Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)"

Transkript

1 Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden Rønde cvr registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1. th., 8000 Århus C. Mobil: / CVR:

2 19 1 Indledning: Som institutionens valgte eksterne revisor, skal jeg redegøre for revisionens formål, revisors og ledelsens ansvar vedr. revision og regnskabsaflæggelse, tilrettelæggelse og udførelse af revisionen samt revisors rapportering. Resultatopgørelsen og balancen udviser følgende nøgletal for de sidte 3 regnskabsår til sammenligning: Resultat Aktivsum Egenkapital Revisionens omfang og udførelse: Med hensyn til de generelle forhold omkring revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar henviser jeg til tiltrædelsesprotokollatet 1-3 Revisionen af årsregnskabet er udført efter regnskabsårets udløb og er tilrettelagt ud fra en vurdering af risikoen for væsentlige fejl i de enkelte regnskabsposter og er gennemført ved en vurdering af de væsentligste forretningsgange og interne kontroller, en stikprøvevis gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet og momsbehandlingen af de enkelte poster. Revisionen har endvidere omfattet en undersøgelse af aktivernes tilhørsforhold, tilstedeværelse og forsvarlige værdiansættelse, ligesom jeg har påset, at de af mig bekendte eventuelle forpligtelse er opført i årsregnskabet. 2.1.Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning: Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Godkender ledelsen imidlertid årsregnskabet i dets nuværende form, vil jeg forsyne det med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Jeg gør dog opmærksom på min kommentar under punkt: KOMMENTARER TIL DEN UDFØRTE REVISION : 3.1 Revisionen generelt: I overensstemmelse med god revisionsskik har jeg overbevist mig om beholdningernes tilstedeværelse og vurderingernes forsvarlighed. Jeg har påset, at alle af mig kendte forpligtelser er rigtigt udtrykt i årsregnskabet, og jeg har i øvrigt foretaget de undersøgelser, som jeg har anset for nødvendige. Jeg har gennemgået og analyseret de udestående fordringer, og gældsposter er afstemt ved kontrol til senere betaling. Udgiftsposterne er stikprøvevis kontrolleret til bilag og disses rigtighed, og jeg har påset at konteringerne på de enkelte konti, ligesom periodiseringen er kontrolleret i forhold til bevillingsår kontra regnskabsår.

3 20 Jeg har kontrolleret at bogføringsloven er overholdt og at indberetninger og indbetalinger til det offentlige er foretaget korrekt og rettidigt. REJSEBILAG: skattemæssig dokumentation! Jeg har konstateret at den skattemæssige dokumentation på rejsebilag vedr. rejsebilletter som fortæring og hotelbilag er mangelfuld. SKAT kræver at man på samtlige bilag noterer hvem, der har foretaget rejsen samt hvornår og især HVORFOR. Den skattemæssige begrundelse er den væsentligste, idet SKAT i tilfælde af mangelfuld forklaring vil anse beløbet for at være skattepligtigt indkomst hos modtageren af rejsen. Endvidere skal der på diætbilag hvor man beregner en dagssats pr. rejsedag til fortæring o lign. fremgå hvornår rejsen starter og slutter. Men det er ikke nok at skrive datoen. Klokkeslettet skal også nævnes da man ellers ikke kan se om afrejsedagen og hjemrejsedagen udgør et helt døgn. SKAT vil i tvivlstilfælde anse hele beløbet som skattepligtig indtægt 3.2 Risikovurdering og revisionsstrategi Jeg har gennemgået den regnskabsmæssige forretningsgang og interne kontrolforanstaltninger og vurderet deres hensigtsmæssighed. Jeg har konstateret at der findes en god adskillelse mellem kasserer og bogholder og leder, hvilket styrker en effektiv intern kontrol. Jeg er ved revisionen ikke stødt på forhold, der kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelse. 3.3 It-anvendelse Jeg har konstateret at virksomheden i forbindelse med it-anvendelse anvender et standard program til regnskabsføring og at dette er fuldt ud dokumenteret har en fornuftig adgangskontrol omkring programmer og data tager regelmæssig back-up og at virksomhedens it-anvendelse ikke er særligt risikofyldt, set i forhold til fortsat drift. 3.4 Fejl i bogholderiet og årsregnskabet Under revisionen af balancen vil der ofte konstateres fejl, som alle vil blive rettet inden regnskabsaflæggelsen hvad enten de er væsentlige eller uvæsentlige for regnskabet og billedet af virksomhedens økonomi. Fejlene bliver rettet i samarbejde med bogholderen/den daglige ledelse. Væsentlige og grundlæggende fejl vil blive rapporteret på denne plads i protokollen. Der er for det aflagte regnskabsår ikke fundet væsentlige fejl i bogholderiet og dermed i regnskabet. 3.5 Økonomisk kriminalitet. Jeg er i henhold til Revisorloven pligtig til at påse, at personer i ledelsen ikke har begået betydelig økonomisk kriminalitet og til at rapportere herom til den øvrige ledelse og under visse omstændigheder til lovgivende og kontrollerende myndigheder. Jeg er ikke under min revision stødt på forhold eller indikationer på, at personer i ledelsen har begået økonomisk kriminalitet. 3.6 Bogføringslovens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale mv. Jeg er i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen pligtig til at påse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Det er min opfattelse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. 3.7 Overholdelse af andre lovkrav Jeg har bemærket at foreningen anvender et online lønsystemet til beregning af løn og skat mm. Skatten bliver indberettet med det samme og med de korrekte beløb, og trukket for foreningens bankkonto automatisk. Det sikrer korrekte angivelser og betalinger. Lovkrav fra kulturministeriet omkring regnskabsopstiling, budgetlægning, specifikationer om løn, billetter mv. synes overholdt.

4 Forsikringsforhold Jeg gør for en god ordens skyld opmærksom på, at jeg ikke indestår for, at foreningens forsikringsforhold med hensyn til forsikringssummer mv. er tilstrækkelig. Jeg anbefaler at foreningen jævnligt afholder et møde med dens forsikringsselskab for et gennemgå forsikringerne. 3.9 Ansættelseskontrakter Revisionen omfatter ikke ansættelseskontrakternes fuldstændighed. Jeg skal derfor opfordre ledelsen til løbende at opdatere og ajourføre disse, og sikre sig at alle relevante ansatte er omfattet af ansættelseskontrakter. Har konstateret at der udarbejdes kontrakter på alle ansatte. 4. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET.: Regnskabet er dels opstillet iht. kulturministeriets regnskabsmodeller for teatre og dels iht. egne opstillede budgetter således at disse er direkte sammenlignelige jfr. egnsteateraftalens Budgetter. Jeg er ikke kommet i besiddelse af delbudgetter der kan sammenlignes med de enkelte projekter eller basisdriften som sådan. 6. Regnskabserklæring: Ledelsen har på min forespørgsel oplyst, at foreningen ikke har påtaget sig forpligtelser udover de i regnskabet anførte. Endvidere har ledelsen bekræftet, at samtlige aktiver og passiver er anført efter en forsvarlig værdiansættelse, samt at der ikke efter regnskabsårets udløb er indtruffet begivenheder, der væsentligt forrykker foreningens økonomiske stilling. 7. Konklusion på den udførte revision: Såfremt bestyrelsen godkender regnskabet i nuværende form, agter jeg at forsyne regnskabet med blank påtegning dvs. påtegning uden forbehold og bemærkninger. 8. Revisors erklæring: I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal jeg erklære følgende: at jeg opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at jeg under revisionen har modtaget alle de oplysninger, jeg har anmodet om. Røne, den 14. april 2015 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD

5 22 Protokollen er fremlagt og læst af teatrets bestyrelse den 14. april 2015 Bestyrelsen: Birgitte Holt Nielsen (f.) Mogens Kaalbye (nf.) Lars Lau Frederiksen Hans Nørregaard Amina Krohn Membar Karen Just

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3 1552 København V CVR-nummer 21 55 60 17 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere