Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motivationsteorier#i#videnssamfundet#"

Transkript

1 HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag: Motivationsteorierividenssamfundet

2 Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere representedintheworkforceandthejobsweretypicallyassemblylineworkwithaminimum degreeofselfjleadership.sincethen,timeshavechangedandtheworktodayismore specializedthroughsparringandselfjleadership.inaddition,womenhavemadetheir entranceintheworkforce.thus,itisinterestingtoinvestigatehowthemotivationtheoriesfit inasociety,whichconditionhavechangedoverthelast75years.thisthesiswillgivean answertothischallenge. Thisthesishasitsmainpurposeinmotivationandhowthemotivationtheoriesworkinan organizationinwhichtheemployeescontainahighdegreeofselfjleadership.toinvestigate thischallengeasinglecasehasbeenchoseninwhichtheemployeeshaveahighdegreeof selfjleadershipinsidetheorganizationalframe.thecasewhichhasbeenstudiedis RessourcepædagogerneiDagtilbudiEsbjergKommune.Tocollectdatathewriterhas conductedeightinterviewsfromwhichthreemotivationtheorieshavebeenanalyzed.in addition,itwasnecessarytodevelopanalternativeformofsurvey,sincethewriterhasa familiarconnectiontotheleaderoftheorganization.beforetheanalysiswascarriedoutit wasimportanttoshowhowselfjleadership,leadershipandmotivationinteractsincethe threesubjectsareinterconnected.anotherinterestingissueisthatthecaseisapublic organization,andthusthefindingscannotbegeneralizedtotheprivatesector. ThemotivationtheoriesintheanalysishavebeenchosenbyadetaileddiscussionofcontentJ andprocesstheoriesanditwasconsideredthroughthediscussionthatherzbergandvroom werethemostfavorabletheoriestoanalyzegiventhecase.inaddition,hackman&oldham s JobDesignTheorywaschosen,sincethistheoryhassomeinterestingvariablessuchas autonomyandfeedback. ItwasdiscoveredthatsomeofHerzberg shygienefactorshaveanimpactonthejob satisfactionoftheemployees andthemotivationfactoradvancementhasnoinfluenceonthe jobsatisfactionsincenoinformantsmentionthisfactor.

3 TheanalysisoftheJobDesignTheoryconcludedthattheemployeeshavetheassumptionto getthehighestmotivationpotentialfromtheirjobthroughthemoderators.besidesthatthe resultsgaveaclearviewthatallthefivejobcharacteristicswereachievedandanother interestingfindingwasthatthevariablesinsomewaywerecorrelated.besides,anewjob characteristicshouldbeadded,feedbackfromothers. FinallytheanalysisinvestigatesVroom sexpectancytheory,whichdeducedthatemployees inanorganizationwithhighdegreeofselfjleadershipseekintrinsicmotivation.to substantiatethispointofviewatestofsalarywasmadewhichshowsthatsalaryhasno influenceatthemotivationforemployeeswithhighdegreeofselfjleadership,whichthe analysisofherzbergshowedtoo. Themainconclusioninthisthesisisthatthemotivationtheoriesworkapartofthewaybut therearesomechallengescomparedtotheoriginaltheories.thus,it sinterestingtodiscuss howandwhythesetheoriesdonotfittheselectedcaseandthisiswhatthediscussioninthis thesisdealswith. ) 2/59

4 Indholdsfortegnelse- 1.Indledning )Problemformulering)...)1 1.3.)Disposition)og)afgrænsning)...)2 2.Teori )Den)offentlige)sektor)...)4 2.2.)Selvledelse)...)5 2.3.)Ledelsesteori)...)7 2.4.)Motivationsteori)...) Indholdsteorier Procesteorier )Teorier)til)analyse)...) HerzbergstoJfaktorteori KritikafHerzberg Hackman&OldhamsJobdesignteori KritikafJobdesignteorien Vroomsforventningsteori KritikafVroomsforventningsteori )Sammenfatning)...)18 3.Metode )Den)valgte)case)...) )Casens)kvalitetskriterier)...) Konstruktionsvaliditet Eksternvaliditet Reliability )Empiri)...) KvalitativJogKvantitativdataindsamling Valgafinformanter DataindsamlingsJogkodningsmetode Dataindsamlingsfremgangsmåde Muligebiasveddataindsamlingsfremgangsmåde Verifikation Fravalgogandremuligedataindsamlingsmetoder Analyse )Herzberg)...) Hygiejnefaktorer Motivationsfaktorer Sammenfatning )Hackman)&)Oldham)...) Moderatorer Kernejobkarakteristikas Sammenfatning )Vroom)...) Sammenfatning )Resultater)af)analysen)...)48 5.Diskussion Konklusion /59

5 8.Litteraturliste Bilagsoversigt...59 Bilag)1) )Oversigt)over)Organizational+Behavior)bøger)...)59 Bilag)2) )Spørgeskema,)Interviewguide)og)Transskribering)...)59 4/59

6 1.-Indledning- Ibegyndelsenaf1900Jtalletindtrådteetfokuspåmedarbejderne,ogforskerefandtinteresse foratundersøge,hvadderpåvirkermedarbejdernesmotivation.i1920 erneudførteelton MayodetvelkendteHawthorneStudie,hvordetvistesig,atderernoglefaktorer,som påvirkermedarbejdernesarbejdsindsats(mayo1945).dettevarstartskuddetfor motivationsteorierne.dissemotivationsteorierharsidenhenhaftbetydningfor,hvordan lederekanmotiveresinemedarbejderetilatpræsterebedstmuligtpåjobbet.dogkander rejsesspørgsmålved,hvorvidtledereegentliganvenderdissemotivationsteorier,ellerblot lederudfraerfaringer.i2015erdetkunhverfemteleder,somharenlederuddannelsei Danmark( tildeforskelligeteoriervedrørendemotivation.)samtidigermotivationsteorierneudvikletiet samfund,hvorarbejdsmarkedetisærdeleshedvarprægetafmænd,ogteoriernevarsåledes byggetpå,hvordandisseteorierfungeredei1900jtalletsarbejdsmiljø.tilmedvar industrialiseringenafslutteti1916( arbejdspladserneidenefterfølgendetidvarutroligindustripræget.detbetød,atderi jobbeneblevstilletstørrefysiskekravtilmedarbejderne,mensforventningernetilden innovativtænkendemedarbejderikkevardominerende,isammegradsomidag,hvor selvledelseharenstorrolleividenssamfundet. ) Derforerdermuligvisetmismatchsiforholdtildegamlemotivationsteorier,dervilvære interessantatundersøge,daderidagensdanmarkerflereogflerearbejdspladser,som vægterathaveselvledendemedarbejdere(kollerup2007) hvilketkanhaveenindvirkning på,hvorvidtmotivationsteorierneskananvendesidenvalgtecase.tilatundersøgedenne udfordringerdervalgtencase,hvorselvledelseerihøjsædet.casendererifokus,er organisationenressourcepædagogerneidagtilbudiesbjergkommune,ognedenstående problemformuleringvilundersøges Problemformulering- Hvordan(fungerer(motivationsteorierne(i(en(organisation(med(selvledende(medarbejdere?(( 1/59

7 1.3.-Disposition-og-afgrænsning- Detteafsnitgiverkonstruktionenafopgaven,oghvilkeafgrænsningerdererforetagetforat fremføredetbedsteresultat. Fremadrettetiopgavenpræsenteresetteoriafsnit,hvordererlagtvægtpåatfåtydeliggjort, hvordanmotivationenssamspileriforholdtilledelseogselvledelse.indendavilderblive gennemgåetorganisationsteori,dadetharenvæsentligbetydning,nårderskalgeneraliseres. Nårdetergjortklart,ihvilkensammenhængdetidligerenævnteteorierspillersammen,vil demotivationsteorier,somsenereskalbrugesianalysedelen,bliveredegjortfor.herefter kommermetodeafsnittet,somklarlæggerhvilketankerogvalg,dergennemopgavenergjort herunderogsåhvilkeindsamlingsmetoderderervalgtetc..detteskalbidragetillæserens forståelseaf,hvaddeter,forfattervil,oghvordanresultaterneskalfindes.nåranalysedelen ergennemgået,foretagesensammenfatningafanalysen,indendiskussionenkommer. Diskussionenvilomhandle,hvordanoghvorfordetkanvære,atmotivationsteorierneikke passer100%idetvidenssamfund,viharidanmark.hereftervildenendeligekonklusionfor afhandlingenafslutteopgaven. Dervilidenneafhandlingbliveafgrænsetift.atsepåforskellemellemmændogkvinderog aldersforskellemellemmedarbejdere.detteskyldesat,deterenorganisation,derihøjgrad erprægetafkvinder,hvorfordetikkeermuligtatundersøgedenneforskel.yderligereer essensenafafhandlingenatundersøge,hvordanmotivationsteoriernefungererien organisationmedselvledendemedarbejdere,ogikkehvilkenbetydningaldersforskellene blandtmedarbejdernehar. Ydermerevilderikkebliveanalyseretandreorganisationerenddenvalgtecase,dadet vurderes,atmulighedenforatgeneralisereafhandlingenskonklusionertillignendecaseser tilstedejf.afsnit derudoverkommerforfatterneafartiklen Silver(Bullets(of(Leadership (2005)indpådetdeltelederskab,somdenvalgtecaseikkebenyttersigaf,dadeistedethar enhierarkiskorganisation,hvorforderogsåerafgrænsetfradette. Idenneafhandlingerfokuspåmotivation,dogerdetsværtatundersøgemotivationudenat inddrageledelseogselvledelse.derforvilderbliveafgrænsetfradeledelsesteorier,som 2/59

8 implicitberørermotivation,mensdervilfremføresendiskussionafdeledelsesteorier,som eksplicitberørermotivationogselvledelse.dogvilanalysedelenbliveafgrænsetfra ledelsesteorierne,dadetførstogfremmesterafhandlingensmålatundersøge motivationsteorierne,ogderudoverharopgaveskriveretfamilieærtforholdtillederen,som uddybesimetodeafsnittet. Ensidstetingderafgrænsesfraatundersøgeer,omdetathaveselvledelsepåarbejdspladsen giverstres.iartiklen Medarbejderdeltagelsens(transformation bliverdetfremlagt,at selvledelseførertilstrespga.øgetansvarogselvbestemmelse(buscketal.2009) Teori- Somudgangspunktvildeteorier,derbliverdiskuteretomkringledelseogmotivation,være påbaggrundaflærebogenfrafagetadfærd(i(organisation.dogerdetnødvendigtatskabeet stærkereargumentfor,hvorfornetopdisseteoriervilblivediskuteret.derforhar opgaveskriverfundetydereligereotteorganizational(behaviourbøgerogenmotivationsbog, somallesammenberørerstørstedelenafdeteorier,dervildiskuteres(bilag1).deterderfor afforfattersoverbevisning,atdeteorier,somogsåerilærebogenorganizational(behaviouraf Sindinget.al.(2011),kandanneudgangspunktforanalysenogdiskussionafmotivationsJog ledelsesteorierne. Iafhandlingenerderflereforskelligeaspekter,derkommerispiliforholdtilmotivation.Et heltcentraltemneiopgavenerselvledelse,hvorfordetfindesrelevantatfåklarlagt,hvadder forståsvedbegrebetselvledelse,ogihvilkensammenhængdetergældende.derudovererder ogsåforskelpådenprivatejogoffentligesektor,ogdetfindesderforrelevantatfåundersøgt disseforatafgøre,omderergeneraliserbarhedtilandreorganisationer.etandetinteressant aspekteroverlappetmellemmotivationsteorierneogledelsesteorierne.nogleaf ledelsesteorierneermegetbeslægtedemedmotivationsteorierne,ogdervilbliveudledt, hvilkeledelsesteorierderer,oghvorfordeerrelevanteatundersøge.denneafhandlings fokusvildogværeatfastlægge,hvordanmotivationsteoriernefungerer,hvilketbetyder,at analysedelenafopgavenkunvilbeståafmotivationsteorier.mensomsagt,erdetvigtigtatfå 3/59

9 gjortklart,atselvledelsesj,motivationsjogledelsesteorierharforbindelsetilhinanden,ogdet erderfornødvendigtatdiskuteredeandreaspekteriopgavenforudenmotivation Den-offentlige-sektor- IafhandlingenarbejdesdermedcasenRessourcepædagogerneiEsbjergKommune,ogda EsbjergKommuneerendelafdenoffentligesektor,findesdetnødvendigtatsepå,hvadder kendetegnerdennesektor.årsagenhertiler,atklausen(2001)argumentererfor,atdetikke ermuligtatbrugedesammeteorierogmodelleribådedenoffentligejogprivatesektor.der bliverfremhævetfireområder,hvordenprivatejogoffentligesektoradskillersigradikaltfra hinanden. Førsteområdeerledelsesstilenidetoffentlige.Denoffentligesektorerstyretafdetpolitiske( og(demokratiske,hvilketvilsige,atdenoffentligesektorbliverstyretfratoppenafpolitisk valgteforsamlinger,demokratiet.idemokratieterdetdemmedfleststemmer,derbliver valgtind,ogdererderforuenighedom,hvemderskalbestemme,hvilketvanskeliggør beslutningsforetagender.idetprivateerderikkesammeledelsesstil,hvilketermedtilatgøre detnemmere,nårderskaltræffesbeslutninger,damanikkepåsammemådeerunderlagtdet politiskesystem. Detandetområdeer,atderidetoffentligeeretbureaukratisk(styre.Detbetyder,atdet offentligeskalhavehierarki,arkivsystemerm.v.,somermedtilatsikreeffektivitet, pålidelighedogansvarlighed.detskalisidsteendesikre,atborgerneharretmæssig forvaltning(klausen2001).idetprivateerderikkesammeretsligestyringogregulering,som dereridetoffentlige. Dettredjeområdeeretudvidet(produkt,hvorfokusseterpåserviceydelserog myndighedsudøvelsen.deoffentligemyndighederogserviceydelsermåikkeblivestyretaf personligeforhold,menskalderimodbehandlealleens(klausen2001).detteskal organisationeridenprivatesektorikkeleveoptil. Detfjerdeogsidsteområdeersærligt(komplekse(og(komplicerede(opgaver.Idenoffentlige sektorerdermangeforskelligeinteressenter,somalleermedvirkendetilatgøreopgaven 4/59

10 kompleksogkompliceret.detresultereri,atderermangeforskelligeløsningerogikkealle kangørestilfredse,daderhandlesudfralovmæssigerammer(klausen2001).derforkandet væresværereatfindefremtilenløsningidetoffentligefremforidetprivate. Dissefireområderviserderfor,hvordandetoffentligeogprivateadskillersigfrahinanden,og somnævntistartenvildetikkeværemuligtatbrugeteorierogmodellerpåsammemådeide tosektorer.derforvildethellerikkeværemuligtatkunnegeneralisereafhandlingens konklusionerudtilorganisationeridetprivate,menderimodkuntillignendeorganisationeri detoffentlige Selvledelse- Iafhandlingenerselvledelsecentralt,ogdeterderforvigtigtatfåpræciseret,dadererflere forskelligefortolkningerafbegrebet. Definition: PsykologiskEmpowerment: is(defined(as(a(motivational(construct(manifested(in(four( cognitions;(meaning,(competence,(selfedetermination,(and(impact. (Spreitzer1995). SelfJleadership: is(a(process(through(which(people(influence(themselves(to(achieve(the(selfe direction(and(selfemotivation(necessary(to(perform. ((Houghton&Yoho2005). involves(managing(one s(behavior(to(meet(existing(standards(and(objectives,(it(also(includes( evaluating(the(standards,(and(setting(or(modifying(them.(it(addresses(what(should(be(done,(and( why(it(should(be(done,(in(addition(to(how(to(do(it. (Pearce&Manz2005). SelfJmanagement/selfJcontrol: A(person(disE(plays(selfEcontrol(when(in(the(relative(absence(of( immediate(external(constraints,(he(engages(in(behavior(whose(previous(probability(has(been(less( than(that(of(alternatively(available(behaviors'. (Manz&SimsJr1980). Dissedefinitionerharenselementer,menadskillersigpånogleområderfrahinanden.Derfor vilforfattergiveenfællesnævnerforselvledelse,somdenneafhandlingvilarbejdeudfra. 5/59

11 Selvledelse:Individets(vilje(og(evne(til(at(tage(ansvar(for(planlægningen(og(udførelsen(af(sit(eget( arbejde(indenfor(organisationens(rammer.( ( Selvledelsekananskuesfratovinkler.Deneneerselvledelseiforholdtilorganisationenog denandenerselvledelseiforholdtilmedarbejderne.dissetoforståelserafselvledelsekan ikkeheltadskilles,fordienorganisation,somerdrevetafselvledelse,ogsåharselvledende medarbejdere.dogkanenorganisation,derharettypiskorganisationshierarkigodthave selvledendemedarbejdere.derhvorforskellenbefindersigerderimod,atselvledelsei forholdtilmedarbejderneomhandlerdepsykologiskefaktorer,derermedtilatskabe selvledelse.hvorimodselvledelseiforholdtilorganisationenskalforståspådenmåde,atalt efterhvilkensituationogudviklingsstadieenvirksomhedbefindersigi,erderforskellige mulighederforatanvendeselvledelseiorganisationensometledelsesmæssigtværktøj.dette bliverdiskuteretidetefterfølgendeafsnit.) Eftersomdetnuergjortklart,atdererforskelligemåderhvorpåselvledelsekananskues,vil afsnittetnurettefokusmoddepsykologiskeelementer,derliggerbagselvledende medarbejdere,hvilkeogsåhardentydeligsterelationtildenindremotivation.ifølgespreitzer (1995)erderfirepsykologiskeelementer,somindividetskalopnåforatværeselvledet.Disse elementerermedtilatgivemedarbejderenenfølelseaf,atdeselvermedtilatformeog skabederesegenarbejdsdag.defireelementerermening(meaning), kompetence(competence),valg(selfjdetermination)ogindflydelse(impact). ( Meningomhandlerhvorvidtdemålogkravarbejdspladsenhar,erioverensstemmelsemed detindividetogsåselvharafbehov,værdierogforventninger. ( Kompetenceerindividetstropåegneevner. ( Valgvedrørerindividetsmulighederforselvatprægejobbetogselvtræffebeslutninger derom. Indflydelseerønsketom,atindividetharindflydelsetilatpåvirkestrategiskeJadministrativeJ ellerdriftsligeforholdpåarbejdspladsen. 6/59

12 Førdefireelementeriempowermentkantrædeikraft,erdernogleforudantagelseromkring personlighedstrækogjobbetsindhold,somskalværeopfyldt(spreitzer1995).iforholdtil personlighedstrækerdetvigtigt,atpersonerneharethøjtselvværd,hvilketvilsige,atjo højereselvværdindividerhar,desmeretilbøjeligeerdetilatbenyttedettepå arbejdspladsen.dvs.atindividernesersigselvsompersoner,derkantilførenogetekstratil organisationen.detandetpersonlighedstrækerlocus(of(control,hvilketbetyder,atindividet eroverbevistom,atdetselvkankontrolleresitegetlivudenudefrakommendekræfter.disse personerharderfortroenpå,atdeselvkanformederesarbejdeogarbejdsmiljø.denførste forudantagelseomkringjobbetsindholder,atderskalværeinformationomkring organisationensvisionogperformance.harindividetdenneinformation,vildeværeistand tilselvatkunnetræffebeslutningeridenretning,somorganisationenønsker.densidste forudantagelseerbelønning,somforståspådenmåde,atdeterdegivneudfordringerog udviklingsmuligheder,somliggeriselvledelse.dettepunktharenforbindelsetil forventningsteorierne. Deternufremlagt,hvaddeter,derskalværeopfyldt,føretindividerselvledendepå arbejdspladsen,ogdetkanses,atdetatværeselvledendeihøjgradkankoblessammenmed denindremotivationogautonomi.detkansiges,atselvledelsensafkasterdenindre motivation.) ) 2.3.-Ledelsesteori- Førstogfremmesterderflereforskelligetyperafledelsesteorier.Denførsteertrait(teorien, hvorstogdillfremhæver,atdererfemkaraktertrækhosenleder.enandenvæsentligting ifølgetraitteoriener,atlederefødessomledere(stogdill&bass1990inbuelensetal.2011). Denæsteledelsesteorier,somkortvilnævnes,erThe(Ohio(State(studies(og(Blake(and(Moutons( Leadership(Grid,derbeskæftigersigmedlederensadfærd.Overordnetsetfortællerteorierne detsammemeddenundtagelse,atafhængigtafhvilkenlederstilssituationlederenbefinder sigi,vilderiohiostatestudierneværeenpassendelederstilhertil(fleishman1998in Buelensetal.2011).HvorimoddetifølgeBlakeandMoutonvilværebedstatscorehøjtpå bådebekymring(for(produktionogbekymring(for(menneskerligegyldigt,hvilkensituation lederenogorganisationenbefindersigi(blake&mouton1982).derudovererderogså 7/59

13 situationsteorierindenforledelse,ogdemsombuelenset.al.(2011)fremhævererfidlers( contingency(model,pathegoal(teorioghersey(&(blanchards(situational(leadership(teori.de førstetoteorierharfokuspålederen,hvorimodhersey&blanchardsfokuserpå medarbejderne.afdengrundvurderesdet,athersey&blancharderdenmestinteressanteaf situationsteorierneatdiskutere,damotivationfremgåreksplicitafteorien,hvilketerdet primærefokusidenneafhandling,ogsamtidigviludfordringernemedfamilierelationen undgås.)afsammegrunderderblevetafgrænsetfradeførnævnteledelsesteorier,daderkan opståbiasunderdataindsamlingen,ogmotivationsdelenudelukkendefremgårimplicit gennemlederstilen. Derudoverfindesderogsålederstilenetransactionalogtransformational,hvortransactional hævder,atdererenformforbelønning engodbelønning,nårderergodperformanceog straf,nårdererdårligperformance(bass1990).transformationalgårderimodudpå,at lederenskalevaluereogfindefremtildeinteresser,sommedarbejderneharforatblive motiveret.dervilogsåmeddisseteorieropståudfordringeriformafbiasi dataindsamlingsformen,menderhvordenerrelevanter,nårhoughtonogyoho(2005) koblerdensammenmedselvledelse,ogihvilkesituationerdeforskelligeledelsesteorierkan brugessomværktøj,ogsomtidligerenævnterselvledelsenæstenligindremotivation. ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8/59

14 Figur)2.3.1.) Kilde:(Houghton&Yoho2005p.71) Iopgavenerdetallerederedegjortfor,hvadtransactionalJogtransformationalJleadershiper, mensdirectivejogempoweringjleadershipikkeer.directivejleadershiper,når medarbejderneskalhaveatvide,hvilkeopgaverdeskaludføre,oghvornårdeskaludføres (Houghton&Yoho2005).Medarbejderneharaltsåikkesammeevnertilselvattageansvar foregnevalgpåjobbet,ogdeterderforenmegetbestemmendeformforlederstil,hvorimod empoweringjleadershiperdetstikmodsatte.daallelederstileneitabellennukorter præsenteret,erdetinteressantatse,hvornårorganisationerkanvælgeenpassende lederstilstype,oghvadoutputtetafvalgetbliver.tabellenvilikkeblivebeskrevet,mendet derkanudledesfradener,atafhængigtafhvilkenlederstilderanvendesiorganisationen,vil ensmedarbejderebæreprægafdette.dogsesdetogsåheraf,atderernogleforudsætninger, somskalværeopfyldt,førdenønskedelederstilvilværebrugbar.afhængigtaf medarbejdernesevner,hvorhurtigtderskalskeændringer,ogopgavensmiljøvildervære forskelligelederstile,sompasserbedsthertil.detgiveringenmeningatvælgeempowering, hvismedarbejderneikkeharevnernetildet.deteraltsåvigtigtatfåtilpassetsinlederstil 9/59

15 efterhvilkentypemedarbejdere,dereriorganisationen,oghvilkeomgivelserogsituationer organisationenbefindersigi.derudoversesdetogså,ataltefterhvilkenlederstil organisationenhar,vilderværeforskelligeoutputsframedarbejderne.deterderforvigtigt, atdervælgesdenrigtigelederstilafhængigtaf,hvilkensituationorganisationenbefindersigi medhenblikpåatfådemestcommittedemedarbejdere. DefirelederstileiovenståendetabelkanogsåsammenlignesmedHersey&Blanchards situationalleadership(houghton&yoho2005).ihersey&blanchardhedderdetelling,( selling,(participating(og(delegating.idenneteorifokuserespåmodenhedogvillighedfra medarbejdernessideogvillighedrefererertilpersonensmotivation,ogmodenhedrefererer tildengradmedarbejderneer)modne(herseyetal.1979).detteunderstregerendnuengang, atselvledelse,motivationoglederstileertætforbundneogbrugesiforskelligesammenhænge alteftersituationogmedarbejdernesmodenhedogevner,hvorfordetderforervurderet relevantforafhandlingenatfåvistsammenhængeneiteoriafsnittet.eftersomdetnuer tydeliggjort,hvilkesammenhængederer,vilafhandlingensfokusbliverettetmod motivationsteorierne,somerafhandlingenskerneområde. ) 2.4.-Motivationsteori- Ligesomiledelsesteorierderogsåimotivationsteoriflereforskelligeteorier,somhverisær harforskelligtfokus,ogsamtidigskelnesdermellemindholdsjogprocesteorier. Indholdsteorierneforsøgeratgivesvarpå,hvaddeterforkræfter,dermotivererindividers handlinger,ogprocesteorierneforsøgeratgivesvarpå,hvorforoghvordanindividersadfærd styrerimodbestemtevalg,samthvilkeparametreandrepersonerkanpåvirkeforatfåen bestemtformforadfærdfrem.indholdsteorierneermereellermindreens,hvorimod procesteorierneermereforskellige. UdoverprocesJogindholdsteorierne,vilogsåHackman&OldhamsJobdesignteori undersøges.detteafsnitvilkortgennemgådeforskelligemotivationsteorierogyderlig redegøreforudvælgelsenafteoriertilanalysen,samthvorfordeøvrigefravælges.nårdette ergjort,vildemotivationsteorier,somvælgestilanalysedelenkortblivebeskrevet individuelt. 10/59

16 Indholdsteorier- Indholdsteorierne,dervilblivediskuteret,erMaslows(behovsteori,Aldefers(ERGEteori, McClellands(needEAchievementEteoriogHerzbergs(toEfaktor(teori,hvorensammenligningafde forskelligefaktorerkansesinedenståendefigur( maslowsbehovsteorierbyggetop omkringfemforskelligebehov,hvoretbehovførstkanopfyldes,nårdetforudgåendeer opfyldt(maslow1943).iforholdtilmotivationvildetsige,atnårenpersonviloppåethøjere niveau,bliverindividetmotiveretafdebehovsmangler,somsøgespåethøjereniveau. AldefersteoriminderpåmangemåderomMaslowsbehovsteori,menistedetforfemerder treforskelligebehov.denadskillersigyderligereved,atdenikkeerhierarkiskopbygget ligesommaslows.detrebehovkanpåengangværeaktive,hvilketikkevartilfældetved Maslow(Aldefer1969).MaslowogAldeferadskillersigogsåved,atAldeferargumentererfor, atalletrebehoveraktivehosmennesker,mensmaslowkunmener,atdeterhos selvaktualiserendemennesker,hvorallebehovkanopfyldes.desudenmeneraldefer yderligere,atbehovermedfødt,ogmedlæringkanbehovenestyrkes(aldefer1969). DerudovererAldefer(1969)ogsåindepåfrustrationsJregressionJhypotesen,sombetyder,at hvisetforsøgpåatdækkeetafbehovenemislykkedes,viletandetbehovblivemere dominerende.desudenerergjteorienogsåvæsentligtbedretestetendmaslow,ogafdisse grundevilmaslowsbehovsteoriikkebliveanalyseret. DentredjeteorierMcClellandsneedJAchievementJteori,somadskillersigmerefradeto ovenståendeindholdsteorier.idenneteorierderikkenoglebehov,somskalværedækket,før etnytbehovopstår.dogvilderaltidværeetbehov,somermestdominerende(mcclelland 1967inHein2009).Dennemotivationsteorifindeshellerikkerelevantforafhandlingens case,dabegrebetpower,ikkesynesathavedenstoreindflydelsepåmedarbejdernehos RessourcepædagogerneiEsbjergKommune. TilsidsterderHerzberg,somprøveratfindefremtilfaktorer,derkanfåmedarbejderetilat blivemotiveretpålangsigtogskabejobtilfredshed.hertalesomydreogindremotivation. HerzbergstoJfaktorteoribliveranalyseretfremforAldefersERGJteoripådenbaggrund,atdet erafhandlingensformålatundersøgemotivationsteorierienorganisationmedselvledende medarbejdere.vedatanvendeherzbergtildette,vilderværebedremulighedforatkunnese, hvilkefaktorermedarbejdernehverisærliggervægtpå,oghvorforbindelsentil 11/59

17 jobtilfredsheder.samtidigfindesskelletmellemdeydreogindremotivationsfaktorerogså relevant,nårderundersøgesenkontekst,hvormedarbejdereharstorautonomi.detvurderes således,atdenneteorivilværebedsttilatanalyseremotivationsfremkaldendefaktorer.men somtidligerenævntiafsnitteterderflerelighederblandtteorierne,ogdeterafforfatters overbevisning,atherzbergvilværedenbedsteteoriattageudgangspunktipåbaggrundaf ovenståendeargumentation. ) Figur) ) ) Kilde:ForelæsningsnoterafAnneBølingtoftifaget adfærdiorganisationen Procesteorier-- Denførsteprocesteori,retfærdighedsteorien,handlerom,atindividersammenlignersigselv medligeværdige,ogderopnåsstørstmotivation,hvisdetteindfinder(adam1963).denne teorifindesikkerelevanttilanalysen,dadetvurderesatværemereindlysendeatundersøge, hvaddeterdermotivererfremforatstillemedarbejderneopimodhinanden.derønskesi opgavenikkeatfåundersøgtforholdetmellemmedarbejderne,menderimoderopgavenat findemønstremelleminformanternesangivelseaf,hvaddemotiveresaf.samtidigercasen, deranalyseresogsåendelafesbjergkommune,hvorfordetderformåantages,at medarbejderneikkeharbetydeligeforskelleiarbejdsvilkåroglønniveauer,menfølger gældendeoverenskomster. EnandenprocesteorierLocke&Lathamsmålsætningsteori,dergårudpå,atjosværeremål, enpersonsættersigselv,tiletvistpunkt,deshøjeremotivationogperformancevilpersonen opnå(locke&latham2006).opgaveskriverharenantagelseom,atmålsætningsteoriener 12/59

18 bedretilandretyperafmotivationsprofiler,somermerekonkurrenceorienterede,såsom individerietcallcenter.hosressourcepædagogerneidagtilbudiesbjergkommuneerder ikkesammekonkurrenceintern,daaltfokuserrettetpåathjælpebørnmedsærligebehov. Denneantagelse,omkringmotivationsprofiler,bakkesogsåopafMcClelland,der argumentererfor,atmålsætningsteorienpasserbedretilpersonermedethøjt præstationsniveau,fremforpersonermedstærketilhørsforhold(mcclelland1967inhein 2009).Pådenbaggrundvurderesdet,atmålsætningsteorienikkevilværepassendetilat undersøgemotivationeniencasemedselvledendemedarbejdere. Dettilbageladerforventningsteorierne,hvorderbådeerVrooms(forventningsteoriogden udvidede(forventningsteori(afporteroglawler.idenneafhandlingvilderblivefokuseretpå Vroom,dadetvurderes,atteorienerfyldestgørendeiforholdtilatvilleundersøge,hvordan motivationsteoriernefungerer.detteskyldes,atdetikkefindesrelevantatundersøgeden udvidedeforventningsteori,dadeterafforfattersoverbevisning,atdetderstyrerselvledende medarbejdereihøjgraderindrebelønningerogikkeydrebelønninger,somporteroglawler skelnermellem(porter&lawlerinpinder2008inhein2009). ) 2.5.-Teorier-til-analyse- Herundererenkortredegørelseafdetrevalgteteorier Herzbergs-toGfaktor-teori- FrederickHerzbergvarenamerikanskarbejdspsykologogprofessoripsykologiogledelse,og stifterenafherzbergtojfaktorteori(herzbergetal.1973).)herzbergskelnermellemdetatfå folktilatbevægesigelleratfåfolktilatmotiveresig(herzberg1968). ( I(can(charge(a(person's(battery,(and(then(recharge(it,(and(recharge(it(again.(But(it(is(only(when( one(has(a(generator(of(one's(own(that(we(can(talk(about(motivation. (Herzberg1968p.88). DettecitatbeskriverhelefundamentetiHerzbergstoJfaktorteori.Herzberghævder,atder skalfindesmåder,hvorpåmedarbejdernefinderincitamentforatbevægesigafsigselvi stedetforatbliveskubbetaflederenellerandrehøjereihierarkiet. ) 13/59

19 ItoJfaktorteorienbliverderskelnetmellemmotivationsfaktoreroghygiejnefaktorer (Herzberg1968).Motivationsfaktorernekaldesogsådeindrefaktorer,ogdeterdisse faktorer,somskalopfyldesfor,atmotivationenfindersted,ogderskabesjobtilfredshed. Hygiejnefaktorerneerydrefaktorer,derermedtilatskabejobutilfredshed,hvisdeikkeer tilstede.iforholdtilcitatetsvarerdettilatværefaktorer,somermedtilatgenoplade batteriet,hvorimodmotivationsfaktorerneerdem,sombyggersinegengenerator. Derudovererdetogsåvigtigt,iHerzbergstoJfaktorteori,atderskelnesmellemjobtilfredsog jobutilfredshed.dissetilstandeerikkehinandensmodsætninger,menjobtilfredsheds modsætningerderimodingenjobtilfredshed,ogjobutilfredshederingenjobutilfredshed (Herzberg1968).Detteeretvigtigskel,foratkunnebrugetoJfaktorteorienkorrekt. ) Figur) ) Kilde:(Herzberg1968p.90)+egentilvirkning Ovenståendetabelangiver,hvilkefaktorerdererhygiejneJogmotivationsfaktorer.Ifølge Herzberg(1968)erdetotyperaffaktorerknyttettiltobehovssæt.Detførstebehoverdet ) 14/59

20 dyriske,dergårudpåatundgåsmerteogubehageligesituationer,hvilketkategoriseressom deydrefaktorer.detandetbehoverdetmenneskelige,somerdeindrefaktorer,hvor menneskerharetbehovforatpræstereogderigennemopnåpsykologiskvækst(herzberg 1968).Derudovererhygiejnefaktorernegrundstenenforatkunneskabe motivationsfaktorerne udenydrefaktorererdetikkemuligtatskabeindrefaktorer (Herzbergetal.1973). ) Kritik-af-Herzberg- Etkritikpunkter,atmotivationsfaktorerneikkekanværemedtilatskabejobutilfredshed, menkunmotivationogjobtilfredshed.dvs.atmedarbejderesomerkreative,selvstændige etc.ikkekanblivedemotiverede,hvisdettetagesfradem(hein2009,kultalahti&viitala 2014).)EtandetpunktHein(2009)fremhæversomværendeproblematisk,er generaliserbarhedenafherzbergtojfaktorteori.kritikkenkanværeberettigetsålænge,der erindividuelleforskelleimotivationsprofiler.dennepåstandbliverstøttetaftoartikler,hvori detargumenteres,atdererforskelligebehovaltefter,hvilkenarbejdskontekstmedarbejdere befindersigi(darteyjbaah&kofiamoako2011,smith&shields2013) Hackman-&-Oldhams-Jobdesignteori- RichardHackmanogGregOldhamharudformetjobdesignteorien,visformåleratsepå, hvordanetjobdesignesbedstmuligtforatmotiveremedarbejdernemest(hackman& Oldham1980):.Ijobdesignteorienerderfemelementer,derermedtilatskabedebedste rammerforjobbet,ogdesørgerfor,atmedarbejderneertilfredseogmotiverede.hvisdisse femelementerijobbetskarakteristikaseropfyldtoplevesdekritiskepsykologisketilstande, somkansesinedenståendefigur( nårdissetrekritiskepsykologisketilstandeer opfyldt,vilenmedarbejderværemotiveret,ogjoflerekritiskepsykologisketilstandeder opnås,deshøjerevildenindremotivationframedarbejderneblive. ) ) ) ) ) 15/59

21 ) Figur) ) Kilde:(Hackman&Oldham1980p.90) DerudovernævnerHackman&Oldhamogsånoglemoderatorer,somharbetydningfor medarbejdernesindividuellekaraktertræk.denævnertrevæsentligeforhold,somervigtigei forholdtildecentralejobkarakteristikas,kritiskepsykologisketilstandeogresultaterneheraf. Hvismedarbejderneikkebesidderdenvidenogfærdigheder,somkrævesafjobbet,vilde opleveenfrustrationogblivedemotiveret,hvorimoddenindremotivationvilfindeindpas, hvisdereretgodtmatch.ydermerevilmedarbejderemedstortvækstbehovudviklehøjindre motivation,oghvisjobkontekstenergod,ogmedarbejdernefølersigtilfredse,vilenskritiske psykologisketilstandeogjobkarakteristikasforøges.detteharbetydningfor,om medarbejderneiorganisationenkanopnåresultaterne/outputtet. DerudoveranvenderHackman&OldhamMPS(motivationpotentialscore),somikkevilblive uddybet,dadeterenmåleenhedafresultaterne.mendetvigtigsteatudledeherfraer,atjo ) 16/59

22 højerehvermedarbejderscorerideforskelligejobkarakteristikas,deshøjereer motivationspotentialet. Tilsidsterdetvigtigtatnævne,atdetikkekunermedarbejdernesindremotivationog tilfredshed,derbliverforøgetvedopfyldelseafdefemjobkarakteristikas,detgør arbejdseffektiviteteniorganisationenogså(hackman&oldham1980) Kritik-af-Jobdesignteorien- EfterHackman&Oldhamharundersøgtjobdesignteoriennærmere,erdekommetfremtil,at derkanværeetekstrajobkarakteristikaiformaffeedbackfraandre(hackman&oldham 2010).Demener,atfeedbackenfraandrekanhaveenbetydningfordenindremotivation,og deterbl.a.nogetafdet,denneafhandlingvilundersøge.desudenkritiseresjobdesignteorien ogsåformanglendekonsistens,nåranalyseresultaterneskaltolkes,daderikkeerenentydig sammenhængmellemjobkarakteristika,kritiskpsykologisketilstandogresultater,dadefem jobkarakteristikakanforekommeafhængige)(latham2007inhein2009).dennepåstand støttesafwalletal.(1968),visanalyseresultaterviserdenneudfordringogennærmere diskussionheraffindesiafsnit Vrooms-forventningsteori- Detteerenprocesteori,somsøgeratgivesvarpåhvordan,oghvorforindividersadfærd styrerimodbestemtevalg.vroom(1964)harformuleretforventningsteorienmeget matematisk,ogdenforenkledeversionsersåledesud: "$%&(") "$%&'&(&)(") = "$%&$"'("$%)) Essensener,atetindividsmotivationskalværeetproduktafpersonenspræferencerfor,atet bestemtresultatogforventningenom,atengivenhandlingmedføreretbestemtresultat (Vroom1964):.Dvs.atindividetskalværeklaroveromdenudførtehandling,ogsåmedfører detønskederesultatforindividet.derudoverskalindividetogsåtillæggeresultatetenværdii sigselv. 17/59

23 Valensersubjektiv,ogerbaseretpådeforventningerindividethartilatopnåetønsketmål. Hvorimodværdier,nårderudføresetarbejde,ogresultatetderafgiverværdi.Detkanderfor siges,atvalenser,nårindividetpåforhåndharnogleforventningertilengivenadfærd,og dervedopnårresultatetpåbaggrundafforventningen. Instrumentaliteterforbindelsenmellemarbejdspræstationenogresultatpræstationen. Instrumentaliteterendelafvalensen,dadetknyttestilindividetsforventningom,atengiven handlingharpositivekonsekvenser. Forventningdefineressomenmidlertidigtropåomsandsynlighedenfor,atenbestemt handlingvilefterfølgesafetbestemtresultat.forskellenmelleminstrumentalitetog forventninger,atforventningerenhandlingjresultatassociation,oginstrumentaliteteren resultatjresultatassociation(vroom1964).detbetyder,atforventningangiversikkerhedfor, athandlingenvilbliveefterfulgtafresultatet,oginstrumentalitetangiver,atdetførste resultaterennødvendighedforatopnåresultatet. ) Kritik-af-Vrooms-forventningsteori- Derernogleudfordringeriforholdtil,omindividereristandtilattræfferationelle beslutninger,nårdestårisituationen,ogvroomerselvindepå,atdeterenlidtnaiv antagelseathaveomindividetsadfærd(latham2007inhein2009). ) 2.6.-Sammenfatning- Udfrateorierne,derharværetdiskuteret,kandetses,atdererenklarsammenhængmellem selvledelse,lederstilogmotivation.detfremgår,atselvledelsebådekanfigureresomet værktøjiforholdtilledelse,menogsåiforholdtildeenkeltemedarbejdere.derhvordenne afhandlingharsitfokus,eriforholdtildeenkeltemedarbejdereogderesmotivation.fra teoriernekandetudledes,atautonomi,ansvaretc.alleharenforbindelsetilselvledende medarbejdere,ogdeterafhandlingensmåligennemanalysen,atfindefremtilhvordan motivationsteoriernefungererienorganisationmedhøjgradafselvledelse. UdoverforbindelsernemellemselvledelseJledelsesstilogselvledelseJmotivation,erderogså enforbindelsemellemmotivationjledelsesstil.denlederstil,sompasserbedsttil 18/59

24 organisationen,afhængerihøjgradaf,ommedarbejderneiorganisationenerparateogvillige tilatudfordresigselvogpåtageansvar.detkanderforsiges,atmedarbejdere,somer motiverettilatsøgeudfordringerijobbet,oghvorpræstationenisigselvervigtig,styreri retningmod,atdenbedstelederstilformedarbejderneermegetåbenogmedenflad organisationsstruktur.derudovervilenlederogsåigennemforskelligetiltag,kunnepåvirke sinemedarbejderetilatblivemeremotiveretvedatgivedem,detdesøgeriformaf belønninger. 3.-Metode- Detteafsnitredegørfordevalg,derertruffetiforholdtilcasen,indsamlingafdatas, udvælgelsenafinformanter,interviewformogkvalitetskriterier.vedkvalitetskriterier skelnesdermellemsinglecaseogempiri.pga.denlettilgængeligeadgangtilfelteterden valgtedataindsamlingsmetodeconveniencesamplingsteknik(eriksson&kovalainen2008). Gennemafhandlingenvilderikkeblivefastlagtnogenfastvidenskabsteoretisktilgang,da fokusistedeteratkommefremtiletbrugbartresultatvedhjælpafalleegnedemetoder. Derforvilderiopgavenbliveanvendtbådekvantitativeogkvalitativeundersøgelser,nårder skalindsamlesdatasiformafenkombinationafspørgeskemaoginterview.deteren alternativkvantitativundersøgelse,derforetages)oguddybelsenfindesiafsnit dette gøresforatopnådetbedsteresultatogforatundgåudfordringenmedfamilierelationen. ) 3.1.-Den-valgte-case- DetvirkerumiddelbartikkenaturligtatvælgeencaseiEsbjerg,nårforfatterselver bosiddendeiaarhus,mendeterdersimplegrundetil.dennedenståendeorganisationer valgtpåbaggrundaf,atopgaveskriverenharstoradgangtilfeltetigennemfamilierelationtil lederen.)derudoverermotivationogsåetemne,derharstorinteresse,dadetfindes spændendeatundersøgedrivkraftenbagmedarbejdere.ydermereerderdetheltspecielle veddennecase,atmedarbejderneharenhøjgradafselvledelseogautonomi,hvilketfindes relevantidagensdanmark.)detkanderforsiges,atcasenernøjeudvalgtogunik,da selvledelseerheltcentraltogspecieltidennecase.) ) 19/59

25 IEsbjergKommuneerderover9000fuldtidsansattehvoraf38afdemermedarbejderei Ressourcepædagogerneidagtilbud( medtilatskaberammerneforbørn(0j6år),derharsærligebehoviesbjergkommune. Medarbejdernesarbejdeforegårsåledes,atdeblivertilknyttetbørnienperiodesåbørnene udviklesogstimulerespåetellerflereudviklingsområder,hvordertagesudgangspunkti barnetsalleredeeksisterendeskompetencerogressourcer.detteskalresulterei,atbarnet skalindgåifællesskaberidagtilbud.derudoverforegårderogsåentætdialogindenfor organisationeniformafpersonalemøderogevalueringersamtidigmed,atderogsåudenfor organisationenertætkontakttilforældreneogrelevantetværfagligesamarbejdspartnere ( erunderlagtnoglepolitikkerogretningslinjer,sommedarbejderneskalindrettesigunder ( hvordererstorautonomi,oghvorselvledelseerheltcentralt,indenfororganisationens rammer,daderarbejdesmedmennesker Casens-kvalitetskriterier- Vurderingenafkvalitetenafetcasestudiefindesudfratests,deromhandlervaliditetog reliabilityogdergennemgåsfølgendetests(yin2003): Konstruktionsvaliditet Eksternvaliditet Reliability ) Konstruktionsvaliditet- Foratleveoptilkravetomkonstruktionsvaliditetskalsammenhængenmellem,hvadder ønskesbelyst,samthvadderfaktiskbelysesopfyldes/væremuligt(yin2003):.)foratstyrke konstruktionsvaliditeteniafhandlingenvilmetoden Maintain(a(Chain(of(Evidence anvendes. Idennemetodeskaldetværemuligtforlæserenatfølgeafledningenafbeviserfrastarttil slut.samtidigskaldetogsåværemuligtatgådenandenvej,hvilketvilsige,atderstartesmed konklusionenogsåfølgessporerneafbevisertilbage.denmådeforfatterviludføredettepåi afhandlingen,ervedatfremhævevigtigecitaterfraundersøgelsen,anvende tunge kilderi stedetforlærebøger,såderikkeopstårtvivlomkringteoriernesamtvedlæggeselve 20/59

26 interviewetsombilagsålæserkantjekke,atcitaterneikkeertagetudafkontekst.altdettevil ifølgeyin(2003)væremedtilatstyrkekonstruktionsvaliditetenafopgaven Ekstern-validitet- Deneksternevaliditetkanundersøgesgennemgeneralisering.Heriskelnesmellemden statistiskejoganalytiskegeneralisering.denstatistiskegeneraliseringvilikkebliveuddybet, dadenhovedsageligtharhjemmeistatistikkensverden,hvorfordenofteforbindesmed kvantitativforskning.derimoderdenanalytiskegeneraliseringmereinteressant,da casestudiererudvalgtforatundersøgeetspecifiktemne,ogifølgeyin(2003))stræber casestudierefterdenanalytiskegeneralisering. Selvomderidenneafhandlingkunerencase,somskalanalyseres,vildetværemuligtat kunnegeneralisere)(yin2003).detteargumentstøtterflyvbjerg,dernævnerfem misforståelservedcasestudier(flyvbjerg2006).denmisforståelsesomervigtigstidenne sammenhænger,atflyvbjerg(2006)mener,atdetermuligtatgeneralisereudfraensingle case,hviscasenernøjeudvalgtogunik.udfradissetopersonersargumentationer,erdetaf forfattersoverbevisning,atdetvilværemuligt,atafhandlingenskonklusionerogsåvilkunne generaliseresudtillignendearbejdspladser,hvormedarbejdereharhøjgradafselvledelse Reliability- Detskalværemuligtforandreforskereatkommefremtiletlignenderesultatvedatbruge sammefremgangsmådesomenandenforsker(yin2003).deterderforvigtigt,atderi afhandlingenblivergrundigtforklaret,hvordanindsamlingenafdataserfremgået,oghvilke spørgsmåldererstillet(bilag2).vedatdetfremgårtydeligt,vildetværeletterefor efterfølgendepersoneratefterligneeksperimentet. ) 3.3.-Empiri- Detteafsnitforklarer,hvilketankeroghandlingerderliggerbagindsamlingenafden empiriskedata,hvorderogsåinddragesenkritiskvinkel.derudoverredegøresfor bearbejdningenafempirien. 21/59

27 KvalitativG-og-Kvantitativdataindsamling- Denneafhandlingvilbeskæftigesigmedenkombinationafinterviewogspørgeskema, dermedenkombinationafkvantitativogkvalitativ.)denkvantitativemetodeanvendes,når oplysningerskalmålesogkvantificeres.kendetegneter,atdererbehovforenstormængde hårdedatas,iformafdeskriptivetal,derkanføresstatistikpå(sreejeshetal.2014). Fremgangsmådenianvendelsenafdenkvantitativemetodeidenneafhandlingadskillersig fraførnævnte,daspørgeskemaetbenyttestilatfåinformanternetilatholdesigtilemnetog undgåudenomsnak.denkvalitativemetodeharsinmagt,nårdetderskalundersøges,er sværtatiagttageogmåle(eriksson&kovalainen2008).derforerdetidenneafhandlingden kvalitativemetode,somprimærterifokus,daformåletmedafhandlingeneratundersøge fænomenetmotivationhosmedarbejderemedhøjgradafselvledelse Valg-af-informanter- Dererudvalgtotteinformanteraflederentilinterviews.Lederensvalgertagetudfrade informanter,somhavdemulighedforatdeltageiinterviewetden9.og10.marts2015. Derudovervilderogsåværemulighedfor,atinterviewetforegårigoderammer,i arbejdstidenogpåarbejdspladsen,hvilketvilstyrkeengagementet.informanterneblev informeretomanonymitetgennemafhandlingen,sådetikkefremgår,hvilkesvardegiver,og hvilkeholdningerdehar.detteskalværemedtilatskabeenstørretillidtil interviewpersonen,ogdermedsørgeforatfåærligeogbrugbareresultatermedfra interviewet DataindsamlingsG-og-kodningsmetode- Denvalgtefremgangsmådeersomnævntovenforenkombinationafspørgeskemaog semistruktureretinterview.spørgeskemaeterenrækkespørgsmålfraheltuenigtilheltenig, hvormedarbejderneindeninterviewetsstartfåretparminuttertilatudfyldedet.deressvar vilherefterblivebrugtløbendeunderinterviewet,hvisinformanterneertvetydigeideres svar.valgetafdenneindsamlingsformskyldesfamilierelation.dettespørgeskemavilderfor hjælpemedatfåmedarbejdernetilatfortælleom,hvadderesdriverspåarbejdspladsener. Interviewetvilderforbeståafenrækkespørgsmål,somliggertætopadspørgeskemaet.Hvis informanterneertvetydigeienformulering,kanderpegestilbagepåspørgeskemaet,hvor 22/59

28 dersortpåhvidtstår,hvaddemener.derforbrugesinterviewettilatgåidybdenmedderes svar,ogforatfåsatnogleordogfølelserpå,hvadmotivationerfordemiorganisationen. Efterdataserindsamletogtransskriberet)(bilag2),skalkodningenskeforatnedbrydedatas oggøredenforekommendeanalyselettere.dererflereforskelligekodningstyper,hvorde hverisæreranvendeligealtefterhvilkeresultater,dersøges(sreejeshetal.2014).nårder udarbejdesetcasestudie,erdenmestanvendtekodningstypesystematiskkodning.dener særliggod,nårderskaltestesellerforsøgesatforbedreenalleredeeksisterendeteori,og essensenafdenneafhandlingernetopattesteeksisterendeteorier.iafhandlingener kodningsteknikkenmønster(matchning(patternmatching),derisinenkelhedgårudpåat nedbrydedatasogsamledemigen,foratfindemønstreiforholdtildevariableellerfaktorer, somteoriernebyggerpå(yin2003).derforerdetførsteskridtianalysenatfådeltdeotte interviewsindidetreteorier,deranalyseres.derefterbliverdeotteinformantersudsagn deltinditeoriernesforskelligevariableogfaktorer.nårdetteergjort,vildetværelettereat findesammenhængendemellemdeotteinformanter,ogkodningsprocessenharderforværet medtilatgøreenstormængdedatamereoverskueligt.dereftererdetmeningenat undersøge,hvadderrammerpletiforholdtilteorien,oghvadderikkegør hvisnoget. Nedenståendeereteksempelpåfremgangsmåden: Udtalelse: Man(kan(sige(både(i(mødet(med(børnene,(fordi(det(er(jo(også(tydeligt(at(se(hvornår..( de(anderkender(selvfølgelig(bare(på(en(anden(måde,(og(det(er(måske(lige(der,(jeg(synes(det(er( vigtigst,(det(er(jo(dem,(jeg(ser(hver(dag. Informant5(I5fremover) Teori:Herzberg,Hackman&Oldham Faktor/variabel:Anderkendelse/feedbackfraarbejdet Fortolkning:Mødetmedbørneneerdenvigtigsteanderkendelseskaberjobtilfredshed. ) Dataindsamlingsfremgangsmåde- Spørgsmåleneibådespørgeskemaetoginterviewguidenbyggerpåmotivationsteorierne HerzbergtoJfaktorteoriafHerzberg(1968),JobdesignafHackman&Oldham(1980,2010)og 23/59

29 forventningsteorienafvroom(1964),somogsåerdeteorier,derundersøges.defireførste spørgsmålispørgeskemaeterindreogydrefaktorer,somherzbergtojfaktorteoripointerer. DogdækkerspørgsmåltoogsåoverbegrebetautonomiiJobdesignteorien.Spørgsmålfemtil nihenvisertilteorienafhackmanogoldhamsjobdesignteoriogtilenefterfølgendeartikelfra selvsammeforfattereom,atfeedbackfraandreogsåharenrolleiforholdtiljobdesignet, hvorfordetogsåfindesrelevantatundersøgedetteaspekt.spørgsmåltihenviserbådetil HerzbergogVroom,oggiveretindbliki,omdeterindreellerydrefaktorer,desøger.Deto sidstespørgsmålispørgeskemaetskalsigenogetom,hvaddeter,informanternesøger,og omdeternoget,defåropfyldtjf.forventningsteorien. Iforholdtilinterviewguidenvilderførstblivediskuteret,hvadinformantensersomværende motiverende.dettebenyttestilatundersøge,omderkantrækkesparallellertildeanvendte motivationsteorier.hereftervilderblivespurgtindtilførstherzbergs(1968)ydreogindre faktorer,hackman&oldham(1980)ogtilsidstforventningsteorien(1964).nårinterviewsne ergennemførte,villedetdannebasisforenanalysemedhenblikpåatundersøge,hvadder motiverermedarbejdereiressourcepædagogerneidagtilbudiesbjergkommune.efterde førstefeminterviewsblevdetvurderetnødvendigtattilføjetoekstraspørgsmåltil interviewguiden(6og7),daentendensudformedesigiforholdtilmedarbejdernes motivation.grundentil,atdeblivertilføjetmidtiinterviewguidenskyldes,atspørgsmålene relaterertiljobdesignteorien,ogderforkommeriforlængelseafdeandrespørgsmål vedrørendeteorien. Interviewguide,spørgeskemasamtsvarkanfindesibilag2,ogdetilføjedespørgsmåler markeretmedkursiv. )) Mulige-bias-ved-dataindsamlingsfremgangsmåde- Eftersomdeterførstegangopgaveskriverselverudeatindsamleempiri,harderværetnogle udfordringeriudformningenogudførelsenafinterviewguiden.detharisærværetsværtatfå Vroomsforventningsteoriuddybetafinformanterne.Dettekanskyldes,at forventningsteorienermegetmatematisk,ogvariablerneiligningenersværeatforholdesig til,forhvormangegåreksplicitrundtogtænker,atengivenhandlingførertildetønskede resultat,ogsamtidigtogsåvurderer,atsandsynlighedenfor,atdetskerertilstede.defleste 24/59

30 personerharmuligvisenideom,athvismanudførerenbestemtadfærd,resultererdetien givenhandling,menatforvente,athvergangindividertræfferenbeslutning,skullehave overvejetudfaldetgrundigt,erenmereellermindrenaivantagelseathave.detharderfor væretsværtatfindetydeligeeksempleriempirienpåvalens,instrumentalitetogforventning, hvorforderianalysenihøjeregraderfokuseretpåomdenadfærd,derudføres,harenværdi, ogommedarbejderneogsåharenforventningom,atengivenhandlingmedførerdetønskede resultat.yderligerekunnedetogsåhaveværetenfordelatværetounderinterviewet,dader varmangeelementer,somskulleovervejes.derskullebådelyttes,snakkesogsamtidig tænkesover,omdetderblevsagt,kunneanvendessenere.hvisdervarnoglespændende emner,vardetsværtatafbrydeinformanterneogspørgevidereindtildet,ogda informanternesnakkedevidere,blevdengodepointeglemt.hvisdervartointerviewere kunneopgaverneværedeltop,ogfokuskunnevære100%påfåopgaveristedetfordemalle, foratkommeetspadestikdybereiemnet.selvombeggedissegrundekanhaveindflydelsepå analyseresultaterneogdenendeligekonklusion,erdetdogstadigafopgaveskrivers overbevisning,atanalyseresultaternedererfundetfremtil,erafensådankvalitet,atdetikke påvirkerkonklusionerne. Derudovererderogsåenudfordringidenvalgtekodningsformmønstermatchning,da interviewguideneropbyggetpåbaggrundafteorierogartiklenafhackman&oldham(2010). Opgaveskriverharaltsåenideom,ihvilkenretninginformanterneskal)underinterviewet, hvilketkandannebiasiafhandlingeniformafmønstergenkendelighedistedetformønster matchning.detersværtatgiveetentydigtsvarpå,hvordandenneudfordringundgås,daalle undersøgelserprøveratkommemedsvarpådetopgaveskriveren/jevilbesvare.flick fremhæver,atderligeledesernoglekvalitetskriterier,derskalværeopfyldtforatundgåbias (Flick2009).Kvalitetskriterierneerindenforkodningsformengrounded(theory,somer næstenligmønstermatchningogkvalitetskriterierneliggermegettætopadnedenstående afsnitverifikation.enandentingopgaveskriverhargjortforatundgådenneudfordring,erat stilleåbnespørgsmål,somgiverinformanternemulighedforatkommemedsvar,som opgaveskriverikkepåforhåndhavdetænkt. 25/59

31 Verifikation- Verifikationermedtilatfastlæggeinterviewetsdatasvedhjælpafreliabilityogvaliditet,de såkaldtekvalitetskriterier(kvale&brinkmann2008).idenneafhandlingvildermuligvis forekommenogleudfordringer,dalederenafdenvalgteorganisationeritætrelationtil forfatter.opgavenkanderforbæreprægafdette,nårderforetagesinterviewsaf medarbejderne.dogvurderesdetikkeatbliveenhæmsko,dadervilblivetagetforbeholdfor detgennemheleafhandlingen.følgendeafsnitermedtilatunderbyggedette %Reliability% Detmåantages,atvedatgennemføreenlignendeundersøgelsepåenlignendearbejdsplads, vilderopnåsdetsammeresultat.troværdighedenbliverderforstyrket(eriksson& Kovalainen2008).Foratundgåbiasiforbindelsemedfamilierelationenerderforetagetnogle heltklarevalgiinterviewdelen.detvilstyrketroværdighedenvedatskabeanonymitet overforinterviewpersonerne,dadetresultereri,atinformanternekanfølesigtrygge,oghvis derbliversagtnogetomlederen,kandetikkesporestilbagetil,hvemderudtalerhvad. Dogskaldetnævnes,atdetbliversværtheltatkommeudenomudfordringenmed familierelationen,oghvisikkeovenståendeforbeholdlykkes,kunnedetforestilles,at interviewdelenbliverenstormængdetomgangsnak,hvorderikkebliverskåretindtil kernen. ) %Validitet% Hvadkonklusionerneiafhandlingenviser,giverennøjagtigbeskrivelseellerforklaringpå hvadderskete(eriksson&kovalainen2008).foratstyrkevaliditeteniafhandlingenvilen alternativindsamlingsformafdatasbenyttes.detteskyldes,atforfatterertilbøjeligtilattro, atinformanternetilbageholderoplysninger,derkanskadederespositionpåjobbet,grundet familierelationen. Heleafhandlingeneropbyggetomkringmotivation.Deterforatundgåatrammeetømt punktomkringlederen,hvorderkanopståenstopklodsframedarbejdernesside,ogdervil derforikkeblivesagtnogetomemnet.vedatvælgeindgangsvinklenmotivation,vildetblive merepersonligtfordenenkelteinformant,ogdevilytresigfritomkringemnet. 26/59

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak

Motivation. Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak Motivation Ledelsesdag 08 Session den 13. juni 2008 Henrik Kongsbak En delvis præsentation Ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation Ansvar for den interne ledelsesudvikling Underviser på CBS i strategi,

Læs mere

MOTIVATION. Gruppe 5

MOTIVATION. Gruppe 5 MOTIVATION Gruppe 5 DEFINITION Motivation Movere (latin) at flytte eller bevæge noget i en bestemt retning eller mod et bestemt mål Motivationen er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Motivation - en analyse af Frederiks

Motivation - en analyse af Frederiks Motivation - en analyse af Frederiks Bachelorafhandling i Adfærd i Organisationer BSS, Aarhus Universitet Af: René Bunde Bach Studienummer: 201207698 Vejleder: Anne Bøllingtoft Tegn (ekskl. mellemrum):

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

Et erhvervsøkonomisk bachelorprojekt

Et erhvervsøkonomisk bachelorprojekt Udarbejdet af: Esben Kjær-Rasmussen Mads Dalgaard Martin Andersen Et erhvervsøkonomisk bachelorprojekt Aalborg Universitet 28. Maj 2009 Almen erhvervsøkonomi, HA 6. Semester Vejleder: Frederik Hertel Antal

Læs mere

Frivilliges motivation

Frivilliges motivation Frivilliges motivation Aalborg Universitet / HDO-15 (Rungsted) / Kompetence- og Organisationsudvikling Hovedopgave udarbejdet af: Mette Wentzlau Arneskov / Studienr. 20137321 Afleveringsdato: 12. maj 2015

Læs mere

Motivation og ledelse

Motivation og ledelse Bachelorafhandling HA-int Opgaveskriver: Maria Bojer Vonsild Institut for Ledelse 301170 U33HAe Vejleder: Johnny Gudmar Motivation og ledelse af medarbejdere i HR-afdelingen hos Terma Handelshøjskolen,

Læs mere

Motivation og ledelse af medarbejdere i en kreativ retning

Motivation og ledelse af medarbejdere i en kreativ retning Bachelorafhandling Forfatter: Jacob Emil Berg Studienr.: 201207749 Vejleder: Kristen Engelbrecht Antal tegn uden mellemrum (inklusiv figurer): 88.757 Motivation og ledelse af medarbejdere i en kreativ

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER Ditte Brændgaard Hansen & Lise Tillge DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER The motivated employee / Den motiverede medarbejder Copenhagen Business School Cand.merc. Human Ressource Management November 2009 Vejleder:

Læs mere

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem Projektrapporten Krav til projektrapporten - At I kan skrive en sammenhængende rapport - Rød tråd - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling

Læs mere

Motivation af medarbejdere vha. økonomiske incitamenter samt andre forhold

Motivation af medarbejdere vha. økonomiske incitamenter samt andre forhold Motivation af medarbejdere vha. økonomiske incitamenter samt andre forhold Af Michael Søby & Dunja Babic Vejleder: Erik Maaløe BA - økonomi Institut for ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009

Læs mere

APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats

APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats APV = motivationsteori? Vejen til en værdi skabende undersøgelse og øget arbejdsindsats HD i Organisation og Ledelse Hovedopgave sommer 2013 AAU, HDO 14 Udarbejdet af Johan Danielsen Vejleder: Ulrik Møller

Læs mere

Motivation af medarbejdere

Motivation af medarbejdere Institut Institut for Ledelse Forfattere Kenneth Eriksen & Dennis Engelbrechtsen Bachelorvejleder Anne Bøllingtoft Motivation af medarbejdere Forbedring af arbejdsglæde Handelshøjskolen 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskellen på motivation af generation Baby Boomers og generation Y

Forskellen på motivation af generation Baby Boomers og generation Y Instituttet for ledelse Bachelorafhandling Forfattere: Janne Hansen & Linette J. Nielsen Vejleder: Christian Waldstrøm Forskellen på motivation af generation Baby Boomers og generation Y - Med fokus på

Læs mere

Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv.

Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv. Bachelorafhandling.. Forfatter:MercedesLykkeElmertoft Studienr:.201207752 Vejleder:ChristianWaldstrøm Tegn.uden.mellemrum(inkl..Figurer):.109.979. Ledelse.og.motivation.af.generation.Y. =.En.teoretisk.opgave.med.et.empirisk.perspektiv.

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Ibsen Jens Finn Christensen Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor Jurist- og Økonomforbundets Forlag Løn som fortjent? Aftalen mellem arbejdsmarkedets parter om en reform af

Læs mere

Udfordringen ved brug af populære motivationsteorier på højtspecialiserede medarbejdere

Udfordringen ved brug af populære motivationsteorier på højtspecialiserede medarbejdere Forfatter: Jonas Råbjerg Nielsen Studie: HA.almen Vejleder: Jens Riis Andersen Institut: Marketing og organisation Udfordringen ved brug af populære motivationsteorier på højtspecialiserede medarbejdere

Læs mere

Medarbejdere og Medborgerskab

Medarbejdere og Medborgerskab MedarbejdereogMedborgerskab EtspecialeommedarbejdernesstrategiskerolleiDanfoss samfundsansvarligeprofil. AalborgUniversitet August2011 Kommunikation Af CamillaStigaard Anslag:168045 Sidetal:70,02 Noteverythingthatcanbecountedcounts,and

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Motivation i en videnvirksomhed

Motivation i en videnvirksomhed INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION Motivation i en videnvirksomhed Et casestudie af World Translation Stig Østergaard Serup & Mette Høgh Poulsen 01-05-2013 Vejleder: Thomas Nagbøl Mejlgård Business

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres Bachelorafhandling HA - Bæredygtighed Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Lasse Høltzermann Lh87089 HA Hold 4 Vejleder: Ninna Meier Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation

Læs mere

Motivation i kundeserviceafdelingen hos Just- Eat

Motivation i kundeserviceafdelingen hos Just- Eat Institut: Management & Organization related subject fields Forfattere: Mathias Heard Thomas Grønne Antal anslag: Vejleder: 152.050 Lene Leth Thomsen Motivation i kundeserviceafdelingen hos Just- Eat Aarhus

Læs mere

Motivation og ledelse

Motivation og ledelse Bachelorafhandling HA Almen Institut for Ledelse Forfattere: Christina Jespersen Hanne-Regine Epland Vermedac Vejleder: Mie Aasted Motivation og ledelse - af ansatte indenfor plejesektoren Handelshøjskolen,

Læs mere

Modulvejledning Januar 2014

Modulvejledning Januar 2014 Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni Modulvejledning Januar 2014 Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer Ledelse og diakoni gennem relationer Modul 3 Løbenr. 036-13 BØ 15.1.14 Undervisningsplan

Læs mere

Motivation og ledelse i Forsvaret

Motivation og ledelse i Forsvaret HA 6. semester Forfattere: Bachelorafhandling Linda Pedersen (300439) Kamilla Møller (300505) Vejleder: Mai Skjøtt Linneberg Motivation og ledelse i Forsvaret -en analyse af konstablers motivation, med

Læs mere

Indholdsfortegnelse Problemfelt... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering Undersøgelsesspørgsmål Afgrænsning...

Indholdsfortegnelse Problemfelt... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering Undersøgelsesspørgsmål Afgrænsning... 0 Executive summary Denne opgave handler om, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem motivation og performance, som er de to aspekter, der tilsammen udgør Performance Management. Som ledelsesdisciplin

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

Projektgruppe: Projektperiode: 8. september 2011 3. november 2011. Almen Erhvervsøkonomi 3. semester. Aalborg Universitet. Vejleder: Jesper Engsig

Projektgruppe: Projektperiode: 8. september 2011 3. november 2011. Almen Erhvervsøkonomi 3. semester. Aalborg Universitet. Vejleder: Jesper Engsig Titel: Projektgruppe: FISH HA11 Projektperiode: 8. september 2011 3. november 2011 Almen Erhvervsøkonomi 3. semester Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Engsig Sidetal: 10 Anslag: 24.407 Dato: 03.11.2011

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

Akademiuddannelsen. Eksamensopgaven i organisation, januar 2004

Akademiuddannelsen. Eksamensopgaven i organisation, januar 2004 Vejledende skitse til løsning af opgaven og bedømmelse af besvarelserne vedr. eksamensopgaven i organisation, januar 2004. I teksten er A/S KØKKENUDSTYR forkortet til ASK, ligesom lederne er angivet ved

Læs mere

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011 APRIL2011 Teori og metode Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder kurser og workshops i akademisk

Læs mere

Hvad er motivation? Ordet motivation stammer fra det latinske movere, som betyder bevæge eller flytte.

Hvad er motivation? Ordet motivation stammer fra det latinske movere, som betyder bevæge eller flytte. Noget om motivation Historien om myren Hvad er motivation? Ordet motivation stammer fra det latinske movere, som betyder bevæge eller flytte. At motivere er en proces, som skaber, leder og fastholder målrettet

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management - Mangel på motivation Samfundsvidenskabelig bachelor 3. semester, hus 19 - Gruppe 23b. Efterår 2015 Dilan Dag studienr: 54874 ddag@ruc.dk Jesper Mikkel Keller, studienr: 55406

Læs mere

Motivation of part-time employees

Motivation of part-time employees Motivation of part-time employees The motivation of part-time employees at Burger King, Aarhus C Anne Sofie Harbo, 302278/AH93948 Vejleder: Henrik B. Sørensen Antal tegn (Excl. Blanktegn): 54.993 Business

Læs mere

Based on the research carried out in this study, it has not been possible to point at any specific areas, which the emergency managements could

Based on the research carried out in this study, it has not been possible to point at any specific areas, which the emergency managements could Abstract This Master s Thesis centres on the fire and rescue service based on part-time employees, which constitutes the core of the Danish fire and rescue service. The alternative is a fire and rescue

Læs mere

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen Erhvervsøkonomisk Institut Afhandling HD R Forfatter: Stine Bie Pedersen Vejleder: Jens Riis Andersen Motivation på arbejdspladsen Handelshøjskolen i århus 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08 Bachelorjan.2012 DetTværkulturelleForældresamarbejde LærkeSchouI08 1Indledning Alforståelseberorpåforforståelse.Deterenfordomattro,atmaningenfordommehar 1 Integrationeretbegrebsomdeflestedanskereerbekendtmedidag.Ordetoptræder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

1 INDLEDNING... 4 2 METODE... 7 3 RESULTATLØN I DEN OFFENTLIGE SEKTOR... 10 4 HISTORISK INDGANG TIL MOTIVATIONSTEORI... 16

1 INDLEDNING... 4 2 METODE... 7 3 RESULTATLØN I DEN OFFENTLIGE SEKTOR... 10 4 HISTORISK INDGANG TIL MOTIVATIONSTEORI... 16 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 3 1 INDLEDNING... 4 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 2 METODE... 7 2.1 ARBEJDSFORM... 7 2.2 TEORIER OG MENNESKESYN... 7 3 RESULTATLØN I DEN OFFENTLIGE SEKTOR... 10 3.1

Læs mere

Terese Svinth Lorentzen BA i Engelsk og Kommunikation 2013

Terese Svinth Lorentzen BA i Engelsk og Kommunikation 2013 Navn: Terese Svinth Lorentzen Projektets titel: Intern kommunikation i House Doctor BA i Engelsk og Kommunikation Navn på vejleder: Helle Horskjær Hansen Institut for erhvervskommunikation 2013 Side 1

Læs mere

Effektivisering på Plejehjemmet Falkenberg. Efficiency at Plejehjemmet Falkenberg

Effektivisering på Plejehjemmet Falkenberg. Efficiency at Plejehjemmet Falkenberg 1 Effektivisering på Plejehjemmet Falkenberg Efficiency at Plejehjemmet Falkenberg Den Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse Gruppe 14, Hus 20.2, 3. Semester, RUC Afleveringsdato: 21. december 2015

Læs mere

Ledelse i praksis 2011 LEDELSESVÆRKTØJER. Medarbejdertilpasset ledelse. Motivationsværktøjer Udviklingsværktøjer Forandringsværktøjer

Ledelse i praksis 2011 LEDELSESVÆRKTØJER. Medarbejdertilpasset ledelse. Motivationsværktøjer Udviklingsværktøjer Forandringsværktøjer LEDELSESVÆRKTØJER Medarbejdertilpasset ledelse Motivationsværktøjer Udviklingsværktøjer Forandringsværktøjer Medarbejdertilpasset ledelse - Hersey & Blanchard Hvilken ledelsesstil skal jeg vælge? Skal

Læs mere

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse Helle Hedegaard Hein (2009) MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse den 09-03-2012 kl. 8:52 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Ledere har et næsten umenneskeligt stort ansvar for de mennesker,

Læs mere

Den Attraktive Arbejdsplads. Personalegoder i Odense Kommune

Den Attraktive Arbejdsplads. Personalegoder i Odense Kommune Den Attraktive Arbejdsplads Personalegoder i Odense Kommune Rapporten er udarbejdet af: Adrian Bøgelund 19 Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2. Den attraktive arbejdsplads...3 3. Attraktive

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.merc. Human Resource Management IOA Institut for Organisation Copenhagen Business School 2014

Kandidatafhandling Cand.merc. Human Resource Management IOA Institut for Organisation Copenhagen Business School 2014 Kandidatafhandling Cand.merc. Human Resource Management IOA Institut for Organisation Copenhagen Business School 2014 Forudsigelsesfejl Et studie af sammenhængen mellem forudsigelsesfejl og kompensationspakken

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Følg%rytmen%og%gå%RASk!%

Følg%rytmen%og%gå%RASk!% Følg%rytmen%og%gå%RASk% Et%kvantitativt%eksperimentelt%studie%af%rytmisk%auditiv% stimulation%til%facilitering%af%gangkinematik%hos%tidlig%stadie% Parkinson%patienter% Udarbejdetaf: DanielSkakMazhari5Jensen

Læs mere

Motivation i organisationer

Motivation i organisationer Aalborg Universitet. HA Erhvervsøkonomi, 3. semester Tema: Organisationsteori Afleveringsdato: 04-11-2010 Gruppe: 25 Total anslag: 26859 Motivation i organisationer Organisations projekt Vejleder; Jesper

Læs mere

Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20

Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20 Indhold Forord........................... 9 Del 1: Perspektiv 1. Introduktion til motivation................ 15 Hvad er motivation?.................... 15 Bogens disposition.................... 20 2. Motivationsteori

Læs mere

Undervisningbeskrivelse

Undervisningbeskrivelse Undervisningbeskrivelse Termin August 2013 Juni 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Erhvervsøkonomi C Ole Munch htxøkoc313 Oversigt over planlagte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Autonomi/selvbestemmelse... 60 Hypotese... 62 Anbefalinger og råd til, hvordan lederne kan styrke motivationen af de frivillige... 63 Natteravnene...

Autonomi/selvbestemmelse... 60 Hypotese... 62 Anbefalinger og råd til, hvordan lederne kan styrke motivationen af de frivillige... 63 Natteravnene... Summary. This thesis focuses on managers who have no option to affect behavior of a workforce through monetary motivators like monthly pay, performance based pay and/or other kinds of bonuses of material

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

Motivation og ledelse hos. Princess-Gruppen A/S

Motivation og ledelse hos. Princess-Gruppen A/S Aarhus Maskinmesterskole Motivation og ledelse hos Princess-Gruppen A/S BACHELORPROJEKT Michael Christensen, 3.10.2014 Titelblad Titel: Motivation og ledelse hos Princess-Gruppen A/S Forfatter: Michael

Læs mere

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640 Karrieremuligheder for yngre officerer. Horisontal og vertikal karriere i forsvaret. En analyse af forventning og motivation blandt forsvarets yngre officerer set i relation til karrierekulturen i forsvaret.

Læs mere

Motivation og ledelse - Et casestudie af Post Danmarks erhvervskundeserviceafdeling Team Major Account

Motivation og ledelse - Et casestudie af Post Danmarks erhvervskundeserviceafdeling Team Major Account Aarhus Universitet Business and Social Sciences Institut for Økonomi Motivation og ledelse - Et casestudie af Post Danmarks erhvervskundeserviceafdeling Team Major Account Forfattere af bachelor afhandling:

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Forretningschefernes indflydelse på Q8s succes

Forretningschefernes indflydelse på Q8s succes Forretningschefernes indflydelse på Q8s succes HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse Speciale ved Marie Edelvold Scheibye Vejleder Alex Fonnesbech Juli 2010 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Motivation af frivillige medarbejdere i Studenterhus Aarhus

Motivation af frivillige medarbejdere i Studenterhus Aarhus Motivation af frivillige medarbejdere i Studenterhus Aarhus Studerende Maja Junker Svensson Vejleder Henrik B. Sørensen Institut for Erhvervskommunikation Abstract Voluntary work is a great subject for

Læs mere

Primære opgave Ledelse. Teknologi. Personer. Primære opgave. Omgivelserne. Organisation Social struktur. Teknologi. Mål. Deltagerne.

Primære opgave Ledelse. Teknologi. Personer. Primære opgave. Omgivelserne. Organisation Social struktur. Teknologi. Mål. Deltagerne. Omgivelserne Organisation Social struktur Teknologi Mål Deltagerne Teknologi Primære opgave Ledelse Struktur/ roller Relationer mellem personer via primære opgave Personer Primære opgave INSTITUTIONER

Læs mere

Idræt i AT. Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt. Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig

Idræt i AT. Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt. Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig Idræt i AT Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt En sportsgren/aktivitet En begivenhed (f.eks. OL) Et fænomen (f.eks. Doping) Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Motivation og fastholdelse

Motivation og fastholdelse Motivation og fastholdelse Bachelorprojekt i organisation og strategi - virksomhedens personalearbejde og organisatoriske læring Aalborg Universitet, 2008 Gruppe 22: Anja L. Lohmann og Cathrine W. Andersen

Læs mere

MOTIVATION AF DEN YNGRE OFFICER.

MOTIVATION AF DEN YNGRE OFFICER. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer STK/MASTER - VUT II/L 2009/2010 Kaptajn T.N. Jørgensen Maj 2010 MOTIVATION AF DEN YNGRE OFFICER. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Motivation af frivillige medarbejdere i URK Århus

Motivation af frivillige medarbejdere i URK Århus Institut for Ledelse Bachelorafhandling Forfattere: Tine Westphalen Espedal & Line Møller Nedergaard Jensen Vejleder: Christian Waldstrøm Motivation af frivillige medarbejdere i URK Århus - med fokus på

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Motivation og ledelse af omdelerne i. Post Danmark

Motivation og ledelse af omdelerne i. Post Danmark Institut for ledelse Bachelorafhandling Forfattere: Michelle Isgreen Jensen & Kiri Borchers Frandsen Vejleder: Carsten Bergenholtz Motivation og ledelse af omdelerne i Post Danmark Handelshøjskolen i Aarhus

Læs mere

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse Helle Hedegaard Hein (2009) MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse den 15-07-2017 kl. 9:20 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Ledere har et næsten umenneskeligt stort ansvar for de mennesker,

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Institut for Ledelse Forfatter: Fridtjof Christiansen Vejleder: Jens Mundbjerg. Motivation & ledelse En fremstilling af sammenhænge og anvendelse

Institut for Ledelse Forfatter: Fridtjof Christiansen Vejleder: Jens Mundbjerg. Motivation & ledelse En fremstilling af sammenhænge og anvendelse HDO 8 semester Institut for Ledelse Afhandling Forfatter: Fridtjof Christiansen Vejleder: Jens Mundbjerg Motivation & ledelse En fremstilling af sammenhænge og anvendelse Handelshøjskolen i Århus 2008

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN

FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN FORSIDEIFORBINDELSEMED AFLEVERINGAF BACHELOR OPGAVEN Nedenståendeoplysningerskalfremgåafopgavensforside. Skemaetkanevt.indkopieresogskaludfyldesindenaflevering! Navn: TinaRaetzel Studienr.: A080410 Stamhold:

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

DE FRIVILLIGE. ROSKILDE UNIVERSITET 26-Maj 2014 SAMFUNDSVIDENSKABELIG BACHELOR - HA 4. SEMESTERPROJEKT. -et spørgsmål om motivation

DE FRIVILLIGE. ROSKILDE UNIVERSITET 26-Maj 2014 SAMFUNDSVIDENSKABELIG BACHELOR - HA 4. SEMESTERPROJEKT. -et spørgsmål om motivation ROSKILDE UNIVERSITET 26-Maj 2014 SAMFUNDSVIDENSKABELIG BACHELOR - HA 4. SEMESTERPROJEKT DE FRIVILLIGE -et spørgsmål om motivation Mads Hee Therkildsen - 49531-49978 - 49036 Vejleder: Hans Beck Abstract

Læs mere

Jes R. Larsen Bachelorprojekt Sportsmanagement. Forord

Jes R. Larsen Bachelorprojekt Sportsmanagement. Forord Forord Jeg har efter at have tilbragt tre måneder i praktik hos Idræts og integrationskonsulenterne i Aarhus kommune, arbejdet med idræt som et værktøj til bedre integration i Gellerupparken, i Aarhus.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

-commitment %- Om motivationen bag frivilligt arbejde-

-commitment %- Om motivationen bag frivilligt arbejde- -100.%- -commitment- Om motivationen bag frivilligt arbejde- -Bacheloropgave udarbejdet af- -Asger Dahl- -Informationsvidenskab- -Aarhus Universitet, maj 2009- Peter Lauritsen 25/05-2009 47.592 (tegn inkl.

Læs mere

FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING

FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING 29. November 2016 - Lektor PhD Patrick Leroyer BSS BCOM FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING CENTER FOR UNDVERVISNING OG LÆRING INSPIRATIONSDAG OM SPECIALEVEJLEDNING OG

Læs mere

Motiveret for udlandet

Motiveret for udlandet Handelshøjskolen, Århus Universitet - Institut for ledelse - HDO Hovedopgave Motiveret for udlandet Intern rekruttering i E. Pihl og Søn Udarbejdet af: Stud.nr.: kk71420 Vejleder: Jakob Blok Grabow 1.

Læs mere