Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen Socialforvaltningens brug af interne afregninger blev i 2011 afdækket som led i en tværgående analyse af interne afregninger i hele kommunen i regi af administrationsplanprojektet. På baggrund af analysen nedsatte Økonomichefkredsen en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et beslutningsoplæg vedrørende effektivisering af interne afregninger Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Peter Thiem Klitsø Resultaterne af analysen og Socialforvaltningens forslag til effektiviseringer fremgår af tabel 1 herunder (som forelagt Økonomichefkredsen i maj 2011). BUM-styring på børneområdet (fra børneinstitutioner til Børnefamiliecenteret) Forslag til effektivisering Tabel 1. Interne afregninger i SOF og forslag til effektivisering Afsender Estimat af volumen Nuværende afregningsform Intern faktura Workflow (Der er allerede udviklet en digital løsning til opgørelse af betalingskrav og maskinel oprettelse af faktura) Fra Trykkeriet Intern faktura Workflow samt evt. udvikling af digital løsning til opgørelse af betalingskrav Fra Uddannelsescenteret 776 Intern faktura Workflow Øvrige enheder Intern faktura Workflow Kilde: Afrapportering fra arbejdsgruppe i regi af administrationsplanprojektet forelagt Økonomikredsen Data er opgjort for perioden jan-okt Det fremgår af tabellen, at Socialforvaltningen på daværende tidspunkt havde tre hovedafsendere af interne afregninger: Børneområdet, Trykkeriet og Uddannelsescentret. I gruppen af øvrige enheder indgår også intern BUM-afregning på hjemmeplejeområdet, som dog ikke blev opgjort særskilt i denne forbindelse. På disse områder er implementering af Workflow foreslået som effektivisering. På børneområdet i Socialforvaltningen er der allerede udviklet en digital løsning til opgørelse af betalingskrav og maskinel oprettelse af fakturaer, men den efterfølgende behandling hos modtager vil også her med fordel kunne behandles via Workflow. Koncernservice undersøger i samarbejde med Socialforvaltningen om en tilsvarende løsning er mulig for opgørelse af betalingskravene i Trykkeriet. Siden ovennævnte analyse har Socialforvaltningen udvidet brugen af BUM-afregningsmodellen internt i forvaltningen fra børneområdet til også at dække voksenområdet. Antallet af interne fakturaer kan derfor være forøget. Baggrunden for brugen af BUM-afregning og den deraf følgende interne afregning er behandlet nærmere nedenfor. Ledelsessekretariat Ottiliavej Valby Mobil EAN nummer

2 Koncernservice har ansvaret for at iværksætte udviklingen af Workflow på de øvrige områder i 2012 mhp implementering primo Socialforvaltningen deltager aktivt i det igangværende arbejde herfor. Derudover har Socialforvaltningen ikke foretaget yderligere for at reducere antallet af interne afregninger, da forvaltningens forslag til effektivisering vil blive imødekommet med implementering af Workflow. Brug af intern afregning ifm BUM-afregning i SOF En betydelig del af den interne afregning i SOF vedrører forvaltningens BUM-modeller. Disse findes i forskellig udformning ift. døgnpladser på børneområdet, botilbud på voksenområdet (sindslidende, udsatte og handicappede), samt i hjemmeplejen, hvor den er et lovkrav. BUM-modellerne og den deraf følgende interne afregning er en helt central del i SOF s styringskoncept, og støtter på afgørende vis op omkring de overordnede og strategiske mål, der er sat for økonomistyringen i SOF. Den grundlæggende idé er, så vidt muligt at foretage en organisatorisk adskillelse af på den ene side myndigheds- og bestillersiden, og på den anden side leverandør- og udførersiden, jf. nedenstående illustration. Ift. til den grundlæggende økonomistyring, kan selve opgaverne dermed siges at blive præciseret ift. at myndigheds- og bestillersiden primært skal styre på aktivitetssiden, mens udfører- og leverandørsiden primært skal styre ift. enhedsomkostninger. Side 2 af 6

3 På myndigheds- og bestillersiden ses BUM-modeller at give optimal handlefrihed ift. at kunne yde den rette service til borgerne. De budgetansvarlige enheder får pengene i hånden og kan (indenfor visse begrænsninger) frit disponere ift. valg af socialfaglig indsats, fx mellem døgnpladser og familiepleje. Tidligere var budgetter til fx døgninstitutioner fuldt udmeldt som driftsbudgetter til tilbuddene. I praksis betød dette, at en meget stor andel af budgettet var fast bundet i døgninstitutionsområdet, og der sås fra myndighedssiden intet økonomisk incitament i ikke at fylde de eksisterende døgnpladser op, hvilket fra deres synspunkt jo var gratis. På leverandør- og udførersiden har indførelsen af BUM-modeller givet et stærkt økonomisk incitament til døgninstitutioner og botilbud ift. løbende at tilpasse sig, til de faktiske ønsker og efterspørgsel fra myndighedssiden. Modsat tidligere, hvor der snarere var et økonomisk og ressourcemæssigt incitament til at undgå at modtage ressourcekrævende borgere og/eller borgere som man ikke mente passede til tilbuddets profil. BUM-modellerne er på voksenområdet udformet som Rygsækmodeller hvor borgere der visiteres til et botilbud, udløser en indtægt for tilbuddet, der i princippet modsvarer borgerens plejetyngde og tilbuddets forventede ressourceforbrug jf. de på området gældende kvalitetsstandarder. Selvom denne sammenhæng aldrig kan gøres perfekt, udgør den et vigtigt økonomisk incitament for botilbud ift. også at modtage ressourcekrævende borgere. Et incitament der ikke var der, hvis tilbuddet kun modtog et driftsbudget. BUM-modellerne bidrager også markant til den mere overordnede kapacitetsstyring på alle områder. Udbud/efterspørgselsmekanismen sikrer, at det hurtigt bliver klart, hvis der ganske enkelt ikke (længere) ses at være efterspørgsel på specifikke typer af tilbud. BUM-modeller og SOF Strategi for Økonomistyring Ift. Socialforvaltningens Strategi for Økonomistyring Mest mulig effekt pr krone 1, støtter den interne afregning på disse områder op omkring tre af de otte strategiske mål for økonomistyring, jf. boks 1. Boks 1. BUM-modeller og mål i SOFs Strategi for Økonomistyring Strategisk mål nr.4: Fuld implementering af aktivitetsbaseret økonomistyring. Aktivitetsbaseret økonomistyring, hvor der i hvert fald hvad angår ydelsesdelen er præcist indblik i, hvad de enkelte tiltag og aktiviteter koster, er en helt grundlæggende forudsætning for, at de budgetansvarlige enheder kan bruge deres tildelte budgetmidler optimalt. BUM-modeller giver aktivitetsbaseret økonomistyring i sin reneste form, hvor der er direkte og klar sammenhæng mellem de enkelte pladser der bliver visiteret, og tilhørende udgift. Strategisk mål nr.6: At udmeldte budgetter så præcist som muligt modsvarer 1 Godkendt af direktionen i SOF i marts Side 3 af 6

4 politisk besluttet serviceniveau Der skal på stadig flere områder være økonomisk operationelle kvalitetsstandarder, således at der er overblik over hvordan sammenhængen er mellem borgerens ønsker og behov ( tyngde ), det politisk besluttede serviceniveau, samt de dertil hørende udgifter og dermed budgetbehov. Koblet med viden om dækningsgrad og udvikling i population bør dette kunne bidrage til en stadig mere præcis budgetlægning og planlægning. Indførelsen af BUM-modeller har bidraget meget til udviklingen af sådanne økonomisk operationelle kvalitetsstandarder, herunder ikke mindst at sikre at de også konkret anvendes. Driftsbudgetter kan udmærket fastlægges på basis af operationelle kvalitetsstandarder, men erfaring viser at disse forudsætninger glemmes i samme øjeblik fordelingen af foretaget. BUM-modeller, gør derimod operationelle kvalitetsstandarder til et grundlæggende styringskoncept. Strategisk mål nr.8: At økonomistyringen understøtter den faglige og organisatoriske effektstyring. BUM modeller bidrager på helt afgørende vis til, at myndighedssiden har optimale frihedsgrader ift. at maximere effekten af den sociale indsats. Administrativt ressourceforbrug vedr. BUM-modeller. Det anslås, at det administrative ressourceforbrug ift. driften af ikkelovpligtige BUM-modeller i SOF ikke overstiger 2 årsværk årligt. Det er Socialforvaltningens opfattelse, at dette er en meget beskeden investering ift. at sikre bedst mulig budget- og økonomistyring for områder med samlede budgetter på over 1 mia. kr., og ofte ekstremt høje enhedspriser. Den løbende dialog om økonomistyring er i øvrigt blevet væsentligt kvalificeret, til i højere grad at være en egentlig styringsdialog om at overholde aktivitetsrammer og enhedspriser, samt tilpasning af tilbud og kapacitet, hvor førhen store administrative ressourcer blev brugt på diskussioner om budgetfordeling og ekstraressourcer. På denne baggrund har Socialforvaltningen et meget stærkt ønske om at bibeholde BUM-modeller og den deraf følgende interne afregning. Side 4 af 6

5 Intern afregning i Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme anvender i dag intern afregning på flere forskellige områder. De tre væsentligste er Rådhusvagten, KEjd Rengøring og Post & Scanning. Omfanget for de tre enheder fremgår af nedenstående tabel 1: Tabel 1: Interne afregninger fordelt mellem faste afregninger og tilkøbsydelser: Org. nr Område Afregningsform Antal (faste afregninger) Antal (afregninger på tilkøbsydelser) Total KEjd Rådhusvagten KEjd Rengøring Post & Skanning Intern faktura Intern faktura Intern faktura Hovedtotal Muligheder for effektivisering af afregning for de tre enheder Følgende kommenteres potentialet for effektivisering af afregning for de tre enheder nærmere: KEjd Rengøringsservice Som det ses i tabel 1 skelnes der mellem faste ydelser og tilkøbsydelser. Ved faste ydelser anvendes der ca. 2-3 arbejdstimer på selve udstedelserne af afregningerne og efterfølgende kontrol. Yderligere anvendes der 7-8 arbejdstimer for indtastninger af bogføring i KØR (der er ansat en elev, som hjælper med opgaven). Ved overgang til direkte bogføring vurderes det, at man kan reducere udgifter til udstedelse og modtagelse af faktura svarende til ca. 1,7 mio. kr. pr. år (KFF faktura udgift 614 kr. x 2800, jf. tabel 1). Ser man på variable ydelser, er mængden af afregninger mindre, hvorfor effektiviseringspotentialet ligeledes er mindre. Ekstra ydelser kan f.eks. være lørdagsrengøring, som bestilles ved at udfylde en blanket, og hvor prisen afregnes pr. kvm. Afregning sker i udgangspunktet hvert kvartal, men det kræver, at kunden godkender denne praksis. Ellers skal der opkræves på månedsbasis. Digitalisering kan evt. effektivisere processen, hvis den håndteres på samme måde som eksterne fakturaer i KØR work-flow. Dette vil reducere ressourceforbruget til de mange manuelle trin og konstant opfølgning fra afsenderen. Rådhusvagten mm.: Side 5 af 6

6 De fleste af Rådhusvagtens afregninger er variable Ad-hoc opgaver som f.eks. udlejning af betjente til Socialcentre, oprydning på gange på Rådhuset o.l.. Her afregnes ydelser med fast timepris. Der bliver sendt ca. 500 fakturaer pr. år, og der bruges meget tid på fakturaopfølgning samt betaling. Da der ikke er tale om faste afregninger, kan der være visse udfordringer ved fx at overgå til direkte afregning. Yderligere vil kvartalsvis afregning ligesom for KEjd Rengøringsservice ligeledes kræve en godkendelse fra kunden. Igen kan digitalisering i form af eksterne fakturaer i KØR work-flow evt. føre til effektivisering. De faste afregninger kan problemfrit foretages ved direkte bogføring. Post & Scanning Ligesom for Rådhusvagten er størstedelen af Post & Scannings afregninger variable, da der hovedsageligt er tale om tilkøbsydelser. Post & Scanning har derfor også de samme udfordringer vedr. direkte bogføring og de samme effektiviseringsmuligheder i form af bedre brug af digitale muligheder. Side 6 af 6

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere