for sikkerhedsuddannelse for alle søfarende. Ændring af arbejds- og hviletidsbestemmelser, af Kommissionen angivet som i overensstemmelse med EU-bestemmelser herom. I tillæg til Manila-ændringerne indeholder forslaget: En længere frist for Kommissionen, fra 3 til 18 måneder, til anerkendelse af et tredjelands uddannelser m.v. som forudsætning for brug af dette lands søfarende på skibe, som fører EU-landenes flag. Mulighed for at medlemsstaterne udfører en midlertidig anerkendelse af tredjelandes uddannelser m.v., inden Kommissionen når frem til deres endelige afgørelse. En tilpasning til de nye EU-regler om komitologi. Tekniske tilpasninger af de data, medlemsstaterne forpligter sig til at sende til Kommissionen, skal ske efter proceduren om delegerede retsakter, mens proceduren for anerkendelse af tredjelande fortsat skal være omfattet af bestemmelserne om gennemførelsesretsakter. Krav om at medlemsstaterne skal indsende standardiserede oplysninger om deres søfarende til Kommissionen med henblik på statistisk analyse. Overgangsbestemmelser for ikrafttrædelsesperioden fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2017, der fastsætter regler vedrørende udstedelse af certifikater og iværksættelse af nye uddannelsesforløb i henhold til regler i STCW-konventionen. Bestemmelse om at direktivet finder anvendelse fra den 1. januar 2012, mens medlemsstaterne skal have gennemført direktivet inden 31. december Europa-Parlamentets udtalelser Der foreligger endnu ikke en udtalelse, men Europa-Parlamentets transportudvalg (TRAN) har påbegyndt behandling af sagen i oktober Parlamentets beskæftigelsesudvalg (EMPL) forventes at behandle dele af forslaget.

4 4/49 5. Nærhedsprincippet Kommissionen vurderer, at da STCW-konventionen allerede er blevet gennemført i EU-lovgivningen, er det berettiget, at ændringerne af STCWkonventionen også gennemføres i EU-lovgivningen. desuden kan medlemsstaterne ikke gennemføre STCW-konventionen uden de håndhævelsesmuligheder, der findes i EU-lovgivningen. Danmark og de andre EU-lande har allerede accepteret, at væsentlige dele af STCW-konventionen er gennemført i EU-lovgivning. Hertil kommer, at der i stort omfang er tale om gennemførelse af internationale standarder, som medlemsstater er forpligtede til at gennemføre. Dette taler samlet for en EU regulering, der også sikrer en ensartet standard inden for EU, hvilket vil gavne sikkerheden og konkurrenceevnen. Det vurderes på denne baggrund, at nærhedsprincippet er overholdt. 6. Gældende dansk ret Gældende dansk ret på området er reguleret i følgende love med dertil hørende bekendtgørelser: Lov om maritime uddannelser Lov om skibes besætning Sømandsloven Lov om sikkerhed til søs. 7. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Som noget nyt åbner forslaget op for, at medlemsstaterne midlertidigt kan anerkende tredjelandes uddannelser m.v. i den periode, som Kommissionen anvender til at foretage en samlet vurdering af det pågældende land. Det kan medføre mindre merudgifter for staten, med mindre der etableres brugerbetaling i lighed med, hvad der gælder for andre ydelser på søfartsområdet. Afhængigt af omfanget kan medlemsstaternes pligt til at indberette standardiserede oplysninger til Kommissionen med henblik på statistisk analyse medføre en merudgift for staten, som forventes afholdt inden for Søfartsstyrelsens eksisterende ramme. Forslaget har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser.

5 5/49 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget har ikke i sig selv samfundsøkonomiske konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke i sig selv administrative konsekvenser for erhvervslivet. 10. Høring Forslaget er sendt til høring og har været drøftet i Specialudvalget for skibsfartspolitiske spørgsmål. Der er forud for mødet i Specialudvalget modtaget skriftlige bemærkninger fra Danmarks Rederiforening (DRF), 3F-Transportgruppen (3F), Søfartens Ledere (SL), Dansk Erhverv (DE). Under drøftelsen i Specialudvalget blev der ikke tilføjet yderligere bemærkninger. Danmarks Rederiforening (DRF) er overvejende positiv over for forslaget, idet det ikke er mere vidtgående end Manila-ændringerne til STCWkonventionen. DRF har forståelse for, at fristen for Kommissionen til at træffe afgørelse om anerkendelse af et tredjeland, udvides fra 3 til 18 måneder, og at et medlemsland umiddelbart og ensidigt kan anerkende et tredjeland. Sådanne unilateralt meddelte godkendelser bør imidlertid ikke kun respekteres, indtil der foreligger en Kommissionsafgørelse, men indtil de individuelt udstedte anerkendelsescertifikater udløber. Endelig anfører DRF, at det bør sikres, at direktivet også afspejler den del af konventionsteksten, som giver administrationerne mulighed for at tillade fravigelser fra kravene til søfarendes hviletid. 3F-Transportgruppen (3F) konstaterer, at der i Manila-ændringerne til STCW-konventionen og i direktivforslaget er optaget nye krav om certificering af befarne søfarende. Efter deres forståelse vil dette indebære, at den nuværende 10-ugers uddannelse af faglærte skibsassistenter ikke kan opretholdes fremover. 3F påpeger dog samtidig, at direktivet på den anden side indeholder overgangsbestemmelser om certificering af faglærte skibsassistenter. 3F er imod, at regler for hviletid for søfarende fortsat giver mulighed for at opdele den daglige hviletid. 3F påpeger i den forbindelse, at søfarten er det erhverv, der har de ringeste hviletidsbestemmelser i EU. Selv om de nye

6 6/49 regler for hviletid bevirker, at hviletid over en 7-dages periode er forøget, vurderes det ikke at kompensere herfor. Endelig beklager 3F, at direktivet mangler implementering af STCWkonventionens regler om vagthold i skibe. Til støtte anfører de, at det fremgår af rapporter fra Den Maritime Havarikommission, at manglende udførelse af vagthold, især i perioder uden dagslys, er årsagen til eller medvirkende årsag til søulykker. Søfartens Ledere (SL) finder generelt, at reglerne om hviletid er svære at administrere. Det fremstår ikke klart, om dispensationsansøgning skal indgives i de tilfælde, hvor man ønsker at fravige hovedreglen for hviletid. Herunder finder SL, at reglerne både vedrørende den ugentlige samt den daglige hviletid ikke er entydige mht. muligheden for fravigelse. Yderligere er SL bekymrede for, at overgangsbestemmelser vedrørende elektrotekniske officerer kan føre til, at kompetencekravene ikke bliver opfyldt i tilfælde, hvor udenlandske maskinofficerer bliver certificeret udelukkende på baggrund af sejltid. Derved kan de blive sidestillet med danske maskinmestre, men uden de samme elektrotekniske kvalifikationer som danske maskinmestre har på baggrund af deres uddannelse. Endelig henviser SL til, at der er uoverensstemmelse mellem forslaget og dansk praksis på visse færgeoverfarter i forbindelse med udstedelse af certifikater til søfarende med både navigatør- og maskinmesteruddannelse. Dansk Erhverv (DE) har ingen bemærkninger til forslaget. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Da Kommissionen har valgt at fremlægge en konventionsnær tekst, har forhandlingerne i Rådet været uproblematisk. Medlemsstaterne har vist en generelt positiv holdning til forslaget, og der er stort set enighed om, hvordan man skal indføre Manila-ændringerne i europæisk ret. Flere medlemsstater har udtrykt bekymring for den korte gennemførelsesfrist i direktivet, støtte til Kommissionen om at forlænge sagsbehandlingsfristen for anerkendelse af tredjelande fra 3 måneder til 18 måneder samt usikkerhed i forhold til komitologiproceduren, hvor man ikke ønsker at anvende delegerede retsakter i forhold til senere tilpasninger af direktivet. Desuden har enkelte lande spurgt ind til, hvorvidt mængden af data i forbindelse med indsendelse af standardiserede oplysninger til Kommissionen med henblik på statistisk analyse, vil skabe en større administrativ byrde for medlemsstaterne.

7 7/49 Regeringen har under forhandlingerne arbejdet for at sikre sammenhæng mellem de EU-direktiver, der behandler forhold omkring søfarendes arbejds- og hviletid, med henblik på at skabe gennemsigtighed til gavn for erhverv og søfarende. 12. Regeringens generelle holdning Regeringen er overordnet positiv over for forslaget, som gengiver en lang række af Manila-ændringerne til STCW-konventionen, hvis vedtagelse Danmark, i lighed med andre medlemsstater, allerede har støttet. Derfor vil man arbejde for en konventionsnær gennemførelse af direktivet, herunder når det drejer sig om konventionens bestemmelser om hviletid og tidsfrister for gennemførelse. I forlængelse heraf er det regeringens holdning, at der kun er grund til at gennemføre de ændringer i direktivet, der er nødvendiggjort af ændringer i STCW-konventionen. Således ser regeringen ingen grund til at udvide selve direktivets anvendelsesområde ved at medtage dele af STCW-konventionen, fx reglerne om vagthold, som ikke er medtaget i det oprindelige direktiv. Endvidere ønsker regeringen at begrænse de administrative byrder. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Europaudvalget.

8 8/49 EMSA-forordningen Revideret notat. 1. Resumé Forslaget har til formål at justere den juridiske ramme for det allerede eksisterende europæiske agentur for søfartssikkerhed (EMSA) samt dets rolle i forhold til Kommissionen, medlemslandene og andre parter. Hensigten er at effektivisere agenturets virke og udvide dets opgaveportefølje på udvalgte tekniske områder; heriblandt ulykkesopklaring, inspektioner, offshore, havmiljø samt skibsovervågnings- og informationssystemer. Forslaget forventes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Transport, telekommunikation og Energi) den 12. december 2011 med henblik på politisk enighed. 2. Baggrund Kommissionen har den 28. oktober 2010 fremlagt forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed. Forslaget er fremsat i henhold til Traktatens art. 100 (2). Forslaget kan vedtages med kvalificeret flertal i medført at den almindelige lovgivningsprocedure i Traktatens art Formål og indhold Kommissionen henviser i sin begrundelse for forslaget til de anbefalinger, der fremkom under den eksterne evaluering fra 2007 om implementeringen af forordningen for EMSA. Endvidere henviser Kommissionen til den flerårige strategiplan for EMSA, som blev vedtaget af bestyrelsen i marts Strategiplanen skitserer 14 nye opgaveområder for agenturet, hvoraf flere kræver en ændring af forordningen. Endelig fremhæver Kommissionen behovet for at ændre forordningen som følge af EMSA s rolle i forhold til gennemførelsen af den tredje søsikkerhedspakke.

9 9/49 Overordnet bibeholdes EMSA s formål i forslaget. Det vil sige, at agenturet fortsat skal yde teknisk bistand til Kommissionen og medlemsstaterne, overvåge medlemsstaternes gennemførelse af lovgivningen og vurdere effektiviteten heraf. EMSA s udvidede opgaveportefølje Forslaget medfører en udvidelse af EMSA s opgaver på fire hovedområder. 1. Tekniske ekspertiseopgaver Forslaget vil udvide EMSA s opgaver, så agenturet kan stille eksperter til rådighed for medlemsstaterne ved ulykkesopklaring af større søulykker. Endvidere skal EMSA kunne analysere søulykkesrapporter med henblik på erfaringsopsamling. Efter forslaget kan agenturet assistere Kommissionen ved inspektioner af klassifikationsselskaber 1 og anerkendte sikringsorganisationer 2. Herudover kan agenturet assistere Kommissionen ved inspektioner af medlemsstaternes indsats med hensyn til sikring af skibe og havnefaciliteter. Agenturet vil kunne analysere inspektionsrapporterne for at drage horisontale konklusioner og skabe vidensdeling mellem medlemsstaterne. Forslaget lægger op til, at agenturets indsatskapaciteter kan benyttes i tilfælde af forurening fra andet end skibe, nemlig offshore-efterforskning og produktion af olie og gas. Desuden kan EMSA ifølge forslaget bistå Kommissionen med en analyse af sikkerheden ved mobile offshore olie- og gasanlæg. Forslaget vil styrke agenturets rolle i forhold til den maritime forskning på EU-plan. EMSA vil kunne analysere igangværende og afsluttede forskningsprojekter for at identificere mulig lovgivningsmæssig opfølgning samt nye potentielle forskningstemaer. Forslaget indebærer en ophævelse af den nuværende afgrænsning om, at oprettelse af regionale centre skal relateres til overvågning af skibsfart. Dermed kan anden relevant teknisk rådgivning, såsom uddannelse og adgang til operative tjenester, muliggøres i regionale sammenhænge. 2. Operationelle systemer I forslaget fremhæves EMSA s opgave med at varetage og udvikle skibsovervågnings- og informationssystemer, f.eks. SafeSeaNet, CleanSeaNet og LRIT, som bidrager til etableringen af et maritimt overvågningsnetværk i 1 Private organisationer, der udfører inspektioner og syn af skibe på vegne af flagstaten. 2 Private organisationer, der udfører sikringsrelateret vurderings-, kontrol-, godkendelses- eller certificeringsaktivitet på skibe på vegne af flagstaten.

10 10/49 EU. Endvidere lægger forslaget op til, at EMSA gennem sine aktiviteter kan bidrage til at styrke synergier på EU-plan i henseende til visse kystvagtoperationer. 3. Agenturets forhold til andre parter Forslaget indebærer, at EMSA kan udvide det tekniske samarbejde med hensyn til gennemførelse af relevant EU-lovgivning til europæiske naboskabspartnere samt medlemsstater i Paris Memorandummet om havnestatskontrol 3. Tillige kan EMSA gennem EU s civile beskyttelsesordning yde berørte stater støtte ved havforurening. 4. Institutionelle og organisatoriske ændringer På det organisatoriske plan vil forslaget skabe fornyelse ved, at en uafhængig ekstern evaluering af EMSA samt en flerårig strategiplan skal udarbejdes og forelægges bestyrelsen. Ydermere kan direktøren, efter bestyrelsen er orienteret, forpligte agenturet i administrative aftaler, som ikke er internationale traktater. Dette omfatter eksempelvis aftaler med andre agenturer. Efter forslaget er der behov for en afklaring af en potentiel interessekonflikt i, at EMSA s bestyrelsen, der blandt andet består af repræsentanter fra medlemslandene, træffer beslutninger om EMSA s inspektioner samtidig med, at medlemsstaterne er underlagt inspektioner udført af agenturet. Denne dobbeltrolle skal undgås ved, at beslutninger om agenturets arbejdsmetoder ved inspektioner ikke længere træffes i bestyrelsen, men flyttes til COSS, EU s søsikkerhedskomite, og afgøres ved rådgivningsprocedure. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Forslaget behandles i Europa-Parlamentets Transportudvalg (TRAN), og Knut Fleckenstein (S&D, Tyskland) er ordfører. Transportudvalget stemte om sin betænkning den 11. oktober Udvalget vedtog omtrent 100 ændringsforslag, der fastholder og i mindre grad udvider det oprindelige forslag. Ændringsforslagene vedrører blandt andet medlemslandenes stemmevægt i EMSA s bestyrelse, forureningsforebyggelse og inspektion af offshore-installationer, maritime uddannelser samt anvendelsen af delegerede retsakter. Vedtagelse af Parlamentets førstelæsning planlægges at ske på plenarforsamlingen den 30. november Regional organisation for harmoniseret havnestatskontrol. Pt. 27 medlemmer; bl.a. Rusland, Canada og flere EU-lande.

11 11/49 5. Nærhedsprincippet Som begrundelse for forslaget anfører Kommissionen, at den uafhængige, eksterne evaluering af EMSA har bekræftet behovet for, at medlemsstaterne og Kommissionen ved en EU-mellemkomst opretholder det krævede niveau for søfartssikkerhed, søfartssikring og beskyttelsen af havmiljøet i EU. Endvidere anføres, at agenturets aktiviteter har opnået anerkendelse. Regeringen finder på det foreliggende grundlag, at nærhedsprincippet er overholdt, idet EMSA spiller en afgørende tværnational rolle for så vidt angår opretholdelsen af søfartssikkerhed, søfartssikring samt beskyttelse af havmiljøet. En rolle, som ikke kan erstattes af én enkelt medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater. 6. Gældende dansk ret Forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed. 7. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Forslaget til forordning vil ikke kræve lovændring, da den vil være umiddelbart gældende i dansk ret. Konsekvensrettelser i anden lovgivning skønnes ligeledes ikke nødvendig. Agenturets opgavevaretagelse kan på sigt få statsfinansielle konsekvenser i form af øgede udgifter til medlemsstaternes del af driften af bl.a. EMSArelaterede skibsovervågnings- og informationssystemer. Disse udgifter vil blive dækket inden for de ansvarlige ressortministeriers rammer. Forordningsforslaget indebærer endvidere øgede udgifter på EU-budgettet, idet der foreslås en budgetforøgelse på 3,9 mio. euro for EMSA i perioden Idet Danmark bidrager med ca. 2 pct. til EU s budget, svarer budgetforøgelsen til et dansk bidrag på ca kroner i alt. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget vil ikke i sig selv have samfundsøkonomiske konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil ikke i sig selv have administrative konsekvenser for erhvervslivet.

12 12/ Høring Forslaget har været sendt i høring og har været drøftet i Specialudvalget for skibsfartspolitiske spørgsmål. Der har ikke været bemærkninger til forslaget fra interesseorganisationerne. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Generelt er der blandt medlemsstaterne enighed om, at tiden er moden til at revidere forordningen for EMSA. Flertallet af landene har dog også udtrykt en vis skepsis i forhold til forslaget. Dette relaterer sig særligt til de økonomiske konsekvenser ved udvidelsen af EMSA s opgavevaretagelse, kystvagtoperationer, forebyggelse af forurening fra offshoreanlæg samt overflyttelse af beslutninger vedrørende inspektioner fra bestyrelsen til et udvalg underlagt komitologi-procedure. Dermed er der overordnet set bred støtte til de danske synspunkter. Generelt ønsker medlemslandene at fastholde den generelle indstilling, der blev vedtaget på Rådsmødet i juni Regeringens generelle holdning Overordnet er regeringen positivt indstillet over for forslaget, som opdaterer og konsoliderer EMSA s rolle i forhold til søsikkerhed, søfartssikring og beskyttelse af havmiljøet i EU. I tidens løb har søulykker og den almindelige samfundsudvikling medført tiltagende regulering, hvilket har øget agenturets virke. Forslaget afspejler derfor i høj grad den nuværende arbejdssituation for EMSA. For regeringen er det dog væsentligt, at forslaget kun omfatter tiltag, der har en reel merværdi, og som ikke kan løses bedre på nationalt eller internationalt niveau. Endvidere arbejder regeringen for at fremme løsninger, hvis merværdi står i rimeligt forhold til de økonomiske konsekvenser. Som det foreligger, indebærer forslaget en budgetforøgelse på 3,9 mio. EURO over årerne EMSA s budget er mere end fordoblet siden 2002, hvor agenturet blev oprettet. Fra regeringens side er man skeptisk over for budgetforøgelsen til EMSA. Ved evalueringen af EMSA i 2007 pegede Danmark på flere forhold, som burde justeres. Flere af disse forslag er medtaget i forordningsforslaget. Således foreslås arbejdsfordelingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og EMSA vedrørende inspektioner effektiviseret, ligesom udarbejdelsen af en flerårlig strategiplan gøres til et krav. Regeringen ser positivt på forslaget for så vidt angår de operationelle syste-

13 13/49 mer, der kan skabe synergi og stordriftsfordele. Samtidig er det dog væsentligt, at varetagelse og eventuel videreudvikling af skibsovervågnings- og informationssystemer vurderes ud fra princippet om omkostningseffektivitet. Ligeledes finder regeringen, at agenturets rolle, særligt for så vidt angår overvågning, også fremadrettet primært bør være faciliterende og koordinerende. Regeringen ser grundlæggende positivt på en udvidelse af EMSA s kapacitet til bekæmpelse af forurening til også at omfatte mobile offshore-anlæg, da dette vil kunne udgøre et nyttigt supplement til medlemslandenes eget beredskab. Endvidere forholder regeringen sig i udgangspunktet positivt til, at EMSA i fremtiden vil kunne udarbejde generelle sikkerhedsanalyser vedrørende offshore-området, så længe disse ikke indebærer inspektioner af offshore anlæg. Danmark ser ikke et behov for etablering af en fælles europæisk kystvagt og er derfor tilfreds med, at henvisningen til kystvagtoperationer nu er slettet fra forordningens præambel. Forslaget om at flytte beslutninger om agenturets inspektioner fra EMSAs bestyrelse til EU s søsikkerhedskomite (COSS), hvor medlemsstaterne har mindre indflydelse, er til regeringens tilfredshed også slettet. I stedet er der, som et kompromis, indsat en procedure, hvorefter bestyrelsen skal træffe beslutning på ny i sagen, hvis Kommissionen inden for en given frist udtrykker sin uenighed. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har været forelagt Folketinget Europaudvalg den 25. februar 2011 til forhandlingsoplæg og igen den 25. marts og den 10. juni 2011 til orientering.

14 14/49 Forordning om dobbeltskrogede tankskibe 1. Resumé Forslaget er en teknisk omarbejdning af forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog, der kodificerer den eksisterende forordning. Med forslaget bemyndiges endvidere Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter. Ændringsforslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Transport, telekommunikation og Energi) den 12. december 2011 med henblik på generel indstilling. 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM (2011) 566 fremlagt et forslag om ændring af forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (omarbejdning). Forslaget er oversendt til Rådet den 23. september 2011 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 100, stk. 2 og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet skal træffe afgørelse med kvalificeret flertal. 3. Formål og indhold Forslaget er en kodificering af de ændringer til forordningen, der har været indarbejdet siden vedtagelsen af forordningen i Kodificeringen sker for at sikre, at fællesskabsreglerne er klare og lette at forstå. Der er ikke tale om en ændring af de materielle regler om brug af dobbeltskrogede tankskibe. Herudover bemyndiger forslaget, som noget nyt, Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår ændringer i MARPOL-konventionen 4 vedr. indfasning af dobbeltskrogede tankskibe, i det omfang disse ændringer er vedtaget i IMO og ikke udvider forordningens anvendelsesområde. 4 MARPOL: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

15 15/49 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal i henhold til TEUF artikel 294 tage stilling til forslaget. Der foreligger endnu ikke en udtalelse. 5. Nærhedsprincippet Forslaget indebærer først og fremmest alene en kodificering af allerede gældende regler. For så vidt angår forslaget om delegerede retsakter, er der tale om gennemførelse af internationale regler, som medlemsstaterne allerede har vedtaget i IMO. Det vurderes på denne baggrund, at nærhedsprincippet er overholdt. 6. Gældende dansk ret Den gældende forordning om indfasning af dobbeltskrogede tankskibe fremgår af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Den kodificerede forordning vil være umiddelbart gældende i dansk ret. Forslaget har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget har ikke i sig selv væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke i sig selv administrative konsekvenser for erhvervslivet. 10. Høring Forslaget har været sendt i skriftlig høring og har været drøftet i Specialudvalget vedrørende skibsfartspolitiske spørgsmål. Danmarks Rederiforening har ikke haft bemærkninger til forslaget. Dansk Erhverv støtter, at reglerne på dette område, hvor Danmark har betragtelige interesser, fortsat materielt behandles i IMO-regi. Dansk Erhverv har ingen yderligere bemærkninger til høringen.

16 16/49 Søfartens ledere støtter generelt en hurtigere indfasning af krav om dobbeltskrog. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Forslaget er generelt blevet positivt modtaget af medlemslandene. Enkelte af medlemslandene har stillet spørgsmål ved, om forordningen skal kunne ændres ved delegerede retsakter. 12. Regeringens generelle holdning Regeringen er positiv over for forslaget. Kodificeringen vil gøre teksten i forordningen lettere at læse. Regeringen lægger desuden vægt på, at bemyndigelsen til Kommissionen om at udstede delegerede retsakter vil medføre hurtigere mulighed for på EU-plan at gennemføre de ændringer, der måtte blive vedtaget i IMO, og som EU-landene i forvejen skal opfylde. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

17 17/49 Radiofrekvenspolitikprogram Revideret notat. 1. Resumé Kommissionens forslag til frekvenspolitikprogram opstiller politiske retningslinjer og mål for den strategiske planlægning og harmonisering af anvendelsen af frekvensressourcerne med sigte på at gennemføre det indre marked. Programmet støtter Europa 2020-strategien og den digitale dagsorden for Europa og fremmer andre EU-politikker, hvori der indgår frekvensressourcer, herunder målsætninger på bredbåndsområdet. Forslaget opstiller konkrete, prioriterede initiativer vedrørende forbedret samordning, fleksibilitet og rådighed over frekvenser til trådløs bredbåndskommunikation og andre specifikke EU-politikker. Det indebærer også, at der udarbejdes en oversigt over nuværende frekvensanvendelser og frekvensressourcer, som gradvis frigøres eller anvendes til andre formål. Der peges endvidere på forbedringer, som beskytter EU's interesser i internationale forhandlinger, og som kan hjælpe medlemsstaterne i bilaterale forhandlinger, foruden at der opfordres til et forbedret samarbejde mellem tekniske organer samt, at Kommissionen opfordres til at aflægge beretning senest i Forslaget forventes sat på dagsordenen på rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 13. december 2011 med henblik på politisk enighed og en efterfølgende endelig aftale med Europa-Parlamentet. Forslaget har ikke umiddelbart lovgivningsmæssige konsekvenser. 2. Baggrund Det følger af ændringerne af EU s teledirektivpakke (2009/140/EF), at Kommissionen løbende skal fremsætte forslag til flerårige frekvenspolitikprogrammer. Kommissionen har ved KOM (2010) 471 den 20. september 2010 fremsendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram. Forslaget omfatter perioden frem til Forslaget er fremsat efter TEUF artikel 114 og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure iteuf artikel 294. Rådet træffer afgørelse ved kvalificeret flertal.

18 18/49 3. Formål og indhold Formålet med frekvenspolitikprogrammet er at opstille politiske retningslinjer og målsætninger for den strategiske planlægning og harmonisering af anvendelsen af frekvenser i EU. Anvendelsen skal understøtte almene mål som forbedring af innovation, vækst og konkurrence, miljø m.v. i overensstemmelse med EU s 2020-strategi, Den Digitale Dagsorden og andre frekvensrelaterede områder. Endvidere skal tiltagene sikre udvikling af et velfungerende indre marked på områder som elektronisk kommunikation, forskning og udvikling, transport og energi. Forslaget er baseret på allerede gældende generelle frekvensmæssige principper som effektiv frekvensanvendelse og tjeneste- og teknologineutralitet. Der bliver i den forbindelse lagt vægt på, at medlemsstaterne anvender det mindst byrdefulde tilladelsesregime, samt sikrer det indre markeds funktion gennem en effektiv konkurrence. Forslaget opstiller en række politiske mål, som skal nås af medlemsstaterne og Kommissionen. Disse omfatter blandt andet: sikring af, at der er tilstrækkelige frekvensressourcer til rådighed til støtte for gennemførelsen af Unionens politiske mål; fleksibilitet til bedst mulig udnyttelse af frekvensressourcer; at udnytte frekvenserne mere effektivt ved brug af generelle tilladelser; at undgå konkurrenceforvridning; at undgå skadelig interferens og forstyrrelser; at harmonisere de tekniske vilkår og at sikre beskyttelse af folkesundheden. Bedre effektivitet og fleksibilitet Forslaget søger at sikre bedre effektivitet og fleksibilitet, og der lægges stor vægt på tiltag, der kan fremme trådløse bredbåndbåndstjenester. Der foreslås konkret i den forbindelse: Medlemsstaterne inden 1. januar 2013 træffer foranstaltninger med henblik på så vidt muligt at give relevante operatører mulighed for at anvende sammenhængende frekvensportioner på mindst 10 MHz. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde med Kommissionen både kollektiv og delt anvendelse af frekvenser. Medlemsstaterne skal i samarbejde med Kommissionen sikre, at der udvikles og harmoniseres standarder for radioudstyr og terminaler samt elektrisk og elektronisk udstyr.

19 19/49 Medlemsstaterne skal sikre, at der ved udvælgelsesprocedurer så som auktioner og udbud tilskyndes til investeringer og effektiv anvendelse af frekvenser. Ved forskellige udvælgelsesprocedurer i medlemsstaterne er der risiko for fragmentering af markedet. Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne i den forbindelse bistå med at udarbejde retningslinjer for anvendelsesvilkår, særligt i relation til deling af infrastruktur samt dækningsvilkår. Medlemsstaterne bør tage nødvendige midler i brug for at sikre effektiv frekvensudnyttelse og for at undgå hamstring, blandt andet ved bødeforlæg eller tilbagekaldelse af tilladelser. Konkurrencemæssige forhold For at sikre et velfungerende indre marked lægges der i forslaget stor vægt på konkurrencemæssige forhold. Medlemsstaterne bør sikre opretholdelse og fremme af konkurrencen for at undgå forvridninger. Det foreslås i den forbindelse, at medlemsstaterne kan anvende en række midler, herunder: Generel mulighed for at begrænse mængden af frekvenser, som en operatør kan opnå, og som har nogenlunde ens udbredelseskarakteristika, eksempelvis frekvenser under 1 GHz dvs. mulighed for at anvende et frekvensloft. Mulighed for at fastsætte en række begrænsninger ved henholdsvis udstedelse eller overdragelse af tilladelser, for at konkurrencen ikke fordrejes. Det foreslås endvidere, at medlemsstaterne samtidig skal sikre, at tilladelses- og udvælgelsesprocedurer er tilrettelagt på en måde som fremmer effektiv konkurrence og at procedurerne ikke trækker i langdrag. Frekvenser til trådløse bredbåndstjenester I Kommissionens forslag er der lagt vægt på tiltag, der kan understøtte opnåelse af målene i Europas Digitale Dagsorden, KOM (2010) 245, og til videre udbredelse af trådløse kommunikationstjenester. Det foreslås således, at: Medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen skal tage de nødvendige skridt for at sikre, at der er tilstrækkeligt med frekvenser til bredbåndsformål både for så vidt angår dækning og kapacitet til understøttelse af målet om, at alle EU-borgere skal have adgang til bredbånd på mindst 30 Mbit/s inden udgangen af Medlemsstaterne skal sikre, at frekvenser omfattet af kommissionsbeslutningerne vedrørende 2,6 GHz, 3,5 GHz og 900/1800 MHz frekvensbåndene kan anvendes i overensstemmelse med ovennævnte beslutninger senest 1. januar Medlemsstaterne skal sikre, at 800 MHz-frekvensbåndet stilles til rådighed for elektroniske kommunikationstjenester senest 1. januar

20 20/ i overensstemmelse med kommissionsafgørelsen 2010/267/EU. Kommissionen kan tillade eventuelle undtagelser indtil 2015, dog alene af rent tekniske årsager. I overensstemmelse med rammedirektivets artikel 9, bør medlemsstaterne sammen med Kommissionen vurdere hvilke andre frekvensbånd under 1 GHz, som kan ryddes og anvendes til nye tjenester. Her tænkes særligt på frekvenser under 790 MHz. Medlemsstaterne bør i samarbejde med Kommissionen tilskynde til, at der er adgang til indhold og tjenester ved brug af 800 MHzbåndet i tyndt befolkede områder. Dette tilskyndes særligt gennem anvendelsen af dækningskrav. Det bør samtidig sikres, hvor det er nødvendigt, at PMSE 5 -brugeres anvendelse af frekvenser ikke påvirkes uhensigtsmæssigt. Kommissionen opfordres til at tage de nødvendige midler i brug for at sikre handel med frekvenstilladelser i de frekvensbånd, der i dag anvendes til offentlig mobilkommunikation (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2500 MHz og 3500 MHz båndene) Kommissionen skal undersøge behovet for harmoniserede frekvenser til brug for satellitbredbånd i yderområderne. Frekvensbehov på andre kerneområder Medlemsstaterne skal i samarbejde med Kommissionen imødekomme frekvensbehovet på områder med specifikke EU-politikker. Dette omfatter: Sikre, at der på området for den europæiske rumpolitik er frekvenser til overvågning af Jordens atmosfære og overflade og til forbedring af transportsystemer, herunder GALILEO og GMES. Udarbejdelse af principper for tilladelser, der understøtter grøn politik. Undersøgelse af behovet for frekvenser til brug for nød- og sikkerhedstjenester, og hvis det vurderes nødvendigt at sikre, at der stilles de nødvendige frekvenser til rådighed. Opgørelse af nuværende frekvensanvendelse samt fremtidige behov Kommissionen foreslår, at der i medfør af frekvenspolitikbeslutningen bliver foretaget en opgørelse af den eksisterende frekvensanvendelse og fremtidige mulige behov for frekvenser, særligt i området fra 300 MHz til 3 GHz. Opgørelsen skal bruges til at vurdere, i hvor høj grad eksisterende frekvenser udnyttes effektivt og således identificere ineffektive teknologier, frekvenser som kun udnyttes i ringe grad, og hvor der er muligheder for delt 5 Programme Making and Special Events

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) 1. Resumé Forslaget har til formål at sikre et

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2006 2772 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2772 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2772 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 22. november 2006 IS Eksp.nr. 414587 /art-dep Samlet aktuelt notat vedr. Rådsmøde (Søtransport)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere