Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl på Pejsegården i Brædstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl. 10.00 på Pejsegården i Brædstrup"

Transkript

1 Referat organisationsmøde 11. februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 11. februar 2011 kl på Pejsegården i Brædstrup Deltagere: Formand Lilian Mortensen, Knud-Erik Hansen, Leif Bønding, Ane-Marie Harringer, Bo Lindtner Lundt. Fra administrationen deltog: Forretningsfører Ebbe Johansson, Økonomikonsulent Kirsten Bräuner, projektleder Michael Friis Nielsen samt sekretær Britt Juelsgård, der optog referat af mødet. Formand Lilian Mortensen bød velkommen til mødet. Dagsorden for mødet: 1. Meddelelser fra administrationen 2. Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol samt budget 3. Nybyggeri/renovering 4. Godkendelse af ny aftale om tildeling af pendlerboliger 5. Eventuelt Ad 1. Meddelelser fra administrationen Ebbe Johansson oplyste, at de kommende dialogmøder mellem kommunerne og boligorganisationerne fortsat er meget i fokus. Landsbyggefonden er klar med ITmodellen, der skal sammenfatte alle de oplysninger, der skal indgå i dialogmøderne. I Landsbyggefondens database er der for hver enkelt afdeling og boligorganisation et oplysningsskema en slags selvangivelse som kommer ind på alle væsentlige sagsområder, der findes i boligorganisationerne og afdelingerne. Nogle af oplysningerne skal man selv levere, mens andre især nøgletal automatisk vil blive føjet ind i skemaet via Landsbyggefondens database. Oplysningsskemaet færdiggøres af boligorganisationen i samarbejde med administrationen umiddelbart efter, at årsregnskabet er godkendt, og så vil den samlede dokumentationspakke være grundlaget for dialogmødet med kommunen. Arbejdet med dokumentationspakken skal ikke bare være en pligtmæssig afrapportering til kommunerne. Det skal også være et redskab for de enkelte bestyrelsers arbejde med udviklingen på alle vigtige punkter i deres boligorganisationer, såsom økonomi og drift, beboerdemokrati, udlejning og boligområdernes trivsel. Det er i styringsreformen en forventning, at organisationsbestyrelserne forholder sig strategisk til alle disse områder. Bestyrelserne skal inden for hvert område give deres egen vurdering af udfordringerne. Endelig skal bestyrelserne være med til at fastsætte mål, lave aftaler med kommunerne og efterfølgende give en vurdering af, hvor langt man er nået i målopfyldelsen. Ca. halvdelen af de kommuner, hvor Lejerbo er repræsenteret, er gået i gang. Det sker typisk ved, at der først holdes et fællesmøde for kommunalpolitikere, embedsmænd, beboerdemokrater og administrationer. Efterfølgende holdes det egentlige dialogmøde, hvor der fra kommunens side typisk kun medvirker embedsmænd, men hvor vi fra Lejerbos side så vidt muligt møder med både organisationsformand og forretningsfører. Der har været møde med Herning kommune, hvor Ebbe Johansson og formanden deltog. Der har efterfølgende været møde vedr. udlejningen og et møde omkring driften af afdelingerne, bl.a. omkring krav til henlæggelser.

2 Generelt har møderne været meget positive, også at de ikke har været politiske, men alene på embedsmænd niveau. Ebbe Johansson meddelte, at der i et par år har været stilstand på nybyggeri-siden, men i løbet af 2010 kom der gang i tilsagnene igen. Det skyldes, at vi ved årsskiftet fik nye finansieringsregler, der giver en lavere starthusleje, og at kommunernes andel i form af grundkapital i 2010 var sat ned fra 14 % til 7 %. I Lejerbo har vi fået tilsagn til at opføre over 600 nye boliger. Det er betydelig flere end vi har opnået de seneste år. Der er en undersøgelse i gang omkring behovet for ungdomsboliger i Herning. Kommunen mener der stadig er behov, udover det der allerede er sat i gang. Bestyrelsen opfordrer administrationen til at være opmærksomme på muligheder for kommende byggerier i Herning. Problematikken omkring ungdomsboligerne i Museumsgade blev diskuteret. Drøftelse af kommunens planer om nybyg i området mellem Snejbjerg og Gødstrup, hvor det nye sygehus skal opføres. Ebbe Johansson nævnte herefter, at det ikke kun er nybyggeriet, der er godt gang i. I 2010 har Lejerbo afleveret renoveringsarbejder for næsten en mia. kr. Helt præcist for 949,8 mio. kr. Samtidig har vi renoveringsarbejder under udførelse for godt 526 mio. kr. og sager under projektering for 687 mio. kr. Det er selvfølgelig i høj grad byggeafdelingen, der arbejder på renoveringsprojekterne, men også regionskontorer, lokalinspektører og varmemestre bidrager på denne måde til at vores boliger fortsat er tidssvarende og attraktive. Efterårets boligaftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale indebærer, at der de kommende 3 år sættes ekstra midler fra Landbyggefonden af til renoveringsarbejder. Oven i de årlige 2,6 mia. kr. lægges i årene 2013 til 2016 i alt 5 mia. kr. Herudover er der afsat 500 mio. kr. til fondens andel af kapitaltilførsel ved evt. nedrivning i udsatte områder. Endelig fastholdes beløbsrammen til de boligsociale projekter på 440 mio. kr. årligt. Der har været undersøgelser i gang vedr. pcb, men minimalt hvad der er konstateret i vores region. En del af boligaftalen handler om indsatsen mod de såkaldte ghettoer. Ghettoområder er nu et officielt begreb - defineret i lovgivningen, og Socialministeriet har endda opstillet en liste med angivelse af 26 ghetto-områder. I Lejerbo er 5 afdelinger eller områder med på listen. Ud over de nævnte økonomiske støttemuligheder til renovering, nedrivning og boligsociale projekter, er der gennemført en række lovændringer på udlejningsområder, der skal medvirke til at reducere antallet af ghettoer. Vi er i administrationen i gang med et meget omfattende arbejde med omlægning af Lejerbos IT-systemer. Vores økonomisystem SAP skal over på en ny version. I den sammenhæng skal ikke blot budget- og regnskabshåndtering men alle hovedprocesser også udlejning, lønbehandling, drift og vedligeholdelse samt byggestyring - over på SAPløsninger. Fra midten af 2010 har vi gennemført første fase og fastsat kravene til de nye systemer og godkendt løsningsmodellerne. Nu går næste fase med den egentlige tilpasning og udvikling af systemerne i gang. Vi gennemfører herefter omfattende tests, planlægger overgangen til de nye systemer nøje og gennemfører undervisning af alle brugere. Vi håber herved at kunne sikre, at der bliver mindst mulige gener og driftsforstyrrelser. Hele projektet er planlagt til at slutte i april 2012.

3 I henhold til reglerne om vederlag til organisationsbestyrelser er der for indeværende regnskabsperiode (2010/2011) kr til rådighed til fordeling i bestyrelsen i Lejerbo, Herning. Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at beløbet skal fordeles med 2 andele til formanden og 1 andel til hver af de andre bestyrelsesmedlemmer. Med mindre organisationsbestyrelsen meddeler andet, vil administrationen udbetale beløbet efter denne fordelingsnøgle ved regnskabsårets udløb. Bestyrelsen besluttede, at fordeling af vederlag fortsætter uændret. Ad 2. Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol samt budget Forud for mødet er udsendt regnskab og revisionsprotokol for perioden 1/ til 30/9 2010, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2009 for forretningsførerorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/ til 30/ Desuden er udsendt en CD rom indeholdende dels årsregnskab for afdelingerne for perioden 1/ /9 2010, dels budget for afdelingerne for perioden 1/ / og dels tilstandsrapport for afdelingerne. Administrationen har forud for mødet forhandlet afdelingernes forhold, herunder de økonomiske, og der foreligger godkendelse af såvel regnskaber som budgetforslag i de afdelinger, hvor der er etableret afdelingsbestyrelse og/eller afholdt afdelingsmøde. I afdelingerne 160-0, 231-0, 296-0, 304-0, 358-0, 366-0, 374-0, 402-0, 414-0, 550-0, 653-0, 725-0, og var der på regnskabstidspunktet ingen afdelingsbestyrelse og der mødte ingen op til de indkaldte afdelingsmøder. Organisationsbestyrelsen skal derfor tage stilling til regnskab og budget for disse afdelinger. I beretningen forrest i regnskabet - side 2 til 6 hvor der er redegjort for boligorganisationens og afdelingernes økonomiske udvikling i regnskabsåret. Det største underskud i regnskabsåret 2009/10 er i afd , Ilskov. Underskuddet udgør kr Bestyrelsen drøftede forskellige løsningsmodeller for afdelingen og hvorledes man fremover kan fastholde beboerne, da mange flytter efter kort tid. Administrationen udarbejder til oplæg på, hvad udgiften vil være for nye køkkenlåger/køkkener, da de trænger til en udskiftning. Bestyrelsen skal på næstkommende møde drøfte mulighederne for tilskud til nye køkkener fra dispositionsfonden. Da afdelingen har modtaget driftsstøttelån, skal disse dog forsøges tilbagebetalt, inden midlerne går i dispositionsfonden. Afdelingen er færdige med kreditforeningslån i 2011, hvorefter der i stedet skal indbetales dispositionsfonden. Regnskabsafdelingen undersøger nærmere til næste bestyrelsesmøde, hvor meget der vil blive indbetalt til dispositionsfonden. Der foreligger tre indstillinger til organisationsbestyrelsen om godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden. Det er kr til afdeling 231-0, Ilskov, kr til afdeling 304-0, Museumsgade samt kr til afdeling 374-0, Snejbjerg. Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til disse. Bestyrelsen godkendte ovennævnte tilskud.

4 I henhold til reglerne skal bestyrelsen forholde sig til revisionens supplerende oplysninger i revisionsprotokollen. Revisionen har på side 164, 165 og 166 supplerende oplysninger til forhold i afdeling 75-0, 160-0, 198-0, 231-0, 304-0, 374-0, 402-0, 414-0, og På side 5 og 6 i beretningen forrest i regnskabet har administrationen kommenteret revisionens supplerende oplysninger, som vil blive indsendt til kommunen, hvis bestyrelsen ikke har andre bemærkninger. Ebbe Johansson gennemgik ligeledes overskud i organisationen samt indestående i dispositionsfonden og arbejdskapitalen. De enkelte konti vil blive gennemgået nærmere på repræsentantskabsmødet den 22. februar Bestyrelsen tog herefter bemærkningerne til efterretning. Nedenstående oversigt er et uddrag af de udsendte afdelingsbudgetter, og viser lejestigningen i de enkelte afdelinger for den kommende periode. Afd. nr. Afd. Navn Gældende leje Kommende leje Ændring pr. m² Ændring i % 75-0 Spiren 495,06 504,85 9,79 1, Valdemarsvej 581,25 598,53 17,28 2, Fasterholt 678,28 700,35 22,07 3, Sydgaden 599,55 615,02 15,47 2, Labyrinten 428,81 433,19 4,38 1, Ilskov 720,90 738,40 17,49 2,43 Fam.bol Ilskov 619,77 637,26 17,49 2, Snejbjerg 605,41 625,38 19,98 3, Gl. Skolevej 745,42 761,21 15,79 2,12 Fam.bol Gl. Skolevej 659,00 674,78 15,79 2, Museumsgade 636,78 656,26 19,48 3, Munkgårds 733,04 747,39 14,35 1,96 Fam.bol. Alle Munkgårds 759,35 773,70 14,35 1,89 Alle Knuthenborgvej 839,04 859,87 20,83 2, Studsgård 757,83 766,16 8,33 1, Snejbjerg 895,08 927,60 32,52 3,63

5 402-0 Museumsgade 885,83 910,59 24,76 2, Sinding 691,93 715,53 23,60 3, Alhedeparken/ 743,98 757,85 13,87 1,86 Skelhøje Kastaniebo 789,38 819,72 30,34 3, Casa Nova 789,10 797,47 8,37 1, Tietgensgade 894,28 914,18 19,90 2, Engholm 694,11 703,63 9,52 1, Smedegården 782,53 794,35 11,82 1, Thrigesvej 788,86 808,20 19,34 2, Thrigesvej Ældrebol. Bofællesskab Thrigesvej Serviceareal 834,40 856,90 22,50 2,7 672,91 672,91 Uændret Uændret Vedrørende afdeling 550-0, Kastaniebo skal nævnes, at lejen er steget pr. 1. oktober 2010 fra kr. 756,70 pr. m² til kr. 789,38 pr. m² på grund af forhøjede ejendomsskatter. Udlejningssituationen Ebbe Johansson meddelte, at der i Lejerbo, Herning er 711 personer opnoteret på venteliste til en familiebolig og 861 er opskrevet til en ungdomsbolig. Flere af disse personer søger på forskellige rumtyper og forskellige afdelinger, og der er således i alt ansøgere opnoteret til familieboligerne og opnoteret til ungdomsboligerne. Vedrørende familieboligerne søger 35 personer en 1-rums bolig, 298 søger en 2-rums bolig, 514 søger en 3-rums bolig, 327 søger en 4-rums bolig og 2 personer søger en 5- rums bolig. Vedrørende ungdomsboligerne søger 606 personer en 1-rums bolig og 557 søger en 2- rums bolig. En fraflytningsstatistik for boligorganisationens familieboliger viser, at der i regnskabsåret 2010/2011 har været 102 fraflytninger fra boligorganisationens i alt 723 familieboliger, svarende til en fraflytningsprocent på 14,11. På landsplan ligger fraflytningsprocenten for familieboliger på 15,19. Der har i alt været 166 fraflytninger af boligorganisationens i alt 925 lejemål, svarende til en fraflytningsprocent på 17,95. Landsgennemsnittet er her 18,32. Udlejningssituationen kan betegnes som stabil. Men der er dog ind imellem problemer med udlejningen af ungdomsboliger både i Munkgårdkvarteret og Museumsgade. Desuden er der p.t. ledige boliger på Østerskovvej i Ilskov og Sinding Hovedgade. Boligerne i disse 2 afdelinger er generelt svære at udleje. Ordningen med boliger til tilflyttere uden om ventelisten (pendler-ordningen) 20 boliger årligt:

6 Der er anvendt 1 bolig i afd Spiren til denne ordning i perioden. Herning kommunes anvisningsret til ledige familieboliger (14 stk. årligt): Denne ordning fungerer upåklageligt. Vi har et godt samarbejde med Herning kommune. Kommunen har gjort brug af 8 boliger (4 boliger i afd Valdemarsvej og 4 boliger i afd Munkgårds Allé) i perioden. Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til dette punkt, og det konkluderedes, at beretningen blev godkendt at de i denne indeholdte forslag og anmodninger blev imødekommet, at årsregnskab og revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet, herunder regnskab for afdeling 160-0, 231-0, 304-0, 358-0, 366-0, 374-0, 402-0, 414-0, 653-0, 725-0, og 725-2, at budget for boligorganisationen samt afdelingernes budgetter blev godkendt, herunder budget for afd , 231-0, 304-0, 358-0, 366-0, 374-0, 402-0, 414-0, 653-0,725-0, og Ad 3. Nybyggeri/renovering Afd og 825-1, Sabroesvej Opførelse af 21 ældreboliger med tilhørende serviceareal. Byggeriet forløber jf. tidsplan endnu med forbehold for vejrlig men vi arbejder stadig med indflytning pr. 1. juli nye mulige sager: Der arbejdes pt. på et projekt med 128 ungdomsboliger på Museumsgade i Herning der pågår forhandling med kommunen og LFB- snarest (Kvote 2010) Der arbejder 2 rådgivere på projektet begge med organisationens godkendelse. Pt. ingen udvikling på sagen! Der arbejdes også med et bofællesskab på Thrigesvej ( kvote 2010) - ca. 25 boliger. Der pågår forhandlinger med kommunen snarest. Pt. ligger sagen hos forretningsfører Ebbe Johansson, som overvejer situationen i samråd med kommunen. Der blev spurgt til Smedegade omkring projektet på p-pladsen. Der mangler stadig investorer til projektet, så der er endnu ikke besluttet noget. Der har været møde med driftschefen fra DGI-Huset sammen med afd Kastaniebo, pga. lugtgener fra klor. DGI er opmærksomme på problemet, og forsøger at finde en løsning. Ad 4. Godkendelse af ny aftale om tildeling af pendlerbolig Der er udsendt bilag om aftale om tildeling af pendlerbolig. Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til aftalen. Bestyrelsen godkendte den nye aftale om tildeling af pendlerbolig.

7 Ad 5. Eventuelt Der skal være mere fokus på konto 401, 402 og 405 henlæggelseskonti - da overskud fremover skal på konto 407, Opsamlet resultat. Konto 407 bliver en samlingskonto for hhv. overskud og underskud. Mødet hævet.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl i Ørsted

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl i Ørsted Referat af organisationsmøde 30. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Norddjurs den 30. august 2011 kl. 14.00 i Ørsted Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Ivan Hammer Sørensen, Lars Bak, Eigil Meineche,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers den 23. maj 2011 kl i Aalborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers den 23. maj 2011 kl i Aalborg Referat organisationsmøde 23. maj 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers den 23. maj 2011 kl. 12.00 i Aalborg Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Lars Bak, Frantz Thaning, Carsten Gylling, Boye Sørensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksværk den 21. februar 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksværk den 21. februar 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde 21. ferbaur 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksværk den 21. februar 2011 kl. 10.30 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Inge Larsen (formand), Inge

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vejle den 10. maj 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vejle den 10. maj 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde den 10. maj 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vejle den 10. maj 2011 kl. 10.30 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Benny Haugsted, Egon Sørensen, Eigil H.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Glostrup den 10. februar 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Glostrup den 10. februar 2011 kl på Lejerbos kontor Referat organisationsmøde februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Glostrup den 10. februar 2011 kl. 12.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Leif Schwartz, Jørgen Brangstrup og Henning

Læs mere

Endvidere deltog følgende repræsentantskabsmedlemmer uden stemmeret: Lene Bock Sørensen, Poul Hvas og Else R. H. Kanstruup.

Endvidere deltog følgende repræsentantskabsmedlemmer uden stemmeret: Lene Bock Sørensen, Poul Hvas og Else R. H. Kanstruup. Referat organisationsmøde 23. august 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2010 kl. 17.00 i Struer Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Thisted den 11. marts 2011 kl på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Thisted den 11. marts 2011 kl på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Thisted den 11. marts 2011 kl. 10.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Bent Bundgaard, Heidi Foss Petersen, Annelise

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Brande den 23. november 2010 kl i Skjern

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Brande den 23. november 2010 kl i Skjern Referat organisationsmøde 23. november 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Brande den 23. november 2010 kl. 13.00 i Skjern Tilstede var formand Carl Ejler Holm, Kirsten Pedersen-Grarup, Hugo Lund, Knud-Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Fredensborg den 25. oktober 2010 kl i Fredensborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Fredensborg den 25. oktober 2010 kl i Fredensborg Referat organisationsmøde 25. oktober 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Fredensborg den 25. oktober 2010 kl. 17.00 i Fredensborg Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Finn Elmeskov, Charlott Skogøy, Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Lyngby den 10. maj 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Lyngby den 10. maj 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde 10. maj 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Lyngby den 10. maj 2011 kl. 12.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Annie Smith, Bent Hansen, Stig Svensson, Morten

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Holbæk den 17. februar 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Holbæk den 17. februar 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Holbæk den 17 februar 2011 kl 1000 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Erik Fallesen, Anders Arleth, Tage Rousing,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Møldrup den 28. september 2010 kl i Aalborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Møldrup den 28. september 2010 kl i Aalborg Referat organisationsmøde 28. september 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Møldrup den 28. september 2010 kl. 9.00 i Aalborg Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Anette Andersen (formand), Georg Mogensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Hadsund den 17. juni 2010 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Hadsund den 17. juni 2010 kl på Lejerbos kontor Referat organisationsmøde 17. juni 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Hadsund den 17. juni 2010 kl. 9.30 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Rita Jensen, Jette Elisabeth Nielsen, Ronny

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Skørping den 28. september 2010 kl i Aalborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Skørping den 28. september 2010 kl i Aalborg Referat organisationsmøde 28. september 2010 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Skørping den 28. september 2010 kl. 11.00 i Aalborg Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Børge Olsen, Leo Christensen, Karna Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Kalundborg den 13. september 2011 kl hos Lejerbo

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Kalundborg den 13. september 2011 kl hos Lejerbo Referat organisationsmøde 13. september 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Kalundborg den 13. september 2011 kl. 10.30 hos Lejerbo Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Niels Krøyer, Erik Gemmer, Christian

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vordingborg den 15. november 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vordingborg den 15. november 2011 kl på Lejerbos kontor Referat af organisationsmøde 15. november 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Vordingborg den 15. november 2011 kl. 11.30 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Jes Hansen, John Jensen og

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011.

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011. Referat repræsentantskabsmøde den 23. august 2011 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 17 Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig, den 23. august 2011. Deltagere: Organisationsbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksberg den 4. februar 2011 kl på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksberg den 4. februar 2011 kl på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Frederiksberg den 4. februar 2011 kl. 12.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens Plesner Mathiasen, Anders Kaare Frederiksen, Erik.

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund.

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. I generalforsamlingen deltog: På generalforsamlingen var 37 beboere mødt som repræsenterede

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Bornholm den 28. november 2011 kl på Bornholm

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Bornholm den 28. november 2011 kl på Bornholm Referat af organisationsmøde 28. november 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Bornholm den 28. november 2011 kl. 11.00 på Bornholm Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gitte Rasmussen, Gunnar Sørensen, Ole

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. Side 202/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen, Gunnar Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 200 snavn: FællesBo 200, Lyngbyen Byggeafsnitsadresser: Lyngens Kvarter 2-348 og 1-223B, Revlingens Kvarter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Horsens den 11. februar 2011 kl. 13.00 på Pejsegården

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Horsens den 11. februar 2011 kl. 13.00 på Pejsegården Referat organisaitonsmøde februar 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Horsens den 11. februar 2011 kl. 13.00 på Pejsegården Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Anker Ulriksen, Jette Damsgaard, Anna Thomsen,

Læs mere

Domea Boligcenter Høje Tåstrup, den 20. december 2012

Domea Boligcenter Høje Tåstrup, den 20. december 2012 Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 12. december 212 kl. 17. i Domea, Oldenburg Allé 3, 263 Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. Side 173/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 1-2012 Langelandsvej 30, kl. 19.00 Tirsdag den 14. februar 2012 Pkt. 1. Selskabet udlejning 4 Pkt. 2. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: Navn: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Vurderer boligorganisationen

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby

Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 i festlokalet, Møllehaven, Melby Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny Boligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Aalborg den 23. maj 2011 kl i Aalborg

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Aalborg den 23. maj 2011 kl i Aalborg Refat organisationsbestyrelsesmøde 23. maj 2011 Bestyrelsesmøde i Lejbo, Aalborg den 23. maj 2011 kl. 14.00 i Aalborg Til stede var bestyrelsesmedlemmne Kenneth Høfl, Birte Juul Pedsen, Erik Jensen, Brian

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012 1 Deltagere Domea København v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Mona Bojko (Domea) Rikke Tobiesen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Ole Bjerregaard

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2013/2014 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. november, kl. 17.30. Afbud: Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2.

Læs mere

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus 28. november 2013 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november 2013 199 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Lunderskov Boligforening

Lunderskov Boligforening Lunderskov Boligforening Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 18.00 Bemærk at vi starter kl. 17.00 med besigtigelse af arealer ved Hellas. Mødested: Kongsbjerghjemmet, Reinholdts Bakke

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Pkt. 5. Selskabets udlejning 4 Pkt. 6. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: snavn: Vægtet ibrugtagningsår: Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 9 den 8. april 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Maibritt Lundgaard Sørensen Carina Haarbo

Læs mere

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OFFENTLIGT REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND OFFENTLIGT REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Sted: Afbud: Tirsdag den 21. september 2010 kl. 18.00 Køgevej 46A, kld., Roskilde Per Pedersen 10.09.01 Opfølgning fra sidste møde Indledningsvist

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Hvidovre - tirsdag den 30. november 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet, Arn. Nielsens Boulevard 26.

Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Hvidovre - tirsdag den 30. november 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet, Arn. Nielsens Boulevard 26. Repræsentantskabsmøde 30. november 2010 Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo, Hvidovre - tirsdag den 30. november 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet, Arn. Nielsens Boulevard 26. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Bestyrelsens Årsberetning 2016

Bestyrelsens Årsberetning 2016 Bestyrelsens Årsberetning 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 31. MAJ 2016 Indhold Indledning side 3 Bestyrelsesarbejde side 4 Beboerdemokrati side 5 Økonomi side 6-7 Forsikringer side 7 Fraflytninger side

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 65 den 4. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Brinkmann Poulsen Sarah Bloch

Læs mere

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN 755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2013 kl. 18.00 i selskabslokalet Rødtjørnen 10A. Deltagere: Formand S ren Keldorff, Lars Bryde Hansen, Monna S rensen, Pia Johansen,

Læs mere

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008 Den almene boligsektors styring SBI sept. 2008 Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Sep. 2008 Mod 2010 Den fremtidige styring af den almene sektor - processen Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006

Læs mere

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6 .$W lìrþ--- z\ Boligforenin gen -' Loìland Den 19. maj 2OL6, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande, Bestyrelsesformand Niels

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012 1 Deltagere Danske Funktionærers Boligselskab v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jørgen Kristian Rasmussen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Helle Jeppesen (Domea)

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 500 snavn: 500, Bytoften Byggeafsnitsadresser: Bytoften 1-69 Byggeafsnits BBR-numre: 14362 Vægtet ibrugtagningsår:

Læs mere

Der deltog 71 personer fra 54 husstande. Der deltog derudover 5 medlemmer uden stemmeret.

Der deltog 71 personer fra 54 husstande. Der deltog derudover 5 medlemmer uden stemmeret. Referat fra generalforsamling den 17. maj 2016, på Røde-Kro. Tilstede: Der deltog 71 personer fra 54 husstande. Der deltog derudover 5 medlemmer uden stemmeret. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 7. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Camilla Lund Christensen Nanna Ø. Weye

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M.

Kollegieboligselskabet. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 31. august kl. 17 00 på Hinderupgaard, Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M. Dagsorden: 1. Protokol 2. Revisionsprotokol 3. Meddelelser fra

Læs mere