SAGS- OG RESSOURCESTYRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGS- OG RESSOURCESTYRING"

Transkript

1 SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1

2 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og sagsopgaver Finansbudgettering på sager Ressourcer Ressourcebudgettering Bogføring af forbrug (ressourceforbrug, øvrige omkostninger) Opkrævning fra sager Sagsmærker Uddata 2

3 KORT OM KONVERTERINGEN I Fra 4 bogføringskredse til 1 bogføringskreds Artskontoplanen er uændret Delregnskab er uændret Ny stedkode, 4 cifre Finansposter Alle 2012-poster konverteres på postniveau, original bilagsnummer fuld historik Alle 2011-poster datokomprimeres pr. måned pr. kontostreng Alle poster fra før 1. jan datokomprimeres pr Finansbudgetposter konverteres ikke til finansbudgetmodulet, men konverteres til sagsplanlægningslinjer af typen skema (=sagsbudgetter) 3

4 KORT OM KONVERTERINGEN II Kreditor Kreditorer som er anvendt inden for det seneste år CVR + pseudo CVR CPR kreditorer konverteres kun hvis åbne poster Debitor Ny nummerserie med fortløbende numre Standardisering af debitorbogføringsgrupper Debitorer som er anvendt inden for det seneste år Debitorer som har åbne poster Anlæg Ny nummerserie Alle aktive anlæg med stamdata og anlægsposter Konvertering og standardisering af anlægsstamdata, fuld historik 4

5 KONVERTERING 8000C + ASB/DPU Projekter bliver til Sager Eksisterende projekter konverteres til nyt fortløbende 6- cifret sagsnummer som starter med 9xxxxx Projekter med status Lukket og en slutdato før 1. jan konverteres ikke Ansøgninger konverteres ikke pga. tekniske begrænsninger Alle sager er stemplet med Gl. bogføringskreds, Gl. sag-/projektnr. og Gl. stedkode Sagsopgaver hvis rapportformål ikke er anvendt 8xxxx (xxxx eksisterende rapportformål) 5

6 KONVERTERING DJF OG DMU Sager Eksisterende sager konverteres til nyt fortløbende 6- cifret sagsnummer som starter med 9xxxxx Sager med en slutdato før 1. jan konverteres ikke Opsplitning i sager kun en ekstern bevillingsgiver pr. sag Sagsopgaver Eksisterende sagsopgaver konverteres i eksisterende struktur: 8xxxx (xxxx lig med eksisterende sagsopgave) 9xxxx for indtægter Alle sager er stemplet med Gl. bogføringskreds, Gl. sag-/projektnr. og Gl. stedkode Planlægningslinjer, ressourcer og sagsmærker konverteres Tidsregistrering i ARS fortsætter til med nuværende kostpriser 6

7 Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Sag (Projekt) Sagsopgave (Aktivitet Finans 2 lønbegreber: SLS Faktisk udbetalt løn Planlægningslinjer Skema = budget Kontrakt =bet.plan/opkr. Registrering på ressourcer og finanskonti Sagsposter Bogføring på ressourcer og finanskonti -1)Faktisk udbetalt løn overføres fra SLS og bogføres i finansregnskab, men ikke på sager 2) Løn gennem ressourceallokering bogføres på sager, men ikke i finansregnskab 7

8 BASISOPSÆTNINGER Sags- og sagsopgavenumre: På nye sager tildeles automatisk 5-cifret sagsnummer 1xxxx 5-cifret nummerstruktur på baggrund af skabeloner Udvidet fakturering: Gør det muligt at anvende flere debitorer på sag Budgetversioner: Ét budget opsættes som aktivt budget (versionering styres fra central hold) Der anvendes ikke ALIAS i IndFak og AURUS, men spejldimensionerne PROJEKT og AKTIVITET, som automatisk oprettes som dimensionsværdier samtidig med oprettelse af sager og sagsopgaver. Der sker ikke validering af sammenhængen mellem PROJEKT og AKTIVITET i IndFak Bevillingsstyring (nyt fra Moderniseringsstyrelsen, gennemgås senere) Der opsættes filtrering på STED-dimensionen, så man som udgangspunkt kun ser stamdata og poster på egne stedkoder. Filteret kan dog ophæves, så man kan se data på tværs af alle stedkoder 8

9 SAGER OG SAGSOPGAVER I Hele AU s økonomi forankres i sager - både forskningsområdet, undervisning, formidling, interne støttefunktioner osv. Sag og sagsopgave er således en central del af registreringsrammen Sag og sagsopgaver afleder delregnskab og sted både på budget- og forbrugssiden Termerne sag og sagsopgave benyttes kun i Navision Stat. Uden for Navision Stat benyttes termerne projekt og aktivitet! 9

10 SAGER OG SAGSOPGAVER II Grundlæggende stamdata sag: Nummer, navn, debitor, sagsoplysninger, projektleder, gruppeleder, bevillingshaver, status, datostyring, bevillingsstyring m.m. Dimensioner på sagsniveau: Påføres automatisk til sagens sagsopgaver Dimensionerne DELREGNSKAB og STED påføres Dimensionerne PROJEKT og AKTIVITET påføres IKKE Sagsopgaver: Oprettes efter prædefinerede skabeloner for projekttyperne Markering på sagsopgave om der skal dannes spejldimensioner (PROJEKT og AKTIVITET, hvis sagsopgaven skal anvendes i IndFak) Dimensioner kan om nødvendig ændres på sagsopgaver: Har forrang for dimensioner på sagsniveau 10

11 BEVILLINGSSTYRING En række opsætningsdata, der ligger til grund for en række statistiske data samt automatiserede periodiske bogføring på sager: 1) Statistiske data vedr. bevillingen og bevillingsgiver 2) Automatisk beregning og bogføring af overhead på baggrund af faktisk forbrug 3) Automatisk indtægtsføring af bevilling på baggrund af faktisk forbrug Bevillingsstyring kan opsættes på sags- og/eller sagsopgaveniveau 11

12 SAGSBUDGETTERING Budgettering på sager sker i planlægningslinjetabellen Budgetposter skal lagres som linjer af typen Skema Indtægter angives i kredit (minus), omkostninger i debet (plus) Budgetposter knyttes automatisk til det aktive budget Der kan budgetteres på finanskonti og ressourcer Periodisering: Finansposter: Årlig (pr. 1.1.xx) Ressourceposter: Månedlig (første i måneden) Ressourcebudgetposter vil normalt blive dannet via funktionalitet til ressourceallokering, men evt. korrektioner skal foretages manuelt Rettelser til budgetter bør ske som korrektionsposteringer 12

13 VERSIONSSTYRING AF SAGER Sager kan gennemløbe forskellige stadier, der samtidig muliggør versionsstyring Versioneringen styres ved hjælp af disse datofelter på sagskortet: Ansøgning Positivt svar Frigivet Afslået Når der tastet dato i et af felterne, vil brugeren bliver spurgt, om der skal gemmes kopi af sag (inkl. budget) På den møde kan man opslags- og rapportmæssigt fremsøge data om sager og budgetter på tidligere stadier Andre datofelter på sager: Startdato Slutdato Afsluttet den 13

14 RESSOURCER I Ressourcer er konti, der repræsenterer AU s medarbejdere En ressource kan være en specifik, navngivet medarbejder. Disse overføres og opdateres fra SLS i forbindelse med lønkørslen En ressource kan også være en lokalt oprettet NN-ressource til brug for budgettering Ressourcer har påført kostpris, der udtrykker ressourcens løn pr. time Ressourcer tilknyttes ressourcegrupper Hvis der ikke er knyttet specifik pris til ressourcen, anvendes ressourcegruppens kostpris NB: Timelønnede oprettes IKKE som ressourcer. Budgetteret løn og faktisk løn vedr. timelønnede registreres som omkostninger på finanskonti 14

15 RESSOURCER II Grundlæggende stamdata: Nummer, navn, ressourcegruppe, ansættelsesgrad, tidstype, ressourcegruppe, produktbogføringsgruppe, momsproduktbogføringsgruppe Dimensioner: Alle ressourcer oprettes med delregnskab og sted Priser 1. Ressourcepristabel (kostpris + evt. salgspris) 2. Ressourcegruppe (kostpris + evt. salgspris) 15

16 ALLOKERING AF RESSOURCEFORBRUG - BUDGET I allokeringstabel angives ressourcers procentvise fordeling på sager/sagsopgaver Fordelingsprocenterne på en ressource bør summe sammen til 100 % Den efterfølgende kørsel opretter ressourcebudgetposter på de pågældende sager fordelt på pr. måned Allokeringen kan ikke annulleres, men skal om nødvendigt rettes manuelt 16

17 BOGFØRING AF RESSOURCEFORBRUG AUTOMATISK ALLOKERING I Kørsel der danner kladde med ressourceforbrug på baggrund af budgetteret ressourceforbrug Medtager kun ressourcer med tidstypen allokering (opsætning på stamkort) Der må kun bogføres på faktiske ressourcer (overført fra SLS) ikke på NNressourcer 17

18 BOGFØRING AF RESSOURCEFORBRUG AUTOMATISK ALLOKERING II Det er vigtigt løbende at sikre sig, at de budgetterede ressourceposter er korrekte Vær fx opmærksom på: Er ressourcens reelle aktivitet på sager i overensstemmelse med den budgetterede aktivitet? Er der ændring i ressourcens ansættelsesgrad? Er ressourcens stedkode ændret fx ved overførsel til anden afdeling Der findes rapporter, der kan dokumentere ændringer af ansættelsesgrad, stedkode m.m. samt vise ressourceallokeringen fordelt på sager.: Ressourcer med afvigende STED kode på Sagsposter Ressource: Ændringer i og berørte sager Allokerede ressourcer pr. sagsopgave Der er ca. 10 dages vindue mellem SLS-opdatering og periodelukning til klargøring af ressourcebudgetposter 18

19 BOGFØRING AF OMKOSTNINGER I ØVRIGT Ressourceforbrug, der ikke allokeres pba. budget, bogføres fra sags(gentagelses)kladde. Det gælder fx projekter, hvor bevillingsgiver kræver specifik tidsregistrering Øvrige driftsomkostninger (købsfakturaer) godkendes og konteres i IndFak og bogføres efterfølgende i Navision Stat. Dimensionerne PROJEKT og AKTIVITET i IndFak oversættes i Navision Stat til sag og sagsopgave Anlægsomkostninger (anskaffelse, afskrivning, nedskrivning, tab/gevinst v. afhændelse, donationer), kan bogføres automatisk på sag, forudsat det opsættes på anlægskortet Ompostering af omkostninger: (Sags)finanskladder: Anvendes til ompostering på sager af poster med finansintegration Sagskladde: Anvendes til ompostering af ressourceposter (har ikke finansintegration) 19

20 OPKRÆVNING FRA SAGER OG BETALINGSPLANER Alle opkrævninger (salgsfakturaer) dannes med afsæt i linjer af typen Kontrakt i planlægningslinjetabellen Forventede indbetalinger på eksternt finansierede projekter oprettes også som kontraktlinjer, anset om der sendes opkrævning eller ej Kontraktlinjer overføres til salgsfaktura, gøres færdig og klarmeldes, hvorefter den bogføres centralt 20

21 SAGSMÆRKER Sagsmærker anvendes fremadrettet til angivelse af opgaveformål (uddannelse, forskning, videnudveksling mv.) på sager iht. den nye økonomimodel Sagsmærker kan derudover anvendes til andre (lokale og ad hoc-prægede) analyseformål Sagsmærker kan knyttes til sager eller sagsopgaver I datavarehusløsningen kan data udsøges på baggrund af de påførte sagsmærker Sagsmærker bogføres ikke men er en stamoplysning på sags/sagsopgave (der kan ændres) 21

22 UDDATA Rapporter i Navision Stat AU har fået udviklet rapporter til støtte for kontrol af og opfølgning på ressourcer og ressourcebudgetter i forbindelse med bogføring af ressourceforbrug pba. budget Standardrapporterne på sagsområdet er derimod kun i begrænset omfang tilrettet den statslige brug af sagsmodulet AU rapporteringsløsning Den væsentligste rapportering på sags- og ressourceområdet bliver derfor forankret i AU s datavarehusløsning 22

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15

Navision Stat 7.0. Brugeradministration. Side 1 af 40 ØSY/JKH 15-04-15 Side 1 af 40 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 15-04-15 Brugeradministration Introduktion I Navision Stat 7.0 er brugeradministrationen lavet radikalt om, i forhold til tidligere versioner, da der bl.a. nu anvendes

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Priskorrektion. Priskorrektion. 1. Forudsætninger og baggrund 1. Forudsætninger og baggrund 1924 har været anvendt som timenorm på AU fra sept. 2012. Fra 2014 er der åbnet mulighed for at anvende 1460 eller 1580 som timenorm 1, forudsætningen er tidsregistrering.

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren.

Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren. FORORD Dette dokument er en samling af ALLE ARS dokumenter som ligger på Bazaren. Dokumentet kan bruges som et værktøj til at søge efter specifikke ting i ARS, uden at være nødt til at downloade hver enkelt

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere