Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og infiltration ved Larsens Plads/Skt. Annæ Plads - Fase 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og infiltration ved Larsens Plads/Skt. Annæ Plads - Fase 2"

Transkript

1 HOFOR A/S Miljø og Arbejdsmiljø Ørestads Boulevard København S Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og infiltration ved Larsens Plads/Skt. Annæ Plads - Fase Sagsnr Dokumentnr HOFOR A/S har søgt Center for Miljøbeskyttelse om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og infiltration af havvand i forbindelse med etablering af ny kølevandsledning og ny udløbsledning for skybrudssikring. Ledningerne ligges under grundvandsspejlet, og der vil være behov for at sænke grundvandsspejlet i ledningstraceerne under udgravning og lægning af rør. Projektet omfatter tre faser/delprojekter, hvor af denne tilladelse kun omfatter fase 2, som er grundvandssænkning og infiltration på matr. nr. 314, Sankt Annæ Østre Kvarter. Fase 2 er delt i to perioder. Fra maj juli 2015 etableres skybrudsledningen og fra september november 2015 anlægges kølevandsledningen. Dette skyldes at der ikke kan arbejdes med kølevandsledningen hen over sommeren. I alt forventes oppumpet m 3 grundvand og infiltrere m 3 havnevand over perioden på 2 x 2 måneder. Faserne 1, 2 og 3 er tæt forbundne, da byggegruberne etableres op af hinanden. Derfor betragtes de oppumpede vandmængder samlet, og i alt på m 3. Det medfører, at der skal gives tilladelse til bortledningen af grundvand i fase 2, selv om vandmængderne er under m 3. Alle 3 faser vil køre sideløbende. For fase 1 og 3 er der meddelt følgende tilladelser: Fase 1: Tilladelse til midlertidig infiltration ved Larsens Plads/Sankt Annæ Plads, matr. nr. 403, Sankt Annæ Øster Kvarter, dateret den Der forventes oppumpet m 3 grundvand, og infiltreret m 3 havnevand. Fase 3: Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, infiltration og etablering af A-boringer ved Sankt Annæ Plads, matr. nr. 7000d, Sankt Annæ Østre Kvarter Fase 3, under udarbejdelse. Der forventes oppumpet m 3 grundvand og infiltreret tilsvarende mængde havnevand.

2 TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG OPPUMPNING AF GRUNDVAND OG INFILTRATION AF HAVNEVAND Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed følgende tilladelser på matr. nr. 314, Sankt Annæ Østre Kvarter, under fase 2: Tilladelse til oppumpning (bortledning) af op til m 3 grundvand i medfør af vandforsyningslovens 26 (LBK nr af 30/09/2013). Tilladelse til infiltration af op til m 3 havnevand i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 (LBK nr. 879 af 26/06/2010). Tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til havneanlægget, er meddelt i en særskilt tilladelse. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: Generelt: 1. Det indsendte projekt for fase 2 skal udføres, som det er beskrevet i ansøgningen med efterfølgende ændringer i /4/ og de justeringer, der fremgår af nedennævnte vilkår. 2. Center for Miljøbeskyttelse skal modtage besked om projektets opstart en uge inden infiltration/grundvandssænkning påbegyndes. 3. Center for Miljøbeskyttelse skal straks kontaktes, hvis projektet ændres eller hvis der konstateres nye forureningsforhold med henblik på eventuel revurdering. 4. Påvirkning af grundvandsressourcens hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold, herunder mobilisering af eksisterende grundvandsforurening, skal søges minimeret. 5. Forandring af grundvandsstanden som følge af infiltration må ikke medføre skader på bygninger eller anlæg i området. Grundvandssænkning: 6. Før grundvandssænkningen må opstartes skal der udtages en vandprøve fra en pumpeboring, pumpemanifold eller tilsvarende. Resultatet skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse inden grundvandssænkningsanlægget kan tages i anvendelse. Efter pumpestart udtages 1 vandprøve hver måned. Analyseparametrene skal som minimum omfatte BTEX, PAH er, metal- Side 2 af 12

3 ler (jern, arsen, bly, barium) og klorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter. 7. Oppumpningssystemet for fase 2 skal forsynes med vandure for at kontrollere den oppumpede vandmængde. Vandurene skal aflæses mindst 1 gang ugentligt. 8. Den generelle afsænkningsdybde i byggegruben må ikke være dybere end kote -1,5 m DVR90 for fase Hele det berørte areal er beliggende i den indre by, der er omfattet af Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af den 21. marts 1991, med baggrund i byggelovens 12A, om at der skal stilles særlige krav om foranstaltninger, der skal hindre betydende grundvandssænkninger i de omkringliggende områder af hensyn til sætningsrisiko i ukonsoliderede jordlag og af hensyn til fundamenter baseret på træpæle og lignende. Københavns Kommune stiller derfor som særligt krav, at der kun må ske en sænkning af grundvandsstanden inden for matriklen, hvorfra der bortledes grundvand. 10. Inden opstart af grundvandssænkningen i fase 2, skal infiltrationssystem være testet, så det sikres at der kan infiltreres tilstrækkeligt, til at vandtrykket under hotellet kan opretholdes, ellers skal infiltrationssystemet udvides/tilpasses. 11. Center for Miljøbeskyttelse skal orienteres om forløbet af testen i vilkår 10, så snart den foreligger. Det skal angives om testen har medført ændringer i infiltrationssystemet i forhold til det som er beskrevet i ansøgningen, og ref. /4/. 12. Der skal styres efter at opretholde et uændret vandtryk i de omkringliggende grundvandsforekomster fraregnet de naturlige variationer. Der tages udgangspunkt i den gennemførte synkronpejlerunde, jf. vilkår 21 samt evt. indsamlede tidsserier fra dataloggere, placeret i området omkring havnen, der ikke er påvirket af bortledning af grundvand. Der må ikke optræde sænkninger, der i væsentlig grad og i længere tid overstiger de sænkninger, der er angivet i ansøgning fra Der skal være afskærende spunsvægge/københavnervægge hele vejen rundt om byggegruben. Infiltration: 14. Infiltrationsanlægget for fase 2 skal være fuldt udbygget, inden bortledning påbegyndes. Side 3 af 12

4 15. I de 2 ekstra infiltrationsboringer, som etableres på matr. nr. 314, Sankt Annæ Østre Kvarter, skal der udarbejdes en boreprofil for hver boring. Boreprofilerne skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse inden opstart af bortledningen. 16. Under fase 2 må der infiltreres med rent havnevand i de eksisterende og planlagte infiltrationsboringer vist på bilag 2. Indtag skal forsynes med renseanlæg og filter. Indtag skal være dykket mindst 2 meter under normal havnevandstand. 17. Før opstart af infiltration, skal der udtages en vandprøve af det rensede havvand. Der skal minimum analyseres for chlorid, ilt, NVOC og total kulbrinter. Resultatet skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse inden reinfiltrationsanlægget kan tages i anvendelse. Herefter skal der udtages vandprøver hver måned. 18. Hvis det skulle blive nødvendigt at tilsætte flokkuleringsmidler for at drive infiltrationsanlægget, skal det anvendte middel være godkendt af Center for Miljøbeskyttelse inden ibrugtagning. 19. Under fase 2 må der infiltreres i alt op til m 3 havnevand i løbet af de 2 x 2 måneder projektet forventes udført. 20. Infiltrationssystemet skal forsynes med vandure for at kontrollere den infiltrerede vandmængde. Vandurene skal aflæses mindst 1 gang ugentligt. 21. Inden infiltrationen iværksættes, skal moniteringsboringerne være etableret, og der skal være gennemført mindst én synkron pejlerunde for samtlige boringer. Monitering: 22. Der skal foretages monitering af grundvandsstanden i boringerne PE30, GBPE31, MO4, M4, M5, PBIN5 og KV1. Boringernes placering fremgår af bilag 3. Moniteringen skal ske via datalogger, der måler vandstanden 1 gang i timen, og vurderes dagligt, indtil grundvandsstanden har opnået stabile forhold. Derefter kan vurderingen nedsættes til 1 gang om ugen. Derudover skal der håndpejles 1 gang om måneden for at verificere loggerdata. 23. Manuelle pejledata skal sammenholdes med de automatiske loggerdata for konsistens. Der pejles, indtil effekten af bortledningen er ophørt. Center for Miljøbeskyttelse afgør, hvornår effekten af grundvandssænkningen kan anses for ophørt. Side 4 af 12

5 24. Center for Miljøbeskyttelse kan til enhver tid stille krav om supplerende overvågnings- og prøvetagningsboringer samt krav om vandanalyser. Beredskabsplan: 25. Der skal opstilles installationer, så afhjælpende tekniske ændringer, ved driftsforstyrrelser samt uacceptable grundvandssænkninger m.v., kan foretages umiddelbart og inden 2 dage. Disse tiltag skal beskrives i en beredskabsplan, der skal sendes til og godkendes af Center for Miljøbeskyttelse inden bortledning/reinfiltration må begynde. Det skal fremgå, hvor lang tid det vil tage at iværksætte de forskellige beredskabsforanstaltninger. Rapportering: 26. Senest 3 uger efter opstart af anlægget til grundvandssænkning skal Center for Miljøbeskyttelse modtage første afrapportering indeholdende resultatet af testen, pejlinger, vandanalyser og status for oppumpede og infiltrerede vandmængder for fase 2. Efterfølgende skal der afrapporteres hver 6. uge med mindre andet aftales med Center for Miljøbeskyttelse. 27. Når oppumpning og infiltrering er afsluttet, skal der udarbejdes en slutrapport for fase 2 med en vurdering af den samlede påvirkning af grundvands- og forureningsforholdene på det berørte område. Rapporten skal indeholde pejling, analyseresultater, prøvetagningsbeskrivelse, infiltreret vandmængde og eventuelle tiltag samt dato og metode for sløjfning af boringerne i byggegruben. 28. Den afsluttende rapport jf. vilkår 27, skal fremsendes senest 4 uger efter oppumpningen/reinfiltrationen er ophørt. Gyldighed Tilladelsen gælder i 7 måneder efter projektet er påbegyndt, dog skal oppumpningen (bortledningen) være afsluttet senest den 31. december Tilladelse til infiltration efter Miljøbeskyttelseslovens 19, kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, af hensyn til miljøbeskyttelsen jf. 20, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelse til bortledning af grundvand efter Vandforsyningslovens 26 kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsæt- Side 5 af 12

6 ninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. 26, stk. 3 i vandforsyningsloven. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. vandforsyningslovens 75 og 77 samt miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 8. juli Hvem kan klage? Det er fastlagt i vandforsyningslovens 80 og miljøbeskyttelseslovens 98, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Det følger af vandforsyningslovens 75, stk. 3 og miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 1, at klage skal indgives skriftligt til Københavns Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og højest 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Klagen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil modtage en kopi af kommunens udtalelse. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening. Vejledning om håndtering i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis udnyttelse af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, jf. vandforsyningslovens 78 stk. 3. Søgsmål Hvis tilladelsen til infiltration ønskes prøvet ved domstolene, skal der Side 6 af 12

7 anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Ansvar I henhold til vandforsyningslovens 28 er bygherre erstatningspligtig for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne. Center for Miljøbeskyttelse påtager sig med denne tilladelse intet ansvar for skader på rør, kabler m.m. ved placering af boringerne. Sagens behandling: Følgende har indgået i Center for Miljøbeskyttelses behandling af sagen: /1/ Ansøgning om tilladelse til oppumpning og udledning af vand fra udgravning i forbindelse med anlæggelse af havvandsledning og skybrudsledning ved Larsen Plads og Sankt Annæ Plads af 25, november 2014 samt vedhæftet bilag Grundvandshåndtering for anlæg af havvandsledning ved Larsens og Sankt Annæ Plads, Fase 1, 2 og 3 udarbejdet af COWI, dateret den 30. oktober /2/ HOFOR svarer: Ansøgning om oppumpning og reinfiltrering SAP fase 2-3 modtaget den 17. december fra HOFOR. /3/ Fra Jan Stæhr, COWI af 15. januar 2015 vedr. Moniteringsboring M5. /4/ Supplerende info vedr. grundvandshåndtering ved Skt. Annæ Plads, udarbejdet af Cowi den /5/ Ansøgning om tilladelse til A-boringer med tilhørende oversigtskort, indsendt af Cowi den 21. maj Side 7 af 12

8 PROJEKTET I forbindelse med HOFORs etablering af et nyt kølevandsindtag på Kvæsthusbroen skal der etableres en kølevandsledning fra indtaget i havnen og frem til en eksisterende ledning ved Sankt Annæ Plads. Ledningen vil passere igennem et opfyldt areal nord for et forsinkelsesbassin for enden af Kvæsthusgraven, gennem Larsens Plads og langs Scandic Hotel på Sankt Annæ Plads. Der skal endvidere etableres en udløbsledning for skybrudssikring i samme tracé, som også vil ligge under grundvandsspejlet ved Sankt Annæ plads. Projektet er opdelt i tre faser. Fase 1 Fase 1 udgør en 4 meter dyb udgravning mod inderhavnen ved Larsens Plads (se bilag 1). Der er ansøgt om oppumpning af m 3 grundvand og infiltrering af m 3 havnevand. Arbejdet forventes at ske over to perioder, i samme tidsrum som fase 2. Fase 2 Fase 2 udgør en 1,5 meter dyb udgravning øst for Scandic Hotel på Sct. Annæ Plads (se bilag 1). Fase 2 forventes påbegyndt samtidig med fase 1 og at overlappe med fase 3. Etablering af skybrudsledningen forventes udført maj juli 2015 og kølevandsledningen forventes udført september november 2015, da der ikke kan arbejdes med kølevandsledningen hen over sommeren. I den mellemliggende periode juli september 2015, er bortledningen sat i bero. Der opsættes en spunsvæg langs byggegruben, hvor i vandstanden sænkes til kote -2,0 m, dvs. ½ meter under dybeste udgravningsniveau. Grundvandssænkningen forventes udført med sugespidsanlæg i fyldlaget. Det vurderes at der maksimalt skal oppumpes m 3 fra byggegruben i løbet af de i alt 4 måneder (2 x 2måneder) projektet kører. Det oppumpede grundvand ønskes udledt til Kvæsthusgraven. For at opretholde vandtrykket i det primære grundvandsmagasin infiltreres havnevand via den eksisterende infiltrationsring. Infiltrationsanlægget er oprindeligt oprettet ved udførelse af skuespillerhuset og andre projektet ved Kvæsthusbroen. Det består af i alt 16 infiltrationsboringer til det primære grundvandsmagasin. Der benyttes havvand til reinfiltration. Vandet pumpes op fra havnen og føres igennem en isoleret og opvarmet filtercontainer før det infiltreres. I forbindelse med udgravning af byggegruben for fase 2 fjernes et par af de eksisterende infiltrationsboringer, og der etableres 2 nye infiltrationsboringer mellem byggegruben for fase 2 og Hotel Scandic. Placeringen af nye og eksisterende infiltrationsboringer fremgår af bilag 2. Side 8 af 12

9 Cowi skønner ikke at det er nødvendigt at reinfiltrere i det sekundære grundvandsmagasin, efter at udgravningskoten er hævet til kote -1,5. Den samlede mængde havnevand der ønskes infiltreret skønnes til m 3. Cowi har opstillet en grundvandsmodel for at vurdere effekten af de overlappende grundvandssænkninger for de tre fase, i perioden september til november. Ifølge Cowi testes på den måde det scenarie der anses for at repræsentere den størst mulige sænkning ved samtidig tørholdelse i alle tre faser. Beregningerne viser at sænkningen i det terrænnære grundvandsmagasin, ikke spreder sig ind under Scandic Hotel. Dermed indikeres, at samtidig grundvandssænkning i de tre faser ikke skaber uhensigtsmæssig sænkning i de terræn- og fundamentsnære jordlag. Under hotellets tilbygning ses en sænkning op til 0,5 meter, forsaget af fase 2. Cowi vurderer ikke at tilbygningen er kritisk i forhold til sætning ved grundvandssænkning. For det primære magasin viser modelberegningerne, at en samtidig sænkning fra tørholdelse af alle tre byggegruber giver en begrænset sænkning umiddelbart uden for byggegruberne. Dog ses sænkningen i kalken ved fase 3 under det sydvestlige hjørne af hotellet på maksimalt 0,5 m Fase 3 Fase 3 udgør en ca. 3 meter dyb byggegrube i vejarealet syd for Scandic Hotel (se bilag 1). Der er ansøgt om oppumpning af m 3 grundvand, og infiltration af tilsvarende mængde havnevand, hvor af m 3 ønskes infiltreret til det primære magasin og ca m 3 til det sekundære magasin. Arbejdet forventes at opstarte i maj/juni 2015 og vare ca. 8 måneder. Geologi og hydrogeologi Generelt er jordlagene i området meget inhomogene, og der har tidligere været udskiftet jord mange gange. Ved Larsens Plads/Sankt Annæ Plads består geologien primært af sand- og grusfyldlag øverst og fra kote 8 træffes kalklag. Lokalt ved byggegruben i fase 3 ses øverst et sandet fyldlag, herunder et 2 3 meter tykt lerlag i kote -2 til -5. Under lerlaget findes et mellem-/grovkornet sand-gruslag, som ligger oven på kalken. Vandspejlet står i ca. kote 0, svarende til havniveau. Drikkevandsinteresser og jord- grundvandsforurening Der indvindes ikke drikkevand i området, og der er ingen drikkevandsinteresser. Side 9 af 12

10 Det forventes at den oppumpede vandkvalitet svarer til kvaliteten af havnevandet, da der stadig foregår udveksling mellem havnen og de omkringliggende områder. HOFOR oplyser, at der i jorden ved Larsens Plads er forurenet med ildelugtende stoffer, og der er iværksat prøvetagning og analyse af vandet. Det kan være nødvendigt at rense vandet inden det ledes til havnen. Arealet er ikke kortlagt. Monitering og beredskab HOFOR vil monitere i boringerne PE30, GBPE31, MO4, M4, M5, PBIN5 og KV1 i forbindelse med grundvandssænkningen. Boringernes placering kan ses af bilag 3. De er placeret på alle relevante sider af byggegruben, så der moniteres i alle retninger omkring byggegruben. M5 er placeret tæt på Scandic Hotel, og er nærmeste boring til overvågning af vandspejlet under hotellet. Desuden moniteres grundvandstanden inde i selve byggegruben. Det er ikke muligt at overvåge vandstanden inde under hotellet. Der er installeret dataloggere i alle moniteringsboringerne, som måler i øvre og nedre magasin. Der måles vandstand 1 gang i timen. Desuden håndpejles ca. 1 gang om måneden for at verificere loggerdata. Der udarbejdes en beredskabsplan for anlægget til grundvandshåndtering. Beredskabsplanen fremsendes til myndighederne inden opstart af grundvandssænkningen. Konklusion Center for Miljøbeskyttelse har sat vilkår om monitering i området omkring byggegruben, for at sikre at vandstanden opretholdes, da byggegruben ligger i indre by, hvor der er særlig begrænsninger på vandhåndteringen. Det vurderes at M5 tæt på Scandic Hotel, er tilstrækkelig til at overvåge/kontrollere vandstandsændringer under bygningen. Der er sat krav om testning af infiltrationssystemet i fuld skala inden grundvandssænkningen starter, for at sikre at det valgte infiltrationssystem er tilstrækkeligt til at opretholde en acceptabel grundvandsstand. Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at grundvandshåndteringen i forbindelse med etablering af ledningerne kan gennemføres uden uacceptable risici for miljøet og de omkringliggende bygninger. Side 10 af 12

11 Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Dorthe Tirsgaard eller Morten Ejsing Jørgensen eller tlf Med venlig hilsen Dorthe Tirsgaard Morten Ejsing Jørgensen Civilingeniør Geolog Bilag 1: Placering af byggegruben for fase 1, 2 og 3 Bilag 2: Placering af eksisterende og planlagte infiltrationsboringer Bilag 3: Placering af moniteringsboringer Kopi COWI, Jan Stæhr, Sankt Annæ Selskabet, Claus Thorsen, Københavns Kommune, CMB Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Københavnernes Miljøforening, Greenpeace Danmark, Forbrugerrådet, Danmarks Sportsfiskeriforbund, Side 11 af 12

12 Bilag 1 Placering af byggegruberne for fase 1, 2 og 3. Side 12 af 12

13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 2 Placering af eksisterende og planlagte reinfiltrationsboringer

14 Bilag 3 Placering af moniteringsboringer til overvågning i fase 2 Side 14 af 2

Tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til Øresund eller kloak meddeles i en særskilt tilladelse.

Tilladelse til udledning af det oppumpede grundvand til Øresund eller kloak meddeles i en særskilt tilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ifm. etablering af Ny

Læs mere

HOFOR A/S har den 25. november 2014 ansøgt Center for Miljøbeskyttelse

HOFOR A/S har den 25. november 2014 ansøgt Center for Miljøbeskyttelse Sankt Annæ Selskabet A/S Att. Direktør Ole Bach Kvæsthusgade 10 1251 København K Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, infiltration og etablering af A-boringer ved Sankt Annæ Plads, matr. nr.

Læs mere

Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til pumpestation

Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til pumpestation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse RAMBØLL DANMARK A/S Hannemanns Allé 53 2300 København S Tilladelse til reinfiltration ved Hannemanns Allé ifm. tilslutning af ledning til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand ved Kulbroen, Arni Magnussons Gade 6, matr. nr og 1695a Udenbys Vester Kvarter

Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand ved Kulbroen, Arni Magnussons Gade 6, matr. nr og 1695a Udenbys Vester Kvarter KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Malu Cordius (maco@hofor.dk) Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej 9 2860 Søborg Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave 31-08-2015 Sagsnr. 2015-0193289

Læs mere

Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand ved Bygværk 3 i Vigerslevparken ved Sønderkær

Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand ved Bygværk 3 i Vigerslevparken ved Sønderkær KØBENHANS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København Ø Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand ved Bygværk 3 i igerslevparken ved

Læs mere

Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand i forbindelse med opførelsen af Turbinehuset, Adelgade 12 matr.nr.

Tilladelse til midlertidig reinfiltration af grundvand i forbindelse med opførelsen af Turbinehuset, Adelgade 12 matr.nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse RAMBØLL A/S Hannemanns Allé 53 2300 København S Att.: Thomas Petri, tpe@ramboll.dk 13-01-2015 Sagsnr. 2014-0180208 Dokumentnr. 2014-0180208-27

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom på Sandkaj, 2150 Nordhavn, matr. nr. 2g, Frihavnskvarteret

Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom på Sandkaj, 2150 Nordhavn, matr. nr. 2g, Frihavnskvarteret HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Anja Collin Højen 25-05-2016 Sagsnr. 2013-0189288 Dokumentnr. 2013-0189288-59 Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038 Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder.

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 100.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed LEGO System A/S tilladelse

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse af Finsen bygningen ved Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse af Finsen bygningen ved Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Att: Sidse Nilsen Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig bortledning i forbindelse med etablering af slusedæmning ved Vigen, Rundholtsvej 95-97, 2300 København S

Tilladelse til midlertidig bortledning i forbindelse med etablering af slusedæmning ved Vigen, Rundholtsvej 95-97, 2300 København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse GF Artillerivej Syd c/o NCC Property Development A/S Østmarken 3B 2860 Søborg Tilladelse til midlertidig bortledning i forbindelse med

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ved Strandboulevarden 47, 2100 Kbh. Ø, matr. nr. 109o, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh.

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ved Strandboulevarden 47, 2100 Kbh. Ø, matr. nr. 109o, Udenbys Klædebo Kvarter, Kbh. Københavns Kommune Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København V Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration ved Strandboulevarden 47, 2100 Kbh. Ø, matr. nr. 109o, Udenbys

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund.

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Zacho-Lind A/S Baldersbækvej 10-12 2635 Ishøj Att.: Christian Rønne 17-12-2015 Sagsnr. 2015-0280272 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Scala-grund, Axeltorv 2, 1502 København V, matr. nr. 66, Vestervold

Scala-grund, Axeltorv 2, 1502 København V, matr. nr. 66, Vestervold GEO Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby Att.: Jesper Furdal Tilladelse til etablering af A-boringer, midlertidig bortledning af grundvand og reinfiltration af grundvand for byggeprojekt ved Axeltorv 2, 1502,

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev.

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev. Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile,

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2014 Tilladelse og vilkår Billund Kommune

Læs mere

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Mølleåværket A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Dato: 21-06-2016 Ref.: METMO J.nr.: 13.02.17-P19-3-16 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af AnitaMox-anlæg,

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej 10 8850 Bjerringbro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND-

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND- TREFOE Vand A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk TILLADELSE

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet Billund Kommune meddeler hermed Sdr.

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Resumé omfang af ansøgning 3 1.2 Byggeriet 4

NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Resumé omfang af ansøgning 3 1.2 Byggeriet 4 DANICA EJENDOMME NYT BYGGERI PÅ KANALVEJ. ETAPE 2 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk GRUNDVANDSHÅNDTERING OG KONTROL I ANLÆGSFASEN ANSØGNING

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup Center Natur og Miljø Lindenborg Slot v/den Schimmelmannske Fond Østergade 32 9510 Arden Sendt til Henrik Thorlacius-Ussing via htu@lindenborg.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af grundvand ved vindmølleprojekt Nees Vest

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledning af grundvand ved vindmølleprojekt Nees Vest Christensen/Kromann ApS Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro 1. december 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 13.02.17P20-0001 S.nr.: 130078 B.nr.:

Læs mere

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed Lego System A/S tilladelse

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

12-01-2012. ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann. Sagsnr. 2011-161667. Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K

12-01-2012. ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann. Sagsnr. 2011-161667. Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K ATP Ejendomme A/S Att: Christian Hartmann Møntergården Gothersgade 49 Postboks 2160 1016 København K Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand samt reinfiltrering

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Turebylille Vindmøllepark ApS Anders Dolmer Koldingshus Allé 1 4682 Haslev Kopi sendt pr. mail til rådgiver Benn Erik Grav, Rambøll: BEG@ramboll.dk Postadresse: Natur & Miljø

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding TEKNIK OG MILJØ SØGÅRD ANDELSBRUG AMBA Blåbjergvej 1 7280 Sønder Felding E-mail: sa79@firma.tele.dk Att.: Ole Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding Byggeri,

Læs mere

Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen

Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen Dir.tlf.: 43 59 12 78 Email: tmc@htk.dk

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Morten Ejsing Jørgensen Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Den kommunale håndtering af grundvandskøling og

Læs mere

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Frank Refsgaard Højmarksvej 19 Kragelund 8723 Løsning Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af Carlsbergs nye hovedkvarter, Gamle Carlsberg Vej 1-2, 2500 Valby

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af Carlsbergs nye hovedkvarter, Gamle Carlsberg Vej 1-2, 2500 Valby KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Carlsberg A/S Att: Annette Brammer Ny Carlsbergvej 100 1799 København V Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med

Læs mere

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By, Hvidbjerg

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. nr. 10d, Hvidbjerg By, Hvidbjerg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 09-06-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Ulrich Tue Jacobsen

Læs mere

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV Att: Hasse K. Davidsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til bortledning

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk TEKNIK OG MILJØ Knud Rahbek Paarupvej 38 6933 Kibæk Email: hoejlyst@mail.tele.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 806 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-20-14

Læs mere

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7,

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7, Kirsten Skov Johansen Langelund Skolevej 7 Langelund 7323 Give Sendt på mail: skovjohansen@hotmail.com 14-06-2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Langelund Skolevej 7, 7323 Give Vejle Kommune

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025. Frans Tange Kørupvej 18 Kørup 5450 Otterup Teknik og Miljø 7. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-37561 Dokument nr. 480-2014-933739 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 6223 Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde

Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge og anlægsarbejde Konsekvenser og erfaringer Birgitte A. Hollænder Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Baggrund Der er i de seneste år sket en stigning

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej 5 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 01-12-2015 Sagsnr.: 15/33450 Dok.løbenr.: 320448/15 Kontakt: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151

Læs mere

BJERRINGBRO VARMEVÆRK AMBA Realskolevej Bjerringbro

BJERRINGBRO VARMEVÆRK AMBA Realskolevej Bjerringbro Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg BJERRINGBRO VARMEVÆRK AMBA Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Tlf.: 87 87 87 87 dek@viborg.dk Foreløbig tilladelse til etablering af prøveboringer

Læs mere

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius VVM-screening af indvinding af grundvand som varmekilde i varmepumpe i ydre

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt #BREVFLET# Click here to enter text. Indvindingstilladelse, Ålykkevej 1, 9280 Storvorde Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Svend Åge Antonsen Karlsvej 22, Skovbo 9500 Hobro Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af 8 vindmøller ved Lyngdrup

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af 8 vindmøller ved Lyngdrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Miljø Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby GK ENERGI APS Skalhuse 5 9240 Nibe gk@gkvind.dk 08-02-2017 Midlertidig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

1. Kommunalbestyrelsens afgørelse... 2

1. Kommunalbestyrelsens afgørelse... 2 Dansk Miljørådgivning Ved: Hans-Henrik Clausen Vejlevej 163 6000 Kolding Plan og Miljø Dato: 31. marts 2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-35-14 Sagsbeh.: Gitte Gro Poulsen Lokaltlf.: 9945 5501 Ny Rådhusplads 1

Læs mere

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen,

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, JAE@ramboll.dk og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, nielserik.andersen@koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 jordvarmeboringer på adressen Kastaniestrædet 2, Herslev, 4000 Roskilde.

Tilladelse til etablering af 2 jordvarmeboringer på adressen Kastaniestrædet 2, Herslev, 4000 Roskilde. GeoDrilling ApS Skjoldbjergvej 2 6623 Vorbasse Att.: Marie Frøsig Ammitzbøll, adm@geodrilling.dk Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling JELLING GOLFKLUB Jelling Skovvej 2 7300 Jelling Sendt på mail: mail@jellinggk.dk 8. september 2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling Vejle Kommune giver dig hermed

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Att. Jesper Lind HOLBÆK KOMMUNE Dato: 26-05-2016 Sagsb.: Anne Sofie Olsen Sagsnr.: 16/18984 Dir.tlf.: 72368059 E-mail: ASO@holb.dk Tilladelse til midlertidig

Læs mere

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. LEGO Højmarksvej 7 7190 Billund Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, midlertidig vandindvinding til prøvepumpning samt midlertidig udledning af oppumpet grundvand på matr. nr. 5cl Billund By,

Læs mere

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af anlæg

Læs mere

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. 28e Jegindø By, Jegindø

Tilladelse til etablering af overvågningsboring på matr. 28e Jegindø By, Jegindø POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-05-2016 Naturstyrelsen, Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att: Niels Arne Wahl

Læs mere