SULDRUP MASKINFORRETNING A/S. Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SULDRUP MASKINFORRETNING A/S. Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup"

Transkript

1 Center Natur og Miljø SULDRUP MASKINFORRETNING A/S Hjortholmvej Suldrup Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: P Ref.: Kirsten Hansen Telefon: Dato: Tilladelse til tilslutning af processpildevand fra en vaskeplads ved Suldrup Maskinforretning A/S, matr. nr. 7dp, Suldrup By, Suldrup beliggende Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg via spildevandsledningen Virksomhedens navn: Suldrup Maskinforretning A/S (binavn: SUMA A/S) Virksomhedens ejer: Aktieselskab tilhørende Hornumgård ApS CVR-nr.: Matr. nr.: 7dp Ejerlav: Suldrup By, Suldrup Adresse: Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup Ejendommes ejer Ib Andresen Industri A/S (CVR ) Ansøger: Lars Pedersen & Søn A/S (CVR ) på vegne af Suldrup Maskinforretning A/S Tilsynsmyndighed: Rebild Kommune, Center Natur og Miljø Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Vilkår Denne tilladelse omfatter Generelt Indretning og drift Renseforanstaltninger Brug af rengørings- og sæbeprodukter Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Prøvetagning og analyse Kontrolregler Kontrol af drift Baggrund Miljøteknisk beskrivelse Beliggenhed og planforhold Indretning og drift Spildevandets karakteristika Miljøteknisk vurdering Indretning og drift Spildevandsstrømme og sandfangets/olieudskillerens kapacitet Miljøfremmede stoffer i spildevandet Kontrolprogram Samlet miljøteknisk vurdering Udtalelser Generelle oplysninger Klagevejledning Aktindsigt Underretning...18 Bilagsliste...19 Kopi til...19 Side 2 af 19

3 1 Afgørelse Rebild Kommune, Center Natur og Miljø (herefter benævnt Rebild Kommune og/eller kommunen ) meddeler hermed Suldrup Maskinforretning A/S, Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup, CVR nr , tilladelse til tilslutning af spildevand fra en vaskeplads for vask af landbrugsmaskiner og traktorer, beliggende på matr. nr. 7dp, Suldrup By, Suldrup, Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup, til spildevandsforsyningsselskabets (herefter benævnt Rebild Vand & Spildevands A/S ) spildevandsanlæg via spildevandsledningen/-systemet. Tilladelsen meddeles i henhold til 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven 1 og i henhold til spildevandsbekendtgørelsen 2. Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuelt godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. 2 Vilkår 2.1 Denne tilladelse omfatter Tilslutning af spildevand fra en ny overdækket vaskeplads (for placering se bilag 1) til Rebild Vand og Spildevands A/S s spildevandssystem via spildevandsledningen Tilladelsen omfatter således ikke afledning af spildevand fra andre indretninger eller fra andre aktiviteter på adressen end som nævnt i vilkår Generelt Tilladelsen er gældende fra dags dato Sker der uheld, hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier, skal 3 : afløbet straks stoppes, og virksomheden straks kontakte Miljøvagten gennem politiet på telefon nr Senest 14 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt en rapport til Rebild Kommune. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt indeholde beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 med senere ændring. 2 Bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 3 Jf. 71 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 med senere ændring. Side 3 af 19

4 2.2.4 Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal være på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige Spildevandet må ikke give anledning til giftige eller eksplosive gasarter i kloak og brønde Afledningen af spildevandet til Rebild Vand & Spildevands A/S s spildevandssystem via spildevandsledningen skal ske i overensstemmelse med de oplysninger, som Rebild Kommune har modtaget fra virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af nærværende spildevandtilladelse samt tilladelsens forudsætninger Der må ikke foretages ændringer i virksomhedens interne spildevandsafløbssystem. Såfremt der ønskes ændret på indretning eller drift af systemet i forhold til de fremsendte oplysninger og materiale, som vil have indflydelse på spildevandet, der afledes til Rebild Vand & Spildevand A/S s kloaksystem, skal Rebild Kommune forinden ansøges herom. Opdaterede oplysninger skal sendes til kommunen senest 4 uger inden, ændringen ønskes gennemført. Kommunen vil tage stilling til, om ændringer kræver fornyelse af tilslutningstilladelsen Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester Kloak- og øvrigt anlægsarbejde som f.eks. belægninger mv. i henhold til vilkår fastsat i denne tilladelse skal være udført senest 6 måneder efter dags dato Kloakmesteren skal senest 14 dage efter at kloakarbejdet er afsluttet, tilsende Rebild Kommune en færdigmelding af udført kloakarbejde samt en opdateret kloaktegning, hvoraf det tydeligt fremgår, at spildevandet fra vaskepladsen ledes til Rebild Vand & Spildevand A/S s kloaksystem via spildevandsledningen. 2.3 Indretning og drift Vaskepladsen skal være indrettet med en tæt belægning, der er egnet til aktiviteterne på pladsen (med tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet, som f.eks. armeret beton) Vaskepladsens belægning skal løbende inspiceres. Væsentlige skader i belægningen skal straks udbedres. I tvivlstilfælde kontaktes Rebild Kommune Vaskepladsen skal hæves mindst 5 cm over terræn for sikring mod til-/indløb af overfladevand fra arealer udenfor vaskepladsen. Der skal på vaskepladsen etableres et fald mod sandfang for at sikre effektiv afledning af vandet fra vaskepladsen Der må ikke kunne ske opstuvning af spildevand på vaskepladsen, der bevirker, at vandet løber utilsigtet til andre systemer eller recipienter. 2.4 Renseforanstaltninger Alt processpildevand fra vaskepladsen skal ledes gennem spildevandsanlæg bestående af sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd. Spildevandsanlægget skal etableres inden tilslutning af spildevandet til Rebild Vand & Spildevands A/S s spildevandssystem. Der må ikke ledes andre typer spildevand til spildevandsanlægget. 4 Jf. 2 i bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Side 4 af 19

5 2.4.2 Sandfanget skal løbende inspiceres og skal renses for eventuelt indhold af slam og andre urenheder, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, dog mindst en gang årligt 5. Affald, som stammer fra sandfanget, skal bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager, registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister (se link: alternativt til I/S Reno-Nord Der må ikke etableres vandlås før udskilleren, da vandlåsen kan opsamle eksplosive dampe Olieudskilleren skal være af typen koalescensudskiller, udstyret med elektronisk olie- /lagtykkelsesalarm (flydelag), og monteret med flydelukke, der lukker for afløbssiden Driften, herunder tømning af olieudskilleren, skal ske i overensstemmelse med følgende 5 : Olieudskilleren skal senest tømmes, når den indeholder 75 % af det samlede opsamlingsvolumen, dog mindst én gang årligt. Ved tømning af olieudskilleren skal også det bundfældende materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov, dog mindst én gang årligt. Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. I forbindelse med hver tømning, og mindst en gang årligt, skal olieudskillerne inspiceres. Inspektionen skal ske af tom olieudskiller. Resultatet af eftersyn indføjes i en driftsjournal, jf. vilkår Affald, som stammer fra olieudskilleren, bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager, registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister (se link: alternativt til I/S Reno-Nord. Koalescensfilter skal kontrolleres ved hver tømning. Flydelukke skal kontrolleres og kalibreres efter leverandørens anvisninger ved hver tømning Virksomheden skal sørge for, at der er fri adgang til sandfanget og olieudskilleren, og området omkring sandfanget og olieudskilleren skal holdes ryddet, så tømning kan foretages uhindret Olieudskilleren skal tæthedsprøves i overensstemmelse med norm DS 455 for tæthed af afløbssystemer i jord, eller tilsvarende norm. Prøvningstiden efter DS 455 skal dog øges fra 10 minutter til mindst en time. Hvis der konstateres lækage, skal anlægget udbedres, så den ved en ny tæthedsprøvning viser sig værende tæt. Tæthedsprøvningen skal udføres senest 2 måneder efter dags dato, og resultatet af tæthedsprøvningen skal fremsendes til Rebild Kommune, så snart det foreligger. Herefter skal olieudskilleren regelmæssigt tæthedsprøves mindst hvert 10. år Hvis der ved tømning, bundsugning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, eller der konstateres andre uregelmæssigheder, skal installationen straks efterses og skaden udbedres efter retningslinjerne i SBI-anvisning nr. 255 af 2015 eller tilsvarende gældende anvisning. Rebild Kommune skal straks underrettes om det konstaterede. 5 Jf. 18 i Rebild Kommune Regulativ for erhvervsaffald gældende fra d Side 5 af 19

6 2.4.9 Der skal etableres en prøveudtagningsbrønd anbragt efter afløb fra olieudskilleren og inden tilslutning til Rebild Vand & Spildevand A/S s kloak. Prøvetagningsbrønden skal udføres således, at det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige, at der skal kunne udtages en vandprøve i en frit faldende vandstråle Der skal i brønden være mulighed for udtagning af en prøve af spildevand udelukkende fra vaskepladsen og uden sammenblanding med andet spildevand. 2.5 Brug af rengørings- og sæbeprodukter Virksomheden må kun anvende vaskemiddel, som kan dokumenteres uden indhold af A- og/eller B-stoffer Vaskeproduktet skal til enhver tid opbevares på forsvarlig vis, og således at der ved spild eller uheld ikke kan ske afledning til det omliggende terræn eller til Rebild Vand & Spildevand A/S s kloaksystem Olie- og kemikaliespild skal straks efter spild opsamles fra vaskepladsen for at sikre, at olie og kemikalie ikke afledes til spildevandsystemet For at opnå størst mulig virkningsgrad for udskilleren skal forbruget af vaskemiddel være mindst muligt og/eller skal følge leverandørens anvisninger. 2.6 Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskepladsen skal overholde følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Faste parametre der skal analyseres for Max årsvandmængde 80 m 3 /år Opgørelse af vandforbrug Mineralsk olie 20 mg/l DS/R 209 Suspenderet stof 500 mg/l DS/EN 872 eller Referencelaboratoriets gældende metodedatablad Nitrifikationshæmning (1) 50 % ISO 9509:19891 ph (2) 6,5 9,0 - DS 287 Temperatur 35 C Termometer el. ved kontinuerlig registrering (1) Grænseværdien på 50 % er et absolutkrav. Nitrifikationshæmning i intervallet % udløser undersøgelser, der har til formål at belyse hvilke forhold, der giver anledning til nitrifikationshæmningen. (2) Absolut krav Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskepladsen skal i forbindelse med den første prøvetagning overholde følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Parametre der skal analyseres for i forbindelse med den første prøvetagning Cadmium (Cd) (2,3,4) 3 µg/l Kobber (Cu) (2,3,5) 100 µg/l Bly (Pb) (2,3,4) 100 µg/l Zink (Zn) (2,3,4) 3000 µg/l DEHP (4) 7 µg/l Referencelaboratoriets gældende metodedatablad Som slampakken (MST 1997) modificeret til spildevandsprøver Side 6 af 19

7 (3) Prøverne oplukkes efter DS 259 eller DS/EN ISO :2003. ikke standardiseret eller Referencelaboratoriets gældende metodedatablad (4) Skal analyseres for i forbindelse med den allerførste prøvetagning, hvorefter Rebild Kommune tager stilling til, hvorvidt analyseprogrammet for parameteret skal fortsættes. (5) Tilsigtet grænseværdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen Efter at Rebild Kommune har modtaget resultaterne fra den første spildevandsanalyse, vil kommunen vurdere resultaterne og tage stilling til, om virksomheden fortsat skal analysere spildevandet for de i vilkår anførte parametre. 2.7 Prøvetagning og analyse Til verifikation af at processpildevandet overholder de i vilkår fastsatte grænseværdier, skal der to gange om året fra prøvetagningsbrønden udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår nævnte parametre. Første prøvetagning og analysering skal gennemføres senest 2 måneder efter, at vaskepladsen er blevet færdigetableret (jf. vilkår 2.2.9) I forbindelse med den første prøvetagning skal spildevandet analyseres for cadmium, kobber, bly, zink og DEHP, jf. vilkår Ligger resultaterne for de parametre i en sikker afstand fra grænseværdierne, bliver de relevante parametre fjernet fra analyseprogrammet. Viser det sig, at resultaterne for de parametre ligger tæt på eller overskrider grænseværdierne fastsatte i vilkår 2.6.2, skal virksomheden fortsat analysere spildevandet for den eller de pågældende parametre De i vilkår og nævnte spildevandsprøver udtages under vask som blanding af 5 jævnt fordelt stikprøver. Prøverne udtages efter afløb fra olieudskillerne og inden tilslutning til Rebild Vand & Spildevand A/S s kloak uden sammenblanding med andet spildevand Prøvetagning, analyse og rapportering skal udføres af et akkrediteret laboratorium Analyserne udføres efter de i vilkår og anførte metoder, medmindre andet aftales mellem laboratorium og Rebild Kommune Analyseresultaterne skal fremsendes til Rebild Kommune senest en måned efter, at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. 2.8 Kontrolregler Ved vurdering af om grænseværdierne i vilkår og er overholdt, må grænseværdierne ikke overskrides på noget tidspunkt (absolut krav) Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden sende en redegørelse for overskridelsen til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, senest en måned efter, at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. Redegørelsen skal bl.a. indeholde forklaring på, hvorfor kravværdierne ikke er blevet overholdt, om der blev foretaget nogen foranstaltninger, for at overskridelsen ikke sker igen, og om der blev foretaget nogen ændringer i processerne, som kan have betydning for spildevandet afledt fra vaskepladsen. Side 7 af 19

8 2.8.3 Rebild Kommune vil på baggrund af redegørelsen fra virksomheden vurdere, om det er nødvendigt at lade udtage flere prøver til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet Hvis Rebild Kommune vurderer, at virksomheden skal lade udtage ekstra prøver til verifikation af analyseresultatet, jf. vilkår 2.8.2, skal prøverne udtages senest en måned efter, at Rebild Kommune har anmodet virksomheden om dette Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.8.4, viser, at grænseværdien er overholdt, anses udlederkravet ikke for overskredet, og kontrolniveau to prøver om året bibeholdes ved egenkontrollen Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.8.4, viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage fire prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet De herved forekomne analyseresultater behandles efter vilkår Viser det sig, at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til det oprindelige, dvs. to prøver per år Viser det sig, at enkelte stoffer overholder grænseværdierne indenfor en bred margin i fire på hinanden følgende prøver, kan Rebild Kommune begrænse kontrollen eller evt. helt fjerne den for de pågældende stoffer. En eventuel afgørelse herom skal udarbejdes som et tillæg til den nærværende tilladelse Alle udgifter i forbindelse med egenkontrol afholdes af virksomheden. 2.9 Kontrol af drift Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: Årsforbrug af vand til vaskepladsen. Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller inkl. oplysninger om opsamlet mængde af olie, jf. vilkår og Resultatet af eftersyn af olieudskilleranlæg, jf. vilkår Resultatet af tæthedsprøvning af olieudskilleranlæg, jf. vilkår Årsforbrug af rense- og vaskemidler. Analyseprogrammet Driftsjournalerne skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende. 3 Baggrund Lars Pedersen & Søn A/S har på vegne af Suldrup Maskinforretning A/S til Rebild Kommune sendt en anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde samt en ansøgning om tilslutning af processpildevand fra en ny vaskeplads, beliggende Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup. Anmeldelsen og ansøgningen blev modtaget af kommunen den 26. juni Efterfølgende har Rebild Kommune, senest den 22. februar 2016, fået nye og supplerende oplysninger vedrørende vaskepladsens indretning, idet Rebild Kommune - for at kunne udarbejde en tilslutningstilladelse til vaskepladsen - har anmodet virksomheden om supplerende oplysninger angående bl.a. pladsens indretning, vaskeprocesser, renseforanstaltninger og opdateret kloaktegning. Følgende materiale danner således baggrund for sagen: Side 8 af 19

9 Diverse korrespondance med og modtagelse af supplerende oplysninger fra virksomheden vedr. vaskepladsen under sagsbehandlingsforløbet, dvs. i perioden 9. oktober 2014 til 22. februar Rebild Kommune Spildevandsplan Orienterende forureningsundersøgelse af 11. november Lars Pedersen og Søn A/S s anmeldelse af påbegyndelse af kloakarbejde af den 26. juni Tilsynsbrev og rapport vedr. miljøtilsyn af 16. maj Lokalplan nr. 60 af 28. januar Kommunens tilladelse af 3. oktober 1984 til tilslutning af husspildevand til offentlig kloak. Suldrup Entreprenørforretning A/S ansøgning af 31. august 1984 om tilladelse til tilslutning af husspildevand til offentligt kloak. Kommunens tilladelse af 9. september 1980 til fortsat afledning af tag- og overfladevand til eksisterende siveanlæg, samt tinglyst deklaration af vedr. tålepligt på ejendommen matr. 7dp, Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup. På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune ovenfor anførte vilkår for tilslutning af processpildevand fra vaskepladsen til Rebild Vand & Spildevand A/S s spildevandssystem. 4 Miljøteknisk beskrivelse 4.1 Beliggenhed og planforhold Virksomheden Suldrup Maskinforretning A/S er beliggende matr. nr. 7dp, Suldrup By, Suldrup, Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup. Matriklen er omfattet af lokalplan nr. 60. Virksomheden ligger således i byzone i et erhvervsområde. Området er omfattet af Spildevandsplan for Rebild Kommune og ligger i kloakopland B04.3, som er privatejet. På området findes spildevandskloakering. Der er i 1985 etableret en privat spildevandstrykledning for husspildevand fra ejendommen Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup og ca. 250 meter i nordlig retning langs Årestrupvej til forsyningsselskabets spildevandsledning, mens tag- og overfladevand nedsives lokalt på nabomatriklen 7d, Suldrup By, Suldrup, Hjortholmvej 15, 9541 Suldrup. Overfladevand fra befæstede arealer passerer et olieudskilleranlæg (OBU1), forinden vandet ledes til siveanlægget. Virksomheden ligger i nitratfølsomt indvindingsområde, hvor der er fastsat indsats med hensyn til nitrat. En del af matriklen, herunder området hvor vaskepladsen er placeret, ligger i OSD område (område med særlige drikkevandsinteresser), mens den øvrige del af matriklen ligger i OD (områder med drikkevandsinteresser). Derudover ligger dele af matriklen indenfor indvindingsopland for Suldrup- Hjedsbæk Vandværk. Overfladevand fra befæstede arealer (vejvand fra udendørs oplags- og P-arealer) samt tagvand Overfladevand fra befæstede arealer føres via et eksisterende olie- og benzinudskilleranlæg (OBU1) til en brønd i den nordlige ende af matrikel 7dp, Suldrup By, Suldrup, se bilag 2. Olieudskilleranlægget (OBU1) er placeret øst for brønden, og er på ældre kortmateriale opgivet som 1000/ø125, dvs. med en kapacitet på l og diameteren 125 cm 6. Side 9 af 19

10 Tagvand ledes til samme brønd, dog passerer tagvandet ikke olie- og benzinudskilleranlægget. Fra brønden ledes vandet i nordvestlig retning over/under Hjortholmvej til en brønd, placeret på matrikel 7ah, Suldrup By, Suldrup (tidligere hørende til matrikel 7d, Suldrup By, Suldrup). Derfra ledes vandet videre mod nord over/under Aarestrupvej til et nedsivningsanlæg, beliggende matr. nr. 7d, Suldrup By, Suldrup, se bilag 3. Der findes ingen vandboringer i en afstand fra nedsivningsanlægget på mindre end 300 meter. Der er i brev af den 9. september 1980 meddelt tilladelse til fortsat afledning af overfladevand til det eksisterende siveanlæg, idet vandet fra det befæstede areal forinden udledning skal passere benzin- og olieudskiller. Tagvand må ikke tilføres udskilleren. Anlægget er den 27. september 1983 sikret ved tinglyst deklaration for matr. 7d, Suldrup By, Suldrup. Siden meddelelse af denne nedsivningstilladelse har virksomheden dels udvidet bygningsmassen, dels forøget befæstningsgraden. Dvs., at den samlede mængde tag- og overfladevand, der afledes, er forøget. Endvidere oplyser nuværende virksomhed, at der i dag er etableret ca. 50 P-pladser i forbindelse med de befæstede arealer. Der er således sket ændringer i anvendelsen af de befæstede arealer, hvilket kan betyde ændringer i spildevandets sammensætning. Det kan på det oplyste og foreliggende grundlag forventes, at der på sigt vil blive foretaget en revurdering af, hvorvidt virksomheden forsat vil kunne nedsive spildevandet fra tage og befæstede arealer i hht. tilladelsen af Dette forhold vil dog i givet fald blive behandlet særskilt, og vil ikke berøre nærværende afgørelse. Gulvafløb i bygning 4 Der findes et gulvafløb i bygning 4. Virksomheden oplyser, at dette bygningsafsnit alene benyttes til lagerformål, og at der ikke findes oplag af olie eller kemikalier, ligesom der ikke foregår nogen form for produktion i dette bygningsafsnit. Endvidere oplyses det, at dette afløb er etableret, således at der er en niveauforskel på ca. 0,5-1 meter, hvorved der ikke utilsigtet kan afledes via dette afløb. Det er uvist, hvortil afledningen fra dette afløb sker, men det formodes, at det sker til nedsivningsanlægget, enten via eller udenom olieudskilleranlægget. Det vurderes, at dette afløb er af underordnet betydning, hvorfor der ikke tages yderligere stilling til afløbet i forbindelse med nærværende tilladelse. Husspildevand/sanitært spildevand Sanitært spildevand fra virksomheden afledes via eksisterende trix- og septiktank til brønd etableret i den nordlige ende af matriklen, nordøst for brønden for tag- og overfladevand, se bilag 2. Fra brønden ledes spildevandet via en privat trykledning, ca. 300 meter lang, 110 mm, PVC, 8 l/sek., langs Hjorthøjvej og Aarestrupvej til spildevandsbrønd i den sydlige udkant af Suldrup By, tilkoblet Rebild Vand & Spildevand A/S s spildevandssystem, se bilag 4. Kommunen har ved brev af 3. oktober 1984, under visse betingelser, givet tilladelse til tilslutning af husspildevand til Rebild Vand & Spildevand A/S s kloak. Spildevand fra vaskepladsen 6 Jf. Olaf Forchhammer, Vejledning nr. 1 i afløbsfaget, 5. udg., 1947, figur 41, link: Side 10 af 19

11 Spildevand fra overdækket vaskeplads, etableret i november 2014, afledes via nyt sandfang og nyt koalescensolieudskilleranlæg (OBU2) til samme spildevandsledning som for husspildevand og som er tilkoblet Rebild Vand & Spildevand A/S s spildevandssystem. Ejendommen, hvor vaskepladsen ligger, er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven 7. Kortlægningen er sket, idet der har været korn- og foderstofvirksomhed med gødningsoplag på ejendommen i perioden 1967 ca. 1976, stålpladefabrik i perioden , samt maskinværksted siden Ejendommen er endvidere omfattet af områdeklassificering i hht. jordforureningsloven. For præcis placering af anlæg og aktiviteter, herunder vaskepladsen, se bilag 1 og bilag Indretning og drift Generelt om virksomheden Suldrup Maskinforretning A/S, med binavnet SUMAS A/S, beskæftiger sig med levering af traktorer og landbrugsmaskiner. Endvidere udfører firmaet serviceopgaver på traktorer, mejetærskere og maskiner samt en del montage- og vedligeholdelsesopgaver på staldinventar. Virksomheden udfører reparationer samt yder reservedelsforsyning indenfor nye og brugte traktorer og landbrugsmaskiner samt have- og parkmaskiner Vaskepladsen Vaskepladsen blev etableret i november Vaskepladsens areal er på 75 m 2 (7,5 x 10 meter) og pladsen er overdækket med et skråtstillet tag lavet af stålplader. Taget er oplyst værende 5 meter højt, og lukket på den ene gavlside og på den ene langside. For at forhindre tilløb af overfladevand mv. fra arealet udenfor vaskepladsens afgrænsning er vaskepladsen hævet over terræn. Endvidere er etableret fald på pladsen mod afløb til sandfang for at sikre en effektiv afledning af vandet fra vaskepladsen. For at undgå nedsivning af processpildevandet fra vaskepladsen til jord, er belægningen udført i armeret beton. Vaskepladsen bruges til vask af landbrugsmaskiner og traktorer, men oftest vaskes der enkelte maskindele eller dele af traktorer. Der vaskes i gennemsnit 2-3 gange dagligt, i alt ca. 20 minutter dagligt. Sammenlagt skønnes det, at vaskepladsen anvendes ca. 1,5-2 timer om ugen. Vaskepladsen benyttes kun mellem kl. 7:30 og 16:00 på hverdage. Som regel bruges der hedvandsrenser med ca. 40 C varmt vand. Højtrykshedvandsrenseren kan levere en maksimal vandmænge på 18 l/min (0,3 l/s). Det skønnes dog, at der typisk maksimalt bruges l/min (0,17-0,25 l/s) vand. Der foregår ikke længerevarende vask med konstant vandforbrug, men for det meste kortvarige punktvask. Der er ikke monteret en separat vandmåler for selve vaskepladsen. Ud fra ovenstående oplysninger kan det beregnes, at der maksimalt bruges liter vand per uge, hvilket giver et årligt forbrug af rent vand på ca m 3. Til vask af de forskellige maskiner og maskindeler anvendes udelukkende Basta Autoshampoo (se datablad i bilag 6). Der bruges maksimalt 15 liter autoshampoo per år Afløbsforhold og renseforanstaltninger Alt spildevand fra vaskepladsen passerer gennem sandfang, olieudskiller, prøvetagningsbrønd og pumpebrønd, før det tilsluttes Rebild Vand & Spildevand A/S s spildevandssystem. 7 Lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015, bekendtgørelse af lov om forurenet jord med senere ændring. Side 11 af 19

12 Ansøgeren har oplyst, at sandfangets volumen er på liter og olieudskilleren er en klasse I olieudskiller med lamelfilter med nominal størrelse (NS) på 6 l/s og olie/fedt opsamlingskapacitet på 150 l. Olieudskilleren er udstyret med alarm samt flydelukke, der lukker for afløbssiden. Inden afløbet til kloakken findes der prøvetagningsbrønd og pumpebrønd. Der findes ikke andre renseforanstaltninger i forbindelse med afløb fra vaskepladsen. 4.3 Spildevandets karakteristika Tilslutningstilladelsen omfatter processpildevand fra vaskepladsen, som ligger ved Suldrup Maskinforretning A/S, og som skal ledes til Rebild Vand & Spildevand A/S s spildevandssystem via spildevandsledning. Rebild Kommune vurderer, at spildevandet fra vask af landbrugsmaskiner og traktorer ved den ansøgte metode hovedsageligt vil indeholde suspenderet stof, fedt og olie (mineralsk olie) samt organiske stoffer fra det anvendte rengørings- og affedtningsprodukt. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan findes tungmetaller og DEHP i spildevandet fra vaskepladsen. Virksomheden har ikke ønsket at lade udtage en indledende spildevandsprøver for at opnå en mere præcis karakterisering af spildevandet. Derfor er der blevet stillet vilkår om, at spildevandet fra vaskepladsen skal analyseres for tungmetaller og DEHP i forbindelse med den første prøvetagning (vilkår 2.7.1). Hvis analyserapporten fra den første spildevandsanalyse viser, at resultaterne for de enkelte tungmetaller og DEHP ligger i en sikker afstand fra grænseværdierne for disse parametre, bliver det fremover ikke gældende at analysere spildevandet for den eller de pågældende parametre. Hvis det derimod viser sig, at resultaterne ligger tæt på grænseværdierne, eller grænseværdierne ikke bliver overholdt for de enkelte parametre, fastholdes krav om at analysere spildevandet for den eller de parametre, hvor grænseværdien er overskredet. 5 Miljøteknisk vurdering 5.1 Indretning og drift Der er i tilladelsen stillet vilkår ( ) til vaskepladsens indretning og drift. Det er bl.a. stillet vilkår om, at vaskepladsen skal hæves min. 5 cm over terræn. Dette er for at sikre mod indløb af overfladevand mv. fra de til pladserne tilstødende udenoms arealer. Derudover er det et ønske, at alle vaskepladser, som har areal over 10 m 2 og som skal tilsluttes spildevandssystemet, etableres med overdækning. Dette ønske stilles med hensyn til spildevandssystemet og for at minimere fortynding af den spildevandsstrøm, der tilledes renseanlægget. Det er i forhold til dimensioneringen af den nødvendige kapacitet af olieudskiller, som hører til vaskepladsen, en fordel, at der ikke tilledes unødige regnvandsmængder. Det som man skal være opmærksom på i dette tilfælde, er således olieudskiller og dens kapacitet. Kommunen vurderer, at olieudskillerens nominelle størrelse ikke er tilstrækkelig til at kunne håndtere vandmængder i tilfælde af regnskyl, ej heller under forudsætning af at pladsen som oplyst, er overdækket, og der til anlægget alene tilledes mindre mængder slagregn. Der er stillet krav om at vaskepladsens areal skal være befæstet og uden synlige revnedannelser. Dette vilkår er stillet på baggrund af, at spildevandet fra vaskepladsen vil kunne indeholde rester af sæbe og olie. Spildevand med indhold af sæbe og olie må ikke udledes på bar jord pga. risikoen for jord- og grundvandsforurening. Rebild Kommune stiller krav om, at spildevandet fra vaskepladsen skal passere sandfang, koalescensudskiller og prøvetagningsbrønd inden udledning til kloakken, da man ønsker at minimere bl.a. Side 12 af 19

13 olie i Rebild Vand & Spildevand A/S s kloak. Der stilles endvidere krav til alarm på olieudskilleren for at undgå utilsigtet udledning af olie til kloaksystemet. Der er stillet krav om, at alt oliespild skal opsamles fra vaskepladsen for at sikre, at olien ikke ender i jord eller til grundvandet. Rebild Kommune CNM vurderer, at risikoen for miljøforurening med de bl.a. ovenfor nævnte vilkår bliver minimeret væsentligt. 5.2 Spildevandsstrømme og sandfangets/olieudskillerens kapacitet Der er blevet vurderet, på baggrund af beregninger for udskillerens nominelle størrelse, jf. DS og DS/EN , om olieudskillerens kapacitet er tilstrækkelig: NS = (Q r + (f x x (Q s1 + Q s2 )) x f d Med overdækning på vaskepladsen, dvs. en overdækning med et grundareal på 7,5 meter x 10 meter med skråtstillet tag i højde af 5 meter, beregnes det regnførende areal af vaskepladsen alene som slagregn, idet der da regnes med slagregn på 1/3 af de to største lodrette flader, der udsættes for slagregn (typisk de nord- og vestvendte flader). Det er oplyst, at pladsen er lukket på 2 sider, dog er ikke angivet hvilke, ligesom det ikke er angivet, i hvilke retning og højder, skråtstillingen af taget er lavet. I worst case beregnes det regnførende areal af vaskepladsen derfor til (1/3 x (7,5 m x 5 m + 10 m x 5 m)) = 29 m 2. Således er Q r = 0,014 x 29 = 0,41 l/s. Vask foregår med højtryksrenser og autoshampoo (sæbe). Ved dimensionering af spildevandssystemet indgår højtryksrenseren med et bidrag på 2 l/s pga. den emulgerende virkning af det højere tryk. Der findes desuden en vandhane/et tapsted på vaskepladsen, som bidrager med 1,0 l/s (for nominel diameter DN 20 (i millimeters)). NB: Tapstedet bidrager alene, såfremt der er tale om et tapsted ud over, hvor højtryksrenseren er tilkoblet. Er der derimod tale om, at det er tapstedet til højtryksrenseren, bortfalder dette bidrag, og et olieudskilleranlæg med en kapacitet på 6 l/s (som etableret) vil være tilstrækkelig. Da virksomheden ikke har indgivet nærmere oplysninger herom, vurderes ud fra worst case, dvs. med udgangspunkt i, at der er tale om et tapsted ud over det tapsted, hvor højtryksrenser er tilkoblet. Brug af sæbe indgår i beregningen med en emulsionsfaktor f x = 2. Densitetsfaktoren f d sættes til 1,5 svarende til en densitet mellem 850 og 900 kg/m 3 og klasse I udskiller. Beregningernes forudsætninger er således som følger: Q r = 0,41 l/s dimensionsgivende regnvandsstrøm (slagregn) Q s1 = 2 l/s - dimensionsgivende spildevandsstrøm (der findes én højtryksrenser) Q s2 = 1,0 l/s - dimensionsgivende spildevandsstrøm (3/4 tappested) F x = 2 emulsionsfaktor (f x = 1 hvis der ikke anvendes sæbe, f x = 2 hvis der anvendes sæbe) F d = 1,5 densitetsfaktor (for diesel og smøreolie og klasse I olieudskiller) Udskillerens nødvendige størrelse er beregnet til: NS = (Q r + (f x x (Q s1 + Q s2 )) x f d = (0,41 + (2 x (2 + 1)) x 1,5 = 9,61 l/s 8 DS Norm for afløbsinstallationer 9 DS/EN Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse Side 13 af 19

14 eller, såfremt der ikke medregnes slagregn: NS = (Q r + (f x x (Q s1 + Q s2 )) x f d = (0 + (2 x (2 + 1)) x 1,5 = 9 l/s Det vurderes således, at der skal vælges en olieudskiller med koalescensfilter med en nominel kapacitet på mindst 10 l/s, der er nærmeste standardstørrelse over det beregnede. Sandfangets volumen beregnes ud fra svær slammængde, som hidrørende fra f.eks. vaskepladser for bygge- og anlægsmaskiner, dvs. ud fra formlen (NS for den valgte udskiller): (NS x 300) / fd = 10 x 300 / 1,5 = liter. Dvs. at der foran udskilleren skal installeres et sandfang på minimum liter volumen. Det er oplyst at sandfanget er på liter, hvilket vurderes tilstrækkeligt. 5.3 Miljøfremmede stoffer i spildevandet Rebild Kommunes vurderinger baseres hovedsageligt på Miljøstyrelsens spildevandsvejledning 10. Miljøstyrelsen har i spildevandsvejledningen opstillet grænseværdier for nogle kemiske stoffer og parametre. Rebild Kommune henholder sig til de fastlagte værdier i den nærværende tilslutningstilladelse. Grænseværdierne er fastsat til de væsentligste parametre, der kan afvige i forhold til indholdet i almindeligt husspildevand og som derfor kan have en væsentlig betydning for kloakkens drift og recipientens tilstand. Derudover opdeler vejledningen organiske stoffer i tre kategorier: Liste A-, B-, eller C-stoffer: Liste A-stoffer stoffer som er uønskede i spildevandet, da de er giftige og svært nedbrydelige. Liste B-stoffer stoffer, som knap er så giftige som A-stofferne, og er ikke let nedbrydelige. Spildevandet evt. indhold af B-stoffer skal begrænses og skal overholde nærmere fastsatte grænseværdier. Liste C-stoffer stoffer, som er let nedbrydelige og/eller ugiftige, og der fastsættes normalt ingen grænseværdier for disse stoffer. De skal dog reguleres ved bedst tilgængelig teknik. Der stilles i vilkår krav til virksomheden om, at der ikke må anvendes produkter, som indeholder liste A- og/eller B-stoffer. Virksomheden bruger kun almindelig autoshampoo, som kan fås i handelen. De fleste autoshampooer, som findes på markedet, indeholder ikke liste A- eller B-stoffer. Rebild Kommune vil dog anbefale, at virksomheden kun bruger svanemærkede produkter. Alt i alt vurderer Rebild Kommune, at forbrug af autoshampoo vil være uproblematisk i forhold til kloaknettet. Udover produktrester kan spildevandet fra vaskepladsen indeholde olie og andre stoffer som f.eks. tungmetaller, som skal kontrolleres inden afledning til kloakken. Derfor er det nødvendigt, at udtage spildevandsprøver for analyser for at sikre, at spildevandet overholder krav til grænseværdier, som bliver fastsat på baggrund af spildevandsvejledningen i vilkår i nærværende tilslutningstilladelse. Det er således stillet krav, jf. vilkår 2.4.9, om etablering af prøvetagningsbrønd efter olieudskilleren, men inden spildevandet bliver tilsluttet Rebild Vand & Spildevand A/S s spildevandssystem. Det er stillet krav til bl.a. olie og fedt, som bl.a. kan indeholde mineralsk olie. Mineralsk olie består af mange forskellige enkeltstoffer, bl.a. organiske stoffer, hvoraf størstedelen er uønsket i miljøet og svært nedbrydelige. Mineralsk olie kan indeholde stoffer, som er kræftfremkaldende, f.eks. PAH (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner). Indhold af olie og fedt i spildevandet skal således kontrolleres inden afledning til kloakken, og på denne baggrund fastsættes der i nærværende tilladelse en grænseværdi på 50 mg/l for olie og fedt for den valgte analysemetode (se vilkår 2.6.1). 10 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Side 14 af 19

15 Da der på vaskepladsen anvendes højtryksrensning og rengøringsmidler (autoshampoo), vil der forekomme olieemulgering, og for at olie/vandblandingen skal nå at separere, bør opholdstiden i olieudskillerne være størst muligt. Med olieudskillernes kapacitet på 6 l/s vurderes spildevandets opholdstid i olieudskilleren at være utilstrækkelig, og der bør etableres et anlæg med kapaciteten 10 l/s. Grænseværdien for ph og suspenderet stof er fastsat af hensyn til driften af kloaksystemet og Aalborg Renseanlæg Vest. Grænseværdien for nitrifikationshæmning (NOx-hæmning) er med for at undersøge spildevandets hæmmende effekt på de biologiske processer i det modtagende anlæg. Spildevandet vil også kunne indeholde tungmetaller og DEHP, som er uønskede i miljøet. De typisk forekommende tungmetaller fra maskinvask er cadmium, bly, kobber og zink. DEHP er uønsket i spildevandet, fordi det er kræftfremkaldende og det er af Miljøstyrelsen mærket som et B-stof. Aktiviteterne på vaskepladsen er af et omfang svarende til en afledning af spildevand på ca. 80 m 3 årligt, og med et sandfang etableret før afløbet forventes størstedelen af tungmetallerne og DEHP at blive tilbageholdt i sandfanget. Idet virksomhedens ledelse ikke har ønsket at udtage spildevandsanalyser i forbindelse med udarbejdelse af den nærværende tilladelse, har Rebild Kommune valgt at stille krav om at analysere spildevandet for de pågældende parametre i forbindelse med den første prøvetagning. Viser det sig, at resultaterne for de enkelte parametre er lave, sammenlignet med grænseværdierne fastsatte i vilkår 2.6.1, kan de efter nærmere aftale med Rebild Kommune blive fjernet fra analyseprogrammet. Såfremt omfanget af vaskeaktiviteterne, som frembringer processpildevand, øges, skal kommunen underrettes, således det kan vurderes, om der skal udarbejdes en ny tilslutningstilladelse. Til dokumentation for at spildevandet kan overholde de af Miljøstyrelsen anbefalede grænseværdier, skal spildevandet analyseres en gang årligt for ph, temperatur, indhold af suspenderet stof, olie og fedt og nitrifikationshæmning. I forbindelse med den første prøvetagning skal spildevander derudover analyseres for bly, cadmium, kobber, zink, DEHP. 5.4 Kontrolprogram Det vurderes, at vaskepladsen hører under kontrolniveau 0 i henhold til vejledningens retningslinjer - primært på grund af den begrænsede spildevandsmængde, der forekommer fra vaskepladsen. Spildevandet indeholder olie og fedt, inkl. mineralsk, olie som er fastsat som et A-stof. I henhold til vejledningen er det dog almindelig udbredt, at spildevand indeholder mindre mængder af mineralsk olie, uden at spildevandet af den grund anses for at være problematisk. Når mineralsk olie kun forekommer i spildevandet i moderat omfang, anbefales det derfor i vejledningen, at kommunen ved identifikation af passende kontrolniveau ser bort fra A-stoffer, der kan henføres til mineralsk olie. Ved kontrolniveau 0 skal virksomheden i henhold til vejledningen lade udtage 1-2 kontrolprøver for karakterisering af spildevand i forbindelse med en ny tilladelse. Viser det sig, ud fra resultaterne af disse kontrolprøver, at spildevandet er problematisk med hensyn til organiske miljøfarlige stoffer og/eller tungmetaller, dvs. disse ligger med koncentrationsniveauer omkring eller over grænseværdierne, kan/vil tilsynsmyndigheden påbyde skærpet kontrol i form af f.eks. prøver til analyse for relevante parametre. Erfaringsmæssigt vurderes det dog, at spildevandet kan indeholde tungmetaller over grænseværdien, hvilket gør, at virksomheden vurderes havende særlige forhold, dvs. omfattet af kontrolniveau I med løbende simpel kontrol med 2-6 prøver pr. år. Prøvetagningsfrekvensen fastsættes således til 2 prøve årlig for standardmetre, som angivet i vilkår 2.6.1, mens den fastsættes som engangskontrol for udvalgte parametre, jf. vilkår Analyseresultaterne afgør herefter, hvorvidt de udvalgte parametre udgår af analyseprogrammet, jf. vilkår og Side 15 af 19

16 Efter ansøgning fra virksomheden er Rebild Kommune indstillet på at nedsætte prøvetagningsfrekvensen og/eller antallet af analyseparametre, hvis analyserne viser stabile resultater med overholdelse af grænseværdierne for de enkelte parametre i fire på hinanden følgende prøver. En evt. ændring af prøveantallet og/eller antallet af analyseparametre vil blive meddelt som et tillæg til/en ændring til tilslutningstilladelsen med klageadgang for virksomheden. Hvis der til gengæld opstår mistanke om, at et anlæg ikke fungerer tilfredsstillende, kan myndigheden efter miljøbeskyttelsesloven påbyde skærpet kontrol af spildevandet afledt til Rebild Vand & Spildevand A/S s spildevandsledning. Til vurdering af omfanget af virksomhedens vaskeaktiviteter og overholdelse af kontrolforanstaltninger fastsættes der krav om, at virksomheden skal føre driftsjournal. Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift, som kan have indflydelse på spildevandsafledningen, skal, inden ændringer foretages, meddeles kommunen, der vil tage stilling til, om dette udløser et behov for ansøgning om revision af vilkårene i nærværende tilladelse. 5.5 Samlet miljøteknisk vurdering Det er Rebild Kommunens samlede vurdering, at tilslutning af spildevandet fra vaskepladsen til Rebild Vand & Spildevand A/S s spildevandssystem ikke vil indebære risiko for kloakken og renseanlægget, hvis grænseværdierne for de enkelte parametre fastsat i nærværende spildevandstilladelse bliver overholdt af virksomheden. 6 Udtalelser Udkastet er den 25. februar 2016 sendt i høring hos Rebild Vand og Spildevand A/S samt hos Aalborg Kloak A/S. Aalborg Kloak A/S har ikke indgivet høringssvar inden udløbet af den angivne svarfrist. Den 16. marts 2016 har Rebild Vand & Spildevand A/S fremsendt følgende høringssvar: Forsyningen har en klar forventning om, at der stilles krav om overdækning i vilkårene, da det er meget vigtigt ikke at få regnvand i spildevandssystemet. (Den slagregn, der måtte komme fra den åbne side kan accepteres og sammenlignes med bagatelgrænsen på 10 m2, hvis der ikke er andre muligheder). Rebild Kommunes bemærkninger til det indkomne høringssvar: Det anses i overensstemmelse med BREF vedrørende spildevandsrensning i den kemiske industri at etablere et tilfredsstillende system til spildevandsopsamling, herunder at sikre en effektiv spildevandsreduktion. Det er derfor BAT at adskille processpildevand fra uforurenet regnvand og andet uforurenet afløbsvand. Det vil være oplagt at realisere dette i forbindelse med etablering af en ny vaskeplads. Vaskepladsen er nyindrettet i forbindelse med nærværende ansøgning om spildevandstilladelse. Det vurderes derfor rimeligt at stille vilkår om en effektiv spildevandsreduktion ved at hindre unødige regnvandsmængder til forsyningens spildevandssystem. Det fremgår af det sagsmateriale, der er anvendt ved udarbejdelse af nærværende tilslutningstilladelse, at den ansøgte vaskeplads er overdækket. Side 16 af 19

17 Der stilledes i høringsudkastet til spildevandstilladelsen ikke direkte vilkår om etablering af overdækning. Derfor tilpasses vilkår således, at det udspecificeres, at tilladelsen gives til tilslutning af processpildevand fra overdækket vaskeplads. Det fremgår af vilkår 2.2.6, at afledningen af spildevand skal ske i overensstemmelse med de under sagsbehandlingen modtagne oplysninger. Det fremgår endvidere af vilkår 2.2.7, at der ikke må foretages ændringer i indretning og drift i forhold til det oplyste, uden forudgående ansøgning herom hos Rebild Kommune. Det vurderes således, at det med de stillede vilkår tilsikres, at forudsætningerne for meddelelsen af tilladelsen, herunder etablering af overdækning af vaskepladsen, kan overholdes. Udkastet er den 29. marts 2016 sendt i høring hos virksomheden Suma A/S, hos ansøger samt hos ejendommens ejer. Ingen af disse har ikke indgivet høringssvar inden udløbet af den angivne svarfrist. 7 Generelle oplysninger Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som er liste A- og/eller B-stoffer, ændring af indretning af vaskepladsen, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen. Rebild Kommune kan i henhold til 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 8 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest mandag den 9. maj 2016 kl. 23:59. Afgørelsen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens påklages af virksomheden selv, Sundhedsstyrelsen og visse landsdækkende organisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Man klager via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Side 17 af 19

18 Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævne, som træffer afgørelse om, hvorvidt ens anmodning kan imødekommes. Virksomheden vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Hvis en tilladelse udnyttes før klagefristens udløb eller før den pågældende tilladelse mv. er behandlet af klagemyndigheden, sker dette på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen 11. Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 11. oktober 2016 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. 9 Aktindsigt Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, jf. forvaltningsloven 12, offentlighedsloven 13 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger Underretning Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen ved Suldrup Maskinforretning A/S til Rebild Vand & Spildevand A/S s -spildevandssystem offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, fra den 11. april Med venlig hilsen Kirsten Hansen Spildevandsmedarbejder 11 Jf. 96 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 19. november 201 med senere ændring. 12 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven. 13 Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen. 14 Lovbekendtgørelse nr af 18. august 2015, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Side 18 af 19

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing RAH Adm A/S Ndr Ringvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til afledning af uforurenet spildevand fra Skørping Skoles cykelvaskeplads, Himmerlandsvej 65, 9530 Støvring, til offentlig kloak

Tilladelse til afledning af uforurenet spildevand fra Skørping Skoles cykelvaskeplads, Himmerlandsvej 65, 9530 Støvring, til offentlig kloak Center Natur og Miljø VEGA landskab att. Signe Hougaard Vesterbro Torv 1-3, 2. 8000 Aarhus C Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-12-15

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk Den 10. september 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS. 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS. 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS 3600 Frederikssund Meddelt af Frederikssund Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Baggrund...4

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere

Generelt om olie- og benzinudskillere Generelt om olie- og benzinudskillere Natur- og miljøafdelingen i Skive Kommune 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Marts 2016 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA BRÆNDSTOFDETAILSALGSANLÆG OG AUTOVASKEAKTIVITETER TIL OFFENTLIG SPILDEVANDSLEDNING FOR Shell Service Holbækvej 13 4520 Svinninge matr. nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2 Center Natur og Miljø Øster Hornum Varmeværk a.m.b.a. Tingager 11, Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-11-15

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 7. april 2016 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA BRÆNDSTOFDETAILSALGSANLÆG OG AUTOVASKEAKTIVITETER SAMT FRA ØVRIGE AUTOVÆRKSTEDSAKTIVITER TIL OFFENTLIG KLOAKLEDNING til Q8 Danmark A/S Tølløsevej

Læs mere

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup Udarbejdet af: Mfjel KS: Ahjen Datablad Tilslutningstilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2. 1.1 Indledning... 2. 1.2 Ejerforhold... 2. 1.3 Beliggenhed... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2. 1.1 Indledning... 2. 1.2 Ejerforhold... 2. 1.3 Beliggenhed... 3 Indholdsfortegnelse 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ejerforhold... 2 1.3 Beliggenhed... 3 1.4 Beskrivelse af spildevand... 3 2. Spildevandsteknisk vurdering... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse Strandens Auto

Spildevandstilladelse Strandens Auto SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Strandens Auto Strandens Auto v/ Søren Sørensen Cordozasvinget 2, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 77413014 Dato for meddelelse: 10. januar 2008 P

Læs mere

1 Vilkår. 1.1 Denne tilladelse omfatter: 1.2 Generelt. COOP Danmark A/S Roskildevej Albertslund

1 Vilkår. 1.1 Denne tilladelse omfatter: 1.2 Generelt. COOP Danmark A/S Roskildevej Albertslund Center Natur og Miljø COOP Danmark A/S Roskildevej 65 2620 Albertslund Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.11.01-P19-5-14 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? 1 2. Valg af

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af:

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af: Hedensted Bilpleje Center Ndr. Fabriksvej 20 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: +4579755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.01.15-P19-17-16

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Center for Kultur, Idræt og byplanlægning, Snekkersten Idrætsanlæg, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

!" #$%#&'()* +,-"" '+ (.'+/.0 1%+"*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9

! #$%#&'()* +,- '+ (.'+/.0 1%+*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9 !" #$%#&'()* +,-"" '+ (.'+/.0 1%+"*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING... 3 STAMOPLYSNINGER... 3 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE OG VILKÅR... 4 LOVGRUNDLAG... 4 GENERELLE FORHOLD...

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras Herningvej 34 A, stuen 4800 Nykøbing F Att.: Merete Leth Hansen 25. NOVEMBER 2015 MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras har på vegne af

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Horsens Kommune har den 2. januar 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning fra jordoverfladen, af vaskevand fra vaskeplads.

Horsens Kommune har den 2. januar 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning fra jordoverfladen, af vaskevand fra vaskeplads. Tyrsted Vognmandsforretning v/niels Rasmussen Dallerupvej 15 8781 Stenderup tyrstedvf@mail.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg MILJØ OG TEKNIK Haas-Meincke A/S Tonsbakken 10 2740 Skovlunde Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE . SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE NYKØBING SYGEHUS NY P-PLADS VED EJEGODVEJ 33, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK & MILJØ XX-NOVEMBER-2015 SAG NR 15/42763 Tilslutningstilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TOTAL E&P DENMARK B.V. Att.: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

Indholdsfortegnelse. TOTAL E&P DENMARK B.V. Att.: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att.: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Langsand Laks A/S Langsand 34 6960 Hvide Sande th@alsco.com jbl@langsand.dk Sagsbehandler Anders Nørskov Stidsen Direkte

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

Olie- og benzinudskillere. i Odense

Olie- og benzinudskillere. i Odense Olie- og benzinudskillere i Odense Olie- og benzinudskillere Odense Renovation A/S administrerer den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere på vegne af Odense Kommune. Og alle nødvendige tømninger

Læs mere

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1.

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing INNOVEST A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Sendt per mail til: info@innovest.dk og hasc@rsforsyning.dk Tilslutningstilladelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand

Ansøgning om tilslutning af spildevand Sendes til: Middelfart Kommune Natur og Miljø afdelingen Østergade 21 5580 Nr. Aaby Sag/akt: Ansøgning om tilslutning af spildevand 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Forsvaret og Forsvarsministerie... Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Den 22. august 2016 Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder Att.: Michael Gärtner Nielsen Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder Att.: Michael Gärtner Nielsen Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder Att.: Michael Gärtner Nielsen Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Skjern Fjernvarme Amba Kongevej 41 6900 Skjern land.by.kultur@rksk.dk Fremsendt elektronisk til CVR-nr.: 46076915 Tilladelse

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/21874 Dok.løbenr.: 346222/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing MK INDUSTRI V/N O FUHRMANN Rundingen 2 6971 Spjald Sendt per e-mail til NO@MK-industri.dk Sagsbehandler Gitte Vestergaard

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping Godkendelse August 2009 Elsegårde Camping Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af bassinområde... 4 3.3. Indretning og drift af bassin... 4 3.4.

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Center Natur og Miljø Leif Madsen Vælderskoven 10 Gravlev 9520 Skørping Sendt via mail: inge@skillingbro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-3-15

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til den 25. november 2015 Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 - tilbageføring af erhvervsformål til jordbrugsformål Forslag 2015 Køge Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 19 for Bjæverskov

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven til offentlig kloak er meddelt til Salling Entreprenørfirma a/s Viumvej 22 7870 Roslev Skive

Læs mere