eu-sprogpris til vores fællessprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eu-sprogpris til vores fællessprog"

Transkript

1 nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 eu-sprogpris til vores fællessprog af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet Annie Nielsen og Gry Clasen får EU s Sprogpris for at have udviklet undervisningsprogrammet Vores fællessprog. Årets to prisvindere har udviklet et gratis netbaseret materiale, der gør kursisten bevidst om ligheder og forskelle mellem modersmål og det nye sprog, der skal læres. Det giver en større forståelse for det nye sprog, der skal læres, samtidig med at det letter indlæringen. Vores fællessprog blev oprindeligt udviklet som et projekt under Daghøjskolen i Silkeborg af en gruppe lægfolk med Annie Nielsen som projektleder og redaktør. Programmet sammenligner det kendte sprog modersmålet med det nye ukendte det danske. Formålet er at afmystificere grammatik og struktur. Til undervisning eller selvstudier Vores fællessprog er beregnet såvel til undervisning på både begynder- og fortsætterniveau som til selvstudier. Projektet er støttet af Integrationsministeriet. Undervisningsmaterialet er gratis og frit tilgængeligt for alle på Læs mere om dansk på nettet og gratis net-materialer på side 5, og læs mere om Vores fællessprog på side 13. Materiale på 10 sprog Det første materiale var en serie grammatikbøger, som blev udgivet i på 10 sprog: tyrkisk, arabisk, serbokroatisk, somalisk, engelsk, fransk, persisk, swahili, vietnamesisk og spansk. Senere er programmet videreudviklet med forståelsesspørgsmål på ti sprog og øvelser på dansk i en digital version. Den grundlæggende ide, at brugeren skal kunne læse om dansk grammatik på sit modersmål, er fastholdt.

2 INDHOLD side 3 side 4 side 4 nyt fra UNDERVISNINGSMINISTERIET GRUNDSKOLE OG FOLKEOPLYSNING Fokus på undervisning af tosprogede i den nye læreruddannelse Af Sanne Larsen, Kontor for pædagogiske, videregående uddannelser Informationsmøder om tosprogede småbørn og elever i folkeskolen Af Beata Engels Andersson, Kontor for fagenes mål og indhold ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) Amu som genvej Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring erhvervsfagligeuddannelser side 6 side 9 side 9 side 11 side 11 nyt fra Integrationsministeriet: DANSKUDDANNELSE Dansk på nettet Af Lene Rybner, Studieskolen og VIFIN Nye prøvebeviser til danskuddannelse for voksne udlændinge Af Mie Bardrum, Danskuddannelsesenheden Nye pjecer fra Integrationsservice Husk puljen Grundkursus Af Gitte Østergård Nielsen, Danskuddannelsesenheden Statens erstatningsordning Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden side 5 Om kontaktpersoner i erhvervsuddannelserne Af Anne-Margrethe Johannesen, Kontor for erhvervsfaglige uddannelser side 12 OPSLAGSTAVLEN Udgives af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Nyhedsbrevet bringer informationer fra følgende uddannelses- og skoleområder: Undervisningsministeriet: Grundskole og folkeoplysning, Erhvervsfaglige uddannelser, Forberedende voksenundervisning (FVU), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Almen voksenuddannelse (avu)/højere forberedelseseksamen (hf), Gymnasiet (Det almene gymnasium), handelsgymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX), Korte og mellemlange videregående uddannelser samt øvrige tilbud, herunder vejledning. Integrationsministeriet: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det flyvende tæppe udsendes elektronisk fire gange årligt. Dette nummer er udsendt december Tilmelding til nyhedsbrevet: Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet via Undervisningsministeriets hjemmeside: På forsiden kan man tilmelde sig via servicen Abonnér på . Nyhedsbrevet kan læses på adressen: Det Flyvende Tæppe offentliggøres på Bidrag til det Det flyvende tæppe skal være korrekturlæste og korte, dvs. max 1-2 A4 sider. Redaktionen vil gerne have kommentarer eller forslag til artikler. Redaktion og kontaktpersoner i Integrationsministeriet: Peter Villads Vedel (ansvarshavende), e-post: dk eller Lone Fensmark Andersen, e-post: og Jette Lou, e-post Kontaktperson i Undervisningsministeriet: Annette Ramsøe, e-post: Layout: Tingkov Design Deadlines for næste numre: , , , DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 2 ud af 14

3 Undervisningsministeriet / Grundskole og folkeoplysning focus på undervisningen af tosprogede børn i den ny læreruddannelse Af Sanne Larsen, Kontor for pædagogiske, videregående uddannelser I august 2007 begyndte en ny årgang studerende på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Denne årgang er det første optag på den ny læreruddannelse. De mest markante kendetegn i den ny uddannelse er færre og større linjefag. Hvor de lærerstuderende tidligere skulle have fire mindre linjefag med faglig bredde, kan de studerende nu fordybe sig i to eller tre større linjefag, som kan vælges inden for det samme fagområde. Lærerne skal være specialister i undervisning i deres fag. Fordybelse og prioritering af en række centrale emner for lærerprofessionen er væsentlige elementer i den ny uddannelse. Et af disse fokusemner er undervisning af tosprogede. Læreruddannelsen varer 4 år og omfatter for alle studerende 1) pædagogiske fag på 33 ECTS-point (svarende til 0,55 årsværk), 2) kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab på 17 ECTS-point (0,28 årsværk), 3) 2 eller 3 linjefag på i alt 144 ECTS-point (2,4 årsværk) sammensat efter den studerendes valg, 4) et professionsbachelorprojekt på 10 ECTS-point (0,17 årsværk) og 5) praktik på 36 ECTS-point (0,6 årsværk). Undervisning af tosprogede skal indgå som et element i de pædagogiske fag, som er obligatoriske for de studerende. Herved opnår alle studerende en grundlæggende viden om, hvordan man bedst tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisning af tosprogede. Af uddannelsesbekendtgørelsen om læreruddannelsen fremgår det, at de pædagogiske fag bl.a. skal udvikle den studerendes kompetencer til at undervise i den kulturelt mangfoldige folkeskole. De studerende arbejder i disse fag med teorier om flerkulturel baggrund, om social integration og kulturmøder samt med interkulturel pædagogik. Fagene indeholder desuden teorier og forskning om identitetsudvikling og læring hos børn og unge med forskellig social og kulturel baggrund. De øvrige linjefag vælges frit fra fagrækken, som består af - linjefag på 72 ECTS-point: dansk (aldersspecialiseret), engelsk, fysik/kemi, historie, idræt, matematik (aldersspecialiseret) og natur/teknik og - linjefag på 36 ECTS-point: billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, fransk, geografi, hjemkundskab, kristendomskundskab/religion, materiel design, musik, samfundsfag, specialpædagogik og tysk. Med den ny læreruddannelse er den tidligere forsøgsordning med et linjefag i dansk som andetsprog gjort permanent med et linjefag på 36 ECTS-point (svarende til 0,6 årsværk). Blandt linjefagets mål er, at lærerne kvalificeres til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning af tosprogede elever, samt tilegner sig viden om tosprogethed og får indsigt i kulturteorier og begreber. Faget kvalificerer dels til undervisning i og samarbejde omkring andre fag med henblik på at inddrage et andetsprogsperspektiv i fagene og til varetagelse af særligt tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog. Herudover er det et centralt krav til alle læreruddannelsesinstitutionerne, at de skal sikre, at der i alle linjefag indgår overvejelser om fagets muligheder for at bidrage til udviklingen af børns mundtlige og skriftlige sprogfærdighed, herunder læseindlæring og læsetræning. Læs mere om den ny læreruddannelse: - Læreruddannelsesloven: https://www.retsinformation. dk/forms/r0710.aspx?id= Læreruddannelsesbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25302 Pressemeddelelse om bredt forlig om læreruddannelsen med fakta om ændringerne i forhold til den tidligere uddannelse: Undervisning af tosprogede indgår desuden som et element i linjefagene dansk (aldersspecialiseret), fysik/kemi, matematik (aldersspecialiseret) og natur/teknik. De lærerstuderende skal som deres første linjefag vælge et af disse fire fag, som hver udgør 72 ECTS-point (svarende til 1,2 årsværk). DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 3 ud af 14

4 Undervisningsministeriet / Grundskole og folkeoplysning informationsmøder om tosprogede småbørn og elever i folkeskolen Af Beata Engels Andersson, Kontor for fagenes mål og indhold Undervisningsministeriet afholder to informationsmøder om henholdsvis tosprogede småbørn og tosprogede elever i folkeskolen i 2008: Informationsmøde om tosprogede elever i folkeskolen Informationsmøde om tosprogede elever i folkeskolen afholdes den marts Program og tilmeldingsblanket vil blive lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside Information om tosprogede småbørn og elever På Undervisningsministeriets hjemmeside om tosprogede børn og unge kan man altid finde information om lovgivning, evalueringer og udviklingsarbejde, regeringens initiativer, informationsmøder og publikationer med videre. Hjemmesidens adresse er: ov/?menuid=1015 Informationsmøde om tosprogede småbørn Informationsmøde om tosprogede småbørn afholdes den november 2008 på Hotel Nyborg Strand. Program og tilmeldingsblanket vil blive lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside i foråret Undervisningsministeriet / ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) amu som genvej til job for ledige flygtninge og indvandrere Af Annette Ramsøe, Kontor for livslang læring AMU har udgivet en avis målrettet jobcentre og A-kasser med flere om AMU s tilbud inden for faglig uddannelse og jobrettet danskundervisning. Avisen belyser blandt andet, hvordan AMU s tilbud til flygtninge og indvandrere kan anvendes i beskæftigelsesindsatsen, for eksempel som del af et jobpakkeforløb. I avisen er der forskellige skematiske eksempler på forløb og information om, hvilke dansksproglige forudsætninger kursisten skal have. Avisen kan downloades på: DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 4 ud af 14

5 Undervisningsministeriet / erhvervsfaglige UDDANNELSER tilbud om kontaktlære, mentor samt styrket social og psykologisk rådgivning Af Anne-Margrethe Johannesen, Kontor for erhvervsfaglige uddannelser Med den seneste ændring af erhvervsuddannelsesloven skal alle erhvervsskoler stille kontaktlærere og mentorer til rådighed for elever på erhvervsuddannelserne. Skolerne skal særligt have fokus på at give disse tilbud til elever, der har særligt behov for ekstra støtte og vejledning for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb. Alle erhvervsskoler skal også sikre, at elever, der har behov for det, tilbydes social, personlig og psykologisk rådgivning. Alt dette materiale er tilgængeligt på undervisningsportalen emu.dk på vedlagte link: Der er flere muligheder for at surfe rundt i materialet. Der er således mulighed for at komme ind på de enkelte ordninger, hvor man også finder de konkrete eksempler, ligesom der er mulighed for at se hele den vejledende opgavebeskrivelse med råd og vink. Rammerne for alle tre ordninger fastsættes af erhvervsskolerne. Som hjælp til skolerne har Undervisningsministeriet udarbejdet Vejledende opgavebeskrivelser for kontaktlærere, mentorer og tilrettelæggelse af en styrket social og psykologisk rådgivning. Råd og vink. Ligesom ministeriet i samarbejde med en række erhvervsskoler har indsamlet eksempler på alle tre ordninger fra skoler, som allerede har iværksat sådanne ordninger. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 5 ud af 14

6 integrationsministeriet / danskuddannelse dansk på nettet Henvisninger til gratis onlinematerialer foto: ulfeldt-jauert Af Lene Rybner, Studieskolen & VIFIN Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration af holdt den 1. og 2. oktober lærerkonferencen E-læring og IT i tilknytning til danskuddannelserne. Som optakt til konferencen holdt Kurt Nicolajsen fra UNIC et fint oversigtsoplæg om udviklingen af forskellige slags praksis inden for e-læring. Kurt Nicolasen pegede i sit oplæg på teknologiens muligheder for at udnytte interaktivitet og kommunikation i nye sprogpædagogiske sammenhænge og miljøer og ikke mindst i forhold til den nye kursistgruppe vi møder i danskundervisningen. En kursistgruppe, der i højere grad end tidligere, har brug for fleksibilitet i forhold til undervisningstid, metoder og målsætninger. Konferencens seks workshops (E-og m-læring i Dansk som andetsprog, Interaktivt udtaleprogram, Praktisk erfaring med dansk.nu, Skolegade i praksis, fjernundervisning i praksis og Levende billeder) vidnede også i høj grad om, at e-læring i danskundervisningen foregår i traditionel tilstedeværelsesundervisning, som selvstudium, i fjernundervisning og i kombinerede undervisningsformer (blended learning). De seks workshop afspejlede endvidere også konferencedeltagernes meget forskelligartede ønsker og forventninger til tiltag på e-læring og IT til dansk for udlændinge. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 6 ud af 14 Den samme mangfoldighed gjorde sig gældende blandt konferencedeltagernes ønsker. En stor gruppe ytrede et stærkt ønske om flere færdigproducerede materialer ala Skolegade, DanskABC, der umiddelbart kan anvendes i undervisningssammenhæng. Imidlertid ønskede en anden lige så stor gruppe mere støtte til egenproduktion gennem fx læringsrum og applikationer ala dansk.nu og hot potatoes. I det følgende har jeg opsummeret, hvad der eksisterer af materialer og applikationer til dansk for udlændinge, men der er også henvisninger til materialer, som er produceret til en dansk målgruppe. Materialerne er inddelt i færdige online materialer, online grammatikker, kultur- og samfundsrelaterede, ordbøger og skabeloner til produktion af egne opgaver. For at give et så bredt overblik som muligt er betalingsmaterialer også tilføjet. Ideelt set skal en sådan liste opdateres og gerne med tip og gode råd om best practices. På forsøgsplan har jeg derfor oprettet en blog E-læring og IT til dansk for udlændinge - hvor jeg håber vi kan udveksle og opdatere vores viden. Skriv også gerne til Lene Rybner

7 integrationsministeriet / danskuddannelse dansk på nettet... fortsat Online-materialer Gratis Danish online - Begyndermaterialer til DU3 bestående af 6 lektioner. Udviklet som selvstudiemateriale, men bruges også i blended-learning regi af Ålborg Sprogcenter. Dialang - et niveautestningsprogram i forhold til det europæiske rammeværk. Tester læsning, skrivning, ordforråd, grammatik og lyttefærdigheder. Henvender sig primært til DU3 kursister. Multidansk - sprogstimulering af tosprogede børn. Hjemmeside med netbaseret undervisningsmateriale til dansk sprogstimulering af tosprogede børn. På dansk. Netdansk - begynderprogram med hurtig progression. Henvender sig til DU3 kursister. Stella - onlineprogram for begynderdansk med engelsk som hjælpesprog. Udviklet som selvstudiemateriale. Henvender sig til DU3 kursister. Talmed - udtaletræner. Henvender sig til DU2.4 og DU3.3. Brugernavn:demo, Kodeord:talmed talmed.dk Udtaleøvelser - forløbig udgave. Henvender sig til DU3.3 og opefter kursister. Mod betaling Dansk ABC - et kommunikativt undervisningsprogram med særskilt udtaletræner. Henvender sig primært til DU2.4 og DU3. Dansk.nu forskellige online materialer, bl.a. udtale. Henvender sig til alle danskuddannelser. Skolegade - IT-baseret materiale udviklet af Sprogcenter IA. Bruges som blended learning på Sprogcenter IA. Speak Danish - kommercielt projekt med én enkelt begynderlektion. Bruger engelsk som hjælpesprog. Henvender sig til DU3 kursister. html/t_introduction.htm Online-grammatikker Gratis Danish Grammar - Opslagsværk - et traditionelt formfokuseret opslag om grammatik og udtale. Indeholder forklaringer på engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, makedonisk, portugisisk, russisk. Henvender sig til kursister på DU3. danish.html GrammarExplorer - lær grammatikken ved at se den i brug. Funktionsbetonet grammatik for udlændinge med engelsk som instruktionssprog. Henvender sig til kursister på DU3.2. Grammatik på dansk - Opslagsværk om dansk grammatik med forklaringer på dansk. Udviklet til og af Elementarkursus i Græsk og Latin for Københavns Universitet. Henvender sig til danske studerende, men kan også benyttes af kursister fra og med DU3.4. quiz/index.php?directory_id=72 Grammatik på nettet - Opslagsværk i dansk grammatik for udlændinge. Forklaringer på dansk. Til siden er også koblet læse-, lytte- og ordforrådsopgaver. Udarbejdet af Aalborg Universitet og Sprogcenter Aalborg. Henvender sig til DU3. resource/view.php?id=113 Net grammatik - Opslagsværk med opgaver til danske gymnasieelever, men kan anvendes af avancerede DU3 kursister. Vores fællessprog - kontrastiv grammatik med 10 sprog: tyrkisk, arabisk, serbokroatisk, somalisk, engelsk, fransk, persisk, swahili, vietnamesisk og spansk. Henvender sig primært til DU2, men kan sagtens også anvendes af DU3. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 7 ud af 14

8 integrationsministeriet / danskuddannelse dansk på nettet... fortsat foto: ulfeldt-jauert Materialer til kultur og samfund Gratis Danmark til daglig og Historien bag Danmark. E-læringsmaterialer til undervisning i kultur- og samfundsforhold og historie. Materialet henvender sig til målgrupper fra DU1.6, DU2.4 og DU3.3 danskuddannelse/undervisningsmaterialer.htm DR har lavet forskellige klipsamlinger for folkeskolen og gymnasiet. Enkelte er gratis, som fx dr.dk/folkeskolekanon som præsenterer danske forfattere. Undervisning/forside.htm Levende billeder samling af klip fra danskernes hverdag. Samlet af DR og Ishøj Sprogcenter. Nogle af klippene er udstyret med opgaver, mens andre ligger til fri afbenyttelse. Materialet kommer til at ligge på jobforalle primo indvandrerkvinders historie 30 indvandrerkvinders historie i tekst og billeder. Kan bruges fra midt DU2. ORDBØGER (gratis) Den danske Online Ordbog - gratis ordbog med fonetisk søgning. Kun grammatiske oplysninger. ddoo.dk/orcapia.cms?aid=174 google.com - brug også google til at se ordforbindelser, ord i brug og/ eller ortografi. Korpus orddatabase en elektronisk samling af autentiske tekster primært fra perioden Man kan søge i teksterne ved at indtaste søgeord i søgefeltet i øverste højre hjørne. Ordbog over det danske sprog - ordbog baseret på indsamlinger fra tekster fra Ordbogen - netordbog med dansk-dansk, dansk-engelsk, engelsk-dansk, dansk-tysk, tysk-dansk. Kræver abonnement. php?word=ordbog& dict=ddno Retskrivningsordbogen - Lav selv opgaver (gratis applikationer) Blog - lav en gratis blog på Blogskabelon - hvis du allerede har et domæne. Opgaveskabelon til udvikling af html-sider se ex: Hot Potatoes - softwareskabeloner til forskellige netopgaver (udfyldning, krydsord, multiple choice etc.) Konkordans - kan bruges til ordtællinger, frekvenser, eksempler på brug af ord i sætninger. Et udmærket produkt findes her Sprogteknologiske værktøjer fra Center for Sprogteknologi har forskellige analyseværktøjer som fx en ordklasse genkender POS-tagger. Kan anvendes til DU3. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 8 ud af 14

9 integrationsministeriet / danskuddannelse nye prøver til danskuddannelsen for voksne udlændinge Af Mie Bardrum, Danskuddannelsesenheden På grund af den nye karakterskala, 7-trins-skalaen, skal der benyttes nye prøvebeviser til danskuddannelserne for voksne udlændinge fra prøveterminen november-december I forlængelse af indførelsen af den nye karakterskala, 7-trins-skalaen, har Integrationsministeriet fået udarbejdet nye prøvebeviser til danskuddannelse til voksne udlændinge, som skal tages i brug fra prøveterminen novemberdecember Samtlige beviser er blevet opdateret, og det er derfor ikke muligt at anvende tidligere beviser, hvis de prøveafholdende udbydere skulle have et overskud på lager. Ud over de hidtidige beviser er der desuden udarbejdet et overgangsbevis til Studieprøven til de kursister, der har modtaget en karakter efter 13-skalaen i enten den skriftlige eller den mundtlige del, og som derefter modtager en karakter efter 7-trins-skalaen for den sidste del. Beviserne kan bestilles hos Kommuneinformation på tlf eller på integrationsministeriet / danskuddannelse nye pjecer fra Integrationsservice Familierådslagning når familierne selv lægger planer til gavn for barnet eller den unge. Oktober Pjecen er udgivet i samarbejde mellem psykolog Jytte Faureholm og konsulentenheden Integrationsservice i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 9 ud af 14

10 integrationsministeriet / danskuddannelse nye pjecer fra Integrationsservice... fortsat Family Consultation when families themselves make plans for the benefit of the child or adolescent. October The brochure has been produced as a result of a cooperation between Psychologist Jytte Faureholm and the Integration Service consultant unit of the Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs. Foredragsturné Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration stiller skarpt på æresrelaterede konflikter og tvangsægteskaber i familier med minoritetsbaggrund. September Kontakt Integrationsservice for at få tilrettelagt en dag med to foredrag i din kommune. Spørgsmål vedrørende foredragsturnéen kan rettes til koordinator Rasmus Nygaard på tlf eller e-post Integrationspolitik i kommunen 15 gode råd til kommunens integrationspolitik. November I denne folder samler Integrationsservice 15 gode råd til kommuner, som vil formulere en integrationspolitik. De 15 gode råd er ikke en opskrift på en integrationspolitik men 15 gode råd til den proces, hvor man lokalt formulerer den kommunale integrationspolitik. Find link til kommunale integrationspolitikker via : Gribskovmodellen et metodehæfte om en håndholdt beskæftigelsesindsats. Oktober Metodehæftet er udgivet som materiale til en seminarrække, som Integrationsservice afvikler i samarbejde med Gribskov Kommune og samarbejdsparterne fra Projekt 44 point = arbejde. Seminarrækken på 10 seminarer fordelt over hele landet afvikles i efteråret og vinteren 2007/2008. Integrationsservice tilbyder med seminarrækken andre kommuner at få ny viden og inspiration til at styrke den beskæftigelsesrettede indsats over for indvandrerkvinder med begrænsede forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet. Se mere på Integrationsservice, tlf e-post: DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 10 ud af 14

11 integrationsministeriet / danskuddannelse husk puljen grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Gitte Østergaard Nielsen, Danskuddannelsesenheden Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning åbnede for ansøgninger den 1. september Puljen løber t.o.m. udgangen af Puljens formål er at udvikle arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortudannede udlændinge kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse. De eneste, der ikke er indeholdt i målgruppen, er ledige selvforsørgede og ledige, der endnu ikke har opbrugt den tre-årige uddannelsesret. Sidstnævnte henvises til ordinær danskuddannelse. Der er indtil nu søgt puljemidler især til beskæftigede, og eksempler på målgrupper er mange og forskelligartede: Pakkeoperatører, rengøringsassistenter, landbrugsmedhjælpere, SOSU-medarbejdere osv. Før en udbyder af danskuddannelse kan søge midler fra puljen, skal målgruppen være indkredset. Der er løbende og hurtig sagsbehandling. Yderligere oplysninger samt særligt ansøgningsskema findes på under Puljer. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk omfatter et undervisningsforløb på op til 70 timer, og holdstørrelsen er som udgangspunkt mindst seks personer. Der skal søges for hvert hold. integrationsministeriet / danskuddannelse statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering Af Jette Lou, Danskuddannelsesenheden Statens erstatningsordning for praktikanter er reguleret i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 667 af 28. juni 2005 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering. Bekendtgørelsens personkreds omfatter bl.a. deltagere i danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven, hvis praktikforløbet er iværksat af sprogcentret eller anden udbyder af danskuddannelse. Skader skal anmeldes til Undervisningsministeriet på særlige anmeldelsesblanketter. Se nærmere herom på Undervisningsministeriets hjemmeside: under For institutioner / Drift af institutioner / Erstatning og forsikring / Statens erstatningsordning for uddannelsessøgende eller direkte link: htm?menuid= Praktikanterne er omfattet af erstatningsordningen ved deltagelse i praktikforløb i op til sammenlagt 13 uger inden for et skoleår, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. Hvis en kursist er i praktik, f.eks. nogle dage om ugen, eller et antal timer om dagen, omregnes de 13 uger til dage (13x 5 dage) eller timer (13 uger x 27 timer). DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 11 ud af 14

12 OPSLAGSTAVLEN ARBEJDSDANSK - seminar på Nyborg Strand august 2007 Af Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2 Under overskriften Arbejdsdansk blev der i august 2007 afholdt et arbejdsseminar om dansk og arbejde for cirka 60 lærere og andre medarbejdere ved udbydere af danskuddannelse. På arbejdsseminaret blev indsamlet råmateriale til en tværgående erfaringsopsamling. Materialet fra arbejdsseminaret er efterfølgende bearbejdet til vejledninger og skabeloner, som ligger på nettet i elektronisk form, så de nemt kan tilpasses lokale forhold. Produkterne er: En spørgeguide til interview af virksomhed En spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Beskrivelse af dansksprogligt niveau - anbefalinger om, hvordan man kan beskrive en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Opstilling af indikatorer anbefalinger om, hvordan man opstiller indikatorer til evaluering af det ikke-umiddelbart målelige Disse ligger på ministeriets hjemmeside dk og på FLDs hjemmeside som PDF-filer. Hvis man ønsker dokumenterne som Word-filer for at kunne redigere i dem, kan de rekvireres ved henvendelse til Arbejdsseminaret blev arrangeret i et samarbejde mellem FLD Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser VPC VoksenPædagogiskCenter i Københavns Kommune Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2. Forberedelse og efterbehandling af arbejdsseminaret er finansieret af Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration. Arbejdsgruppen, som stod for forberedelse og efterbehandling af arbejdsseminaret er Claes Mørkeberg, Sprogcenter Hellerup, Chris Kuylenstierna, Brøndby Sprog- og Integrationscenter, Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC2, samt Thorkil Dam, FLD, SPILLETS REGLER - undervisningsmateriale i jobsøgningens spilleregler til ledige flygtninge og indvandrere i Danmark Af Wissam S. Chami CLAVIS sprog & kompetence har udviklet et undervisningsmateriale i jobsøgningens spilleregler, som er målrettet ledige flygtninge og indvandrere i Danmark, der enten er i gang med eller allerede har afsluttet en danskuddannelse. Materialet er udviklet og afprøvet i forbindelse med et større udviklingsprojekt i foråret 07, støttet af Integrationsministeriet. Dette projekt havde til formål at styrke jobsøgningsfrekvensen og udslusningen blandt 30 isoleringstruede, ledige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk ved at arbejde med kvindernes personlige præsentation over for arbejdsgivere, og ved at integrere coaching i den arbejdsmarkedsrettede indsats på CLAVIS. Materialet kan anvendes af ansatte på sprogcentre, i jobcentre, i kommuner og af andre aktører. Formålet er at klæde målgruppen på til at håndtere mødet med danske ansættelsesansvarlige. Der arbejdes med at gøre kursisterne fortrolige med de uskrevne regler og medarbejderforventninger, der gælder for jobsøgning i Danmark, og som måske er anderledes end det, de er vant til fra deres hjemlande. Der arbejdes både konceptuelt og konkret med, hvorfor og hvor- DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 12 ud af 14

13 OPSLAGSTAVLEN dan ledige flygtninge og indvandrere kan præsentere sig selv over for danske arbejdsgivere i cv et, i den skriftlige ansøgning, pr. telefon og i selve jobsamtalen. Materialet kan rekvireres hos CLAVIS Materialet består af tre dele: en Lærervejledning, et Arbejdshæfte til kursisterne og en film af en jobsamtale mellem en dansk arbejdsgiver og en ansøger med anden etnisk baggrund end dansk. Materialet kan rekvireres hos CLAVIS sprog & kompetence på telefon eller via dk. Man kan enten bestille et klassesæt der inkluderer 1 Lærervejledning, 15 Arbejdshæfter samt filmen, eller man kan rekvirere en master-cd, hvorfra man selv kan printe materialet ud. CLAVIS sprog & kompetence /v. FOF Greve Sprogcenter En ny hjemmeside har set dagens lys. Her kan man f.eks. læse om sproglige råd og regler, fordybe sig i temaer om sprog og teste sin sproglige viden. Hjemmesiden kan stærkt anbefales til alle, der underviser i det danske sprog og/eller interesser sig for det danske sprog. redigeres af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. VORES FÆLLESSPROG PÅ NETTET - den kontrastive grammatikserie nu tilpasset e-læring Af Annie Nielsen, VIFIN Vores fællessprog i digital udgave består af de 10 bøger, forståelsesspørgsmål på de ti sprog og øvelser på dansk. Derudover rummer materialet et minilex, en oversigt over grammatiske betegnelser og en lærervejledning. Undervisningsmaterialet er gratis og ligger frit tilgængeligt for alle på undervisningsplatformen Projektet er finansieret af integrationsministeriet, og konsulentfirmaet Bifrost, freelance underviser og forfatter Gry Clasen og Videnscenter for Integration har stået for digitaliseringen. Fra analogt til digitalt materiale Vores fællessprog blev udviklet i et projekt under Silkeborg Daghøjskole i 90érne. Idékvinden var Annie Nielsen. Den mest grundlæggende danske grammatik er oversat og sammenlignet med ti forskellige sprog. Bøgerne har været meget brugt til klasseundervisning, men er udgået fra forlaget. Nu er materialet genopstået i en digital version tilpasset den digitale læringssituation. I klasseundervisningen understøtter underviseren læringen ved at stille spørgsmål til det læste, og komme med ekstra eksempler og øvelser. Vores fællessprog er i den digitale udgave suppleret med forståelsesspørgsmål. Forståelsesspørgsmålene er oversat, så materialet kan bruges tidligt i sprogindlæringsprocessen. Øvelser til træning Der er udarbejdet øvelser til træning. Øvelserne er på dansk. I nogle af øvelserne er der indlagt forklarende feedback og ikke blot rigtigt eller forkert. Såvel forståelsesspørgsmål som øvelser er udarbejdet i et program, der er selvkontrollerende. Vores fællessprog er velegnet til selvstudier, og kan som sådan bruges differentieret, og dermed tilgodese den enkelte kursists niveau og behov. Kom godt i gang Prøv selv Vores fællessprog på: For introduktion og kursus i kontrastiv sprogundervisning og Vores fællessprog. Kontakt: Annie Nielsen, Bifrost tlf.: eller Gry Clasen, tlf.: DET FLYVENDE TÆPPE : 06 : 2007 : SIDE 13 ud af 14

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 14 : 2009 ny bevilling til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Af Peter Villads Vedel, Danskuddannelsesenheden, Integrationsministeriet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Profession sproglærer

Profession sproglærer sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 42, juni 2008 tema Profession sproglærer Offentligt ansatte, herunder sproglærere, udsættes i disse år for professions oprustning som modsvar

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar Kvindebazar Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar 1 Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets Kvindebazar Udbyderkatalog Integrationsministeriets kvindebazar

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier Nr. 3 August 2008 Sprog, læring og medier Indhold Sprog er nøglen til integration? Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening 4 It og sprog i rygsækken Interview med Lars Bo Nielsen og Mia Sander, Mikro

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen.

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Weihnachtsmärkte in Deutschland. Læs s. 26 Nr. 4 - December 2008 Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Interaktive whiteboards øger motivation og opmærksomhed Fremmedsprog er musiske fag En

Læs mere