Lejekontrakt. om leje af '111F Nordre Vang" til kolonihaveformål. mellem. Miljø- og Fødevareministeriet. Kolonihaveforbundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejekontrakt. om leje af '111F Nordre Vang" til kolonihaveformål. mellem. Miljø- og Fødevareministeriet. Kolonihaveforbundet"

Transkript

1 Lejekontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet Natu rerhvervstyrelsen CVR nr. 20 8t 46 L6 Pionér Allé Tønder og Kolonihaveforbundet CVR nr. 16 ts 4628 Frederikssundsvej 304 A 2700 Brønshøj om leje af '111F Nordre Vang" til kolonihaveformål

2 INDHOLDSFORTEGNELSE L L t4. DET LEJEDE IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELIGHED, STAND VED OVERTAGELSE.. DET LEJEDES ANVENDELSE INDIVIDUELLE BEGRÆNSNINGER... LEJENS STØRRELSE OG REGULERING... SKATTER, AFGIFTER OG BIDRAG.. BETALINGSTID OG.STED ØVRIGE FORPLIGTELSER.,... MISLIGHOLDELSE... LEJEMÂLETS OPHØR OG AFLEVERING. TVISTER FORSIKRING ØVRIGE BESTEMMELSER I Bilagsfortegnelse bilag 1 : Matrikelkort over det lejede areal Definition: Udlejer: Lejer: Fremlejer: Kolonist: M i ljø- og Fødeva remi n isteriet, Natu re rhvervstyrel sen Kolonihaveforbundet Haveforeningen Lejer af den enkelte have

3 1 1. DET LEJEDE 1.1 Denne lejekontrakt ("Kontrakten") vedrører udlejning af et areal tilhørende Miljøog Fødevareministeriet til videre udlejning og anvendelse som kolonihaver. L.2 Det lejede er i matriklen betegnet som matr. nr. 15c, 15d og 15e Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, jf. bilag 1. Det lejede areal udgør 19,3133 ha og består af 359 kolonihavelodder. Lejebetalingen opkræves pr. havelod. Der opkræves ikke lejebetaling for fællesarealer. I det omfang fællesarealer udgår af det lejede, medfører det ikke nedsættelse af lejeafgiften. Udføres der ledning, kabel og/eller rørarbejde, som medfører erstatning for en forringelse af arealet tilfalder erstatningen Udlejer. Udbetales der erstatning for gene tilfalder erstatningen Lejers eller dennes fremlejer. 1.3 Det lejede er udlagt som et varigt kolonihaveområde, jf. lovbekendtgørelse nr.790 af 2L juni 2007 om kolonihaver. 2. IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELIGHED, STAND VED OVERTAGELSE 2.I Kontrakten træder i kraft den 1' januar Kontrakten er indgået for 25 år, og udløber uden opsigelse den 31. december Udlejer kan med 18 måneders varsel til udgangen af en måned opsige kontrakten som led i udlejers afhændelse af det udlejede areal til en ny ejer, hvis formål med erhvervelsen er fortsat at udleje arealet som varige kolonihaver i overensstemmelse med de vilkår, som sælger opstiller herfor og som afspejler de hensyn, der ligger bag kolonihaveloven. 2.4 Såfremt lejemålet ophører i medfør af pkt. 2.3, er Udlejer forpligtet til at respektere Lejers aftaler med fremlejer og dennes aftaler med brugerne af de enkelte havelodder. Udlejer er ikke forpligtet til at respektere lejens størrelse, og Udlejer kan ved lejemålets ophør i medfør af pkt. 2.3 med 18 måneders varsel til udgangen af en måned, kræve lejens størrelse genforhandlet. 2.5 Lejer overtager det lejede i den stand, hvori det forefindes på ikrafttrædelsestidspunktet.

4 2 3. DET LEJEDES ANVENDELSE 3.1 Lejer er forpligtet til at fremleje det lejede til en haveforening med henblik på forsvarlig drift af de etablerede 359 kolonihavelodder. 3.2 Lejer kan ikke overdrage lejeretten til det lejede til andre end den nuværende fremlejer "H/F Nordre Vang" uden udlejers skriftlige samtykke. 3.3 Det lejede kan alene anvendes til jordbrugsformål i form af kolonihaver og hertil naturligt knyttede anvendelsesformå, og det lejedes udnyttelse og anvendelse skal ske i overensstemmelse med den for området til enhver tid gældende lokalplanlægning. Det er tilladt på hver havelod at etablere en bygning til ophold samt et redskabsskur/udhus, såfremt dette sker under overholdelse af de for området gældende bestemmelser i lokalplan og regulativer. 3.4 Bortset fra, hvad der måtte følge af den lovlige benyttelse til kolonihaveformå, må Lejers og Fremlejers brug ikke medføre en forurening af det lejede, jf. også pkt. 3.3 og Lejer og dennes fremlejer må ikke uden Udlejers samtykke ændre på antallet af kolonihaver og daghaver. 4. INDIVIDUELLE BEGRÆNSNINGER 4.1 Lejer er forpligtet til at informere og sikre kontraktretligt grundlag i forhold til den fremlejetagende haveforening om de individuelle begrænsninger, der er fastsat i pkt. 4 og 8. Haveforeningen skal i den forbindelse have indskærpet, at tilsidesættelser af disse begrænsninger er en grov misligholdelse af kontrakten. Manglende efterkommelse af påtale fra Udlejers side, kan bl.a. føre til, at Udlejer vil kræve den pågældende fremlejer ekskluderet som medlem af haveforeningen, og ved manglende efterkommelse af dette denne kontrakts ophævelse og i konsekvens heraf fremlejemålets ophævelse. 4.2 Anvendelsen af det lejede skal ske med respekt af den mellem Udlejer og Lejer indgåede aftale om, at kolonihaver beliggende på jord tilhørende Udlejer fra udgangen af âr 2002 skal dyrkes uden brug af pesticider. Dette vil sige, at kemiske midler til beskyttelse, bekæmpelse eller regulering af plantevækst ikke må anvendes på jord tilhørende Udlejer. Derimod kan gødning og mikronæringsstoffer, midler til bekæmpelse eller afværgning af hvirveldyr eller plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om økologisk jordbrugsproduktion godt anvendes, De enkelte havebrugere er således forpligtet til at dyrke haverne uden brug af pesticider.

5 3 4.3 Helårsbeboelse må ikke finde sted på det lejede. Natophold må ikke finde sted i tidsrummet 1. november til 1. april, bortset fra i perioden 20. december til 2. januar, i skolernes vinterferie samt i påskehelligdagene. Dog skal gældende bestemmelser om ophold i lokalplanen altid respekteres. Ingen person må anmelde folkeregisteradresse på det lejede. 4.4 Ved overdragelse af kolonihavelodder er det ikke tilladt nogen at modtage eller kræve vederlag eller betinge sig, at den nye bruger indgår anden retshandel, som ikke er et led i brugsretsaftalen vedrørende kolonihavelodden. 4.5 Uanset bestemmelsen i pkt. 4.4 skal det være tilladt Lejer at fastsætte nærmere regler, hvorefter den fremlejetagende haveforening ved indgåelse af ny brugsretsaftale kan kræve betaling på den ophørende brugers vegne for dennes udgifter til opførelse af bygninger o.l. Udlejer er bekendt med lejers vurderingsregler på tidspunktet for indgåelse af denne kontrakt, og såfremt Lejer ønsker at foretage væsentlige ændringer i disse forelægges Udlejer til udtalelse. 4.6 Lejer forpligter sig, i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledning nr af 26. november 2014, til at sikre, at der føres en venteliste, der er offentligt tilgængeligt, og til at sikre at kolonihaverne tilbydes i prioriteret rækkefølge. 5. LEJENS STøRRELSE OG REGUTERING Den årlige leje for det lejede sammensættes af en grundleje jf. pkt. 5.2 og et evt. byggemodningstillæ9, jf. pkt Den samlede grundleje på Sjælland er på ikrafttrædelsestidspunktet fastsat til kr ,84 årligt, eller kr. I.424,76 kr. pr. kolonihavelod gældende for Beløbet i pkt. 5.2 reguleres med stigningen/faldet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks (årsgennemsnit i 2000= 100). Lejen for 2016 er beregnet ud fra stigningen i forbrugergennemsnittet fra 2013 (årsgennemsnit 129,9) til 2014 (årsgennemsnit 130,6). Lejen vil fremover blive reguleret i overensstemmelse med foranstående principper hvert års 1. januar. For årene 2016,2017,20L8 og 2019 vil der være en ekstraordinær årlig stigning pâ 5 o/o. Jordlejen for 2016 bliver således: (t.424,76 x 130,6 x I,05)1L29,9 = 1.504,06 kr. Beregningen af lejen vil fremadrettet blive beregnet på samme vis, hvor der efter 2019 dog ikke vil blive tillagt den ekstraordinære lejestigning.

6 4 5.4 Ved indgåelsen af nærværende lejeaftale er der ikke af Udlejer afholdt byggemodningsudgifter, som ikke allerede er tilbagebetalt af Lejer, hvorfor der ikke uden særlig aftale herom skal betales byggemodningstillæ9. 6. SKATTER, AFGIFTER OG BIDRAG 6.1 Lejer betaler alle ejendomsskatter (dækningsafgift), afgifter og bidrag, herunder bidrag for vand, vandafledning, driftsbidrag til kloak, rensningsanlæg, renovation, vej- og stibelysning. 6.2 Lejer sikrer, at Haveforeningen som fremlejer bliver forpligtet til at tilmelde de i punkt 6.1 udgifter tíl betaling via Betalingsservice. 7. BETALINGSTIDOG.STED 7.r Den til enhver tid gældende leje, jf. pkt betales efter påkrav halvårligt bagud hver den 30. juni og den 31. december hver gang med halvdelen af den årlige leje. Udlejer fremsender i løbet af hvert års 1. kvartal meddelelse om lejens størrelse og betaling det pågældende år. 7.2 Alle betalinger i henhold til lejeaftalen er pligtige pengeydelser i lejeforholdet, således at Udlejer er berettiget til at hæve lejeaftalen ved for sen betaling.

7 5 8. øvrige FORPLIGTELSER 8.1 Forpligtelser over for det offentlige, således som de foreligger på ikrafttrædelsestidspunktet, eller som de senere måtte opstå med hensyn til det lejede, skal respekteres af Lejer og af den fremlejetagende haveforening. Med hensyn til ejendommens anvendelse til kolonihaver, herunder bebyggelses- og benyttelsesindskrænkninger må Lejer selv føre eventuelle nødvendige forhandlinger med beliggenhedskommunen og andre offentlige myndigheder samt private og afholde de nødvendige udgifter vedrørende etablering og vedligeholdelse af; kloakering, vejog afvandingsforhold, renovation, el- og vandforsyning, bebyggelses- og benyttelsesindskrænkninger m.m. 8.2 Idet omfang Udlejer pålægges at afholde udgifter til etablering eller vedligeholdelse, vil udgiften blive tillagt lejen som tillægsleje jf. punkt Har Lejer eller dennes fremlejer foretaget ændringer, installationer m.v. i det lejede tilhører installationerne Udlejeren. Lejeren eller dennes fremlejer har den fulde vedligeholdelsespligt af de pågældende installationer. Ved lejeforholdes ophør er Lejeren eller dennes fremlejer forpligtet til på Udlejers forlangende at retablere det lejede, med mindre Lejeren eller dennes fremlejer har opført det etablerede med Udlejers samtykke. Lejer og dennes fremlejer er ikke på eget initiativ berettiget til at foretage retablering med mindre dette er særskilt aftalt. 8.4 Alle grundejerforpligtelser i forbindelse med det lejede påhviler Lejer, herunder vedligeholdelse af adgangsveje og stier til og på det lejede og veje ud for det lejede. 8.5 Det lejede inklusiv tilgrænsende skråningsarealer skal holdes i pæn og vel vedligeholdt stand og benyttelsen må ikke medføre gener af nogen art for omgivelser og naboer. 8.6 Lejer og fremlejer skal efterkomme Udlejers anvisninger med hensyn til renholdelse af arealerne. 8.7 Renholdelse - herunder snerydning, samt strøning af salt-/grus i glat føre - af adgangsveje og stier til og på det lejede og veje ud for det lejede, påhviler Lejer. 8.8 Eventuelle anlagte overkørsler til det lejede vedligeholdes af Lejer 8.9 Oprensning af eventuelle grøfter, lovpligtig bekæmpelse af uønskede planter på det lejede eller ud for det lejede, der ikke allerede måtte påhvile andre, påhviler Lejer Beskæring af randbeplantning, der tilhører Udlejer, må kun ske efter forudgående aftale med Udlejer.

8 Vedligeholdelse af eksisterende hegn, herunder klipning af hække påhviler Lejer 8.12 Lejer er pligtig til at deltage iudgiften til drift og vedligeholdelse af de eventuelt Udlejer tilhørende pumpestationer og tilhørende kloakanlæg m.v. på det lejede samt i udgiften til elforbruget til drift af disse anlæ9. 9. MISLIGHOLDELSE 9.1 Misligholdelse af kontrakten, herunder forpligtelsen til rigtig og rettidig betaling af leje, ejendomsskat og afgifter, berettiger Udlejer til at ophæve Kontrakten, hvis Lejer ikke efter skriftligt påkrav herom inden syv hverdage berigtiger det pågældende forhold. 9.2 Opføres bebyggelse i strid med pkt. 3.3, eller modtager Udlejer påkrav om lovliggørelse af eksisterende byggeri, kan Udlejer kræve fremlejemålet ophævet - såvel i forhold til Haveforeningen og som i forhold til den pågældende kolonist, hvis påbud ikke efterkommes. Lejer er forpligtet til at sikre det fornødne aftaleretlige grundlag i forhold til fremlejer og de respektive kolonister herom. Er bebyggelsen ikke fjernet eller bragt i overensstemmelse med pkt. 3.3 inden tre måneder efter Udlejers skriftlige påkrav herom, kan Udlejer kræve lovliggørelse for Lejers eller dennes fremlejer regning. Lejer henvises til at søge regres hos dennes fremlejer eller den pågældende kolonist. 9.3 Overtrædelse af de individuelle begrænsninger i pkt. 4 er grov misligholdelse, der berettiger Udlejer til at ophæve Kontrakten. Ophævelsesprocedure kan dog suspenderes, hvis Lejer godtgør, at der er iværksat effektive skridt med henblik på at bringe misligholdelsen til ophør. 10. LEJEMÂLETS OPHøR OG AFLEVERING 10.1 Ved lejemålets ophør, herunder ophør som følge af misligholdelse af Kontrakten, skal Lejer - medmindre andet skriftlig er aftalt - aflevere det lejede i den stand som det forefindes ved lejeaftalens ophør, og således at grunde er tømte og ryddeliggjorte. Alle anlæg og beplantninger på det lejede tilfalder Udlejer uden vederlag. L0.2 Såfremt lejemålet ophører i kraft af Udlejers opsigelse i medfør af pkt. 2.3, er Lejer berettiget til at aflevere det lejede i den stand det forefindes i på opsigelsestidspunktet under forudsætning af, at der ikke foreligger forhold, som Lejer i øvrigt er forpligtet til at berigtige.

9 Hvis Lejer på ophørsdagen ikke har ryddet det lejede, jf. pkt. 10.1, og dette ikke beror på særskilt aftale, er Udlejer berettiget til at foretage rydning for Lejers regning. Lejer skal betale leje, indtil rydning har fundet sted samt erstatte Udlejer ethvert tab i den anledning. 11. TVISTER 11.1 Retsforholdet ifølge Kontrakten og dens fortolkning afgøres efter dansk ret. Il.2 Alle tvistigheder - herunder ethvert spørgsmål om forståelsen og fortolkning af Kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse - skal så vidt muligt løses mellem parterne imindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part Hvis tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort ved byretten i den retskreds, hvor det lejede er beliggende. L2. FORSIKRING Lz.L Det påhviler Lejer at tegne en grundejeransvarsforsikring med følgende dækningsomfang: Erstatningsansvar for skader tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges lejer som bruger af ejendommen, herunder bl.a. ansvar for skader, der opstår som følge af forsømmelser med hensyn til snerydning, strøning m.v. Forsikringspræmien betales af Lejer eller dennes fremlejer. L2.2 Lejer er forpligtet til enhver tid på udlejers forlangende at dokumentere, at forsikringen holdes i kraft. 13. øvrige BESTEMMELSER 13.1 Lejer er forpligtet til at underkaste sig eventuelle ændringer i Kontrakten, uanset om ændringerne er mere byrdefulde for Lejer, såfremt sådanne ændringer e( nødvendiggjort af krav fra myndigheder, herunder krav som følge af ændret lovgivning. t3.2 Lejer er berettiget til for egen regning at lade Kontrakten tinglyse på det lejede

10 8 L4. UNDERSKRIFTER 14.I Kontrakten underskrives i to originale eksemplarer Dato ls It 2015 Dato: Zlb/ /ø, For Udlejer For Lejer Lene Sørensen Enhedschef Natur- & Jordfordeling Preben n Forman Kolonihaveforbundet Tiltrådt af F manden for kredsen

11 's lsr r3û 1d Skelgårde Tåmby tfk, Èat +{ e *;i I 9d Kgs. St. Enge, Tåmby k 9b.l'r r-', 1. "I, I ffi q 'Ër 1 t ñ" &'c' : Ë! I b. á Þ é Viberup By, Tåmby þ" tar f{ È ê 1, ii 't5h 1 g {ir rr-l t:[":;; li,l r. I V l':.;l.'l {1 i i, "..! ti! 4E Iu ec *&l!f Ê t il" +F A3 Elilag 1 til lejekontrakt H/F Nordre Vang l,þìrßlêr: lulah.n. 15C 15d og 15e Skeþårde,Îårnby Þbr."2,xg'2 rg 0 0 {cc I 'ì ÍÍê rêltii å æ'tìál'lb Êrdd3f'èJðei râ gèrdþg å'iîêlrlèxof tf3 Lfi fjø- og F ødevareministeriet ll atu rerhverus þre le en -Éurr h!'flalè Sr18S00CC m

Lejekontrakt. om leje af "sommerbyen Rønhøjgård" t l kolonihaveformål. mellem. Miljø- og Fødevareministeriet. Kolonihaveforbundet

Lejekontrakt. om leje af sommerbyen Rønhøjgård t l kolonihaveformål. mellem. Miljø- og Fødevareministeriet. Kolonihaveforbundet , Lejekontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet Natu rerhvervstyrel sen CVR nr. 20 BI 46 L6 Pionér Allé 9 6270 Tønder og Kolonihaveforbundet CVR nr, 16 15 46 28 Frederikssundsvej 304 A 2700 Brønshøj

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejekontrakt. om leje af '111F Islegaard" til kolonihaveformål. mellem. Miljø- og Fødevareministeriet. Kolonihaveforbundet

Lejekontrakt. om leje af '111F Islegaard til kolonihaveformål. mellem. Miljø- og Fødevareministeriet. Kolonihaveforbundet r Lejekontrakt mellem Miljø- og Fødevareministeriet Natu rerhvervstyrelsen CVR nr. 20 Bt 46 16 Pionér Allé 9 6270 Tønder og Kolonihaveforbundet CVR nr. 16 LS 4628 Frederikssundsvej 304 A 2700 Brønshøj

Læs mere

Landbrug cg Fisker! Lejekontra kt. mellem. FødevareErhverv. CVR nr piondr A Tønder. (" Udlejer')

Landbrug cg Fisker! Lejekontra kt. mellem. FødevareErhverv. CVR nr piondr A Tønder. ( Udlejer') Mlnisteriet fon Fødevarer, FødevareErhverv Landbrug cg Fisker! Lejekontra kt mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv CVR nr. 20 81 46 16 piondr A116 9 6270 Tønder (" Udlejer')

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015)

Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015) H O R S E N S K O M M U N E Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015) Horsens Kommune, (i det følgende kaldet Ejer) udlejer herved til Sydøstjyllands Kolonihave Kreds (i det følgende kaldet kredsen) det Horsens

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Lejekontrakt. Slagelse Kommune

Lejekontrakt. Slagelse Kommune Lejekontrakt Mellem Slagelse Kommune Og Kolonihaveforbundets Vestsjællands Kreds Haveforeningerne Etterbjerg, Mønsterkolonien, Nørrevang, Skovly, Søndervang og Østervang 1 Parterne Mellem Slagelse Kommune

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Lejekontrakt. Esbjerg Kommune (EK) udlejer til Kolonihaveforbundet Esbjerg Kreds (Kf) følgende arealer

Lejekontrakt. Esbjerg Kommune (EK) udlejer til Kolonihaveforbundet Esbjerg Kreds (Kf) følgende arealer Lejekontrakt Esbjerg Kommune (EK) udlejer til Kolonihaveforbundet Esbjerg Kreds (Kf) følgende arealer 1. matr.nr. Bryndumdam, Bryndum 4g (haveforeningen Bryndumdam) 2. matr.nr. Fovrfeld By, Guldager 4ck

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE

KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE Imellem Kolonihaveforbundet for Danmark og H/F Sundbyvang, i det følgende kaldet henholdsvis Forbundet og foreningen, oprettes hermed følgende genudlejningsaftale:

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej Faxe. Cvr.nr (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej Faxe. Cvr.nr (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende KONTRAKT Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 AREAL Furesø Kommune forpagter til Flemming

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Haveforeningen Grundet HF Grundet 1, 7100 Vejle.

Haveforeningen Grundet HF Grundet 1, 7100 Vejle. HF Grundet 1, 7100 Vejle. Vedtægter for Haveforeningen Grundet 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune 2. Foreningen er

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Dato: XXXX J.nr. NST-523-00729 Tidsbegrænset lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen Hovedstaden, Dyrehaven 6 2930 Klampenborg (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf: 21348786 www.pindemosen.

Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf: 21348786 www.pindemosen. Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf: 21348786 www.pindemosen.dk VEDTÆGTER Vedtaget på Haveforeningen Pindemosens generalforsamling 14. april

Læs mere

Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus

Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus Indholdsfortegnelse Nr. Emne Side 0. Parterne 2 1. Brugsgenstanden 3 2. Anvendelse 3 3. Ikrafttræden/overtagelse 4 4. Opsigelse/ophør 5 5. Fremleje

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 1. Formål med bestemmelserne Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Lejeafgift m.m.

JAGTLEJEKONTRAKT. Lejeafgift m.m. Naturstyrelsen Vendsyssel J.nr. NST-52401-00160 Ref. MSH Den 10. februar 2015 JAGTLEJEKONTRAKT Mellem Naturstyrelsen Vendsyssel som udlejer og som lejer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2013... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

Grundlejekontrakt. mellem. Part 1: Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 CVR. nr (i det følgende benævnt udlejer ) Part 2:

Grundlejekontrakt. mellem. Part 1: Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 CVR. nr (i det følgende benævnt udlejer ) Part 2: Grundlejekontrakt mellem Part 1: Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 CVR. nr. 31433177 (i det følgende benævnt lejer ) og Part 2: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Lejekontrakt til bygning på Bryggergårdsvej 2C, 2600 Glostrup

Lejekontrakt til bygning på Bryggergårdsvej 2C, 2600 Glostrup Sag nr. 161631/HCF Lejekontrakt til bygning på Bryggergårdsvej 2C, 2600 Glostrup Mellem Glostrup Kommune og Biografforeningen Sofarækken Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

Aftale om brugsret. mellem. Københavns Kommune. Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen

Aftale om brugsret. mellem. Københavns Kommune. Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen Aftale om brugsret mellem Københavns Kommune og Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen År 2018 ** dag, den **. ** er indgået følgende mellem Københavns Kommune Cvr.nr. 64942212 Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Lejekontrakt. Mellem udlejer: Kolding Kommune By- og Udviklilngsforvaltningen Nytorv Kolding Cvr. Nr Tlf

Lejekontrakt. Mellem udlejer: Kolding Kommune By- og Udviklilngsforvaltningen Nytorv Kolding Cvr. Nr Tlf Lejekontrakt Mellem udlejer: Kolding Kommune By- og Udviklilngsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Cvr. Nr. 29189897 Tlf. 79 79 79 79 og lejer: Kolding Miniby Elvej 2 6000 Kolding Cvr. nr. 31716179 Tlf.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 15. juli 2019. Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 7, 8920 Randers Nv. (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere