Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:"

Transkript

1 Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill Koncerngoodwill udgør det positive forskelsbeløb på anskaffelsestidspunktet mellem kapitalandelens regnskabsmæssige værdi og værdien af den forholdsmæssige andel af datterselskabets egenkapital, der kan henføres til denne kapitalandel. Der er på købstidspunktet korrigeret for forskelle mellem handelsværdien og den regnskabsmæssige værdi af aktiver, der er fuldt ud identificerbare. Den akkumulerede afskrivning, der foretages lineært over 5 år, er fratrukket koncerngoodwill. 3.2 Transaktioner mellem koncernens selskaber/koncerninterne transaktioner Resultater af transaktioner af varebeholdninger, anlægsaktiver, tjenesteydelser og finansielle aktiver mellem de konsoliderede selskaber henregnes til det år, hvor de realiseres. Udbytter, der er indtægtsført i et af koncernselskaberne og udbetalt af et andet selskab i koncernen, elimineres og bogføres over modtagerens egenkapital. A conto-udbytte tilbageføres til det udbetalende selskab Ved udarbejdelse af koncernregnskabet foretages eliminering af koncernvirksomhedernes indbyrdes tilgodehavender og forpligtelser, indtægter og omkostninger Tilpasning af regnskabstal i de enkelte koncernselskabers regnskaber Der er foretaget de nødvendige reguleringer for at ensarte værdiansættelse og gruppering af aktiver og passiver samt indtægter og udgifter for de selskaber, der indgår i konsolideringen, i henhold til de principper, der er fastsat for moderselskabet

2 Omregning af udenlandske selskabers årsregnskaber Regnskaber for udenlandske selskaber, der indgår i koncernregnskabet, er omregnet til pesetas til balancedagens kurs (IAS 21) i h.t. bekendtgørelse nr af 20. december 1991, 54. Alle aktiver, rettigheder og forpligtelser er således omregnet til pesetas til balancedagens kurs. Resultatopgørelsens poster er omregnet til den vægtede gennemsnitskurs, der var gældende på transaktionstidspunktet (IAS 21). Eventuelle forskelle mellem det beløb, der fremkommer ved omregning af egenkapitalen til balancedagens kurs, og det beløb, der fremkommer ved omregning af egenkapitalen til historisk kurs, medtages på egenkapitalen under kursdifferencer Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger omfatter hovedsageligt de omkostninger, der er påløbet ved igangsættelse af aktiviteterne i selskabet Valpro Alimentación S.A., samt omkostninger i forbindelse med kapitaludvidelse. Afskrivningen af disse omkostninger fordeles over 5 år Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver specificeres således: Forsknings- og udviklingsomkostninger omfatter omkostninger ved tekniske undersøgelser i forbindelse med lancering af nye produktserier, som forventes at være teknisk og kommercielt levedygtige. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over 3 år. Software optages til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over en forventet levetid på 5 år. Brugsret for leasede aktiver optages til værdien af de aktiver, om hvilke det forventes, at der - i overensstemmelse med leasingkontraktens betingelser - gøres brug af køberetten. Afskrivningsgrundlaget for disse aktiver fordeles lineært over den forventede levetid, der udgør: Beskrivelse Årlig afskrivning i % Bygninger Materielle anlægsaktiver

3 3 Disse værdiansættes til anskaffelsesværdi og er opskrevet i henhold til tidligere lovbestemmelser samt lovforordning 7/1996 med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningen foretages på basis af følgende procentsatser: Beskrivelse Årlig afskrivnings % Bygninger 10-2 Tekniske installationer og maskiner 12-5 Andre installationer, apparatur og inventar Udgifter til reparation og vedligeholdelse, som ikke medfører en forlængelse af levetiden, bogføres som udgift i regnskabsåret/udgiftsføres i regnskabsåret. 3.8 Finansielle anlægsaktiver Disse omfatter andele, som selskabet ejer i associerede selskaber, og er opført til andelenes regnskabsmæssige værdi (netto), som det fremgår af selskabernes regnskabsopstillinger pr. 30. november Nævnte andele er værdiansatte i årsregnskabet ved brug af den indre værdis (konsoliderings)metode. 3.9 Udgifter til fordeling på flere regnskabsår Her opføres primært de finansieringsudgifter, der forfalder pr. 30. november, for leasingkontrakter der løber på det pågældende tidspunkt. Udgifterne tilskrives hvert års resultat indtil leasingperiodens udløb i takt med de forfaldne leasingydelser i henhold til en finansieringsplan. Det beløb, der belaster resultatet/er udgiftsført for regnskabsåret 1999, udgør ca. 11 mio. pesetas (15 mio. pesetas i 1998) Varebeholdninger Varebeholdningen optages til kostpris eller markedsværdi, hvis denne er lavere. Kostprisen beregnes på følgende måde: Hjælpematerialer og reservedele: Prisen fra den sidste faktura som ikke afviger væsentligt fra FIFO-princippet. Råvarer: Værdiansættes til den ugentlige gennemsnitspris, der ligger tæt på kostprisen beregnet efter FIFO-princippet.

4 4 Færdigvarer, varer under fremstilling og halvfabrikata: De værdiansættes ud fra de i foregående afsnit nævnte kriterier og tillægges direkte materialer og løn og indirekte produktionsomkostninger. (IAS 2.5 & IAS 2.6) Biprodukter og restprodukter: Begge værdiansættes til realisationsprisen Tilgodehavender De tilgodehavender, som virksomheden måtte have hos kunder og andre debitorer, optages som tvivlsomme fordringer, hvis der forudses problemer med inddrivelse af pengene pga. insolvens hos debitor eller pga. gældens alder, og der hensættes efter en undersøgelse af hvert enkelt tilfælde et tilsvarende beløb til tab på debitorer Beholdning af egne aktier Beholdningen af egne aktier værdiansættes til anskaffelsespris eller til markedspris, hvis denne er lavere Gæld til leverandører via confirming Virksomheden opfører de beløb, der skal betales til leverandører via confirming under balanceposten gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser. Det beløb, der skal betales via dette finansieringssystem, udgjorde pr. 30 november mio. ptas. - ca. 259 mio. kr. - (4.256 mio. ptas. ca. 212 mio. kr. - i 1998) Finansielle omsætningsaktiver Omfatter grundlæggende/primært skatkammerbeviser og indskud på opsigelse i kreditinstitutter. De værdiansættes til det indbetalte beløb, som ligger under markedsprisen Tilskud Kapitaltilskud opføres som indtægter, der skal fordeles på flere regnskabsår. Hvert år indtægtsføres fra modtagelsestidspunktet den del af indtægten, som svarer til afskrivningen af det finansierede aktiv, hvor der tages hensyn både til aktivets levetid og restværdi. Eller: Tilskuddet indtægtsføres fra modtagelsestidspunktet i samme forhold som der afskrives på det finansierede aktiv, idet der tages hensyn til såvel aktivets levetid som restværdien.

5 5 Driftstilskud indtægtsføres i regnskabsåret under posten Andre driftsindtægter Klassificering af saldi efter forfaldsdag Saldi med forfaldsdag inden for 12 måneder efter datoen for det konsoliderede årsregnskab er i balancen klassificeret som omsætningsaktiver og kortfristet gæld Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter registreres generelt i regnskabet i den periode de er hhv. indtjent og opstået. (IAS 1-9c) 3.18 Dækning af risici og udgifter Eventuelle beløb til erstatning for uberettiget afskedigelse hensættes, når der forudses en ophævelse af ansættelseskontrakten Selskabsskat Koncernselskaberne beskattes individuelt. Hvert koncernselskabs udgifter til selskabsskat beregnes således på basis af det økonomiske resultat. De justeres i tilfælde af permanente afvigelser, og eventuelle skattefradrag medregnes. Skattetilgodehavender for tab, der kan modregnes, fradrages i udgiften til skat i det regnskabsår, hvor modregningen finder sted.

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår)

Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56. Årsrapport 2009. (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S CVR-nr. 31 85 83 56 Årsrapport 2009 (2. regnskabsår) Grundfos Holding A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere