Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Holmene Hillerød. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00807.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00807.01. Fredningen vedrører: Holmene Hillerød. Domme. la ksations kom m iss ionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Holmene Hillerød Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 DEKLARATIONER>

3 o...-,;.~.,:.',1.-r, " "...,'. ''J; '~,,",'/,:",,':\ ~'~>",r' ~j '" I " ~ ' J I.. e {~" el, r~' " ~ Gide "I BIS Nr.: (b'flor... ø... ) Hil~erød Kommune. Stempel: 2 Kr. 00 øre../ e~ ",~ I ē,' ~/.,,I ;'1.~~ ",l-l,'-" HILLERØD BnAAD Herm.L.Melakens (s1gn) f" '.8, l/.l' 'II J ;:'}' slud m. Cl, ;~\1941 }fflv Akt: Sltab /I- Nr.//'( -----_.._-"--~

4 FREDNINGSNÆVNET>

5 I\t:U.111\. q "'/ /r /-/t:/-/y. (; I / ( \, ), : ) ) ~ I. tf', T I L L Æ G S K E N D E L S E afsagt den l. oktober 1974 af Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds om delvis ophævelse af fredning af matr. nr. l by og l bz Holmene, Hillerød jorde~. I, ",~ ~: I,, I 'I I I r :/ II (1)

6 NR. KARLS 50 \ ijl' --\ by 1 JERNBANEAREAL ~ ffl'rhijfi rj BeStllli"lI" lormull' UDFÆRDIGET AF FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNES TEKNISKE FORVALTNING JULI 1974 Y.1 fløj Jen.en & Kjeld.koy A/S

7 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden: 'e

8 " 11reanlngsnævnet tor ~ reaerik.sljorg Amt Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf fax Helsingør, den 28 MAJ 2004 L~ Modtagø~ il Skov- og N atui'styli'øllillsid. ro> ~.m~i200f~ Vedr. FS 81/03, matr.nr. 1 by og 1 gn Holmene, Hillerød Jorder i Hillerød Kommune Ved brev af 20. oktober 2003 har Landinspektørgruppen til fredningsnævnet for ejerne af ejendommen 1 gn Holmene, Hillerød Jorder ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at inddrage 280 m2 af den tilstødende ejendom, matr.nr. 1 by Holmene, Hillerød Jorder. Med den ansøgte forøgelse af matr.nr. 1 gn Holmene, Hillerød Jorder vil det blive muligt at udstykke 2 parceller til bebyggelse fra denne ejendom. Ejendommen matr.nr. 1 byer pålagt en fredningsdeklaration, lyst , som pålægger arealet fredningsservitut bl.a. således, at ingen del af arealet må bebygges, men at dette, for så vidt det ikke beplantes, skal henligge uopdyrket. Amtet har i brev af 15. januar 2004 tilsendt fredningsnævnet sålydende udtalelse: "Det ansøgte ville medføre, at der inddrages areal med det sigte at muliggøre yderligere bebyggelse på de tilstødende arealer. Det fredede areal indgår herved som en del af det grundareal, der benyttes som grundlag for de samlede byggemuligheder. Samtidig vil det omhandlede areal skifte karakter fra at være en del af et stort sammenhængende udyrket areal til at være haveareal samt adgangsareal, hvormed arealet fysisk vil fremstå som en del af byzonen. Det er amtets opfattelse, at arealet hermed må betragtes som inddraget til bebyggelse, uanset om der agtes opført bebyggelse på selve det fredede areal. Præcedensvirkningen af at imødekomme det ansøgte ville desuden kunne blive, at en bred bræmme rundt langs hele den eksisterende byzone reelt ville kunne undgå af det fredede areal. _) Samlet set finder amtet slet ikke, at dette kan være i overensstemmelse med fredningens formål, hvorfor vi ikke kan anbefale, at fredningsnævnet meddeler dispensation fra fredningen til den ansøgte inddragelse af 280 rn2 fredet areal som del af nye byggegrunde. Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN 2001 a )~ I '"L-: -;;)::J;) l Akt. nr. lqb ~

9 Det bemærkes, at amtet ikke vil modsætte sig dispensation til anlæg af e adgangsvej over 6 m2 i den yderste spids af det fredede areal, som oprindeligt ansøgt. Amtets lempeligere holdning her er alene begrundet i, at der vil være tale om et areal af en helt bagatelagtig størrelse, set i forhold til den helt særlige begrundelse, at inddragelse af dette ganske lille areal synes at være den eneste måde at løse et specifikt adgangsproblem. " Fredningsnævnet har tillige indhentet en udtalelse fra Hillerød Kommune, der ved brev af 7. november 2003 har meddelt, at kommunen principielt kan godkende en udstykning med min. grundstørrelse på 700 m2 excl. vejadgang. Kommunen har tilføjet, at den er ejer af matr.nr. 1 by Holmene, Hillerød Jorder, og at der ikke er taget stilling til salg af et eventuelt areal heraf. Efter det således foreliggende meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1 afslag på det ansøgte, idet dette ikke findes at være foreneligt med fredningens formål. Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis kla eren får helt eller delvis medhold i sin klage. Niels Olesen orkild Bends n nævnets formand Peter Hartmann

10 ... \ NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Modtaget Skov~og Naturstyreiserrn =$ WijV, ~~~~ I Fredenksborggade 15, 1360 København K Tlf: Fax' X400: S=nkn, P=sdn; A=dk400, C=dk E-mml. - 3 NOV J.nr.: / BEJ L(~. Afgørelse i sagen om inddragelse af fredet areal som del af nye byggegrunde i Hillerød Kommune Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 28. maj 2004 i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, meddelt afslag på ansøgning om dispensation til at inddrage 280 m 2 af den fredede ejendom matr.nr.lby Holmene, Hillerød Jorder for at overføre arealet til naboejendommen matr.nr. 19n, smst. med henblik på at gøre det muligt at udstykke 2 parceller til bebyggelse fra denne ejendom. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af ansøger. Ejendommen matr.nr. 1by, der ejes af Hillerød Kommune, er pålagt en fredningsdeklaration, lyst den 4. oktober 1941, som bestemmer, "at ingen Del af dette Areal maa bebygges, men at dette, forsaavidt det ikke beplantes, skal henligge uopdyrket. Det skal dog være Kommunalbestyrelsen tilladt at grave Tørv paa Arealet." Frederiksborg Amt har overfor fredningsnævnet udtalt, at det ansøgte ville medføre, at der inddrages areal med det sigte at muliggøre yderligere bebyggelse på de tilstødende arealer. Det fredede areal indgår herved som en del af det grundareal, der benyttes som grundlag for de samlede byggemuligheder. Samtidig vil det omhandlede areal skifte karakter fra at være en del af et stort sammenhængende udyrket areal til at være haveareal samt adgangsareal, hvormed arealet fysisk vil fremstå som en del af byzonen. :<.::::r::::} -. }"L\\/'2 - :J:>:> I ) /q

11 J (. 2 Det er amtets opfattelse, at arealet hermed må betragtes som inddraget til bebyggelse, uanset om der agtes opført bebyggelse på selve det fredede areal. Præcedensvirkningen af at imødekomme det ansøgte ville desuden efter amtets vurdering kunne blive, at en bred bræmme rundt langs hele den eksisterende byzone reelt ville kunne udgå af det fredede areal. Samlet set finder amtet slet ikke, at dette kan være i overensstemmelse med fredningens formål, hvorfor man ikke har kunnet anbefale, at fredningsnævnet meddelte dispensation fra fredningen til den ansøgte inddragelse af 280 m 2 fredet areal som del af nye byggegrunde. Amtet har dog samtidig udtalt, at man ikke vil modsætte sig dispensati-.. on til anlæg af adgangsvej over 6 m 2 i den yderste spids af det fredede areal, som oprindelig ansøgt. Hillerød kommune har overfor fredningsnævnet udtalt, at kommunen principielt kan godkende en udstykning med mindste grundstørrelse på 700 m 2 excl. vejadgang. Kommunen har dog ikke taget stilling til salg af et eventuelt areal af matr.nr. lby. Fredningsnævnet har meddelt afslag på det ansøgte, idet dette ikke findes at være foreneligt med fredningens formål. Klageren har påstået fredningsnævnets afgørelse ændret, således at er meddeles dispensation som ansøgt, alternativt en mindre dispensation. Til støtte for klagepåstanden har klager bl.a. anført, at det nuværende skel mellem matr.nr. 1by og 19h Holmene hen mod vejen Engholmen forekommer såvel unaturligt som ubegrundet. Der er således en skæv skellinje ind mod hjørnet af vejen Engholmen. Engholmen blev udmatrikuleret i 1956, på et tidspunkt hvor matr.nr. 19n Holmene allerede var selvstændig matrikel. Såfremt Engholmens vejareal og matr.nr. lby og 19h, Holmene var blevet udmatrikuleret samtidig med matr.nr. 19n Holmene må man formode, at en mere hensigtsmæssig skellinje ville være blevet anlagt svarende til det ansøgte, dvs. en skellinje, der går 90 grader vinkelret ind på hjørnet af Engholmen mod vest. Klager har endvidere anført, at det 280 m 2 store areal, som ønskes overført, i dag fremtræder som en naturlig del af matr.nr. 19h, Holmene

12 "I 3 ~4It på grund af bevoksningen, og idet kommunen slår græsset op til den foreslåede nye skellinje. Afgørelse Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse: Deklarationen om fredningsbestemmelser, der er tiltrådt af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt den 1, oktober 1941, bestemmer for så vidt angår matr.nr. l by Holmene, at ingen del af dette areal må bebygges, men at dette, for så vidt det ikke beplantes, skal henligge udyrket. Formålet med fredningen må antages at være landskabeligt og at fasthol- de arealet som ubebygget. Fredningen forbyder således efter sin ordlyd alene bebyggelse og opdyrkning af arealet men ikke beplantning af arealet, og det kan ikke ud fra formålet udledes af bestemmelsen, at fredningen skulle forbyde udstykning eller arealoverførsel til naboejendomme. Arealoverførsel af ca. 280 m 2 til naboejendommen matr.nr. 1 gn med henblik på frastykning af to parceller fra denne ejendom medfører ikke ophævelse af fredningen på det overførte areal, hvor der fortsat vil gælde forbud mod bebyggelse og opdyrkning. Den ansøgte arealoverførsel kræver således ikke dispensation fra fredningsdeklarationen af 1. oktober 1941, hvorfor fredningsnævnet s afgørelse af 28. maj 2004 ophæves. For så vidt angår eventuel anlæg af adgangsvej over det fredede areal bemærkes, at fredningens forbud mod opdyrkning af arealet også betyder, at anlæg af vej og andre terrænreguleringer vil kræve dispensation. ~~~ Viceff:nd / ----,6 91!:. /. T::G~ fuldmægtig Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen sklll være anlagt inden 6 måneder, jf. loven~ 88, stk. 1.

13 .' ~~fe~~~ (j go 7. ()/ Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf Fax Liselotte og Jesper Søgaard Agertoften 22A 3400 Hillerød Den MOC:ias;.,;~ S~(Q)V~og Naturstyrelsen V ~ 1 3 MAJ Z005 FS Matr. nr. 1 by Holmene, Hillerød jorder. Ved brev af 5. maj 2005 har De meddelt fredningsnævnet, at De har opnået tilsagn fra Hillerød Kommune om køb af280 m 2 af ovennævnte ejendom, der tilhører kommunen, med henblik på at muligggøre udstykning af2 grunde på min. 700 m 2 af matr. nr. l gn Holmene. De har vedlagt 2 alternative udstykningsforslag, der begge kræver dispensation fra fredningsoverenskomst af 1. oktober 1941 afmatr. nr. 1 by, hvorefter, hvorefter ingen del af ejendommen må bebygges, men skal henligge udyrket, for så vidt det ikke beplantes. Udstykningsforslaget alternativ A forudsætter anlæg af en tilkørselsvej på 58 m 2 over det fredede areal, og alternativ B forudsætter anlæg af et parkeringsareal på 20 m 2 over det fredede areal. Begge alternativer forudsætter tillige køb af 1 m 2 afmatr. nr. 1 by i denne ejendoms nordøstlige hjørne til adgangsvej. Af sagen fremgår, at fredningsnævnet den 28. maj 2004 traf afgørelse, hvorefter der meddeltes afslag på en ansøgning om tilladelse til at inddrage 280 m 2 afmatr. nr. 1 by Holmene i matr. nr. l gn smst. Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, der den 3. november 2004 traf sålydende afgørelse: "Deklarationen om fredningsbestemmelser, der er tiltrådt af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt den l, oktober 1941, bestemmer for så vidt angår matr.nr. 1 by Holmene, at ingen del af dette areal må bebygges, men at dette, for så vidt det ikke beplantes, skal henligge udyrket. Formålet med fredningen må antages at være landskabeligt og at fastholde arealet som ubebygget. Fredningen forbyder således efter sin ordlyd alene bebyggelse og opdyrkning af

14 2 arealet men ikke beplantning af arealet, og det kan ikke ud fra formålet udledes af bestemmelsen, at fredningen skulle forbyde udstykning eller areal overførsel el til naboejendomme. Arealoverførsel af ca. 280 m 2 til naboejendommen matr.nr. l gn med henblik på frastykning af to parceller fra denne ejendom medfører ikke ophævelse af fredningen på det overførte areal, hvor der fortsat vil gælde forbud mod bebyggelse og opdyrkning. Den ansøgte areal overførsel kræver således ikke dispensation fra fredn ingsdeklarationen af 1. oktober 1941, hvorfor fredningsnævnets afgørelse af 28. maj 2004 ophæves. For så vidt angår eventuel anlæg af adgangsvej over det fredede areal bemærkes, at fredningens forbud mod opdyrkning af arealet også betyder, at anlæg afvej og andre terrænreguleringer vil kræve dispensation." Det følger afnaturklagenævnets afgørelse, at såvel anlæg af en adgangsvej som anlæg af et parkeringsareal kræver dispensation fra fredningen, idet de begge er i strid med kravet om, at arealet skal henligge udyrket, for så vidt det ikke beplantes. Hertil kommer, at begge anlæg antages at kræve terrænregulering. I hvert fald altel1ativ B, anlæg afparkeringsareal med 20 m 2, og adgangsvej med 1 m 2 over det fredede areal, findes imidlertid at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål. Jeg meddeler derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn 10, stk. 5, på nævnets vegne tilladelse til alternativ B. Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedfonnål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og

15 ", I~ organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 3 afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, j f. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage. Thorkild Bendsen nævnets formand Kopi af afgørelsen er sendt til: Landinspektørgruppen, Helsingørsgade 50, 3400 Hillerød lnr Frederiksborg Amt J.nr Hillerød Kommune J.nr Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Friluftsrådets amtsfonnand, Poul Erik Pedersen Dansk Omitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

16 Fredningsnævnet Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf Fax for Frederiksborg Amt Den 1 5 JUNI Z005 Liselotte og Jesper Søg~ f0j [) fu"n'lg'\ltrmj Agertoften 22A Q \LJ~ ~, JQ Jl, 3400 Hillerød. FS 81/03. Matr. nr. 1 by Holmene, Hillerød jorder. Ved brev af 13. maj 2005 traf j eg nedenstående formandsafgørelse vedr. matr. nr. 1 by Holmene, Hillerød jorder: "Ved brev af 5. maj 2005 har De meddelt fredningsnævnet, at De har opnået tilsagn fra Hillerød Kommune om køb af 280 m 2 af ovennævnte ejendom, der tilhører kommunen, med henblik på at muligggøre udstykning af2 grunde på min. 700 m 2 afmati. udstykningsforslag, nr. l gn Holmene. De har vedlagt 2 alternative der begge kræver dispensation fra fredningsoverenskomst af 1. oktober 1941 afmati. nr. 1 by, hvorefter, hvorefter ingen del af ejendommen må bebygges, men skal henligge udyrket, for så vidt det ikke beplantes. Udstykningsforslaget alternativ A forudsætter anlæg af en tilkørselsvej på 58 m 2 over det fredede areal, og alternativ B forudsætter anlæg af et parkeringsareal på 20 m 2 over det fredede areal. Begge alternativer forudsætter tillige køb af 1 m 2 afmatr. nr. 1 by i denne ejendoms nordøstlige hjørne til adgangsvej. Af sagen fremgår, at fredningsnævnet den 28. maj 2004 traf afgørelse, hvorefter der meddeltes afslag på en ansøgning om tilladelse til at inddrage 280 m 2 af mati. nr. l by Holmene i matr. nr. 1 gn smst. Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, der den 3. november 2004 traf sålydende afgørelse: ~~\-)21l ll-o=t:» I 5"1

17 t ~ I\J~ ) 2 e' "Deklarationen om fredningsbestemmelser, der er tiltrådt af Fredningsnævnetfor Frederiksborg Amt den 1, oktober 1941, bestemmer for så vidt angår matr.nr. 1by Holmene, at ingen del af dette areal må bebygges, men at dette, for så vidt det ikke beplantes, skal henligge udyrket. Formålet med fredningen må antages at være landskabeligt og at fastholde arealet som ubebygget. Fredningen forbyder således efter sin ordlyd alene bebyggelse og opdyrkning af arealet men ikke beplantning af arealet, og det kan ikke ud fra formålet udledes af bestemmelsen, atfredningen skulle forbyde udstykning eller arealoverførsel til naboejendomme. Arealoverførsel af ca. 280 m 2 til naboejendommen matr.nr. 1gn med henblikpåfrastykning af to parceller fra denne ejendom medfører ikke ophævelse affredningen på det overførte areal, hvor der fortsat vil gælde forbud mod bebyggelse og opdyrkning. Den ansøgte arealoverførsel kræver således ikke dispensation fra fredningsdeklarationen af 1. oktober 1941, hvorforfredningsnævnets afgørelse af 28. maj 2004 ophæves. For så vidt angår eventuel anlæg af adgangsvej over det fredede areal bemærkes, at fredningens forbud mod opdyrkning af arealet også betyder, at anlæg af vej og andre terrænreguleringer vil kræve dispensation. " Det følger afnaturklagenævnets afgørelse, at såvel anlæg af en adgangsvej som anlæg af et parkeringsareal kræver dispensation fra fredningen, idet de begge er i strid med kravet om, at arealet skal henligge udyrket, for så vidt det ikke beplantes. Hertil kommer, at begge anlæg antages at kræve terrænregulering. I hvert fald altenativ B, anlæg afparkeringsareal med 20 m 2, og adgangsvej med 1 m 2 over det fredede areal, findes imidlertid at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål. Jeg meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om forretningsorden for

18 ..,, I 3 fredningsnævn 10, stk. 5, på nævnets vegne tilladelse til alternativ R" Herefter har Hillerød Kommune, der modtog kopi afnævnets afgørelse, ved brev af9. juni 2005 meddelt fredningsnævnet, at kommunen ikke kan godkende udstykningsforslaget, alternativ B, idet dette indebærer anlæg af en parkeringsplads på 20 m 2 på det fredede areal uden sammenhæng med Deres ejendom. Kommunen vil derimod kunne godkende udstykningsforslaget alternativ A, der indebærer anlæg af en tilkørselsvej på 58 m 2 over det fredede areal, men uden adgang til parkering på dette areal. Under disse omstændigheder ændrer jeg tilladelsen af 13. maj 2005, således at der meddeles tilladelse til forslaget alternativ A, som dette fremgår af Landinspektørgruppens udstykningsplan af 4. maj Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse. 'e Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. og indsendes til fredningsnævnet. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3.

19 4 ".,...1 Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sin klage. Thorkild Bendsen nævnets formand Kopi af afgørelsen er sendt til: Landinspektørgruppen, Helsingørsgade 50, 3400 Hillerød J.nr Frederiksborg Amt J.nr Hillerød Kommune J.nr Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

20 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

21 ., Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf Fax Den Birch & Krogboe A/S Teknikerbyen Virum.,kl)'!. Modtaget i 011Naturstyrelsen 1 1 DEC Att. civiling. Mette Prisum FS 151/2006. Matr. nr. l by HOlmen~QI!irJker Banedæmning.Deresj.nr. Ved mai! af6. december 2006 har Birch & Krogboe vi civiling. Mette Prisum på vegne af Banedanmark søgt om dispensation for gennemførelse af anlægsarbejder på en del af det fredede område matr. nr. 1 by, Holmene, Hillerød jorder, Hillerød Kommune, såfremt en dispensation er nødvendig til projektets gennemførelse. Af ansøgningen fremgår, at baggrunden for ansøgningen er, at sporene på S- banestrækningen mellem km. 34,9 og 35,4 ligger ustabilt med såkaldt uroligt spor. Årsagen til dette skyldes blødbundsforekomster i de arealer, der støder op til den dæmning, hvorpå banen er beliggende. Dæmningens højde varierer fra ca. 3 til ca. 5,5 meter, størst i områdets nordlige del. Konsekvensen afuroligt spor er hyppige reparationsarbejder og øget risiko for hastighedsnedsættelser. I forbindelse med spormodernisering af strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød er der fremsat ønske om at få forbedret sporet det pågældende sted. GEO har for Banedanmark udarbejdet et forslag til forbedring af sporets stabilitet. Forslaget indebærer, at der skal etableres en ca. 20 m bred og ca. 1,5 meter høj kontrabanket øst for banen langs dæmningsfoden samt en mindre udvidelse af dæmningskronen og -skråningen. I de foreløbige planer er vurderet, at forslaget vil berøre et område i op til ca. 40 meters bredde regnet fra yderste skinne eller ca. 25 meter regnet fra dæmningsfoden. S1v'e-; - )1-l~ooobo s,'b

22 2 Kontrabankettet opbygges af sandmaterialer udlagt på en GEO tekstil kombineret med geonet ved de mest bløde områder og med et cm overliggende muldlag. Den eksisterende plantebevoksning vil blive bibeholdt, men mærkbart påvirket på grund af den ca. 1,5 meter høje kontrabanket. En rørlagt ledning under banen vil blive forlænget i kontrabankettens bredde. Grøfter og kanaler beliggende indenfor kontrabankettens område vil blive flyttet eller rørlagt. Det planlægges at tilså den udlagte banket med frø fra engbevoksning. Over en ca. 10 års periode forventes kontra banketten at medføre sætninger i området på op til ca. 1 meter, hvor blødbundslaget er størst. Detailprojekt omfattende stabilisering af dæmningen og omlægning afvandløb vil blive udarbejdet med henblik på, at arbejderne kan påbegyndes i juni og gennemføres henover sommeren Hillerød kommune, som ejer de berørte områder, er orienteret om planerne, og har udtrykt forståelse for, at en indsats er påkrævet. Der vil blive søgt zonetilladelse efter planlovens bestemmelse hos Hillerød kommune. Hovedparten af den pågældende strækning på 0,5 km er beliggende på matr. nr. 1 by Holmene, Hillerød jorder, der er omfattet af fredningsoverenskomst af 1. oktober 1941 og fredningsnævnets kendelse af 1. oktober 1974 om fredning af Holmene i Hillerød Kommune. Det er fredningens formål at bevare status quo. Det er ved fredningen bestemt, at ingen del af arealetirl!b~bygges, uopdyrket. men at dette, for så vidt det i~~~_<;:plantes, ska~hellligge Fredningsnævnets afgørelse. Det lægges efter det foreliggende til grund, at det ansøgte projekt til anlæg af en kontrabanket kræver en dispensation fra ovennævnte fredn~in""<g,,,.s=b~es=te~mm~=e~ls=er~. _ Det vurderes, at projektet ikke strider mod fredningens formål og vil være af underordnet

23 J 3 betydning i forhold til dette. I medfør afnaturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn 10, stk. 5, meddeler jeg derfor på nævnets vegne dispensation fra fredningsbestemmelseme til gennemførelse af det ansøgte projekt. Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Klagevejledning Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig- heden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3. Det er en betingelse for Naturklagenævnets et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. behandling af en klage, at klageren indbetaler Nævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage. Thorkild Bendsen formand

24 4 Kopi af afgørelsen er sendt til: Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen Hillerød Kommune Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Jens Kromose Friluftsrådet Friluftsrådets amtsfonnand, Poul Erik Pedersen Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

25 f, Fredningsnævnet for Nordsjælland Kannikegade Hillerød Tlf Fax E-mai!: SCANNET Modtaget i Skov- og Naturst:vreJsen 2 l MAJ 2007 " RE6.NR. o~o1-.o\ Den 16. maj 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 67/2007 Midlertidig vej med henblik på at stabilisere jernbanedæmning Holmene, Hillerød Jorder på matr.nr. lby Ansøgningen og sagens baggrund Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 8. december 2006 meddelt dispensation fra fredningsbestemmelser til Banedanmarks kommende anlægsprojekt, der har til formål at stabilisere jernbanedæmningen ved oplæg af en kontrabanket. Ved skrivelse af 13. marts 2007 til Fredningsnævnet for Nordsjælland har Banedanmark ved Birch & Krogboe A/S forespurgt, om etablering af en midlertidig adgangsvej til området kræver fornyet dispensation. Ansøger anfører nærmere, at det for at undgå kørsel med mange og tunge køretøjer gennem boligarealer er fundet nødvendigt at etablere en sådan midlertidig adgangsvej med indkørsel fra Overdrevsvej og dermed gennem det fredede område. Da det drejer sig om et område med fugtig bund, er der behov for en vej på 4-5 meters bredde opbygget af en vej kasse på skørtnet 0,9-1,2 meters dybde og med et anlæg på 1 til 3 svarende til, at vejkassen kan forventes at få en samlet bredde af ca. 12 meter. Der pågår geotekniske undersøgelser for at få vejens dimensioner endeligt fastlagt. Under anlægsarbejdet er der desuden behov for en læsseplads for aflæsning af materialer til indbygning i banketten. Principskitse for det midlertidige vej anlæg fremgår af vedlagt tegning. Den midlertidige adgangsvej vil blive placeret, så den ikke berører den af kommunen etablerede Kulsvierskov. Hvor kørearealerne etableres, må der forventes varige sætninger. Banedanmark er indforstået med, at retablering sker ved at fjerne de oplagte vejmaterialer, men har foreslået Hillerød Kommune, at vejen retableres til eksisterende terræn. På grund af de varige sætninger bibeholdes en del af det oplagte sandfyld. Ved projektets start foretages muldafrømning, og ved reetableringen afsluttes med et toplag, bestående af disse materialer, som er afgravet og oplagt i depot. Den endelige løsning vil blive fastlagt sammen med Hillerød Kommune. Fredningsbestemmelser Ved fredningsoverenskomst af 1. oktober 1941 er det besluttet, at ingen del af arealet må bebygges. Det skal, for så vidt det ikke beplantes, henlægge uopdyrket. Udtalelse Hillerød Kommune har den 9. maj 2007 anført, at dæmningsstabiliseringsprojektet ikke kan lade sig gøre, uden at der etableres en midlertidig tilkørselsvej. Hvor vejen og aflæsningspladsen etableres, vil der forekomme sætninger, der sandsynligvis vil kunne ses i mange år fremover som områder med anden karakter, fx med anden vegetation som følge af ændringer i jordbunden. Kommunen

26 2 anbefaler projektet og vil stille krav til Banedanmark om genetablering af området på nærmere angiven måde. Den midlertidige adgangsvej vil blive placeret i et parklignende område, der i dag plejes med slåning af vegetationen. Slåningen af vegetationen har sandsynligvis større effekt på vegetationen end en eventuel ændring af jordbunden, og det vurderes derfor, at projektet ikke ændrer væsentligt ved områdets karakter eller fredningskendelsens formål om at bevare status quo. Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse Efter det foreliggende finder Fredningsnævnet, fredningsbestemmelsen. at det midlertidige anlæg kræver dispensation fra Det vurderes, at projektet ikke strider mod fredningens formål, og at det vil være af underordnet betydning i forhold til dette. I medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, meddeles der herefter dispensation til gennemførelse af det anførte projekt. Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Den meddelte tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger. Afgørelsen er truffet affredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn 10, stk :.-...~ IJ I } Olaf Tingl ff nævnsformand Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet og sendes til Fredningsnævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. Denne afgørelse er sendt til: Birch & Krogsboe AIS att: civilingeniør Mette Prisum Hillerød Kommune Miljøcenter Roskilde G.nr ) Danmarks Naturfredningsforening

27 3 Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Hillerød Skov & Naturstyrelsen (2 stk.) Friluftsrådet Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486 AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Ålborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2010

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> UDDRAAG VEDRØRENDE HØRSHOLM KIRKE af

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00539.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00539.00. Fredningen vedrører: Urania. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00539.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00539.00. Fredningen vedrører: Urania. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00539.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00539.00 Fredningen vedrører: Urania Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet 03-03-1937 Kendelser Deklarationer o._- FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Strandbjerggårdens Grundejerforening Kalundborg v/søren Birk Pedersen, soerenbirkpedersen@gmail.com Anette Mathiesen, abmathiesen@gmail.com Det åbne land J.nr. NST-4132-326-00172 Ref: pivha Den 21. januar

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03161.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00 Fredningen vedrører: Kjelderbakke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 03-12-2007 Sagsnr.: 1849-23372 Landzonetilladelse til

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Naturstyrelsen Vestjylland Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Att. Hans Henning Riber email: vjy@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-661-00028 Ref: mhe Den 8. juli 2014 Dispensation til udstykning inden for

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse

Afgørelse Landzonetilladelse Haderslev Golfklub v. Lars Seide Olesen Viggo Carstenssensvej 7 6100 Haderslev 19. maj 2014 Sagsident: 14/15349 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen 08036.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00 Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-08-2003 Kendelser

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal.

KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af areal. KFUM-Spejderne i Hadsten Kløvermarksvej 12 8370 Hadsten Att.: Leif Sønderskov Jørgensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til byggeri

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til byggeri Per Ole Nielsen Ulvehusvej 117 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 16-05-2008

Læs mere

Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen

Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen Minna og Ole Mortensøn Kærvej 2, Strynø 5900 Rudkøbing E-mail: om@strynet.dk Odense vand J.nr. NST-4132-482-00074 Ref. inhol Den 31. oktober 2012 Opsætning af solceller på ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

3. Der må ikke opføres yderligere udhusbebyggelse på ejendommen. (drivhus er undtaget).

3. Der må ikke opføres yderligere udhusbebyggelse på ejendommen. (drivhus er undtaget). Claus Sørensen Dorthe Smidt Bystrædet 1 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 196 til opførelse af garage på Annelisevej 3, 9480 Løkken (Matr.nr 7æ Klitterne, Ingstrup) (planlovens 19)

Dispensation fra Lokalplan 196 til opførelse af garage på Annelisevej 3, 9480 Løkken (Matr.nr 7æ Klitterne, Ingstrup) (planlovens 19) Annie Spejlborg Valmuemarken 15 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for å- beskyttelseslinjen efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for å- beskyttelseslinjen efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven. ARKITEKTFIRMAET BØGELUND ApS Tornsbjergvej 58 7120 Vejle Øst Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-158-14

Læs mere

#split# Landzonetilladelse til etablering af cykelbane på ejendommen Løkkenvej 196, 9700 Brønderslev, matr. nr. 25c Stenum By, Stenum

#split# Landzonetilladelse til etablering af cykelbane på ejendommen Løkkenvej 196, 9700 Brønderslev, matr. nr. 25c Stenum By, Stenum #split# Sisse Madsen & Niels Petersen Løkkenvej 196 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 30-09-2014 Sags. nr.: 02.34.00-P19-257-14 Sagsbeh.: Tine Astrup Jakobsen Lokaltlf.: +4599454621 Ny Rådhusplads 1

Læs mere

Til Kystdirektoratet. Med venlig hilsen / Best regards Ingolf Jensen

Til Kystdirektoratet. Med venlig hilsen / Best regards Ingolf Jensen From: Ingolf Jensen Sent: 28. januar 2014 15:12:57 To: Kystdirektoratet (kdi) Cc: Peter Sandorff Subject: Retablering af voldanlæg på Aabenraa Sønderstrand Til Kystdirektoratet Vedlagt fremsendes på vegne

Læs mere

Vårvej 65, 9240 Nibe - økologisk fjerkræslagteri

Vårvej 65, 9240 Nibe - økologisk fjerkræslagteri #BREVFLE ROKKEDAHL LANDBRUG A/S Nymøllevej 126 B Kølby 9240 Nibe 16. februar 2016 Vårvej 65, 9240 Nibe - økologisk fjerkræslagteri Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en.

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. 05591.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03 Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og opførelse af et stuehus til landbrugsejendommen Havvejen 241, 9690 Fjerritslev.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og opførelse af et stuehus til landbrugsejendommen Havvejen 241, 9690 Fjerritslev. Kirsten Hvelplund Hårbyvej 19 Stjær 8464 Galten Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 14-01-2008

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00199 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning,

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø, matr. 15l, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 16, 7140 Stouby

Landzonetilladelse til etablering af sø, matr. 15l, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 16, 7140 Stouby Peter Bo Bohsen Rosenvoldvej 16 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-156-15 20.4.2016 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende vindmølle

Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende vindmølle Landinspektør Finn Skøt Nygade 13 9620 Aalestrup By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende vindmølle Kolding Kommune har den 25. august 2011 modtaget din ansøgning

Læs mere

Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel. Landzonetilladelse til oval ridebane

Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel. Landzonetilladelse til oval ridebane Pernille Lind Poulsen Sall Hedevej 10 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til oval ridebane Afgørelse Favrskov Kommune

Læs mere

Notat om skovning i Dammegaardsskoven

Notat om skovning i Dammegaardsskoven Notat om skovning i Dammegaardsskoven Skrevet af Rolf Molich, 20. februar 2016 på baggrund af materiale fra Torben Westh Jensen, Jens Fangel og Eva Hansen I januar og februar 2016 er der fældet en del

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a.

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a. Gerda Ry Post Aptrupvej 75 Aptrup 8450 Hammel Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afslag til at nedlægge vej og påbud om at reetablere

Læs mere

Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved. Landzonetilladelse til ny bolig, carport og ombygning af eksisterende bolig til værksted

Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved. Landzonetilladelse til ny bolig, carport og ombygning af eksisterende bolig til værksted Sten Nielsen Sparkærvej 33 6040 Egtved By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

29-09-2014 14/27438. MTB-Als v. Kristian Pedersen Nordstrøm Vesterled 7 Dybbøl 6400 Sønderborg

29-09-2014 14/27438. MTB-Als v. Kristian Pedersen Nordstrøm Vesterled 7 Dybbøl 6400 Sønderborg 29-09-2014 14/27438 MTB-Als v. Kristian Pedersen Nordstrøm Vesterled 7 Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere en pumptrack bane og et øvelsesområde på ejendommen matr.nr. 764a og 1049,

Læs mere

Henrik Holmslykke Pedersen Skejbygårdsvej 154 8240 Risskov. Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus.

Henrik Holmslykke Pedersen Skejbygårdsvej 154 8240 Risskov. Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus. Henrik Holmslykke Pedersen Skejbygårdsvej 154 8240 Risskov Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus.

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken Erik Aagaard Pr. mail: aagaard0605@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø KARLSHØJ-DUCH CHRISTIANSEN ApS Slågårdsvej 22 4660 Store Heddinge Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Ejendommen ligger i landzone og det søgte kræver derfor landzonetilladelse.

Ejendommen ligger i landzone og det søgte kræver derfor landzonetilladelse. Stenvad Put & Take Bjerrevænget 44 7080 Børkop Att.: Allan Lindgaard Nielsen Landzonetilladelse til ændring af eksisterende mandskabsbygning til beboelse. Kolding Kommune har den 3. december 2012 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Birgitte Mortensen Gl Skovvej 26 4470 Svebølle DATO 20. november 2014 SAGS NR. 326-2014-107797 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at anlægge

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse. i sagen om opførelse af en aftægtsbolig/medarbejderbolig. i Haslev Kommune.

Afgørelse. i sagen om opførelse af en aftægtsbolig/medarbejderbolig. i Haslev Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-31/300-0024 Bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø, Bornholms Regionskommune

Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø, Bornholms Regionskommune Tor Madsen Brommegaard Brommevej 19 3760 Gudhjem Bornholm J.nr. NST-321-02882 Ref. JIGNO Den 1. april 2011 mail@brommegaard.dk Tilladelse til trætopbane i fredskov på Munkerup, matr. nr. 108 bd m.fl. Rø,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge flisebelagt hundetræningsbane på overdrev

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge flisebelagt hundetræningsbane på overdrev DcH Vojens civile Hundeføreforening V/ Frede Pedersen fp1499@bbsyd.dk Dato: 30-6-2014 Sagsident: 14/6189 Sagsbehandler: Søren Karmark Obel Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II Andelsboligforeningen Vandværksparken II Nørremarksvej 25-27 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin og to vandhuller i det kloaktekniske anlæg opstrøms

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af regnvandsbassin og to vandhuller i det kloaktekniske anlæg opstrøms Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup mail@forsyningballerup.dk MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2325 Fax.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan nr. 228 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan nr. 228 (Planlovens 19 og 20). Kaae gruppen A/S Projektudviklingsselskab Att.: Klaus Boyer Valby kirkevej 5 2500 Valby Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Kirsten Lorenzen Snogbækskov 4 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på tag på ejendommen matr.nr. 59 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Snogbækskov 6, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12.

Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Carsten Dahl Godballe Blæsbjergvej 12 Bøvling 7650 Bøvlingbjerg 7. november 2014 Tilladelse til anlæggelse af vandhul i beskyttet eng - Blæsbjergvej 12. Med ansøgning af den 10. oktober 2014, har du ansøgt

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01-10-2013

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Niels Skov Jensen Centralgårdsvej 90 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30. Henrik Højer Lundergaardsvej 8 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 05700.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00,. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-12-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Martin S. Berthelsen Snuhøjvej 2 8881 Thorsø. Landzonetilladelse, samt dispensation fra kirkebyggelinjen.

Martin S. Berthelsen Snuhøjvej 2 8881 Thorsø. Landzonetilladelse, samt dispensation fra kirkebyggelinjen. Martin S. Berthelsen Snuhøjvej 2 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse, samt dispensation

Læs mere

Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg. Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3.

Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg. Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3. Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3. juli 2014 Afgørelse Naturstyrelsen giver hermed tilladelse til anlæg af

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014. Naturstyrelsen Bornholm. Sendes pr. mail: bon@nst.dk

Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014. Naturstyrelsen Bornholm. Sendes pr. mail: bon@nst.dk Naturstyrelsen Bornholm Sendes pr. mail: bon@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014 Dispensation til opførelse af multihus inden for strandbeskyttelseslinjen på

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation fra Byplanvedtægt nr. 12, 6, stk. 1 til opsætning af ny skiltning på ovennævnte ejendom.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation fra Byplanvedtægt nr. 12, 6, stk. 1 til opsætning af ny skiltning på ovennævnte ejendom. BM EJENDOMME, BLOKHUS ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Att.: Brian Madsen, igen@stofanet.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

19. august 2014 14/25741. Henriette Frölich Honninghul 3 Kær 6400 Sønderborg

19. august 2014 14/25741. Henriette Frölich Honninghul 3 Kær 6400 Sønderborg 19. august 2014 14/25741 Henriette Frölich Honninghul 3 Kær 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at genopføre lade og dispensation fra 9, stk.6 i lokalplan nr. 9-0109 for Kær-Ormstoft landsbyområde på

Læs mere