eu-sprogpris til vores fællessprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eu-sprogpris til vores fællessprog"

Transkript

1 nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 eu-sprogpris til vores fællessprog af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet Annie Nielsen og Gry Clasen får EU s Sprogpris for at have udviklet undervisningsprogrammet Vores fællessprog. Årets to prisvindere har udviklet et gratis netbaseret materiale, der gør kursisten bevidst om ligheder og forskelle mellem modersmål og det nye sprog, der skal læres. Det giver en større forståelse for det nye sprog, der skal læres, samtidig med at det letter indlæringen. Vores fællessprog blev oprindeligt udviklet som et projekt under Daghøjskolen i Silkeborg af en gruppe lægfolk med Annie Nielsen som projektleder og redaktør. Programmet sammenligner det kendte sprog modersmålet med det nye ukendte det danske. Formålet er at afmystificere grammatik og struktur. Til undervisning eller selvstudier Vores fællessprog er beregnet såvel til undervisning på både begynder- og fortsætterniveau som til selvstudier. Projektet er støttet af Integrationsministeriet. Undervisningsmaterialet er gratis og frit tilgængeligt for alle på Læs mere om dansk på nettet og gratis net-materialer på side 5, og læs mere om Vores fællessprog på side 13. Materiale på 10 sprog Det første materiale var en serie grammatikbøger, som blev udgivet i på 10 sprog: tyrkisk, arabisk, serbokroatisk, somalisk, engelsk, fransk, persisk, swahili, vietnamesisk og spansk. Senere er programmet videreudviklet med forståelsesspørgsmål på ti sprog og øvelser på dansk i en digital version. Den grundlæggende ide, at brugeren skal kunne læse om dansk grammatik på sit modersmål, er fastholdt.

2 INDHOLD side 3 side 4 side 4 nyt fra UNDERVISNINGSMINISTERIET GRUNDSKOLE OG FOLKEOPLYSNING Fokus på undervisning af tosprogede i den nye læreruddannelse Af Sanne Larsen, Kontor for pædagogiske, videregående uddannelser Informationsmøder om tosprogede småbørn og elever i folkeskolen Af Beata Engels Andersson, Kontor for fagenes mål og indhold ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Amu som genvej Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring erhvervsfagligeuddannelser side 6 side 9 side 9 side 11 side 11 nyt fra Integrationsministeriet: DANSKUDDANNELSE Dansk på nettet Af Lene Rybner, Studieskolen og VIFIN Nye prøvebeviser til danskuddannelse for voksne udlændinge Af Mie Bardrum, Danskuddannelsesenheden Nye pjecer fra Integrationsservice Husk puljen Grundkursus Af Gitte Østergård Nielsen, Danskuddannelsesenheden Statens erstatningsordning Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden side 5 Om kontaktpersoner i erhvervsuddannelserne Af Anne-Margrethe Johannesen, Kontor for erhvervsfaglige uddannelser side 12 OPSLAGSTAVLEN Udgives af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Undervisningsministeriet: Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsfaglige uddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX), Korte og mellemlange videregående uddannelser samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Integrationsministeriet: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk fire gange årligt. Dette nummer er udsendt december Tilmelding til nyhedsbrevet: Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via Undervisningsministeriets hjemmeside: På forsiden kan man tilmelde sig via servicen Abonnér på . Nyhedsbrevet kan læses på adressen: Det Flyvende Tæppe offentliggøres på Bidrag til det Det flyvende tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner i Integrationsministeriet: Peter Villads Vedel (ansvarshavende), e-post: dk eller Lone Fensmark Andersen, e-post: og Jette Lou, e-post Kontaktperson i Undervisningsministeriet: Annette Ramsøe, e-post: Layout: Tingkov Design Deadlines for næste numre: , , , DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 2 ud af 14

3 Undervisningsministeriet / Grundskole og folkeoplysning focus på undervisningen af tosprogede børn i den ny læreruddannelse Af Sanne Larsen, Kontor for pædagogiske, videregående uddannelser I august 2007 begyndte en ny årgang studerende på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Denne årgang er det første optag på den ny læreruddannelse. De mest markante kendetegn i den ny uddannelse er færre og større linjefag. Hvor de lærerstuderende tidligere skulle have fire mindre linjefag med faglig bredde, kan de studerende nu fordybe sig i to eller tre større linjefag, som kan vælges inden for det samme fagområde. Lærerne skal være specialister i undervisning i deres fag. Fordybelse og prioritering af en række centrale emner for lærerprofessionen er væsentlige elementer i den ny uddannelse. Et af disse fokusemner er undervisning af tosprogede. Læreruddannelsen varer 4 år og omfatter for alle studerende 1) pædagogiske fag på 33 ECTS-point (svarende til 0,55 årsværk), 2) kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab på 17 ECTS-point (0,28 årsværk), 3) 2 eller 3 linjefag på i alt 144 ECTS-point (2,4 årsværk) sammensat efter den studerendes valg, 4) et professionsbachelorprojekt på 10 ECTS-point (0,17 årsværk) og 5) praktik på 36 ECTS-point (0,6 årsværk). Undervisning af tosprogede skal indgå som et element i de pædagogiske fag, som er obligatoriske for de studerende. Herved opnår alle studerende en grundlæggende viden om, hvordan man bedst tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisning af tosprogede. Af uddannelsesbekendtgørelsen om læreruddannelsen fremgår det, at de pædagogiske fag bl.a. skal udvikle den studerendes kompetencer til at undervise i den kulturelt mangfoldige folkeskole. De studerende arbejder i disse fag med teorier om flerkulturel baggrund, om social integration og kulturmøder samt med interkulturel pædagogik. Fagene indeholder desuden teorier og forskning om identitetsudvikling og læring hos børn og unge med forskellig social og kulturel baggrund. De øvrige linjefag vælges frit fra fagrækken, som består af - linjefag på 72 ECTS-point: dansk (aldersspecialiseret), engelsk, fysik/kemi, historie, idræt, matematik (aldersspecialiseret) og natur/teknik og - linjefag på 36 ECTS-point: billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, fransk, geografi, hjemkundskab, kristendomskundskab/religion, materiel design, musik, samfundsfag, specialpædagogik og tysk. Med den ny læreruddannelse er den tidligere forsøgsordning med et linjefag i dansk som andetsprog gjort permanent med et linjefag på 36 ECTS-point (svarende til 0,6 årsværk). Blandt linjefagets mål er, at lærerne kvalificeres til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning af tosprogede elever, samt tilegner sig viden om tosprogethed og får indsigt i kulturteorier og begreber. Faget kvalificerer dels til undervisning i og samarbejde omkring andre fag med henblik på at inddrage et andetsprogsperspektiv i fagene og til varetagelse af særligt tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog. Herudover er det et centralt krav til alle læreruddannelsesinstitutionerne, at de skal sikre, at der i alle linjefag indgår overvejelser om fagets muligheder for at bidrage til udviklingen af børns mundtlige og skriftlige sprogfærdighed, herunder læseindlæring og læsetræning. Læs mere om den ny læreruddannelse: - Læreruddannelsesloven: https://www.retsinformation. dk/forms/r0710.aspx?id= Læreruddannelsesbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25302 Pressemeddelelse om bredt forlig om læreruddannelsen med fakta om ændringerne i forhold til den tidligere uddannelse: Undervisning af tosprogede indgår desuden som et element i linjefagene dansk (aldersspecialiseret), fysik/kemi, matematik (aldersspecialiseret) og natur/teknik. De lærerstuderende skal som deres første linjefag vælge et af disse fire fag, som hver udgør 72 ECTS-point (svarende til 1,2 årsværk). DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 3 ud af 14

4 Undervisningsministeriet / Grundskole og folkeoplysning informationsmøder om tosprogede småbørn og elever i folkeskolen Af Beata Engels Andersson, Kontor for fagenes mål og indhold Undervisningsministeriet afholder to informationsmøder om henholdsvis tosprogede småbørn og tosprogede elever i folkeskolen i 2008: Informationsmøde om tosprogede elever i folkeskolen Informationsmøde om tosprogede elever i folkeskolen afholdes den marts Program og tilmeldingsblanket vil blive lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside Information om tosprogede småbørn og elever På Undervisningsministeriets hjemmeside om tosprogede børn og unge kan man altid finde information om lovgivning, evalueringer og udviklingsarbejde, regeringens initiativer, informationsmøder og publikationer med videre. Hjemmesidens adresse er: ov/?menuid=1015 Informationsmøde om tosprogede småbørn Informationsmøde om tosprogede småbørn afholdes den november 2008 på Hotel Nyborg Strand. Program og tilmeldingsblanket vil blive lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside i foråret Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) amu som genvej til job for ledige flygtninge og indvandrere Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring AMU har udgivet en avis målrettet jobcentre og A-kasser med flere om AMU s tilbud inden for faglig uddannelse og jobrettet danskundervisning. Avisen belyser blandt andet, hvordan AMU s tilbud til flygtninge og indvandrere kan anvendes i beskæftigelsesindsatsen, for eksempel som del af et jobpakkeforløb. I avisen er der forskellige skematiske eksempler på forløb og information om, hvilke dansksproglige forudsætninger kursisten skal have. Avisen kan downloades på: DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 4 ud af 14

5 Undervisningsministeriet / erhvervsfaglige UDDANNELSER tilbud om kontaktlære, mentor samt styrket social og psykologisk rådgivning Af Anne-Margrethe Johannesen, Kontor for erhvervsfaglige uddannelser Med den seneste ændring af erhvervsuddannelsesloven skal alle erhvervsskoler stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for elever på erhvervsuddannelserne. Skolerne skal særligt have fokus på at give disse tilbud til elever, der har særligt behov for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Alle erhvervsskoler skal også sikre, at elever, der har behov for det, tilbydes social, personlig og psykologisk rådgivning. Alt dette materiale er tilgængeligt på undervisningsportalen emu.dk på vedlagte link: Der er flere muligheder for at surfe rundt i materialet. Der er således mulighed for at komme ind på de enkelte ordninger, hvor man også finder de konkrete eksempler, ligesom der er mulighed for at se hele den vejledende opgavebeskrivelse med råd og vink. Rammerne for alle tre ordninger fastsættes af erhvervsskolerne. Som hjælp til skolerne har Undervisningsministeriet udarbejdet Vejledende opgavebeskrivelser for kontaktlærere, mentorer og tilrettelæggelse af en styrket social og psykologisk rådgivning. Råd og vink. Ligesom ministeriet i samarbejde med en række erhvervsskoler har indsamlet eksempler på alle tre ordninger fra skoler, som allerede har iværksat sådanne ordninger. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 5 ud af 14

6 integrationsministeriet / danskuddannelse dansk på nettet Henvisninger til gratis onlinematerialer foto: ulfeldt-jauert Af Lene Rybner, Studieskolen & VIFIN Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration af holdt den 1. og 2. oktober lærerkonferencen E-læring og IT i tilknytning til danskuddannelserne. Som optakt til konferencen holdt Kurt Nicolajsen fra UNIC et fint oversigtsoplæg om udviklingen af forskellige slags praksis inden for e-læring. Kurt Nicolasen pegede i sit oplæg på teknologiens muligheder for at udnytte interaktivitet og kommunikation i nye sprogpædagogiske sammenhænge og miljøer og ikke mindst i forhold til den nye kursistgruppe vi møder i danskundervisningen. En kursistgruppe, der i højere grad end tidligere, har brug for fleksibilitet i forhold til undervisningstid, metoder og målsætninger. Konferencens seks workshops (E-og m-læring i Dansk som andetsprog, Interaktivt udtaleprogram, Praktisk erfaring med dansk.nu, Skolegade i praksis, fjernundervisning i praksis og Levende billeder) vidnede også i høj grad om, at e-læring i danskundervisningen foregår i traditionel tilstedeværelsesundervisning, som selvstudium, i fjernundervisning og i kombinerede undervisningsformer (blended learning). De seks workshop afspejlede endvidere også konferencedeltagernes meget forskelligartede ønsker og forventninger til tiltag på e-læring og IT til dansk for udlændinge. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 6 ud af 14 Den samme mangfoldighed gjorde sig gældende blandt konferencedeltagernes ønsker. En stor gruppe ytrede et stærkt ønske om flere færdigproducerede materialer ala Skolegade, DanskABC, der umiddelbart kan anvendes i undervisningssammenhæng. Imidlertid ønskede en anden lige så stor gruppe mere støtte til egenproduktion gennem fx læringsrum og applikationer ala dansk.nu og hot potatoes. I det følgende har jeg opsummeret, hvad der eksisterer af materialer og applikationer til dansk for udlændinge, men der er også henvisninger til materialer, som er produceret til en dansk målgruppe. Materialerne er inddelt i færdige online materialer, online grammatikker, kultur- og samfundsrelaterede, ordbøger og skabeloner til produktion af egne opgaver. For at give et så bredt overblik som muligt er betalingsmaterialer også tilføjet. Ideelt set skal en sådan liste opdateres og gerne med tip og gode råd om best practices. På forsøgsplan har jeg derfor oprettet en blog E-læring og IT til dansk for udlændinge - hvor jeg håber vi kan udveksle og opdatere vores viden. Skriv også gerne til Lene Rybner

7 integrationsministeriet / danskuddannelse dansk på nettet... fortsat Online-materialer Gratis Danish online - Begyndermaterialer til DU3 bestående af 6 lektioner. Udviklet som selvstudiemateriale, men bruges også i blended-learning regi af Ålborg Sprogcenter. Dialang - et niveautestningsprogram i forhold til det europæiske rammeværk. Tester læsning, skrivning, ordforråd, grammatik og lyttefærdigheder. Henvender sig primært til DU3 kursister. Multidansk - sprogstimulering af tosprogede børn. Hjemmeside med netbaseret undervisningsmateriale til dansk sprogstimulering af tosprogede børn. På dansk. Netdansk - begynderprogram med hurtig progression. Henvender sig til DU3 kursister. Stella - onlineprogram for begynderdansk med engelsk som hjælpesprog. Udviklet som selvstudiemateriale. Henvender sig til DU3 kursister. Talmed - udtaletræner. Henvender sig til DU2.4 og DU3.3. Brugernavn:demo, Kodeord:talmed talmed.dk Udtaleøvelser - forløbig udgave. Henvender sig til DU3.3 og opefter kursister. Mod betaling Dansk ABC - et kommunikativt undervisningsprogram med særskilt udtaletræner. Henvender sig primært til DU2.4 og DU3. Dansk.nu forskellige online materialer, bl.a. udtale. Henvender sig til alle danskuddannelser. Skolegade - IT-baseret materiale udviklet af Sprogcenter IA. Bruges som blended learning på Sprogcenter IA. Speak Danish - kommercielt projekt med én enkelt begynderlektion. Bruger engelsk som hjælpesprog. Henvender sig til DU3 kursister. html/t_introduction.htm Online-grammatikker Gratis Danish Grammar - Opslagsværk - et traditionelt formfokuseret opslag om grammatik og udtale. Indeholder forklaringer på engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, makedonisk, portugisisk, russisk. Henvender sig til kursister på DU3. danish.html GrammarExplorer - lær grammatikken ved at se den i brug. Funktionsbetonet grammatik for udlændinge med engelsk som instruktionssprog. Henvender sig til kursister på DU3.2. Grammatik på dansk - Opslagsværk om dansk grammatik med forklaringer på dansk. Udviklet til og af Elementarkursus i Græsk og Latin for Københavns Universitet. Henvender sig til danske studerende, men kan også benyttes af kursister fra og med DU3.4. quiz/index.php?directory_id=72 Grammatik på nettet - Opslagsværk i dansk grammatik for udlændinge. Forklaringer på dansk. Til siden er også koblet læse-, lytte- og ordforrådsopgaver. Udarbejdet af Aalborg Universitet og Sprogcenter Aalborg. Henvender sig til DU3. resource/view.php?id=113 Net grammatik - Opslagsværk med opgaver til danske gymnasieelever, men kan anvendes af avancerede DU3 kursister. Vores fællessprog - kontrastiv grammatik med 10 sprog: tyrkisk, arabisk, serbokroatisk, somalisk, engelsk, fransk, persisk, swahili, vietnamesisk og spansk. Henvender sig primært til DU2, men kan sagtens også anvendes af DU3. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 7 ud af 14

8 integrationsministeriet / danskuddannelse dansk på nettet... fortsat foto: ulfeldt-jauert Materialer til kultur og samfund Gratis Danmark til daglig og Historien bag Danmark. E-læringsmaterialer til undervisning i kultur- og samfundsforhold og historie. Materialet henvender sig til målgrupper fra DU1.6, DU2.4 og DU3.3 danskuddannelse/undervisningsmaterialer.htm DR har lavet forskellige klipsamlinger for folkeskolen og gymnasiet. Enkelte er gratis, som fx dr.dk/folkeskolekanon som præsenterer danske forfattere. Undervisning/forside.htm Levende billeder samling af klip fra danskernes hverdag. Samlet af DR og Ishøj Sprogcenter. Nogle af klippene er udstyret med opgaver, mens andre ligger til fri afbenyttelse. Materialet kommer til at ligge på jobforalle primo indvandrerkvinders historie 30 indvandrerkvinders historie i tekst og billeder. Kan bruges fra midt DU2. ORDBØGER (gratis) Den danske Online Ordbog - gratis ordbog med fonetisk søgning. Kun grammatiske oplysninger. ddoo.dk/orcapia.cms?aid=174 google.com - brug også google til at se ordforbindelser, ord i brug og/ eller ortografi. Korpus orddatabase en elektronisk samling af autentiske tekster primært fra perioden Man kan søge i teksterne ved at indtaste søgeord i søgefeltet i øverste højre hjørne. Ordbog over det danske sprog - ordbog baseret på indsamlinger fra tekster fra Ordbogen - netordbog med dansk-dansk, dansk-engelsk, engelsk-dansk, dansk-tysk, tysk-dansk. Kræver abonnement. php?word=ordbog& dict=ddno Retskrivningsordbogen - Lav selv opgaver (gratis applikationer) Blog - lav en gratis blog på Blogskabelon - hvis du allerede har et domæne. Opgaveskabelon til udvikling af html-sider se ex: Hot Potatoes - softwareskabeloner til forskellige netopgaver (udfyldning, krydsord, multiple choice etc.) Konkordans - kan bruges til ordtællinger, frekvenser, eksempler på brug af ord i sætninger. Et udmærket produkt findes her Sprogteknologiske værktøjer fra Center for Sprogteknologi har forskellige analyseværktøjer som fx en ordklasse genkender POS-tagger. Kan anvendes til DU3. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 8 ud af 14

9 integrationsministeriet / danskuddannelse nye prøver til danskuddannelsen for voksne udlændinge Af Mie Bardrum, Danskuddannelsesenheden På grund af den nye karakterskala, 7-trins-skalaen, skal der benyttes nye prøvebeviser til danskuddannelserne for voksne udlændinge fra prøveterminen november-december I forlængelse af indførelsen af den nye karakterskala, 7-trins-skalaen, har Integrationsministeriet fået udarbejdet nye prøvebeviser til danskuddannelse til voksne udlændinge, som skal tages i brug fra prøveterminen novemberdecember Samtlige beviser er blevet opdateret, og det er derfor ikke muligt at anvende tidligere beviser, hvis de prøveafholdende udbydere skulle have et overskud på lager. Ud over de hidtidige beviser er der desuden udarbejdet et overgangsbevis til Studieprøven til de kursister, der har modtaget en karakter efter 13-skalaen i enten den skriftlige eller den mundtlige del, og som derefter modtager en karakter efter 7-trins-skalaen for den sidste del. Beviserne kan bestilles hos Kommuneinformation på tlf eller på integrationsministeriet / danskuddannelse nye pjecer fra Integrationsservice Familierådslagning når familierne selv lægger planer til gavn for barnet eller den unge. Oktober Pjecen er udgivet i samarbejde mellem psykolog Jytte Faureholm og konsulentenheden Integrationsservice i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 9 ud af 14

10 integrationsministeriet / danskuddannelse nye pjecer fra Integrationsservice... fortsat Family Consultation when families themselves make plans for the benefit of the child or adolescent. October The brochure has been produced as a result of a cooperation between Psychologist Jytte Faureholm and the Integration Service consultant unit of the Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs. Foredragsturné Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration stiller skarpt på æresrelaterede konflikter og tvangsægteskaber i familier med minoritetsbaggrund. September Kontakt Integrationsservice for at få tilrettelagt en dag med to foredrag i din kommune. Spørgsmål vedrørende foredragsturnéen kan rettes til koordinator Rasmus Nygaard på tlf eller e-post Integrationspolitik i kommunen 15 gode råd til kommunens integrationspolitik. November I denne folder samler Integrationsservice 15 gode råd til kommuner, som vil formulere en integrationspolitik. De 15 gode råd er ikke en opskrift på en integrationspolitik men 15 gode råd til den proces, hvor man lokalt formulerer den kommunale integrationspolitik. Find link til kommunale integrationspolitikker via : Gribskovmodellen et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober Metodehæftet er udgivet som materiale til en seminarrække, som Integrationsservice afvikler i samarbejde med Gribskov Kommune og samarbejdsparterne fra Projekt 44 point = arbejde. Seminarrækken på 10 seminarer fordelt over hele landet afvikles i efteråret og vinteren 2007/2008. Integrationsservice tilbyder med seminarrækken andre kommuner at få ny viden og inspiration til at styrke den beskæftigelsesrettede indsats over for indvandrerkvinder med begrænsede forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet. Se mere på Integrationsservice, tlf e-post: DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 10 ud af 14

11 integrationsministeriet / danskuddannelse husk puljen grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Gitte Østergaard Nielsen, Danskuddannelsesenheden Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning åbnede for ansøgninger den 1. september Puljen løber t.o.m. udgangen af Puljens formål er at udvikle arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortudannede udlændinge kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. De eneste, der ikke er indeholdt i målgruppen, er ledige selvforsørgede og ledige, der endnu ikke har opbrugt den tre-årige uddannelsesret. Sidstnævnte henvises til ordinær danskuddannelse. Der er indtil nu søgt puljemidler især til beskæftigede, og eksempler på målgrupper er mange og forskelligartede: Pakkeoperatører, rengøringsassistenter, landbrugsmedhjælpere, SOSU-medarbejdere osv. Før en udbyder af danskuddannelse kan søge midler fra puljen, skal målgruppen være indkredset. Der er løbende og hurtig sagsbehandling. Yderligere oplysninger samt særligt ansøgningsskema findes på under Puljer. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk omfatter et undervisningsforløb på op til 70 timer, og holdstørrelsen er som udgangspunkt mindst seks personer. Der skal søges for hvert hold. integrationsministeriet / danskuddannelse statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Statens erstatningsordning for praktikanter er reguleret i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 667 af 28. juni 2005 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering. Bekendtgørelsens personkreds omfatter bl.a. deltagere i danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven, hvis praktikforløbet er iværksat af sprogcentret eller anden udbyder af danskuddannelse. Skader skal anmeldes til Undervisningsministeriet på særlige anmeldelsesblanketter. Se nærmere herom på Undervisningsministeriets hjemmeside: under For institutioner / Drift af institutioner / Erstatning og forsikring / Statens erstatningsordning for uddannelsessøgende eller direkte link: htm?menuid= Praktikanterne er omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktikforløb i op til sammenlagt 13 uger inden for et skoleår, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Hvis en kursist er i praktik, f.eks. nogle dage om ugen, eller et antal timer om dagen, omregnes de 13 uger til dage (13x 5 dage) eller timer (13 uger x 27 timer). DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 11 ud af 14

12 OPSLAGSTAVLEN ARBEJDSDANSK - seminar på Nyborg Strand august 2007 Af Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 Under overskriften Arbejdsdansk blev der i august 2007 afholdt et arbejdsseminar om dansk og arbejde for cirka 60 lærere og andre medarbejdere ved udbydere af danskuddannelse. På arbejdsseminaret blev indsamlet råmateriale til en tværgående erfaringsopsamling. Materialet fra arbejdsseminaret er efterfølgende bearbejdet til vejledninger og skabeloner, som ligger på nettet i elektronisk form, så de nemt kan tilpasses lokale forhold. Produkterne er: En spørgeguide til interview af virksomhed En spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Beskrivelse af dansksprogligt niveau - anbefalinger om, hvordan man kan beskrive en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Opstilling af indikatorer anbefalinger om, hvordan man opstiller indikatorer til evaluering af det ikke-umiddelbart målelige Disse ligger på ministeriets hjemmeside dk og på FLDs hjemmeside som PDF-filer. Hvis man ønsker dokumenterne som Word-filer for at kunne redigere i dem, kan de rekvireres ved henvendelse til Arbejdsseminaret blev arrangeret i et samarbejde mellem FLD Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser VPC VoksenPædagogiskCenter i Københavns Kommune Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2. Forberedelse og efterbehandling af arbejdsseminaret er finansieret af Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration. Arbejdsgruppen, som stod for forberedelse og efterbehandling af arbejdsseminaret er Claes Mørkeberg, Sprogcenter Hellerup, Chris Kuylenstierna, Brøndby Sprog- og Integrationscenter, Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, samt Thorkil Dam, FLD, SPILLETS REGLER - undervisningsmateriale i jobsøgningens spilleregler til ledige flygtninge og indvandrere i Danmark Af Wissam S. Chami CLAVIS sprog & kompetence har udviklet et undervisningsmateriale i jobsøgningens spilleregler, som er målrettet ledige flygtninge og indvandrere i Danmark, der enten er i gang med eller allerede har afsluttet en danskuddannelse. Materialet er udviklet og afprøvet i forbindelse med et større udviklingsprojekt i foråret 07, støttet af Integrationsministeriet. Dette projekt havde til formål at styrke jobsøgningsfrekvensen og udslusningen blandt 30 isoleringstruede, ledige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk ved at arbejde med kvindernes personlige præsentation over for arbejdsgivere, og ved at integrere coaching i den arbejdsmarkedsrettede indsats på CLAVIS. Materialet kan anvendes af ansatte på sprogcentre, i jobcentre, i kommuner og af andre aktører. Formålet er at klæde målgruppen på til at håndtere mødet med danske ansættelsesansvarlige. Der arbejdes med at gøre kursisterne fortrolige med de uskrevne regler og medarbejderforventninger, der gælder for jobsøgning i Danmark, og som måske er anderledes end det, de er vant til fra deres hjemlande. Der arbejdes både konceptuelt og konkret med, hvorfor og hvor- DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 12 ud af 14

13 OPSLAGSTAVLEN dan ledige flygtninge og indvandrere kan præsentere sig selv over for danske arbejdsgivere i cv et, i den skriftlige ansøgning, pr. telefon og i selve jobsamtalen. Materialet kan rekvireres hos CLAVIS Materialet består af tre dele: en Lærervejledning, et Arbejdshæfte til kursisterne og en film af en jobsamtale mellem en dansk arbejdsgiver og en ansøger med anden etnisk baggrund end dansk. Materialet kan rekvireres hos CLAVIS sprog & kompetence på telefon eller via dk. Man kan enten bestille et klassesæt der inkluderer 1 Lærervejledning, 15 Arbejdshæfter samt filmen, eller man kan rekvirere en master-cd, hvorfra man selv kan printe materialet ud. CLAVIS sprog & kompetence /v. FOF Greve Sprogcenter En ny hjemmeside har set dagens lys. Her kan man f.eks. læse om sproglige råd og regler, fordybe sig i temaer om sprog og teste sin sproglige viden. Hjemmesiden kan stærkt anbefales til alle, der underviser i det danske sprog og/eller interesser sig for det danske sprog. redigeres af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. VORES FÆLLESSPROG PÅ NETTET - den kontrastive grammatikserie nu tilpasset e-læring Af Annie Nielsen, VIFIN Vores fællessprog i digital udgave består af de 10 bøger, forståelsesspørgsmål på de ti sprog og øvelser på dansk. Derudover rummer materialet et minilex, en oversigt over grammatiske betegnelser og en lærervejledning. Undervisningsmaterialet er gratis og ligger frit tilgængeligt for alle på undervisningsplatformen Projektet er finansieret af integrationsministeriet, og konsulentfirmaet Bifrost, freelance underviser og forfatter Gry Clasen og Videnscenter for Integration har stået for digitaliseringen. Fra analogt til digitalt materiale Vores fællessprog blev udviklet i et projekt under Silkeborg Daghøjskole i 90érne. Idékvinden var Annie Nielsen. Den mest grundlæggende danske grammatik er oversat og sammenlignet med ti forskellige sprog. Bøgerne har været meget brugt til klasseundervisning, men er udgået fra forlaget. Nu er materialet genopstået i en digital version tilpasset den digitale læringssituation. I klasseundervisningen understøtter underviseren læringen ved at stille spørgsmål til det læste, og komme med ekstra eksempler og øvelser. Vores fællessprog er i den digitale udgave suppleret med forståelsesspørgsmål. Forståelsesspørgsmålene er oversat, så materialet kan bruges tidligt i sprogindlæringsprocessen. Øvelser til træning Der er udarbejdet øvelser til træning. Øvelserne er på dansk. I nogle af øvelserne er der indlagt forklarende feedback og ikke blot rigtigt eller forkert. Såvel forståelsesspørgsmål som øvelser er udarbejdet i et program, der er selvkontrollerende. Vores fællessprog er velegnet til selvstudier, og kan som sådan bruges differentieret, og dermed tilgodese den enkelte kursists niveau og behov. Kom godt i gang Prøv selv Vores fællessprog på: For introduktion og kursus i kontrastiv sprogundervisning og Vores fællessprog. Kontakt: Annie Nielsen, Bifrost tlf.: eller Gry Clasen, tlf.: DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 13 ud af 14

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Hvad er e-læring? I en analyse fra e-learning Lab på Aalborg Universitet defineres e-læring i AMU således: I arbejdsmarkedsuddannelserne er e-læring undervisning, hvor informations-

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver Årsberetning 2010 Målsætninger Resultater Perspektiver Indhold Et positivt 2010 3 Målsætninger 3 Undervisning 3 Danskuddannelse 1 3 Danskuddannelse 2 4 Danskuddannelse 3 4 Forberedende Voksenundervisning

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 15 : 2010 Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk Af Leif Husted, AKF Indvandrerkvinder er engagerede i dansktimerne, men

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL. www.clavis.org

NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL. www.clavis.org NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL www.clavis.org Indholdsfortegnelse 03 Virksomhedsprofil 04 Kvalitet 06 Værdier 07 Egne undervisningsmetoder og -materialer 09 En bred vifte af effektive

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere