FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser Side Fællesbestemmelser Generelt Hvor dækker forsikringen Hvem er omfattet Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Anmeldelse/skadeopgørelse Genoptagelse Hvordan betales forsikringen Indeksregulering Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges Ændringer i risikoen Ophør af forsikring Hvor kan man klage Værneting... 6 Invaliditetsdækning Betingelser Hvad dækker forsikringen Fastsættelse af méngrad Uenighed om méngrad Fastsættelse af erstatningens størrelse... 7 Dødsfaldsdækning Betingelser Erstatningsopgørelse... 7 Indholdsfortegnelse Side 22 Hvad dækker forsikringen ikke... 7 Dækning for behandlingsudgifter Betingelser Hvornår dækkes behandlingsudgifter Hvilke behandlingsudgifter er dækket Hvad omfatter dækningen ikke Særlige betingelser for udbetaling... 8 Tandskadedækning Betingelser Hvad er dækket af forsikringen Erstatningsopgørelse Hvad omfatter tandskadedækningen ikke Særlige betingelser for udbetaling... 9 Brilleskadedækning Betingelser Hvornår dækkes briller Forsikringen dækker ikke Erstatningsopgørelse Særlige betingelser for udbetaling... 9 Dobbelterstatning Betingelser Dobbelterstatning fra 30 % invaliditet Bortfald fra det 65. år... 10

2 Fællesbestemmelser 1 Generelt 1.1 Ulykkesforsikringen er en modulopbygget forsikring, der omfatter følgende typer ulykkesforsikringer: Heltidsulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde indtruffet såvel i arbejdstiden som fritid Fritidsulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde indtruffet i fritiden under forudsætning af, at den ugentlige arbejdstid udgør mindst 20 timer. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under: - arbejde som selvstændig - arbejde for andre. Det vil sige ulykkestilfælde, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste - og andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov Børneulykkesforsikring dækker hele døgnet det barn/de børn, der er nævnt på policen. Forsikringen dækker således også ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre, med mindre de er undtaget nedenfor. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under: - Arbejde som selvstændig - militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste - og andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. Børneulykkesforsikringen ophører den første hovedforfaldsdag efter, at barnet er fyldt 18 år. 1.2 Den enkelte type ulykkesforsikring kan bestå af flere dækninger, men vil altid omfatte invaliditetsdækning samt dækning for behandlingsudgifter og dobbelterstatning, der er grunddækninger. 1.3 Invaliditetsdækning Når et ulykkestilfælde (se punkt 4.2), der er dækket af forsikringen, er direkte årsag til, at forsikredes medicinske invaliditet (varige mén) fastsættes til mindst 5 % eller mindst 8 %, udbetales erstatning Invaliditet under den valgte invaliditetsdækning (5 % eller 8 %) berettiger ikke til erstatning. 1.4 Tillægsdækninger Udover grunddækningerne kan der suppleres med én eller flere af følgende tillægsdækninger: - dødsfaldsdækning - tandskadedækning - brilleskadedækning Grunddækningerne og tillægsdækningerne er beskrevet nærmere på de efterfølgende sider. 1.5 Valg af dækning Det er vigtigt, at policen læses grundigt for at vide hvilke forsikringstyper, forsikringsdækninger og forsikringssummer, der er gældende for de enkelte forsikrede personer. 2 Hvor dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker i Norden, Grønland og overalt i EU s medlemslande. 2.2 I resten af verden dækker forsikringen under rejser og ophold i indtil 1 år fra afrejsedato. 3 Hvem er omfattet 3.1 Forsikringen dækker de forsikrede personer, der er nævnt i policen. Ved forsikret (og sikret) forstås de personer, på hvis liv og helbred forsikringen er tegnet Ved børn forstås personer, der ikke er fyldt 18 år. Et barn er kun forsikret, såfremt barnets navn er nævnt på policen. Det er derfor nødvendigt, at selskabet får besked, hvis forsikringen skal omfatte ét eller flere børn. 3.2 På dødsfaldsdækningen er sikrede/begunstigede den person, der har ret til erstatningen. 2

3 3.2.1 Såfremt forsikringstager ikke skriftligt har meddelt Vestjylland Forsikring andet, udbetales dødsfaldssummen til forsikredes nærmeste pårørende, jf. Forsikringsaftaleloven 105a. 3.3 Retten til at disponere over forsikringen i sin helhed tilkommer forsikringstageren. Dette gælder også, hvis forsikringen omfatter flere personer. 3.4 Erstatningen til umyndige udbetales efter reglerne om umyndiges midler. 4 Hvad dækker forsikringen 4.1 Forsikringen dækker følger af et ulykkestilfælde sket i forsikringstiden. 4.2 Ved et ulykkestilfælde forstås - en pludselig hændelse - der forårsager personskade. 4.3 Som ulykkestilfælde anses endvidere personskade som følge af besvimelse og ildebefindende. Det vil sige kortvarige bevidsthedstab, hvor hovedårsagen til besvimelsen eller ildebefindendet ikke er sygdom eller sygdomsanlæg. 4.4 For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem hændelsen og skaden. Ved vurdering bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen medicinsk set er egnet til at forårsage personskaden, og om der er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og de relevante symptomers indtræden. 4.5 Farlig sport Forsikringen dækker også ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med deltagelse eller træning som amatør i følgende sportsgrene: - boksning, brydning, judo, jiu-jitsu og taekwondo - klatring med sikkerhedsline og rapelling på klatrevæg eller bygning - kitesurfing og kitebuggy - dykning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr (dog maksimalt ned til 20 meter. Forsikrede skal have erhvervet CMAS, PADI eller tilsvarende certifikat). Vedrørende professionel sport, ekstrem sport og motorløb, se punkt Børnelammelse m.m. Selvom ulykkestilfælde ikke foreligger, dækkes på børneulykkesforsikringen den direkte følge af børnelammelse, epidemisk meningitis samt total blindhed. Det er dog en forudsætning, at sygdommen er opstået i forsikringstiden. 5 Hvad dækker forsikringen ikke 5.1 Overbelastning, sygdomme og forudbestående invaliditet m.m Følger af et ulykkestilfælde, hvis hovedårsag skyldes sygdom, bestående sygdomme eller sygdomsanlæg - herunder udløsning af latente sygdomsanlæg som følge af ulykkestilfældet Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Følger af åreforkalkning, blodprop, årebetændelse og hjerneblødning Skader på kroppen sket som følge af nedslidning Skader på kroppen, som skyldes overbelastning, der ikke er pludselig Nakke-/rygsmerter og nakke-/rygskader som følge af: - almindelige dagligdags bevægelser - bevægelser, herunder vrid, løft, træk, skub, drejning og bøjning, uden relevant belastning Ulykkestilfælde, der skyldes smitte, f.eks. fra bakterier, virus, andre mikroorganismer eller lignende Forgiftning som følge af medicin, mad, drikke og nydelsesmidler Følger af tandlæge-, læge-, kiropraktor- eller andre behandlinger, medmindre behandlingen er nødvendiggjort af et dækningsberettigende ulykkestilfælde Skader sket i forbindelse med fødsler Forudbestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. 5.2 Senfølger 3

4 Ulykkesforsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. 5.3 Psykisk mén Ved fastsættelse af den samlede medicinske invaliditet den fysiske og den psykiske invaliditet kan invaliditetsprocenten for psykiske følger ikke overstige 8 % Invaliditet i form af psykiske følger alene er ikke dækket af forsikringen. 5.4 Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde fremkaldt af den forsikrede eller sikrede ved: - forsætlige handlinger, herunder skader der er forudsigelige følger af handlinger, foretaget af skadelidte - grov uagtsomhed - selvforskyldt beruselse - påvirkning af narkotika eller andre rusmidler/giftstoffer - deltagelse i slagsmål eller ulovligheder - selvmord/selvmordsforsøg. Dette gælder uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet. 5.5 Professionel sport og ekstrem sport Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med deltagelse eller træning i professionel sport. Ved professionel sport forstås sport, der udøves mod betaling og/eller med økonomisk støtte fra én eller flere sponsorer for i alt mere end kr årligt Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med deltagelse eller træning i ekstrem sport. Ved ekstrem sport forstås: - bjergbestigning - rapelling på bjergvæg - faldskærmsudspring og base jumping - elastikspring - rafting - ekspeditioner og opdagelsesrejser i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede områder - paragliding, parasailing og drageflyvning - ultra light flyvning, kunstflyvning og svæveflyvning - parkour - andre aktiviteter, der kan sidestilles med ovennævnte - selvforsvar- og kampsportsgrene, der ikke er nævnt under punkt Under deltagelse en enkelt gang (f.eks. i forbindelse med firmaarrangement, polterabend eller under en ferierejse), dækker forsikringen ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med elastikspring, rafting, parasailing eller tandemspring med faldskærm, forudsat at aktiviteten foregår under autoriserede forhold og under professionel instruktion. 5.6 Motorløb Ulykkesforsikringen dækker ikke følger af et ulykkestilfælde sket under deltagelse eller træning i motorløb af enhver art med undtagelse af motocross- og gokartløb. 5.7 Motorcykel / scooter / knallert45 / motocross For fører af motorcykel, scooter, knallert 45 eller motocross ydes kun halv erstatning, medmindre andet fremgår af policen Det er en forudsætning for dækningen, at forsikrede som fører har gyldigt kørekort til det pågældende køretøj, hvis det er påkrævet i henhold til færdselsloven. 5.8 Fly Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede under flyvning som passager i nationalitetsbetegnede luftfartøjer (vedrørende ultra light flyvning, kunstflyvning og svæveflyvning, se punkt 5.5.2) For flybesætningsmedlemmer ydes kun halv erstatning for ulykkestilfælde, der sker, mens forsikrede befinder sig i nationalitetsbetegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passager og/eller gods Det er en forudsætning for dækningen, at forsikrede som fører har gyldigt certifikat til det pågældende fartøj. 5.9 Ting Ulykkesforsikringen dækker ikke skade på ting, uanset om de benyttes i ulykkesøjeblikket. Hvis der er valgt brilleskadedækning, gælder denne undtagelse ikke for briller Rådgivning Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning Krig, jordskælv og atomskade 4

5 Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte skyldes: - konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder udenfor Danmark, med mindre skaden sker senest 1 måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori den forsikrede opholder sig under rejse. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne - jordskælv i Danmark - udløsning af atomkrig eller radioaktive kræfter under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 6 Anmeldelse/skadeopgørelse 6.1 Anmeldelse af ulykkestilfælde. Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Vestjylland Forsikring. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt Det er en betingelse, at ulykkestilfældet anmeldes i forsikringstiden, eller ved forsikringens eller dækningens ophør, dog senest 6 måneder efter ophørsdatoen Har et ulykkestilfælde medført døden, skal Vestjylland Forsikring oplyses om dette inden 48 timer, og Vestjylland Forsikring er berettiget til at kræve obduktion Hvis et ulykkestilfælde anmeldes for lang tid efter, at det er sket, kan retten til erstatning bortfalde, jf. lovgivningsmæssige forældelsesregler Den tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter Vestjylland Forsikring har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en læge valgt af Vestjylland Forsikring. Vestjylland Forsikring betaler for de lægeattester, som selskabet forlanger Ved tandskader skal behandling og pris godkendes af Vestjylland Forsikring, inden en behandling påbegyndes, med mindre der er tale om en akut nødbehandling. 6.2 Skadeopgørelse Erstatning beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse, når skaden sker og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. 7 Genoptagelse 7.1 Fastsættelsen af méngraden kan genoptages, hvis der opstår ændringer i den sikredes helbredstilstand, således at méngraden må antages at være væsentlig højere end først antaget. Dette gælder dog kun, såfremt kravet ikke er forældet efter lovgivningsmæssige forældelsesregler. Der henvises i øvrigt til punkt 5.2 vedrørende senfølger. 8 Hvordan betales forsikringen 8.1 Præmiebetaling Første præmie inklusiv ekspeditionsgebyr forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage Præmien opkræves over giro eller via betalingsservice (Nets). Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke inden 21 dage efter påkrav om betaling, fremsender selskabet en opsigelse og beregner samtidigt et ekspeditionsgebyr. Opsigelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Betales præmien ikke inden 21 dage efter opsigelsen, bortfalder forsikringsdækningen Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. 9 Indeksregulering 9.1 Forsikringen er indeksreguleret. Forsikringen reguleres en gang om året til hovedforfald. 10 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 10.1 Forsikringen er tegnet for ét-årige perioder og er fortløbende, indtil den af én af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr. 5

6 10.3 Efter enhver anmeldt skade er både forsikringstageren og selskabet indtil 14 dage efter, at erstatning er udbetalt, eller skaden er afvist, berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel Selskabet forbeholder sig ret til at modregne et administrationsgebyr eller et beløb, der modsvarer den risiko, som selskabet har haft i perioden fra forsikringsårets begyndelse og indtil opsigelse. 11 Ændringer i risikoen 11.1 Enhver ændring af art eller omfang af forsikredes erhvervsmæssige beskæftigelse, herunder overgang til efterløn, pensionering, delpension, deltid og arbejdsløshed, skal straks meddeles selskabet. Hvis en sådan ændring er sket, vil forsikringens omfang og præmie blive tilpasset de nye risikoforhold Hvis ændringen ikke er meddelt selskabet, og ændringen medfører en forøgelse af risikoen for selskabet, risikerer sikrede enten helt at miste erstatningen, eller at der kun vil blive udbetalt delvis erstatning i forholdet mellem præmie, der er betalt, og den præmie, der skulle være betalt. 12 Ophør af forsikring 12.1 Senest ved det første hovedforfald eller forsikredes 80. år ophører forsikringsdækningen Er forsikrede et barn, ophører forsikringsdækningen den første hovedforfaldsdag efter, at barnet er fyldt 18 år. 13 Hvor kan man klage 13.1 Hvis der er opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet om forsikringen, og fornyet henvendelse til selskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Mellem kl Klager skal med betaling af et gebyr indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos selskabet. 14 Værneting 14.1 Sagsanlæg mod selskabet skal anlægges ved Retten i Herning eller Vestre Landsret i Viborg. Invaliditetsdækning 15 Betingelser 15.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Vestjylland 16 Hvad dækker forsikringen 16.1 Hvis et ulykkestilfælde (se fællesbestemmelserne punkt 4.2) bevirker, at den forsikrede bliver varigt invalideret, betales erstatning. 17 Fastsættelse af méngrad 17.1 Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes erhverv eller andre individuelle forhold Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på afgørelsestidspunktet. Méntabellen findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske méngrad på baggrund af den fysiske funktionshæmning Erstatningen skal fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Det vil sige, når tilstanden er stationær, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan medføre nogen bedring af tilstanden. 6

7 17.5 Méngraden kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde. 18 Uenighed om méngrad 18.1 Eventuel uenighed om selskabets afgørelse af méngraden kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen Ændres selskabets afgørelse til fordel for den tilskadekomne, betales de omkostninger, der er forbundet med at forelægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen, af selskabet. I modsat fald betales omkostningerne af forsikringstageren Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte méngrad Invaliditet under den valgte invaliditetsdækning (5 % eller 8 %) berettiger ikke til erstatning Retten til invaliditetserstatning anses først indtrådt, når de egentlige helbredelsesforanstaltninger er ophørt (se i øvrigt punkt 17.4) Erstatningen udbetales til den forsikrede, med mindre andet er aftalt. 19 Fastsættelse af erstatningens størrelse Dødsfaldsdækning Denne dækning gælder kun, hvis det fremgår af policen. 20 Betingelser 20.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Vestjylland 21 Erstatningsopgørelse 21.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde (se fællesbestemmelsernes punkt 4.2), når dødsfaldet sker indenfor et år efter ulykkestilfældet Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både død og mén Hvis der er udbetalt erstatning for mén for samme ulykkestilfælde, fratrækkes dette beløb i erstatningen Såfremt forsikringstagerne ikke skriftligt har meddelt Vestjylland Forsikring andet, udbetales dødsfaldssummen til forsikredes nærmeste pårørende, jf. fællesbestemmelsernes punkt For medforsikrede børn ydes der kr. til begravelseshjælp. Beløbet indeksreguleres ikke. 22 Hvad dækker forsikringen ikke 22.1 Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt. Dækning for behandlingsudgifter 23 Betingelser 25 Hvilke behandlingsudgifter er dækket 23.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne for Vestjylland 24 Hvornår dækkes behandlingsudgifter 24.1 Forsikringen dækker, når et ulykkestilfælde (se fællesbestemmelsernes punkt 4.2) er direkte årsag til, at den tilskadekomne får udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, der er omfattet/godkendt af den offentlige sygesikring, og hvis behandlingen efter en lægelig vurdering har en helbredende effekt. Behandlingen skal være påbegyndt senest 6 måneder efter ulykkestilfældet. 26 Hvad omfatter dækningen ikke 26.1 Udgifter, der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen eller anden syge- og ulykkesforsikring. 7

8 26.2 Udgifter til behandling for overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken. 27 Særlige betingelser for udbetaling 27.1 Behandlingen og pris skal godkendes af Vestjylland Forsikring, inden behandling påbegyndes, med mindre der er tale om akut nødbehandling (se i øvrigt fællesbestemmelsernes punkt 6.1.7). Tandskadedækning Denne dækning gælder kun, hvis det fremgår af policen. 28 Betingelser 28.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne for Vestjylland 29 Hvad er dækket af forsikringen 29.1 Forsikringen er udvidet til at dække rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde (se fællesbestemmelsernes punkt 4.2). Dog dækkes ikke tandskader opstået i forbindelse med selvforsvar- og kampsportsgrene herunder boksning, brydning, judo, jiu-jitsu og taekwondo Tandproteser Tandskadedækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges i forbindelse med et ulykkestilfælde, når protesen sidder på plads i munden, og når ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse Tyggeskader Tyggeskader dækkes også. Ved tyggeskader forstås tandskader opstået ved spisning. Dækningen er ikke betinget af, at skaden skyldes en fremmed genstand i maden. Skader på proteser dækkes dog ikke ved tyggeskader. 30 Erstatningsopgørelse 27.2 Den samlede godtgørelse af udgifter er begrænset til 2 % af forsikringssummen ved invaliditet, som fremgår af policen Udgifter betales, indtil tilstanden er stationær, eller méngraden er fastsat, dog aldrig længere end 1 år efter ulykkestilfældet En tandskade kan ikke medføre større erstatning end det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. Dette gælder uanset, om en beskadiget tand eventuelt er led i en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen er svækket Var tændernes eller protesens tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, caries, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder og proteser. Ved tyggeskader reduceres erstatningen med 50 % eller mere, hvis den skadede tand i forvejen har været behandlet (f.eks. fyldning, krone eller rodbehandling) eller var angrebet af sygdom (f.eks. caries) Tandskadedækningen omfatter én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når Vestjylland Forsikring har udbetalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder følgende: - for voksendækning, at behandlingen skal være afsluttet senest 3 år efter skadetidspunktet - for børnedækningen, at færdigbehandling skal være afsluttet inden den tilskadekomnes fyldte 21. år. 31 Hvad omfatter tandskadedækningen ikke Tandskadeerstatning udbetales ikke ved: 31.1 Udgifter, der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen, den offentlige børnetandpleje eller anden syge- og ulykkesforsikring. 8

9 31.2 Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret efter et ulykkestilfælde betalt af en forsikring. Brilleskadedækning Denne dækning gælder kun, hvis det fremgår af policen. 33 Betingelser 33.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne for Vestjylland 34 Hvornår dækkes briller 34.1 Forsikringen dækker, når et ulykkestilfælde (se fællesbestemmelsernes punkt 4.2), er direkte årsag til, at den tilskadekomne får udgifter til reparation eller anskaffelse af nye briller. Dog dækkes ikke brilleskader opstået i forbindelse med selvforsvar- og kampsportsgrene herunder boksning, brydning, judo, jiu-jitsu og taekwondo. Det er en forudsætning for dækningen, at de beskadigede briller blev benyttet i ulykkesøjeblikket. 35 Forsikringen dækker ikke 35.1 Udgifter, der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen eller anden syge- og ulykkesforsikring. 36 Erstatningsopgørelse 36.1 Briller, der er beskadiget, erstattes med udgifter til reparation. 32 Særlige betingelser for udbetaling Behandlingen og pris skal godkendes af Vestjylland Forsikring, inden behandling påbegyndes, med mindre der er tale om akut nødbehandling (se i øvrigt fællesbestemmelsernes punkt 6.1.7). Briller, der ikke kan repareres, erstattes med en procentsats af prisen for et par nye briller af samme kvalitet som de beskadigede efter omstående tabel: Alder indtil 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 100 % 90 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 50 % 40 % 30 % Derefter 20 % af prisen for et par nye briller af samme kvalitet som de beskadigede. 37 Særlige betingelser for udbetaling 37.1 For brilleskader gælder en selvrisiko på 607 kr. (indeks 2011). Beløbet indekseres i henhold til fælles-bestemmelsernes punkt Erstatningen kan højst udgøre kr. (indeks 2011) Erstatningssummen indekseres i henhold til fællesbestemmelsernes punkt 9. 9

10 Dobbelterstatning 38 Betingelser 38.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelserne for Vestjylland 39 Dobbelterstatning fra 30 % invaliditet 39.1 Der udbetales dobbelterstatning, når et ulykkestilfælde (se fællesbestemmelsernes punkt 4.2) medfører en invaliditetsgrad på 30 % eller derover. Det gælder dog ikke, hvis ulykkestilfældet opstår i forbindelse med farlig sport i henhold til punkt 4.5, i forbindelse med elastikspring, rafting, parasailing eller tandemspring med faldskærm i henhold til punkt eller i forbindelse med motocrosskørsel, gokartkørsel og ATV-kørsel. 40 Bortfald fra det 65. år 40.1 Dobbelterstatningen bortfalder automatisk fra det 65. år. 10

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN Branche U07 Betingelser 010117 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Hvem er omfattet... 2 4 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

POLICE Udskrevet den 07.05.10

POLICE Udskrevet den 07.05.10 POLICE Udskrevet den 07.05.10 Dansk Bjergklubs Forlagsvirksomhed KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Mortonsvej 9 Policenr.: 2800 Kgs Lyngby 646 034 055 1 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Bjergbestiger

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere