Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomivejledning til afdelingernes ledelse"

Transkript

1 Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk

2 INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring i Røde Kors Ansvar i bestyrelsen og tegningsret Kassererens rolle Behandling af betroede midler Kontanter Andre værdier Opbevaring af sikrede midler og værdier Indkøb Øremærkede midler Håndtering af sager om misbrug af Røde Kors' midler Økonomistyring i årets løb Budget Bogføring Håndtering af bilag Årsregnskabet Revision

3 1 PRINCIPPER FOR GOD ØKONOMISTYRING I RØDE KORS Røde Kors' afdelinger har en årlig omsætning på over 100 mio. kr. Vi har en forpligtelse til at behandle vores midler med respekt - både over for donorerne og over for modtagerne af vores hjælp. Vi er én organisation, ét stort fællesskab og den måde, som en afdeling håndterer midler på, påvirker resten af fællesskabet. Når der er mange frivillige, som hver dag træffer beslutninger, der vedrører Røde Kors' økonomi, er det vigtigt, at Røde Kors har klare principper for god økonomistyring, og at principperne understøttes af solide retningslinjer. Principperne for god økonomistyring i Røde Kors indebærer, at afdelingens bestyrelse: har fokus på planlægning og budgettering af Røde Kors-aktiviteter sikrer, at der sker en løbende bogføring af indtægter og udgifter, som er grundlaget for, at bestyrelsen i løbet af året har styr på økonomien i afdelingen i fællesskab sikrer en tæt opfølgning på udgifter og indtægter, som synliggør hvad der bruges penge på sikrer at Røde Kors' aktiviteter udføres med respekt for omkostningerne sikrer at afdelingens betroede midler behandles omhyggeligt og i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning Denne økonomivejledning indeholder retningslinjerne for god økonomistyring i Røde Kors, som er fastsat af hovedbestyrelsen, jf. 12 stk. 6 i vedtægterne for Røde Kors i Danmark. Formålet med økonomivejledningen er at forklare, hvad god økonomistyring i Røde Kors er, og anvise, hvordan arbejdsgange i afdelingen kan være med til at sikre, at de midler, vi er betroet, håndteres på en forsvarlig måde. 2 ANSVAR I BESTYRELSEN OG TEGNINGSRET Afdelingen ledes af bestyrelsen, og alle i bestyrelsen har et ansvar for økonomien og dermed for at sikre, at afdelingen skaffer og anvender midler i overensstemmelse med gældende retningslinjer i Røde Kors. Kassereren har som hovedopgave at have fokus på den økonomiske dimension af afdelingens virke. Bestyrelsen bør derudover afklare imellem sig, hvilke roller/opgaver det enkelte medlem har ansvar for, og at disse er rettet mod de mål, som bestyrelsen i fællesskab har besluttet sig for at forfølge. Det er en god idé at gøre disse roller synlige ved at skrive dem ned, f.eks. i form af en forretningsorden. INTRODUKTION AF NY KASSERER Det er formandens ansvar at sørge for, at en ny kasserer introduceres til opgaven, hvilket typisk sker i samarbejde med landskontorets økonomifunktion eller den regionale udviklingskonsulent. Der afholdes kurser for nye kasserere hvert år - Se kursuskatalog på frivilligportalen Ifølge vedtægterne 12 stk. 3 tegnes afdelingen af formanden og kassereren i forening, men bestyrelsen kan meddele prokura eller fuldmagt. Retten til at give prokura eller fuldmagt kan anvendes til 3

4 at give kassereren mulighed for alene at modtage indbetalinger og foretage betalinger på afdelingens bankkonti. Retten kan også anvendes til at give aktivitetslederne mulighed for at handle inden for de aftalte budgetter for den enkelte aktivitet. Kassereren bør have en liste over hvilke personer (f.eks. aktivitetsledere), der er budgetansvarlige inden for de enkelte aktiviteter. På denne liste bør den budgetansvarliges underskrift også fremgå, således at kassereren kan sammenligne den med underskriften på de godkendte bilag og derved har et trygt grundlag for at betale udgiften. 3 KASSERERENS ROLLE Efter generalforsamlingen afgør den valgte bestyrelse fordeling af poster herunder kasserer (konstitueringen). Kassererens rolle er mangeartet og kan bl.a. omfatte at: Føre regnskabet og udarbejde årsregnskab Indsende årsregnskab til landskontoret Have kontakt til de generalforsamlingsvalgte revisorer Indgå i bestyrelsens drøftelser om afdelingens planer Udmønte bestyrelsens planer for afdelingen i et budget og følge op på dette Holde bestyrelsen orienteret om afdelingens økonomi mindst en gang i kvartalet Hjælpe aktivitetsledere med at udarbejde budget Udarbejde retningslinjer for økonomistyringen i de enkelte aktiviteter Medvirke til at udarbejde forretningsgange for økonomiske forhold, f.eks. håndtering af kontanter, bilag fra udgifter og andre kontrolfunktioner Følge proaktivt op på, at forretningsgangene efterleves Have overblik over afdelingens indkøb, evt. uddelegeret til aktivitetsledere indenfor aftalte rammer Være kontakt til afdelingens bank Forsikringsforhold Kassereren kan også være ansvarlig for andre opgaver, men disse kan også efter aftale i bestyrelsen uddelegeres til andre evt. med ansvar over for kassereren eller over for den samlede bestyrelse f.eks.: Medlemskartoteket Kontakt til sponsorer Røde Kors Indsamlingen Kontakt til kommunen Kontakt til faste leverandører/udlejere Kontakt til kommunekredsen 4 BEHANDLING AF BETROEDE MIDLER Røde Kors forventer, at alle frivillige og ansatte forvalter Røde Kors' midler fornuftigt og i overensstemmelse med retningslinjerne i denne vejledning. Alligevel forekommer der som i andre organisationer undtagelsesvist tyveri og rod i regnskaberne. For at mindske fristelsen for tyveri eller lignende og for at kunne redegøre for forvaltningen af økonomien over for donorerne er det nødvendigt med retningslinjer for, hvordan vi i Røde Kors håndterer 4

5 kontanter, penge og værdier i det hele taget. Samtidig er retningslinjer med til at beskytte den enkelte frivillige både mod anklager om tyveri og ved håndtering af kontanter, så man ikke står alene med større beløb. FOR LIDT OG FOR MEGET... Økonomistyringen i afdelingerne skal ske i henhold til retningslinerne i denne økonomivejledning. I tillæg hertil vil det ofte være nødvendigt at aftale lokale retningslinjer for økonomistyringen f.eks. håndtering af kontanter, hvor tit penge afleveres i banken og lignende. Retningslinjer og kontrol skal ikke tage et sådant omfang, at det påvirker lysten til at løse opgaver, der indebærer håndtering af penge, men der vil altid være brug for retningslinjer for kontrolmiljøet. 4.1 Kontanter Så længe kontanter ikke er registrerede og sikrede, er det grundlæggende for at have kontrol med kontanterne, at der altid er mindst to frivillige om håndteringen. Det vil især dreje sig om indtægter ved genbrug, tombolaer, Røde Kors-indsamlingen og lignende arrangementer, hvor flere håndterer kasseapparat, indsamlingsbøsser eller pengekasse. I butikkens åbningstid og under indsamlingen, samt når kontanter tælles op før deponering i bank, er det ikke entydigt hos hvem en eventuel afvigelse er opstået eksempelvis en kassedifference ved tilbagebetaling. Det er derfor påkrævet, at to frivillige i forening foretager optælling og registrering. Det forebygger i høj grad risikoen for tyveri. Kassereren bør udarbejde eller godkende retningslinjer for håndtering af kontanter og løbende følge op på, at de efterleves. Initiativer til at forebygge tyveri og uorden i regnskaber og hurtig opfølgning ved uregelmæssigheder medvirker til at skabe tillid. Kassereren kan f.eks. stå for en grundig instruks af frivillige, der skal håndtere kontanter, og følge op på kritiske punkter, f.eks. mange nulopslag på kasseapparatet. Når man ved, at der følges op, mindskes fristelsen til bedrag mærkbart. RØDE KORS-BUTIKKER Af hensyn til sikker opbevaring af kontanter under dagens handel skal Røde Kors-butikker være udstyret med et kasseapparat. Kasseapparatet skal kunne udskrive en kundebon og registrere dagens transaktioner enten på en revisorstrimmel eller i en elektronisk hukommelse, som kan udskrives af butikkens ledelse og kassereren. Et kasseapparat med mulighed for registrering af salget i kategorier vil derudover give butikkens ledelse værdifuld information til brug ved optimering af driften. Alle butikker skal også have mulighed for, at kunderne kan betale med Dankort. Det mindsker butikkens beholdning af kontanter og er med til at fremme omsætningen i takt med, at mange kunder ikke har eller kun har få kontanter på sig. 5

6 4.2 Andre værdier Gavekort, varebeholdninger og udstyr udgør en mere eller mindre let omsættelig værdi og må derfor håndteres efter retningslinjer, som minimerer risikoen for svind/tyveri. Det er påkrævet, at værdierne er låst inde i en sikker opbevaring og at have viden om og kontrol af, hvem der har adgang til det sikrede område. 4.3 Opbevaring af sikrede midler og værdier Forsikring af kontanter og håndtering af dem, så der leves op til betingelserne for forsikring, giver også donorer tryghed. Betingelserne for at kontanter, op til kr., erstattes i forbindelse med indbrud, er, at de er "gemt af vejen", gerne i et pengeskab. For at forebygge tyveri uden indbrud, skal pengene være under lås, og der skal være overblik over, hvem der har adgang til nøglen. Afdelingens likviditet bør placeres i anerkendte pengeinstitutter til bedst mulig forrentning - uden dog at indgå i spekulative arrangementer. Har afdelingen en større beholdning, kan det anbefales at fordele midlerne på flere pengeinstitutter, idet Indskydergarantifonden dækker almindelige indskud op til euro - ca kr. pr. pengeinstitut. Alternativt kan afdelingen foretage en a contoindbetaling til landsforeningen, såfremt afdelingen ikke forventer at skulle bruge pengene i indeværende regnskabsår. Der må ikke spekuleres med midlerne f.eks. i aktier (dog ikke et begrænset antal aktier i forbindelse med en aktionærkonto med højrente), fremmed valuta, investeringsforeninger, anpartsinvesteringer, lån til erhvervsvirksomheder, ejendomme (der ikke er til egen anvendelse), pantebreve m.v. Tal eventuelt med landskontorets økonomiafdeling om en hensigtsmæssig anbringelse af større beløb f.eks. fra arv eller lignende. 4.4 Indkøb Ligeledes skal bestyrelsen ved indkøb af varer og ydelser sikre, at afdelingen opnår bedst mulige vilkår, og at indkøbsbeslutningen træffes under hensyntagen til de indkøbsprincipper, som er fastlagt af hovedbestyrelsen. Husk i øvrigt, at afdelingen forpligtes på købet ved ordreafgivelse, hvorfor indkøbsbeføjelser bør være klart aftalt med den enkelte. Se link til indkøbsprincipper på frivilligportal. 4.5 Øremærkede midler Det hænder, at afdelinger modtager en donation, der er øremærket til et nærmere fastsat lokalt formål, eller at afdelingen modtager midler via landskontoret, der skal anvendes til en særlig indsats i lokalområdet. Det er vigtigt, at bestyrelsen har betingelserne for at modtage sådanne øremærkede donationer på skrift, og at aktivitetslederen for indsatsområdet bliver informeret om betingelserne. Det kan f.eks. indebære, at der skal aflægges regnskab for den særlige indsats inklusiv en detaljeret dokumentation for de enkelte udgiftsposter. 6

7 5 HÅNDTERING AF SAGER OM MISBRUG AF RØDE KORS' MIDLER Med en aktiv holdning til begrebet korruption, der defineres som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld, søger Røde Kors at sikre, at alle, der handler i Røde Kors' navn, opretholder de højeste etiske standarder. Det gør vi ved at sikre gennemsigtighed i vort arbejde og ved at have klare regler for alle aspekter af ledelse, regnskabsaflægning og dokumentation. Se holdningspapir på frivilligportal. Konkret findes der regler for relationer mellem f.eks. formand, næstformand og kasserer i afdelingen, i vedtægternes 11 stk. 2, og også i andre sammenhænge er det vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til personlige relationer. HVIS DER SKER MISBRUG AF MIDLER Hvis misbrug af Røde Kors-midler forekommer, er det vigtigt at tage hånd om sagen med det samme og med stor alvor. Informer fra første færd landskontoret ved den regionale udviklingskonsulent. Herefter vurderes det videre forløb i samarbejde med landskontoret og præsidenten. Alle misbrugssager er alvorlige for Røde Kors og påvirker ikke kun afdelingen, men hele Røde Kors' troværdighed. 6 ØKONOMISTYRING I ÅRETS LØB 6.1 Budget Har en afdeling en god økonomi, er der mulighed for at hjælpe både lokalt og internationalt. For at sikre at der er midler til de forskellige aktiviteter, og at pengene bliver brugt på en forsvarlig måde, udarbejder bestyrelsen et budget. Budgettet giver et billede af de udgifter og indtægter, afdelingen forventer at have. For at udarbejde et realistisk budget skal målsætningerne være klare, og det kommende års aktiviteter skal være planlagt og budgetteret. Har bestyrelsen og generalforsamlingen f.eks. besluttet at bruge flere penge på sociale aktiviteter, bør dette være afspejlet i budgettet. Efterfølgende vil det i regnskabet, sammenholdt med budgettet, kunne ses, om bestyrelsen har holdt sig til budgettet og dermed til de planer, som blev vedtaget. AKTIVITETSOMRÅDER MED BUDGET Afdelingens budget lægges inden for de aktivitetsområder, der er beskrevet i vedtægternes 2, 5 og 8 samt i bestyrelsesguiden. Aktivitetsbudgetter Afdelingens samlede årsbudget bygger på detaljerede budgetter for de enkelte aktiviteter. Det kan være julelotteri, temadage, sommerfest for frivillige, besøgstjenestens drift, genbrug osv. 7

8 Et aktivitetsbudget fastsætter den økonomiske ramme, som f.eks. aktivitetsgruppen skal arbejde inden for. Et detaljeret budget for hver aktivitet sikrer, at økonomien ikke løber løbsk, og at der er enighed om, hvor mange penge hver aktivitet kan bruge i løbet af året. Løbende budgetopfølgning Det er vigtigt, at man som bestyrelse jævnligt f.eks. hvert kvartal, men gerne oftere ser på, hvordan budgettet passer med virkeligheden og drøfter, om der er behov for justeringer. Det er vigtigt, at det er den samlede bestyrelse, der har indsigt i afdelingens økonomi, idet det er den samlede bestyrelse, der er overordnet ansvarlig. Løbende budgetopfølgning er en effektiv måde at følge regnskabet og opdage et eventuelt merforbrug, inden det bliver for stort. Hvis der er brugt for mange penge i forhold til budgettet, er det op til bestyrelsen at drøfte, hvordan udgifter og indtægter justeres for resten af året, så budgettet fortsat hænger sammen. GODE RÅD TIL BUDGETLÆGNINGEN Tag en indgående drøftelse i afdelingen. Hvilket aktivitetsniveau forventer I det kommende år? Planlægger I at udvide eller mindske i forhold til sidste år? Skal I arbejde med særlige indsatsområder? Hvilke udgifter og indtægter knytter der sig til de enkelte aktiviteter? 6.2 Bogføring Den daglige regnskabsførelse er kassererens opgave, mens det er den samlede bestyrelse, der er ansvarlig over for generalforsamlingen og for, at regnskabet føres efter de gældende regler, love og praksis, herunder vedtægter og anvisninger vedtaget i Røde Kors. Bestyrelsen skal til enhver tid kunne stå inde for afdelingens dispositioner. Den løbende regnskabsføring i en Røde Kors-afdeling omfatter dels en registrering i datoorden af alle indtægter og udgifter og dels en systematisk registrering af posterne. Den grundlæggende forudsætning for at kunne styre økonomien består i, at alle økonomiske bilag fortløbende nummereret - registreres således, at man løbende kan afstemme de likvide beholdninger og derved har en sikkerhed for, at alle økonomiske transaktioner er kommet med i regnskabet. Registreringen bør føres hurtigst muligt efter en indtægt er modtaget, eller en udgift er afholdt. Ved afslutningen af en kasserapport kan man afstemme de likvide beholdninger, hvilket bør gøres løbende og mindst en gang om måneden. 6.3 Håndtering af bilag Et bilag skal altid være godkendt af en budgetansvarlig, og der skal være behørig dokumentation for det opkrævede beløb, f.eks. kassebon, kvittering, faktura eller lignende. Det er et generelt princip, at man ikke alene kan godkende sine egne udgifter, men at disse skal godkendes af aktivitetsleder eller formanden. 8

9 De nummererede bilag opbevares i nummerorden. Bilag i forbindelse med de sidste fem års godkendte regnskaber skal gemmes. Udbetaling af penge til frivillige forudsætter, at der er tale om dækning af udgifter, som den pågældende afholder på foreningens vegne. For yderligere information se i dokumentet om 'Godtgørelse til frivillige' på frivilligportalen. 7 ÅRSREGNSKABET Hvert år på afdelingernes ordinære generalforsamling skal der fremlægges et revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet skal dække det seneste kalenderår. Bestyrelsen skal inden 8. marts indsende det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab til landsforeningen (for regnskabsåret 2013 er denne frist 15. april 2014). Årsregnskabet skal underskrives af både formanden og kassereren på vegne af bestyrelsen og af dirigenten, der bekræfter, at det er blevet godkendt på generalforsamlingen. Endvidere skal det være underskrevet af revisionen efter gældende regler. SKEMAER TIL ÅRSREGNSKAB Kassereren anvender et særligt skema, når årsregnskabet skal udarbejdes. Skemaet kan både bruges, når årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen, og når det indsendes til landskontoret. De afdelinger, der anvender Røde Kors' økonomisystem, kan generere det færdige årsregnskab på baggrund af en særskilt rapport i systemet. Resultatopgørelsen er inddelt i tre afsnit, der angiver indtægternes og udgifternes tilhørsforhold: Indtægtsskabende aktiviteter Lokale opgaver Tilskud m.v. Under indtægtsskabende aktiviteter og lokale opgaver findes de aktiviteter, som foregår i afdelingen, og under tilskud m.v. noteres tilskud til kommunekredse, bidrag til hjælpeaktioner, hvad der skal afregnes med landsforeningen og eventuelle hensættelser. Hensættelser og større opgaver, som f.eks. køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af økonomi- og revisionsudvalgets. Balancen giver et billede af afdelingens aktiver, som består af omsætningsaktiver (likvide konti og debitorer) og anlægsaktiver (ejendomme og depositum). På passivsiden ses den kortfristede gæld (kreditorer og gæld til landskontoret) og den langfristede gæld (prioritetsgæld, og øremærkede midler, godkendte hensættelser og kapitalkontoen). Der er udarbejdet en vejledning til at udfylde skemaerne, som findes på frivilligportalen sammen med regnskabsskemaerne. 8 REVISION Afdelingens regnskab skal revideres hvert år. I vedtægterne 10, stk. 7. beskrives, hvordan der vælges revisorer i afdelingen. Regnskabet skal være påtegnet/underskrevet af to regnskabskyndige 9

10 revisorer eller af én revisor (underskrevet + stempel), hvis denne er statsautoriseret eller registreret revisor. Følger bestyrelsen denne økonomivejledning, vil der være styr på økonomien i afdelingen, og revisionsopgaven vil være til at gå til. For at kunne gennemføre revisionen skal revisor have indsigt i afdelingens aktiviteter, således at revisors vurderinger foretages i overensstemmelse med afdelingens størrelse og kompleksitet. Der er stor forskel på omfanget af afdelingernes økonomi, og det har betydning for, hvordan revisoren udfører sine opgaver. Ved et årligt aktivitetsniveau over 2,0 mio. kr. bør afdelingen benytte sig af enten registreret eller statsautoriseret revisor. Revisoropgaven er todelt, hvor revisoren skal: 1. foretage en vurdering af det overordnede kontrolmiljø i afdelingen, herunder vurdere om den måde regnskabsføringen er tilrettelagt på i afdelingen udføres, så betroede midler håndteres i henhold til Røde Kors' principper for god økonomistyring. 2. foretage revision af årsregnskabet, herunder vurdere om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med denne vejlednings anvisninger samt i overensstemmelse med forvaltningsmæssige beslutninger truffet i afdelingens bestyrelse og i Røde Kors hovedbestyrelse. En nærmere beskrivelse af revisionsopgaven kan findes på på dette link til frivilligportalen 10

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND

ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND ORGANISATIONS- OG REGNSKABSINSTRUKS FOR LANDSFORENINGEN SIND Marts 2013 1 Indledning Nærværende organisations- og regnskabsinstruks er udarbejdet med henblik på at klarlægge og regulere de administrative

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP CVRnr. 34 49 99 18 Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 ---------------------------------------------------

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere