Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning."

Transkript

1 1

2 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt samarbejde med Familieafdelingen kan undgå en underretning, vil det altid være bedst for alle parter. Hvis det alligevel bliver nødvendigt, skal du være opmærksom på, at både du og Familieafdelingen og eventuelt andre samarbejdspartnere fortsat skal have en god kontakt med familien for at få mulighed for at arbejde med de forandringer, der skal til for at sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk. Forældre er centrale samarbejdspartnere i enhver forandring i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at de ved, hvad de skal gøre anderledes, og at vi, de professionelle, hjælper dem med råd og vejledning, så familien igen kan finde balancen. Dette gælder før, under og efter en underretning, og derfor er det vigtigt, at alt foregår i åben dialog, der kan arbejdes videre på, så alle ved, hvad målet er, og hvornår det er nået. Med venlig hilsen Dorte Fjeldsted Børn og Unge Chef 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem henvender underretningsguiden sig til?...side 4 2. Personer der udøver offentlig tjeneste eller hverv har pligt til underrette...side 6 3. Børn og unge der har været udsat for vold eller andre overgreb...side gyldne råd...side 6 5. Hvornår skal du underrette?...side 7 6. Forældreinddragelse...Side 7 7. Hvordan laver du en underretning?...side 8 8. Gode råd...side 9 9. Hvad sker der, når du har sendt underretningen?...side Hvis du bliver i tvivl...side Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger...side Videregivelse af personlige oplysninger...side Litteraturliste...Side Regler om fagpersoners underretningspligt (Bilag nr. 1)...Side Underretningsskema (Bilag nr. 2)...Side Opmærksomhedsskala (Bilag nr. 3)...Side 18 3

4 Hvem henvender underretningsguiden sig til? Denne underretningsguide henvender sig primært til dig, der i dit arbejde i Rudersdal Kommune møder børn og unge med vanskeligheder eller forældre, der har svært ved at magte forældrerollen - også vordende forældre. Hvis du er borger i Kommunen og har kendskab til børn og unge med vanskeligheder eller forældre, der har svært ved at magte forældrerollen, kan du også benyttet denne guide. Underretningsguiden skal bl.a. ses i forlængelse af Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune. Det fremgår af denne politik: o At alle børn i Rudersdal Kommune sikres en god og tryg opvækst med læring livslyst og glæde o At forældrene har ansvar for deres børn, da deres indflydelse har altafgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling o At barnets nære relationer og hele livssituation: Forældre, skole, daginstitution, fritidsliv, familie og venner altid er udgangspunktet for indsatsen o At der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder o At der er helhed og sammenhæng i de tilbud, Rudersdal Kommune giver o At alle tilbud tager udgangspunkt i barnets/den unges/familiens muligheder og aktuelle situation o At alle tilbud er af høj kvalitet o At der er gode overgange mellem de enkelte tilbud o At Rudersdal Kommune sikrer sammenhængen på det generelle og forebyggende område over for børn og unge med særlige behov o At udviklingsmuligheder fremmes hos børn og unge igennem en tidlig helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig indsats med henblik på at fremme det enkelte barns muligheder o At børn og unge så vidt muligt støttes i nærmiljøet Børn og Unge o At børn og unge med særlige behov modtager tilstrækkelig og tværfaglig/koordineret hjælp o At alle arbejder for en effektiv, smidig og rationel organisation inden for de givne rammer. Link: ehov.aspx Folketinget har i forbindelse med Barnets Reform, der træder i kraft den 1. januar 2011, valgt at tydeliggøre reglerne om fagpersoners underretningspligt i Servicelovens 153. (Bilag nr. 1) 4

5 Denne tydeliggørelse hænger bl.a. sammen med, at formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Formålet med støtten kan være at: sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel, forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. o Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. o Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. o Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. o Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge. For at vi i Rudersdal Kommune skal kunne leve op til disse formål kræves der et tæt samarbejde med familierne og de pågældende børn og unge og mellem fx dagtilbud, skoler, fritidstilbud og Familieafdelingen. Til understøttelse af dette tætte samarbejde har Familieafdelingen udarbejdet denne underretningsguide med underretningsskema. (Bilag nr. 2). Underretningsskemaet skal altid anvendes ved skriftlig underretning. 5

6 Personer der udøver offentlig tjeneste eller hverv har pligt til at underrette Du har pligt til at underrette Familieafdelingen, når du igennem dit arbejde får kendskab til eller får grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan have behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Børn og unge der har været udsat for vold eller andre overgreb I disse typer af sager skal du handle med det samme. Kontakt omgående Familieafdelingen. Her indgås aftale om det videre forløb, f.eks. kontakt til barnets eller den unges egen læge, skadestuen eller børneafdelingen på enten Gentofte Sygehus eller Hillerød Sygehus, hvor man kan yde akut undersøgelse og behandling. Aftal med sagsbehandleren hvem af jer, der kontakter barnets forældre. Dette må afhænge af den konkrete situation af hensynet til barnet og samarbejdet med forældrene. Det er vigtigt, at forældrene får hurtig besked, hvis det ikke er til skade for barnet og den unge eller sagens opklaring. Uden for kommunens åbningstid/telefontid, får du kontakt med kommunen via politiet. Kommunen overtager ansvaret for at handle og afgør det videre forløb. Det er også kommunen, der tager stilling til evt. politianmeldelse og går videre med dette. 5 gyldne råd Vig aldrig tilbage for at inddrage forældrene - og gør det så tidligt som muligt. Alle har et personligt ansvar for at handle i forhold til børn og unge med vanskeligheder. Din viden er nødvendig for at sikre et helhedssyn i hjælpen til familien. Tavshedspligten må aldrig forhale eller forhindre, at et barn eller en ung får hjælp. Er du i tvivl, så søg hjælp hos din leder, Skoleteam eller Småbørnsteam. Du kan også kontakte Familieafdelingen, hvor du også kan forelægge problematikken anonymt. Underret som hovedregel aldrig uden at ledelsen på din arbejdsplads er inddraget. 6

7 Hvornår skal du underrette? Underretningspligten indtræder hver gang du får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig støtte, at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre indgreb. Er der tale om vanskeligheder, der har en karakter, som reglerne i Servicelovens kapitel 11 tager sigte på at løse, foreligger der underretningspligt, uanset at den, der underretter, har mulighed for og fortsat kan benytte de hjælpemidler, som findes inden for vedkommendes regi. Det betyder fx, at skolen forsat kan søge dialog med forældrene og tilbyde specialundervisning, uanset at Familieafdelingen er underrettet om barnets eller den unges problemer. Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste, - men her er nogle forhold, du skal være opmærksom på der henvises i øvrigt bilag nr. 1: Når barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, ud over hvad der er almindeligt for alder og udviklingstrin, - personligt, med hensyn til leg og indlæring og socialt i samlivet med andre børn og voksne. Når forældrene har vanskeligheder på grund af f.eks. misbrug, psykisk lidelse eller svære sociale belastninger, som har konsekvenser for barnet eller den unge. Når barnet eller den unge er ude i misbrug, kriminel adfærd eller har andre svære sociale vanskeligheder. Når barnet eller den unge er truet i sin sundhed eller udvikling eller udsat for omsorgssvigt, vold eller andre overgreb. Når barnet eller den unge har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Når forholdene hos vordende forældrene giver formodning om, at barnet efter fødslen vil få vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, eller i øvrigt vil leve under utilfredsstillende forhold. Lav underretningen i tide Selvfølgelig skal du tænke dig godt om, men du skal ikke vente for længe. Du skal altid lave underretningen, før du synes, at det ser håbløst ud og måske er parat til at give op. Drøft altid din bekymring med din leder eller inddrag eventuel Familieafdelingen. Forældreinddragelse Inddrag altid forældrene så tidligt som muligt og underret helst i tæt samarbejde med forældrene. Ofte vil du have løbende kontakt med forældrene, - selvfølgelig afhængig af din institution eller arbejdsplads og stedets opgaver. 7

8 Hvis ikke det har været tilfældet før, skal du invitere til kontakt og samarbejde, når du laver din underretning. Men første kontakt bør normalt ikke være præsentation af underretningen, - bortset fra i akutte tilfælde. Kontakten i forbindelse med underretningen er nødvendig for alle parter. Barnet eller den unge og forældrene har krav på at vide, hvordan du opfatter barnet eller den unge, og hvad det er, du skriver til kommunen og hvilke ændringer, der skal ske. Både du og familien har behov for, at kontakten ikke afskærer det videre samarbejde. Familieafdelingen skal kunne samarbejde med barnet og familien på et åbent grundlag, der ikke forstyrres af oplevelsen af, at nogen er gået bag om ryggen på dem. Fremlæg ved dit møde med barnet eller den unge og forældrene dine observationer redeligt og roligt. Det er bedst at tage din leder med til mødet eller orientere familien om, at ledelsen er inddraget i underretningen. Vis interesse for barnets eller den unges og forældrenes synspunkter og reaktioner og behandl dem med respekt. Du skal tilføje deres bemærkninger ind i din underretning. Men fasthold også dine/jeres observationer og pligten til at underrette kommunen. Understreg at det er din vurdering, at barnet og familien har behov for hjælp, som du og din arbejdsplads ikke selv kan yde. Giv forældrene en kopi af underretningen samtidig med at du sender den til Familieafdelingen. Hvordan laver du en underretning? Din underretning skal være skriftlig på vedlagte underretningsskema (Bilag nr. 2). Kun relevante oplysninger oplyses. Du kan altid konsultere kommunens Familieafdeling pr. telefon inden - enten lederen, socialfaglig leder, sagsbehandleren i distriktet eller den vagthavende sagsbehandler også hvis du er i tvivl, om du skal underrette. Hvis underretningen sendes elektronisk skal den sendes til Børn og Unges postkasse: Ellers skal den sendes til: Familieafdelingen, Administrationscentret, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. Underretningen skal underskrives af institutionens leder og af den/de fagpersoner, der kender barnet eller den unge bedst. Vær opmærksom på ikke at sende underretning op til længerevarende ferier af hensyn til familien og fremtidigt samarbejde/kontakt. 8

9 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvad du skal skrive, og hvad du ikke skal have med, (der henvises til underretningsskemaet, som skal benyttes ved underretninger): Det er altid barnet eller den unge, der skal være i centrum, medmindre dit udgangspunkt er viden om forældrenes vanskeligheder og de konsekvenser, du mener, at dette har for barnet eller den unge. Beskriv barnet eller den unge og dets vanskeligheder, men husk også de gode ting og ressourcerne. Beskriv så konkret som muligt, gerne med typiske eksempler, der giver et godt billede af barnet eller den unge. Beskriv alle de forhold og relationer, som er betydningsfulde for barnet eller den unge. Beskriv hvordan barnet eller den unge selv oplever sine vanskeligheder og ressourcer. Beskriv kontakten og samarbejdet med forældrene, så man kan se den dynamik og proces, I har haft herunder hvordan forældrene oplever barnets/den unges situation. Beskriv, hvad I har forsøgt af løsninger, og hvordan I arbejder med familien. Undgå at gætte om årsagerne til vanskelighederne. Hvis du alligevel har vigtige antagelser om, hvordan tingene hænger sammen, skal det være tydeligt, at det er dine hypoteser. Peg ikke på konkrete foranstaltninger til at afhjælpe problemerne. Underretningspligten kan ikke parkeres hos andre Du kan ikke overlade dit ansvar for at underrette kommunen til andre. Du kan f.eks. ikke nøjes med at henvise et barn eller ung med vanskeligheder til PPR og regne med, at psykologen på dine vegne tager stilling til, om der skal skrives en underretning. Psykologen har naturligvis en selvstændig underretningspligt, men det har du også. Hvad sker der, når du har sendt underretningen? Du skal inden 6 dage have en kvittering, så du kan se, at kommunen har modtaget underretningen, og hvilken rådgiver/sagsbehandler der behandler familiens sag. Du har som underretter mulighed for efter anmodning at få oplyst hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger for barnet eller den unge underretningen vedrører Din viden er nødvendig for rådgiverens/sagsbehandlerens arbejde, men du bliver ikke automatisk part i familiens sag. Når det er relevant, vil sagsbehandleren inddrage dig i et samarbejde omkring barnet/den unge. Såfremt forældrene giver deres tilladelse til det, vil sagsbehandleren altid give dig en tilbagemelding, så du er i stand til at arbejde videre med barnet/den unge, og så du ved, hvornår du evt. skal kontakte sagsbehandleren igen. 9

10 Sagsbehandleren kontakter familien og undersøger forholdene nærmere. Hvis forholdene for barnet eller den unge ændrer sig i positiv eller negativ retning, vil sagsbehandleren gerne høre fra dig igen. Hvis du bliver i tvivl Hvis du er i tvivl om hvorvidt du skal lave en underretning, kan du tage spørgsmålet op i Skoleteamet, eller i Småbørnsteamet, ligesom du altid er velkommen til at kontakte Familieafdelingen pr. telefon og drøfte barnets eller den unges forhold. Se bilag nr. 3 Opmærksomhedsskala. Hvis du ikke har forældrenes samtykke, bør du gøre det uden navns nævnelse. Familieafdelingen kan hjælpe med at afklare, om du bør skrive en underretning, og hvad du særligt skal lægge vægt på. TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt må ikke virke som en bremse for, at børn og unge får den nødvendige hjælp. Reglerne er derimod en påmindelse om altid at prøve at inddrage forældrene og samarbejde med dem. I det tværfaglige samarbejde er det selvfølgelig nødvendigt, at de involverede fagfolk udveksler oplysninger, så der kan laves en sammenhængende indsats. Men det er lige så selvfølgeligt nødvendigt med nogle spilleregler, så oplysninger ikke flyder frit. Reglerne findes i Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven. Du kan se de vigtigste regler i det følgende. Alle offentligt ansatte har pligt til over for andre at hemmeligholde oplysninger af rent privat karakter eller fortrolige oplysninger, der vedrører bl.a. enkeltpersoner. Dette følger af Forvaltningslovens 27. Efter Forvaltningslovens 28 må oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold ikke udveksles mellem forskellige forvaltningsmyndigheder. Fra denne bestemmelse er der nogle undtagelser. Én af de vigtigste er, at der opnås samtykke fra den eller dem, oplysningerne handler om. De sociale myndigheder har ifølge 11 c i Retssikkerhedsloven ret til at indhente nødvendige oplysninger hos andre myndigheder, men skal altid først prøve at indhente samtykke. Modsat kan andre myndigheder, f.eks. skoler, ikke indhente oplysninger fra de sociale myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold. 10

11 Oplysninger må aldrig udveksles, hvis ikke de er nødvendige for den konkrete problemstilling samt god faglig etik. Videregivelse af personlige oplysninger Til private Personlige oplysninger om forældre og deres børn må ikke gives til private. Private kan f.eks. være praktiserende læge, privatskole, privat legestue, andre børns forældre, arbejdsgiver, journalist, skilsmisseadvokat, barnets bedsteforældre og anden familie. Hvis forældrene giver samtykke, har du som offentligt ansat ret til, men ikke pligt til at give oplysninger videre til f.eks. en journalist. I en nødsituation, f.eks. ved truende selvmord, kan du som offentligt ansat vælge at bryde din tavshedspligt. Den af forældrene, som ikke har forældremyndighed, har ret til at blive orienteret om barnets/den unge forhold fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet. Denne forælder har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets/den unges forhold, hvis de findes på skoler og daginstitutioner. Oplysningerne må ikke handle om den anden forælder. Inden for samme forvaltningsmyndighed Der er juridisk set ret vid adgang til at udveksle personlige oplysninger inden for samme myndighed. Men både af etiske grunde og for at behandle forældrene med respekt og invitere til samarbejde skal man først bede om forældrenes samtykke. Oplysninger kan kun gives til andre medarbejdere i samme forvaltningsmyndighed, når oplysningerne har betydning for, at medarbejderen kan udføre sit arbejde. En kommune er samme forvaltningsmyndighed, selvom den er opdelt i forskellige forvaltninger. Medarbejdere i PPR og kommunale daginstitutioner, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og rådgivere i forskellige afdelinger i kommunen osv. er ansat inden for den samme forvaltningsmyndighed. De to undtagelser er skolerne og de private daginstitutioner, der hver for sig er en selvstændig forvaltningsenhed. Men i det omfang en selvejende institution løser opgaver for en kommune, bliver den også en del af den kommunale enhedsforvaltning. I forhold til anden forvaltningsmyndighed Eksempler på anden forvaltningsmyndighed er - for kommunalt ansatte - en anden kommune, Politi, Statsforvaltningen, den enkelte skole, og sygehuse. Oplysninger om rent private forhold må som hovedregel ikke gives videre til en anden 11

12 forvaltningsmyndighed. Der er tale om oplysninger, der afslører særligt følsomme forhold i privatlivet, f.eks. om strafbare eller seksuelle forhold, helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug. F.eks. at mor har leverbetændelse, eller at far banker mor. Undtaget herfra er reglerne om den tværkommunale underretningspligt, som fremgår at 152 i Serviceloven. Andre fortrolige oplysninger må derimod gerne gives videre til en anden forvaltningsmyndighed, hvis de er nødvendige for denne myndigheds arbejde. Det kan f.eks. være oplysninger om cpr.nr., om familiemæssige og økonomiske forhold og om sociale problemer, der ikke kan defineres som væsentlige. F.eks. at mor er syg, eller at der er sociale problemer i hjemmet. Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder når: forældrene (den eller de der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke, det følger af en lov, at oplysningerne skal gives videre, for eksempel Retssikkerhedslovens 12 om oplysningspligt, når de sociale myndigheder beder om oplysninger, Servicelovens 153 om underretningspligt og Straffeloven om forebyggelse af grove forbrydelser, hensynet til barnet klart er større end forældrenes interesser (den såkaldte værdispringsregel i Forvaltningslovens 28 stk. 2 nr. 3), det er nødvendigt for en anden myndighed, for at denne f.eks. kan udføre sin del af en behandlingsplan. 12

13 Litteraturliste VIL DU VIDE MERE, ER DER GOD HJÆLP AT HENTE HER: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt (Socialministeriet 2004) Barnet i centrum - faglighed og jura i børnesager af Jens Bang og Jørgen Bent Hansen (Schultz Forlag, 2. oplag 1998) Hvad må du sige? udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge. (Pjece udgivet Socialministeriet 2005) Lovbekendtgørelse nr af den om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lov om social service 153 af 1. januar Dialog om tidlig indsats Link: 13

14 Bilag nr. 1 Børn og Unge Lov om social service 153 pr. 1. januar 2011 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører. Januar

15 Bilag nr. 2 Børn og Unge Underretningsskema i henhold til Lov om social service 153: 0-18 årige Hvis I har et observationsskema, er det en god ide at vedlægge det som bilag Du bedes udfylde de relevante punkter nedenfor. Alle punkter skal ikke nødvendigvis berøres. En underretning laves så vidt muligt med forældrene med en plan, der peger fremad, og hvor relevante parter indgår. Barnets navn: Cpr-nr.: 1. Anledning til bekymring [Beskriv, hvad der har givet anledning til, at I er bekymrede for barnet] 2. Har I talt med forældrene om bekymringen? Ja Nej Hvordan fungerer samarbejdet med forældrene? Hvad er der aftalt med forældrene om samarbejde og plan fremadrettet? 3. Hvad ønsker I med denne henvendelse? Hvad har I forsøgt at gøre? Hvor er I nået til? 4. Evt. tidligere skole, institution og før-skole-pasning 15

16 5. Nuværende skole og klasselærer Nuværende dagtilbud / hvis relevant, tidligere dagtilbud / Hvem følger barnet, hvis relevant? 6. Hvordan er barnets fremmøde? Tidligere dagtilbud / nuværende skole Som 7-18 årige - Mødefrekvens: Opgiv evt. barnets fravær 7. Hvordan er barnets sociale udvikling? (Beskriv barnets forhold til forældre, søskende, legekammerater, andre børn i institution og voksne i institution) Hvad er barnet god til: 8. Har der været iværksat særlige indsatser? Hvad har der været gjort for at støtte barnet? 9. Bemærkninger fra skolelæge, sundhedsplejerske, psykolog eller andre relevante parter 10. Andre bemærkninger? - Evt. søskende 16

17 11. Samlet vurdering af barnet 12. Er forældrene orienteret om underretningen? Ja Nej Hvordan er forældrene orienteret? mundtligt eller skriftligt Forældrene er orienteret den [Skriv dato] Forældrenes bemærkninger: 13. Navn: Underretteren: Lederen: Arbejdsplads: Underskrift: Dato: 17

18 Bilag nr. 3 Børn og Unge Opmærksomhedsskala Børn i trivsel Børn i faldende trivsel BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE - UNDERRETNINGSPLIGT Børn med særlige behov (behovsbørn) Truede børn (væsentligt behov For særlig støtte) Problembørn (Risiko for varig skade) Barnet udvikler sig "almindeligt" både socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de almindelige udsving i trivslen, der naturligst følger med. Barnet er udsat for lette, men konstante belastninger og viser tegn på, at noget er galt, eller barnet er udsat for en større, men forbigående belastning og viser tegn på, at noget er galt (barnet kan f.eks. være påvirket psykisk og socialt af en bestemt hændelse). Barnet viser tydelige tegn på, at noget er galt, f.eks. ved handicap, spiseforstyrrelser m.m. Barnet udviser signaler i form af psykiske reaktioner, adfærdsreaktioner m.m. Barnet er udsat for langvarig tung belastning og viser meget tydelige tegn på, at noget er galt. Barnet fungerer meget dårligt og udvikler sig permanent i en dårlig retning. Barnet har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer til andre børn eller voksne. Personlighedsmæssig begyndende fejludvikling. Barnet sender dagligt signaler om forsinket udvikling som følge af omsorgssvigt. Barnet mistrives alvorligt, - har sindslidelser - har kontaktsvaghed - har eventuelt et misbrug og/eller - laver kriminalitet. Barnet har varige skader på personligheden. Forældreomsorgen er god. Forældrene søger rådgivning, hvis barnet i en periode ikke trives. Forældrene søger måske bistand hos læge, sundhedsplejerske, i døgninstitutionen, skolen m.v. Forældrene gør på opfordring brug af råd og vejledning fra lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog m.fl. Forældrenes omsorg er god (i relation til handicappede børn). eller Forældrenes omsorg er konstant eller midlertidigt reduceret pga. sygdom, misbrug, aktuel krise ved sygdom, dødsfald eller arbejdsløshed. Forældrenes omsorg er reduceret i så høj grad, at belastninger i familien ikke magtes. Barnets tegn på at noget er galt tager derfor til i styrke og omfang. Forældrenes omsorg mangler helt eller er stærkt belastet i form af personlige, psykiske, sociale, økonomiske og/eller netværksmæssige faktorer. Alle lokale tilbud er afprøvet uden held. Problemerne klares i i det daglige rum Niveau 1 Problemerne kræver bistand fra andre Niveau 2 Problemerne løses særlige steder Niveau 3 18

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide... 4 6 gyldne råd om underretningspligt...

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger. Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn

Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger. Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn Tavshedspligt/ Underretningspligt Videregivelse af oplysninger Barnets Reform Primærsektorens opgaver ift. udsatte børn REFORMERNE Tryghed i opvækst Tidlig indsats Kvalitet i sagsbehandling og indsatsen

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

GADEPLAN. Det gule Team - Gadeplan HVEM ER VI?

GADEPLAN. Det gule Team - Gadeplan HVEM ER VI? GADEPLAN Det gule Team - Gadeplan HVEM ER VI? Center for Børn og Familie 2 Målgruppe: Det gule team arbejder efter Servicelovens 11. Det er en forebyggelsesparagraf som åbner mulighed for at tilbyde familierelaterede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. X FORORD 2 Etiske overvejelser 2. NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 INDHOLDSFORTEGNELSE X FORORD 2 Etiske overvejelser 2 NÅR NOGET ER GALT 4 Bekymring for barnet 4 OVERGREB OVER FOR BØRN 6 Fysisk/psykisk vold og mishandling 6 Fysisk/psykisk vanrøgt 6 Seksuelt misbrug 6

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Underretning jvf Lov om Social Service 153 og 154 PLIGT OG DILEMMA?

Underretning jvf Lov om Social Service 153 og 154 PLIGT OG DILEMMA? Underretning jvf Lov om Social Service 153 og 154 PLIGT OG DILEMMA? Lov om Social Service (LLS) 153 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen,

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Overgangsmodellen er obligatorisk. Sundhedsplejen Sundhedspleje er et tilbud til alle forældre http://kommune.viborg.dk/borger/boern,-unge-og-familie/sundhed/sundhedspleje/spaed-og-smaaboern-0-til-1-aar

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM

MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM JANUAR 2016 MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM Anbefalinger til sundhedspersonale MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM Anbefalinger til sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusparken 2 2600 Glostrup Tlf. 43 23 65 50 ppr@glostrup.dk Følgende spørgsmål bedes besvaret,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen

Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen Februar 2016 Læring i Skolen Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Bekymrende fravær Formål For at forhindre længerevarende fravær

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Tønder Kommune Børn Skole Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 6 Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Modtaget på PPR: Sags.nr.: Indstillingen sendes til og drøftes i PPR s team, som består af

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg UNDERRETNING - et udtryk for oms0rg Fagfolk der arbejder med børn og unge, har et særlig ansvar for at sikre, at børn der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp. Denne pjece skal give forældre indblik

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78

Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78 Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78 Giv jer god tid til at udfylde dette skema sammen. Jeres oplysninger behandles selvfølgelig fortroligt

Læs mere