Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universiteternes Statistiske Beredskab 2013"

Transkript

1 Universiteternes Statistiske Beredskab Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede af, hvad de mange milliarder kr., der årligt bevilliges til universiteterne, bruges til. Denne læsevejledning skal gøre det Statistiske Beredskab mere forståeligt for læseren, mens definitionsmanualen skal tjene til at gøre universiteternes indsamling og indrapportering af data mere ensartet og præcis. Indledningsvis skal det bemærkes, at der i 2007 foregik en række fusioner på universitetsområdet, således at Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Farmaceutiske Universitet blev lagt sammen med Københavns Universitet. Endvidere blev Handelshøjskolen i Aarhus og s Pædagogiske Universitet fusioneret med Aarhus Universitet. Derudover blev en række sektorforskningsinstitutioner indfusioneret i henholdsvis Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og s Tekniske Universitet. Aarhus Universitet fusionerede med Ingeniørhøjskolen i Aarhus i s Tekniske Universitet fusionerede med Ingeniørhøjskolen i København i De anførte strukturændringer betyder, at man skal være forsigtig med at foretage direkte sammenligninger årene imellem. Det Statistiske Beredskab er opdelt i kategorierne A til K. Den første opgørelse, tabel A, omhandler universiteternes indtægter. Tabel C består af detaljerede tal om personaleforbrug opdelt på videnskabeligt personale (VIP), deltidsansat videnskabeligt personale (DVIP) samt teknisk og administrativt personale (TAP). Tabel D giver oplysninger universiteternes egenkapital og balance. 1

2 Tabel E indeholder en række centrale opgørelser over universiteternes forbrug af bygninger, som det fordeler sig på forskning, uddannelse og øvrige aktiviteter. Herefter kommer opgørelse F til I med oplysninger vedrørende de studerende. Således finder man i tabel F bl.a. oplysninger om antallet af studerende og de studerendes alder, mens man i tabel G finder tal vedrørende gennemførelse. Tabel H er en oversigt over de studerendes studiemobilitet, mens tabel I viser tal vedrørende forskeruddannelse. Sidst finder man tabel K, der indeholder tal vedrørende samarbejde med parter uden for universitetssektoren. Tabel B (universiteternes omkostninger) er udgået fra beredskabet i 2012 efter etableringen af en indberetning til Uddannelsesministeriet. Der henvises i stedet til universiteternes indberetninger efter Uddannelsesministeriets vejledning for opgørelse af formålsfordele omkostninger. Disse indberetninger kan findes på Danske Universiteters hjemmeside, når processen omkring indsamling og validering er afsluttet. Tabel J (universiteternes forsknings- og formidlingsproduktion) er udgået i Der henvises i stedet til den Bibliometriske Forskningsindikator offentliggjort på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside. Universiteternes kommentarer til tabellerne kan indhentes nederst på hjemmesiden via linket Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab. Definition af hovedområder I tabellerne opereres med en række hovedområder, som dækker følgende faglige hovedområder: Humaniora: Samfundsvidenskab: Teknik og naturvidenskab: Sundhedsvidenskab: Uden For Hovedområde: De humanistiske fag, inkl. teologi og pædagogik. De samfundsvidenskabelige fag, inkl. jura. De naturvidenskabelige og tekniske fag. De sundhedsvidenskabelige fag. Kategorier som ikke kan placeres under et hovedområde. 2

3 Det skal bemærkes, at et begrænset antal uddannelser rent organisatorisk er hovedområdeopdelt forskelligt, afhængigt af dets fakultets placering på det enkelte universitet. Definitioner og afgrænsning Datamaterialet i det Statistiske Beredskab er udarbejdet af de enkelte universiteter på baggrund af et fælles sæt af definitioner. Definitionerne, der kan findes på Danske Universiteters webside, bliver løbende forbedret og præciseret. Spørgsmål til de enkelte universiteters tal bør rettes til de relevante universiteter, mens tekniske spørgsmål kan rettes til Danske Universiteters sekretariat. Der kan naturligvis indsamles tal om mange forskellige sider af universiteternes aktiviteter. Ligeledes kan der indsamles tal på mere eller mindre detaljeret niveau. Danske Universiteter har søgt at finde en balance mellem behovet for at vise overskuelige tal og en detaljeringsgrad, der gør, at tallene bliver brugbare i en række sammenhænge. Periode Der skal indberettes for perioden 1. januar 2013 til 31. december Det skal dog bemærkes, at for en række tabeller specielt inden for uddannelsesområdet vil opgørelsesperioden typisk være 1. oktober 2012 til 30. september Signaturforklaring 0 Denne signatur anvendes, når der er foretaget optælling, men ingen enheder har kunnet registreres. Denne signatur anvendes, når der af tekniske årsager ikke har kunnet foretages en optælling. Denne signatur anvendes, når kategorien ikke er relevant for det givne universitet. UFH Denne betegnelse anvendes for omkostninger mv., der ikke er placeret under et hovedområde. 3

4 F: Aktivitets- og produktionsoplysninger vedr. studerende Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 1 Optagelse 1 Antal optagne på bacheloruddannelsen Summen af årets studiestartere 1. marts (i året) og 1. oktober (i året) optaget gennem KOT (inkl. 2.rundeoptag). Inkl. professionsbacheloruddannelser. 1 Optagelse 2 Medianalder for bacheloroptagne Medianalder for optagne under 1.1 (angives med en decimal) Optagne på i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året). Sum af 1.3.A F. A Universitetsbachelorer fra egen institution Antal optagne på i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende universitetsbacheloruddannelse fra samme universitet. B Professionsbachelorer fra egen institution Antal optagne på i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende professionsbacheloruddannelse fra samme universitet. C Universitetsbachelorer fra andet dansk universitet Antal optagne på i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende universitetsbachelor-uddannelse fra et andet dansk universitet (omfattet af universitetsloven). D Professionsbachelorer fra anden dansk uddannelsesinstitution Antal optagne på i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende professionsbachelor-uddannelse fra en anden dansk uddannelsesinstitution (herunder et andet dansk universitet). 1 Optagelse 4 Medianalder for kandidatoptagne E Bachelorer fra udlandet Antal optagne på i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra en udenlandsk institution. F Andet Antal optagne på i perioden 1. oktober (i året før) til 30. september (i året), der ikke kan henføres til A-E. Medianalder for optagne under 1.3 (angives med en decimal) 4

5 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 2 Antal studerende 1 Antal indskrevne studerende Tallet omfatter ordinært indskrevne på fuldtidsuddannelser, ikke merit eller gæstestuderende. Tallet opgøres i antal hoveder pr. 1. oktober i året og omfatter også studerende på orlov. Tallet omfatter ikke optagne med status venter (optagne med forskudt studiestart). 2 Antal studerende 2 Heraf indskrevet på bacheloruddannelser Inkl. professionsbacheloruddannelser 2 Antal studerende 3 Heraf indskrevet på kandidatuddannelser 2 Antal studerende 4 Heraf andet Omfatter studerende, der hverken er indskrevet på en bachelor- eller en kandidatramme. Studerende, der er indskrevet på sidefag eller suppleringsfag, henføres til aktuel bachelor- eller kandidatramme. 3 % ophørte på 1. år for bachelorstuderende 1 Hovedområdetallene opgøres som procent-andel af sidste års KOT-optagne pr. 1. oktober, der ikke er indskrevet på KOT-optagelsens faglige hovedområde pr. 1. oktober i år. Det samlede frafald fra institutionen opgøres som procentandel af sidste års KOT-optagne pr. 1. oktober, der ikke er indskrevet på institutionen pr. 1. oktober i år. 1. års ophør for vinterstarterne skal ligeledes opgøres et år (1. marts) efter studiestart. Tallet inkluderer professionsbacheloruddannelser. 4 STÅ-produktion 1 STÅ-produktion Optjente STÅ i indberetningsåret (inkl. efterindberetninger), uanset finansieringskilde. Tallet er ekskl. åben- og deltidsuddannelse. 4 STÅ-produktion 2 Antal ressourceudløsende studerende Antal studerende (cpr-numre), der har været involveret i optjeningen af STÅ (jf. 4.1) i indberetningsåret uanset finansieringskilde. 5

6 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 5 Bachelor/kandidat produktion 5 Bachelor/kandidat produktion 1 Antal færdiguddannede bachelorer 1 Antal færdiguddannede bachelorer 1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus Antallet af bachelorer, der har færdiggjort deres uddannelse i perioden 1. oktober i året før til og med 30. september i året (inkl. efterindberetninger). Inkl. professionsbacheloruddannelser. Tallet inkluderer efterindberetninger. UVM-professionsbachelorer udløser færdiggørelsestaxameter uafhængigt af gennemførelsestid. Den studerendes gennemførelsestid måles som studieafslutningstidspunktet, målt ved bedømmelsesdatoen for den sidste eksamensaktivitet, fratrukket indskrivningstidspunktet for den første indskrivning på en uddannelse inden for det samme hovedområde på det pågældende universitet. Hvis denne periode udgør mindre end eller lig med den normerede studietid plus ét år på bacheloruddannelsen udløses der bachelorbonus. For sommerstarterne vil skæringsdato for bachelorbonus typisk være 30.juni fire år efter studiestart, mens skæringsdato for vinterstarterne typisk vil være 31. januar fire år efter studiestart. 5 Bachelor/kandidat produktion 5 Bachelor/kandidat produktion 2 Antal færdiguddannede kandidater 2 Antal færdiguddannede kandidater 1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus Antallet af kandidater der har færdiggjort deres uddannelse i perioden 1. oktober i året før til og med 30. september i året (inkl. efterindberetninger). Tallet inkluderer efterindberetninger. Den studerendes gennemførelsestid måles som studieafslutningstidspunktet, målt ved bedømmelsesdatoen for den sidste eksamensaktivitet, fratrukket indskrivningstidspunktet for den første indskrivning på en uddannelse inden for det samme hovedområde på det pågældende universitet. Hvis denne periode udgør mindre end eller lig med den normerede tid plus tre måneder for den studerende, der har fuldført et kandidatforløb, udløses der kandidatbonus. 5 Bachelor/kandidat produktion 3 Medianalder for bachelorer Skæringsdato for kandidatbonus vil typisk være 30. september to år efter studiestart i efterårssemestret, og typisk 30. april to år efter studiestart i forårssemestret. Medianalderen for bachelorerne, når de har gennemført deres uddannelse (angives med en decimal). Inkl. professionsbacheloruddannelser. 5 Bachelor/kandidat produktion 4 Medianalder for kandidater Medianalderen for kandidater, når de har gennemført deres uddannelse (angives med en decimal). 6

7 6 Åben og deltidsuddannelser 1 Antal årselever Det samlede antal årselever i foråret og efteråret i indberetningsåret (inkl. efterindberetninger). (i alt perioden 16. september (i året før) til 15. september (i året)). 6 Åben og deltidsuddannelser 2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser Antal elever, der har afsluttet en master- eller diplomuddannelse i året (inkl. efterindberetninger). 7

8 G: Gennemførelse, frafald og studietider Generelle bemærkninger: De statistiske tal skal give et indtryk af gennemførelse, frafald og studietider ved universitetsstudierne på en enkel, overskuelig og sammenlignelig måde. Tallet skal kunne udarbejdes efter samme model på alle universiteter og over en årrække, således at det er muligt at sammenligne på tværs af faglige hovedområder og institutioner og at følge udviklingen over en periode. Nøgletallet opgøres alene for ordinære, fuldtidsindskrevne og STÅ-udløsende studerende. Metoden består i at afgrænse en udgangspopulation på institutionen efter uddannelsens faglige hovedområde, niveau og påbegyndelsesår. Efter den normerede studietid samt efter den normerede studietid + 1 år fordeles populationen derefter i grupper efter studiestatus. Gruppernes størrelse angives i % af udgangspopulationen. Der arbejdes alene med nedenstående faglige hovedområder: 1. Humanistiske og pædagogiske uddannelser 2. Naturvidenskabelige og tekniske uddannelser 3. Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser 4. Sundhedsuddannelser Det enkelte universitet kan selvfølgelig frit foretage yderligere faglige opdelinger til eget brug. 8

9 Generelle kommentarer vedr. bacheloruddannelserne: Ved opgørelse af gennemførelsesoplysninger for bacheloruddannelserne inkluderes uddannelser med skæve normeringer i nøgletallene, hvorfor der arbejdes med forskellige udgangspopulationer. Udgangspopulation: Studiestartere på 3-årige bacheloruddannelser år X 4, opgjort pr. 1. oktober i året (for vinterstartere opgøres pr 1. marts i året). Studiestartere på 3 ½-årige bacheloruddannelser år X 4 ½, opgjort pr. 1. marts i året (for vinterstartere opgøres pr. 1. oktober i året). Studiestartere på 4-årige bacheloruddannelser år X 5, opgjort pr. 1. oktober i året Fordeles efter faglige hovedområde pr. 1. oktober (jf. Generelle bemærkninger ). Niveau 1 Niveau 2 Definition 1 Bacheloruddannelserne 1 Pct. gennemført på normeret tid Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid er registreret med en bestået bachelorgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen. Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 1 Bacheloruddannelserne 2 Pct. gennemført på normeret tid + 1 år Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid plus et år (eller tidligere) er registreret med en bestået bachelorgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen (tallet omfatter også gennemførte på normeret tid, 1.1). Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 1 Bacheloruddannelserne 3 Pct. fortsat aktive Pct. af udgangspopulationen, der efter normeret studietid plus et år stadig er indskrevet (inkl. orlov) på en bacheloruddannelse inden for det faglige hovedområde på institutionen. 1 Bacheloruddannelserne 4 Pct. ophørte Udgangspopulationen (100 pct.) med fradrag af 1.2 og

10 Generelle kommentarer vedr. kandidatuddannelserne: Ved opgørelse af gennemførelsesoplysninger for kandidatuddannelserne inkluderes uddannelser med skæve normeringer, hvorfor der arbejdes med forskellige udgangspopulationer. Udgangspopulationer: Optagne på 2-årige kandidat perioden 1. okt. år X 4 til 1. okt. år X 3 (stadig indskrevet på kandidatuddannelse pr. 1. okt. i år X 3). Status opgøres 3 år + 1 mdr. efter studiestart (1. oktober eller 1. marts). Optagne på 2 ½-årige og 3-årige kandidat perioden 1. okt. år X 5 til 1. okt. år X 4 (stadig indskrevet på kandidatuddannelse pr. 1. okt. i år X 4). Status opgøres 3 ½ år + 1 mdr. efter studiestart (1. oktober eller 1. marts). Optagne på 3-årige kandidat perioden 1. okt. år X 5 til 1. okt. år X 4 (stadig indskrevet på kandidatuddannelse pr. 1. okt. i år X 4). Status opgøres 4 år + 1 mdr. efter studiestart (1. oktober eller 1. marts). Studerende, der på opgørelsestidspunktet af eksamensmæssige eller SU-mæssige grunde er indskrevet sideløbende på bacheloruddannelse eller på eventuelle overgangsindskrivningsformer ( bac/kand, betinget kandidatindskrivning), fordi de endnu ikke har bestået eller vil forbedre bacheloreksamen, medtages ikke. Fordeles efter faglige hovedområde pr. 1. oktober (jf. Generelle bemærkninger ). Niveau 1 Niveau 2 Definition 2 Kandidatuddannelserne 1 Pct. gennemført på normeret tid Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid er registreret med en bestået kandidatgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen. Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 2 Kandidatuddannelserne 2 Pct. gennemført på normeret tid + 1 år Pct. af udgangspopulationen, der inden for den normerede studietid plus et år (eller tidligere) er registreret med en bestået kandidatgrad inden for det faglige hovedområde på institutionen (tallet omfatter også gennemførte på normeret tid, 1.1). Hvis betingelsen er opfyldt, medtages studerende uanset indskrivningsstatus på opgørelsestidspunktet. 2 Kandidatuddannelserne 3 Pct. fortsat aktive Pct. af udgangspopulationen der, der efter normeret studietid plus et år stadig er indskrevet (inkl. orlov) på en kandidatuddannelse inden for det faglige hovedområde på institutionen. 2 Kandidatuddannelserne 4 Pct. ophørte Udgangspopulationen (100 pct.) med fradrag af 2.2 og

11 H: Internationalisering Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Definition 1 Udgående mobilitet 1 Antal udgående studerende Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der har gennemført et praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret studieophold i udlandet (inkl. studieophold via Udlandsstipendieordningen), hvor den studerende har fået forhåndsgodkendt merit, eller hvor udlandsopholdet er en fastlagt del af uddannelsens studieordning. 1 Udgående mobilitet A studerende som udløser internationaliseringstilskud 1 Udgående mobilitet B studerende som udløser administrationstilskud Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der udløser internationaliseringstilskud. Ekskl. studerende på Udlandsstipendieordningen. Antal udgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), som udløser administrationstilskud (studerende på Udlandsstipendieordningen). 2 Indgående mobilitet 1 Antal indgående studerende 2 Indgående mobilitet A studerende som udløser internationaliseringstilskud Antal indgående studerende fra et udenlandsk universitet, der er indskrevet på et dansk universitet som udvekslings- eller gæstestuderende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året). Antal indgående studerende i perioden 1. september (året før) til 31. august (i året), der udløser internationaliseringstaxameter. 11

12 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Definition heltids Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med udenlandsk statsborgerskab, uanset opholdsgrundlag. Sum af 3.1.A.-3.1.C. heltids A studerende fra nordiske lande Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Island og Finland) samt Grønland & Færøerne. heltids B studerende fra ikkenordiske lande inden for EU/ EØS Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande inden for EU/EØS, ekskl. studerende fra de øvrige nordiske lande. heltids heltids C C studerende fra lande uden for EU/ EØS studerende fra lande uden for EU/ EØS 1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS. Sum af 3.1.C C.3. Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS, som modtager hel eller delvis friplads (FRF og FRU). Kategorien inkluderer studerende, der modtager stipendier, samt studerende, for hvem studieafgiften dækkes af andre offentlige organisationer. heltids C studerende fra lande uden for EU/ EØS 2 Heraf studerende, der er selvbetalere Antal selvbetalende studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS. Kategorien inkluderer studerende, for hvem studieafgiften betales af private virksomheder/ organisationer. heltids C studerende fra lande uden for EU/ EØS 3 Heraf øvrige Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en ordinær heltidsuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS, som ikke er inkluderet i 3.1.C.1 og 3.1.C.2. Dette inkluderer bl.a. studerende, der er fritaget for betaling af studieafgift grundet opholdsgrundlag. 12

13 2 Antal udenlandske studerende på mastereller diplomuddannelser i Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en mastereller diplomuddannelse med udenlandsk statsborgerskab, uanset opholdsgrundlag. Sum af 3.2.A.-3.2.C. 2 Antal udenlandske studerende på mastereller diplomuddannelser i A studerende fra nordiske lande Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en mastereller diplomuddannelse med statsborgerskab fra de øvrige nordiske lande (Sverige, Norge, Island og Finland) samt Grønland & Færøerne. 2 Antal udenlandske studerende på mastereller diplomuddannelser i B studerende fra ikkenordiske lande inden for EU/ EØS Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en mastereller diplomuddannelse med statsborgerskab fra lande inden for EU/EØS, ekskl. studerende fra de øvrige nordiske lande. 2 Antal udenlandske studerende på mastereller diplomuddannelser i C studerende fra lande uden for EU/ EØS Antal studerende indskrevet per 1. oktober i året på en mastereller diplomuddannelse med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS. Redigeret 22. oktober

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Tabel A.2.1.B ( Sektorrelateret forskning ). Aalborg Universitet har i 2012 rettet indtægter fra sektorrelateret forskning i 2008 til 0 kr.

Tabel A.2.1.B ( Sektorrelateret forskning ). Aalborg Universitet har i 2012 rettet indtægter fra sektorrelateret forskning i 2008 til 0 kr. 25. juni 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12%

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Strategi 2020 - Udgangspunkt for nøgletal Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Antal optagede studerende på Syddansk Universitet via KOT et givent år, som ikke er studieaktive

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2010. Indledende bemærkninger til beredskabet. Noter til tabellerne

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2010. Indledende bemærkninger til beredskabet. Noter til tabellerne 2. marts 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2010 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Tal om danske universiteter 2014

Tal om danske universiteter 2014 Tal om danske universiteter 2014 2 Indhold Forord 3 Uddannelse 4 Forskning 10 Arbejdsmarkedet 15 Studiemobilitet og internationalisering 19 Økonomi og personale 21 Udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Sekretariatet Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser Den 6. juni 2012 Dok.nr. bba/sel Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle område 2000 2001

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling?

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Har danske universiteter

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET. Økonomistudiet i tal

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET. Økonomistudiet i tal DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET Økonomistudiet i tal 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Opgørelse af bestanden på økonomistudiet... 5

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Evaluering af udlandsstipendieordningen 2011. Uddannelsesministeriet

Evaluering af udlandsstipendieordningen 2011. Uddannelsesministeriet Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 111 Offentligt Evaluering af udlandsstipendieordningen 2011 Uddannelsesministeriet Indholdsfortegnelse: Kapitel

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret 12-10-2016 09:50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Aalborg Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, 12.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

Optag Nr. 12. Køn

Optag Nr. 12. Køn Optag 2017 Nr. 12 Køn 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2017, med 56 procent, flertallet blandt de nye studerende. Årets optag ændrer ikke på den kønsmæssige sammensætning af optaget i forhold

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Uddannelse: Humanistisk Informatik

Uddannelse: Humanistisk Informatik Uddannelse: Rapporten er udskrevet af ID\winnie Side 1 af 10 Nøgletal for Uddannelse Her vises ved hjælp af indekser udviklingen i antallet af nye optagne studerende og dimittender. Tal for indeværende

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET

Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET Forskeruddannelsesrådet september 2001 Indhold 1 INDLEDNING...3 2 SAMMENFATNING OG KONKLUSION...4 ER PROGRAMMETS MÅL BLEVET OPNÅET?...5 4 BESKRIVELSE AF POPULATIONEN...8

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du Side 1 af 6 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning,

Læs mere

Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling

Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling December 2013 Bachelor eller kandidat? startløn og lønudvikling Dette faktaark samler og analyserer data om de universitetsuddannede bachelorer sammenlignet med universiteternes kandidater. Fokus for dette

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Indhold Forord 3 Økonomi og personale 4 Forskning 10 Uddannelse 16 Studiemobilitet 26 Arbejdsmarkedet 30

Indhold Forord 3 Økonomi og personale 4 Forskning 10 Uddannelse 16 Studiemobilitet 26 Arbejdsmarkedet 30 2 Indhold Forord 3 Økonomi og personale 4 Forskning 10 Uddannelse 16 Studiemobilitet 26 Arbejdsmarkedet 30 Udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1.th. 1171 København K www.dkuni.dk Oplag: 1.000

Læs mere

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1 14. oktober 25 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om studievalg - universitetsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009

Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Rapport om Danmarks Tekniske Universitet Dialogmøde den 30. november 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen marts 2010 4 Indhold > Indledning 8 2. Dagsorden 9 2.1 Dagsorden for dialogmøde mellem Danmarks

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag 2016 (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser 1. Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1520 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

AU I TAL 2015 FORORD FORORD

AU I TAL 2015 FORORD FORORD AU I TAL 2015 FORORD AU I TAL 2015 1 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Indhold. Forord Økonomi og personale Uddannelse Forskeruddannelse Forskning Universiteter og samfund

Indhold. Forord Økonomi og personale Uddannelse Forskeruddannelse Forskning Universiteter og samfund 2 Indhold Forord Økonomi og personale Uddannelse Forskeruddannelse Forskning Universiteter og samfund 3 4 9 19 22 26 Udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K www.dkuni.dk

Læs mere