Den administrative medarbejder 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den administrative medarbejder 2016"

Transkript

1 Den administrative medarbejder 2016 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser justerer sommeren 2016 specialefagene på specialet Administration. Specialet Administration er kontoruddannelsens brede og almene speciale, der med sin fleksible struktur dækker en bred vifte af både brancher og elevprofiler. Det er samtidigt specialets udfordring, at specialets faglige profil skal sikre en administrativ kernefaglighed, der er fælles for alle administrative medarbejdere uanset branche og jobprofil. 1. Struktur Specialet har i både praktikmål og specialefag en struktur, der gør det muligt at sammensætte et forløb, der er tilpasset både virksomhedens administrative arbejdsopgaver og elevens kompetencebehov. Med justeringerne denne sommer fastholdes den nuværende specialefagsstruktur, og praktikmålene justeres heller ikke i denne omgang. Men målene for specialefagene, herunder særligt det bundne fag, nybeskrives og ændres fra ét sammenhængende fag på tre uger til tre fag af hver én uge oprettet på Avanceret niveau: 1) Kommunikation, 1 uge 2) Optimering af arbejdsprocesser, 1 uge 3) Projekt administration, 1 uge Det betyder også, at eleven skal have en selvstændig standpunktskarakter for hvert af fagene og ikke blot én samlet for alle tre uger som hidtil. Specialefagsstruktur Bundne: 3 uger Valgfrie, unge: 3-7 uger Valgfrie, voksne: 2-6 uger Fagprøve: 1 uge Erhvervsrettet påbygning: 0-4 uger Skolebevis Mindst 2,0 i gennemsnit af standpunktskarakterer i alle specialefag, både bundne og valgfrie (men ikke erhvervsrettet påbygning) Samtidigt er listen med valgfrie specialefag blevet justeret og reduceret til et mindre antal mere målrettede valgfrie specialefag, der i niveau bygger oven på det bundne specialefag og elevernes eux baggrund. 2. Baggrund for justeringerne Specialefagene blev senest justeret i 2010, og udvalget afdækker løbende kompetencekrav gennem analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet. I forbindelse med reform 2015 blev de stadig øgede krav til administrative medarbejdere anerkendt og kontoruddannelse med specialer fik et obligatorisk eux niveau. I forlængelse af de nye overgangskrav til kontoruddannelsens hovedforløb blev det mulig at justere både niveau og indhold i specialefagene og derfor justeres specialefagene fra sommeren Analyser og rapporter Jobprofilanalyse for faglærte, merkantile medarbejdere, New insight, december Digitalisering af administrative processer, CEDI og Analysekompagniet, juni 2013 CAP Analyse af den administrative faglighed i fremtiden, New Insight 2012 Uddannelsesnævnet 2 februar 2016 Side 1 af 8

2 3. Intentionerne bag De tre nye fag vender bunden i vejret på det nuværende bundne fag og har fokus på konkrete administrative kernekompetencer og arbejdsfunktioner. Mens det nuværende fag har haft fokus på virksomheden og forretningsforståelse som begreb og dermed et højere abstraktionsniveau, skal det nye fag lære eleven om forretningsforståelse nedefra, dvs. udspringe af en undervisning, der har fokus på konkrete administrative funktioner og på den administrative medarbejders dagligdag. Det er målet, at eleven gennem fokus på og træning i konkrete administrative funktioner og metoder opnår en praksisnær og værktøjsbaseret kompetence, som samtidigt kan give eleven en forståelse af egen rolle i organisationen i forhold til kolleger og i forhold til virksomheden. Den administrative medarbejder, Det nuværende fag på tre uger havde følgende hovedtemaer; - Virksomhedsforståelse og økonomi - Virksomhedskultur og kommunikation - Kvalitet i virksomheden Fokus på optimering og lean De nye fag har særlig fokus på at lære eleven løbende at optimere og løse sine egne arbejdsopgaver bedre end sidste gang og dermed synliggøre for eleven, hvordan de administrative kernekompetencer kan bidrage til virksomhedens vækst og fremgang, når den administrative medarbejder selv hele tiden har fokus på at kvalitetssikre og optimere. Derfor er kernekompetencen optimering den røde tråd i de nye bundne fag og skal synliggøre den faglige administrative profil, så eleven også selv kan italesætte, hvad man kan som Administrations-uddannet, og kan italesætte nyeste trends/viden/værktøjer på lige fod med andre erhvervsuddannede inden for deres fagområde. Det er tre store kompetencer, der arbejdes med på de nye bundne fag, og det er ikke tidsmæssigt muligt at nå i dybden med alle aspekter af de tre områder. De tre nye bundne fag skal dog kunne stå alene og hver især give eleven praksisnære kompetencer, men gennem de valgfrie specialefag er det muligt at vælge specialefag, der dels udbygger til et kompetenceniveau, der ækvivalerer akademimoduler (Talentmoduler), og dels udbygger med spidskompetencer inden for udvalgte emner (almindelige EUD fag). Fokus på det praksisnære Det nye obligatoriske EUX niveau og de tre nye bundne specialefags fokus på praksisnære mål ændrer også vægtningen af værktøjer, metoder og teorier, der indgår i fagene. Mens eleverne på EUX har arbejdet med generelle metoder og teorier inden for grundfagene, skal de bundne specialefag bygge videre med praksisnære metoder i forhold til konkrete administrative arbejdsfunktioner, herunder hvordan anvendelsen af avancerede it funktioner kan understøtte metoder. De bundne fag handler i mindre omfang om teorier og i højere grad om praktiske metoder til at løse administrative opgaver. Eleverne skal lære metoder, som sætter dem i stand til selvstændigt at planlægge og gennemføre administrative opgaver, også i nye og ukendte situationer. Derfor inddrager fagene anvendelsen af avancerede it funktioner, da de kan være med til at kvalitetssikre administrative metoder og arbejdsprocesser. Uddannelsesnævnet 2 februar 2016 Side 2 af 8

3 I valget af metoder i undervisningen på de bundne fag skal det også holdes for øje, at eleverne skal trænes i metoder, som de kan anvende i deres dagligdag frem for teorier/metoder, der i virksomhederne typisk anvendes på et mere organisatorisk/strategisk niveau, hvor eleven typisk ikke får mulighed for at deltage og bidrage. Teorier og metoder på det mere strategiske niveau hører typisk til på valgfrie specialefag/talentmoduler, hvor virksomhed og elev kan vælge modulet ud fra et konkret ønske/behov. 4. De tre nye bundne fag De nye bundne specialefag er målbeskrevet med fokus på, hvad eleven kan efter skoleopholdet, når eleven er tilbage i praktikvirksomheden. Målene fortæller derfor fagets output og ikke, hvad der skal undervises i for, at eleven når målene. Det skal derimod fastlægges i den lokale undervisningsplan. Intentionen med målbeskrivelsen er dels at kommunikere bedre til elev og virksomhed og dels at flytte fokus fra undervisning til praksisnær læring. Målbeskrivelsen fortæller direkte, hvilke arbejdsopgaver eleven arbejder med på skoleopholdet, og giver elev og virksomhed bedre mulighed for at forbedre og følge op på skoleperioderne. Tilsvarende fortæller målbeskrivelsen skolen, hvad der er målet med undervisningen og ikke, hvad der skal/kan undervises i. De tre nye fag er oprettet på Avanceret niveau og er: 1) Kommunikation, 1 uge 2) Optimering af arbejdsprocesser, 1 uge 3) Projekt administration, 1 uge ad 1. Kommunikation, 1 uge Formålet er, at eleven kan løse sine arbejdsopgaver med en professionel tilgang til det skriftlige og mundtlige sprog 1. Eleven kan på baggrund af en mundtlig besked kommunikere et skriftligt budskab og omvendt, herunder omsætte en mundtlig besked fra en kollega til en skriftlig besked til en kunde, hvor eleven omformulerer talesproget til professionelt skriftsprog og med relevant disposition. 2. Eleven kan tale situationsbestemt med kolleger, kunder og andre interessenter, herunder tilpasse sit ordvalg og emnevalg til den professionelle samtale 3. Eleven kan foretage kvalitetssikring af egne og andres tekster og kan anvende hjælpemidler hertil, fx korrekturlæsning, opsætning, tegnsætning, layout og versionering 4. Eleven kan vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at kommunikere mundtligt, skriftligt eller digitalt, når eleven formidler en intern besked, en mødeindkaldelse, besked til en kunde, en aftale eller lignende 5. Eleven kan tage forskellige referater og stå for mødetilrettelæggelse med fx mødeindkaldelser, bestilling af forplejning og bestilling af lokale. Uddannelsesnævnet 2 februar 2016 Side 3 af 8

4 Kommunikation er en administrativ kernefaglighed. Den administrative medarbejder skal kunne formulere sig selvstændigt i forhold til både skriftlige og mundtlige opgaver. Faget har fokus på, hvordan eleven arbejder med selvstændigt at formulere faglige tekster, herunder f.eks., hvordan man omsætter en mundtlig besked til professional skriftlig kommunikation, eller hvordan man selvstændigt udfolder et skriftligt oplæg på baggrund af et kort oplæg. Desuden tilføjes korrekturlæsning som nyt fokusområde inden for skriftlig kommunikation, hvorfor dette delemne skal særlig italesættes og have særlig fokus i undervisningen. Korrekturlæsning/kvalitetssikring af egne og andres tekster Det er den administrative medarbejders force og særlige kompetence at understøtte og kvalitetssikre andre medarbejdergruppers opgaver. Det er derfor afgørende, at eleverne bliver bevidste om og gode til korrekturlæsning og opsætning af tekst. Eleven skal derfor lære at kvalitetssikre det skriftlige arbejde både eget og andres. Korrekturlæsning og opsætning af tekst hviler på arbejdsmetoder, der i vidt omfang kan understøttes af it værktøjer, og faget skal have fokus på at lære eleverne værktøjerne og i særdeleshed de avancerede funktioner. EUX som indgangsniveau Kompetencen til at håndtere professionel kommunikation kan ikke forudsættes at være til stede på forhånd hos eleverne i kraft af deres forudgående EUX forløb. Under EUX forløbet har de modtaget undervisning på et mere generelt niveau i grundfaget Dansk og arbejdet med erhvervsrettet kommunikation, men specialefaget skal bygge oven på disse teorier med en praksisnær tilgang til kommunikationsopgaver - Korrekturlæsning handler om at lære eleven værktøjer til retstavning, tegnsætning og grammatik, men det handler også om at forholde sig til sproglige formuleringer. - Opsætning af tekst kan understøttes af avancerede it funktioner til at kvalitetssikre/benytte standarder for rapporter, breve, referater, salgsopstillinger mv. Undervisningen skal derfor give eleverne feedback på deres retstavning, tegnsætning og grammatik og lære eleverne, hvilke hjælpemidler de kan bruge til at tjekke, hvad der er korrekt. Selvom eleverne i kraft af deres eux niveau forudsættes at have træning i skriftlig dansk, er det en ny situation for eleverne, at deres skriftlige formuleringer ikke længere blot er egne skriftlige skoleopgaver, men indgår i arbejdsopgaver i en virksomhed. Derfor er der grund til at støtte og hjælpe eleverne med at få fokus på, at tegnsætning, endelser på ord og sætningsopbygning ikke længere blot handler om en karakter i grundfaget Dansk, men handler om praktikvirksomhedens troværdighed i forhold til omverden. Professionel personlig fremtræden Kommunikation omfatter også den professionelle tilgang til personlig fremtræden og social omgang med andre i en professionel sammenhæng. Eleverne skal lære metoder til at afkode den konkrete virksomheds kultur og hvad der forventes af virksomhedens administrative medarbejdere både i forhold til kolleger og i forhold til kunder (herunder kulturelle forskelle). Men en mere dybdegående gennemgang af Træning frem for teori F.eks. kan emnet virksomhedskultur teoretisk tilgås ud fra et f.eks. antropologisk kulturbegreb, men i det bundne fag er der mere brug for tips og tricks om, hvad der normalt er uacceptabelt, og træning i, hvordan man f.eks. via sine kolleger afkoder virksomhedens sprogtone. Uddannelsesnævnet 2 februar 2016 Side 4 af 8

5 interkulturel kommunikation og teorierne herom hører til de valgfrie specialefag. I faget er medtaget som mål, at eleven skal lære at vælge samtaleemner og ordbrug i forhold til den virksomhedstype, hvor eleven er ansat. ad 2. Optimering af arbejdsprocesser Formål er, at eleven kan kortlægge, analysere og optimere administrative arbejdsopgaver samt beregne de økonomiske konsekvenser af optimeringen. Derudover skal eleven kunne planlægge og optimere sin egen arbejdsdag. 1. Eleven kan kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og udregne de økonomiske påvirkninger heraf 2. Eleven kan anvende relevante værktøjer til optimering, herunder it værktøjer til mødehåndtering, aftalestyring, adresselister og lignende 3. Eleven kan minimere tidsrøvere, der hindrer effektivitet i arbejdsdagen, herunder håndtere mails, møder, kolleger mv. på en effektiv og optimal måde 4. Eleven kan vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre funktioner i virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed 5. Eleven kan udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering af en administrativ arbejdsgang og dens betydning for andre personalegruppers arbejdsrutiner 6. Eleven kan anvende modeller til at implementere og vedligeholde løbende forbedringer, dvs. justere sine arbejdsrutiner ud fra en given optimering Optimering er en administrativ kernekompetence, der får stadig større betydning, og en kompetence, hvor den administrative medarbejder kan betyde en afgørende forskel for virksomhedens forretningsgrundlag. Det nye fag har fokus på optimering af administrative arbejdsopgaver og arbejdsprocesser, og hvordan diverse metoder og værktøjer kan bidrage til effektivisering. Men samtidigt skal de to øvrige fag i henholdsvis Kommunikation og Projekt administration også have fokus på optimering og hvordan f.eks. it værktøjer kan optimere og kvalitetssikre alle administrative opgaver. Nyeste trends og konkrete værktøjer Faget har fokus på administrative processer, dvs. på et niveau, hvor det er sandsynligt, at eleven i sin virksomhed har mulighed for at indgå/bidrage. Faget arbejder med nyeste trends, og hvordan man f.eks. kan udnytte it-værktøjer optimalt, som virksomheden har i forvejen. Dette område kan bidrage til, at skoleopholdet giver en synlig værdi for både eleven og virksomheden, så eleven umiddelbart kan omsætte nyeste viden hjemme i virksomheden til at leane/optimere sine egne arbejdsprocesser. Det kan samtidigt være med at tegne en stærk og synlig faglig profil af den administrative medarbejder. Uddannelsesnævnet 2 februar 2016 Side 5 af 8

6 Optimering i øjenhøjde med elevens dagligdag Undervisningen skal foregå i øjenhøjde med elevens daglige arbejdsopgaver. Eleven får ikke en succesoplevelse ud af at komme hjem fra skoleopholdet og foreslå direktøren en omorganisering af salgsafdelingen, men eleven får succes ved at foreslå sin teamleder, at eleven optimerer sine egne opgaver med f.eks. postsortering eller registrering af kundedata ved at udnytte allerede eksisterende it-værktøjer i virksomheden eller ved at justere tidspunkt og rækkefølge på en administrativ proces. ad 3. Projekt administration Metoder til at løse opgaver Metoder/værktøjer til optimering og lean bør læres med udgangspunkt i cases/opgaver, der vedrører elevens daglige arbejdsopgaver og med fokus på, hvad der konkret kommer ud af metoden, dvs. det praksisnære skal være i fokus. Formået er, at eleven kan indgå i arbejdsopgaver på tværs af virksomheden både internt og eksternt. 1. Eleven kan koordinere mindre projektopgaver i virksomheden 2. Eleven kan anvende metoder og it værktøjer til at prioritere egne arbejdsopgaver i forhold til fx, hvilke der har forrang for andre, og i forhold til tidsfrister 3. Eleven kan kvalitetssikre egne arbejdsopgaver, herunder anvende it værktøjer til projektadministration og forstå hvordan kvaliteten af eget arbejde påvirker andre personalegrupper positivt/negativt 4. Eleven kan udfylde og ajourføre forskellige projektdokumenter og vedligeholde disse fx risici, interessenter, ressourcer, opgave- og tidsstyrring 5. Eleven har en forståelse af egne stærke og svage sider i samarbejdet med andre af virksomhedens medarbejdere, samt kan genkende andre medarbejderes roller og funktioner i opgaveløsningen Eleven skal kunne understøtte koordination af projekter i ordets bredeste betydning (ikke kun formelle projekter). Med koordination tænkes netop på koordinationsrollen og ikke på projektledelse, dvs. at det er den administrative medarbejders opgaver, der skal være i fokus, og som eleven skal arbejde med i undervisningen. At øve metoder om projektkoordination kan ikke læres uden kendskab til de øvrige projektdeltagers typiske roller og funktioner, men fokus skal være på at give eleven metoder til at bidrage/kvalitetssikre/optimere sin rolle. Kompetencen kan ikke trænes blot i kraft af gruppearbejde, for projektkoordination er ikke projekt som studieform, hvor man fordeler opgaver blandt projektdeltagere med samme kompetencer, Uddannelsesnævnet 2 februar 2016 Side 6 af 8

7 men projekt som en arbejdsform på en arbejdsplads med forskellige medarbejdergrupper, ledelsesstruktur, eksterne/interne deltagere, forskellige formelle kompetencer mv. Planlægning af andres opgaver Koordination/projektkoordination vil også handle om elevens planlægning af egne arbejdsopgaver, men kompetencen handler særligt om den administrative medarbejders arbejdsplanlægning som tæt forbundet med andres arbejdsplanlægning, dvs. de særlige koordinationsopgaver det giver. Tids-, aftale- og dokumentstyring Den administratives rolle i et projektforløb er tæt forbundet med andres opgaver i projektet, herunder at koordinere med og for andre, så tidsplanen holdes. Den administrative medarbejders projektkoordination skal nedbrydes i de processer, hvor den administrative kan bidrage til f.eks. en effektiv tids-, aftale- og dokumentstyring. Det handler også om metoder, der kan understøttes af avancerede it-funktioner til effektiv mødekoordination, dokumentstyring mv. En række elever vil være ansat i virksomheder, som har særlige værktøjer hertil, men det er stadig relevant, at alle elever får indsigt i, hvordan og hvorfor it kan understøtte og kvalitetssikre arbejdsopgaverne. Fagprøven Faget skal ikke træne eleven i fagprøven. Projektkoordination handler ikke primært om at kunne formulere, planlægge og udføre en arbejdsopgave, men handler om den administrative medarbejders koordination og interaktion med andre. Undervisningen kan derfor ikke have fokus på den særlige fagprøve-disciplin, hvor arbejdsopgaven typisk er mere selvstændig og løsrevet fra kolleger. Derimod kan der vælges valgfrie specialefag, hvis en elev har særlige behov i forhold til fagprøven. Kvalitetssikring Koordination er en administrativ kernekompetence, der er usynlig i dagligdagen, men bliver katastrofal synlig, når det går galt. Eleverne skal derfor lære at kvalitetssikre deres opgaver, så der ikke opstår fejl, men samtidigt også lære metoder til at håndtere, når der opstår fejl, da opgaverne netop tit er tæt forbundet med andres arbejdsopgaver. 5. De valgfrie specialefag Samtidigt med justeringen af de bundne specialefag har udvalget justeret listen med valgfrie specialefag. Antallet af valgfrie specialefag er samtidigt reduceret og opdelt i særlige temaer for i højere grad at kunne vejlede om og målrette de valgfrie specialefag til elevens og praktikvirksomhedens konkrete behov. De valgfrie specialefag er dels opdelt i forhold til de tre kernekompetencer fra de bundne fag og dels i særlige temaer, som udvalget har vurderet relevante for specialet Administration: Kommunikation Udvidet skriftlig kommunikation, 1 uge Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering, 1 uge Uddannelsesnævnet 2 februar 2016 Side 7 af 8

8 Service og international kulturforståelse, 1 uge Præsentationsteknik og personlig fremtræden, 1 uge Forretningsengelsk/-tysk, 1 uge Optimering og projektadministration Kvalitet og service, 1 uge Økonomi for administrationselever, 3 dage Regneark, 2+3 dage Database Logistik Struktur i administrative problemstillinger, dage (om den gode fagprøve) Øvrige Salg & markedsføring, 1 uge International handel, 1 uge Teambuilding, 1 uge Nye og avancerede IT funktioner Løn og lovgivning Bogføring i praksis, 1 uge Budgettering, 1 uge Likviditetsstyring 3+2 dage HR og personaleadministration AU moduler Online kommunikation Valgfag fra akademiuddannelsen Kommunikation og formidling (10 ECTS) Faget oprettes som et selvstændigt valgfrit specialefag. Kommunikation i praksis Obligatoriske modul fra akademiuddannelsen Kommunikation og formidling (10 ECTS) Faget oprettes som en kombination af det bundne fag og et valgfrit specialefag. Personalejura Valgfag fra akademiuddannelsen HR (10 ECTS) Faget oprettes som et selvstændigt valgfrit specialefag. Projektstyring i praksis Obligatorisk modul fra akademiuddannelsen Ledelse (10 ECTS) Faget oprettes som en kombination af det bundne fag og et valgfrit specialefag. Uddannelsesnævnet 2 februar 2016 Side 8 af 8

Den administrative medarbejder 2016

Den administrative medarbejder 2016 Den administrative medarbejder 2016 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser justerer sommeren 2016 specialefagene på specialet Administration. Specialet Administration er kontoruddannelsens brede og almene

Læs mere

IBC Hovedforløb. Ny struktur på Administrations specialet

IBC Hovedforløb. Ny struktur på Administrations specialet Ny struktur på Administrations specialet 3 obligatoriske uger 1. Kommunikation (1 uge) 2. Optimering af arbejdsprocessor (1 uge) 3. Projektadministration (1 uge) Derudover skal man vælge mellem 3 og 7

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Kontor administration på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at gennemføre

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration Version 7 - Marts 2017

Specialefagskatalog. Administration Version 7 - Marts 2017 Specialefagskatalog Administration Version 7 - Marts 2017 Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Vejledning Case-eksamen i matematik

Vejledning Case-eksamen i matematik Vejledning Case-eksamen i matematik Caseopgavesæt og projektrapport... 2 Eksamensforløbet... 2 Hvad der skal sendes til censor inden eksamensforløbet... 4 Eksempel på caseopgavesæt... 5 Opgave 1 - Undersøgelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Program 1. Kort oplæg om projektet v. Projektleder Michael Kjær Pedersen 2. Erfaringer set fra et underviserperspektiv v. Underviser Christian

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov AU International handel og markedsføring AU Kommunikation og formidling AU Økonomiog ressourcestyring AU Ledelse AU Informationsteknologi AU Finansiel

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 De 4 ministermål i EUD reformen 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25 % i 2020 og 30% i 2025) 2. Flere skal fuldføre

Læs mere

Praktikvejledning sikkerhedsvagt

Praktikvejledning sikkerhedsvagt Praktikvejledning sikkerhedsvagt Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige anvisninger og ideer til, hvordan uddannelsens praktikdel kan planlægges, så der tages hensyn

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Valgfri specialefag Niveau 5 uger

Valgfri specialefag Niveau 5 uger Valgfri specialefag Frisør version 7_ 2012 Valgfri specialefag Niveau 5 uger EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge Langthår Avanceret 1 uge Stylist Rutine 4 uger Trend damemode Avanceret 1 uge Trend, herremode/skæg

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Valgfrie specialefag. Offentlig administration

Valgfrie specialefag. Offentlig administration Valgfrie specialefag for Offentlig administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Navision i undervisningen

Navision i undervisningen Navision i undervisningen Side 1 af 8 Indhold Indledning...3 Eleverne...3 Skolemæssige forudsætninger...3 Elevernes alder...3 Arbejdserfaring...3 IT forudsætninger...3 IT på grundforløbet...4 Hvornår vi

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Indhold Kvalitet og Service... 3 Salg og Markedsføring... 5 Informations- og planlægningsværktøjer... 7 2 Kvalitet og Service Avanceret 1 uges varighed Formål

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Fagretning Mekanik, transport og logistik

Fagretning Mekanik, transport og logistik Fagretning Mekanik, transport og logistik Fra idé til udformning og drift Fællesskab mellem fagene hvad har mekanikere, chauffører og lagerfolk egentlig til fælles? Brainstorm vi var LANGT omkring! Men

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og Handel. Med en EUX Business

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere