Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomivejledning til afdelingernes ledelse"

Transkript

1 Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk

2 INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring i Røde Kors Ansvar i bestyrelsen og tegningsret Kassererens rolle Behandling af betroede midler Kontanter Andre værdier Opbevaring af sikrede midler og værdier Indkøb Øremærkede midler Håndtering af sager om misbrug af Røde Kors' midler Økonomistyring i årets løb Budget Bogføring Håndtering af bilag Årsregnskabet Revision

3 1 PRINCIPPER FOR GOD ØKONOMISTYRING I RØDE KORS Røde Kors' afdelinger har en årlig omsætning på over 100 mio. kr. Vi har en forpligtelse til at behandle vores midler med respekt - både over for donorerne og over for modtagerne af vores hjælp. Vi er én organisation, ét stort fællesskab og den måde, som en afdeling håndterer midler på, påvirker resten af fællesskabet. Når der er mange frivillige, som hver dag træffer beslutninger, der vedrører Røde Kors' økonomi, er det vigtigt, at Røde Kors har klare principper for god økonomistyring, og at principperne understøttes af solide retningslinjer. Principperne for god økonomistyring i Røde Kors indebærer, at afdelingens bestyrelse: har fokus på planlægning og budgettering af Røde Kors-aktiviteter sikrer, at der sker en løbende bogføring af indtægter og udgifter, som er grundlaget for, at bestyrelsen i løbet af året har styr på økonomien i afdelingen i fællesskab sikrer en tæt opfølgning på udgifter og indtægter, som synliggør hvad der bruges penge på sikrer at Røde Kors' aktiviteter udføres med respekt for omkostningerne sikrer at afdelingens betroede midler behandles omhyggeligt og i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning Denne økonomivejledning indeholder retningslinjerne for god økonomistyring i Røde Kors, som er fastsat af hovedbestyrelsen, jf. 12 stk. 6 i vedtægterne for Røde Kors i Danmark. Formålet med økonomivejledningen er at forklare, hvad god økonomistyring i Røde Kors er, og anvise, hvordan arbejdsgange i afdelingen kan være med til at sikre, at de midler, vi er betroet, håndteres på en forsvarlig måde. 2 ANSVAR I BESTYRELSEN OG TEGNINGSRET Afdelingen ledes af bestyrelsen, og alle i bestyrelsen har et ansvar for økonomien og dermed for at sikre, at afdelingen skaffer og anvender midler i overensstemmelse med gældende retningslinjer i Røde Kors. Kassereren har som hovedopgave at have fokus på den økonomiske dimension af afdelingens virke. Bestyrelsen bør derudover afklare imellem sig, hvilke roller/opgaver det enkelte medlem har ansvar for, og at disse er rettet mod de mål, som bestyrelsen i fællesskab har besluttet sig for at forfølge. Det er en god idé at gøre disse roller synlige ved at skrive dem ned, f.eks. i form af en forretningsorden. INTRODUKTION AF NY KASSERER Det er formandens ansvar at sørge for, at en ny kasserer introduceres til opgaven, hvilket typisk sker i samarbejde med landskontorets økonomifunktion eller den regionale udviklingskonsulent. Der afholdes kurser for nye kasserere hvert år - Se kursuskatalog på frivilligportalen Ifølge vedtægterne 12 stk. 3 tegnes afdelingen af formanden og kassereren i forening, men bestyrelsen kan meddele prokura eller fuldmagt. Retten til at give prokura eller fuldmagt kan anvendes til 3

4 at give kassereren mulighed for alene at modtage indbetalinger og foretage betalinger på afdelingens bankkonti. Retten kan også anvendes til at give aktivitetslederne mulighed for at handle inden for de aftalte budgetter for den enkelte aktivitet. Kassereren bør have en liste over hvilke personer (f.eks. aktivitetsledere), der er budgetansvarlige inden for de enkelte aktiviteter. På denne liste bør den budgetansvarliges underskrift også fremgå, således at kassereren kan sammenligne den med underskriften på de godkendte bilag og derved har et trygt grundlag for at betale udgiften. 3 KASSERERENS ROLLE Efter generalforsamlingen afgør den valgte bestyrelse fordeling af poster herunder kasserer (konstitueringen). Kassererens rolle er mangeartet og kan bl.a. omfatte at: Føre regnskabet og udarbejde årsregnskab Indsende årsregnskab til landskontoret Have kontakt til de generalforsamlingsvalgte revisorer Indgå i bestyrelsens drøftelser om afdelingens planer Udmønte bestyrelsens planer for afdelingen i et budget og følge op på dette Holde bestyrelsen orienteret om afdelingens økonomi mindst en gang i kvartalet Hjælpe aktivitetsledere med at udarbejde budget Udarbejde retningslinjer for økonomistyringen i de enkelte aktiviteter Medvirke til at udarbejde forretningsgange for økonomiske forhold, f.eks. håndtering af kontanter, bilag fra udgifter og andre kontrolfunktioner Følge proaktivt op på, at forretningsgangene efterleves Have overblik over afdelingens indkøb, evt. uddelegeret til aktivitetsledere indenfor aftalte rammer Være kontakt til afdelingens bank Forsikringsforhold Kassereren kan også være ansvarlig for andre opgaver, men disse kan også efter aftale i bestyrelsen uddelegeres til andre evt. med ansvar over for kassereren eller over for den samlede bestyrelse f.eks.: Medlemskartoteket Kontakt til sponsorer Røde Kors Indsamlingen Kontakt til kommunen Kontakt til faste leverandører/udlejere Kontakt til kommunekredsen 4 BEHANDLING AF BETROEDE MIDLER Røde Kors forventer, at alle frivillige og ansatte forvalter Røde Kors' midler fornuftigt og i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning. Alligevel forekommer der som i andre organisationer undtagelsesvist tyveri og rod i regnskaberne. For at mindske fristelsen for tyveri eller lignende og for at kunne redegøre for forvaltningen af økonomien over for donorerne er det nødvendigt med retningslinjer for, hvordan vi i Røde Kors håndterer 4

5 kontanter, penge og værdier i det hele taget. Samtidig er retningslinjer med til at beskytte den enkelte frivillige både mod anklager om tyveri og ved håndtering af kontanter, så man ikke står alene med større beløb. FOR LIDT OG FOR MEGET... Økonomistyringen i afdelingerne skal ske i henhold til retningslinerne i denne økonomivejledning. I tillæg hertil vil det ofte være nødvendigt at aftale lokale retningslinjer for økonomistyringen f.eks. håndtering af kontanter, hvor tit penge afleveres i banken og lignende. Retningslinjer og kontrol skal ikke tage et sådant omfang, at det påvirker lysten til at løse opgaver, der indebærer håndtering af penge, men der vil altid være brug for retningslinjer for kontrolmiljøet. 4.1 Kontanter Så længe kontanter ikke er registrerede og sikrede, er det grundlæggende for at have kontrol med kontanterne, at der altid er mindst to frivillige om håndteringen. Det vil især dreje sig om indtægter ved genbrug, tombolaer, Røde Kors-indsamlingen og lignende arrangementer, hvor flere håndterer kasseapparat, indsamlingsbøsser eller pengekasse. I butikkens åbningstid og under indsamlingen, samt når kontanter tælles op før deponering i bank, er det ikke entydigt hos hvem en eventuel afvigelse er opstået eksempelvis en kassedifference ved tilbagebetaling. Det er derfor påkrævet, at to frivillige i forening foretager optælling og registrering. Det forebygger i høj grad risikoen for tyveri. Kassereren bør udarbejde eller godkende retningslinjer for håndtering af kontanter og løbende følge op på, at de efterleves. Initiativer til at forebygge tyveri og uorden i regnskaber og hurtig opfølgning ved uregelmæssigheder medvirker til at skabe tillid. Kassereren kan f.eks. stå for en grundig instruks af frivillige, der skal håndtere kontanter, og følge op på kritiske punkter, f.eks. mange nulopslag på kasseapparatet. Når man ved, at der følges op, mindskes fristelsen til bedrag mærkbart. RØDE KORS-BUTIKKER Af hensyn til sikker opbevaring af kontanter under dagens handel skal Røde Kors-butikker være udstyret med et kasseapparat. Kasseapparatet skal kunne udskrive en kundebon og registrere dagens transaktioner enten på en revisorstrimmel eller i en elektronisk hukommelse, som kan udskrives af butikkens ledelse og kassereren. Et kasseapparat med mulighed for registrering af salget i kategorier vil derudover give butikkens ledelse værdifuld information til brug ved optimering af driften. Alle butikker skal også have mulighed for, at kunderne kan betale med Dankort. Det mindsker butikkens beholdning af kontanter og er med til at fremme omsætningen i takt med, at mange kunder ikke har eller kun har få kontanter på sig. 5

6 4.2 Andre værdier Gavekort, varebeholdninger og udstyr udgør en mere eller mindre let omsættelig værdi og må derfor håndteres efter retningslinjer, som minimerer risikoen for svind/tyveri. Det er påkrævet, at værdierne er låst inde i en sikker opbevaring og at have viden om og kontrol af, hvem der har adgang til det sikrede område. 4.3 Opbevaring af sikrede midler og værdier Forsikring af kontanter og håndtering af dem, så der leves op til betingelserne for forsikring, giver også donorer tryghed. Betingelserne for at kontanter, op til kr., erstattes i forbindelse med indbrud, er, at de er "gemt af vejen", gerne i et pengeskab. For at forebygge tyveri uden indbrud, skal pengene være under lås, og der skal være overblik over, hvem der har adgang til nøglen. Afdelingens likviditet bør placeres i anerkendte pengeinstitutter til bedst mulig forrentning - uden dog at indgå i spekulative arrangementer. Har afdelingen en større beholdning, kan det anbefales at fordele midlerne på flere pengeinstitutter, idet Indskydergarantifonden dækker almindelige indskud op til euro - ca kr. pr. pengeinstitut. Alternativt kan afdelingen foretage en a contoindbetaling til landsforeningen, såfremt afdelingen ikke forventer at skulle bruge pengene i indeværende regnskabsår. Der må ikke spekuleres med midlerne f.eks. i aktier (dog ikke et begrænset antal aktier i forbindelse med en aktionærkonto med højrente), fremmed valuta, investeringsforeninger, anpartsinvesteringer, lån til erhvervsvirksomheder, ejendomme (der ikke er til egen anvendelse), pantebreve m.v. Tal eventuelt med landskontorets økonomiafdeling om en hensigtsmæssig anbringelse af større beløb f.eks. fra arv eller lignende. 4.4 Indkøb Ligeledes skal bestyrelsen ved indkøb af varer og ydelser sikre, at afdelingen opnår bedst mulige vilkår, og at indkøbsbeslutningen træffes under hensyntagen til de indkøbsprincipper, som er fastlagt af hovedbestyrelsen. Husk i øvrigt, at afdelingen forpligtes på købet ved ordreafgivelse, hvorfor indkøbsbeføjelser bør være klart aftalt med den enkelte. Se link til indkøbsprincipper på frivilligportal. 4.5 Øremærkede midler Det hænder, at afdelinger modtager en donation, der er øremærket til et nærmere fastsat lokalt formål, eller at afdelingen modtager midler via landskontoret, der skal anvendes til en særlig indsats i lokalområdet. Det er vigtigt, at bestyrelsen har betingelserne for at modtage sådanne øremærkede donationer på skrift, og at aktivitetslederen for indsatsområdet bliver informeret om betingelserne. Det kan f.eks. indebære, at der skal aflægges regnskab for den særlige indsats inklusiv en detaljeret dokumentation for de enkelte udgiftsposter. 6

7 5 HÅNDTERING AF SAGER OM MISBRUG AF RØDE KORS' MIDLER Med en aktiv holdning til begrebet korruption, der defineres som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld, søger Røde Kors at sikre, at alle, der handler i Røde Kors' navn, opretholder de højeste etiske standarder. Det gør vi ved at sikre gennemsigtighed i vort arbejde og ved at have klare regler for alle aspekter af ledelse, regnskabsaflægning og dokumentation. Se holdningspapir på frivilligportal. Konkret findes der regler for relationer mellem f.eks. formand, næstformand og kasserer i afdelingen, i vedtægternes 11 stk. 2, og også i andre sammenhænge er det vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til personlige relationer. HVIS DER SKER MISBRUG AF MIDLER Hvis misbrug af Røde Kors-midler forekommer, er det vigtigt at tage hånd om sagen med det samme og med stor alvor. Informer fra første færd landskontoret ved den regionale udviklingskonsulent. Herefter vurderes det videre forløb i samarbejde med landskontoret og præsidenten. Alle misbrugssager er alvorlige for Røde Kors og påvirker ikke kun afdelingen, men hele Røde Kors' troværdighed. 6 ØKONOMISTYRING I ÅRETS LØB 6.1 Budget Har en afdeling en god økonomi, er der mulighed for at hjælpe både lokalt og internationalt. For at sikre at der er midler til de forskellige aktiviteter, og at pengene bliver brugt på en forsvarlig måde, udarbejder bestyrelsen et budget. Budgettet giver et billede af de udgifter og indtægter, afdelingen forventer at have. For at udarbejde et realistisk budget skal målsætningerne være klare, og det kommende års aktiviteter skal være planlagt og budgetteret. Har bestyrelsen og generalforsamlingen f.eks. besluttet at bruge flere penge på sociale aktiviteter, bør dette være afspejlet i budgettet. Efterfølgende vil det i regnskabet, sammenholdt med budgettet, kunne ses, om bestyrelsen har holdt sig til budgettet og dermed til de planer, som blev vedtaget. AKTIVITETSOMRÅDER MED BUDGET Afdelingens budget lægges inden for de aktivitetsområder, der er beskrevet i vedtægternes 2, 5 og 8 samt i bestyrelsesguiden. Aktivitetsbudgetter Afdelingens samlede årsbudget bygger på detaljerede budgetter for de enkelte aktiviteter. Det kan være julelotteri, temadage, sommerfest for frivillige, besøgstjenestens drift, genbrug osv. 7

8 Et aktivitetsbudget fastsætter den økonomiske ramme, som f.eks. aktivitetsgruppen skal arbejde inden for. Et detaljeret budget for hver aktivitet sikrer, at økonomien ikke løber løbsk, og at der er enighed om, hvor mange penge hver aktivitet kan bruge i løbet af året. Løbende budgetopfølgning Det er vigtigt, at man som bestyrelse jævnligt f.eks. hvert kvartal, men gerne oftere ser på, hvordan budgettet passer med virkeligheden og drøfter, om der er behov for justeringer. Det er vigtigt, at det er den samlede bestyrelse, der har indsigt i afdelingens økonomi, idet det er den samlede bestyrelse, der er overordnet ansvarlig. Løbende budgetopfølgning er en effektiv måde at følge regnskabet og opdage et eventuelt merforbrug, inden det bliver for stort. Hvis der er brugt for mange penge i forhold til budgettet, er det op til bestyrelsen at drøfte, hvordan udgifter og indtægter justeres for resten af året, så budgettet fortsat hænger sammen. GODE RÅD TIL BUDGETLÆGNINGEN Tag en indgående drøftelse i afdelingen. Hvilket aktivitetsniveau forventer I det kommende år? Planlægger I at udvide eller mindske i forhold til sidste år? Skal I arbejde med særlige indsatsområder? Hvilke udgifter og indtægter knytter der sig til de enkelte aktiviteter? 6.2 Bogføring Den daglige regnskabsførelse er kassererens opgave, mens det er den samlede bestyrelse, der er ansvarlig over for generalforsamlingen og for, at regnskabet føres efter de gældende regler, love og praksis, herunder vedtægter og anvisninger vedtaget i Røde Kors. Bestyrelsen skal til enhver tid kunne stå inde for afdelingens dispositioner. Den løbende regnskabsføring i en Røde Kors-afdeling omfatter dels en registrering i datoorden af alle indtægter og udgifter og dels en systematisk registrering af posterne. Den grundlæggende forudsætning for at kunne styre økonomien består i, at alle økonomiske bilag fortløbende nummereret - registreres således, at man løbende kan afstemme de likvide beholdninger og derved har en sikkerhed for, at alle økonomiske transaktioner er kommet med i regnskabet. Registreringen bør føres hurtigst muligt efter en indtægt er modtaget, eller en udgift er afholdt. Ved afslutningen af en kasserapport kan man afstemme de likvide beholdninger, hvilket bør gøres løbende og mindst en gang om måneden. 6.3 Håndtering af bilag Et bilag skal altid være godkendt af en budgetansvarlig, og der skal være behørig dokumentation for det opkrævede beløb, f.eks. kassebon, kvittering, faktura eller lignende. Det er et generelt princip, at man ikke alene kan godkende sine egne udgifter, men at disse skal godkendes af aktivitetsleder eller formanden. 8

9 De nummererede bilag opbevares i nummerorden. Bilag i forbindelse med de sidste fem års godkendte regnskaber skal gemmes. Udbetaling af penge til frivillige forudsætter, at der er tale om dækning af udgifter, som den pågældende afholder på foreningens vegne. For yderligere information se i dokumentet om 'Godtgørelse til frivillige' på frivilligportalen. 7 ÅRSREGNSKABET Hvert år på afdelingernes ordinære generalforsamling skal der fremlægges et revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet skal dække det seneste kalenderår. Bestyrelsen skal inden 8. marts indsende det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab til landsforeningen (for regnskabsåret 2013 er denne frist 15. april 2014). Årsregnskabet skal underskrives af både formanden og kassereren på vegne af bestyrelsen og af dirigenten, der bekræfter, at det er blevet godkendt på generalforsamlingen. Endvidere skal det være underskrevet af revisionen efter gældende regler. SKEMAER TIL ÅRSREGNSKAB Kassereren anvender et særligt skema, når årsregnskabet skal udarbejdes. Skemaet kan både bruges, når årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen, og når det indsendes til landskontoret. De afdelinger, der anvender Røde Kors' økonomisystem, kan generere det færdige årsregnskab på baggrund af en særskilt rapport i systemet. Resultatopgørelsen er inddelt i tre afsnit, der angiver indtægternes og udgifternes tilhørsforhold: Indtægtsskabende aktiviteter Lokale opgaver Tilskud m.v. Under indtægtsskabende aktiviteter og lokale opgaver findes de aktiviteter, som foregår i afdelingen, og under tilskud m.v. noteres tilskud til kommunekredse, bidrag til hjælpeaktioner, hvad der skal afregnes med landsforeningen og eventuelle hensættelser. Hensættelser og større opgaver, som f.eks. køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af økonomi- og revisionsudvalgets. Balancen giver et billede af afdelingens aktiver, som består af omsætningsaktiver (likvide konti og debitorer) og anlægsaktiver (ejendomme og depositum). På passivsiden ses den kortfristede gæld (kreditorer og gæld til landskontoret) og den langfristede gæld (prioritetsgæld, og øremærkede midler, godkendte hensættelser og kapitalkontoen). Der er udarbejdet en vejledning til at udfylde skemaerne, som findes på frivilligportalen sammen med regnskabsskemaerne. 8 REVISION Afdelingens regnskab skal revideres hvert år. I vedtægterne 10, stk. 7. beskrives, hvordan der vælges revisorer i afdelingen. Regnskabet skal være påtegnet/underskrevet af to regnskabskyndige 9

10 revisorer eller af én revisor (underskrevet + stempel), hvis denne er statsautoriseret eller registreret revisor. Følger bestyrelsen denne økonomivejledning, vil der være styr på økonomien i afdelingen, og revisionsopgaven vil være til at gå til. For at kunne gennemføre revisionen skal revisor have indsigt i afdelingens aktiviteter, således at revisors vurderinger foretages i overensstemmelse med afdelingens størrelse og kompleksitet. Der er stor forskel på omfanget af afdelingernes økonomi, og det har betydning for, hvordan revisoren udfører sine opgaver. Ved et årligt aktivitetsniveau over 2,0 mio. kr. bør afdelingen benytte sig af enten registreret eller statsautoriseret revisor. Revisoropgaven er todelt, hvor revisoren skal: 1. foretage en vurdering af det overordnede kontrolmiljø i afdelingen, herunder vurdere om den måde regnskabsføringen er tilrettelagt på i afdelingen udføres, så betroede midler håndteres i henhold til Røde Kors' principper for god økonomistyring. 2. foretage revision af årsregnskabet, herunder vurdere om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med denne vejlednings anvisninger samt i overensstemmelse med forvaltningsmæssige beslutninger truffet i afdelingens bestyrelse og i Røde Kors hovedbestyrelse. En nærmere beskrivelse af revisionsopgaven kan findes på på dette link til frivilligportalen 10

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere