Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) december 2011 Indholdsfortegnelse: STCW-konventionen... 2 EMSA-forordningen... 8 Forordning om dobbeltskrogede tankskibe Radiofrekvenspolitikprogram Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) Roaming-III-forordningen...35 Rådskonklusioner om Det åbne internet og netneutraliteten i Europa. 43 Årsrapport om Europas Digitale Dagsorden...47

2 2/49 STCW-konventionen 1. Resumé Med forslaget skal de ændringer til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen), der blev vedtaget i Manila i 2010, gennemføres i direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv. Dette direktiv indeholder i forvejen en række bestemmelser fra konventionen. Direktivforslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Transport, telekommunikation og Energi) den 12. december 2011 med henblik på generel indstilling. 2. Baggrund Kommissionen har fremlagt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, KOM(2011)555. Forslaget er oversendt til Rådet den 14. september 2011 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 100, nr. 2 og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet skal træffe afgørelse med kvalificeret flertal. 3. Formål og indhold Forslaget er baseret på den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978 (STCW-konventionen), som senest blev revideret i Manila i Disse ændringer træder efter konventionen i kraft den 1. januar 2012 og skal være gennemført senest den 1. januar Alle medlemsstater er parter i konventionen. Den seneste revision af STCW-konventionen, kaldet Manila-ændringerne, indeholder opdaterede standarder for kvalifikationer for søfarende, især set i lyset af nye teknologier. Endvidere introduceres nye uddannelses-, trænings- og certificeringskrav og metoder samt detaljerede krav for arbejds- og hviletid, forebyggelse af narkotika- og alkoholmisbrug og en international standard for lægeundersøgelser af søfarende.

3 3/49 Med forslaget indarbejdes Manila-ændringerne i EU-lovgivningen. De vigtigste ændringer, der afspejles i forslaget, er: Reviderede, tidssvarende bestemmelser om uddannelse, udstedelse af kvalifikationscertifikater og forebyggelse af forfalskning af certifikater. Opdaterede standarder om helbredsmæssig egnethed, egnethed til tjeneste og alkoholmisbrug. At der som noget nyt stilles krav om certificering af menige søfarende samt af elektrotekniske officerer (elektrikere) og for sikkerhedsuddannelse for alle søfarende. Ændring af arbejds- og hviletidsbestemmelser, af Kommissionen angivet som i overensstemmelse med EU-bestemmelser herom. I tillæg til Manila-ændringerne indeholder forslaget: En længere frist for Kommissionen, fra 3 til 18 måneder, til anerkendelse af et tredjelands uddannelser m.v. som forudsætning for brug af dette lands søfarende på skibe, som fører EU-landenes flag. Mulighed for at medlemsstaterne udfører en midlertidig anerkendelse af tredjelandes uddannelser m.v., inden Kommissionen når frem til deres endelige afgørelse. En tilpasning til de nye EU-regler om komitologi. Tekniske tilpasninger af de data, medlemsstaterne forpligter sig til at sende til Kommissionen, skal ske efter proceduren om delegerede retsakter, mens proceduren for anerkendelse af tredjelande fortsat skal være omfattet af bestemmelserne om gennemførelsesretsakter. Krav om at medlemsstaterne skal indsende standardiserede oplysninger om deres søfarende til Kommissionen med henblik på statistisk analyse. Overgangsbestemmelser for ikrafttrædelsesperioden fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2017, der fastsætter regler vedrørende udstedelse af certifikater og iværksættelse af nye uddannelsesforløb i henhold til regler i STCW-konventionen. Bestemmelse om at direktivet finder anvendelse fra den 1. januar 2012, mens medlemsstaterne skal have gennemført direktivet inden 31. december Europa-Parlamentets udtalelser Der foreligger endnu ikke en udtalelse, men Europa-Parlamentets transportudvalg (TRAN) har påbegyndt behandling af sagen i oktober Parlamentets beskæftigelsesudvalg (EMPL) forventes at behandle dele af forslaget.

4 4/49 5. Nærhedsprincippet Kommissionen vurderer, at da STCW-konventionen allerede er blevet gennemført i EU-lovgivningen, er det berettiget, at ændringerne af STCWkonventionen også gennemføres i EU-lovgivningen. desuden kan medlemsstaterne ikke gennemføre STCW-konventionen uden de håndhævelsesmuligheder, der findes i EU-lovgivningen. Danmark og de andre EU-lande har allerede accepteret, at væsentlige dele af STCW-konventionen er gennemført i EU-lovgivning. Hertil kommer, at der i stort omfang er tale om gennemførelse af internationale standarder, som medlemsstater er forpligtede til at gennemføre. Dette taler samlet for en EU regulering, der også sikrer en ensartet standard inden for EU, hvilket vil gavne sikkerheden og konkurrenceevnen. Det vurderes på denne baggrund, at nærhedsprincippet er overholdt. 6. Gældende dansk ret Gældende dansk ret på området er reguleret i følgende love med dertil hørende bekendtgørelser: Lov om maritime uddannelser Lov om skibes besætning Sømandsloven Lov om sikkerhed til søs. 7. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Som noget nyt åbner forslaget op for, at medlemsstaterne midlertidigt kan anerkende tredjelandes uddannelser m.v. i den periode, som Kommissionen anvender til at foretage en samlet vurdering af det pågældende land. Det kan medføre mindre merudgifter for staten, med mindre der etableres brugerbetaling i lighed med, hvad der gælder for andre ydelser på søfartsområdet. Afhængigt af omfanget kan medlemsstaternes pligt til at indberette standardiserede oplysninger til Kommissionen med henblik på statistisk analyse medføre en merudgift for staten, som forventes afholdt inden for Søfartsstyrelsens eksisterende ramme. Forslaget har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser.

5 5/49 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget har ikke i sig selv samfundsøkonomiske konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke i sig selv administrative konsekvenser for erhvervslivet. 10. Høring Forslaget er sendt til høring og har været drøftet i Specialudvalget for skibsfartspolitiske spørgsmål. Der er forud for mødet i Specialudvalget modtaget skriftlige bemærkninger fra Danmarks Rederiforening (DRF), 3F-Transportgruppen (3F), Søfartens Ledere (SL), Dansk Erhverv (DE). Under drøftelsen i Specialudvalget blev der ikke tilføjet yderligere bemærkninger. Danmarks Rederiforening (DRF) er overvejende positiv over for forslaget, idet det ikke er mere vidtgående end Manila-ændringerne til STCWkonventionen. DRF har forståelse for, at fristen for Kommissionen til at træffe afgørelse om anerkendelse af et tredjeland, udvides fra 3 til 18 måneder, og at et medlemsland umiddelbart og ensidigt kan anerkende et tredjeland. Sådanne unilateralt meddelte godkendelser bør imidlertid ikke kun respekteres, indtil der foreligger en Kommissionsafgørelse, men indtil de individuelt udstedte anerkendelsescertifikater udløber. Endelig anfører DRF, at det bør sikres, at direktivet også afspejler den del af konventionsteksten, som giver administrationerne mulighed for at tillade fravigelser fra kravene til søfarendes hviletid. 3F-Transportgruppen (3F) konstaterer, at der i Manila-ændringerne til STCW-konventionen og i direktivforslaget er optaget nye krav om certificering af befarne søfarende. Efter deres forståelse vil dette indebære, at den nuværende 10-ugers uddannelse af faglærte skibsassistenter ikke kan opretholdes fremover. 3F påpeger dog samtidig, at direktivet på den anden side indeholder overgangsbestemmelser om certificering af faglærte skibsassistenter. 3F er imod, at regler for hviletid for søfarende fortsat giver mulighed for at opdele den daglige hviletid. 3F påpeger i den forbindelse, at søfarten er det erhverv, der har de ringeste hviletidsbestemmelser i EU. Selv om de nye

6 6/49 regler for hviletid bevirker, at hviletid over en 7-dages periode er forøget, vurderes det ikke at kompensere herfor. Endelig beklager 3F, at direktivet mangler implementering af STCWkonventionens regler om vagthold i skibe. Til støtte anfører de, at det fremgår af rapporter fra Den Maritime Havarikommission, at manglende udførelse af vagthold, især i perioder uden dagslys, er årsagen til eller medvirkende årsag til søulykker. Søfartens Ledere (SL) finder generelt, at reglerne om hviletid er svære at administrere. Det fremstår ikke klart, om dispensationsansøgning skal indgives i de tilfælde, hvor man ønsker at fravige hovedreglen for hviletid. Herunder finder SL, at reglerne både vedrørende den ugentlige samt den daglige hviletid ikke er entydige mht. muligheden for fravigelse. Yderligere er SL bekymrede for, at overgangsbestemmelser vedrørende elektrotekniske officerer kan føre til, at kompetencekravene ikke bliver opfyldt i tilfælde, hvor udenlandske maskinofficerer bliver certificeret udelukkende på baggrund af sejltid. Derved kan de blive sidestillet med danske maskinmestre, men uden de samme elektrotekniske kvalifikationer som danske maskinmestre har på baggrund af deres uddannelse. Endelig henviser SL til, at der er uoverensstemmelse mellem forslaget og dansk praksis på visse færgeoverfarter i forbindelse med udstedelse af certifikater til søfarende med både navigatør- og maskinmesteruddannelse. Dansk Erhverv (DE) har ingen bemærkninger til forslaget. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Da Kommissionen har valgt at fremlægge en konventionsnær tekst, har forhandlingerne i Rådet været uproblematisk. Medlemsstaterne har vist en generelt positiv holdning til forslaget, og der er stort set enighed om, hvordan man skal indføre Manila-ændringerne i europæisk ret. Flere medlemsstater har udtrykt bekymring for den korte gennemførelsesfrist i direktivet, støtte til Kommissionen om at forlænge sagsbehandlingsfristen for anerkendelse af tredjelande fra 3 måneder til 18 måneder samt usikkerhed i forhold til komitologiproceduren, hvor man ikke ønsker at anvende delegerede retsakter i forhold til senere tilpasninger af direktivet. Desuden har enkelte lande spurgt ind til, hvorvidt mængden af data i forbindelse med indsendelse af standardiserede oplysninger til Kommissionen med henblik på statistisk analyse, vil skabe en større administrativ byrde for medlemsstaterne.

7 7/49 Regeringen har under forhandlingerne arbejdet for at sikre sammenhæng mellem de EU-direktiver, der behandler forhold omkring søfarendes arbejds- og hviletid, med henblik på at skabe gennemsigtighed til gavn for erhverv og søfarende. 12. Regeringens generelle holdning Regeringen er overordnet positiv over for forslaget, som gengiver en lang række af Manila-ændringerne til STCW-konventionen, hvis vedtagelse Danmark, i lighed med andre medlemsstater, allerede har støttet. Derfor vil man arbejde for en konventionsnær gennemførelse af direktivet, herunder når det drejer sig om konventionens bestemmelser om hviletid og tidsfrister for gennemførelse. I forlængelse heraf er det regeringens holdning, at der kun er grund til at gennemføre de ændringer i direktivet, der er nødvendiggjort af ændringer i STCW-konventionen. Således ser regeringen ingen grund til at udvide selve direktivets anvendelsesområde ved at medtage dele af STCW-konventionen, fx reglerne om vagthold, som ikke er medtaget i det oprindelige direktiv. Endvidere ønsker regeringen at begrænse de administrative byrder. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Europaudvalget.

8 8/49 EMSA-forordningen Revideret notat. 1. Resumé Forslaget har til formål at justere den juridiske ramme for det allerede eksisterende europæiske agentur for søfartssikkerhed (EMSA) samt dets rolle i forhold til Kommissionen, medlemslandene og andre parter. Hensigten er at effektivisere agenturets virke og udvide dets opgaveportefølje på udvalgte tekniske områder; heriblandt ulykkesopklaring, inspektioner, offshore, havmiljø samt skibsovervågnings- og informationssystemer. Forslaget forventes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Transport, telekommunikation og Energi) den 12. december 2011 med henblik på politisk enighed. 2. Baggrund Kommissionen har den 28. oktober 2010 fremlagt forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed. Forslaget er fremsat i henhold til Traktatens art. 100 (2). Forslaget kan vedtages med kvalificeret flertal i medført at den almindelige lovgivningsprocedure i Traktatens art Formål og indhold Kommissionen henviser i sin begrundelse for forslaget til de anbefalinger, der fremkom under den eksterne evaluering fra 2007 om implementeringen af forordningen for EMSA. Endvidere henviser Kommissionen til den flerårige strategiplan for EMSA, som blev vedtaget af bestyrelsen i marts Strategiplanen skitserer 14 nye opgaveområder for agenturet, hvoraf flere kræver en ændring af forordningen. Endelig fremhæver Kommissionen behovet for at ændre forordningen som følge af EMSA s rolle i forhold til gennemførelsen af den tredje søsikkerhedspakke.

9 9/49 Overordnet bibeholdes EMSA s formål i forslaget. Det vil sige, at agenturet fortsat skal yde teknisk bistand til Kommissionen og medlemsstaterne, overvåge medlemsstaternes gennemførelse af lovgivningen og vurdere effektiviteten heraf. EMSA s udvidede opgaveportefølje Forslaget medfører en udvidelse af EMSA s opgaver på fire hovedområder. 1. Tekniske ekspertiseopgaver Forslaget vil udvide EMSA s opgaver, så agenturet kan stille eksperter til rådighed for medlemsstaterne ved ulykkesopklaring af større søulykker. Endvidere skal EMSA kunne analysere søulykkesrapporter med henblik på erfaringsopsamling. Efter forslaget kan agenturet assistere Kommissionen ved inspektioner af klassifikationsselskaber 1 og anerkendte sikringsorganisationer 2. Herudover kan agenturet assistere Kommissionen ved inspektioner af medlemsstaternes indsats med hensyn til sikring af skibe og havnefaciliteter. Agenturet vil kunne analysere inspektionsrapporterne for at drage horisontale konklusioner og skabe vidensdeling mellem medlemsstaterne. Forslaget lægger op til, at agenturets indsatskapaciteter kan benyttes i tilfælde af forurening fra andet end skibe, nemlig offshore-efterforskning og produktion af olie og gas. Desuden kan EMSA ifølge forslaget bistå Kommissionen med en analyse af sikkerheden ved mobile offshore olie- og gasanlæg. Forslaget vil styrke agenturets rolle i forhold til den maritime forskning på EU-plan. EMSA vil kunne analysere igangværende og afsluttede forskningsprojekter for at identificere mulig lovgivningsmæssig opfølgning samt nye potentielle forskningstemaer. Forslaget indebærer en ophævelse af den nuværende afgrænsning om, at oprettelse af regionale centre skal relateres til overvågning af skibsfart. Dermed kan anden relevant teknisk rådgivning, såsom uddannelse og adgang til operative tjenester, muliggøres i regionale sammenhænge. 2. Operationelle systemer I forslaget fremhæves EMSA s opgave med at varetage og udvikle skibsovervågnings- og informationssystemer, f.eks. SafeSeaNet, CleanSeaNet og LRIT, som bidrager til etableringen af et maritimt overvågningsnetværk i 1 Private organisationer, der udfører inspektioner og syn af skibe på vegne af flagstaten. 2 Private organisationer, der udfører sikringsrelateret vurderings-, kontrol-, godkendelses- eller certificeringsaktivitet på skibe på vegne af flagstaten.

10 10/49 EU. Endvidere lægger forslaget op til, at EMSA gennem sine aktiviteter kan bidrage til at styrke synergier på EU-plan i henseende til visse kystvagtoperationer. 3. Agenturets forhold til andre parter Forslaget indebærer, at EMSA kan udvide det tekniske samarbejde med hensyn til gennemførelse af relevant EU-lovgivning til europæiske naboskabspartnere samt medlemsstater i Paris Memorandummet om havnestatskontrol 3. Tillige kan EMSA gennem EU s civile beskyttelsesordning yde berørte stater støtte ved havforurening. 4. Institutionelle og organisatoriske ændringer På det organisatoriske plan vil forslaget skabe fornyelse ved, at en uafhængig ekstern evaluering af EMSA samt en flerårig strategiplan skal udarbejdes og forelægges bestyrelsen. Ydermere kan direktøren, efter bestyrelsen er orienteret, forpligte agenturet i administrative aftaler, som ikke er internationale traktater. Dette omfatter eksempelvis aftaler med andre agenturer. Efter forslaget er der behov for en afklaring af en potentiel interessekonflikt i, at EMSA s bestyrelsen, der blandt andet består af repræsentanter fra medlemslandene, træffer beslutninger om EMSA s inspektioner samtidig med, at medlemsstaterne er underlagt inspektioner udført af agenturet. Denne dobbeltrolle skal undgås ved, at beslutninger om agenturets arbejdsmetoder ved inspektioner ikke længere træffes i bestyrelsen, men flyttes til COSS, EU s søsikkerhedskomite, og afgøres ved rådgivningsprocedure. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Forslaget behandles i Europa-Parlamentets Transportudvalg (TRAN), og Knut Fleckenstein (S&D, Tyskland) er ordfører. Transportudvalget stemte om sin betænkning den 11. oktober Udvalget vedtog omtrent 100 ændringsforslag, der fastholder og i mindre grad udvider det oprindelige forslag. Ændringsforslagene vedrører blandt andet medlemslandenes stemmevægt i EMSA s bestyrelse, forureningsforebyggelse og inspektion af offshore-installationer, maritime uddannelser samt anvendelsen af delegerede retsakter. Vedtagelse af Parlamentets førstelæsning planlægges at ske på plenarforsamlingen den 30. november Regional organisation for harmoniseret havnestatskontrol. Pt. 27 medlemmer; bl.a. Rusland, Canada og flere EU-lande.

11 11/49 5. Nærhedsprincippet Som begrundelse for forslaget anfører Kommissionen, at den uafhængige, eksterne evaluering af EMSA har bekræftet behovet for, at medlemsstaterne og Kommissionen ved en EU-mellemkomst opretholder det krævede niveau for søfartssikkerhed, søfartssikring og beskyttelsen af havmiljøet i EU. Endvidere anføres, at agenturets aktiviteter har opnået anerkendelse. Regeringen finder på det foreliggende grundlag, at nærhedsprincippet er overholdt, idet EMSA spiller en afgørende tværnational rolle for så vidt angår opretholdelsen af søfartssikkerhed, søfartssikring samt beskyttelse af havmiljøet. En rolle, som ikke kan erstattes af én enkelt medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater. 6. Gældende dansk ret Forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed. 7. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Forslaget til forordning vil ikke kræve lovændring, da den vil være umiddelbart gældende i dansk ret. Konsekvensrettelser i anden lovgivning skønnes ligeledes ikke nødvendig. Agenturets opgavevaretagelse kan på sigt få statsfinansielle konsekvenser i form af øgede udgifter til medlemsstaternes del af driften af bl.a. EMSArelaterede skibsovervågnings- og informationssystemer. Disse udgifter vil blive dækket inden for de ansvarlige ressortministeriers rammer. Forordningsforslaget indebærer endvidere øgede udgifter på EU-budgettet, idet der foreslås en budgetforøgelse på 3,9 mio. euro for EMSA i perioden Idet Danmark bidrager med ca. 2 pct. til EU s budget, svarer budgetforøgelsen til et dansk bidrag på ca kroner i alt. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget vil ikke i sig selv have samfundsøkonomiske konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil ikke i sig selv have administrative konsekvenser for erhvervslivet.

12 12/ Høring Forslaget har været sendt i høring og har været drøftet i Specialudvalget for skibsfartspolitiske spørgsmål. Der har ikke været bemærkninger til forslaget fra interesseorganisationerne. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Generelt er der blandt medlemsstaterne enighed om, at tiden er moden til at revidere forordningen for EMSA. Flertallet af landene har dog også udtrykt en vis skepsis i forhold til forslaget. Dette relaterer sig særligt til de økonomiske konsekvenser ved udvidelsen af EMSA s opgavevaretagelse, kystvagtoperationer, forebyggelse af forurening fra offshoreanlæg samt overflyttelse af beslutninger vedrørende inspektioner fra bestyrelsen til et udvalg underlagt komitologi-procedure. Dermed er der overordnet set bred støtte til de danske synspunkter. Generelt ønsker medlemslandene at fastholde den generelle indstilling, der blev vedtaget på Rådsmødet i juni Regeringens generelle holdning Overordnet er regeringen positivt indstillet over for forslaget, som opdaterer og konsoliderer EMSA s rolle i forhold til søsikkerhed, søfartssikring og beskyttelse af havmiljøet i EU. I tidens løb har søulykker og den almindelige samfundsudvikling medført tiltagende regulering, hvilket har øget agenturets virke. Forslaget afspejler derfor i høj grad den nuværende arbejdssituation for EMSA. For regeringen er det dog væsentligt, at forslaget kun omfatter tiltag, der har en reel merværdi, og som ikke kan løses bedre på nationalt eller internationalt niveau. Endvidere arbejder regeringen for at fremme løsninger, hvis merværdi står i rimeligt forhold til de økonomiske konsekvenser. Som det foreligger, indebærer forslaget en budgetforøgelse på 3,9 mio. EURO over årerne EMSA s budget er mere end fordoblet siden 2002, hvor agenturet blev oprettet. Fra regeringens side er man skeptisk over for budgetforøgelsen til EMSA. Ved evalueringen af EMSA i 2007 pegede Danmark på flere forhold, som burde justeres. Flere af disse forslag er medtaget i forordningsforslaget. Således foreslås arbejdsfordelingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og EMSA vedrørende inspektioner effektiviseret, ligesom udarbejdelsen af en flerårlig strategiplan gøres til et krav. Regeringen ser positivt på forslaget for så vidt angår de operationelle syste-

13 13/49 mer, der kan skabe synergi og stordriftsfordele. Samtidig er det dog væsentligt, at varetagelse og eventuel videreudvikling af skibsovervågnings- og informationssystemer vurderes ud fra princippet om omkostningseffektivitet. Ligeledes finder regeringen, at agenturets rolle, særligt for så vidt angår overvågning, også fremadrettet primært bør være faciliterende og koordinerende. Regeringen ser grundlæggende positivt på en udvidelse af EMSA s kapacitet til bekæmpelse af forurening til også at omfatte mobile offshore-anlæg, da dette vil kunne udgøre et nyttigt supplement til medlemslandenes eget beredskab. Endvidere forholder regeringen sig i udgangspunktet positivt til, at EMSA i fremtiden vil kunne udarbejde generelle sikkerhedsanalyser vedrørende offshore-området, så længe disse ikke indebærer inspektioner af offshore anlæg. Danmark ser ikke et behov for etablering af en fælles europæisk kystvagt og er derfor tilfreds med, at henvisningen til kystvagtoperationer nu er slettet fra forordningens præambel. Forslaget om at flytte beslutninger om agenturets inspektioner fra EMSAs bestyrelse til EU s søsikkerhedskomite (COSS), hvor medlemsstaterne har mindre indflydelse, er til regeringens tilfredshed også slettet. I stedet er der, som et kompromis, indsat en procedure, hvorefter bestyrelsen skal træffe beslutning på ny i sagen, hvis Kommissionen inden for en given frist udtrykker sin uenighed. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har været forelagt Folketinget Europaudvalg den 25. februar 2011 til forhandlingsoplæg og igen den 25. marts og den 10. juni 2011 til orientering.

14 14/49 Forordning om dobbeltskrogede tankskibe 1. Resumé Forslaget er en teknisk omarbejdning af forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog, der kodificerer den eksisterende forordning. Med forslaget bemyndiges endvidere Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter. Ændringsforslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Transport, telekommunikation og Energi) den 12. december 2011 med henblik på generel indstilling. 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM (2011) 566 fremlagt et forslag om ændring af forordning (EF) nr. 417/2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (omarbejdning). Forslaget er oversendt til Rådet den 23. september 2011 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 100, stk. 2 og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet skal træffe afgørelse med kvalificeret flertal. 3. Formål og indhold Forslaget er en kodificering af de ændringer til forordningen, der har været indarbejdet siden vedtagelsen af forordningen i Kodificeringen sker for at sikre, at fællesskabsreglerne er klare og lette at forstå. Der er ikke tale om en ændring af de materielle regler om brug af dobbeltskrogede tankskibe. Herudover bemyndiger forslaget, som noget nyt, Kommissionen til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår ændringer i MARPOL-konventionen 4 vedr. indfasning af dobbeltskrogede tankskibe, i det omfang disse ændringer er vedtaget i IMO og ikke udvider forordningens anvendelsesområde. 4 MARPOL: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

15 15/49 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal i henhold til TEUF artikel 294 tage stilling til forslaget. Der foreligger endnu ikke en udtalelse. 5. Nærhedsprincippet Forslaget indebærer først og fremmest alene en kodificering af allerede gældende regler. For så vidt angår forslaget om delegerede retsakter, er der tale om gennemførelse af internationale regler, som medlemsstaterne allerede har vedtaget i IMO. Det vurderes på denne baggrund, at nærhedsprincippet er overholdt. 6. Gældende dansk ret Den gældende forordning om indfasning af dobbeltskrogede tankskibe fremgår af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Den kodificerede forordning vil være umiddelbart gældende i dansk ret. Forslaget har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser. 8. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget har ikke i sig selv væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke i sig selv administrative konsekvenser for erhvervslivet. 10. Høring Forslaget har været sendt i skriftlig høring og har været drøftet i Specialudvalget vedrørende skibsfartspolitiske spørgsmål. Danmarks Rederiforening har ikke haft bemærkninger til forslaget. Dansk Erhverv støtter, at reglerne på dette område, hvor Danmark har betragtelige interesser, fortsat materielt behandles i IMO-regi. Dansk Erhverv har ingen yderligere bemærkninger til høringen.

16 16/49 Søfartens ledere støtter generelt en hurtigere indfasning af krav om dobbeltskrog. 11. Generelle forventninger til andre landes holdninger Forslaget er generelt blevet positivt modtaget af medlemslandene. Enkelte af medlemslandene har stillet spørgsmål ved, om forordningen skal kunne ændres ved delegerede retsakter. 12. Regeringens generelle holdning Regeringen er positiv over for forslaget. Kodificeringen vil gøre teksten i forordningen lettere at læse. Regeringen lægger desuden vægt på, at bemyndigelsen til Kommissionen om at udstede delegerede retsakter vil medføre hurtigere mulighed for på EU-plan at gennemføre de ændringer, der måtte blive vedtaget i IMO, og som EU-landene i forvejen skal opfylde. 13. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

17 17/49 Radiofrekvenspolitikprogram Revideret notat. 1. Resumé Kommissionens forslag til frekvenspolitikprogram opstiller politiske retningslinjer og mål for den strategiske planlægning og harmonisering af anvendelsen af frekvensressourcerne med sigte på at gennemføre det indre marked. Programmet støtter Europa 2020-strategien og den digitale dagsorden for Europa og fremmer andre EU-politikker, hvori der indgår frekvensressourcer, herunder målsætninger på bredbåndsområdet. Forslaget opstiller konkrete, prioriterede initiativer vedrørende forbedret samordning, fleksibilitet og rådighed over frekvenser til trådløs bredbåndskommunikation og andre specifikke EU-politikker. Det indebærer også, at der udarbejdes en oversigt over nuværende frekvensanvendelser og frekvensressourcer, som gradvis frigøres eller anvendes til andre formål. Der peges endvidere på forbedringer, som beskytter EU's interesser i internationale forhandlinger, og som kan hjælpe medlemsstaterne i bilaterale forhandlinger, foruden at der opfordres til et forbedret samarbejde mellem tekniske organer samt, at Kommissionen opfordres til at aflægge beretning senest i Forslaget forventes sat på dagsordenen på rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 13. december 2011 med henblik på politisk enighed og en efterfølgende endelig aftale med Europa-Parlamentet. Forslaget har ikke umiddelbart lovgivningsmæssige konsekvenser. 2. Baggrund Det følger af ændringerne af EU s teledirektivpakke (2009/140/EF), at Kommissionen løbende skal fremsætte forslag til flerårige frekvenspolitikprogrammer. Kommissionen har ved KOM (2010) 471 den 20. september 2010 fremsendt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram. Forslaget omfatter perioden frem til Forslaget er fremsat efter TEUF artikel 114 og skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure iteuf artikel 294. Rådet træffer afgørelse ved kvalificeret flertal.

18 18/49 3. Formål og indhold Formålet med frekvenspolitikprogrammet er at opstille politiske retningslinjer og målsætninger for den strategiske planlægning og harmonisering af anvendelsen af frekvenser i EU. Anvendelsen skal understøtte almene mål som forbedring af innovation, vækst og konkurrence, miljø m.v. i overensstemmelse med EU s 2020-strategi, Den Digitale Dagsorden og andre frekvensrelaterede områder. Endvidere skal tiltagene sikre udvikling af et velfungerende indre marked på områder som elektronisk kommunikation, forskning og udvikling, transport og energi. Forslaget er baseret på allerede gældende generelle frekvensmæssige principper som effektiv frekvensanvendelse og tjeneste- og teknologineutralitet. Der bliver i den forbindelse lagt vægt på, at medlemsstaterne anvender det mindst byrdefulde tilladelsesregime, samt sikrer det indre markeds funktion gennem en effektiv konkurrence. Forslaget opstiller en række politiske mål, som skal nås af medlemsstaterne og Kommissionen. Disse omfatter blandt andet: sikring af, at der er tilstrækkelige frekvensressourcer til rådighed til støtte for gennemførelsen af Unionens politiske mål; fleksibilitet til bedst mulig udnyttelse af frekvensressourcer; at udnytte frekvenserne mere effektivt ved brug af generelle tilladelser; at undgå konkurrenceforvridning; at undgå skadelig interferens og forstyrrelser; at harmonisere de tekniske vilkår og at sikre beskyttelse af folkesundheden. Bedre effektivitet og fleksibilitet Forslaget søger at sikre bedre effektivitet og fleksibilitet, og der lægges stor vægt på tiltag, der kan fremme trådløse bredbåndbåndstjenester. Der foreslås konkret i den forbindelse: Medlemsstaterne inden 1. januar 2013 træffer foranstaltninger med henblik på så vidt muligt at give relevante operatører mulighed for at anvende sammenhængende frekvensportioner på mindst 10 MHz. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde med Kommissionen både kollektiv og delt anvendelse af frekvenser. Medlemsstaterne skal i samarbejde med Kommissionen sikre, at der udvikles og harmoniseres standarder for radioudstyr og terminaler samt elektrisk og elektronisk udstyr.

19 19/49 Medlemsstaterne skal sikre, at der ved udvælgelsesprocedurer så som auktioner og udbud tilskyndes til investeringer og effektiv anvendelse af frekvenser. Ved forskellige udvælgelsesprocedurer i medlemsstaterne er der risiko for fragmentering af markedet. Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne i den forbindelse bistå med at udarbejde retningslinjer for anvendelsesvilkår, særligt i relation til deling af infrastruktur samt dækningsvilkår. Medlemsstaterne bør tage nødvendige midler i brug for at sikre effektiv frekvensudnyttelse og for at undgå hamstring, blandt andet ved bødeforlæg eller tilbagekaldelse af tilladelser. Konkurrencemæssige forhold For at sikre et velfungerende indre marked lægges der i forslaget stor vægt på konkurrencemæssige forhold. Medlemsstaterne bør sikre opretholdelse og fremme af konkurrencen for at undgå forvridninger. Det foreslås i den forbindelse, at medlemsstaterne kan anvende en række midler, herunder: Generel mulighed for at begrænse mængden af frekvenser, som en operatør kan opnå, og som har nogenlunde ens udbredelseskarakteristika, eksempelvis frekvenser under 1 GHz dvs. mulighed for at anvende et frekvensloft. Mulighed for at fastsætte en række begrænsninger ved henholdsvis udstedelse eller overdragelse af tilladelser, for at konkurrencen ikke fordrejes. Det foreslås endvidere, at medlemsstaterne samtidig skal sikre, at tilladelses- og udvælgelsesprocedurer er tilrettelagt på en måde som fremmer effektiv konkurrence og at procedurerne ikke trækker i langdrag. Frekvenser til trådløse bredbåndstjenester I Kommissionens forslag er der lagt vægt på tiltag, der kan understøtte opnåelse af målene i Europas Digitale Dagsorden, KOM (2010) 245, og til videre udbredelse af trådløse kommunikationstjenester. Det foreslås således, at: Medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen skal tage de nødvendige skridt for at sikre, at der er tilstrækkeligt med frekvenser til bredbåndsformål både for så vidt angår dækning og kapacitet til understøttelse af målet om, at alle EU-borgere skal have adgang til bredbånd på mindst 30 Mbit/s inden udgangen af Medlemsstaterne skal sikre, at frekvenser omfattet af kommissionsbeslutningerne vedrørende 2,6 GHz, 3,5 GHz og 900/1800 MHz frekvensbåndene kan anvendes i overensstemmelse med ovennævnte beslutninger senest 1. januar Medlemsstaterne skal sikre, at 800 MHz-frekvensbåndet stilles til rådighed for elektroniske kommunikationstjenester senest 1. januar

20 20/ i overensstemmelse med kommissionsafgørelsen 2010/267/EU. Kommissionen kan tillade eventuelle undtagelser indtil 2015, dog alene af rent tekniske årsager. I overensstemmelse med rammedirektivets artikel 9, bør medlemsstaterne sammen med Kommissionen vurdere hvilke andre frekvensbånd under 1 GHz, som kan ryddes og anvendes til nye tjenester. Her tænkes særligt på frekvenser under 790 MHz. Medlemsstaterne bør i samarbejde med Kommissionen tilskynde til, at der er adgang til indhold og tjenester ved brug af 800 MHzbåndet i tyndt befolkede områder. Dette tilskyndes særligt gennem anvendelsen af dækningskrav. Det bør samtidig sikres, hvor det er nødvendigt, at PMSE 5 -brugeres anvendelse af frekvenser ikke påvirkes uhensigtsmæssigt. Kommissionen opfordres til at tage de nødvendige midler i brug for at sikre handel med frekvenstilladelser i de frekvensbånd, der i dag anvendes til offentlig mobilkommunikation (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2500 MHz og 3500 MHz båndene) Kommissionen skal undersøge behovet for harmoniserede frekvenser til brug for satellitbredbånd i yderområderne. Frekvensbehov på andre kerneområder Medlemsstaterne skal i samarbejde med Kommissionen imødekomme frekvensbehovet på områder med specifikke EU-politikker. Dette omfatter: Sikre, at der på området for den europæiske rumpolitik er frekvenser til overvågning af Jordens atmosfære og overflade og til forbedring af transportsystemer, herunder GALILEO og GMES. Udarbejdelse af principper for tilladelser, der understøtter grøn politik. Undersøgelse af behovet for frekvenser til brug for nød- og sikkerhedstjenester, og hvis det vurderes nødvendigt at sikre, at der stilles de nødvendige frekvenser til rådighed. Opgørelse af nuværende frekvensanvendelse samt fremtidige behov Kommissionen foreslår, at der i medfør af frekvenspolitikbeslutningen bliver foretaget en opgørelse af den eksisterende frekvensanvendelse og fremtidige mulige behov for frekvenser, særligt i området fra 300 MHz til 3 GHz. Opgørelsen skal bruges til at vurdere, i hvor høj grad eksisterende frekvenser udnyttes effektivt og således identificere ineffektive teknologier, frekvenser som kun udnyttes i ringe grad, og hvor der er muligheder for delt 5 Programme Making and Special Events

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2987 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. november 2009 Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi søtransport) den 17. december

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. maj 2013 Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EU medlemsstaternes holdning med

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Udvalget for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0798 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0798 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0798 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. januar 2014 Ændring af ansættelsesretlige direktiver med særbestemmelser for søfarende (KOM(2013)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0671 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere