HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 Sag 143/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jane Ranum, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 5. februar 2015 og af Østre Landsrets 14. afdeling den 15. april I pådømmelsen har deltaget ni dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Lars Apostoli. Påstande Dommen er anket af anklagemyndigheden, der har gentaget sin påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. T har påstået stadfæstelse. Anbringender Anklagemyndigheden har navnlig anført, at en sproglig fortolkning af udtrykket overfalder ikke udelukker en forståelse af straffelovens 119, stk. 1, hvorefter en trussel om vold mod en offentligt ansat, der er fremsat via tredjemand, er omfattet af bestemmelsen, når der ved fremsættelsen af truslen er forsæt til videregivelse heraf til den pågældende. Af forarbejderne til 119, stk. 1, fremgår ikke, at udtrykket overfalder alene omfatter trusler, der fremsættes ved direkte kontakt til den pågældende.

2 - 2 - Forarbejderne til lov nr. 87 af 15. marts 1939 om ændring af straffeloven er ikke til hinder for, at der kan ske domfældelse i den foreliggende sag. Disse forarbejder relaterer sig til 119, stk. 2, og tvinger ikke til en forståelse af 119, stk. 1, hvorefter denne bestemmelse alene skal finde anvendelse, når truslen er fremsat direkte over for den offentligt ansatte. I den foreliggende sag er truslerne fremsat over for en person med naturlig kontakt til den truede, og situationen kan derfor ikke sidestilles med de tilfælde, der er omtalt i forarbejderne til 119, stk. 2, hvor det antages, at 119, stk. 1, ikke finder anvendelse, når en trussel fremsættes i Pressen, paa offentligt Møde eller andetsteds. De hensyn, der begrunder den kvalificerede beskyttelse af offentligt ansatte, taler fuldt ud for også at lade trusler fremsat via tredjemand være omfattet af 119, stk. 1. Hvis Højesteret finder, at udtrykket overfalder alene omfatter trusler, der fremsættes ved direkte kontakt til den offentligt ansatte, skal 119, stk. 1, i overensstemmelse med lovens 1 om fuldstændig lovanalogi fortolkes således, at den også omfatter trusler, der fremsættes via tredjemand, når der ved fremsættelsen af truslerne er forsæt til videregivelse til den pågældende. Uanset om straffen skal fastsættes efter 119, stk. 1, eller 266, bør der ske en skærpelse i forhold til landsrettens udmåling under hensyn til truslernes grove karakter, og fordi tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af 266. Af de samme grunde skal straffen gøres ubetinget. T har navnlig anført, at truslerne ikke blev fremsat direkte over for B, og at hun derfor ikke blev overfaldet, jf. straffelovens 119, stk. 1. Forholdet er således med rette henført under 266. En naturlig sproglig forståelse af ordet overfalder indebærer, at der skal være en direkte kontakt mellem den tiltalte og den offentligt ansatte, og trusler kan derfor ikke fremsættes via tredjemand. Det følger af forarbejderne fra 1939, at bestemmelsen i 119, stk. 1, er saaledes begrænset, at den kun finder anvendelse, når truslen om vold er fremsat direkte til pågældende tjenestemand. Trusler fremsat via tredjemand opfylder derfor ikke betingelserne for at straffe. Be-

3 - 3 - tydningen af disse forarbejder er ikke svækket, blot fordi ændringen af loven angik 119, stk. 2. I den foreliggende sag er der en klar adskillelse mellem de to offentligt ansatte, idet de arbejdede i forskellige afdelinger og i forskellige bygninger, dvs. at der er tale om trusler fremsat over for tredjemand. Der er ikke grundlag for lovanalogi, allerede fordi sådan analogi vil stride mod klare lovmotiver. Straffen er efter sagens karakter og hans personlige forhold passende fastsat, og der er tillige grundlag for at anvende straffelovens 82, nr. 7. En skærpende effekt af den enkeltstående forstraf for ligeartet kriminalitet opvejes af flere formildende omstændigheder, navnlig hans helbredsforhold, samt det forhold at truslerne blev fremsat i et øjebliks ophidselse, og at han hurtigt faldt til ro igen. Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af en afhøringsrapport af 9. december 2014, at T blev sigtet for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 2. Af udskrift af retsbogen fra Retten i Holbæk af 5. februar 2015 fremgår, at anklageskriftet blev berigtiget, således at tiltalen kom til at angå straffelovens 119, stk. 1, og ikke stk. 2. Under hovedforhandlingen i byretten blev der afgivet følgende forklaringer: Tiltalte har forklaret, at han højst sandsynligt har haft ringet til borgerrådgivningen på Holbæk Kommune omkring kl , idet han efter samtalen havde en mailkorrespondance med kommunen. Han talte med A og har en mail fra hende, der er sendt efter samtalen, hvori hun takker for en behagelig samtale. Han ringede af samme grund som han gør hver eneste uge; for at få svar på spørgsmål om, hvorfor kommunen f.eks. nægter hans søn, C, skolegang. Tiltalte har tidligere ringet til kommunen og sagt, at hans søn har brug for hjælp nu, hvortil vedkommende, som tiltalte talte med sagde, at han ville komme og hente sønnen med det samme og køre ham op til sin mor. Da tiltalte svarede, at det ikke var det henvendelsen drejede sig om, svarede kommunens medarbejder, at når tiltalte ikke ville have sønnen ville man køre ham hjem til moderen, som gerne ville have ham, og kort tid efter dukkede de sociale myndigheder op på tiltaltes bopæl sammen med politiet. Tiltaltes søn hedder C og tiltalte har fuld forældremyndighed over ham og har haft det siden C var 1 år gammel.

4 - 4 - Tiltalte ringede den 9. juli 2014 til kommunen for at høre, om der var et polititilhold mod tiltalte, idet politiet den uge havde været på tiltaltes bopæl to gange. Samtalen med A forløb fint, som den plejer. Tiltalte fremkom på intet tidspunkt under samtalen med A med udtalelser om, at han ville slå B ihjel, og har ikke sagt, at han ville finde hende og skære halsen over på hende. Tiltalte har vist haft et par møder med B gennem tidens løb. Det var på et tidspunkt hende der tog sig af tiltaltes sag. Der har været flere sagsbehandlere inde over sagen, men den røg som regel tilbage til B. Han har dog svært ved at finde ud af, om det er hende som er egentlig sagsbehandler på sagen vedrørende tiltaltes søn eller det er en anden. Det kan tiltaltes kontaktperson heller ikke finde ud af. Tiltalte har en kontaktperson, idet tiltalte for nylig har fået ombudsmandens ord for, at kommunens behandling af sagen vedrørende tvangsfjernelse af tiltaltes søn og nægtelse af hans skolegang var forkert. Tiltales søn har ikke været i skole i 2½ år. Tiltalte kender mest B af navn. Han har ved de fleste af sine henvendelser til kommunen fået at vide, at det var B som skulle tage stilling til hans spørgsmål, men når han så var til møde med hende, fik han alligevel ikke nogen svar. Tiltalte gik derfor ud fra, at det var hende som var chefen, og derfor skrev han til hende. Han har efter samtalen den 9. juli 2014 haft to yderligere møder med B som forløb uden problemer. Tiltalte kan ikke udelukke, at han nævnte Bs navn under telefonsamtalen, men han har ikke truet hende. Han ringede for at få svar på nogle spørgsmål han havde i forbindelse med nogle breve han havde modtaget, og som B havde underskrevet. Udspurgt af forsvareren og foreholdt mailkorrespondance mellem tiltalte og A, forklarede tiltalte, at F er tiltaltes kontaktperson. F havde forgæves prøvet at få kontakt til kommunen, og på et tidspunkt mistede tiltalte tålmodigheden, så den 9. juli 2014 skrev tiltalte en mail til A, hvor han bad hende videresende hans mail til rette vedkommende. Mailen er skrevet i det sprog han normalt bruger. Tiltalte passer meget på, hvordan han formulerer sig, idet han sommertider bliver misforstået og opfattet som sur fordi han har en meget dyb stemme. Han hæver aldrig stemmen, da man sjældent får noget ud af det alligevel. Han kan dog somme tider godt være lidt kontant i sin fremtræden. Spørgsmålet om, hvorvidt tiltalte og hans søn havde polititilhold, som fremgår af mailkorrespondancen, var også noget han havde drøftet med A under telefonsamtalen. Han fik efterfølgende svar på mail fra A om, at B havde oplyst, at der ikke fandtes et polititilhold mod ham og hans søn. Stemningen i de mails, som blev skrevet mellem ham og A efter telefonsamtalen, afspejler meget godt den stemning der også var mellem dem da de talte i telefon sammen. Som vidne fremstod B, som forklarede, at hun er ansat i Holbæk Kommune som leder af. I forbindelse med sit arbejde har hun været involveret i tiltaltes sag. Normalt har hun ikke direkte noget med sagerne som at gøre, da det er rådgiverne og de nærmeste ledere der står for dette, men tiltaltes sag har været kompleks og svær for og samarbejdet med tiltalte har også været svært, og derfor blev hun involveret omkring sommeren Hun har ikke været involveret fra starten. Sagen var kompleks, idet det drejede sig om dels en skoleplacering af tiltaltes søn C, hvor der har været tvivl om, hvad der var bedst for C, dels om spørgsmål vedrørende bopæl og bidragsydelser. Vidnet blev en del af sagen, idet samarbejdet på et tidspunkt blev anstrengt og utrygsskabende. Tiltalte kan godt blive meget vred og derfor var der stor fokus på, hvorledes man bedst kunne hjælpe C. Vidnet har været med til nogle møder sammen med tiltalte, men hun husker ikke hvor mange. På disse møder udtrykte tiltalte mistillid til kommunen og gav udtryk for, at man ikke gjorde sit arbejde godt nok. Tonen og stemningen var ikke rar på møderne.

5 - 5 - Den 9. juli 2014 blev vidnet kontaktet pr. mail af A, som ledte efter nogen der kunne hjælpe hende med en forespørgsel fra tiltalte om, hvorvidt han kunne få udsættelse i en sag, som A var i tvivl om var en klage eller hvad det egentlig drejede sig om. I en efterfølgende mail skrev A, at tiltalte søgte oplysninger om, hvorvidt der forelå et polititilhold mod ham overfor kommunen og dens personale, hvortil vidnet svarede, at det gjorde der ikke, så vidt hun vidste. A skrev tilbage, at tiltalte den pågældende dag havde været meget vred og truende overfor kommunens personale, og specifikt overfor vidnet, men A syntes truslerne var så voldsomme, at hun ikke ville skrive dem. Vidnet ringede derfor til A for at høre nærmere til truslerne, og hun fortalte, at tiltalte havde udtalt, at han ville skære halsen over på vidnet. Som vidnet forstod det, var tiltalte mødt op i borgerrådgivningen den dag. Ifølge A var tiltalte vred på vidnet, idet han følte, at hun forfulgte ham og hans søn. Vidnet ringede til A om eftermiddagen den 9. juli 2014, omkring kl Vidnet havde ikke noget med sagen at gøre om formiddagen. Udspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at det var hendes forståelse, at tiltalte var mødt op på det gamle rådhus tidligere på dagen den 9. juli Foreholdt, at A kl i en mail til tiltalte skriver, at vidnet har oplyst hende om, at der ikke foreligger et polititilhold mod tiltalte og sønnen, forklarede vidnet, at det var noget hun og A havde mailet sammen om. As kontor ligger på det gamle rådhus og vidnets kontor ligger på vej. Borgerrådgivningen har sin egen status, men er en del af Holbæk Kommunes tilbud. Yderligere udspurgt af anklageren forklarede vidnet, at hun blev chokeret, da A fortalte om truslerne. Det har hun aldrig været udsat for før. Vidnet havde efterfølgende brug for at tale med sin leder om det, da hun var nervøs og bange. Hun var i tvivl om, hvorvidt de var endt i en optrapning ovenpå de møder, der havde været med tiltalte. Som vidne fremstod A, som forklarede, at hun arbejder i borgerrådgivningen i Holbæk Kommune som administrativ medarbejder. Borgerne kommer her hvis de har modtaget afgørelser eller lignende fra kommunen, som de ikke forstår, hvis de vil klage, eller hvis de i det hele taget bare ikke kan finde rundt i systemet. Det er en form for ombudsmand for Holbæk Kommunes borgere. Vidnet har tidligere været bisidder for tiltalte til et møde i og vidnets chef har ligeledes været bisidder for tiltalte ved møder. Den 9. juli 2014 ringede tiltalte lidt før frokost og fortalte, at han var meget vred og frustreret, og at han havde brug for hjælp. Han var meget højrøstet. Tiltalte ville have ændret sin søns adresse, som på det tidspunkt var hos moderen, idet sønnen i en lang periode havde boet hos tiltalte. Tiltalte fik ikke nogen børneydelser så længe adressen var hos moderen, og han havde igennem længere tid forsøgt at få dette ændret. På et tidspunkt var der en sagsbehandler, som havde flyttet sønnens adresse fra tiltalte til moderen, uden tiltaltes samtykke, men da sønnen hovedsageligt boede hos tiltalte ville han have adressen ændret. Da tiltalte havde forsøgt at gøre dette over borger.dk, havde han fået oplyst, at han skulle henvende sig i borgerservice. Vidnet kan ikke udtale sig om, hvorvidt kommunens adresseændring var en fejl. Den 9. juli 2014 fortalte tiltalte om de problemer han havde haft i forbindelse med adresseændringen, og at han i borgerservice havde fået besked på, at adresseændringen skulle ske over nettet, hvilket havde gjort ham meget frustreret. Vidnet sagde til tiltalte, at han kunne komme ind til hende og så ville hun se, om hun kunne hjælpe, men tiltalte blev ved med at sige, at det ikke kunne lade sig gøre. Problemet var, at tiltalte ønskede,

6 - 6 - at adresseændringen skulle være fra et år tilbage, hvilket man ikke kan gøre på nettet. Vidnet tilbød at kontakte borgerservice, men tiltalte fortalte, at han mente, at der var tale om en personlig forfølgende fra og Bs side. Tiltalte var meget vred på B, og mente ikke, at hun ville hjælpe ham. Han havde tidligere prøvet at få svar på nogle spørgsmål, hvilket han aldrig har fået. Heller ikke tiltaltes advokat kunne få disse svar fra B. Tiltalte udtalte, at han havde en liste over nogle sagsbehandlere, som han ville tage hjem og smadre. Senere i samme samtale udtalte han også, at han ville finde ud af, hvor B befandt sig og skære halsen over på hende. Han var meget højlydt under hele samtalen. Han råbte flere gange, at han ville have hjælp og at han som menneske ikke kunne klare mere. Han sagde også til vidnet, at hun kunne gå til hvem hun ville med hans udtalelser og så kunne politiet bare komme ud til ham. Vidnet mener, at den eneste udtalelse han kom med vedrørende B var den om, at han ville skære halsen over på hende. Foreholdt afhøringsrapport hvori er anført, at tiltalte skulle have udtalt, at han ville finde B og skære halsen over på hende, samt at han flere gange udtalte, at han ville slå hende ihjel, forklarede vidnet, at dette er korrekt. Tiltalte sagde flere gange under samtalen, at han ville slå B ihjel. Da samtalen med tiltalte sluttede, kontaktede vidnet B for at undersøge sagen vedrørende adresseflytningen. B oplyste, at det var borgerservice som stod for dette, at der var sendt et brev ud til tiltalte med forklaring på adresseflytningen og at tiltalte i øvrigt havde en støtte-/kontaktperson der kunne hjælpe ham. Vidnet husker ikke, om hun på dette tidspunkt nævnte noget om truslerne, men hun sendte på et tidspunkt, på en mail til B med en forespørgsel fra tiltalte om, hvorvidt der forelå et polititilhold mod ham og hans søn, og i den forbindelse skrev hun nederst i mailen, at B skulle være opmærksom på, at tiltalte havde truet hende på livet, eller noget i den stil. Hun syntes det var for barskt at skrive, at han havde truet med at skære halsen over på hende, så hun brugte et andet ordvalg. Under en efterfølgende telefonsamtale med B fortalte vidnet hende så nøjagtig, hvad der var blevet truet med. Dette forgik alt sammen den samme dag. Udspurgt af forsvareren, og foreholdt hvori den øverste leder i, E skriver, at tiltalte var mødt op hos borgerrådgiveren, forklarede vidnet, at det må være en misforståelse. Hun talte kun i telefon med tiltalte den dag. Den mail, som vidnet sendte til B, sendte hun ligeledes "cc" til E, da denne er Bs øverste chef, og burde informeres om truslerne. Vidnet husker ikke præcis på hvilket tidspunkt under samtalen tiltaltes udtalelser om, at han ikke længere kunne klare det og ville have hjælp, kom. Udtalelsen om, at hun bare kunne gå til politiet med det, kom efter han havde truet B. Foreholdt, at tiltalte i en efterfølgende mail lyder stille og rolig, forklarede vidnet, at hun også havde en fredelig samtale med tiltalte, efter hun havde foretaget nogle undersøgelser for ham og ringede tilbage for at informere ham om resultatet, men hun ville bare ikke sidde de trusler, han var kommet med, overhørig, og derfor gav hun besked videre om dette. Hele forløbet varede vel et par timer med diverse mailkorrespondance og telefonsamtaler. Under forsvarerens dokumentation af personundersøgelse af 4. november 2014, brød tiltalte ind og udtalte, at kommunen har taget "taget røven for hårdt på ham". Der bliver ikke svaret på hans henvendelser og til trods for, at han har advokater og Børns Vilkår med inde over sagen, er "B og kompagni" ligeglade med ham og hans søn. Tiltaltes søn er blevet nægtet skolegang siden november Kommunen ville dengang sende

7 - 7 - sønnen på behandlingshjem og tiltalte bad om et grundlag herfor, hvilket der gik 1 år og 8 måneder før han fik ombudsmandens ord for, at der ikke var. Han har ikke fået børnepenge i 1½ år, og har ikke haft råd til julegaver og fødselsdagsgaver, og derfor er han ikke i tvivl om, at der er tale om personlig forfølgelse. Dette kan han også se i forbindelse med, at han har fået aktindsigt. Han kan se, at man modtager hans mails og klager, men der er ikke nogen, der svarer på disse. Af byrettens dom fremgår, at T ved dom af 13. april 2010 for overtrædelse af straffelovens 266 og våbenloven blev idømt betinget fængselsstraf i 30 dage og bøde. Forholdet vedrørende straffelovens 266 angik, at T på en bekendts telefonsvarer havde indtalt en besked om, at han ville sende nogle mænd eller lignende efter den pågældende, hvis denne ikke inden for et nærmere angivet tidspunkt fik udredt en uoverensstemmelse, som de angiveligt havde. Forholdet blev begået den 21. november Af Kriminalforsorgens personundersøgelse af 4. november 2014 fremgår følgende resume og konklusion, som for en dels vedkommende er gengivet i byrettens dom: Sagen omhandler T. T s far døde i Hans mor lever, og de har et godt forhold til hinanden. T er bosiddende ved moderen, så de har daglig kontakt. T har ingen søskende. T beskriver sin opvækst som kompliceret, hvor han i en periode har gjort oprør mod sine forældre. Perioden med oprør førte til nogen fysisk afstraffelse fra forældrene, hvorfor de sociale myndigheder valgte at betale for efterskoleophold til T. Han var væk fra hjemmet i to år, hvor der var sparsom kontakt til forældrene. Efter hans efterskoleophold flyttede T ud for sig selv i en mindre lejlighed. Herefter flyttede [han] fra provinsen til storbyen som 18 årig. I en alder af 21 år bliver T fængslet i 1 ½ år, grundet en springtur bliver straffen forlænget med 8 mdr. Efter faderens død i 2005 flyttede T hjem til sin mor [for] at hjælpe hende med praktiske gøremål. T er far til 3 børn han har en datter født i 1996, en søn født i 1999 og den yngste søn født i T har tidligere været aktiv og brugt meget tid på Middelaldermarkeder. I dag er han meget begrænset af sin rygskade, som han pådrog sig i 1998 og har grundet smerter ikke længere mulighed for at færdes på markeder mv. T har i 2011 åbnet en... shop, som er hans nuværende fritidsinteresse. Han er i butikken ca. en time dagligt eller efter aftale.

8 - 8 - T s omgangskreds består af 6-7 rigtig gode venner. Disse venner er nogen han kan stole på, og de hjælper ham med praktiske gøremål, som han grundet smerter ikke selv er i stand til. De handler ind, gør rent og kører på genbrugspladsen for ham. T har efter sin ulykke kroniske smerter i ryggen samt smerter der stråler ud i arme og ben. Han indtager ikke receptpligt medicin, men han indtager forskellige former for natur medicin. T er grundet smerterne meget begrænset i sin fysiske udfoldelse. Ud over de kroniske smerter døjer T med smerter omkring sine ribben, efter et overfald, hvor overfaldsmændene har sparket ham gentagne gange. T beskriver, at han psykisk har det meget svært. Hans daglige smerter tager mange af hans ressourcer, og de resterende ressourcer bliver brugt på at kæmpe en kamp med kommunen omkring hans søn og dennes situation. Sagen omkring sønnen er årsagen til denne verserende sag. T forklarer, at han ikke har mere at give af, og han kæmper for at få sin dagligdag til at hænge sammen. Han er ked af, at han ikke kan få en løsning på situationen omkring sin søn. Det har været svært for T at være den far han gerne vil for sin søn, hvilket yderligere har slidt på psyken. Sønnen er nu anbragt uden for hjemmet, men denne løsning finder T ikke holdbar, da hans søn ikke virker til at trives. Alt i alt er T meget trængt og føler ikke, at han kan overskue den problemfyldte tilværelse. T siger, at han er handlingslammet. T har kontakt til en psykoterapeut, men denne kan ikke opstarte et forløb sammen med T, før der er kommet en afklaring på sønnens situation, da denne optager de ressourcer som T skal bruge på at få det bedre. T har ikke noget dagligt forbrug af alkohol, han indtager alkohol i begrænsede mængder ved særlige lejligheder og højtider. Han har i sine unge dage røget hash i perioder, men har i dag intet forbrug af euforiserende stoffer. T har ikke store planer for sin fremtid, da hans kroniske smerter begrænser ham i fysiske aktiviteter. Han ønsker dog, at få en afklaring på kommune sagen omkring hans søn, der er anbragt uden for hjemmet. T håber også på, at han kan komme i gang med behandling ved psykoterapeuten, så han har en chance for at komme videre med sit liv sammen med sin søn. T er orienteret om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen. Han er positivt indstillet over for at samarbejde med Kriminalforsorgen, og han oplyser, at han kun har haft positive oplevelser med Kriminalforsorgen i Friheden. T har grundet sine kroniske invaliderende smerter svært ved at overskue, hvordan han skal kunne afvikle samfundstjeneste. Han er på ingen måde afvisende over for samfundstjeneste, hvis der kan findes et sted der rummer hans meget begrænsede arbejdsevne. T møder som aftalt i afdelingen. Han er punktlig og kommer i god tid. Han fremstår velsoigneret og besvarer alle spørgsmål relevant. T er meget talende under samtalen, han er tydeligt meget frustreret over den verserende sag, men endnu mere frustreret over den lange og opslidende sag med i kommunen. T taler meget højt, han er vred men på ingen måde truende. Han føler sig svigtet af kommunen, Politiet og systemerne generelt.

9 - 9 - Konklusion: Såfremt retten finder at sagen kan afgøres med en betinget dom, skønnes T egnet til at modtage en sådan afgørelse. Der skal dertil foreslås vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. T skønnes mindre egnet til at modtage en dom med vilkår om udførelse af samfundstjeneste. Dette begrundet i hans fysiske helbredsforhold. Supplerende retsgrundlag Ved lov nr. 152 af 18. februar 2015 blev bestemmelserne i straffeloven om samfundstjeneste ændret med virkning fra 1. maj Som det fremgår af lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 50), bygger lovændringen på Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. (betænkning nr. 1545/2014). På side 188 i betænkningen er anført bl.a.: Med hensyn til trusler, der er egnede til at fremkalde alvorlig frygt for liv, helbred eller velfærd, jf. straffelovens 266, anvendes i dag afhængig af sagens karakter både bødestraf, betinget fængsel uden vilkår om samfundstjeneste, betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste og ubetinget fængsel. Efter Straffelovrådets opfattelse bør samfundstjeneste fremover kunne anvendes i samme omfang som samfundstjeneste i dag. Straffelovrådet lægger herved navnlig vægt på, at sager om trusler efter straffelovens 266 spænder over et vidt felt af meget forskellig grovhed, og at der derfor for at kunne fastsætte en straf, der står i rimeligt forhold til gerningen, er behov for afhængig af sagens konkrete omstændigheder at kunne anvende både bøde, rent betinget fængsel, samfundstjeneste og ubetinget fængsel. Højesterets begrundelse og resultat T er dømt for ved en telefonisk henvendelse til borgerrådgivningen i Holbæk Kommune over for administrativ medarbejder A flere gange at have fremsat trusler mod leder af kommunens B, idet han bl.a. udtalte, at han ville finde hende og skære halsen over på hende, samt flere gange udtalte, at han ville slå B ihjel eller lignende. Hovedspørgsmålet for Højesteret er, om T kan straffes for overtrædelse af straffelovens 119, stk. 1, eller om forholdet skal henføres under 266. Der skal endvidere tages stilling til strafudmålingen. Straffelovens 119, stk. 1, eller 266

10 Det fremgår af straffelovens 119, stk. 1, bl.a., at en person kan straffes, hvis den pågældende med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv. Trussel om vold er også en del af gerningsindholdet i straffelovens 119, stk. 2. Efter den afgrænsning mellem stk. 1 og stk. 2 i 119, der skete ved lovændringen i 1939, som indførte stk. 2, må udtrykket overfalder med trussel om vold i stk. 1 forstås på den måde, at det kun omfatter trusler, der er fremsat direkte over for den offentligt ansatte, som truslen angår. Dette omfatter tilfælde, hvor gerningsmanden har fremsat truslen under direkte personlig kontakt (ansigt til ansigt) med den truede, men er ikke begrænset hertil. En overtrædelse af 119, stk. 1, kan også begås ved, at truslen fremsættes i en telefonsamtale med den truede eller i et brev, en mail eller lignende stilet til denne. Er truslen ikke rettet direkte til den, der trues, men f.eks. fremsat i pressen eller på et offentligt møde, er forholdet ikke omfattet af 119, stk. 1, og dette gælder, selv om gerningsmanden må gå ud fra, at den, truslen angår, vil blive bekendt med den. De trusler, som T fremkom med, blev fremsat telefonisk over for A. Det kan ikke lægges til grund, at T bad A om at viderebringe truslerne til B. I hvert fald under disse omstændigheder kan truslerne ikke anses for rettet direkte til B, selv om T måtte indse det som overvejende sandsynligt, at hans trusler ville blive viderebragt til hende. På den baggrund er forholdet ikke omfattet af 119, stk. 1, og Højesteret finder ikke grundlag for en analog anvendelse af bestemmelsen i det foreliggende tilfælde. Højesteret tiltræder herefter, at T er blevet frifundet for overtrædelse af 119, stk. 1, og at forholdet er henført under 266. Strafudmålingen Syv dommere Niels Grubbe, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Lars Apostoli udtaler: Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder vi, at straffen er fastsat til fængsel i 20 dage.

11 Når henses til grovheden af truslerne og til, at de er rettet mod en person i anledning af dennes udførelse af sit arbejde som leder af kommunens, og at T tidligere er straffet for overtrædelse af straffelovens 266, finder vi, at der ikke i det oplyste om Ts personlige forhold er grundlag for at gøre straffen betinget. Vi stemmer derfor for at stadfæste landsrettens dom med den ændring, at straffen ikke gøres betinget. Dommerne Lene Pagter Kristensen og Marianne Højgaard Pedersen udtaler: Som anført ovenfor er truslerne ikke fremsat direkte over for B, og forholdet er dermed ikke omfattet af det særlige strafferetlige værn efter straffelovens 119, stk. 1, hvor udgangspunktet er ubetinget fængselsstraf. Vi finder i overensstemmelse med Kriminalforsorgens vurdering, at T på grund af sine fysiske helbredsforhold ikke er egnet til en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og valget står herefter mellem ubetinget fængselsstraf og betinget straf på andre vilkår end samfundstjeneste. Ved dette valg må der anlægges en samlet vurdering af dels grovheden af den nu begåede kriminalitet, dels omfanget og alvoren af den tidligere begåede kriminalitet, ligesom der må tages hensyn til oplysningerne om T, herunder om hans personlige forhold. T truede over for A med, at han ville finde B og skære halsen over på hende, ligesom han flere gange truede med at ville slå hende ihjel. Truslerne var således af en sådan karakter, at de var egnede til at fremkalde alvorlig frygt hos B for hendes liv eller helbred og dermed omfattet af straffelovens 266. Truslerne angår en offentlig ansat, der var særligt udsat for angreb, men blev ikke fremsat direkte over for hende. Ved bedømmelsen af truslernes alvor finder vi, at der også må tages hensyn til, at T hurtigt faldt ned igen. Udtalelserne er som anført af landsretten fremsat i frustration over kommunens sagsbehandling i forhold til Ts søn, men vi tiltræder, at dette ikke er tilstrækkeligt til at bringe straffelovens 82, nr. 7, i anvendelse.

12 Vi er enige i, at den betingede dom af 13. april 2010, der vedrørte trusler over for en bekendt, er en relevant forstraf, men vi mener, at vægten heraf er svækket betydeligt, når henses til, at forholdet blev begået knap 7 år forud for forholdet i denne sag. Under disse omstændigheder finder vi, at det er upåkrævet, at fængselsstraf kommer til fuldbyrdelse, og stemmer dermed for at stadfæste landsrettens dom. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom med den ændring, at straffen ikke gøres betinget. Da sagen af anklagemyndigheden er anket med henblik på Højesterets stillingtagen til spørgsmålet om afgrænsning af straffelovens 119, stk. 1, skal statskassen betale sagens omkostninger for Højesteret. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at straffen på fængsel i 20 dage ikke gøres betinget. Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 93/2015 Jan Aage Jeppesen (advokat Hans Mogensen) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh) og Gyldendal Nordisk Forlag A/S (advokat Martin Dahl Pedersen)

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 183/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Thorstholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 265/2013 (2. afdeling) A (advokat Mikael Dreyer, beskikket) mod B (advokat Wilhelm Dickmeiss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016 Sag 272/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 264/2010 A (advokat Gunnar Homann, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 260 2014 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed John Frandsen, Langå-afdelingen Bredgade 23 8870 Langå afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. maj 2016 Sag 258/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014. D O M afsagt den 3. april 2014 Rettens nr. 1-676/2014 Politiets nr. 4100-73241-00588-13 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 260/2015 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Arvid Andersen, beskikket) T2 (advokat Andro Vrlic, beskikket) T3 (advokat John Korsø Jensen, beskikket)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T D O M afsagt den 6. august 2015 Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere