Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af Restaurationsplan for Århus Kommune. Forslaget er udarbejdet af Bevillingsnævnet samt en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østjyllands Politi, Teknik- og Miljø, Jura. Forslagene har været sendt i høring ved Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), Restauratørforeningen af , Horesta og Aarhus Midtbys Beboerforening. DRC og Horesta fremkom med høringssvar, som er vedlagt som bilag 2 og Beslutningspunkter At 1) Restaurationsplanen for Århus Kommune ændres, som indstillet af Bevillingsnævnet, jfr. Bilag 1. At 2) Bevillingsnævnets sekretariat bemyndiges til løbende at revidere restaurationsplanen, som følge af ny lovgivning og lignende. At 3) Bevillingsnævnet ikke fast suppleres med en alkoholfaglig person. M0/2009/ Sagsnummer M0/2009/00347 Sagsbehandler Anne Sofie Hedemann Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte 3. Baggrund Restaurationsplanen skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Restaurationsplanen blev sidst revideret i december I den seneste byrådsperiode har byrådet vedtaget følgende ændringer i restaurationsplanen for Århus Kommune: Byrådet vedtog den 20. december 2006, at gøre den forsøgsordning der blev indsat i restaurationsplanen i 2005, permanent. Der blev således etableret normal åbningstid til kl og mulighed for udvidet

2 åbningstid til kl i Jægergårdsgade, Frederiks Allé, Odensegade, Bruunsgade, Sct. Pauls Kirkeplads og Tordenskjoldsgade. Derudover blev der etableret en ordning, hvorefter det er muligt, efter en individuel vurdering, at imødekomme ansøgninger om udvidet åbningstid, uden der stilles krav til gulvarealet. På byrådets møde den 10. november 2007 blev det vedtaget, at iværksætte en forsøgsordning, hvorefter muligheden for udvidet åbningstid for udeservering udvides. Byrådet vedtog den 17. december 2008, at permanentgøre forsøgsordningen, hvorefter muligheden for at forlænge åbningstiden for udeservering, udvides. 4. Den forventede effekt Det er Bevillingsnævnets forventning, at den reviderede restaurationsplan for Århus Kommune vil resultere i mere fleksible vilkår for byens restauratører. Restaurationsplanen vil hjælpe til at imødekomme restauratørernes ønske om at skabe et bedre restaurationsliv. Den vil også bidrage til, at gøre café- og nattelivet endnu bedre og dermed byen mere attraktiv som turist- og studieby. Såfremt Bevillingsnævnets sekretariat løbende kan foretage justeringer i restaurationsplanen, som følge af lovændringer og lignende, sikrer det en smidig arbejdsform, som vil sikre, at restaurationsplanen i højere grad vil være opdateret. DRC skriver i Deres høringssvar: Indledningsvis skal DRC bemærke, at vi finder restaurationsplanen særdeles anvendelig som vejledning overfor ikke mindst nye ansøgere om alkoholbevilling. Sammenlignet med mange andre restaurationsplaner for danske byer og kommuner er den foreliggende plan overordentlig detaljeret, således at forretningsdrivende har alle muligheder for på forhånd at sætte sig ind i kravene til etablering. Vejledningen må også være et godt instrument for nye medlemmer af bevillingsnævnet, som hermed kan skabe sig et hurtigt overblik over de regler, man som nævnsmedlem er sat til at administrere. Endelig vil planen også kunne bruges af os som brancheorganisation med henblik på rådgivning til nyetablerede restauratører i Århus. Horesta skriver: Side 2 af 11

3 Generelt finder HORESTA, at Århus Kommunes udkast til restaurationsplan er tilfredsstillende, idet den giver nuværende og kommende restauratører et nemt overblik over de retningslinier som, Kommunen ønsker restaurationsvirksomhed skal drives efter i Århus, og restaurationsplanen giver kun anledning til få bemærkninger. 5. De planlagte ydelser I restaurationsplanen er der foretaget flere ændringer. Mange er alene mindre justeringer eller sproglige præciseringer. Nedenfor beskrives de væsentligste faktuelle ændringer. Høringssvarene fra Horesta og DRC er medtaget delvist, men kan læses i Deres fulde længde i bilag 2 og 3. Indledningsvis skriver såvel Horesta som DRC, at de ønsker en brancherepræsentant: Horesta: HORESTA finder det dog uheldigt, at branchen ikke er repræsenteret i Kommunens bevillingsnævn. Selvom politikere generelt er dygtige til at varetage tildelingen af bevillinger i samarbejde med Politiet, er det HORESTAs erfaringer, at de bedste resultater opnås, hvis branchen er repræsenteret ved lokale restauratører. Hermed sikres, at bevillingsnævnet til enhver tid er oplyst om de aktuelle problemstillinger i Kommunens restaurations- og natteliv. HORESTA vil derfor anbefale, at Århus Kommune inddrager repræsentanter fra branchen i bevillingsnævnet. HORESTA bidrager gerne med forslag til repræsentanter, såfremt Kommunen skulle ønske dette. DRC: I gennemgangen af Bevillingsnævnets sammensætning skal DRC foreslå, at der fremover gøres plads til en brancherepræsentant som det kendes fra en række andre kommuner. I givet fald bør det her nævnes, at der er reserveret en plads til en brancherepræsentant fremover. DRC skal i øvrigt tilføje, at man gerne påtager sig at foretage indstilling af en brancherepræsentant til bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet skal hertil bemærke, at bevillingsnævnet er repræsenteret via sekretariatet i kommunens netværk Byens natteliv. Her deltager også brancherepræsentanterne. Dette er netop et forum til diskussioner og drøftelser om opmærksomhedspunkter i forhold til de aktuelle problematikker branchen oplever. Side 3 af 11

4 5.1 Forsøgsordningen. Det foreslås, at der etableres en forsøgsordning med mulighed for udvidet åbningstilladelse. Forsøgsordningen skal være gældende i City og på Havnen samt i de blandede bolig- og forretningsgader, Jægergårdsgade, Frederiks Allé, Odensegade, Bruunsgade, Sct. Pauls Kirkeplads og Tordenskjoldsgade. Forsøget er gældende i et år fra Bevillingsnævnet kan i forsøgsperioden efter en konkret vurdering, og med politiets samtykke, give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid til et tidspunkt efter kl og indtil kl Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan opnås udvidet åbningstid til et tidspunkt efter kl og indtil kl : Restaurationen skal være beliggende således, at den udvidede åbningstid, herunder gæsters kommen og gåen, ikke vil genere omkringboende. Restaurationen skal kunne dokumentere, at den er i stand til at overholde mijlølovgivningens støjbestemmelser. Eventuelle udgifter til dokumentation, herunder nødvendige støjmålinger, påhviler restauratøren. Restaurationen skal drives forsvarligt, så der ikke opstår sociale, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer. Tilladelsen til udvidet åbningstid efter forsøgsordningen er begrænset til at gælde i forsøgsperioden, det vil sige frem til Bevillinger efter forsøgsordningen vil normalt blive betinget af, at personer under 18 år ikke må opholde sig i restaurationen i den udvidede åbningstid. Herudover kan bevillinger med udvidet åbningstilladelse efter forsøgsordningen begrænses og betinges som øvrige bevillinger med udvidet åbningstilladelse til kl Den forsøgsmæssige tilladelse til de konkrete restaurationer vil blive inddraget i forsøgsperioden såfremt: Side 4 af 11

5 den udvidede åbningstid giver anledning til væsentlige forøgede støjgener, den udvidede åbningstid giver anledning til berettigede klager over støj, eller restauratøren ikke er i stand til at opretholde ro og orden eller administrere ovennævnte restriktioner. HRC skriver i Deres høringssvar, at de generelt finder kravene til restaurationerne meget rimelige i denne forsøgsordning. Dog bemærker de: Endvidere forekommer betingelsen om, at unge under 18 år slet ikke må opholde sig i restaurationen i den udvidede åbningstid, temmelig vidtgående i forhold til de formål, restaurationsloven skal varetage. Dels er det her uklart, om kravet kun gælder i perioden eller også i den udvidelse af åbningstiden, der allerede er besluttet, dels kan kravet forekomme noget overflødigt og unødvendigt al den stund, at mange natforretninger i forvejen har adgangskrav og typisk ikke tillader personer under år at komme ind om natten. Hertil kommer, at loven jo i forvejen pålægger bevillingshaver et ansvar for ikke at udskænke til unge under 18 år, og netop på baggrund af den positive udvikling i nattelivet i Århus ses det ikke, hvorfor man ikke fortsat kan administrere loven under hensyn til dette ansvar. Formuleringen i restaurationsplanen er således, at man kan give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid til et tidspunkt efter kl og indtil kl Efterfølgende står kravet til alder på gæsterne: Bevillinger efter forsøgsordningen vil normalt blive betinget af, at personer under 18 år ikke må opholde sig i restaurationen i den udvidede åbningstid. Derfor mener bevillingsnævnet, at det er en meget præcis formulering, der netop præciserer, at det er i den udvidede åbningstid efter kl der er tale om. DRC skriver videre: Forsøgsordningen opererer tillige med adgang til inddragelse af 05- tilladelsen bl.a. hvis den udvidede åbningstid giver anledning til væsentlige forøgede støjgener her savnes en præcisering af, at der må være tale om støjgener, der hidrører fra restaurationen og ikke fra eksempelvis højttalende personer, der færdes på gaden udenfor restauranten og som måske slet ikke har været gæster. Side 5 af 11

6 Bevillingsnævnet er helt enigt med DRC i, at den støj der vil blive vurderet, ikke er den støj der fremkommer af en tilfældig gruppe mennesker, der færdes på gaden. Den støj der vil blive vurderet i forsøgsordningen, er den samme støj der vurderes ved alle restaurationer, nemlig støj fra restaurationen eller dens gæster. Reglerne om støj er samlet i restaurationsplanens afsnit 10, som gennemgår praksis og klagemuligheder. Sekretariatet finder det mest hensigtsmæssigt, at præciseringerne vedr. støj forbliver samlet i dette afsnit. Om støj skriver DRC tillige: Som en betingelse for 05-tilladelse kræves bl.a., at restaurationen skal kunne dokumentere, at man overholder miljølovgivningens støjbestemmelser og selv afholder eventuelle udgifter til støjmåling. DRC har ingen bemærkninger til spørgsmålet om betaling for støjmåling det er vist sædvanligt, at forretningen selv betaler herfor. Vi er selvsagt opmærksomme på, at kommunens praksis her følger Miljøstyrelsens anbefalinger. Men det forekommer dog mere rimeligt, såfremt målingen ikke foretages ved støjkilden, men hos en klager, at denne måling foretages efter ensartede regler indendørs og for lukkede vinduer, hvor man kan registrere, om nattesøvnen generes i stedet for uden på muren ud fra en forudsætning om, at der i midtbyen skal være fuldstændigt roligt for åbne vinduer kl En sådan præcisering finder DRC bør medtages i regelsættet. Bevillingsnævnet vurderer, at metoderne for måling af støj, ikke skal beskrives mere detaljeret i restauration, end det er tilfældet i afsnit 10. Det vil gøre vejledningen mere uoverskuelig, og det er tanken at den skal danne overblik for læseren. Teknik og Miljø oplyser dog, at støjen måles ved klager, i dennes lejlighed, hvis klager bor i samme bygning som restaurationen. Denne måling foretages netop for at fastslå, hvorvidt klager skal tåle mere støj end de fastsatte grænseværdier. Er der tale om en klager i en anden ejendom f. eks overfor restaurationen, er det korrekt at målingen foretages udendørs, hvilket er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning. Teknik og Miljøs bemærkninger er vedlagt som bilag Kvadratmeterkravet til danserestauranter og diskoteker ophæves og afløses af en formulering, der i højere grad har fokus på kvaliteten af restaurationens bærende elementer. Under restaurationsplanens punkt 4.4. defineres de forskellige driftsformer. I den gældende restaurationsplan, er en danserestaurant og Side 6 af 11

7 diskotek defineret som en større restaurant med et gæsteareal på minimum 200 m2, med et permanent etableret frit dansegulv på minimum 50 m2. Bevillingsnævnet ønsker en anden formulering, dog ønsker Bo Magnussen fortsat et specifikt kvadratmeterkrav. Der indstilles til, at denne definition ændres til fordel for denne formulering: Herved forstås en restauration, hvor musik, dans og servering af drikkevarer er de bærende elementer i restaurationens koncept. Restaurationen har en størrelse, der understøtter kvaliteten af de bærende elementer. 5.3 Kvadratmeterkravet til restaurationer, der ønsker nattilladelse, ophæves og afløses af en formulering, der i højere grad har fokus på kvaliteten af restaurationens bærende elementer. I restaurationsplanens punkt 7.6 er det beskrevet, at såfremt en restauration skal have nattilladelse til kl , skal den normalt have en minimumsstørrelse på 200 m2 og et dansegulv på mindst 50m2, men kravet til minimumsstørrelsen kan nedsættes til 150 m2, såfremt der i den forlængede åbningstid er levende underholdning. Disse bestemmelser foreslås ændret til fordel for følgende formulering: Restaurantens bærende elementer skal som udgangspunkt være musik, dans og servering af drikkevarer. I den udvidede åbningstid skal der normalt være levende underholdning i form af eksempelvis sang, oplæsning eller anden form for levende optræden. Restaurationen skal være af en størrelse, der understøtter kvaliteten af de bærende elementer. Vedr. ophævelsen af kvadratmeterkravet skriver DRC i høringssvaret: DRC må tillige byde det velkomment, at man foreslår at ophæve kvadratmeterkravene til henholdsvis danserestauranter og diskoteker og til restaurationer, der ønsker nattilladelse. Blot forekommer de nye definitioner ens for de to grupper af virksomheder, altså på den ene side danserestauranter og diskoteker og på den anden side øvrige forretninger, der ønsker nattilladelse. I begge tilfælde defineres musik, dans og servering som de bærende elementer i forretningens koncept. DRC har svært ved at tro, at det har været meningen, at kun danserestauranter og diskoteker med den ensartede definition således skulle Side 7 af 11

8 kunne få nattilladelse. Der findes kvarterer i Århus, hvor man har mindre restaurationer med stor søgning om natten, og hvor netop en udvidet nattilladelse jfr. bemærkningerne ovenfor til de hidtidige erfaringer, - vil modvirke uro i gadebilledet. DRC skal indtrængende opfordre til, at man genovervejer disse definitioner. Vi er bestemt enige i, at man foreslår at ophæve de faste grænser, men det er vigtigt, at man anlægger en individuel betragtning på muligheden for udvidet åbning der henvises her til pkt. 6 om organisering af indsatsen, hvor indstillingen jo netop understreger, at Bevillingsnævnet træffer afgørelse efter en konkret vurdering i hver enkelt sag denne konkrete vurdering bør tillige anlægges ved vurdering af, om en forretning kan opnå adgang til udvidet åbning. Bevillingsnævnet skal understrege, at det altid er en konkret vurdering i hver enkelt sag, om en ansøgning skal imødekommes. Det er en af baggrundene for, at kvadratmeterkravet ønskedes ophævet, idet det ikke overlod megen plads til det individuelle skøn. Med den nye formulering, er der skabt plads til, at Bevillingsnævnet kan foretage en helt konkret vurdering. Den nye formulering sikrer videre, at de restaurationer der får permanente nattilladelser, er restaurationer der repræsenterer en særlig kvalitet. Det vil typisk være underholdningen på stedet man vil lægge vægt på, men det vil altid være en konkret vurdering, om restaurationen er af en sådan kvalitet, at den skal have en permanent nattilladelse. Forsøgsordningen er blandt andet etableret for, at man kan vurdere hvilke konsekvenser de nye muligheder for nattilladelser får. Også her er formuleringen indsat for at sikre, at de restaurationer der får nattilladelsen, skal være af en særlig kvalitet. DRC bemærker videre: Som en betingelse for 05-tilladelse anføres, at der skal være tale om en større restauration. Men da man jo som omtalt ovenfor netop har opgivet kvadratmetergrænsen virker det besynderligt, at man erstatter den med en langt mere uklar definition. DRC skal her atter foreslå, at man lader restaurationens koncept og tilbud være afgørende for, om der kan opnås 05-tiladelse helt uafhængig af forretningens størrelse. Bevillingsnævnet skal hertil bemærke, at det dels er restaurationens koncept og tilbud der er afgørende for om der kan gives en 05- tilladelse, men også størrelsen af restaurationen kan være et moment Side 8 af 11

9 i vurderingen af, hvilken kvalitet restaurationen repræsenterer. Det skal understreges, at det altid er en konkret vurdering, hvor alle momenter af ansøgningen tages i betragtning. 5.4 Det besluttes, at det fremadrettet er Magistraten og ikke Byrådet der er ankeinstans på bevillingsnævnets afgørelser. Det er efter den gældende restaurationsplan Byrådet der er ankeinstans, såfremt en restauratør ønsker at klage over bevillingsnævnets afgørelser. Bevillingsnævnet indstiller til, at det ændres til Magistraten. 5.5 Det besluttes, at Bevillingsnævnet ikke fast suppleres af en alkoholfaglig person Bevillingsnævnet består af en repræsentant fra Østjyllands Politi, og det i lovgivningen fastsatte maksimale antal medlemmer. Bevillingsnævnet er således valgt for denne byrådsperiode, og der kan ikke suppleres med flere medlemmer. Bevillingsnævnet kan søge råd og vejledning af faglig art til sin vurdering af, hvorvidt en konkret ansøgning om alkoholbevilling skal efterkommes. Hvis det vurderes relevant med alkoholfaglig rådgivning, kan bevillingsnævnet på den baggrund søges råd og vejledning i konkrete sager, ved en alkoholfaglig person. Se i øvrigt notat fra Borgmesterens Afdeling, Jura, vedlagt som bilag Yderligere bemærkninger fra høringssvarene DRC bemærker til restaurationsplanens side 23-26, at de mener kommunen i nogle situationer vurderer restaurationernes økonomi på et utilstrækkeligt grundlag. Bevillingsnævnet skal til disse bemærkninger tilføje, at alle vurderinger, herunder de økonomiske, foretages konkret efter en samlet vurdering af oplysningerne. Dette vil blive præciseret i teksten i restaurationsplanen. DRC skriver: Under afsnittet om bevillingshaverens selvstændige ansvar her ansvaret for, at der ikke udskænkes til unge under 18 år - savnes en præcisering eller tilføjelse af, at den unge kan straffes for medvirken jfr. Restaurationslovens regler herom i 37 stk. 3. Man bør vel tillige overveje, om Bevillingsnævnet og/eller politiet ikke burde gøre en større indsats for at gøre de unge opmærksomme på dette medansvar, der kan straffes med bøde. Side 9 af 11

10 Bevillingsnævnet mener ikke, at denne oplysning passer ind i den generelle vejledning restaurationsplanen er. DRC skriver: Nederst samme side omtales blandt mulige betingelser for en alkoholbevilling, at virksomheden skal have en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner, og at der ikke må reklameres aggressivt i form af dumpingpriser etc. DRC finder det særdeles uheldigt, at man med disse udtryk, der er fremhævet af os, giver bevillingsnævnet meget uklare retningslinier, der afviger fra markedsføringslovens regler og definitioner. Bevillingsnævnet skal hertil bemærke, at det ikke er markedsføringslovens hensyn eller begreb, der skal vejledes om i restaurationsplanen. Derfor følger begrebne ikke markedsføringsloven. DRC skriver videre: DRC har ingen bemærkninger til den foreliggende tekst om udeservering, men skal blot foreslå, at man måske indarbejder de nærmere vilkår og afgifter for udeservering i denne forbindelse. Det ville utvivlsomt hjælpe mange restauratører til at få et samlet overblik over de vilkår, der gælder på området. Bevillingsnævnet kan bakke op om disse ideer, og vil i første omgang sørge for, at der på Kommunens hjemmeside, hvor restaurationsplanen befinder sig, indsættes et link til de relevante bestemmelser. I forbindelse med den næste revision af restaurationsplanen, kan det overvejes om det skal skrives sammen. Slutteligt skriver DRC: I afsnittet om inddragelse af den forlængede åbningstid anføres, at den kan inddrages, såfremt den giver anledning til berettigede klager. Det forekommer uklart, hvem og hvad der afgør, om en klage er berettiget, og DRC skal derfor foreslå, at inddragelsen i stedet kommer til at bero på, om der overtrædes faktuelle støjgrænser eller andre entydige lovkrav. Bevillingsnævnet skal supplere dette med, at det er Bevillingsnævnet der vurderer, hvorvidt en bevilling kan inddrages. Støjgener er et moment der vil indgå i vurderingen af, om der er tale om en berettiget klage. Side 10 af 11

11 6. Organisering af indsatsen Restaurationsplanen beskriver de vejledende retningslinier Bevillingsnævnet arbejder efter, når der behandles ansøgninger om tilladelse til alkoholbevilling. Bevillingsnævnet træffer afgørelser efter en konkret vurdering i hver enkelt sag. Der vil blive orienteret i dagspressen og på kommunens hjemmeside om forsøgsordningens etablering. På kommunens hjemmeside vil der løbende ske offentliggørelse af, hvilke restaurationer der får tilladelse til udvidet åbningstid. 7. Konsekvenser for ressourcer Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med ændringen af restaurationsplanen. Nicolai Wammen / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Restaurationsplanen for Århus Kommune (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 2: Høringssvar fra DRC (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 3: Høringssvar fra Horesta (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 4: Supplerende bemærkninger fra Teknik og Miljø (kopi til alle/+ elektronisk) Bilag 5: Notat fra Borgmesterens Afdeling Jura (kopi til alle/+ elektronisk) Side 11 af 11

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. oktober 2007 Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset Aarhus. 1. Resume Musikhusets eksisterende 65 tæppe- og

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2013 Ændring af erhvervsparkeringsordning Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. december 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Indstilling. Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. maj 2007 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling.

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. januar 2016 Medborgerskab Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Indstilling. Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til rekruttering af chefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til rekruttering af chefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009.

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 13. november 2009 1. Resume Ifølge retningslinier i Integrationsloven kan kommunerne vælge at oprette et Integrationsråd. Århus Kommune

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Støtte til etablering af energiforskerpark 1. Resume Som et led i den samlede

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25. februar 2015 Styrket socialøkonomisk indsats 1. Resume Som en del af

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. september 2003 via Magistraten J.nr. 09.11.P20/02/00544 Ref.: Tlf.nr. Hans

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1702002 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Tine Vuust og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1702-14:

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 18. maj 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Det drøftes i Hoved Med Udvalgene, hvordan spørgsmål/svar

Det drøftes i Hoved Med Udvalgene, hvordan spørgsmål/svar Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2017 God adfærd for ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune 1. Resume Der er generelt en øget opmærksomhed på offentligt

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Indstilling. Indsatser til fremme af valgdeltagelsen ved byrådsvalget samt fastsættelse af antallet af stillere. 1. Resume

Indstilling. Indsatser til fremme af valgdeltagelsen ved byrådsvalget samt fastsættelse af antallet af stillere. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Indsatser til fremme af valgdeltagelsen

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Indstilling. Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension. 1. Resume

Indstilling. Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. maj 2008 Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 31. maj 2011 1. Resume og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i dag placeret i Socialforvaltningen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014. Reservation af ungdomsboliger

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. april 2004 02.01.05G01/SA/00/10897 Annette

Læs mere

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen Referat 2. møde Børn og Unge-byrådet tirsdag d. 11. november 2014 Ikke fremmødte: Victor Olesen, Jens Jørgen, Lilli Lykke Afbud: Freja Jespersen 13.00-13.15 Velkomst og siden sidst Frederik byder velkommen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5.

Indstilling. Etablering af overdækning på udspringsbassin. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 5. januar 2016 Etablering af overdækning på udspringsbassin. Projektet vil medføre etablering af overdækning på byens udspringsbassin,

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. oktober 2006 Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution. 1. Resume Forslaget

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere