Uddannelsesbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbeskrivelse"

Transkript

1 Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik. På den nye Installatøruddannelse kan du specialisere dig inden for den elektriske professionsretning du ønsker. Du har herved mulighed for at skræddersy dit uddannelsesforløb, så det passer lige præcis til dine karriereønsker. Er du interesseret i et studie, hvor der lægges stor vægt på din selvstændighed og hvor du arbejder med emner som installation og forsyning, SRO-teknik eller sikrings- og kommunikationsteknik, så er Installatørstudiet det rigtige valg. I denne uddannelsesbeskrivelse vil du finde oplysninger, som kan være nødvendige for dit valg af uddannelse. Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger, kan du finde dem i uddannelsens studieordning på skolens hjemmeside Jan Holler Foget Uddannelseschef Udgave nr. 7 januar 2008

2 Indholdsfortegnelse: Studiet generelt... 3 Studiets tilrettelæggelse... 3 Emneområder... 4 Alment... 4 Virksomhed... 5 Stærkstrøm... 6 Autorisation... 6 Specialeforløb... 6 Afslutningsprojekt... 6 Udlandsophold... 7 Arbejdsformer på studiet... 7 Erhvervskontakt... 7 Undervisningsorienteret organisation... 8 Jobmuligheder... 9 Videreuddannelse... 9 Nordjyllands Erhvervsakademi Studiemiljø Administration Boghandel Studiets økonomi Optagelseskriterier Tilmelding Aalborg og boliger Yderligere oplysninger Side 2 Udgave nr. 7 - januar 2008

3 Studiet generelt Uddannelsen er delt i 4 semestre, hvor hvert semester har et gennemgående tema. Uddannelsesforløb for installatør 1. år 2.år 1. Semester 30 ECTS-point 2. Semester 30 ECTS-point 3. Semester 30 ECTS-point Bolig Erhversbyggeri Forsynings- og produktionsanlæg 4. Semester 30 ECTS-point Profilering til erhvervslivet Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Emneområder ECTS-point Emneområder Almen 17 Almen 13 Virksomhed 8 Specialeforløb Virkomhed 3 Virksomhed 9 Teknologi 10 Teknologi 8 Teknologi 22 Afslutningsprojekt ECTS-point Bundne valgemner Bundne valgemner Bundne valgemner Ovenstående temaer danner den faglige ramme for det enkelte semester. Temaerne vil blive belyst i form af undervisning og projektarbejde. Hvilke fag der vil blive undervist i, fremgår af studieordningen for uddannelsen. Studiets tilrettelæggelse Installatørddannelsen er et 2 årigt videregående fuldtidsstudium på akademiniveau. Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt point efter European Credit Transfer System (ECTS-points). Hele uddannelsen svarer til 120 points. Fordelingen af ECTS-point på de enkelte emneområder fremgår af ovenstående skema. Side 3 Udgave nr. 7 - januar 2008

4 Emneområder Uddannelsen består af en obligatorisk del og en valgdel. Valgdelen indeholder et specialeforløb og et afslutningsprojekt. Obligatoriske fag Den obligatoriske del omfatter nedenstående 3 fagområder, som tilsammen udgør 90 point. Alment Virksomheden Stærkstrøm 30 point 20 point 40 point Specialeforløb Specialeforløbet udgør 20 point. Specialiseringen giver dig mulighed for at arbejde videre med de teknologiske emner indenfor stærkstrøm på et udvidet niveau. Afslutningsprojekt Uddannelsen til Installatør - stærkstrøm afsluttes med et afslutningsprojekt som udgør 10 point. Alment Undervisningen kvalificerer til på et teoretisk og praktisk grundlag at kunne løse tekniske og dokumentationsmæssige opgaver inden for energi og installation samt udvikle sproglig, kulturel og personlig kompetence til brug for virksomhedens opgaveløsning. I det almene fagområde stiftes nærmere bekendtskab med: Sproglig kommunikation: der kvalificerer til at forstå og anvende teknisk litteratur, tidsskrifter samt kan meddele og forklare forhold af praktisk, faglig og teoretisk art på dansk og mindst et fremmedsprog. Teknisk dokumentation: der kvalificerer til at kunne udarbejde tidssvarende dokumentation for projekter, tekniske systemer og anlæg, under hensyntagen til gældende regler og normer. Teknisk matematik og fysik: der kvalificerer til at kunne analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer. Informationsteknologi: der kvalificerer til at kunne analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. Laboratorie- og måleteknik: der kvalificerer til at kunne vælge og anvende instrumenter samt udføre relevante målinger inden for emneområdet. Side 4 Udgave nr. 7 - januar 2008

5 Virksomhed Undervisningen kvalificerer til at kunne projektere og gennemføre installationsprojekter efter gældende lovgivning og kvalitetskrav under hensyn til virksomhedens organisation, drift, økonomi samt miljø. I fagområdet virksomhed stiftes nærmere bekendtskab med: Erhvervsmæssigt køb og salg: der kvalificerer til at kunne vurdere skriftlige aftaler, manualer og andre forskrifter, samt have kendskab til erhvervsjura inden for køb og salg. Økonomi: der kvalificerer til at kunne anvende de grundlæggende økonomiske begreber som overslag, kalkulation, budgettering og kontrol i forbindelse med gennemførelse af projekter, under hensyn til såvel virksomhedens interne situation som markedssituationen, samt gøre rede for metoder til vurdering og rangordning af investeringer. Den studerende får grundlæggende indsigt i bogføring og regnskabsopbygning, herunder økonomistyringssystemer. Organisation: der kvalificerer til at kunne gøre rede for de økonomiske konsekvenser af forskellige selskabsformer og de almindelige ledelsesteorier og formelle organisationsformer samt til principperne for mødedeltagelse og mødeledelse. Projektledelse: der kvalificerer til at kunne anvende almindelige begreber og terminologier inden for projektledelse og -organisering, anvende almene metoder og værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af projekter, og vurdere og anvende eksterne leverandører i forbindelse med projekter. Jura: der kvalificerer til at anvende relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende udbud, kontrahering og arbejdets udførelse samt har kendskab til gældende arbejdsretslige regler. Miljø og sikkerhed: der kvalificerer til at kunne vurdere problemstillinger i relation til miljø- og arbejdsmiljøloven, samt medvirke ved dokumentation af miljø- og arbejdsmiljøbelastningen i forbindelse med projekterings- og konstruktionsarbejde. Den studerende får kendskab til gældende sikkerhedsbestemmelser. Kvalitet: der kvalificerer til at kunne udarbejde dokumentation og foretage registreringer vedrørende kvalitet. Den studerende får kendskab til gældende standarder og skal kunne arbejde med kvalitetssikring, samt får kendskab til grundstrukturen i alment kendte systemer til kvalitetssikring, -kontrol og -styring. Virksomhedsteknik: der kvalificerer til at kunne udforme licitations- og tilbudsmaterialer med henblik på projektering og installation efter gældende regler og lovgivning samt kunne anvende tidssvarende kalkulationsmetoder for tilbudsberegning. Side 5 Udgave nr. 7 - januar 2008

6 Stærkstrøm Undervisningen kvalificerer den studerende til at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder på elinstallationer og elforsyningsanlæg. I det stærkstrømstekniske fagområde stiftes nærmere bekendtskab med: Elektroteknik: der kvalificerer til at kunne beregne og analysere typiske elektriske kredsløb til jævn- og vekselspænding samt kunne beregne, vælge og idriftsætte elektriske maskiner og transformere. Styrings- og reguleringsteknik: der kvalificerer til at kunne dimensionere, opbygge, programmere, idriftsætte, udvide og vedligeholde styringer og reguleringer på automatiske anlæg, herunder udarbejde dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. Forsynings- og installationsteknik: der kvalificerer til at kunne dimensionere, opbygge, idriftsætte, udvide, vedligeholde og dokumentere elinstallationer, elforsynings- og belysningsanlæg i overensstemmelse med gældende normer og regler. Datatransmissionsteknik: der kvalificerer til at have indsigt i og kunne vurdere alment forekommende datatransmissionssystemer, komponenter og produkter, herunder kommunikations- og sikringsteknik. Autorisation Ved afslutningen af 3. semester er det muligt at aflægge en autorisationsprøve. Denne prøve er grundlag for opnåelse af autorisation som elinstallatør, hvis de faglige kvalifikationer er i orden. Specialeforløb Inden afslutningsprojektet har den studerende mulighed for at vælge et specialeforløb. Målet med specialeforløbet er, at den studerende får styrket og perspektiveret sine kvalifikationer med henblik på senere karriere. Nordjyllands Erhvervsakademi vil give de studerende mulighed for at vælge mellem flere forskellige specialeforløb. Forløbene skifter fra år til år afhængig af behov. Afslutningsprojekt Studiet afsluttes med udarbejdelsen af et projekt. I projektet skal de studerende bevise, at de kan benytte de færdigheder, som er tillært i løbet af studiet. Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra uddannelsens fag samt fra den studerendes specialeforløb. Afslutningsprojektet skal tilrettelægges individuelt eller i grupper af normalt op til 3 studerende. Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samråd med akademiet og en projektvejleder fra en virksomhed. Skolen godkender projektets problemformulering. I det afsluttende projekt afholdes der en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i projektarbejdet. Deltagelse i prøven er betinget af, at projektarbejdet er gennemført, og at det er rettidigt afleveret. Side 6 Udgave nr. 7 - januar 2008

7 Udlandsophold Studierejse På installatøruddannelsen i Aalborg er der tradition for at tilrettelægge en studierejse til et af vore nabolande. Arbejdsformer på studiet Undervisningen foregår normalt i tidsrummet kl til 15.35, men de åbne laboratorier og undervisningsfaciliteter giver den studerende mulighed for selv at tilrettelægge en del af sin dagligdag. Den studerende vil opleve en tæt kontakt til undervisere ofte i form af undervisning i mindre hold, grupper og individuelle vejledninger. Der kan forekomme forelæsninger, hvor mange studerende er samlet på en gang. Undervisningen bygger på flere forskellige indlæringsformer f.eks. klasseundervisning, individuelle opgaver, kursusarbejder, projektarbejder samt vejledning individuel og i gruppe. Løbende vil der blive lavet tværfaglige arrangementer for at styrke helheden i og mellem fagene. Dette giver perspektiv og helhedsfornemmelse allerede fra starten af studiet, og det er med til at skabe en afvekslende og spændende dagligdag. Tværfaglige arrangementer kan f.eks. være studierejser, seminarer, foredrag, udstillinger og messer. Derudover er vi altid åbne for inspiration fra erhvervslivet og universiteter. Erhvervskontakt På installatøruddannelsen vil der være en løbende kontakt til det lokale erhvervsliv. Kontakter, som kan være med til at give dig et praktisk element i din uddannelse. Erhvervskontakter undervejs i studiet kan både være i form af foredragsholdere, virksomhedsbesøg, praktikophold samt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af projektrapporter. Derudover har vi et princip om at anvende så mange censorer fra erhvervslivet som muligt. Dette er med til at øge erhvervslivets kendskab til, viden om og accept af uddannelsen. Side 7 Udgave nr. 7 - januar 2008

8 Undervisningsorienteret organisation På Nordjyllands Erhvervsakademi har vi ikke som f.eks. universiteterne forskningsforpligtigelser. Vi lægger mere vægt på et godt undervisningsmiljø end på et forskermiljø. Underviserne har typisk været ude i erhvervslivet inden de startede som undervisere på uddannelsen. Det vil sige, at uddannelsens undervisere har et godt indblik i erhvervslivets forhold samtidig med, at de holder sig ajour med den nyeste udvikling og forskning indenfor fagområderne. Alle undervisere på uddannelsen har en pædagogisk uddannelse, og de koncentrerer sig om at optimere samspillet mellem de studerendes indlæring, erhvervslivet og ny faglig viden. Små holdstørrelser, løbende evalueringer af undervisningen og personlige samtaler mellem studerende og underviser sikrer en høj indlæring og studerendes indflydelse på, hvordan der undervises. Underviserne har frihed til at vælge lige præcis den undervisningsform, der passer dem og deres studerende bedst. Fleksibilitet er nøgleordet i undervisningen, og der er ingen hellige køer at tage hensyn til. Underviserne kan også træffes uden for den egentlige undervisningstid, hvilket er med til at sikre det tætte forhold mellem studerende og undervisere samt underviserne i mellem. Side 8 Udgave nr. 7 - januar 2008

9 Jobmuligheder Som færdiguddannet installatør indenfor stærkstrøm er du kvalificeret til at etablere egen installatør virksomhed. Du kan også blive ansat i en større virksomhed med titel såsom: Installatør eller overmontør i en installationsvirksomhed Styrings- og reguleringstekniker i en industrivirksomhed El-installatør eller styrings- og reguleringstekniker i en rådgivende virksomhed Sælger eller repræsentant hos en el-leverandør eller grossistvirksomhed Uddannelsen tager sigte på ansættelse i nationale såvel som internationale virksomheder, offentlige såvel som private. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med erhvervslivet og det betyder, at uddannelsen er meget målrettet i forhold til de krav, virksomhederne stiller i dag. Videreuddannelse Du har mulighed for at få merit til en længere videregående uddannelse indenfor energi eller automation. Side 9 Udgave nr. 7 - januar 2008

10 Nordjyllands Erhvervsakademi Nordjyllands Erhvervsakademi er et samarbejde mellem de nordjyske erhvervsskoler, som tilbyder korte videregående uddannelser på akademiniveau. Nordjyllands Erhvervsakademi tilbyder ikke mindre end 12 uddannelser at vælge imellem. Selv om nogle af uddannelserne er meget forskellige, har de i hovedregelen alligevel nogle fælles træk. Uddannelserne varer 2 år (3 ½ år for bygningskonstruktør) og består af en fælles del og en specialedel. På mange af uddannelserne er der desuden mulighed for et praktikophold i en virksomhed el. udenlandsophold undervejs. De 12 uddannelser er: Bygningskonstruktør Datamatiker Finansøkonom Grafisk designteknolog Installatør (EL og VVS) IT- og elektronikteknolog Laborant Markedsføringsøkonom Multimediedesigner Produktionsteknolog Serviceøkonom Transportlogistiker Undervisningen på installatøruddannelsen foregår i lokaler på Sofiendalsvej A i den sydvestlige del af Aalborg. Her er samlet flere af de korte videregående uddannelser. Så udover installatører er her også laboranter, serviceøkonomer, produktionsteknologer, bygningskonstruktører og IT- og elektronikteknologer. Vores bygninger er nye med lyse og venlige lokaler til holdunderundervisning. Der findes et stort fælles areal, i daglig tale kaldet MAINSTREET, hvor der er mulighed for gruppearbejde. Størrelsen er optimal og giver tæt kontakt mellem de studerende, undervisere, administration og servicepersonale. Det er svært ikke at føle sig godt tilpas i disse omgivelser. Der er adgang til bygningerne hele døgnet alle ugens dage. De ca. 620 studerende har ca. 350 PC'er, kopi-/printcentre med scannere m.v. til rådighed. Alle PC'er er tilsluttet et netværk med adgang til en stor buket af det mest anvendte programmel, internet m.v. Lokalerne på Sofiendalsvej 60 og 60A har gode fælles faciliteter, bl.a. har vi: En velassorteret kantine. En administration, der kan hjælpe dig med alle praktiske forhold vedrørende studiet samt alle SU spørgsmål. En studievejledning der kan give dig hjælp vedrørende studiets gennemførelse, personlige spørgsmål etc. En boghandel, der har eller skaffer de bøger o.l. de studerende ønsker. Sofiendalsvej ligger ca. 5 km fra Aalborg centrum. Der er gode busforbindelser hertil. For at komme ud til os, kan du tage bus nr. 14 fra banegården eller Nytorv. Side 10 Udgave nr. 7 - januar 2008

11 Studiemiljø Administration Den sociale side af uddannelsen er også vigtig. Vi arrangerer bl.a. introduktionsforløb, fester, idrætsdag, foredrag m.v. Nordjyllands Erhvervsakademi har også et studerendes råd med repræsentanter fra alle hold. De studerendes råd indgår i et fællesråd med en repræsentant fra hver uddannelsesretning på Nordjyllands Erhvervsakademi, som samarbejder med ledelse og undervisere. Derudover står de studerendes råd også for fredagsbar, fester, sportsarrangementer og andre aktiviteter. Nordjyllands Erhvervsakademi s administration består af fem medarbejdere. Administrationen tager sig af alt hvad der har med registrering af studerende at gøre. I administrationen kan du få svar på dine spørgsmål vedrørende SU og befordring. Du kan ligeledes købe kopikort, telekort, lamineringer og farvekopier. Du kan altid henvende dig i administrationen, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende uddannelsen eller stedet og vil hjælpe så godt vi kan, eller oplyse dig, hvem der så kan svare på dine spørgsmål. Åbningstiderne er: Mandag - torsdag kl Fredag kl Boghandel Nordjyllands Erhvervsakademi har egen boghandel, der med daglige åbningstider yder en god service over for de studerende. Ligger de ønskede bøger ikke på hylderne, fremskaffes de meget hurtigt. Ud over bøger, har boghandelen også andre rekvisitter der anvendes på uddannelsen. Studiets økonomi Selve undervisningen er gratis, og uddannelsen er SU-berettiget på linie med andre videregående uddannelser. Er du berettiget til at modtage statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), er der brugerbetaling. Forhør dig nærmere herom ved administrationen eller studievejlederen. Du må regne med udgifter til bøger, materialer, fotokopier samt til studierejse og evt. udlandsophold. Det er muligt at søge legater til delvis dækning af specielt udlandsophold. Udgiften løber op i ca kr. for installatøruddannelsen. Optagelseskriterier For at blive optaget på Installatøruddannelsen skal du have en erhvervsuddannelse som Elektriker, Elektromekaniker, Automatik og proces, Elektronik og svagstrøm eller anden relevant erhvervsuddannelse med matematik niveau C. Side 11 Udgave nr. 7 - januar 2008

12 Tilmelding Din tilmelding skal som hovedregel ske via den koordinerede tilmelding (KOT en) og ansøgningsfristerne er den 15. marts og 5. juli. Bemærk: Der kan dog være mulighed for optagelse på enkelte ledige pladser på Installatøruddannelsen efter ovennævnte ansøgningsfrists udløb. Kontakt os for at høre nærmere om ledige pladser. Besked om optagelse på de ledige pladser gives løbende. KOT ens tilmeldingsskemaer fås på gymnasier, HF-kurser, tekniske skoler, handelsskoler, IVU*C samt den lokale arbejdsformidling eller ved henvendelse til Nordjyllands Erhvervsakademi. Besked om optagelse på ansøgninger foretaget via KOT en gives senest den 30. juli. Aalborg og boliger Aalborg er blevet en god by at studere i, fordi der så mange forskellige uddannelser. Det har altid været en glad og uhøjtidelig by, og de mange studerende gør ikke fritidsmiljøet ringere. Du har gode muligheder, når du har fri. Du kan dyrke mange forskellige former for sport, deltage i kulturelle aktiviteter eller nyde byens mange underholdningstilbud. Endelig har byen en god placering, ikke for langt fra skov og strand. Tag-over-hovedet-garanti til alle nye studerende Aalborg Kommune tilbyder tag-over-hovedet-garanti til alle nye studerende. For at læse mere om dette kan du se yderligere informationer på: Der er flere muligheder for at finde en bolig: Du kan søge på AKU-Aalborgs lejligheder på AKU har kollegie- og ungdomsboliger, som kan søges af studerende, der studerer i Aalborg. Du kan hos AKU-Aalborg også leje et værelse på det private boligmarked. AKU har et kartotek over ledige værelser i Aalborg på deres kontor. Endelig kan du søge en almindelig lejlighed i en af boligforeningerne eller en lejlighed på det private boligmarked, f.eks. via Nordjyske Stiftstidendes boligsektion (søndag) eller gennem et af de private udlejningsbureauer. AKU-Aalborg Kayerødsgade 39, Aalborg Tlf /fax Side 12 Udgave nr. 7 - januar 2008

13 Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om Installatøruddannelsen kan du henvende dig til: Nordjyllands Erhvervsakademi Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Fax Kontakt: Studievejleder: Niels Øllgaard Telefon: Eller Uddannelsessekretær Tina Dietz Toppenberg Telefon E- mail: Du er altid velkommen til at lave en aftale med studievejlederen. Studievejlederen kan fortælle mere om dagligdagen på studiet, vise huset frem, sætte dig i forbindelse med nuværende studerende, give individuelle råd om dine muligheder for optagelse på studiet eller eventuelle opkvalificeringskurser. Endelig kan du altid besøge vores hjemmeside på Internetadressen: hvor du bl.a. kan læse mere om uddannelsen i studieordningen for uddannelsen. Side 13 Udgave nr. 7 - januar 2008

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere