Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomivejledning til afdelingernes ledelse"

Transkript

1 Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk

2 INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring i Røde Kors Ansvar i bestyrelsen og tegningsret Kassererens rolle Behandling af betroede midler Kontanter Andre værdier Opbevaring af sikrede midler og værdier Indkøb Øremærkede midler Håndtering af sager om misbrug af Røde Kors' midler Økonomistyring i årets løb Budget Bogføring Håndtering af bilag Årsregnskabet Revision

3 1 PRINCIPPER FOR GOD ØKONOMISTYRING I RØDE KORS Røde Kors' afdelinger har en årlig omsætning på over 100 mio. kr. Vi har en forpligtelse til at behandle vores midler med respekt - både over for donorerne og over for modtagerne af vores hjælp. Vi er én organisation, ét stort fællesskab og den måde, som en afdeling håndterer midler på, påvirker resten af fællesskabet. Når der er mange frivillige, som hver dag træffer beslutninger, der vedrører Røde Kors' økonomi, er det vigtigt, at Røde Kors har klare principper for god økonomistyring, og at principperne understøttes af solide retningslinjer. Principperne for god økonomistyring i Røde Kors indebærer, at afdelingens bestyrelse: har fokus på planlægning og budgettering af Røde Kors-aktiviteter sikrer, at der sker en løbende bogføring af indtægter og udgifter, som er grundlaget for, at bestyrelsen i løbet af året har styr på økonomien i afdelingen i fællesskab sikrer en tæt opfølgning på udgifter og indtægter, som synliggør hvad der bruges penge på sikrer at Røde Kors' aktiviteter udføres med respekt for omkostningerne sikrer at afdelingens betroede midler behandles omhyggeligt og i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning Denne økonomivejledning indeholder retningslinjerne for god økonomistyring i Røde Kors, som er fastsat af hovedbestyrelsen, jf. 12 stk. 6 i vedtægterne for Røde Kors i Danmark. Formålet med økonomivejledningen er at forklare, hvad god økonomistyring i Røde Kors er, og anvise, hvordan arbejdsgange i afdelingen kan være med til at sikre, at de midler, vi er betroet, håndteres på en forsvarlig måde. 2 ANSVAR I BESTYRELSEN OG TEGNINGSRET Afdelingen ledes af bestyrelsen, og alle i bestyrelsen har et ansvar for økonomien og dermed for at sikre, at afdelingen skaffer og anvender midler i overensstemmelse med gældende retningslinjer i Røde Kors. Kassereren har som hovedopgave at have fokus på den økonomiske dimension af afdelingens virke. Bestyrelsen bør derudover afklare imellem sig, hvilke roller/opgaver det enkelte medlem har ansvar for, og at disse er rettet mod de mål, som bestyrelsen i fællesskab har besluttet sig for at forfølge. Det er en god idé at gøre disse roller synlige ved at skrive dem ned, f.eks. i form af en forretningsorden. INTRODUKTION AF NY KASSERER Det er formandens ansvar at sørge for, at en ny kasserer introduceres til opgaven, hvilket typisk sker i samarbejde med landskontorets økonomifunktion eller den regionale udviklingskonsulent. Der afholdes kurser for nye kasserere hvert år - Se kursuskatalog på frivilligportalen Ifølge vedtægterne 12 stk. 3 tegnes afdelingen af formanden og kassereren i forening, men bestyrelsen kan meddele prokura eller fuldmagt. Retten til at give prokura eller fuldmagt kan anvendes til 3

4 at give kassereren mulighed for alene at modtage indbetalinger og foretage betalinger på afdelingens bankkonti. Retten kan også anvendes til at give aktivitetslederne mulighed for at handle inden for de aftalte budgetter for den enkelte aktivitet. Kassereren bør have en liste over hvilke personer (f.eks. aktivitetsledere), der er budgetansvarlige inden for de enkelte aktiviteter. På denne liste bør den budgetansvarliges underskrift også fremgå, således at kassereren kan sammenligne den med underskriften på de godkendte bilag og derved har et trygt grundlag for at betale udgiften. 3 KASSERERENS ROLLE Efter generalforsamlingen afgør den valgte bestyrelse fordeling af poster herunder kasserer (konstitueringen). Kassererens rolle er mangeartet og kan bl.a. omfatte at: Føre regnskabet og udarbejde årsregnskab Indsende årsregnskab til landskontoret Have kontakt til de generalforsamlingsvalgte revisorer Indgå i bestyrelsens drøftelser om afdelingens planer Udmønte bestyrelsens planer for afdelingen i et budget og følge op på dette Holde bestyrelsen orienteret om afdelingens økonomi mindst en gang i kvartalet Hjælpe aktivitetsledere med at udarbejde budget Udarbejde retningslinjer for økonomistyringen i de enkelte aktiviteter Medvirke til at udarbejde forretningsgange for økonomiske forhold, f.eks. håndtering af kontanter, bilag fra udgifter og andre kontrolfunktioner Følge proaktivt op på, at forretningsgangene efterleves Have overblik over afdelingens indkøb, evt. uddelegeret til aktivitetsledere indenfor aftalte rammer Være kontakt til afdelingens bank Forsikringsforhold Kassereren kan også være ansvarlig for andre opgaver, men disse kan også efter aftale i bestyrelsen uddelegeres til andre evt. med ansvar over for kassereren eller over for den samlede bestyrelse f.eks.: Medlemskartoteket Kontakt til sponsorer Røde Kors Indsamlingen Kontakt til kommunen Kontakt til faste leverandører/udlejere Kontakt til kommunekredsen 4 BEHANDLING AF BETROEDE MIDLER Røde Kors forventer, at alle frivillige og ansatte forvalter Røde Kors' midler fornuftigt og i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning. Alligevel forekommer der som i andre organisationer undtagelsesvist tyveri og rod i regnskaberne. For at mindske fristelsen for tyveri eller lignende og for at kunne redegøre for forvaltningen af økonomien over for donorerne er det nødvendigt med retningslinjer for, hvordan vi i Røde Kors håndterer 4

5 kontanter, penge og værdier i det hele taget. Samtidig er retningslinjer med til at beskytte den enkelte frivillige både mod anklager om tyveri og ved håndtering af kontanter, så man ikke står alene med større beløb. FOR LIDT OG FOR MEGET... Økonomistyringen i afdelingerne skal ske i henhold til retningslinerne i denne økonomivejledning. I tillæg hertil vil det ofte være nødvendigt at aftale lokale retningslinjer for økonomistyringen f.eks. håndtering af kontanter, hvor tit penge afleveres i banken og lignende. Retningslinjer og kontrol skal ikke tage et sådant omfang, at det påvirker lysten til at løse opgaver, der indebærer håndtering af penge, men der vil altid være brug for retningslinjer for kontrolmiljøet. 4.1 Kontanter Så længe kontanter ikke er registrerede og sikrede, er det grundlæggende for at have kontrol med kontanterne, at der altid er mindst to frivillige om håndteringen. Det vil især dreje sig om indtægter ved genbrug, tombolaer, Røde Kors-indsamlingen og lignende arrangementer, hvor flere håndterer kasseapparat, indsamlingsbøsser eller pengekasse. I butikkens åbningstid og under indsamlingen, samt når kontanter tælles op før deponering i bank, er det ikke entydigt hos hvem en eventuel afvigelse er opstået eksempelvis en kassedifference ved tilbagebetaling. Det er derfor påkrævet, at to frivillige i forening foretager optælling og registrering. Det forebygger i høj grad risikoen for tyveri. Kassereren bør udarbejde eller godkende retningslinjer for håndtering af kontanter og løbende følge op på, at de efterleves. Initiativer til at forebygge tyveri og uorden i regnskaber og hurtig opfølgning ved uregelmæssigheder medvirker til at skabe tillid. Kassereren kan f.eks. stå for en grundig instruks af frivillige, der skal håndtere kontanter, og følge op på kritiske punkter, f.eks. mange nulopslag på kasseapparatet. Når man ved, at der følges op, mindskes fristelsen til bedrag mærkbart. RØDE KORS-BUTIKKER Af hensyn til sikker opbevaring af kontanter under dagens handel skal Røde Kors-butikker være udstyret med et kasseapparat. Kasseapparatet skal kunne udskrive en kundebon og registrere dagens transaktioner enten på en revisorstrimmel eller i en elektronisk hukommelse, som kan udskrives af butikkens ledelse og kassereren. Et kasseapparat med mulighed for registrering af salget i kategorier vil derudover give butikkens ledelse værdifuld information til brug ved optimering af driften. Alle butikker skal også have mulighed for, at kunderne kan betale med Dankort. Det mindsker butikkens beholdning af kontanter og er med til at fremme omsætningen i takt med, at mange kunder ikke har eller kun har få kontanter på sig. 5

6 4.2 Andre værdier Gavekort, varebeholdninger og udstyr udgør en mere eller mindre let omsættelig værdi og må derfor håndteres efter retningslinjer, som minimerer risikoen for svind/tyveri. Det er påkrævet, at værdierne er låst inde i en sikker opbevaring og at have viden om og kontrol af, hvem der har adgang til det sikrede område. 4.3 Opbevaring af sikrede midler og værdier Forsikring af kontanter og håndtering af dem, så der leves op til betingelserne for forsikring, giver også donorer tryghed. Betingelserne for at kontanter, op til kr., erstattes i forbindelse med indbrud, er, at de er "gemt af vejen", gerne i et pengeskab. For at forebygge tyveri uden indbrud, skal pengene være under lås, og der skal være overblik over, hvem der har adgang til nøglen. Afdelingens likviditet bør placeres i anerkendte pengeinstitutter til bedst mulig forrentning - uden dog at indgå i spekulative arrangementer. Har afdelingen en større beholdning, kan det anbefales at fordele midlerne på flere pengeinstitutter, idet Indskydergarantifonden dækker almindelige indskud op til euro - ca kr. pr. pengeinstitut. Alternativt kan afdelingen foretage en a contoindbetaling til landsforeningen, såfremt afdelingen ikke forventer at skulle bruge pengene i indeværende regnskabsår. Der må ikke spekuleres med midlerne f.eks. i aktier (dog ikke et begrænset antal aktier i forbindelse med en aktionærkonto med højrente), fremmed valuta, investeringsforeninger, anpartsinvesteringer, lån til erhvervsvirksomheder, ejendomme (der ikke er til egen anvendelse), pantebreve m.v. Tal eventuelt med landskontorets økonomiafdeling om en hensigtsmæssig anbringelse af større beløb f.eks. fra arv eller lignende. 4.4 Indkøb Ligeledes skal bestyrelsen ved indkøb af varer og ydelser sikre, at afdelingen opnår bedst mulige vilkår, og at indkøbsbeslutningen træffes under hensyntagen til de indkøbsprincipper, som er fastlagt af hovedbestyrelsen. Husk i øvrigt, at afdelingen forpligtes på købet ved ordreafgivelse, hvorfor indkøbsbeføjelser bør være klart aftalt med den enkelte. Se link til indkøbsprincipper på frivilligportal. 4.5 Øremærkede midler Det hænder, at afdelinger modtager en donation, der er øremærket til et nærmere fastsat lokalt formål, eller at afdelingen modtager midler via landskontoret, der skal anvendes til en særlig indsats i lokalområdet. Det er vigtigt, at bestyrelsen har betingelserne for at modtage sådanne øremærkede donationer på skrift, og at aktivitetslederen for indsatsområdet bliver informeret om betingelserne. Det kan f.eks. indebære, at der skal aflægges regnskab for den særlige indsats inklusiv en detaljeret dokumentation for de enkelte udgiftsposter. 6

7 5 HÅNDTERING AF SAGER OM MISBRUG AF RØDE KORS' MIDLER Med en aktiv holdning til begrebet korruption, der defineres som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld, søger Røde Kors at sikre, at alle, der handler i Røde Kors' navn, opretholder de højeste etiske standarder. Det gør vi ved at sikre gennemsigtighed i vort arbejde og ved at have klare regler for alle aspekter af ledelse, regnskabsaflægning og dokumentation. Se holdningspapir på frivilligportal. Konkret findes der regler for relationer mellem f.eks. formand, næstformand og kasserer i afdelingen, i vedtægternes 11 stk. 2, og også i andre sammenhænge er det vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til personlige relationer. HVIS DER SKER MISBRUG AF MIDLER Hvis misbrug af Røde Kors-midler forekommer, er det vigtigt at tage hånd om sagen med det samme og med stor alvor. Informer fra første færd landskontoret ved den regionale udviklingskonsulent. Herefter vurderes det videre forløb i samarbejde med landskontoret og præsidenten. Alle misbrugssager er alvorlige for Røde Kors og påvirker ikke kun afdelingen, men hele Røde Kors' troværdighed. 6 ØKONOMISTYRING I ÅRETS LØB 6.1 Budget Har en afdeling en god økonomi, er der mulighed for at hjælpe både lokalt og internationalt. For at sikre at der er midler til de forskellige aktiviteter, og at pengene bliver brugt på en forsvarlig måde, udarbejder bestyrelsen et budget. Budgettet giver et billede af de udgifter og indtægter, afdelingen forventer at have. For at udarbejde et realistisk budget skal målsætningerne være klare, og det kommende års aktiviteter skal være planlagt og budgetteret. Har bestyrelsen og generalforsamlingen f.eks. besluttet at bruge flere penge på sociale aktiviteter, bør dette være afspejlet i budgettet. Efterfølgende vil det i regnskabet, sammenholdt med budgettet, kunne ses, om bestyrelsen har holdt sig til budgettet og dermed til de planer, som blev vedtaget. AKTIVITETSOMRÅDER MED BUDGET Afdelingens budget lægges inden for de aktivitetsområder, der er beskrevet i vedtægternes 2, 5 og 8 samt i bestyrelsesguiden. Aktivitetsbudgetter Afdelingens samlede årsbudget bygger på detaljerede budgetter for de enkelte aktiviteter. Det kan være julelotteri, temadage, sommerfest for frivillige, besøgstjenestens drift, genbrug osv. 7

8 Et aktivitetsbudget fastsætter den økonomiske ramme, som f.eks. aktivitetsgruppen skal arbejde inden for. Et detaljeret budget for hver aktivitet sikrer, at økonomien ikke løber løbsk, og at der er enighed om, hvor mange penge hver aktivitet kan bruge i løbet af året. Løbende budgetopfølgning Det er vigtigt, at man som bestyrelse jævnligt f.eks. hvert kvartal, men gerne oftere ser på, hvordan budgettet passer med virkeligheden og drøfter, om der er behov for justeringer. Det er vigtigt, at det er den samlede bestyrelse, der har indsigt i afdelingens økonomi, idet det er den samlede bestyrelse, der er overordnet ansvarlig. Løbende budgetopfølgning er en effektiv måde at følge regnskabet og opdage et eventuelt merforbrug, inden det bliver for stort. Hvis der er brugt for mange penge i forhold til budgettet, er det op til bestyrelsen at drøfte, hvordan udgifter og indtægter justeres for resten af året, så budgettet fortsat hænger sammen. GODE RÅD TIL BUDGETLÆGNINGEN Tag en indgående drøftelse i afdelingen. Hvilket aktivitetsniveau forventer I det kommende år? Planlægger I at udvide eller mindske i forhold til sidste år? Skal I arbejde med særlige indsatsområder? Hvilke udgifter og indtægter knytter der sig til de enkelte aktiviteter? 6.2 Bogføring Den daglige regnskabsførelse er kassererens opgave, mens det er den samlede bestyrelse, der er ansvarlig over for generalforsamlingen og for, at regnskabet føres efter de gældende regler, love og praksis, herunder vedtægter og anvisninger vedtaget i Røde Kors. Bestyrelsen skal til enhver tid kunne stå inde for afdelingens dispositioner. Den løbende regnskabsføring i en Røde Kors-afdeling omfatter dels en registrering i datoorden af alle indtægter og udgifter og dels en systematisk registrering af posterne. Den grundlæggende forudsætning for at kunne styre økonomien består i, at alle økonomiske bilag fortløbende nummereret - registreres således, at man løbende kan afstemme de likvide beholdninger og derved har en sikkerhed for, at alle økonomiske transaktioner er kommet med i regnskabet. Registreringen bør føres hurtigst muligt efter en indtægt er modtaget, eller en udgift er afholdt. Ved afslutningen af en kasserapport kan man afstemme de likvide beholdninger, hvilket bør gøres løbende og mindst en gang om måneden. 6.3 Håndtering af bilag Et bilag skal altid være godkendt af en budgetansvarlig, og der skal være behørig dokumentation for det opkrævede beløb, f.eks. kassebon, kvittering, faktura eller lignende. Det er et generelt princip, at man ikke alene kan godkende sine egne udgifter, men at disse skal godkendes af aktivitetsleder eller formanden. 8

9 De nummererede bilag opbevares i nummerorden. Bilag i forbindelse med de sidste fem års godkendte regnskaber skal gemmes. Udbetaling af penge til frivillige forudsætter, at der er tale om dækning af udgifter, som den pågældende afholder på foreningens vegne. For yderligere information se i dokumentet om 'Godtgørelse til frivillige' på frivilligportalen. 7 ÅRSREGNSKABET Hvert år på afdelingernes ordinære generalforsamling skal der fremlægges et revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet skal dække det seneste kalenderår. Bestyrelsen skal inden 8. marts indsende det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab til landsforeningen (for regnskabsåret 2013 er denne frist 15. april 2014). Årsregnskabet skal underskrives af både formanden og kassereren på vegne af bestyrelsen og af dirigenten, der bekræfter, at det er blevet godkendt på generalforsamlingen. Endvidere skal det være underskrevet af revisionen efter gældende regler. SKEMAER TIL ÅRSREGNSKAB Kassereren anvender et særligt skema, når årsregnskabet skal udarbejdes. Skemaet kan både bruges, når årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen, og når det indsendes til landskontoret. De afdelinger, der anvender Røde Kors' økonomisystem, kan generere det færdige årsregnskab på baggrund af en særskilt rapport i systemet. Resultatopgørelsen er inddelt i tre afsnit, der angiver indtægternes og udgifternes tilhørsforhold: Indtægtsskabende aktiviteter Lokale opgaver Tilskud m.v. Under indtægtsskabende aktiviteter og lokale opgaver findes de aktiviteter, som foregår i afdelingen, og under tilskud m.v. noteres tilskud til kommunekredse, bidrag til hjælpeaktioner, hvad der skal afregnes med landsforeningen og eventuelle hensættelser. Hensættelser og større opgaver, som f.eks. køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af økonomi- og revisionsudvalgets. Balancen giver et billede af afdelingens aktiver, som består af omsætningsaktiver (likvide konti og debitorer) og anlægsaktiver (ejendomme og depositum). På passivsiden ses den kortfristede gæld (kreditorer og gæld til landskontoret) og den langfristede gæld (prioritetsgæld, og øremærkede midler, godkendte hensættelser og kapitalkontoen). Der er udarbejdet en vejledning til at udfylde skemaerne, som findes på frivilligportalen sammen med regnskabsskemaerne. 8 REVISION Afdelingens regnskab skal revideres hvert år. I vedtægterne 10, stk. 7. beskrives, hvordan der vælges revisorer i afdelingen. Regnskabet skal være påtegnet/underskrevet af to regnskabskyndige 9

10 revisorer eller af én revisor (underskrevet + stempel), hvis denne er statsautoriseret eller registreret revisor. Følger bestyrelsen denne økonomivejledning, vil der være styr på økonomien i afdelingen, og revisionsopgaven vil være til at gå til. For at kunne gennemføre revisionen skal revisor have indsigt i afdelingens aktiviteter, således at revisors vurderinger foretages i overensstemmelse med afdelingens størrelse og kompleksitet. Der er stor forskel på omfanget af afdelingernes økonomi, og det har betydning for, hvordan revisoren udfører sine opgaver. Ved et årligt aktivitetsniveau over 2,0 mio. kr. bør afdelingen benytte sig af enten registreret eller statsautoriseret revisor. Revisoropgaven er todelt, hvor revisoren skal: 1. foretage en vurdering af det overordnede kontrolmiljø i afdelingen, herunder vurdere om den måde regnskabsføringen er tilrettelagt på i afdelingen udføres, så betroede midler håndteres i henhold til Røde Kors' principper for god økonomistyring. 2. foretage revision af årsregnskabet, herunder vurdere om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med denne vejlednings anvisninger samt i overensstemmelse med forvaltningsmæssige beslutninger truffet i afdelingens bestyrelse og i Røde Kors hovedbestyrelse. En nærmere beskrivelse af revisionsopgaven kan findes på på dette link til frivilligportalen 10

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

BILAG 1. Baggrund for forslag om vedtægtsændringer

BILAG 1. Baggrund for forslag om vedtægtsændringer BILAG 1 Baggrund for forslag om vedtægtsændringer Vedtægterne skal afspejle virkeligheden og fungere som en kontrakt mellem parterne - samtidig med at vise hvordan vi som bestyrelse arbejder (gennemsigtighed).

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011

Al-Tekaful Forening. Dortheavej 14. 2450 Købehavn NV. Årsrapport for 2011 Al-Tekaful Forening Dortheavej 14 2450 Købehavn NV Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

HANDELSSELSKABET AF 1967 ApS

HANDELSSELSKABET AF 1967 ApS HANDELSSELSKABET AF 1967 ApS Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2012 Tina Jonassen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP CVRnr. 34 49 99 18 Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 ---------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere